Zápis z 24. schůze rady města konané dne 7. 9. 2015

zveřejněno: 11. 9. 2015

Počet přítomných členů:

8

 

Omluven:

Ing. Radek Zlesák

 

Ověřovatel zápisu:  

Rostislav Dvořák

 

Schválený pořad 24.  schůze rady města:

 

 1. Odvod prostředků z investičního fondu do rozpočtu zřizovatele a následně
  Povýšení neinvestičního příspěvku r. 2015 PO ZŠ Švermova 4
 2. Přijetí daru
 3. Přijetí daru
 4. Majetkoprávní jednání
 5. Byty a prostory sloužící podnikání
 6. Terénní program
 7. Výběrová komise – Family a Senior Point
 8. Smlouva o poskytnutí podpory – zateplení 8. MŠ Žďár n.S.
 9. Investiční záměr PO Poliklinika Žďár
 10. Informace o provozu městského rozhlasu
 11. Různé

 

 

PŘEHLED USNESENÍ

1. Usn. 345/2015/4.ZŠ

Odvod z investičního fondu do rozpočtu zřizovatele

Rada města po projednání:

- Ukládá PO Základní škola Žďár nad Sázavou, Švermova 4 odvod z investičního fondu ve výši 530 008,-Kč do rozpočtu zřizovatele
- Doporučuje zastupitelstvu města ke schválení použití částky 530.008,-Kč na navýšení neinvestičního příspěvku pro organizaci v roce 2015 v rámci rozpočtových opatření.

Hlasování: Pro 6, proti 0, zdrž. 1

 

2. Usn. 350/2015/2.ZŠ

Souhlas s přijetím věcného daru pro PO Základní škola Žďár nad Sázavou, Komenského 2

Rada města po projednání schvaluje přijetí věcného daru pro Základní školu Žďáru nad Sázavou, Komenského 2.

Hlasování: Pro 8, proti 0, zdrž. 0

 

3. Usn. 351/2015/3.ZŠ

Přijetí daru

Rada města po projednání schvaluje přijetí daru Základní školou Žďár nad Sázavou, Komenského 6 od Kraje Vysočina.

Hlasování: Pro 8, proti 0, zdrž. 0

 

4. Usn. 348/2015/OP

Majetkoprávní jednání

a) Rada města po projednání schvaluje pronájem  pozemku ve vlastnictví města Žďáru nad Sázavou Radě dětí a mládeže kraje Vysočina, Františka Hrubína 753, 674 01 Třebíč, a to části p. č. 3788/1 – ostatní plocha, ostatní komunikace ve výměře 2 m2 (dle mapového podkladu), zapsaného v katastru nemovitostí u Katastrálního úřadu pro Vysočinu se sídlem v Jihlavě, Katastrální pracoviště Žďár nad Sázavou na LV č. 1, obec Žďár nad Sázavou, k. ú. Město Žďár – za účelem instalace informační tabule v lokalitě u „Batyskafu“, ZR 1, která bude efektivně informovat o projektu „Ozvěny Žďáru“ v rámci projektu „Mládež kraji Vysočina“, který má vyřešit problém nedokonalého povědomí o aktivně hrajících hudebních skupinách, pocházejících z města Žďár nad Sázavou, u svých cílových skupin.
Nájemní smlouva bude uzavřena na dobu neurčitou s jednoměsíční výpovědní lhůtou, výše nájemného 2.500,-- Kč/rok.                

Hlasování: Pro 7, proti 0, zdrž. 1

 

b) Rada města po projednání schvaluje uzavření smlouvy o zřízení věcného břemene - služebnosti na pozemku ve vlastnictví města Žďáru nad Sázavou mezi městem Žďár nad Sázavou – jako povinným a E.ON Distribuce, a. s. se sídlem F. A. Gerstnera 2151/6, České Budějovice, zastoupená na základě plné moci spol. E.ON ČR, s. r. o. se sídlem F. A. Gerstnera 2151/6, 370 49 České Budějovice – jako oprávněným – na části p. č. 7992/27, zapsaném v katastru nemovitostí u Katastrálního úřadu pro Vysočinu se sídlem v Jihlavě, Katastrální pracoviště  Žďár nad Sázavou na LV č. 1, obec Žďár nad Sázavou, k. ú. Město Žďár - za účelem vybudování a provozování stavby „Žďár n. S., Rytecká: rozšíření DS, 8 RD“, spočívající v umístění zemního kabelového vedení NN v lokalitě Klafar, ZR 3 - včetně přístupu a příjezdu k energetickému zařízení distribuční soustavy za účelem provozu, údržby, oprav a příp. rekonstrukce uvedené stavby ve prospěch oprávněného.
Právo odpovídající věcnému břemenu – služebnosti se zřizuje za jednorázovou neopakující se úplatu ve výši 10.000,-- Kč + platná sazba DPH.

Hlasování: Pro 8, proti 0, zdrž. 0

 

c) Rada města po projednání schvaluje uzavření smlouvy o zřízení věcného břemene – služebnosti mezi městem Žďár nad Sázavou – jako povinným a společností E.ON Distribuce, a. s. se sídlem F. A. Gerstnera 2151/6, České Budějovice zastoupenou na základě plné moci spol. E.ON ČR, s. r. o. se sídlem F. A. Gerstnera 2151/6, 370 49 České Budějovice – jako oprávněným, a to na pozemcích ve vlastnictví města Žďáru nad Sázavou - na částech p. č. 9651/9, 9650/3 a 9649, zapsaných v katastru nemovitostí u Katastrálního úřadu pro Vysočinu se sídlem v Jihlavě, Katastrální pracoviště  Žďár nad Sázavou na LV č. 1, obec Žďár nad Sázavou,  k. ú. Město Žďár - za účelem umístění distribuční soustavy – zemní kabelové vedení NN v rámci stavby: „Žďár n. Sáz., Brněnská, rozšíření DS, CNG“ v lokalitě ul. Brněnská, ZR 1, včetně přístupu a příjezdu za účelem provozu, údržby, oprav a rekonstrukce uvedené distribuční soustavy ve prospěch oprávněného.
Právo odpovídající věcnému břemenu – služebnosti se zřizuje za jednorázovou neopakující se úplatu ve výši 10.000,-- Kč + platná sazba DPH.

Hlasování: Pro 8, proti 0, zdrž. 0

 

5. Usn. 349/2015/OP

Byty a prostory sloužící podnikání

a) Rada města schvaluje uzavření smlouvy o nájmu bytu č. 11, umístěného v bytovém domě č.p. 1825 na ulici Brodská č.or. 11, Žďár nad Sázavou, část Žďár nad Sázavou 3, který je součástí pozemku p.č.1244 v k.ú. Město Žďár. Smlouva o nájmu bytu bude uzavřena s V.S. dle předloženého návrhu. Smlouva o nájmu bytu bude uzavřena na dobu určitou 2 měsíců s tím, že v případě, že ze strany nájemkyně budou plněny povinnosti ze smlouvy o nájmu bytu vyplývající, bude nájemní poměr prodlužován za stejných podmínek. V případě, že povinnosti ze smlouvy o nájmu bytu ze strany nájemkyně plněny nebudou, ukládá rada města majetkoprávnímu odboru učinit kroky směřující k vyklizení bytu.

Hlasování: Pro 8, proti 0, zdrž. 0

 

b) Rada města schvaluje uzavření smlouvy o nájmu bytu č. 5, umístěného v bytovém domě č.p. 1829 na ulici Revoluční č.or. 27 , Žďár nad Sázavou, část Žďár nad Sázavou 3, který je součástí pozemku p.č.1248 v k.ú. Město Žďár. Smlouva o nájmu bytu bude uzavřena s Výchovným ústavem, základní školou, střední školou a střediskem výchovné péče, se sídlem K Rakůvkám 1, Velké Meziříčí, Odloučeným pracovištěm Žďár nad Sázavou, Veselská 32, Žďár nad Sázavou, dle předloženého návrhu. Smlouva o nájmu bytu bude uzavřena na dobu určitou do 30.9.2016.

Hlasování: Pro 8, proti 0, zdrž. 0

 

c) Rada města vyhovuje žádosti M.C. a I.C. promíjí jim zbývající část dluženého nezaplaceného poplatku z prodlení, který činil ke dni 7.9.2015 částku ve výši 10.779 Kč a to s ohledem na skutečnost, že byly splněny podmínky zastupitelstva města stanovené pro prominutí zbývající části poplatku z prodlení.

Hlasování: Pro 8, proti 0, zdrž. 0

 

d) Rada města schvaluje Rámcovou smlouvu o provádění exekucí, která bude uzavřena mezi městem Žďár nad Sázavou a Mgr. Zdeňkem Ráčkem, soudním exekutorem Exekutorského úřadu Žďár nad Sázavou, v předloženém znění.

Hlasování: Pro 8, proti 0, zdrž. 0

 

e) Rada města schvaluje Rámcovou smlouvu o provádění exekucí, která bude uzavřena mezi městem Žďár nad Sázavou a Mgr. Jaroslavou Schafferovou, soudní exekutorkou Exekutorského úřadu Brno-venkov, v předloženém znění.

Hlasování: Pro 8, proti 0, zdrž. 0

 

f) Rada města schvaluje prodloužení vyhlášeného záměru na pronájem části prostor sloužících podnikání, které se nachází v objektu č. p. 1785, který je součástí pozemku parc. č. 3756 zastavená plocha a nádvoří, na náměstí Republiky č.or. 49 ve Žďáře nad Sázavou, část Žďár nad Sázavou 1, vše zapsáno u Katastrálního úřadu pro Vysočinu,  Katastrální pracoviště  Žďár nad Sázavou, na listu vlastnictví č. 1 pro obec Žďár nad Sázavou a katastrální území Město Žďár (DM Centrum), v celkové výměře 88,94 m2.

Hlasování: Pro 8, proti 0, zdrž. 0

 

g) Rada města schvaluje prodloužení vyhlášeného záměru na pronájem části prostor sloužících podnikání, které se nachází v objektu č.p. 165, který je součástí pozemku parc. č. 3348, zastavěná plocha a nádvoří, na ulici Dolní č.or.1 ve Žďáře nad Sázavou, část Žďár nad Sázavou 1, vše zapsáno u Katastrálního úřadu pro Vysočinu, Katastrální pracoviště Žďár nad Sázavou, na listu vlastnictví č. 1 pro obec Žďár nad Sázavou a katastrální území Město Žďár, dle seznamu volných prostor. Minimální výše nájemného je 1.000 Kč/m2/rok.

Hlasování: Pro 8, proti 0, zdrž. 0

 

h) Rada města schvaluje prodloužení vyhlášeného záměru na pronájem prostor sloužících podnikání, které se nachází v objektu č.p. 294, který je součástí pozemku parc. č. 1, zastavěná plocha a nádvoří, na náměstí Republiky ve Žďáře nad Sázavou, část Žďár nad Sázavou 1, vše zapsáno u Katastrálního úřadu pro Vysočinu, Katastrální pracoviště Žďár nad Sázavou, na listu vlastnictví č. 1 pro obec Žďár nad Sázavou a katastrální území město Žďár (Radniční restaurace), v celkové výměře 225,45 m2.

Hlasování: Pro 8, proti 0, zdrž. 0

 

i) Rada města schvaluje prodloužení vyhlášeného záměru na pronájem části prostor sloužících podnikání, které se nachází v objektu  č.p. 4, který je součástí pozemku parc. č. 3 zastavěná plocha a nádvoří  Žďár nad Sázavou 2, č. or. 4 ve Žďáře nad Sázavou 2, část Žďár nad Sázavou 2, vše zapsáno u Katastrálního úřadu pro Vysočinu, Katastrálního pracoviště Žďár nad Sázavou, na listu vlastnictví č.1 pro obec Žďár nad Sázavou a katastrální území Zámek Žďár (základní škola-sklep).

Hlasování: Pro 8, proti 0, zdrž. 0

 

j) Rada města schvaluje prodloužení vyhlášeného záměru na pronájem části prostor sloužících podnikání, které se nachází v objektu č.p. 1141, který je součástí pozemku parc. č. 6130/1, zastavěná plocha a nádvoří na ulici Nádražní č. or. 44 ve Žďáře nad Sázavou, část Žďár nad Sázavou 6, vše zapsáno u Katastrálního úřadu pro Vysočinu, Katastrální pracoviště Žďár nad Sázavou, na listu vlastnictví č. 1, pro obec Žďár nad Sázavou a katastrální území Město Žďár (AZ Centrum pravá část) v celkové výměře 125,88 m2. Záměr bude vyhlášen na 15 dní.

Hlasování: Pro 8, proti 0, zdrž. 0

 

k) Rada města schvaluje prodloužení vyhlášeného záměru na pronájem části prostor sloužících podnikání, které se nachází v  objektu č. p. 1141, který je součástí pozemku parc. č. 6130/1 zastavěná plocha a nádvoří na ul. Nádražní č. or. 44, Žďár nad Sázavou 6, část Žďár nad Sázavou 6 (AZ Centrum), vše zapsáno u Katastrálního úřadu pro Vysočinu, Katastrální pracoviště Žďár nad Sázavou, na listu vlastnictví č. 1 pro obec Žďár nad Sázavou a katastrálního území Město Žďár, v celkové výměře 80,06 m2.

Hlasování: Pro 8, proti 0, zdrž. 0

 

l) Rada města schvaluje pronájem prostoru sloužícího podnikání v budově č. 165/1 na ul. Dolní ve Žďáře nad Sázavou, který je součástí pozemku parc. č. 3348, zastavěná plocha a nádvoří, na ulici Dolní č .or. 1 ve Žďáře nad Sázavou, část Žďár nad Sázavou 1, vše zapsáno u Katastrálního úřadu pro Vysočinu, Katastrální pracoviště Žďár nad Sázavou, na listu vlastnictví č. 1 pro obec Žďár nad Sázavou a katastrální území Město Žďár, kanceláří č. 716-720 v celkové výměře 73,51 m2, v 7 NP. Smlouva bude uzavřena mezi městem Žďár nad Sázavou a HIT ENGINEERING, spol. s.r.o. Cimburkova 567/10 Ponava, Brno, IČO 03055035 a bude uzavřena na dobu neurčitou. Výše nájemného 1.000 Kč/m2/rok.

Hlasování: Pro 8, proti 0, zdrž. 0

 

6. Usn. 354/2015/OS

Projekt „Terénní práce v lokalitě ZR 3“

Rada města po projednání schvaluje podání žádosti o neinvestiční dotaci v rámci programu Podpora terénní práce pro rok 2016 u Rady vlády ČR pro záležitosti romské menšiny

Rada města doporučuje zastupitelstvu města schválit financování spoluúčasti města Žďáru nad Sázavou způsobem uvedeným v projednávaném materiálu.

Hlasování: Pro 8, proti 0, zdrž. 0

 

7. Usn. 355/2015/OS

Výběrová komise – Family a Senior Point

Rada města po projednání schvaluje složení hodnotící komise pro výběr uchazečů pro výběrové řízení na provoz Family a Senior Pointu ve Žďáře nad Sázavou dle návrhu.

Hlasování: Pro 8, proti 0, zdrž. 0

 

8. Usn. 352/2015/Pol.

Investiční záměr PO Poliklinika Žďár nad Sázavou

Rada města po projednání souhlasí s investičním záměrem podnajmout v budově polikliniky ve Žďáře nad Sázavou prostory pro účely lékárny.

Hlasování: Pro 0, proti 6, zdrž. 2 - NESCHVÁLENO

 

9. Usn. 353/2015/ORÚP

Návrh smlouvy o poskytnutí podpory ze SFŽP na akci: „8. Mateřská škola Žďár nad Sázavou – energetické úpravy“

Rada města po projednání schvaluje Smlouvu o poskytnutí podpory uzavřenou mezi městem Žďár nad Sázavou a SFŽP na akci 8. Mateřská škola Žďár nad Sázavou – energetické úpravy v předloženém znění a pověřuje starostu města jejím podpisem.

Hlasování: Pro 5, proti 0, zdrž. 0

 

10. Usn. 346/2015/TAJ

Informace o provozu městského rozhlasu od 1. 9. 2015

Rada města po projednání bere na vědomí informace o provozu městského rozhlasu v souvislosti s realizací nového technického řešení od 1. 9. 2015.

Hlasování: Pro 7, proti 0, zdrž. 0

 

11. Různé

Ústní zpráva/RM

Prodloužení termínu pro podání přihlášek výběrového řízení – městský architekt

Rada města prodlužuje termín pro podání přihlášek výběrového řízení na konzultační a poradenskou činnost v oblasti architektury a urbanismu (městský architekt) do pátku 16. 10. 2015 do 14.30 hodin a s tím související změnu doby zahájení činnosti od 1. 12. 2015.

Hlasování: Pro 7, proti 0, zdrž. 0

 

Ústní zpráva/RM

Revokace usnesení 304/2015 – Jednací řád komisí RM

Rada města částečně revokuje své usnesení č. 304/2015 v části účinnost k 1. 9. 2015 a nově stanovuje účinnost Jednacího řádu komisí rady města k datu 1. 10. 2015.

Hlasování: Pro 8, proti 0, zdrž. 0

 

 

Ověřovatel:

Rostislav Dvořák, v. r.

 

 

Mgr. Zdeněk Navrátil, v.r. Ing. Josef Klement, v.r.
starosta města místostarosta města