Zápis z 20. schůze rady města konané dne 29. 6. 2015

zveřejněno: 2. 7. 2015

Počet přítomných členů:  

8

 

Omluven:

Mgr. Zdeněk Navrátil

 

Ověřovatel zápisu:

MUDr. Romana Bělohlávková

 

Schválený pořad 20. schůze rady města:

 

 1. Změna úhrad
 2. Zápis z Komise rozvoje města a ŽP
 3. Klafar II – Hrnčířská ulice
 4. Koncepce architektonického  dohledu
 5. Žádosti o změnu č. 4 územního plánu
 6. Výsledky VŘ na dodavatele stavby Zvýšení únosnosti silnice I/19
 7. Dodatek smlouvy HELIOS FENIX
 8. Výsledky výběrového řízení – Rozvoj služeb Technologického centra ORP Žďár nad Sázavou
 9. Vyhlášení výběrového řízení k projektu Rozvoj služeb Technologického centra ORP Žďár nad Sázavou
 10. Dodatek smlouvy ZDAR a.s.
 11. Vyhlášení VŘ na poskytovatele úvěru
 12. Majetkoprávní jednání
 13. Byty a prostory sloužící podnikání
 14. Vyřazení majetku a odpis pohledávek
 15. Udělení výjimky DPS (výjimka z trvalého pobytu)
 16. Senior a Family Point
 17. Schválení zahraniční cesty (Cairanne)
 18. Smlouva Concentus Moraviae
 19. Vyhodnocení programu „Ediční činnost“
 20. Zvýšení limitu počtu pracovníků
 21. Různé

 

 

PŘEHLED USNESENÍ

1. Usn. 289/2015/SSm

Změna úhrad

Rada města po projednání schvaluje změnu úhrad na domově pro seniory a domově se zvláštním režimem s platností od 1. 8. 2015.

Hlasování: Pro 6, proti 0, zdrž. 0

 

2. Usn. 282/2015/ORÚP, KRMaŽP

Zápis z komise rozvoje města a ŽP

Rada města byla seznámena se zápisem z jednání komise rozvoje města a ŽP ze dne 16. 6. 2015.

Hlasování: Pro 6, proti 0, zdrž. 0

 

3. Usn. 288/2015/ORÚP/KRMaŽP

Klafar II, Hrnčířská ulice

Rada města byla seznámena s materiálem pracovní skupiny Klafar II a výstupem komise rozvoje města a ŽP a ukládá městskému úřadu postupovat dle varianty:

a) Přerušit přípravu výstavby technické infrastruktury v ulici Hrnčířská a připravit ve spolupráci s Komisí rozvoje města a ŽP zadání nové urbanisticko-architektonické studie území obytného souboru Starý dvůr.

Hlasování: Pro 0, proti 8, zdrž. 0 - NESCHVÁLENO

 

Rada města byla seznámena s materiálem pracovní skupiny Klafar II a výstupem komise rozvoje města a ŽP a ukládá městskému úřadu postupovat dle varianty:

b) Zajistit provedení změny projektu stavby pro ulici Hrnčířská tak, aby část směrem k ulici Sázavská byla připravena pro výstavbu bytových domů.

Hlasování: Pro 4, proti 3, zdrž. 1 - NESCHVÁLENO

 

Rada města byla seznámena s materiálem pracovní skupiny Klafar II a výstupem komise rozvoje města a ŽP a ukládá městskému úřadu postupovat dle varianty:

c) Pokračovat v přípravě podle stávajícího projektu, tj. příprava pozemků pro rodinné domy.

Hlasování: Pro 3, proti 0, zdrž. 5 - NESCHVÁLENO

 

4. Usn. 287/2015/ORÚP, KRMaŽP

Koncepce architektonického dohledu

Rada města schvaluje vytvoření pozice městského architekta, zadává městskému úřadu připravit  ve spolupráci s PS Koncepce architektonického dohledu výběrové řízení na tuto pozici a ukládá zahájit práce na přípravě směrnice, která by definovala jeho kompetence.

Hlasování: Pro 8, proti 0, zdrž. 0

 

5. Usn. 269/2015/ORUP

Žádosti o pořízení změny č. 4 územního plánu města Žďár nad Sázavou

Rada města po projednání  doporučuje zastupitelstvu města:

-  Schválit návrh č. 1 – p. Marka Paseky na pořízení změny č. 4 územního plánu města Žďáru n. S. v souladu se zákonem č. 183/2016 Sb., v platném znění
- Schválit návrh č. 2 – p. Jany Michalové na pořízení změny č. 4 územního plánu města Žďáru n.S. v souladu se zákonem č. 183/2016 Sb., v platném znění

Hlasování: Pro 6, proti 0, zdrž. 0

 

6. Usn. 281/2015/ORÚP

Výsledky výběrového řízení na dodavatele stavby: Zvýšení únosnosti silnice I/19 – Žďár nad Sázavou

Rada města po projednání schvaluje výsledky výběrového řízení na dodavatele stavby: Zvýšení únosnosti silnice I/19 – Žďár nad Sázavou, tak jak je doporučila komise pro posouzení a hodnocení nabídek.

Hlasování: Pro 7, proti 0, zdrž. 0

 

7. Usn. 270/2015/OI

Dodatek smlouvy HELIOS FENIX

Rada města po projednání schvaluje Dodatek č. 1 ke Smlouvě o užití, implementaci a provozní podpoře informačního systému HELIOS FENIX č. F-12-00216 v předloženém znění.

Hlasování: Pro 7, proti 0, zdrž. 0

 

8. Usn. 271/2015/OI

Výsledky výběrového řízení – Rozvoj služeb Technologického centra ORP Žďár nad Sázavou

Rada města po projednání schvaluje výsledky výběrového řízení na dodavatele veřejné zakázky „Rozvoj služeb Technologického centra ORP Žďár nad Sázavou“ v rámci projektu č. CZ.1.06./2.1.00/22.09611 Rozvoj služeb Technologického centra ORP Žďár nad Sázavou dle doporučení komise pro posouzení a hodnocení nabídek.

Rada města po projednání schvaluje uzavření smlouvy na realizaci veřejné zakázky „Rozvoj služeb Technologického centra ORP Žďár nad Sázavou“ v rámci projektu č. CZ.1.06/2.1.00/22.09611 Rozvoj služeb Technologického centra ORP Žďár nad Sázavou dle předloženého návrhu.

Hlasování: Pro 7, proti 0, zdrž. 1

 

9. Usn. 272/2015/OI

Vyhlášení výběrového řízení k projektu Rozvoj služeb Technologického centra ORP Žďár nad Sázavou

Rada města pro projednání schvaluje vyhlášení výběrového řízení na dodavatele veřejné zakázky „Elektronizace finančního řízení města a jeho organizací“ v rámci projektu č. CZ 1.06/2.1.00/22.09611 Rozvoj služeb Technologického centra ORP Žďár nad Sázavou včetně složení komise pro otevírání obálek, posouzení a hodnocení nabídek.

Hlasování: Pro 8, proti 0, zdrž. 0

 

10. Usn. 273/2015/KS

Dodatek  č. 9 ke smlouvy „O zajištění provozu městské autobusové dopravy ve Žďáře nad Sázavou a příspěvku na tyto služby“

Rada města schvaluje dodatek č. 9 ke smlouvě „O zajištění provozu městské autobusové dopravy ve Žďáře nad Sázavou a příspěvku na tyto služby“.

Hlasování: Pro 8, proti 0, zdrž. 0

 

11. Usn. 274/2015/OF

Vyhlášení výběrového řízení na poskytovatele úvěru

Rada města po projednání:

  • Schvaluje vyhlášení výběrového řízení na poskytovatele investičního úvěru ve výši 15.000.000,-Kč
  • Jmenuje komisi pro vyhodnocení nabídek.

Hlasování: Pro 8, proti 0, zdrž. 0

 

12. Usn. 275/2015/OP

Majetkoprávní jednání

a) Rada města po projednání schvaluje doplnění – rozšíření výměry vyhlášeného záměru č. Z-21/2015-OP - schváleného v RM dne 23. 3. 2015 - na odprodej pozemku ve vlastnictví města Žďáru nad Sázavou a to části p. č. 6386/4 – ost. pl., jiná plocha ve výměře cca 40 m2 v k. ú. Město Žďár (dle mapového podkladu) v lokalitě ul. Strojírenská, ZR 1 - za účelem rozšíření stávající budovy ČOCHTANKLUBU – potápěči, pobočný spolek SPMS se sídlem Strojírenská 2280, ZR 1, postavené na p. č. 6385, která slouží pro klubové účely převážně týkající se práce s mládeží – klubovna, posilovna, technické zázemí s tím, že přesná výměra prodávané části pozemku bude určena po zaměření oddělovacím GP.
Doplnění se schvaluje tak, že dle zhotoveného návrhu GP č. 3876-11/2015 pro oddělení pozemku je z původního pozemku p. č. 6384 – ostatní plocha, ostatní komunikace, oddělen díl „a“ ve výměře 11 m2a z p. č. 6386/4 – ostatní plocha, jiná plocha, je oddělen díl „b“ ve výměře 38 m2 a oba jsou nově sloučeny do pozemku p. č. 6386/6 – ostatní plocha, jiná plocha, v celkové výměře 49 m2, který bude předmětem převodu – vše v k. ú. Město Žďár ve vlastnictví města Žďáru nad Sázavou, zapsáno v katastru nemovitostí u Katastrálního úřadu pro Vysočinu se sídlem v Jihlavě, Katastrální pracoviště Žďár nad Sázavou na LV č. 1, obec Žďár nad Sázavou.

Hlasování: Pro 8, proti 0, zdrž. 0

 

b) Rada města po projednání schvaluje pronájem pozemku ve vlastnictví města Žďáru nad Sázavou Jednotce sboru dobrovolných hasičů města Žďár nad Sázavou při Sboru dobrovolných hasičů ve Žďáře nad Sázavou 2 – Zámek se sídlem Zámek 9/9, ZR 2, a to p. č. 725/1, ostatní plocha, sportoviště, rekreační plocha o výměře 2 652 m2, který je zapsaný ve veřejném seznamu, vedeném Katastrálním úřadem pro Vysočinu, Katastrálním pracovištěm Žďár nad Sázavou, pro katastrální území Zámek Žďár a obec Žďár nad Sázavou, na LV 1 - za účelem fyzické a odborné přípravy členů zásahové jednotky PO města Žďáru nad Sázavou, která je zřizovatelem, s dalším využitím jako cvičiště pro mladé hasiče, kteří se celoročně připravují na soutěže v celostátní hře PLAMEN a zároveň bude sportoviště využíváno k některým dalším spolkovým aktivitám Sboru dobrovolných hasičů.
Nájemní smlouva bude uzavřena na dobu neurčitou s tříměsíční výpovědní lhůtou. Nájemné ve výši 5.000,-- Kč ročně.

Hlasování: Pro 8, proti 0, zdrž. 0

 

c) Rada města po projednání schvaluje vyhlášení záměru na pronájem pozemku ve vlastnictví města Žďáru nad Sázavou, a to p. č. 6476 – zastav. plocha ve výměře 19 m2, zapsaného v katastru nemovitostí u Katastrálního úřadu pro Vysočinu se sídlem v Jihlavě, Katastrální pracoviště Žďár nad Sázavou na LV č. 1, obec Žďár nad Sázavou, k. ú. Město Žďár v lokalitě „U ZDARU“ ul. Jihlavská, ZR 1 – pod řadovou PREFA garáží – za účelem majetkoprávního vypořádání vztahů k pozemku jiného vlastníka (stavba na cizím pozemku) v souvislosti se změnou vlastníka předmětné garáže.

Hlasování: Pro 8, proti 0, zdrž. 0

 

d) Rada města po projednání schvaluje změnu výměry užívaných pozemků a uzavření Dodatku č. 1 ke Smlouvě o výpůjčce ze dne 20. 5. 2015, mezi městem Žďár nad Sázavou a Společností historického šermu Flamberg se sídlem Palachova 1777/7, Žďár nad Sázavou 6, předmětem které je užívání nemovitostí ve vlastnictví města.

Dodatek bude uzavřen tak, že výměra pozemků uvedená ve Smlouvě o výpůjčce pozemků, uzavřené na užívání p. č. 5283 – zastavěná plocha a nádvoří ve výměře 94 m2, jejíž součástí je stavba bez č.p. a dále částí p. č. 5284 – zahrada ve výměře cca 300 m2 a p. č. 5285 – zahrada ve výměře cca 2 400 m2(dle mapového podkladu), zapsaných v katastru nemovitostí u Katastrálního úřadu pro Vysočinu se sídlem v Jihlavě, Katastrální pracoviště Žďár nad Sázavou na LV č. 1, obec Žďár nad Sázavou, vše v k.ú. Město Žďár v lokalitě u hřbitova ul. Novoměstská, ZR 1 – za účelem využití objektu, včetně částí přilehlých pozemků, pro spolkovou činnost společnosti historického šermu Flamberg, se mění na následující skutečně užívané výměry:

Nově činí výměra pozemků: p. č.  5283 – zast. plocha a nádvoří ve výměře 94 m2, jejíž součástí je stavba bez č.p. a dále částí p. č. 5284 – zahrada ve výměře cca 2 400 m2a p.č. 5285 – zahrada ve výměře cca 300 m2 (dle mapového podkladu), zapsaných v katastru nemovitostí u Katastrálního úřadu pro Vysočinu se sídlem v Jihlavě, Katastrální pracoviště Žďár nad Sázavou na LV č. 1, obec Žďár nad Sázavou, vše v k.ú. Město Žďár, v lokalitě u hřbitova ul. Novoměstská, ZR 1 – za účelem využití objektu, včetně částí přilehlých pozemků, pro spolkovou činnost společnosti historického šermu Flamberg.

V ostatních ustanoveních se Smlouva o výpůjčce nemění.

Hlasování: Pro 8, proti 0, zdrž. 0

 

e) Rada města děkuje Národnímu památkovému ústavu za nabídku převzetí osmi soch a soklů z výzdoby mostu na pozemku p.č. 75/1 v k.ú. Zámek Žďár do vlastnictví města Žďáru nad Sázavou. Po projednání sděluje, že osm soch a soklů z výzdoby mostu na pozemku p.č. 75/1 v k.ú. Zámek Žďár do vlastnictví města Žďáru nad Sázavou nemá zájem převzít.

Hlasování: Pro 8, proti 0, zdrž. 0

 

f) Rada města po projednání uděluje předběžný souhlas k užívání přístupové cesty ve vlastnictví města Žďáru nad Sázavou v lokalitě z ul. Jihlavská, ZR 1, směrem k ul. Chelčického, ZR 6 u nádraží k pozemkům ČD a.s. v k. ú. Město Žďár, pro staveništní dopravu akce „Rekonstrukce koleje č. 1 a 2 Ostrov nad Oslavou – Žďár nad Sázavou“, investor stavby Správa železniční dopravní cesty, státní organizace, Dlážděná 1003/7, 110 00 Praha 1 – Nové Město, zastoupená SŽDC, Stavební správa západ, Sokolovská 278/1955, 190 00 Praha 9, a to pozemku p. č. 6959/1 – ostatní plocha, ostatní komunikace ve výměře 2 438 m2 v k. ú. Město Žďár, zapsaného v katastru nemovitostí u Katastrálního úřadu pro Vysočinu se sídlem v Jihlavě, Katastrální pracoviště Žďár nad Sázavou na LV č. 1, obec Žďár nad Sázavou, - na základě žádosti společnosti MORAVIA CONSULT Olomouc a.s. se sídlem Legionářská 1085/8, 779 00 Olomouc, jako generálního projektanta uvedené stavby.
Oprávnění užívání cesty a podmínky jejího užívání budou upraveny následně uzavřenou smlouvou.    

Hlasování: Pro 8, proti 0, zdrž. 0

 

13. Usn. 276/2015/OP

Byty a prostory sloužící podnikání

a) Rada města schvaluje prodloužení vyhlášeného záměru na pronájem části prostor sloužících podnikání, které se nachází v objektu č.p. 1785, který je součástí pozemku parc.č.3756 zastavená plocha a nádvoří, na náměstí Republiky č.or. 49 ve Žďáře nad Sázavou, část Žďár nad Sázavou 1, vše zapsáno u Katastrálního úřadu pro Vysočinu,  Katastrální pracoviště  Žďár nad Sázavou, na listu vlastnictví č.1 pro obec Žďár nad Sázavou a katastrální území Město Žďár (DM Centrum), v celkové výměře 88,94 m2.

Hlasování: Pro 8, proti 0, zdrž. 0

 

b) Rada města schvaluje prodloužení vyhlášeného záměru na pronájem části prostor sloužících podnikání, které se nachází v objektu č.p. 165, který je součástí pozemku parc. č. 3348, zastavěná plocha a nádvoří, na ulici Dolní č.or.1 ve Žďáře nad Sázavou, část Žďár nad Sázavou 1, vše zapsáno u Katastrálního úřadu pro Vysočinu, Katastrální pracoviště Žďár nad Sázavou, na listu vlastnictví č.1 pro obec Žďár nad Sázavou a katastrální území Město Žďár, dle seznamu volných prostor. Minimální výše nájemného je 1.000 Kč/m2/rok.

Hlasování: Pro 8, proti 0, zdrž. 0

 

c) Rada města schvaluje prodloužení vyhlášeného záměru na pronájem prostor sloužících podnikání, které se nachází v objektu č.p. 294, který je součástí pozemku parc. č. 1, zastavěná plocha a nádvoří, na náměstí Republiky ve Žďáře nad Sázavou, část Žďár nad Sázavou 1, vše zapsáno u Katastrálního úřadu pro Vysočinu, Katastrální pracoviště Žďár nad Sázavou, na listu vlastnictví č.1 pro obec Žďár nad Sázavou a katastrální území město Žďár (Radniční restaurace), v celkové výměře 225,45 m2.

Hlasování: Pro 8, proti 0, zdrž. 0

 

d) Rada města schvaluje prodloužení vyhlášeného záměru na pronájem části prostor sloužících podnikání, které se nachází v objektu č.p. 1141, který je součástí pozemku parc. č. 6130/1, zastavěná plocha a nádvoří na ulici Nádražní č.or. 44 ve Žďáře nad Sázavou, část Žďár nad Sázavou 6, vše zapsáno u Katastrálního úřadu pro Vysočinu, Katastrální pracoviště Žďár nad Sázavou, na listu vlastnictví č.1, pro obec Žďár nad Sázavou a katastrální území Město Žďár (AZ Centrum pravá část) v celkové výměře 125,88 m2.

Hlasování: Pro 8, proti 0, zdrž. 0

 

e) Rada města schvaluje prodloužení vyhlášeného záměru na pronájem sklepa, který se nachází v objektu č.p. 4, č.or. 4, který je součástí pozemku parc. č. 3 zastavěná plocha a nádvoří  ve Žďáře nad Sázavou 2,  vše zapsáno u Katastrálního úřadu pro Vysočinu, Katastrálního pracoviště Žďár nad Sázavou, na listu vlastnictví č. 1 pro obec Žďár nad Sázavou a katastrální území Zámek Žďár (Základní škola).

Hlasování: Pro 8, proti 0, zdrž. 0

 

f) Rada města schvaluje prodloužení vyhlášeného záměru na pronájem části prostor sloužících podnikání, které se nachází v  objektu č.p. 1141, který je součástí pozemku parc. č. 6130/1 zastavěná plocha a nádvoří na ul. Nádražní č.or. 44, Žďár nad Sázavou 6, část Žďár nad Sázavou 6 (AZ Centrum), vše zapsáno u Katastrálního úřadu pro Vysočinu, Katastrální pracoviště Žďár nad Sázavou, na listu vlastnictví č. 1 pro obec Žďár nad Sázavou a katastrálního území Město Žďár, v celkové výměře 80,06m2,

Hlasování: Pro 8, proti 0, zdrž. 0

 

g) Rada města schvaluje uzavření  Smlouvy o podnájmu nebytových prostor, která bude uzavřena mezi ing. Pavlem Černým (podnikajícím pod jménem Černý – počítačové služby, nám. Republiky 75/2, Žďár nad Sázavou a M.Č. Žďár nad Sázavou, kdy místnost č. 210, umístěnou v objektu na nám. Republiky 75/2 Žďár nad Sázavou, využije jako kancelář. Smlouva bude uzavřena za stejných podmínek, jako jsou dohodnuty ve smlouvě o nájmu nebytového prostoru, uzavřené mezi Městem Žďár nad Sázavou a ing. Pavlem Černým.

Hlasování: Pro 8, proti 0, zdrž. 0

 

h) Rada města schvaluje podnájem bytu č. 19, který se nachází v bytovém domě č.p. 2235, na ulici Palachova č. or. 72 ve Žďáře nad Sázavou, část Žďár nad Sázavou 6, dle předloženého návrhu.

Hlasování: Pro 8, proti 0, zdrž. 0

 

i) Rada města schvaluje podnájem bytu č. 41, který se nachází v bytovém domě č.p. 2235, na ulici Palachova č. or. 72 ve Žďáře nad Sázavou, část Žďár nad Sázavou 6, dle předloženého návrhu.

Hlasování: Pro 8, proti 0, zdrž. 0

 

j) Rada města schvaluje podnájem bytu č. 24, který se nachází v bytovém domě č.p. 1901, na ulici Revoluční č. or. 54 ve Žďáře nad Sázavou, část Žďár nad Sázavou 3, dle předloženého návrhu.

Hlasování: Pro 8, proti 0, zdrž. 0

 

k) Rada města schvaluje uzavření dohody o ukončení nájmu bytu č. 16, umístěného v bytovém domě č.p. 1905 na ulici Brodská č.or. 33, Žďár nad Sázavou, část Žďár nad Sázavou 3, který je součástí pozemku p.č.1277 v k.ú. Město Žďár dle předloženého návrhu.

Hlasování: Pro 8, proti 0, zdrž. 0

 

l) Rada města schvaluje uzavření smlouvy o nájmu bytu č. 16, umístěného v bytovém domě č.p. 1905 na ulici Brodská č.or. 33, Žďár nad Sázavou, část Žďár nad Sázavou 3, který je součástí pozemku p.č.1277 v k.ú. Město Žďár. Smlouva o nájmu bytu bude uzavřena s panem L.Š. dle předloženého návrhu. Smlouva o nájmu bytu bude uzavřena na dobu určitou 2 měsíců s tím, že v případě, že ze strany nájemce budou plněny povinnosti ze smlouvy o nájmu bytu vyplývající, bude nájemní poměr prodlužován za stejných podmínek. V případě, že povinnosti ze smlouvy o nájmu bytu ze strany nájemce plněny nebudou, ukládá rada města majetkoprávnímu odboru učinit kroky směřující k vyklizení bytu.

Hlasování: Pro 8, proti 0, zdrž. 0

 

m) Rada města odkládá projednání  žádosti M.S. a D.S. o uzavření smlouvy o nájmu bytu č. 22, umístěného v bytovém domě č.p. 1936 na ulici Brodská č.or. 35, Žďár nad Sázavou, část Žďár nad Sázavou 3, který je součástí pozemku p.č.12767 v k.ú. Město Žďár do 31. ledna 2016.

Hlasování: Pro 8, proti 0, zdrž. 0

 

n) Rada města schvaluje Dohodu o splátkách, uzavřenou mezi Městem Žďár nad Sázavou a:  

Š. P.  Žďár nad Sázavou
J. S.   Žďár nad Sázavou
L. Z.   Žďár nad Sázavou
A. Š.  Žďár nad Sázavou
I. D.   Žďár nad Sázavou
J. K.   Žďár nad Sázavou
I. V.   Žďár nad Sázavou
J. U.  Žďár nad Sázavou

v předloženém znění.

Hlasování: Pro 8, proti 0, zdrž. 0

 

14. Usn. 277/2015/OP

Vyřazení majetku a odpis pohledávek

Rada města po projednání schvaluje:

  • vyřazení a následnou likvidaci nefunkčního, poškozeného majetku v celkové výši 54 703,50 Kč z účetní a majetkové evidence dle předloženého návrhu
  • odpis nedobytných pohledávek z podrozvahového účtu v celkové výši  451 196,94 Kč
  • odpis nedobytné pohledávky ve výši 1 440 Kč a následnou evidenci této pohledávky na podrozvahovém účtu

Hlasování: Pro 8, proti 0, zdrž. 0

 

15. Usn. 278/2015/OS

Udělení výjimky z podmínky trvalého pobytu pro přidělení bytu v DPS

Rada města po projednání neschvaluje udělení výjimky z kritérií pro přidělení bytu v domech s pečovatelskou službou v bodě podmínka trvalého pobytu na území výkonu státní správy Městského úřadu Žďár nad Sázavou dle přiloženého materiálu.

Hlasování: Pro 7, proti 0, zdrž. 0

 

16. Usn. 280/2015/OS

Zřízení Family a Senior Pointu

Rada města bere na vědomí informaci o možnostech zřízení a provozu Family Pointu a Senior Pointu ve Žďáře nad Sázavou.

Rada města po projednání schvaluje podání žádosti o finanční podporu na provoz Family Pointu a Senior Pointu na Kraj Vysočina pro rok 2015 za předpokladu, že město sjedná zajištění těchto služeb ve výši Krajem Vysočina poskytnuté dotace a zmocňuje  místostarostu, pana Ing. Josefa Klementa, aby žádost o finanční podporu podepsal a dále jednal v této věci s Krajem Vysočina.

Hlasování: Pro 7, proti 0, zdrž. 1

 

17. Usn. 284/2015/ŠKS

Schválení zahraniční cesty

Rada města schvaluje zahraniční cestu do partnerského města Cairanne v rámci akce Dny partnerství ve dnech 10. 7. 2015 až 16. 7. 2015 a rovněž schvaluje předložené složení delegace včetně zastupitelů města:

Mgr. Zdeněk Navrátil, Ing. Josef Klement, Ing. Radek Zlesák, Anna Janů, Mgr. Ondřej Vykoukal, Mgr. Jaromír Brychta, Jaroslav Miklík,  Ing. Martin Mrkos.

Hlasování: Pro 7, proti 0, zdrž. 1

 

18. Usn. 285/2015/ŠKS

Smlouva Concentus Moraviae na roky 2016 – 2019

Rada města po projednání schvaluje uzavření Smlouvy o přípravě a pořádání části Mezinárodního hudebního festivalu třinácti měst CONCENTUS MORAVIAE pro roky 2016 – 2019 mezi městem Žďár nad Sázavou, Žižkova 227/1 a Mezinárodním centrem slovanské hudby Brno, o.p.s., Polní 6, 639 00 Brno, v předloženém znění.

Hlasování: Pro 8, proti 0, zdrž. 0

 

19. Usn. 286/2015/ŠKS

Vyhodnocení programu EDIČNÍ ČINNOST 2015

Rada města po projednání schvaluje poskytnutí finančního příspěvku z programu EDIČNÍ ČINNOST 2015 jednotlivým žadatelům dle předloženého návrhu Kulturní komise.

Rada města byla seznámena se zápisem z Kulturní komise konané dne 15. 6. 2015.

Hlasování: Pro 8, proti 0, zdrž. 0

 

20. Usn. 283/2015/Pol.

Zvýšení limitu počtu pracovníků

Rada města ukládá řediteli PO Poliklinika přepracovat předložený materiál z důvodu obsahových chyb.

Hlasování: 8, proti 0, zdrž. 0

 

21. Různé

Usn. 290/2015/2.ZŠ

Souhlas s přijetím finančního daru pro PO Základní škola Žďár nad Sázavou, Komenského 2

Rada města po projednání schvaluje přijetí finančního daru pro Základní školu Žďár nad Sázavou, Komenského 2 dle předložené smlouvy.

Hlasování: Pro 8, proti 0, zdrž. 0

 

 

Ověřovatel:

MUDr. Romana Bělohlávková, v. r. 

 

 

Mgr. Zdeněk Navrátil, v.r. Ing. Josef Klement, v.r.
starosta města místostarosta města