Zápis z 23. schůze rady města konané dne 24. 8. 2015

zveřejněno: 28. 8. 2015

Počet přítomných členů:

8

 

Omluven:

Rostislav Dvořák

 

Ověřovatel zápisu:

PhDr. Zdeněk Kulhánek

 

Schválený pořad  23.  schůze rady města:

 

 1. Zpráva o hospodaření PO ZŠ Komenského 2 k 30 6. 2015
 2. Zpráva o hospodaření PO ZŠ Komenského 6 k 30. 6. 2015
 3. Zpráva o hospodaření PO ZŠ Švermova 4  k  30. 6. 2015
 4. Zpráva o hospodaření PO ZŠ Palachova k 30. 6. 2015
 5. Zpráva o hospodaření PO MŠ k 30. 6. 2015
 6. Žádost o výjimku z počtu dětí pro šk. rok 2015/2016
 7. Zpráva o hospodaření PO ZUŠ k 30. 6. 2015
 8. Zpráva o hospodaření PO Active-SVČ  k 30. 6. 2015
 9. Zpráva o hospodaření PO Kultura k 30. 6. 2015
 10. Změna zřizovací listiny PO Kultura
 11. Zpráva o hospodaření PO SSm k  30. 6. 2015
 12. Zpráva o  hospodaření PO Sportis k 30. 6. 2015
 13. Zpráva o hospodaření PO KMJS k 30. 6. 2015
 14. Zpráva o hospodaření PO Poliklinika k 30. 6. 2015
 15. Schválení věcného daru
 16. Schválení investičního záměru
 17. Majetkoprávní jednání RM
 18. Majetkoprávní jednání ZM
 19. Byty a prostory sloužící k podnikání
 20. Informace o Smeykalově vile a Kosinkově sbírce obrazů
 21. Zemědělské pozemky – výpověď nájmu
 22. Stavební úpravy domu č.p.35, ZR
 23. Workshop studentů architektury
 24. Žádost o užití znaku města
 25. Program dotací na kulturní památky
 26. Udělení výjimky z podmínky trvalého pobytu pro přidělení bytu v DPS
 27. Dohoda o ukončení platnosti Smlouvy o výpůjčce
 28. Změna jednacího řádu ZM
 29. Problematika PO – platové úpravy
 30. Různé

 

 

PŘEHLED USNESENÍ

1. Usn. 323/205/2.ZŠ

Zpráva o hospodaření PO Základní škola Žďár nad Sázavou, Komenského  2 k 30. 6. 2015

Rada města po projednání bere na vědomí hospodaření PO Základní škola Žďár nad Sázavou, Komenského 2 k 30. 6. 2015.

Hlasování: Pro 7, proti 0, zdrž. 0

 

2. Usn. 337/2015/3.ZŠ

Zpráva o hospodaření PO Základní škola Žďár nad Sázavou, Komenského 6 k 30. 6. 2015

Rada města po projednání bere na vědomí Zprávu o hospodaření PO Základní škola Žďár nad Sázavou Komenského 6 k 30. 6. 2015.

Hlasování: Pro 7, proti 0, zdrž. 0

 

3. Usn. 305/2015/4.ZŠ

Zpráva o hospodaření PO Základní škola Žďár nad Sázavou, Švermova 4 k 30. 6. 2015

Rada města po projednání bere na vědomí Zprávu o hospodaření PO Základní škola Žďár nad Sázavou 4 k 30. 6. 2015.

Hlasování: Pro 7, proti 0, zdrž. 0

 

4. Usn. 339/2015/ZŠ Pal.

Zpráva o hospodaření PO Základní škola Žďár nad Sázavou, Palachova 2189/ 35 k 30. 6. 2015

Rada města bere na vědomí Zprávu o hospodaření PO Základní škola Žďár nad Sázavou, Palachova 2189/35, příspěvková organizace k 30. 6. 2015.

Hlasování: Pro 7, proti 0, zdrž. 0

 

5. Usn. 331/2015/POMŠ

Zpráva o hospodaření příspěvkové organizace PO MŠ k 30. 6. 2015

Rada města po projednání schvaluje hospodaření příspěvkové organizace PO MŠ k 30. 6. 2015.

Hlasování: Pro 7, proti 0, zdrž. 0

 

6. Usn. 332/2015/POMŠ

Žádost o výjimku z počtu dětí v MŠ pro školní rok 2015/2016

Rada města po projednání schvaluje výjimku z počtu dětí ve třídách Mateřské školy Žďár nad Sázavou, příspěvkové organizace dle přiloženého materiálu.

Hlasování: Pro 7, proti 0, zdrž. 0

 

7. Usn. 322/2015/ZUŠ

Zpráva o hospodaření PO Základní umělecká škola Františka Drdly, Žďár nad Sázavou, Doležalovo náměstí 4, příspěvková organizace k 30. 6. 2015.

Rada města po projednání bere na vědomí Zprávu o hospodaření PO Základní umělecká škola Františka Drdly, Žďár nad Sázavou, Doležalovo náměstí 4, příspěvková organizace k 30. 6. 2015.

Hlasování: Pro 7, proti 0, zdrž. 0

 

8. Usn. 303/2015/Active-SVČ

Hospodaření PO Active-středisko volného času, příspěvková organizace, Dolní 3, 591 01 Žďár nad Sázavou k 30. 6. 2015

Rada města po projednání bere na vědomí hospodaření PO Active-středisko volného času k 30. 6. 2015.

Hlasování: Pro 7, proti 0, zdrž. 0

 

9. Usn. 319/2015/PO Kultura

Hospodaření PO Kultura Žďár k 30. 6. 2015

Rada města po projednání bere na vědomí hospodaření PO Kultura Žďár k 30. 6. 2015.

Hlasování: Pro 7, proti 0. Zdrž. 0

 

10. Usn. 320/2015/PO Kultura

PO Kultura Žďár  - změna zřizovací listiny

Rada města po projednání doporučuje zastupitelstvu města ke schválení změnu zřizovací listiny příspěvkové organizace Kultura Žďár v předloženém znění.

Hlasování: Pro 6, proti 0, zdrž. 0

 

11. Usn. 321/2015/p.o.SSm

Zpráva o hospodaření PO SSm k 30. 6. 2015

Rada města po projednání bere na vědomí zprávu o hospodaření PO Sociální služby města Žďár nad Sázavou k 30. 6. 2015.

Hlasování: Pro 6, proti 0, zdrž. 0

 

12. Usn. 324/2015/SPORTIS

Zpráva o hospodaření PO SPORTIS k 30. 6. 2015

Rada města po projednání bere na vědomí zprávu o hospodaření PO SPORTIS k 30. 6. 2015.

Hlasování: Pro 7, proti 0, zdrž. 0

 

13. Usn. 338/2015/KMJS

Zpráva o hospodaření PO KMJS k 30. 6. 2015

Rada města po projednání bere na vědomí hospodaření PO KMJS k 30. 6. 2015.

Hlasování: Pro 7, proti 0, zdrž. 0

 

14. Usn. 334/2015/Pol.

Zpráva o hospodaření PO Poliklinika Žďár nad Sázavou k 30. 6. 2015

Rada města po projednání bere na vědomí zprávu o hospodaření PO Poliklinika Žďár nad Sázavou k 30. 6. 2015.

Hlasování: Pro 7, proti 0, zdrž. 0

 

15. Usn. 335/2015/Pol.

Schválení přijetí věcných darů

Rada města po projednání schvaluje přijetí věcných darů pro PO Poliklinika Žďár nad Sázavou.

Hlasování: Pro 7, proti 0, zdrž. 0

 

16. Usn. 336/2015/Pol.

Investiční záměr PO Poliklinika Žďár nad Sázavou

Rada města odkládá projednání vyhlášení investičního záměru v budově PO Poliklinika na schůzi rady města dne 7. 9. 2015.

Hlasování: Pro 8, proti 0, zdrž. 0

 

17. Usn. 325/2015/OP

Majetkoprávní jednání RM

a) Rada města po projednání schvaluje a doporučuje zastupitelstvu města ke schválení bezúplatné nabytí spoluvlastnického podílu k pozemkům ve spoluvlastnictví M.V., Praha, do vlastnictví města Žďáru nad Sázavou, a to p. č. 884 – ostatní plocha, ostatní komunikace ve výměře 180 m2, p. č. 912 - ostatní plocha, ostatní komunikace ve výměře 251 m2 a p. č. 1012 - ostatní plocha, ostatní komunikace ve výměře 141 m2 – podíl 1/234, zapsaných na LV č. 967 a dále p. č. 1014/10 – vodní plocha, koryto vodního toku umělé ve výměře 20 m2 – podíl 1/234, zapsaného na LV č. 389 – vše v k. ú. Zámek Žďár, vedeno v katastru nemovitostí u Katastrálního úřadu pro Vysočinu se sídlem v Jihlavě, Katastrální pracoviště Žďár nad Sázavou, obec Žďár nad Sázavou, nacházejících se v lokalitě „U staré vápenice“ poblíž rybníku „Dívka“, sloužící jako přístupové komunikace – polní cesty a část potoka, ZR 2 – za účelem navýšení spoluvlastnického podílu města k těmto pozemkům.

Hlasování: Pro 8, proti 0, zdrž. 0

 

b) Rada města po projednání schvaluje vyhlášení záměru na odprodej pozemku ve vlastnictví města Žďáru nad Sázavou, a to p. č. 3188 – zastavěná plocha a nádvoří ve výměře 19 m2v k. ú. Město Žďár v lokalitě řadových garáží v ul. Vysocká, ZR 1, zapsaného na LV č. 1, obec Žďár nad Sázavou v katastru nemovitostí u Katastrálního úřadu pro Vysočinu se sídlem v Jihlavě, Katastrální pracoviště Žďár nad Sázavou – za účelem sjednocení vlastnictví pozemku a stavby v souvislosti s následným odkupem garáže, nacházející se na tomto pozemku od stávajícího vlastníka.  

Hlasování: Pro 8, proti 0, zdrž. 0

 

c) Rada města po projednání schvaluje vyhlášení záměru na odprodej pozemku ve vlastnictví města Žďáru nad Sázavou, a to části p. č. 6923/2 – orná půda ve výměře cca 300 m2v k. ú. Město Žďár (dle mapového podkladu) v lokalitě „U Kamenného rybníka“ ul. Jihlavská, ZR 1, zapsaného na LV č. 1, obec Žďár nad Sázavou v katastru nemovitostí u Katastrálního úřadu pro Vysočinu se sídlem v Jihlavě, Katastrální pracoviště Žďár nad Sázavou – za účelem dopravního napojení v souvislosti se záměrem na výstavbu komerčního polyfunkčního objektu stávajícího vlastníka nemovitostí na pozemku p. č. 6942/3 v k. ú. Město Žďár - za předpokladu dodržení stanovené podmínky, že podél trasy stávající komunikace zůstane 1 m od hrany komunikace ve vlastnictví města. Přesná výměra prodávaných pozemků bude určena po zaměření oddělovacím GP.

Hlasování: Pro 6, proti 0, zdrž. 0

 

d) Rada města po projednání neschvaluje vyhlášení záměru na pronájem pozemku ve vlastnictví města Žďáru nad Sázavou, a to části p. č. 6411 – ostatní plocha, jiná plocha ve výměře cca 5 m2(dle mapového podkladu) v k. ú. Město Žďár – za účelem umístění stánku – elektrické tříkolky – pro prodej rychlého občerstvení – FOOD CARS v lokalitě ul. Chelčického, ZR 6 u nádražní budovy ČD.

Hlasování: Pro 8, proti 0, zdrž. 0

 

e) Rada města po projednání schvaluje vyhlášení záměru na pronájem pozemku ve vlastnictví města Žďáru nad Sázavou, a to p. č. p. č. 6870 – ostatní plocha, jiná plocha ve výměře 9 044 m2 v k. ú. Město Žďár, zapsaného v katastru nemovitostí u Katastrálního úřadu pro Vysočinu se sídlem v Jihlavě, Katastrální pracoviště Žďár nad Sázavou na LV č. 1, obec Žďár nad Sázavou – za účelem využití soustřeďování kameniva a demoličních odpadů vhodných k recyklaci za předpokladu splnění následujících podmínek:
- Zájemce: Musí být pověřenou osobou pro nakládání s příslušnými odpady ve smyslu zák. 185/2001 Sb.
Uzavření smlouvy na dobu neurčitou s výpovědní dobou 6 měsíců.
- K provozování činnosti je nutné vyřídit na Krajském úřadě pro Vysočinu se sídlem v Jihlavě, odbor životního prostředí, rozhodnutí – souhlas k provozu zařízení ke sběru a výkupu odpadů – deponie stavební suti.
- Zájemce uvede ve své nabídce výši nájemného za 1 m/2/1 rok.

Hlasování: Pro 8, proti 0, zdrž. 0

 

f) Rada města po projednání neschvaluje vyhlášení záměru na výpůjčku pozemku ve vlastnictví města Žďáru nad Sázavou, a to p. č. 10013 – trvalý travní porost ve výměře 9 127 m2v k. ú. Město Žďár v lokalitě „U Kamenného rybníka“ navazující na městské lesy – za účelem umístění výběhu pro závodní psy – mushing10013 – trvalý travní porost ve výměře 9 127 m2v k. ú. Město Žďár – za účelem umístění výběhu pro závodní psy – mushing.

Hlasování: Pro 8, proti 0, zdrž. 0

 

g) Rada města po projednání schvaluje uzavření smlouvy o zřízení věcného břemene – služebnosti mezi městem Žďár nad Sázavou – jako povinným a  V.Č., ZR  – jako oprávněnou, a to na pozemku ve vlastnictví města Žďáru nad Sázavou - na části p. č. 570/13, zapsaném v katastru nemovitostí u Katastrálního úřadu pro Vysočinu se sídlem v Jihlavě, Katastrální pracoviště  Žďár nad Sázavou na LV č. 1, obec Žďár nad Sázavou,  k. ú. Zámek Žďár - za účelem vybudování nového nájezdu k ŘRD v souvislosti s rekonstrukcí prostoru p. č. 570/186 před RD č.p. 267 na p. č. 1162 v k. ú. Zámek Žďár v lokalitě ul. Polní 6, ZR 2, včetně přístupu a příjezdu za účelem provozu, údržby, oprav a rekonstrukce nájezdu ve prospěch oprávněné.
Právo odpovídající věcnému břemenu – služebnosti se zřizuje za jednorázovou neopakující se úplatu ve výši 1.000,-- Kč + platná sazba DPH.

Hlasování: Pro 7, proti 0, zdrž. 0

 

h) Rada města po projednání schvaluje uzavření smlouvy o zřízení věcného břemene – služebnosti mezi městem Žďár nad Sázavou – jako povinným a  P.Š. a B.Š. Nové Město na Moravě – jako oprávněnými, a to na pozemcích ve vlastnictví města Žďáru nad Sázavou - na částech p. č. 1581/1, 1581/3, 1261/1 a 1263/1, zapsaných v katastru nemovitostí u Katastrálního úřadu pro Vysočinu se sídlem v Jihlavě, Katastrální pracoviště  Žďár nad Sázavou na LV č. 1, obec Žďár nad Sázavou,  k. ú. Veselíčko u ZR - za účelem vybudování přípojek inž. sítí - vodovodní, el. energie k RD Veselíčko č.p. 28 v k. ú. Veselíčko u ZR, včetně přístupu a příjezdu za účelem provozu, údržby, oprav a rekonstrukce uvedených přípojek inž. sítí ve prospěch oprávněného.
Právo odpovídající věcnému břemenu – služebnosti se zřizuje za jednorázovou neopakující se úplatu ve výši 1.000,-- Kč + platná sazba DPH.

Hlasování: Pro 8, proti 0, zdrž. 0

 

i) Rada města po projednání schvaluje uzavření smlouvy č. NM-014330031899/001 o zřízení věcného břemene – služebnosti na pozemcích ve vlastnictví města Žďáru nad Sázavou mezi městem Žďár nad Sázavou – jako povinným a společností E.ON Distribuce, a. s. se sídlem F. A. Gerstnera 2156/6, České Budějovice zastoupenou na základě plné moci společností E.ON ČR, s. r. o. se sídlem F. A. Gerstnera 2156/6, České Budějovice – jako oprávněným, a to dle GP č. 806-12/2015 ze dne 5. 3. 2015 pro vymezení rozsahu VB na částech p. č. 268, 308, 289/1, 289/2, 581, 307, 298/6, 483, 309/1, 359, 316, 75/23, 317/1, 75/40, 317/2, 317/3, 404/2, 405, 360/5, 360/4, 404/1, 75/21, 483, 504/1, 75/30, 493/5, 75/11, 493/6, 75/31, 351, 306/1, 801, 742/1 a 75/10, 580/1, 597/10 a 341 – vše v k. ú. Zámek Žďár, zapsaných v katastru nemovitostí u Katastrálního úřadu pro Vysočinu se sídlem v Jihlavě, Katastrální pracoviště  Žďár nad Sázavou na LV č. 1, obec Žďár nad Sázavou  – za účelem vybudování a provozování stavby „Žďár n. Sáz., Bezručova,  rekonstrukce DS NN“, spočívající v umístění nového zemního kabelového vedení NN a 10 pojistkových skříní v lokalitě ul. Bezručova, ZR 2, včetně práva chůze a jízdy za účelem údržby a příp. dalších oprav uvedeného distribučního zařízení ve prospěch oprávněného.
Právo věcného břemene – služebnosti se zřizuje za jednorázovou neopakující se úplatu ve výši 10.000,-- Kč + platná sazba DPH.

Hlasování: Pro 8, proti 0, zdrž. 0

 

j) Rada města po projednání uděluje souhlas s umístěním kontejnerů na odpad společnosti KOVO-ŠROT s.r.o. Jihlava, se sídlem Pávov 111, 586 01 Jihlava – provozovna Žďár nad Sázavou, na pozemku ve vlastnictví města Žďáru nad Sázavou, a to na části p. č. 6865/2 – ostatní plocha, manipulační plocha v k. ú. Město Žďár v lokalitě ul. Jihlavská,  ZR 1, zapsaném v katastru nemovitostí u Katastrálního úřadu pro Vysočinu se sídlem v Jihlavě, Katastrální pracoviště Žďár nad Sázavou na LV č. 1, obec Žďár nad Sázavou. Souhlas je vydáván do doby přípravy realizace stavby města - komunikačního obchvatu ul. Brněnská – Jihlavská, ZR 1.

Hlasování: Pro 8, proti 0, zdrž. 0

 

k) Rada města po projednání schvaluje uzavření Dohody o prostorovém uspořádání stavby „Rekonstrukce Smetanovy ulice – Žďár nad Sázavou“ –  k. ú. Město Žďár – veřejné osvětlení, uzavřené mezi Svazem vodovodů a kanalizací Žďársko se sídlem Vodárenská 2, ZR 4 – jako vlastníkem vodovodu a kanalizace, městem Žďár nad Sázavou – jako investorem stavby a VODÁRENSKOU AKCIOVOU SPOLEČNOSTÍ, a.s. se sídlem Soběšická 820/156, 63801 Brno – jako provozovatelem a správcem majetku SVK Žďársko, zastoupená VAS, a.s. divize Žďár n. Sáz., Studentská 1133, ZR 4, v souvislosti s vybudováním a provozováním předmětné stavby nového zemního kabelového vedení a stožáru veřejného osvětlení v k.ú. Město Žďár v ul. Smetanova, ZR 1, z důvodu již existující kanalizace v zájmovém území a nemožností dodržet zákonem stanovené ochranné pásmo staveb vodních děl, v předloženém znění.

Hlasování: Pro 8, proti 0, zdrž. 0

 

l) Rada města po projednání schvaluje a doporučuje zastupitelstvu města ke schválení prodej pozemků ve vlastnictví města Žďáru nad Sázavou do vlastnictví společnosti Vamafil, s. r. o., se sídlem Jamská 2360/49, ZR 1, a to pozemku p. č. 9513/16 – orná půda ve výměře 4 964 m2 (který vznikl dle GP č. 3799-192/2014 pro rozdělení pozemku ze dne 24. 9. 2014, kdy z pův. p. č. 9513/1 – orná půda v celkové výměře 16 392 m2 byl oddělen díl „a“ ve výměře 2 410 m2 a z pův. p. č. 9518/5 – orná půda ve výměře 8 450 m2 byl oddělen dílu „b“ ve výměře 2 554 m2, když oba takto oddělené díly byly sloučeny do nově vzniklého pozemku p.č. 9513/16, orná půda)  a dále prodej pozemku p. č. 9517/8 – travní porost ve výměře 1 068 m2, (který vznikl stejným GP oddělením z pův. p. č. 9517/5 – travní porost ve výměře 1 728 m2) – vše v k. ú. Město Žďár (v celkové výměře 6 032 m2), v lokalitě PZ Jamská, ZR 1
 – za účelem realizace podnikatelského záměru - rozšíření areálu stávající společnosti (přístavba nových výrobních hal)
-  za dohodnutou kupní cenu, a to:

- u  pozemků nezatížených ochrannými pásmy inž. sítí ve výši 500,-- Kč/m2
- u  pozemků zatížených ochrannými pásmy inž. sítí ve výši 300,-- Kč/m2

to znamená:

část p. č. 9513/16 ve výměře 4 011 m2 za cenu 500,-- Kč/m2, tj. 2.005.500,-- Kč,
část p. č. 9513/16 ve výměře    298 m2 za cenu 300,-- Kč/m2, tj. 89.400,-- Kč
část p. č. 9513/16 ve výměře    655 m2 za cenu 300,-- Kč/m2, tj. 196.500,-- Kč
celkem pozemek p. č. 9513/16 - 2.291.400,-- Kč

p. č. 9517/8 ve výměře 1 068 mza cenu 500,-- Kč/m2, tj. 534.000,-- Kč
celková kupní cena - 2.825.400,-- Kč     

Hlasování: Pro 8, proti 0, zdrž. 0

 

m) Rada města po projednání schvaluje a doporučuje zastupitelstvu města ke schválení odprodej pozemku ve vlastnictví města Žďáru nad Sázavou do vlastnictví společnosti Vodaservis, s. r. o. se sídlem Jamská 2362/53, ZR 1, a to pozemku p. č. 9517/5 – travní porost ve výměře 542 m2(který byl GP č. 3799-192/2014 ze dne 24. 9. 2014 pro rozdělení pozemku oddělen z pův. p. č. 9517/5 – travní porost ve výměře 1 728 m2)v k. ú. Město Žďár, v lokalitě PZ Jamská, ZR 1 – za účelem rozšíření areálu společnosti
- za dohodnutou kupní cenu ve výši 500,-- Kč/m2, t.j. celkem ve výši 271.000,-- Kč.

Hlasování: Pro 8, proti 0, zdrž. 0

 

18. Usn. 326/2015/OP

Majetkoprávní jednání ZM

a) Rada města po projednání schvaluje a doporučuje zastupitelstvu města ke schválení odprodej pozemku ve vlastnictví města Žďáru nad Sázavou – části p.č. 2035/3 – orná půda, zapsaného v katastru nemovitostí u Katastrálního úřadu pro Vysočinu se sídlem v Jihlavě, Katastrální pracoviště Žďár nad Sázavou na LV č. 1, obec Žďár nad Sázavou, k. ú. Město Žďár v lokalitě Klafar ul. Vápenická, ZR 3, a to dle zhotoveného GP č. 3875-10/2015 ze dne 30. 6. 2015 takto:

1. - z části pův. p. č. 2035/3 – orná půda ve výměře 1 213 m2 odděleného dílu ve výměře 70 m2 - nově označeného jako p. č. 2035/21 – orná půda v k. ú. Město Žďár, obec Žďár nad Sázavou do vlastnictví J. M. a J..M. (SJM), , ZR  – za účelem rozšíření stávající zahrady p. č. 2010/1
- za kupní cenu ve výši 630,-- Kč/m2, tj. celkem 44.100,-- Kč s tím, že kupní cena bude uhrazena ve splátkách ve výši 2.000,-- Kč měsíčně

2. - z části pův. p. č. 2035/3 – orná půda ve výměře 1 213 m2 odděleného dílu ve výměře 115 m2 - nově označeného jako p. č. 2035/22 – orná půda v k. ú. Město Žďár, obec Žďár nad Sázavou do vlastnictví  K.S. ZR za účelem rozšíření stávající zahrady p. č. 2011/1
- za kupní cenu ve výši 630,-- Kč/m2, tj. celkem 72.450,-- Kč

Hlasování: Pro 8, proti 0, zdrž. 0

 

b) Rada města po projednání schvaluje a doporučuje zastupitelstvu města ke schválení odprodej pozemku ve vlastnictví města Žďáru nad Sázavou do vlastnictví společnosti KINSKÝ Žďár, a.s. se sídlem Zámek 1/1, Žďár n. Sáz. 2, a to p. č. 75/34 – ost. pl., jiná plocha ve výměře 25 m2 v k. ú. Zámek Žďár v lokalitě ul. Santiniho, ZR 2, zapsaného v katastru nemovitostí u Katastrálního úřadu pro Vysočinu se sídlem v Jihlavě, Katastrální pracoviště Žďár nad Sázavou na LV č. 1, obec Žďár nad Sázavou – za účelem realizace vstupního prostoru do budovaného „Interpretačního centra“ včetně uložení sítí v rámci rekonstrukce části areálu v budově bývalého pivovaru a jeho okolí ve vlastnictví společnosti KINSKÝ Žďár, a. s. Žďár n. Sáz.
- za kupní cenu ve výši 400,-- Kč/m2 , tj. celkem 10.000,-- Kč

Hlasování: Pro 8, proti 0, zdrž. 0

 

c) Rada města po projednání schvaluje a doporučuje zastupitelstvu města ke schválení odprodej pozemku ve vlastnictví města Žďáru nad Sázavou do podílového spoluvlastnictví  J.K. ZR  – podíl id. 1/2 a  T.V., ZR  – podíl id. 1/2, a to pozemku p.č. 6065 – zastavěná plocha a nádvoří ve výměře 302 m2 v k. ú. Město Žďár, zapsáno v katastru nemovitostí u Katastrálního úřadu pro Vysočinu se sídlem v Jihlavě, Katastrální pracoviště Žďár nad Sázavou na LV č. 1, obec Žďár nad Sázavou, v lokalitě ul. Haškova 60, ZR 6, pod objektem č.p. 2172– za účelem majetkoprávního vypořádání vztahu k pozemku jiného vlastníka (stavba na cizím pozemku) v souvislosti s podanou žádostí na změnu využití objektu pro bydlení
- za kupní cenu ve výši 271.800,-- Kč, tj. 900,-- Kč/m2

Hlasování: Pro 8, proti 0, zdrž. 0

 

d) Rada města po projednání schvaluje a doporučuje zastupitelstvu města ke schválení nabytí pozemku do vlastnictví města Žďáru nad Sázavou, a to p. č. 5339 – trvalý travní porost ve výměře 1 405 m2 v k. ú. Město Žďár, zapsaného v katastru nemovitostí u Katastrálního úřadu pro Vysočinu se sídlem v Jihlavě, Katastrální pracoviště Žďár nad Sázavou na LV č. 244, obec Žďár nad Sázavou, ve vlastnictví  P.B. Polnička  - za účelem získání pozemku pro připravovanou výstavbu propojovací komunikace z Brněnské ulice na ulici Jamskou ve Žďáře nad Sázavou 1.
za kupní cenu ve výši 300,-- Kč/m2, tj. celkem ve výši 421.500,-- Kč

Hlasování: Pro 8, proti 0, zdrž. 0

 

e) Rada města po projednání schvaluje a doporučuje zastupitelstvu města ke schválení nabytí pozemku do vlastnictví města Žďáru nad Sázavou, a to p. č. 9026 – orná půda ve výměře 4 354 m2 v k. ú. Město Žďár, zapsaného v katastru nemovitostí u Katastrálního úřadu pro Vysočinu se sídlem v Jihlavě, Katastrální pracoviště Žďár nad Sázavou na LV č. 3183, obec Žďár nad Sázavou, ve vlastnictví J.M. ZR 5 - za účelem získání pozemku pro připravovanou další průmyslovou zónu v lokalitě ul. Jamská ve Žďáře nad Sázavou 1.
- za kupní cenu ve výši 225,-- Kč/m2, tj. celkem za 979.650,-- Kč

Hlasování: Pro 8, proti 0, zdrž. 0

 

f) Rada města po projednání schvaluje a doporučuje zastupitelstvu města ke schválení nabytí pozemku do vlastnictví města Žďáru nad Sázavou, a to p. č. 9014 – orná půda ve výměře 5 392 m2 v k. ú. Město Žďár, zapsaného v katastru nemovitostí u Katastrálního úřadu pro Vysočinu se sídlem v Jihlavě, Katastrální pracoviště Žďár nad Sázavou na LV č. 3335, obec Žďár nad Sázavou, ve vlastnictví J.P. Brno – podíl id. ½ a  O.P Brno – podíl id. ½  - za účelem získání pozemku pro připravovanou další průmyslovou zónu v lokalitě ul. Jamská ve Žďáře nad Sázavou 1.
- za kupní cenu ve výši 300,-- Kč/m2, tj. celkem ve výši 1.617.600,-- Kč

Hlasování: Pro 8, proti 0, zdrž. 0

 

g) Rada města po projednání schvaluje a doporučuje zastupitelstvu města ke schválení nabytí pozemku do vlastnictví města Žďáru nad Sázavou, a to p. č. 5529 – ostatní plocha, silnice ve výměře 10 m2v k. ú. Město Žďár, zapsaného v katastru nemovitostí u Katastrálního úřadu pro Vysočinu se sídlem v Jihlavě, Katastrální pracoviště Žďár nad Sázavou na LV č. 8201, obec Žďár nad Sázavou, ve vlastnictví České dráhy, a.s. se sídlem nábřeží Ludvíka Svobody 1222/12, Nové Město, 110 00 Praha - za účelem získání pozemku pro výstavbu komunikace pro pěší a tím zajištění přístupu pro veřejné účely v průmyslové zóně v lokalitě ul. Brněnská - Jamská ve Žďáře nad Sázavou 1
- za kupní cenu ve výši 4.900,-- Kč, tj. 490,-- Kč/m2  

Hlasování: Pro 8, proti 0, zdrž. 0

 

h) Rada města po projednání schvaluje a doporučuje zastupitelstvu města ke schválení směnu pozemků mezi jednotlivými členskými obcemi LDO Přibyslav se sídlem Ronovská 338, 582 22 Přibyslav - Město Žďár nad Sázavou jako podílový spoluvlastník nemovitostí (majetkový podíl ve výši 6/710) a J..K. Praha , a to pozemků p. č. 38/8 – lesní pozemek ve výměře 1 116 m2, p. č. 38/11 – lesní pozemek ve výměře 183 m2, p. č. 42/2 – lesní pozemek ve výměře 56 m2a části z pův. p. č. 42/1 – lesní pozemek - dle GP č. 225-160/2015 ze dne 3. 6. 2015 nově odděleného pozemku p. č. 42/3 – lesní pozemek o výměře 1 177 m2 v k. ú. Staré Ransko, zapsaných u Katastrálního úřadu pro Vysočinu, katastrální pracoviště Havlíčkův Brod na LV č. 269 pro obec Krucemburk a k. ú. Staré Ransko v podílovém spoluvlastnictví členských obcí LDO Přibyslav za pozemky p. č. 841/24 – trvalý travní porost o výměře 141 m2 a p. č. 832/1 – lesní pozemek o výměře 4 923 m2, zapsané u Katastrálního úřadu pro Vysočinu, katastrální pracoviště Havlíčkův Brod na LV č. 1666 pro obec a k. ú. Ždírec nad Doubravou ve vlastnictví  J.K. Praha

Hlasování: Pro 8, proti 0, zdrž. 0

 

i) Rada města nedoporučuje zastupitelstvu města využít předkupní právo k odkoupení garáže zapsané v katastru nemovitostí u Katastrálního úřadu pro Vysočinu se sídlem v Jihlavě, Katastrální pracoviště Žďár nad Sázavou na LV č. 4805, obec Žďár nad Sázavou, k. ú. Město Žďár, ve vlastnictví L.O. ZR , postavené na pozemku ve vlastnictví města Žďáru nad Sázavou p. č. 6499 - zastavěná plocha ve výměře 19 m2, zapsaném v katastru nemovitostí u Katastrálního úřadu pro Vysočinu se sídlem v Jihlavě, Katastrální pracoviště Žďár nad Sázavou na LV č. 1, obec Žďár nad Sázavou, k. ú. Město Žďár (ulice Jihlavská, ZR 1) za kupní cenu ve výši 130.000,-- Kč.

Hlasování: Pro 8, proti 0, zdrž. 0

 

j) Rada města po projednání schvaluje a doporučuje zastupitelstvu města nabytí pozemku z vlastnictví ZO OS KOVO ŽĎAS se sídlem Strojírenská 675/6,  Žďár nad Sázavou 1 do vlastnictví města Žďáru nad Sázavou, a to p. č. 7866 - zastavěná plocha a nádvoří o výměře 45 m2v k. ú. Město Žďár v obci Žďár nad Sázavou, zapsaného v katastru nemovitostí u Katastrálního úřadu pro Vysočinu se sídlem v Jihlavě, Katastrální pracoviště Žďár nad Sázavou na LV č. 11493, pod budovou občanského vybavení č.p. 2038 ve vlastnictví města (hvězdárna) v lokalitě „U viaduktu“ ZR 3 – za účelem majetkoprávního vypořádání vztahů k pozemku – sjednocení vlastnictví.
- za kupní cenu v celkové výši 1.611,-- Kč, tj. 35,80 Kč/m2

Hlasování: Pro 8, proti 0, zdrž. 0

 

k) Rada města po projednání nedoporučuje zastupitelstvu města vyhlásit záměr na odprodej pozemku ve vlastnictví města Žďáru nad Sázavou, a to v lokalitě „Markův kopec“ ve Stržanově, p. č. 256/3 – orná půda ve výměře 1 896 m2 v k. ú. Stržanov, zapsaného v katastru nemovitostí u Katastrálního úřadu pro Vysočinu se sídlem v Jihlavě, Katastrální pracoviště Žďár nad Sázavou na LV č. 1, obec Žďár nad Sázavou – na základě opakovaně podané žádosti - za účelem využití jako louka, zatravněná plocha, navazující na sousedící nemovitosti u RD Stržanov.

Hlasování: Pro 8, proti 0, zdrž. 0

 

l) Rada města doporučuje zastupitelstvu města:

- rozhodnout o odstoupení od  Kupní smlouvy a smlouvy o zřízení předkupního práva, uzavřené mezi městem Žďár nad Sázavou a A.K. 16. 9. 2013 s tím, že vklad práva byl povolen rozhodnutím sp.zn. V-2657/2013-714 a právní účinky vkladu vznikly ke dni 5. 11. 2013
- schválit Souhlasné prohlášení, uzavřené mezi městem Žďár nad Sázavou a A.K., předmětem kterého je zápis pozemku p.č. 7973/6, orná půda, ve výměře 1.040 m2, obec Žďár nad Sázavou a katastrální území Město Žďár, ve prospěch města Žďáru nad Sázavou, v předloženém znění.     

Hlasování: Pro 8, proti 0, zdrž. 0

 

19. Usn. 327/2015/OP

Byty a prostory sloužící podnikání

Rada města vyhlašuje záměr na pronájem bytu č. 11, umístěného v bytovém domě č.p. 1825 na ulici Brodská č.or. 11, Žďár nad Sázavou, část Žďár nad Sázavou 3, který je součástí pozemku p.č.1244 v k.ú. Město Žďár dle předloženého návrhu.

Hlasování: Pro 8, proti 0, zdrž. 0

 

Rada města ruší usnesení ze dne10.8.2015 ve znění: Rada města schvaluje uzavření smlouvy o nájmu bytu č. 34, umístěného v bytovém domě č.p. 1905 na ulici Brodská č.or. 33, Žďár nad Sázavou, část Žďár nad Sázavou 3, který je součástí pozemku p.č.1277 v k.ú. Město Žďár. Smlouva o nájmu bytu bude uzavřena s R.G., dle předloženého návrhu. Smlouva o nájmu bytu bude uzavřena na dobu určitou 2 měsíců s tím, že v případě, že ze strany nájemkyně budou plněny povinnosti ze smlouvy o nájmu bytu vyplývající, bude nájemní poměr prodlužován za stejných podmínek. V případě, že povinnosti ze smlouvy o nájmu bytu ze strany nájemkyně plněny nebudou, ukládá rada města majetkoprávnímu odboru učinit kroky směřující k vyklizení bytu.

Hlasování: Pro 8, proti 0, zdrž. 0

 

Rada města schvaluje uzavření smlouvy o nájmu bytu č. 15, umístěného v bytovém domě č.p. 1936 na ulici Brodská č.or. 35, Žďár nad Sázavou, část Žďár nad Sázavou 3, který je součástí pozemku p.č.1276 v k.ú. Město Žďár. Smlouva o nájmu bytu bude uzavřena s paní R.G., dle předloženého návrhu. Smlouva o nájmu bytu bude uzavřena na dobu určitou 2 měsíců s tím, že v případě, že ze strany nájemkyně budou plněny povinnosti ze smlouvy o nájmu bytu vyplývající, bude nájemní poměr prodlužován za stejných podmínek. V případě, že povinnosti ze smlouvy o nájmu bytu ze strany nájemkyně plněny nebudou, ukládá rada města majetkoprávnímu odboru učinit kroky směřující k vyklizení bytu.

Hlasování: Pro 8, proti 0, zdrž. 0

 

Rada města po projednání schvaluje Dohody o splátkách, uzavřené mezi městem Žďár nad Sázavou a:

H.S. Žďár nad Sázavou
Z.K. Žďár nad Sázavou
R.M. Žďár nad Sázavou
J.K. Žďár nad Sázavou
T.R. Žďár nad Sázavou
D.S. Žďár nad Sázavou
J.P. Žďár nad Sázavou
J.S. Žďár nad Sázavou

dle předloženého návrhu.

Hlasování: Pro 8, proti 0, zdrž. 0

 

20. Usn. 328/2015/ŠKS

Informace o Smeykalově vile a sbírce Kosinkových obrazů

Rada města doporučuje poskytnutí informace o stavebních úpravách Smeykalovy vily a sbírce Kosinkových obrazů - dědictví manželů Bödefeldových  zastupitelstvu města.

Hlasování: Pro 8, proti 0, zdrž. 0

 

21. Usn. 329/2015/OP

Zemědělské pozemky – výpověď nájmu

Rada města po projednání rozhoduje podat výpověď nájmu (pachtu) pozemků, užívaných v souladu s Nájemními (pachtovními) smlouvami, uzavřenými mezi městem Žďár nad Sázavou a:

ZP Ostrov a.s., se sídlem Ostrov nad Oslavou 36
„Staviště“ zemědělským obchodním družstvem, se sídlem Veselíčko 70
Zemědělským družstvem Světnov, se sídlem Polnička 231
O.B. Světnov
Zemědělským družstvem Nové Město na Moravě, se sídlem Petrovická 857, Nové Město na Moravě
AGRO – Měřín a.s., se sídlem Zarybník 516, Měřín

a pověřuje starostu města jejich zpracováním a podpisem.

Hlasování: Pro 7, proti 0, zdrž. 0

 

22. Usn. 342/2015/OP,TSBM

Stavební úpravy domu č.p. 35, ulice Veselská

Rada města:

- schvaluje Darovací smlouvu, která bude uzavřena mezi městem Žďár nad Sázavou a Krajem Vysočina, v předloženém znění
- doporučuje zastupitelstvu města schválit rozpočtové opatření -  posílení položky nebytové prostory o částku ve výši 882.905 Kč, z toho 600.000 Kč bude kryto darem Kraje Vysočina  a 282.905 Kč bude kryto rezervou rozpočtu

Hlasování: Pro 8, proti 0, zdrž. 0

 

23. Usn. 344/2015/OP

Wokrshop studentů architektury

Rada města po projednání schvaluje pronájem části objektu č.p. 925, č.or. 1, na ulici Okružní ve Žďáře nad Sázavou, část Žďár nad Sázavou 3, který je součástí pozemku p.č. 1429/1, zastavěná plocha a nádvoří, v k.ú. Město Žďár a obci Žďár nad Sázavou,  v době od 9.9.2015 do 17.9.2015 spolku Žijeme Žďárem, se sídlem náměstí Republiky 25, 591 01 Žďár nad Sázavou, IČ: 02492369, za účelem pořádání workshopu studentů architektury. Nájemné je stanoveno ve výši 160 Kč/den.

Hlasování: Pro 8, proti 0, zdrž. 0

 

24. Usn. 341/2015/ŠKS

Žádost o užití znaku města

Rada města po projednání schvaluje užití znaku města Tělocvičné jednotě Sokol Žďár nad Sázavou, Doležalovo nám. 528/3, 591 01 Žďár nad Sázavou na pozvánky na 13. ročník turistického pochodu Se Sokolem kolem Žďáru pěšky nebo na kole.

Hlasování: Pro 8, proti 0, zdrž. 0

 

25. Usn. 333/2015/ORUP

Vyhlášení programu „Obnova kulturních památek“

Rada města po projednání schvaluje a doporučuje zastupitelstvu města ke schválení vyhlášení programu „Obnova kulturních památek“ v předloženém znění.

Hlasování: Pro 8, proti 0, zdrž. 0

 

26. Usn. 340/2015/OS

Udělení výjimky z podmínky trvalého pobytu pro přidělení bytu v DPS

Rada města po projednání nevyhovuje žádosti paní Mgr. Radovaně Aksamitové a neschvaluje udělení výjimky z kritéria pro přidělení bytu v domech s pečovatelskou službou v bodě podmínka trvalého pobytu na území výkonu státní správy Městského úřadu Žďár nad Sázavou.

Hlasování: Pro 8, proti 0, zdrž. 0

 

27. Usn. 343/2015/MP

Dohoda o ukončení platnosti Smlouvy o výpůjčce

Rada města schvaluje Dohodu o ukončení platnosti Smlouvy o výpůjčce uzavřené dne 1. 7. 2014 mezi městem Žďár nad Sázavou jako půjčitelem a paní Jolanou Sojkovou jako vypůjčitelem v předloženém znění.

Hlasování: Pro 8, proti 0, zdrž. 0

 

28. Usn. 330/2015/Star.

Změna Zásad transparentnosti a Jednacího řádu zastupitelstva města

Rada města po projednání:

- Schvaluje změnu Zásad transparentnosti města Žďáru nad Sázavou a to v bodě A. Jednání a rozhodování zastupitelstva města, čl. 3. věta první, která bude znít následovně: Veškeré podkladové materiály pro jednání zastupitelstva podle čl. 3 odst. 2 jednacího řádu ZM jsou zveřejňovány ve lhůtě minimálně sedm dní přede dnem konání zastupitelstva na webových stránkách města.
- Doporučuje zastupitelstvu města schválit Zásady transparentnosti města Žďáru nad Sázavou s provedenou změnou v bodě A. Jednání a rozhodování zastupitelstva města, čl. 3. věta první, která zní následovně: Veškeré podkladové materiály pro jednání zastupitelstva podle čl. 3 odst. 2 jednacího řádu ZM jsou zveřejňovány ve lhůtě minimálně sedm dní přede dnem konání zastupitelstva na webových stránkách města.
- Doporučuje zastupitelstvu města schválit změnu Jednacího řádu zastupitelstva města v předloženém znění

Hlasování: Pro 8, proti 0, zdrž. 0

 

29. Ústní zpráva/Star.

Problematika PO – platové úpravy

Rada města po projednání schvaluje úpravu platu ředitelky PO Kultura Žďár dle upraveného návrhu s účinností od 1. 9. 2015.

Hlasování: Pro 7, proti 0, zdrž. 1

 

Ověřovatel:

PhDr. Zdeněk Kulhánek, v. r.

 

 

Mgr. Zdeněk Navrátil, v.r. Ing. Josef Klement, v.r.
starosta města místostarosta města