Zápis z 22. schůze rady města konané dne 10. 8. 2015

zveřejněno: 14. 8. 2015

Počet přítomných členů:

8

 

Omluvena:

MUDr. Romana Bělohlávková

 

Ověřovatel zápisu:

Ing. Martin Mrkos

 

Schválený pořad 22. schůze rady města:

 

 1. Vyhlášení výběrového řízení „Konzultační a poradenská činnost“ (městský architekt)
 2. Výsledky VŘ na dodavatele stavby „Pěší trasy podél barokního mostu“
 3. Klafar II – ul. Hrnčířská, doplnění
 4. Provoz Family a Senior Pointu
 5. Veřejnoprávní smlouva
 6. Vyhodnocení Programu Dotace od rady
 7. Zásady pro sestavení rozpočtu na r. 2016
 8. Ověření účetních závěrek PO města
 9. Úvěr 2015
 10. Rozpočtová opatření č. 6
 11. Smlouva Ing. Josef Pitka – STAKO
 12. Přechod pro chodce ul. Okružní – dolní
 13. Majetkoprávní jednání
 14. Byty a prostory sloužící podnikání
 15. FACEBOOK – oficiální stránka města
 16. Jednací řád komisí
 17. Zásady transparentnosti
 18. Různé

 

 

PŘEHLED USNESENÍ

1. Usn. 306/2015/RUP

Vyhlášení výběrového řízení „Konzultační a poradenská činnost“ (městský architekt)

Rada města vyhlašuje výběrové řízení na konzultační a poradenskou činnost v oblastech architektury a urbanismu (městský architekt) podle předloženého materiálu.

Hlasování: Pro 7, proti 0, zdrž. 0

 

2. Usn. 307/2015/RUP

Výsledky výběrového řízení na dodavatele stavby: „Pěší trasy podél barokního mostu“ Žďár nad Sázavou

Rada města po projednání schvaluje výsledky výběrového řízení na dodavatele stavby: „Pěší trasy podél barokního mostu“ Žďár nad Sázavou tak jak je doporučila komise pro posouzení a hodnocení nabídek.

Hlasování: Pro 7, proti 0, zdrž. 0

 

3. Usn. 317/2015/RUP

Klafar II – ul. Hrnčířská, doplnění

Rada města byla seznámena s materiálem pracovní skupiny Klafar II, výstupem komise rozvoje města a ŽP a doplněním materiálu ze strany městského úřadu. Rada města bude ctít platnou urbanistickou studii „Žďár n. S. – Starý dvůr“, tj. nadále bude pokračovat příprava podle stávající projektové dokumentace. Rodinné domy budou podle jmenované studie vystavěny pouze na severní straně Hrnčířské ulice. V souladu s urbanistickou studií zůstane zachováno území pro výstavbu bytových domů na jižní straně Hrnčířské ulice. Rada města dále ukládá odboru rozvoje a ÚP přípravu realizace východní lokality Klafaru II s termínem prodeje pozemků k 1. 7. 2017.

Hlasování: Pro 7, proti 0, zdrž. 0

 

4. Usn. 311/2015/OS

Zřízení Family a Senior Pointu

a) Rada města po projednání ruší usnesení č. 280/2015/OS ve věci zřízení Family a Senior Pointu.
b) Rada města po projednání schvaluje podání žádosti o finanční podporu na provoz Family Pointu a Senior Pointu na Kraj Vysočina pro rok 2015 a rok 2016 a zmocňuje místostarostu, pana Ing. Josefa Klementa, aby žádost o finanční podporu podepsal a dále jednal v této věci s Krajem Vysočina.
c) Rada města po projednání vyhlašuje záměr na provozování  Family a Senior Pointu dle  upravených podmínek.

Hlasování: Pro 8, proti 0, zdrž. 0

 

5. Usn. 312/2015/OS

Veřejnoprávní smlouvy – dotace

Rada města po projednání schvaluje veřejnoprávní smlouvu o poskytnutí dotace z rozpočtu města, která bude uzavřena mezi městem Žďár nad Sázavou a Centrem pro zdravotně postižené Vysočina, pobočka Žďár nad Sázavou, v předloženém znění.

Hlasování: Pro 6, proti 0, zdrž. 0

 

6. Usn. 313/2015/OS,ŠKS

Vyhodnocení žádostí dotačního programu „Dotace od rady města

Rada města schvaluje poskytnutí dotace z dotačního programu „Dotace od rady města“ žadatelům ve výši uvedené v příloze.

Rada města schvaluje veřejnoprávní smlouvu o poskytnutí dotace mezi městem a jednotlivými žadateli o poskytnutí dotace z dotačního programu „Dotace od rady města“, v upraveném znění.

Hlasování: Pro 8, proti 0, zdrž. 0

 

7. Usn. 296/2015/OF

Zásady pro sestavení rozpočtu města Žďár nad Sázavou na rok 2016

Harmonogram zpracování návrhu rozpočtu

Rada města po projednání schvaluje:

  • Zásady pro sestavení rozpočtu města Žďár nad Sázavou na rok 2016
  • Harmonogram zpracování návrhu rozpočtu na rok 2016

Hlasování: Pro 7, proti 0, zdrž. 0

 

8. Usn. 297/2015/OF

Ověření účetní závěrky příspěvkových organizací

Rada města po projednání:

  • schvaluje výběr auditorské firmy pro provedení ověření účetní závěrky příspěvkových organizací města,
  • schvaluje provedení ověření účetní závěrky příspěvkových organizací firmou FINAUDIT, s.r.o., Třída Svobody 645/2, 772 00  Olomouc,
  • ukládá ředitelům PO uzavřít smlouvy o provedení ověření účetní závěrky s firmou FINAUDIT, s.r.o., Třída Svobody 645/2, 772 00  Olomouc do 15. 9. 2015 s termínem vyhotovení Zprávy o ověření účetní závěrky do 31. 3.  každého následujícího roku,
  • Cenu provedené služby hradí příspěvková organizace ze svého rozpočtu.

Hlasování: Pro 8, proti 0, zdrž. 0

 

9. Usn. 298/2015/OF

Výběrové řízení na poskytovatele úvěru

Rada města po projednání doporučuje zastupitelstvu města ke schválení:

  • poskytovatele investičního úvěru ČSOB, a.s., pobočka Žďár nad Sázavou, nám. Republiky 26, 591 01 Žďár nad Sázavou s variantou fixace úrokové sazby na 5 let
  • smlouvu o úvěru

Hlasování: Pro 8, proti 0, zdrž. 0

 

10. Usn. 299/2015/OF

Rozpočtové opatření č. 6/2015

Rada města po projednání doporučuje zastupitelstvu města ke schválení rozpočtové opatření č. 6/2015.

Hlasování: Pro 8, proti 0, zdrž. 0

 

11. Usn. 301/2015/KS

Smlouva Ing. Josef Pitka – STAKO

Rada města schvaluje výpověď smlouvy s Ing. Josef Pitka – STAKO a ukládá MěÚ zajištění přípravy veřejné zakázky na údržbu místních komunikací v termínu do 29. 2. 2016.

Hlasování: Pro 8, proti 0, zdrž. 0

 

12. Usn. 302/2015/KS

Přechod pro chodce Okružní dolní

Rada města po projednání bere na vědomí předložený materiál a ukládá městskému úřadu provedení opětovného měření intenzity pohybu chodců a vozidel v období 9/2015.

Hlasování: Pro 7, proti 0, zdrž. 1

 

13. Usn. 308/2015/OP

Majetkoprávní jednání

a) Rada města po projednání schvaluje vyhlášení záměru na odprodej pozemku ve vlastnictví města Žďáru nad Sázavou, a to p. č. 3277 – zastavěná plocha a nádvoří ve výměře 2 047 m2, zapsaného v katastru nemovitostí u Katastrálního úřadu pro Vysočinu se sídlem v Jihlavě, Katastrální pracoviště Žďár nad Sázavou na LV č. 1, obec Žďár nad Sázavou, k. ú. Město Žďár – pod objektem občanské vybavenosti č.p. 1720 (kotelna „Libušín“ ve vlastnictví SATT a.s. Žďár n. Sáz.) v lokalitě ul. Studentská, ZR 4 – za účelem majetkoprávního vypořádání vztahů k pozemku jiného vlastníka (stavba na cizím pozemku).

Hlasování: Pro 1, proti 6, zdrž. 0 - NESCHVÁLENO

 

b) Rada města po projednání neschvaluje vyhlášení záměru a nedoporučuje zastupitelstvu města vyhlásit záměr na odprodej pozemku ve vlastnictví města Žďáru nad Sázavou, a to části p. č. 8010/1 – orná půda ve výměře cca 400 m2 (dle mapového podkladu), zapsaného v katastru nemovitostí u Katastrálního úřadu pro Vysočinu se sídlem v Jihlavě, Katastrální pracoviště Žďár nad Sázavou na LV č. 1, obec Žďár nad Sázavou, k. ú. Město Žďár - za účelem rozšíření zahrady u novostavby RD č.p. 2506 v k.ú. Město Žďár, ul. K Milířům, ZR 3 v lokalitě Klafar – na základě podané žádosti P.M., ZR s tím, že území je dle ÚP určené pro umístění veřejné zeleně a pěší trasy podél řeky.

Hlasování: Pro 8, proti 0, zdrž. 0

 

c) Rada města po projednání odkládá projednání žádosti na odprodej pozemku ve vlastnictví města Žďáru nad Sázavou, a to části p. č. 7971/2 – ostatní plocha, zeleň ve výměře cca 196 m2(49 m x 4 m) v lokalitě Klafar, ZR 3 (dle mapového podkladu),  zapsaného v katastru nemovitostí u Katastrálního úřadu pro Vysočinu se sídlem v Jihlavě, Katastrální pracoviště Žďár nad Sázavou na LV č. 1, obec Žďár nad Sázavou, k. ú. Město Žďár – za účelem rozšíření pozemku směrem k úvozu u novostavby RD na p. č. 7973/8 v k. ú. Město Žďár – odstupu RD od veřejně přístupného pozemku (bez jakékoliv budoucí stavby) – na základě žádosti D.P. a J.P.ZR  – do doby než bude realizována pěší trasa.

Hlasování: Pro 8, proti 0, zdrž. 0

 

d) Rada města po projednání schvaluje vyhlášení záměru na směnu pozemků mezi jednotlivými členskými obcemi LDO Přibyslav se sídlem Ronovská 338, 582 22 Přibyslav - Město Žďár nad Sázavou jako podílový spoluvlastník nemovitostí (majetkový podíl ve výši 6/710) aj J.K. Praha , a to pozemků p. č. 38/8 – lesní pozemek ve výměře 1 116 m2, p. č. 38/11 – lesní pozemek ve výměře 183 m2, p. č. 42/2 – lesní pozemek ve výměře 56 m2a části z pův. p. č. 42/1 – lesní pozemek - dle GP č. 225-160/2015 ze dne 3. 6. 2015 nově odděleného pozemku p. č. 42/3 – lesní pozemek o výměře 1 177 m2 v k. ú. Staré Ransko, zapsaných u Katastrálního úřadu pro Vysočinu, katastrální pracoviště Havlíčkův Brod na LV č. 269 pro obec Krucemburk a k. ú. Staré Ransko v podílovém spoluvlastnictví členských obcí LDO Přibyslav za pozemky p. č. 841/24 – trvalý travní porost o výměře 141 m2 a p. č. 832/1 – lesní pozemek o výměře 4 923 m2, zapsané u Katastrálního úřadu pro Vysočinu, katastrální pracoviště Havlíčkův Brod na LV č. 1666 pro obec a k. ú. Ždírec nad Doubravou ve vlastnictví J.K. Praha  s tím, že záměr bude zveřejněn na úřední desce města po dobu 15 dní.

Hlasování: Pro 8, proti 0, zdrž. 0

 

e) Rada města po projednání schvaluje uzavření Dodatku č. 4 mezi městem Žďár nad Sázavou – jako členskou obcí LDO Přibyslav (spoluvlastnický podíl na pronajímaném majetku 44 podílnických obcí činí 6/710) a zároveň pronajímatelem lesních pozemků a objektů, nacházejících se v katastrech jednotlivých členských obcí a Lesním družstvem obcí se sídlem Ronovská 338, PSČ 582 22 Přibyslav – jako nájemcem, ke smlouvě nájemní ze dne 28. 4. 2011, mezi podílnickými obcemi LDO Přibyslav a LDO Přibyslav se sídlem v Přibyslavi, v předloženém znění. 

Hlasování: Pro 8, proti 0, zdrž. 0

 

f) Rada města po projednání schvaluje vyhlášení záměru na pronájem  pozemku ve vlastnictví města Žďáru nad Sázavou, a to části p. č. 3788/1 – ostatní plocha, ostatní komunikace ve výměře cca 2 m2 (dle mapového podkladu), zapsaného v katastru nemovitostí u Katastrálního úřadu pro Vysočinu se sídlem v Jihlavě, Katastrální pracoviště Žďár nad Sázavou na LV č. 1, obec Žďár nad Sázavou, k. ú. Město Žďár – za účelem instalace informační tabule v lokalitě u „Batyskafu“, ZR 1, která bude efektivně informovat o projektu „Ozvěny Žďáru“ v rámci projektu „Mládež kraji Vysočina“, který má vyřešit problém nedokonalého povědomí o aktivně hrajících hudebních skupinách, pocházejících z města Žďár nad Sázavou, u svých cílových skupin.
Záměr bude zveřejněn na úřední desce města po dobu 15 dní.

Hlasování: Pro 8, proti 0, zdrž. 0

 

g) Rada města po projednání neschvaluje vyhlášení záměru na změnu - rozšíření pronájmu pozemku ve vlastnictví města Žďáru nad Sázavou, a to p. č. 4669/1 – ostatní plocha, jiná plocha z původně užívané výměry 70 m2 na 80 m2, zapsaného v katastru nemovitostí u Katastrálního úřadu pro Vysočinu se sídlem v Jihlavě, Katastrální pracoviště Žďár nad Sázavou na LV č. 1, obec Žďár nad Sázavou, k. ú. Město Žďár v lokalitě sídliště „Vodojem“ ul. Štursova 1, ZR 1 – na základě žádosti J.P. ZR  - za účelem umístění dočasné jednoduše odstranitelné zahradní pergoly o rozměru 4 m x 3 m s tím, že nedoporučuje změnu podmínky dříve uzavřené nájemní smlouvy - neumísťovat na pronajatém pozemku žádné zahradní stavby trvalého ani přechodného charakteru.

Hlasování: Pro 8, proti 0, zdrž. 0

 

h) Rada města po projednání schvaluje vyhlášení záměru na pronájem pozemku ve vlastnictví města Žďáru nad Sázavou, a to p. č. 6569 – zastavěná plocha ve výměře 18 m2, zapsaného v katastru nemovitostí u Katastrálního úřadu pro Vysočinu se sídlem v Jihlavě, Katastrální pracoviště Žďár nad Sázavou na LV č. 1, obec Žďár nad Sázavou, k. ú. Město Žďár v lokalitě „U ZDARU“ ul. Jihlavská, ZR 1 – pod řadovou PREFA garáží – za účelem majetkoprávního vypořádání vztahů k pozemku jiného vlastníka (stavba na cizím pozemku) v souvislosti se změnou vlastníka předmětné garáže. 

Hlasování: Pro 8, proti 0, zdrž. 0

 

i) Rada města po projednání schvaluje pronájem pozemku ve vlastnictví města Žďáru nad Sázavou  J.Z.Praha, a to p. č. 6476 – zastavěná plocha ve výměře 19 m2, zapsaného v katastru nemovitostí u Katastrálního úřadu pro Vysočinu se sídlem v Jihlavě, Katastrální pracoviště Žďár nad Sázavou na LV č. 1, obec Žďár nad Sázavou, k.ú. Město Žďár v lokalitě „U ZDARU“ ul. Jihlavská, ZR 1 – pod řadovou PREFA garáží – za účelem majetkoprávního vypořádání vztahů k pozemku jiného vlastníka (stavba na cizím pozemku) v souvislosti se změnou vlastníka předmětné garáže.
Nájemní smlouva bude uzavřena na dobu neurčitou s tříměsíční výpovědní lhůtou. Nájemné ve výši 30,-- Kč/m2 ročně.

Hlasování: Pro 8, proti 0, zdrž. 0

 

j) Rada města po projednání schvaluje uzavření smlouvy o zřízení věcného břemene – služebnosti na pozemku ve vlastnictví města Žďáru nad Sázavou mezi Společenstvím pro dům Okružní 31 a 33 Žďár nad Sázavou 3 se sídlem Okružní 2013/31, ZR 3 – jako oprávněným a městem Žďár nad Sázavou – jako povinným, a to na části p. č. 1459 v k. ú. Město Žďár v šíři 2 m kolem uvedeného byt. domu v rámci stavby „Stavební úpravy obytného domu Okružní č.p. 2013, 2014, č.or. 31, 33 Žďár n. Sáz. 3“ – za účelem vybudování předsazených betonových lodžií u bytového domu – BD součást pozemku p. č. 1449 a 1450 v k. ú. Město Žďár v ul. Okružní 31 a 33, ZR 3 včetně příjezdu a přístupu k uvedenému byt. domu na p. č. 1449 a 1450 v k. ú. Město Žďár a případných dalších oprav, údržby, rekonstrukce a modernizace byt. domu ve prospěch oprávněného.
Právo odpovídající věcnému břemenu – služebnosti se zřizuje za jednorázovou neopakující se úplatu ve výši 10.000,-- Kč + platná sazba DPH.

Hlasování: Pro 8, proti 0, zdrž. 0

 

k) Rada města po projednání schvaluje uzavření smlouvy o zřízení věcného břemene – služebnosti na pozemku ve vlastnictví města Žďáru nad Sázavou mezi Společenstvím pro dům Brodská 51, 53, 55 se sídlem Brodská 1975/55, ZR 3 – jako oprávněným a městem Žďár nad Sázavou – jako povinným, a to na části p. č. 1292 v k.ú. Město Žďár v šíři 2 m kolem uvedeného byt. domu – za účelem vybudování nových železobetonových lodžií, vybourání parapetního zdiva a osazení nové balkónové sestavy, zasklení lodžií, vnější zateplení fasády domu a další opravy BD - výměna střešní krytiny za plechovou a výměna laťování, zateplení podlahy v půdním prostoru, ubourání komínu, nový bleskosvod, výměna sklepních oken, nový dlážděný okapový chodník a další související úpravy - stavba „Opravy bytového domu Brodská 51, 53, 55 Žďár n. Sáz.“ - BD č.p. 1977, 1976, 1975, č.or. 51, 53, 55 součást pozemku p. č. 1282, 1283 a 1284 v k.ú. Město Žďár včetně přístupu a příjezdu k uvedenému byt. domu na p. č. 1282, 1283 a 1284 v k. ú. Město Žďár a případných dalších oprav, údržby, rekonstrukce a modernizace byt. domu ve prospěch oprávněného.
Právo odpovídající věcnému břemenu - služebnosti se zřizuje za jednorázovou neopakující se úplatu ve výši 10.000,-- Kč + platná sazba DPH.

Hlasování: Pro 8, proti 0, zdrž. 0

 

l) Rada města po projednání schvaluje uzavření smlouvy o zřízení věcného břemene – služebnosti rekonstrukce uložení podzemního vedení kabelového rozvodu TV, mezi městem Žďár nad Sázavou – jako povinným a SATT a. s. se sídlem Okružní 1889/11, ZR 3 – jako oprávněným - na pozemku ve vlastnictví města Žďáru nad Sázavou, a to na části p. č. 963/1, zapsaného v katastru nemovitostí u Katastrálního úřadu pro Vysočinu se sídlem v Jihlavě, Katastrální pracoviště Žďár nad Sázavou na LV č. 1, obec Žďár nad Sázavou, k. ú. Město Žďár v lokalitě sídliště „Stalingrad“, ZR 3 - za účelem vybudování stavby: „Žďár nad Sázavou - Stalingrad, ul. Brodská, Okružní dolní, Revoluční, rekonstrukce kabelového rozvodu“ - včetně přístupu a příjezdu za účelem jeho provozování, údržby, oprav a případné další rekonstrukce ve prospěch oprávněného.
Právo odpovídající věcnému břemenu – služebnosti rekonstrukce uložení kabelového rozvodu TV se zřizuje za jednorázovou neopakující se úplatu ve výši 30.000,-- Kč + platná sazba DPH.

Hlasování: Pro 8, proti 0, zdrž. 0

 

m) Rada města po projednání schvaluje uzavření smlouvy o zřízení věcného břemene – služebnosti mezi městem Žďár nad Sázavou – jako povinným a společností E.ON Distribuce, a. s. se sídlem F. A. Gerstnera 2151/6, České Budějovice zastoupenou na základě plné moci spol. E.ON ČR, s. r. o. se sídlem F. A. Gerstnera 2151/6, 370 49 České Budějovice – jako oprávněným, a to na pozemku ve vlastnictví města Žďáru nad Sázavou - na části p. č. 5472, zapsaném v katastru nemovitostí u Katastrálního úřadu pro Vysočinu se sídlem v Jihlavě, Katastrální pracoviště  Žďár nad Sázavou na LV č. 1, obec Žďár nad Sázavou,  k. ú. Město Žďár - za účelem umístění distribuční soustavy – kabelové vedení NN a přípojková skříň v rámci stavby: „Žďár n. Sáz., Brněnská, přípojka NN, Procházka“ v lokalitě ul. Brněnská, ZR 1, včetně přístupu a příjezdu za účelem provozu, údržby, oprav a rekonstrukce uvedené distribuční soustavy ve prospěch oprávněného.
Právo odpovídající věcnému břemenu – služebnosti se zřizuje za jednorázovou neopakující se úplatu ve výši 10.000,-- Kč + platná sazba DPH.

Hlasování: Pro 8, proti 0, zdrž. 0

 

n) Rada města po projednání schvaluje uzavření Smlouvy mezi vlastníkem nemovitostí p. č. 3287 a 3288, zapsaných v katastru nemovitostí u Katastrálního úřadu pro Vysočinu se sídlem v Jihlavě, Katastrální pracoviště Žďár nad Sázavou na LV č. 1, obec Žďár nad Sázavou, v k. ú. Město Žďár - městem Žďár nad Sázavou a investorem stavby Svazem vodovodů a kanalizací Žďársko se sídlem Vodárenská 2, ZR 4 - stavba „Žďár nad Sázavou – rekonstrukce kanalizace ul. Wonkova“, předmětem které je přenechání nemovitostí - pozemků vlastníka investorovi do bezúplatného užívání pro účely předmětné stavby, souhlas s umístěním a provedením stavby a se zahájením správních řízení „Žďár nad Sázavou – rekonstrukce kanalizace ul. Wonkova“ a souhlas se zásahem do pozemků vlastníka v souvislosti s realizací stavby „Žďár nad Sázavou – rekonstrukce kanalizace ul. Wonkova“, v předloženém znění.

Hlasování: Pro 8, proti 0, zdrž. 0

 

o) Rada města schvaluje žádost společnosti KINSKÝ Žďár, a.s. se sídlem Zámek 1/1, Žďár nad Sázavou a schvaluje umístění informačních tabulí na části pozemku p.č. 582/1 a pozemku p. č. 729, vše v k. ú. Zámek Žďár, dle předloženého návrhu. Přesné umístění informačních tabulí bude řešeno se zástupci města Žďáru nad Sázavou.

Hlasování: Pro 8, proti 0, zdrž. 0

 

p) Rada města po projednání schvaluje uzavření Dohody o prostorovém uspořádání stavby „Žďár nad Sázavou, ul. Neumannova – oprava místní komunikace“ –  k. ú. Město Žďár – veřejné osvětlení – nasvícení přechodů, uzavřené mezi Svazem vodovodů a kanalizací Žďársko se sídlem Vodárenská 2, ZR 4 – jako vlastníkem vodovodu a kanalizace, městem Žďár nad Sázavou – jako investorem stavby a VODÁRENSKOU AKCIOVOU SPOLEČNOSTÍ, a.s. se sídlem Soběšická 820/156, 63801 Brno – jako provozovatelem a správcem majetku SVK Žďársko, zastoupená VAS, a.s. divize Žďár n. Sáz., Studentská 1133, ZR 4, v souvislosti s vybudováním a provozováním předmětné stavby nového zemního kabelového vedení a stožárů veřejného osvětlení v k.ú. Město Žďár v ul. Neumannova, ZR 4, z důvodu již existující kanalizace v zájmovém území a nemožností dodržet zákonem stanovené ochranné pásmo staveb vodních děl, v předloženém znění.

Hlasování: Pro 8, proti 0, zdrž. 0

 

14. Usn. 309/2015/OP

Byty a prostory sloužící podnikání

a) Rada města schvaluje uzavření Dohody o ukončení nájmu bytu č. 1 a garážového stání č. 5, které se nachází v bytovém domě č.p. 2235, na ulici Palachova č.or. 72 ve Žďáře nad Sázavou, část Žďár nad Sázavou 6, dle předloženého návrhu.

Hlasování: Pro 8, proti 0, zdrž. 0

 

b) Rada města schvaluje uzavření Smlouvy o nájmu bytu č. 1 a garážového stání č. 5, které se nachází v bytovém domě č.p. 2235, na ulici Palachova č.or. 72 ve Žďáře nad Sázavou, část Žďár nad Sázavou 6, dle předloženého návrhu. Smlouva o nájmu bude uzavřena mezi městem Žďár nad Sázavou a panem P.M.

Hlasování: Pro 8, proti 0, zdrž. 0

 

c) Rada města schvaluje podnájem bytu č. 1 a garážového stání č. 5, které se nachází v bytovém domě č.p. 2235, na ulici Palachova č.or. 72 ve Žďáře nad Sázavou, část Žďár nad Sázavou 6, dle předloženého návrhu.

Hlasování: Pro 8, proti 0, zdrž. 0

 

d) Rada města schvaluje podnájem bytu č. 14, který se nachází v bytovém domě č.p. 2235, na ulici Palachova č.or. 72 ve Žďáře nad Sázavou, část Žďár nad Sázavou 6, dle předloženého návrhu.

Hlasování: Pro 8, proti 0, zdrž. 0

 

e) Rada města schvaluje podnájem bytu č. 30, který se nachází v bytovém domě č. p. 1829, na ulici Revoluční č.or. 27 ve Žďáře nad Sázavou, část Žďár nad Sázavou 3, dle předloženého návrhu.

Hlasování: Pro 8, proti 0, zdrž. 0

 

f) Rada města schvaluje podnájem bytu č. 10, který se nachází v bytovém domě č.p.1829, na ulici Revoluční č.or. 27 ve Žďáře nad Sázavou, část Žďár nad Sázavou 3, dle předloženého návrhu.

Hlasování: Pro 8, proti 0, zdrž. 0

 

g) Rada města schvaluje podnájem bytu č. 11, který se nachází v bytovém domě č.p. 1531, na ulici Jamborova č.or. 3 ve Žďáře nad Sázavou, část Žďár nad Sázavou 7, dle předloženého návrhu.

Hlasování: Pro 8, proti 0, zdrž. 0

 

h) Rada města schvaluje podnájem bytu č. 2, který se nachází v bytovém domě č.p. 2234, na ulici Palachova č.or. 70 ve Žďáře nad Sázavou, část Žďár nad Sázavou 6, dle předloženého návrhu.

Hlasování: Pro 8, proti 0, zdrž. 0

 

i) Rada města vyhlašuje záměr na pronájem bytu č. 36, umístěného v bytovém domě č.p. 1936 na ulici Brodská č.or. 35, Žďár nad Sázavou, část Žďár nad Sázavou 3, který je součástí pozemku p.č.1276 v k.ú. Město Žďár dle předloženého návrhu.

Hlasování: Pro 8, proti 0, zdrž. 0

 

j) Rada města ukládá starostovi města podat žalobu na vyklizení bytu č. 36, umístěného v bytovém domě č.p. 1829 na ulici Revoluční č.or. 27, Žďár nad Sázavou, část Žďár nad Sázavou 3, který je součástí pozemku p.č.1248 v k.ú. Město Žďár dle předloženého návrhu.

Hlasování: Pro 8, proti 0, zdrž. 0

 

k) Rada města schvaluje uzavření smlouvy o nájmu bytu č. 8, umístěného v bytovém domě č.p. 1936 na ulici Brodská č.or. 35, Žďár nad Sázavou, část Žďár nad Sázavou 3, který je součástí pozemku p.č.1276 v k.ú. Město Žďár. Smlouva o nájmu bytu bude uzavřena s M.H. a M.H. dle předloženého návrhu. Smlouva o nájmu bytu bude uzavřena na dobu určitou 2 měsíců s tím, že v případě, že ze strany nájemců budou plněny povinnosti ze smlouvy o nájmu bytu vyplývající, bude nájemní poměr prodlužován za stejných podmínek. V případě, že povinnosti ze smlouvy o nájmu bytu ze strany nájemců plněny nebudou, ukládá rada města majetkoprávnímu odboru učinit kroky směřující k vyklizení bytu.

Hlasování: Pro 8, proti 0, zdrž. 0

 

l) Rada města schvaluje uzavření smlouvy o nájmu bytu č. 34, umístěného v bytovém domě č.p. 1905 na ulici Brodská č.or. 33, Žďár nad Sázavou, část Žďár nad Sázavou 3, který je součástí pozemku p.č.1277 v k.ú. Město Žďár. Smlouva o nájmu bytu bude uzavřena s R.G., dle předloženého návrhu. Smlouva o nájmu bytu bude uzavřena na dobu určitou 2 měsíců s tím, že v případě, že ze strany nájemkyně budou plněny povinnosti ze smlouvy o nájmu bytu vyplývající, bude nájemní poměr prodlužován za stejných podmínek. V případě, že povinnosti ze smlouvy o nájmu bytu ze strany nájemkyně plněny nebudou, ukládá rada města majetkoprávnímu odboru učinit kroky směřující k vyklizení bytu.

Hlasování: Pro 8, proti 0, zdrž. 0

 

m) Rada města odkládá projednání žádosti L.K. o uzavření smlouvy o nájmu bytu č. 4, umístěného v bytovém domě č.p. 1871 na ulici Revoluční 30, Žďár nad Sázavou, část Žďár nad Sázavou 3, který je součástí pozemku p.č.1256 v k.ú. Město Žďár do 31.1.2016.

Hlasování: Pro 8, proti 0, zdrž. 0

 

n) Rada města po projednání neschvaluje žádost ing. Jiřího Laštovičky o jednorázové snížení nájemného za užívání prostor sloužících podnikání, umístěných v objektu čp. 1785, č.or. 49. nám. Republiky ve Žďáře nad Sázavou, část Žďár nad Sázavou 1, který je součástí pozemku p.č. 3756 v k.ú. Město Žďár.

Hlasování: Pro 8, proti 0, zdrž. 0

 

o) Rada města po projednání schvaluje uzavření  Smlouvy o nájmu prostor sloužících podnikání, umístěných  v objektu č.p. 491/18, ul. Sychrova ve Žďáře nad Sázavou, část Žďár nad Sázavou 2, který je součástí pozemku p.č. 583/13 v k.ú. Zámek Žďár, o celkové výměře 75,95 m2. Smlouva bude uzavřena mezi městem Žďár nad Sázavou a společností PIETAS – VYSIBLA s.r.o., se sídlem Soukenická 129/3, 674 01 Třebíč, IČO 27679811. Nájemné je stanoveno ve výši 520 Kč/m2/rok. Smlouva bude uzavřena s tříměsíční výpovědní dobou.

Hlasování: Pro 8, proti 0, zdrž. 0

 

15. Usn. 315/2015/oPK

Facebook – oficiální stránky města Žďár nad Sázavou

Rada města se seznámila s předloženým návrhem a pověřuje mediální koordinátorku založením a správou oficiální facebookové stránky s názvem Město Žďár nad Sázavou.

Rada města schvaluje užití znaku města jako profilového obrázku facebookové stránky města a doporučuje zastupitelstvu města schválit částku 20 tis. Kč z rezervy rozpočtu na propagaci.

Hlasování: Pro 8, proti 0, zdrž. 0

 

16. Usn. 304/2015/STAR

Jednací řád komisí

Rada města po projednání schvaluje společný Jednací řád komisí rady města v upraveném znění. Jednací řád je závazný pro komise rady města s účinností od 1.9. 2015.

Hlasování: Pro 8, proti 0, zdrž. 0

 

17. Usn. 318/2015/STAR

Zásady transparentnosti

Rada města po projednání doporučuje zastupitelstvu města schválit Zásady transparentnosti města Žďáru nad Sázavou v předloženém znění.

Hlasování: Pro 8, proti 0, zdrž. 0

 

18. Různé

Usn. 314/2015/OS

Zápis z Komise prorodinných aktivit, sociální a zdravotní

Rada města byla seznámena se zápisem z 3. jednání Komise prorodinných aktivit, sociální a zdravotní ze dne 10. 6. 2015.

Hlasování: Pro 8, proti 0, zdrž. 0

 

Ověřovatel:

Ing. Martin Mrkos, v.r.

 

 

Mgr. Zdeněk Navrátil, v.r. Ing. Josef Klement, v.r.
starosta města místostarosta města