Zápis z 2. schůze rady města konané dne 18. 11. 2014

zveřejněno: 18. 11. 2014

Počet přítomných členů: 9

 

Ověřovatel zápisu:

Rostislav Dvořák

 

Schválený pořad 2. schůze rady města:

 1. Kontrola účetní závěrky 2014
 2. Majetkoprávní úkony
 3. Byty a prostory sloužící podnikání
 4. Veřejnoprávní smlouvy – přestupky
 5. Darovací smlouva – vánoční výzdoba
 6. Rozpočtové opatření č. 9/2014
 7. Darovací smlouva SATT a.s.
 8. Jmenování komisí rady města
 9. Odměňování komisí rady města
 10. Rozhodnutí o přijetí dotace – Hotelový dům Morava
 11. Návrh smlouvy o poskytnutí podpory ze SFŽP na akci: Základní umělecká škola - „Energetické úpravy“
 12. Žádost o poskytnutí záštity nad kulturní akcí Česko zpívá koledy
 13. Různé
  Výběrové řízení na ředitele SATT, a.s.

 

PŘEHLED USNESENÍ

1. Usn. 6/2014/Pol.

Kontrola účetní závěrky PO Poliklinika Žďár nad Sázavou za rok 2014

Rada města po projednání schvaluje zrušení Příkazní smlouvy se spol. FINAUDIT s.r.o., Olomouc a ukládá uzavřít smlouvu se společností BDO CA s.r.o., Brno, za účelem kontroly účetní závěrky sestavené za období r. 2014 pro účely schvalování účetní závěrky zřizovatelem v souladu s vyhláškou č. 220/2013 Sb.

Hlasování: Pro 0, proti 9, zdrž. 0 - NESCHVÁLENO

 

2. Usn. 1/2014/OP

Majetkoprávní úkony

a) Rada města po projednání schvaluje doplnění původně vyhlášeného záměru č. 365/2014-OP schváleného usnesením RM ze dne 18. 8. 2014 na odprodej pozemku ve vlastnictví Města Žďáru nad Sázavou a to části p. č. 1261/1 – ost. plocha, ost. komunikace ve výměře cca 250 m2 v k. ú. Veselíčko u ZR (dle mapového podkladu) – za účelem uskladnění dřeva a rozšíření zahrady u RD Veselíčko čp. 58 a 67 s tím, že přesná výměra prodávaného pozemku bude určena po zaměření oddělovacím GP.

Doplnění se schvaluje tak, že dle GP č. 210-229/2014  se z pův. p. č. 1261/1 – ost. plocha, ost. komunikace nově odděluje díl „a“ ve výměře 177 m2 a z pův. p. č. 1581/2 – ost. plocha, ost. komunikace nově odděluje díl „b“ ve výměře 57 m2 a oba díly se slučují do nově vzniklého pozemku p. č. 1261/17 – ost. plocha, ost. komunikace v celkové výměře 234 m2 v k. ú. Veselíčko u ZR a tento nově vzniklý pozemek je předmětem převodu.

Hlasování: Pro 9, proti 0, zdrž. 0

 

b)

1. Rada města ruší záměr č. Z-354/2014-OP bez vyhodnocení.

2. Rada města ruší záměr č. Z-280/2013-OP.

3. Rada města vyhlašuje záměr na odprodej pozemků ve vlastnictví Města Žďáru nad Sázavou a to části p. č. 9537/9 a části p. č. 9541/2 – orná půda v celkové výměře cca 7 500 m2 (dle mapového podkladu) v k. ú. Město Žďár v lokalitě průmyslové zóny v ul. Brněnská, ZR 1 navazující na PZ Jamská – za účelem vybudování nového areálu firmy za předpokladu dodržení stanovených podmínek pro realizaci podnikatelského záměru s tím, že přesná výměra části pozemku bude určena oddělovacím GP.

Hlasování: Pro 9, proti 0, zdrž. 0

 

c) Rada města po projednání schvaluje bezúplatné nabytí rozestavěné místní komunikace IV. třídy – chodníku, na pozemku parcelní číslo 326 v kat. území Město Žďár do vlastnictví Města Žďáru nad Sázavou a schvaluje znění Darovací smlouvy, která bude uzavřena mezi Ing. Markem Žákem,  Brno – jako dárcem a Městem Žďár nad Sázavou – jako obdarovaným v předloženém znění.

Hlasování: Pro 9, proti 0, zdrž. 0

 

d) Rada města po projednání schvaluje pronájem pozemku ve vlastnictví Města Žďáru nad Sázavou manželům Ondřejovi a Monice Mařatovým,  ZR 1, a to části p.č. 5611 – ost. plocha, ost. komunikace ve výměře 103 m2 v lokalitě u bytového domu čp. 1187/2, ul. Lučiny, ZR 1 – za účelem využití jako zahrádky v k. ú. Město Žďár (dle mapového podkladu).

Nájemní smlouva bude uzavřena na dobu neurčitou s tříměsíční výpovědní lhůtou a výší nájemného 20,-- Kč/m2/rok.

Hlasování: Pro 9, proti 0, zdrž. 0

 

e) Rada města po projednání schvaluje pronájem pozemků ve vlastnictví Města Žďáře nad Sázavou společnosti Úsvit o.p.s. se sídlem Jihlavská 2283/28, ZR 1, a to části p. č. 6517 a části p. č. 6513 – obě ost. pl., jiná plocha ve výměře 200 m2 v k. ú. Město Žďár (dle mapového podkladu) v lokalitě bývalé „staré cihelny“ v ul. Jihlavská, ZR 1 – za účelem vybudování a provozování útulku pro psy.

Nájemní smlouva bude uzavřena na dobu neurčitou s tříměsíční výpovědní lhůtou a výší nájemného 40,-- Kč/m2/rok.

Hlasování: Pro 9, proti 0, zdrž. 0

 

3. Usn. 2/2014/OP

Byty a prostory sloužící podnikání

a) Rada města vyhlašuje záměr na pronájem bytu č. 13, umístěného v bytovém domě č.p. 1871 na ulici Revoluční č.or. 30, Žďár nad Sázavou, část Žďár nad Sázavou 3, dle předloženého návrhu.

Hlasování: Pro 9, proti 0, zdrž. 0

 

b) Rada města schvaluje uzavření Smlouvy o nájmu bytu č. 13, umístěného v bytovém domě č.p. 1825 na ulici Brodská č.or. 11, Žďár nad Sázavou, část Žďár nad Sázavou 3. Smlouva o nájmu bytu bude uzavřena s panem Radkem Němcem. Smlouva o nájmu bytu bude uzavřena na dobu určitou 2 měsíců s tím, že v případě, že ze strany nájemce budou plněny povinnosti ze smlouvy o nájmu bytu vyplývající, bude nájemní poměr prodlužován za stejných podmínek. V případě, že povinnosti ze smlouvy o nájmu bytu ze strany nájemce plněny nebudou, ukládá rada města majetkoprávnímu odboru učinit kroky směřující k vyklizení bytu.

Hlasování: Pro 9, proti 0, zdrž. 0

 

c) Rada města schvaluje uzavření Smlouvy o nájmu bytu č. 8, umístěného v bytovém domě č.p. 1871 na ulici Revoluční č.or. 30, Žďár nad Sázavou, část Žďár nad Sázavou 3. Smlouva o nájmu bytu bude uzavřena s paní Hanou Mrózkovou. Smlouva o nájmu bytu bude uzavřena na dobu určitou 2 měsíců s tím, že v případě, že ze strany nájemkyně budou plněny povinnosti ze smlouvy o nájmu bytu vyplývající, bude nájemní poměr prodlužován za stejných podmínek. V případě, že povinnosti ze smlouvy o nájmu bytu ze strany nájemkyně plněny nebudou, ukládá rada města majetkoprávnímu odboru učinit kroky směřující k vyklizení bytu.

Hlasování: Pro 9, proti 0, zdrž. 0

 

d) Rada města schvaluje uzavření Smlouvy o nájmu bytu č. 14, umístěného v bytovém domě č.p. 1932 na ulici Brodská č.or. 43, Žďár nad Sázavou, část Žďár nad Sázavou 3. Smlouva o nájmu bytu bude uzavřena s paní Helenou Peterkovou. Smlouva o nájmu bytu bude uzavřena na dobu určitou 2 měsíců s tím, že v případě, že ze strany nájemkyně budou plněny povinnosti ze smlouvy o nájmu bytu vyplývající, bude nájemní poměr prodlužován za stejných podmínek. V případě, že povinnosti ze smlouvy o nájmu bytu ze strany nájemkyně plněny nebudou, ukládá rada města majetkoprávnímu odboru učinit kroky směřující k vyklizení bytu.

Hlasování: Pro 9, proti 0, zdrž. 0

 

e) Rada města schvaluje podnájem bytu č. 36, umístěného v bytovém domě č.p. 1936 na ulici Brodská č.or. 36, Žďár nad Sázavou, část Žďár nad Sázavou 3, dle předloženého návrhu.

Hlasování: Pro 9, proti 0, zdrž. 0

 

f) Rada města schvaluje uzavření Dohody o ukončení nájmu bytu č. 28, umístěného v bytovém domě č.p. 2235 na ulici Palachova č.or. 72, Žďár nad Sázavou, část Žďár nad Sázavou 6 dle předloženého návrhu.

Hlasování: Pro 9, proti 0, zdrž. 0

 

g) Rada města schvaluje uzavření Smlouvy o nájmu bytu č. 28, umístěného v bytovém domě č.p. 2235 na ulici Palachova č.or. 72, Žďár nad Sázavou, část Žďár nad Sázavou 6. Smlouva o nájmu bytu bude uzavřena s panem Petrem Markem dle předloženého návrhu a za podmínky uzavření Dohody o ukončení nájmu bytu s manž. Kadlecovými.

Hlasování: Pro 9, proti 0, zdrž. 0

 

h) Rada města schvaluje uzavření Dohody o ukončení nájmu bytu č. 14, umístěného v bytovém domě č.p. 1899 na ulici Revoluční č.or. 58, Žďár nad Sázavou, část Žďár nad Sázavou 3, dle předloženého návrhu.

Hlasování: Pro 9, proti 0, zdrž. 0

 

i) Rada města schvaluje uzavření Smlouvy o nájmu bytu č. 14, umístěného v bytovém domě č.p. 1899 na ulici Revoluční č.or. 58, Žďár nad Sázavou, část Žďár nad Sázavou 3. Smlouva o nájmu bytu bude uzavřena s paní Lenkou Havlíčkovou dle předloženého návrhu a za podmínky uzavření Dohody o ukončení nájmu bytu s Nikolou Havlíčkovou.

Hlasování: Pro 9, proti 0, zdrž. 0

 

j) Rada města schvaluje uzavření Smlouvy o nájmu bytu č. 18, umístěného v bytovém domě č.p. 454 na ulici Purkyňova č.or. 7, Žďár nad Sázavou, část Žďár nad Sázavou 2. Smlouva o nájmu bytu bude uzavřena s panem Petrem Malinou dle předloženého návrhu.

Hlasování: Pro 9, proti 0, zdrž. 0

 

k) Rada města schvaluje prodloužení vyhlášeného záměru na pronájem části  prostor sloužících podnikání v objektu č.p. 1141 Nádražní ulice č. or. 44 ve Žďáře nad Sázavou, část Žďár nad Sázavou 6, o celkové výměře 125,88 m2. Prostory jsou vhodné k provozování obchodní činnosti.  Nájemné je stanoveno v minimální  výši 850 Kč/m2/rok.

Hlasování: Pro 9, proti 0, zdrž. 0

 

l) Rada města schvaluje prodloužení vyhlášeného záměru na pronájem části prostor v objektu základní školy – sklep č.p. 4 ulice Zámek č. or. 4 ve Žďáře nad Sázavou, část Žďár nad Sázavou 2. Nájemné je stanoveno v minimální  výši 500 Kč/rok.

Hlasování: Pro 9, proti 0, zdrž. 0

 

m) Rada města schvaluje prodloužení vyhlášeného záměru na pronájem části prostor sloužících podnikání v budově bývalé ČP, č.p.165, ulice  Dolní  č.or.1 ve Žďáře nad Sázavou, část Žďár nad Sázavou 1, dle uvedeného seznamu volných prostor. Minimální výše nájemného je 1.000 Kč/m2/rok.

Hlasování: Pro 9, proti 0, zdrž. 0

 

n) Rada města schvaluje zpětvzetí výpovědi nájmu části prostor sloužících podnikání, umístěných v objektu č.p.1785, č.or.49, nám. Republiky ve Žďáře nad Sázavou, které v souladu se smlouvou užívá p. Ladislav Dvořák s tím, že dlužné částky byly uhrazeny.

Hlasování: Pro 9, proti 0, zdrž. 0

 

o) Rada města po projednání neschvaluje žádost o snížení nájemného za užívání prostor sloužících podnikání, umístěných  v objektu č.p. 643, ulice Nádražní č.or. 4 (prodejna klenotnictví) ve Žďáře nad Sázavou, část Žďár nad Sázavou 1.

Hlasování: Pro 9, proti 0, zdrž. 0

 

p) Rada města po projednání schvaluje vyhlášení záměru na pronájem části prostor sloužících podnikání, umístěných v objektu na Nádražní ulici č.p.1141, č.or.44, Žďár nad Sázavou, část Žďár nad Sázavou 6 (AZ Centrum), vhodných k provozování obchodní činnosti. Výše nájemného je stanovena nejméně ve výši 860 Kč/m2/rok o celkové výměře 80,06m2.

Hlasování: Pro 9, proti 0, zdrž. 0

 

4. Usn. 3/2014/OP

Veřejnoprávní smlouvy

Rada města po projednání schvaluje:

1. vzor smlouvy, uzavírané mezi městem Žďár nad Sázavou a obcemi, v souladu se kterou bude město Žďár nad Sázavou vykonávat namísto obce (města, městyse)v jejím správním obvodu v celém rozsahu přenesenou působnost podle ustanovení § 53 odst. 1 zákona č. 200/1990 Sb., o přestupcích, ve znění pozdějších předpisů, v předloženém znění.

2. vzor smlouvy, uzavírané mezi městem Žďár nad Sázavou a obcemi, v souladu se kterou bude město Žďár nad Sázavou vykonávat namísto obce (města, městyse)v jejím správním obvodu v celém rozsahu přenesenou působnost podle zákona č. 133/2000 Sb., o evidenci obyvatel a rodných čísel a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, v předloženém znění.

3. vzor smlouvy, uzavírané mezi městem Žďár nad Sázavou a obcemi, v souladu se kterou bude město Žďár nad Sázavou vykonávat namísto obce (města, městyse)v jejím správním obvodu v celém rozsahu přenesenou působnost podle zákona č. 111/2009 Sb., o základních registrech, ve znění pozdějších předpisů, v předloženém znění.

4. Rada města pověřuje starostu města uzavíráním shora uvedených smluv.

Hlasování: Pro 9, proti 0, zdrž. 0

 

5. Usn. 4/2014/ŠKS

Vánoční výzdoba náměstí – darovací smlouva

Rada města po projednání schvaluje znění darovací smlouvy, předmětem které je dar vánoční výzdoby – dle upraveného návrhu a pověřuje starostu města uzavřením těchto darovacích smluv.

Hlasování: Pro 9, proti 0, zdrž. 0

 

6. Usn. 5/2014/OF

Rozpočtové opatření č. 9/2014

Rada města po projednání doporučuje zastupitelstvu města ke schválení rozpočtové opatření č. 9/2014.

Hlasování: Pro 8, proti 0, zdrž. 0

 

7. Usn. 7/2014/OF

Dar Satt a.s. a jeho použití

Rada města po projednání:

· Doporučuje zastupitelstvu města ke schválení přijetí daru a schválení darovací smlouvy, která bude uzavřena mezi Městem a Satt a.s. a použití daru na úhradu nákladů pořízení hodin na náměstí Republiky a restaurování sloupu Nejsvětější Trojice.

· Doporučuje zastupitelstvu města ke schválení rozpočtové opatření na použití daru Satt a.s.

Hlasování: Pro 9, proti 0, zdrž. 0

 

8. Usn. 11/2014/MST

Jmenování komisí rady města:

Bytová komise, komise pro sport a volný čas,  kulturní komise

Rada města zřizuje bytovou komisi k 1.12.2014 a určuje, že bytová komise bude mít 7 členů

Rada města jmenuje členy bytové komise v tomto složení:

Ing. Pavla Müllerová – předsedkyně komise
Ing. Karolína Klusáčková
Pavel Fanfrdla
Emílie Vítková
Miroslav Strouhal
Mgr. Zdeněk Vinopal
Mgr. Josef Soukal

 

Rada města zřizuje komisi pro sport a volný čas k 1.12.2014 a určuje, že komise pro sport a volný čas bude  mít 15 členů.

Rada města jmenuje členy komise pro sport a volný čas v tomto složení:

Petr Staněk -  předseda komise
Miroslav Stehno
MUDr. Dagmar Vencálková
Dis. Pavel Novotný
Ing. Radek Nedělka
Ing. Vlastimil Forst
David Sochor
Leoš Chalupa
MUDr. Jan Mokříš
Michal Hubert Zrůst, MSc.
Petr Kos
Ing. Petr Stoček
Bohumil Trávník
Mgr. Zdeňka Volavá
David Odvárka

 

Rada města zřizuje kulturní komisi k 1.12.2014 a určuje, že kulturní komise bude mít 11 členů.

Rada města jmenuje členy kulturní komise v tomto složení:

Mgr. Ondřej Vykoukal – předseda
Michal Olšiak
Veronika Dobrovolná
Ing. Stanislav Mokrý
Mgr. Monika Krátká
Vít-Bohumil Homolka
Jan Krška
Ing. Marcela Lorencová
Jana Svobodová
Jana Rajská
Mgr.et Mgr. Bc. Lenka Šimo

Hlasování: Pro 9, proti 0, zdrž. 0

 

9. Usn. 8/2014/OF

Odměňování komisí rady města

Rada města po projednání schvaluje odměnu členů výboru zastupitelstva města a členů komise rady města:

· Člen komise/výboru za účast na zasedání komise/výboru ve výši 250 Kč

· Předseda komise za účast na zasedání ve výši 500 Kč.

Hlasování: Pro 9, proti 0, zdrž. 0

 

10. Usn. 10/2014/ORUP

Přijetí dotace – Hotelový dům Morava – realizace energetických úspor

Rada města po projednání schvaluje přijetí dotace na akci Hotelový dům Morava – realizace energetických úspor.

Hlasování: Pro 8, proti 0, zdrž. 0

 

 

11. Usn. 12/2014/ORÚP

Návrh smlouvy o poskytnutí podpory ze SFŽP na akci: „Základní umělecká škola – energetické úpravy

Rada města po projednání schvaluje smlouvu o poskytnutí podpory uzavřenou mezi Městem Žďár nad Sázavou a SFŽP na akci Základní umělecká škola – energetické úpravy v předloženém znění a pověřuje starostu města jejím podpisem.

Hlasování: Pro 8, proti 0, zdrž. 0

 

12. Usn. 9/2014/Star.

Žádost o poskytnutí záštity nad kulturní akcí České zpívá koledy

Rada města po projednání schvaluje poskytnutí záštity města Žďár nad Sázavou nad kulturní akcí vydavatelského domu Vltava-Labe-Press Česko zpívá koledy, která se koná dne 10.12.2014.

Hlasování: Pro 8, proti 0, zdrž. 0

 

13. Různé

Ústní zpráva/RM

Výběrové řízení na ředitele SATT, a.s.

Rada města hlasovala o doporučení zástupcům města v představenstvu SATT a.s. respektovat při jmenování nového ředitele SATT a.s. závěry výběrového řízení na tuto pozici.

Hlasování: Pro 1, proti 7, zdrž. 1 - NESCHVÁLENO

 

Rada města doporučuje zástupcům města v představenstvu SATT a.s. zrušit výběrové řízení na ředitele společnosti a vyhlásit nové výběrové řízení.

Hlasování: Pro 8, proti 1, zdrž. 0

 

 

Ověřovatel:

Rostislav Dvořák, v.r.

 

 

Mgr. Zdeněk Navrátil, v.r. Ing. Josef Klement, v.r.
starosta města místostarosta města