Zápis z 21. schůze rady města konané dne 23. 7. 2015

zveřejněno: 24. 7. 2015

 

Počet přítomných členů:

9

 

Ověřovatel zápisu:

Rostislav Dvořák

 

Schválený pořad 21.  schůze rady města:

  1. Předání osvědčení novému členu Zastupitelstva města Žďár nad Sázavou
  2. Řešení kapacity na ZŠ Švermova 4
  3. Zvýšení limitu počtu pracovníků PO Poliklinika Žďár nad Sázavu
  4. Majetkoprávní jednání
  5. Změna provětrávané fasády – městské divadlo
  6. Klafar II – ul. Hrnčířská, doplnění –  odloženo
  7. Různé

 

PŘEHLED USNESENÍ

 

1. Usn. 300/2015/STAR

Předání osvědčení novému členu Zastupitelstva města Žďár nad Sázavou

Rada města po projednání bere na vědomí předání osvědčení o nastoupení do funkce člena Zastupitelstva města Žďár nad Sázavou panu Ing. Rudolfu Voráčkovi.

Hlasování: Pro 6, proti 0, zdrž. 0

 

2. Usn. 291/2015/ŠKS

Řešení kapacity na ZŠ Švermova 4

Rada města po projednání schvaluje snížení kapacity žáků Základní školy Žďár nad Sázavou, Švermova 4 a zápis změny do rejstříku škol a škol a školských zařízení s nově stanovenou kapacitou 880 žáků podle návrhu ředitele školy.

Rada města po projednání doporučuje zastupitelstvu města schválit snížení kapacity žáků Základní školy Žďár nad Sázavou, Švermova 4 a zápis změny do rejstříku škol a školských zařízení s nově stanovenou kapacitou 880 žáků podle návrhu ředitele školy.

Rada města po projednání doporučuje zastupitelstvu města schválit zvýšení kapacity školní výdejny při ZŠ Santini a zápis změny do rejstříku škol a školských zařízení s nově stanovenou kapacitou 110 strávníků podle návrhu ředitele školy.

Hlasování: Pro 7, proti 0, zdrž. 0

 

3. Usn. 294/2015/Pol.

Zvýšení limitu počtu pracovníků PO Poliklinika Žďár nad Sázavou

Rada města po projednání schvaluje pro PO Poliklinika Žďár nad Sázavou zvýšení limitu počtu pracovníků (přepočtený stav) pro rok 2015 na počet 41,0.

Hlasování: Pro 6, proti 0,zdrž. 0

 

4. Usn. 295/2015/OP

Majetkoprávní úkony

a) Rada města po projednání schvaluje uzavření smlouvy o zřízení věcného břemene – služebnosti mezi městem Žďár nad Sázavou – jako povinným a P.D. ZR  a V.D. ZR  – jako oprávněnými, a to na pozemcích ve vlastnictví města Žďáru nad Sázavou - na částech p. č. 644/1 a 525, zapsaných v katastru nemovitostí u Katastrálního úřadu pro Vysočinu se sídlem v Jihlavě, Katastrální pracoviště  Žďár nad Sázavou na LV č. 1, obec Žďár nad Sázavou,  k. ú. Město Žďár - za účelem vybudování přípojek inž. sítí - vodovodní, el. energie a dešťové a splaškové kanalizace v souvislosti s novostavbou RD na p. č. 521/1 v k. ú. Město Žďár v lokalitě ul. Sadová, ZR 1, včetně přístupu a příjezdu za účelem provozu, údržby, oprav a rekonstrukce uvedených přípojek inž. sítí ve prospěch oprávněného.
Právo odpovídající věcnému břemenu – služebnosti se zřizuje za jednorázovou neopakující se úplatu ve výši 1.000,-- Kč + platná sazba DPH.

Hlasování: Pro 8, proti 0, zdrž. 0 

  

b) Rada města schvaluje Smlouvu o právu provést stavbu, která bude uzavřena mezi městem Žďár nad Sázavou a Správou železniční dopravní cesty, státní organizací, se sídlem Praha 1, Nové Město, Dlážděná 1003/7, PSČ 110 00, zastoupenou na základě pověření Stavební správou východ, Nerudova 1, 772 58 Olomouc,  v předloženém znění. 

Hlasování: Pro 8, proti 0, zdrž. 0

 

c) Rada města souhlasí se změnou užívání stávající učebny, umístěné ve 3. NP (místnost č. 331) v objektu občanské vybavenosti č.p. 183, na ulici Dolní ve Žďáře nad Sázavou, část Žďár nad Sázavou 1, který je součástí pozemku p.č. 2058, zastavěná plocha a nádvoří v k.ú. Město Žďár a obci Žďár nad Sázavou, na provozovnu s využitím manikúra a modeláž nehtů.

Hlasování: Pro 8, proti 0, zdrž. 0

 

5. Usn. 293/2015/ORUP

Realizace energetických úspor na budově divadla – změna provětrávané fasády

Rada města po projednání schvaluje změnu materiálu na provětrávané fasádě na akci „Realizace energetických úspor na budově divadla“ Žďár nad Sázavou a schvaluje navýšení stavby o částku 1.427.013,-Kč bez DPH to je 1.726.686,-Kč včetně DPH z položky rozpočtu 33.29 Městské divadlo zateplení.

Hlasování: Pro 9, proti 0, zdrž. 0

 

 

Ověřovatel:

Rostislav Dvořák, v. r.

 

 

Mgr. Zdeněk Navrátil, v.r. Ing. Josef Klement, v.r.
starosta města místostarosta města