Zápis z 25. schůze rady města konané dne 21. 9. 2015

zveřejněno: 25. 9. 2015

Počet přítomných členů:

9

 

Ověřovatel zápisu:

MUDr. Romana Bělohlávková

 

Schválený pořad 25. schůze rady města:

 

 1. Pojištění majetku města
 2. Materiál dle „Pravidel“ PO Kultura Žďár
 3. Přijetí daru PO Kultura Žďár
 4. Materiál dle „Pravidel“ PO Sociální služby města
 5. Materiál dle „Pravidel“ PO Active - SVČ
 6. Materiál dle „Pravidel“ PO SPORTIS
 7. Materiál dle „Pravidel“ PO Knihovna M. J. Sychry
 8. Materiál dle „Pravidel“ PO Poliklinika
 9. Materiál dle „Pravidel“ POMateřská škola
 10. Materiál dle „Pravidel“ PO Základní umělecká škola Fr. Drdly
 11. Výjimka z počtu žáků  PO Základní umělecká škola Fr. Drdly
 12. Materiál dle „Pravidel“ PO ZŠ Žďár nad Sázavou, Komenského 2
 13. Materiál dle „Pravidel“ PO ZŠ Žďár nad Sázavou, Komenského 6
 14. Materiál dle „Pravidel“ PO ZŠ Žďár nad Sázavou, Švermova 4
 15. Přijetí daru PO ZŠ Žďár nad Sázavou, Švermova 4
 16. Materiál dle „Pravidel“ PO ZŠ Žďár nad Sázavou,  Palachova 2189/35
 17. Žádost o použití investičních prostředků PO ZŠ Žďár nad Sázavou, Palachova 2189/35
 18. Majetkoprávní jednání
 19. Byty a prostory sloužící k podnikání
 20. Smlouva se SFŽP ČR o poskytnutí podpory – divadlo
 21. Zápis z komise rozvoje města a ŽP a dílčí výstup z prac. skupiny Nemotorová doprava
 22. Smlouvy kamerový systém
 23. Jednací řád komisí rady města
 24. Zápis z komise pro sport a volný čas
  Zápis z kulturní komise
 25. Zápis z komise prorodinných aktivit, sociální a zdravotní
 26. Různé:
  Výpověď ze smlouvy o dílo
  Žádost spolku PlyneTo

 

 

 

PŘEHLED USNESENÍ

1. Usn. 347/21015/OF

Pojištění majetku města

Rada města po projednání schvaluje výběrové řízení na poskytovatele pojištění majetku města pověřením pojišťovacího makléře Petrast a.s. výběrem poskytovatele pojištění.

Hlasování: Pro 6, proti 0, zdrž. 2

 

2. Usn. 356/2015/PO Kultura

Materiál  dle Pravidel

Rada města po projednání schvaluje pro rok 2016 pro PO Kultura:

  • Limit reprefondu ve výši 12 tis. Kč
  • Odpisový plán
  • Návrh rozpočtu příspěvkové organizace včetně oprav z vlastních zdrojů ve výši 1 010 tis. Kč
  • Objem mzdových prostředků ve výši 4 618 tis. Kč.

 

Rada města po projednání bere na vědomí požadavek PO Kultura města do rozpočtu  města na rok 2016:

  • Požadavek na příspěvek od zřizovatele ve výši 3 519 tis. Kč
   V tom zajištění akce Horácký džbánek 50 tis. Kč
   Zajištění akce Festival dechových hudeb 30 tis. Kč

Hlasování: Pro 8, proti 0, zdrž. 0

 

3. Usn. 357/2015/PO Kultura

Přijetí daru

Rada města po projednání schvaluje přijetí daru organizaci Kultura Žďár , PO od firmy TOKOZ a.s., se sídlem Santiniho 20/26, Žďár nad Sázavou ve výši 20 tis. Kč.

Hlasování: Pro 8, proti 0, zdrž. 0

 

4. Usn. 359/2015/p.o.SSm

Materiál dle „Pravidel“

Rada města po projednání schvaluje pro rok 2016 pro PO SSm:

  • Návrh rozpočtu PO včetně oprav provedených z vlastních zdrojů ve výši 270 tis. Kč
  • Objem mzdových prostředků ve výši 25 085 tis. Kč
  • Limit reprefondu ve výši 10 tis. Kč
  • Odpisový plán

Rada města po projednání bere na vědomí požadavek PO SSm do rozpočtu města na rok 2016:

  • Požadavek na příspěvek od zřizovatele ve výši 14 290 tis. Kč
   V tom zajištění akce Festival sociálních služeb 20 tis.  Kč
  • Plán oprav a rekonstrukcí z rozpočtu zřizovatele ve výši 1 167 tis. Kč.

Hlasování: Pro 8, proti 0, zdrž. 0

 

5. Usn. 360/2015/Active-SVČ

Materiál dle Pravidel

Rada města po projednání schvaluje pro rok 2016 pro PO Active – středisko volného času:

  • Limit reprefondu ve výši 10 tis. Kč
  • Odpisový plán
  • Návrh rozpočtu příspěvkové organizace včetně oprav z vlastních zdrojů ve výši 68 tis. Kč.

Rada města po projednání bere na vědomí požadavek PO Active – středisko volného času do rozpočtu města na rok 2016:

  • Požadavek na příspěvek od zřizovatele ve výši 1.102 tis. Kč
   V tom:
   zajištění akce Na Vánoce dlouhé noce aneb děti dětem 16 tis. Kč
   zajištění akce Republikové finále ve volejbalu středních škol 15 tis. Kč
   zajištění akce Hody hody doprovody 7 tis. Kč
   zajištění akce Kouzelný zámek 33 tis. Kč
  • Plán oprav a rekonstrukcí z rozpočtu zřizovatele ve výši 10.430 tis. Kč

Hlasování: Pro 7, proti 0, zdrž. 1

 

6. Usn. 363/2015/SPORTIS

Materiál dle Pravidel

Rada města po projednání schvaluje pro PO SPORTIS na rok 2016:

  • Limit reprefondu ve výši 20.000 Kč
  • Odpisový plán dle přílohy
  • Návrh rozpočtu PO SPORTIS vč. oprav z vlastních zdrojů ve výši 2,116.000,- Kč
  • Objem mzdových prostředků ve výši 17,228.000,-Kč

Rada města po projednání bere na vědomí požadavek PO SPORTIS do rozpočtu města na rok 2016:

  • Požadavek na příspěvek od zřizovatele ve výši 18.391.000,- Kč
  • Plán rekonstrukcí a investic z rozpočtu zřizovatele ve výši 985.000,-Kč

Hlasování: Pro 8, proti 0, zdrž. 0

 

7. Usn. 364/2015/PO KMJS

Materiál dle Pravidel

Rada města po projednání schvaluje pro rok 2016 pro PO Knihovna M. J. Sychry:

  • Limit reprefondu ve výši 15 tis. Kč
  • Odpisový plán
  • Plán oprav provedených PO z vlastních zdrojů ve výši 80 tis. Kč + 10 tis. Kč ÚRF
  • Objem mzdových prostředků ve výši 4 600 tis. Kč
  • Limit počtu pracovníků 15 + 3 ÚRF, placení krajem

Rada města po projednání bere na vědomí požadavek PO KMJS do rozpočtu města na rok 2016:

  • Požadavek na příspěvek od zřizovatele ve výši 6.990 tis. Kč
  • Plán oprav a rekonstrukcí z rozpočtu zřizovatele ve výši 1 080 tis. Kč

Hlasování: Pro 8, proti 0, zdrž. 0

 

8. Usn. 366/2015/Pol.

Materiál dle Pravidel

Rada města po projednání schvaluje pro rok 2016 pro PO Poliklinika Žďár nad Sázavou:

  • Limit reprefondu ve výši 20.000,- Kč
  • Odpisový plán
  • Návrh rozpočtu PO včetně oprav a investic z vlastních zdrojů ve výši 950 tis.Kč
  • Objem mzdových prostředků ve výši 15.600 tis. Kč
  • Limit počtu pracovníků (přepočtený stav) 41,0 zaměstnanců

Rada města bere na vědomí požadavky PO Poliklinika Žďár nad Sázavou (v souladu s Pravidly zřizovatele) na výdajovou část rozpočtu města 2016:

  • Požadavek na příspěvek od zřizovatele na LSPP ve výši 1.670 tis. Kč
  • Plán oprav, rekonstrukcí a investic z rozpočtu zřizovatele ve výši 1.550 tis. Kč.

Hlasování: Pro 8, proti 0, zdrž. 0

 

9. Usn. 358/2015/POMŠ

Materiál dle Pravidel

Rada města po projednání schvaluje pro rok 2016 pro PO Mateřská škola:

  • Limit reprefondu ve výši 3.000,- Kč
  • Odpisový plán
  • Návrh rozpočtu příspěvkové organizace včetně oprav z vlastních zdrojů ve výši 500 tis. Kč.

Rada města po projednání bere na vědomí požadavek PO Mateřská škola do rozpočtu města na rok 2016:

  • Požadavek na příspěvek od zřizovatele ve výši 7.000,-Kč
  • Plán oprav a rekonstrukcí z rozpočtu zřizovatele ve výši 7.850 tis. K

Hlasování: Pro 7, proti 0, zdrž. 0

 

10. Usn. 361/2015/ZUŠ

Materiál dle Pravidel

Rada města po projednání schvaluje pro rok 2016 pro PO ZUŠ:

  • Limit reprefondu ve výši 10.000,- Kč
  • Odpisový plán v položkovém členění
  • Návrh rozpočtu PO včetně oprav z vlastních zdrojů ve výši 180.000,-Kč

Rada města po projednání bere na vědomí požadavek PO ZUŠ do rozpočtu města na rok 2016:

  • Požadavek na příspěvek od zřizovatele ve výši 323 tis. Kč
   V tom:
   Zajištění akce Tanec, tanec… Žďár 2016 15 000,-Kč
   Zajištění akce – soutěž O žďárského muzikanta 2016 8.000,-Kč
  • Plán oprav a rekonstrukcí z rozpočtu zřizovatele ve výši 280.000,-Kč

Hlasování: Pro 9, proti 0, zdrž. 0

 

11. Usn. 362/2015/ZUŠ

Výjimka z počtu žáků

Rada města po projednání schvaluje výjimku z počtu žáků ve třídách hudební nauky Základní umělecké školy Františka Drdly ve Žďáře nad Sázavou ze stávajících 20 žáků na 24 žáků.

Hlasování: Pro 9, proti 0, zdrž. 0

 

12. Usn. 372/2015/2.ZŠ

Materiál dle Pravidel

Rada města po projednání schvaluje pro rok 2016 pro PO ZŠ Komenského 2:

  • Limit reprefondu ve výši 10.000,- Kč
  • Odpisový plán
  • Návrh rozpočtu příspěvkové organizace včetně oprav z vlastních zdrojů ve výši 274 tis. Kč.

Rada města po projednání bere na vědomí požadavek PO ZŠ Komenského 2 do rozpočtu města na rok 2016:

  • Požadavek na příspěvek od zřizovatele ve výši 5.229 tis. Kč
  • Plán oprav a rekonstrukcí z rozpočtu zřizovatele pro školu ve výši 2.070 tis. Kč a pro halu 7.900 tis. Kč.

Hlasování: Pro 8, proti 0, zdrž. 0

 

13. Usn. 369/2015/3.ZŠ

Materiál dle Pravidel

Rada města po projednání schvaluje pro rok 2016 pro PO Základní škola Žďár nad Sázavou, Komenského 6:

  • Plán investic z vlastních zdrojů ve výši 750 tis. Kč
  • Návrh rozpočtu PO včetně oprav z vlastních zdrojů ve výši 500 tis. Kč
  • Limit reprefondu ve výši 15.000,- Kč
  • Odpisový plán

Rada města po projednání bere na vědomí požadavek PO Základní škola Žďár nad Sázavou, Komenského 6 do rozpočtu města na rok 2016:

  • Požadavek na příspěvek od zřizovatele ve výši 6 709 tis. Kč
  • Plán oprav a rekonstrukcí z rozpočtu zřizovatele ve výši 3 460 tis. Kč

Hlasování: Pro 8, proti 0, zdrž. 0

 

14. Usn. 365/2015/4.ZŠ

Materiál dle Pravidel

Rada města po projednání schvaluje pro rok 2016 pro PO ZŠ Švermova 4:

  • Limit reprefondu ve výši 15.000,- Kč
  • Odpisový plán
  • Návrh rozpočtu příspěvkové organizace včetně oprav z vlastních zdrojů ve výši 1.130 tis. Kč
  • Plán investic z vlastních zdrojů ve výši 410 tis. Kč

Rada města po projednání bere na vědomí požadavek PO ZŠ Švermova 4 do rozpočtu města na rok 2016:

  • Požadavek na příspěvek od zřizovatele ve výši 7.895 tis. Kč
  • Plán oprav a rekonstrukcí z rozpočtu zřizovatele ve výši 4 249 tis. Kč

Hlasování: Pro 8, proti 0, zdrž. 0

 

15. Usn. 377/2015/4.ZŠ

Souhlas s přijetím věcného daru pro PO Základní škola Žďár nad Sázavou, Švermova 4

Rada města po projednání schvaluje přijetí věcného daru pro PO Základní škola Žďár nad Sázavou, Švermova 4.

Hlasování: Pro 8, proti 0, zdrž. 0

 

16. Usn. 370/2015/ZŠ Pal.

Materiál dle Pravidel

Rada města po projednání schvaluje pro rok 2016 pro PO Základní škola Žďár nad Sázavou, Palachova 2189/35, příspěvková organizace:

  • Plán investic z vlastních zdrojů ve výši 500 tis. Kč
  • Návrh rozpočtu příspěvkové organizace včetně oprav z vlastních zdrojů ve výši 200 tis. Kč
  • Odpisový plán
  • Limit reprefondu ve výši 10 tis. Kč

Rada města po projednání bere na vědomí požadavek PO Základní škola Žďár nad Sázavou, Palachova 2189/35, příspěvková organizace do rozpočtu města na rok 2016:

  • Příspěvek od zřizovatele ve výši 7 123 tis. Kč
  • Plán oprav a rekonstrukcí z rozpočtu zřizovatele ve výši 2 770 tis. Kč

Hlasování: Pro 8, proti 0, zdrž. 0

 

17. Usn. 371/2015/ZŠ Pal.

Žádost o použití investičních prostředků

Rada města po projednání schvaluje použití investičního fondu PO Základní škola Žďár nad Sázavou, Palachova 2189/35, příspěvková organizace na výrobník čaje.

Hlasování: Pro 8, proti 0, zdrž. 0

 

18. Usn. 367/2015/OP

Majetkoprávní jednání

a) Rada města po projednání schvaluje vyhlášení záměru na odprodej pozemků ve vlastnictví města Žďáru nad Sázavou a to části p. č. 6386/4 – ost. pl., jiná plocha ve výměře cca 50 m2  a části p. č. 6384 – ost. pl., ost.komunikace ve výměře cca 20 m2  v k. ú. Město Žďár (dle mapového podkladu) v lokalitě ul. Strojírenská, ZR 1 - za účelem rozšíření stávající budovy ČOCHTANKLUBU – potápěči, pobočný spolek SPMS se sídlem Strojírenská 2280, ZR 1, postavené na p. č. 6385, která slouží pro klubové účely převážně týkající se práce s mládeží – klubovna, posilovna, technické zázemí s tím, že přesná výměra prodávané části pozemku bude určena po zaměření oddělovacím GP.

Hlasování: Pro 7, proti 0, zdrž. 0

 

b) Rada města po projednání schvaluje pronájem pozemku ve vlastnictví města Žďáru nad Sázavou  J.J., ZR 1, a to p. č. 6569 – zastavěná plocha ve výměře 18 m2, zapsaného v katastru nemovitostí u Katastrálního úřadu pro Vysočinu se sídlem v Jihlavě, Katastrální pracoviště Žďár nad Sázavou na LV č. 1, obec Žďár nad Sázavou, k.ú. Město Žďár v lokalitě „U ZDARU“ ul. Jihlavská, ZR 1 – pod řadovou PREFA garáží – za účelem majetkoprávního vypořádání vztahů k pozemku jiného vlastníka (stavba na cizím pozemku) v souvislosti se změnou vlastníka předmětné garáže.
Nájemní smlouva bude uzavřena na dobu neurčitou s tříměsíční výpovědní lhůtou. Nájemné ve výši 30,-- Kč/m2 ročně.

Hlasování: Pro 7, proti 0, zdrž. 0

 

c) Rada města po projednání schvaluje uzavření smlouvy o zřízení věcného břemene – služebnosti vedení horkovodní přípojky mezi Městem Žďár nad Sázavou – jako povinným a a. s. SATT se sídlem Okružní 1889/11, ZR 3 – jako oprávněným - na pozemcích ve vlastnictví Města Žďáru nad Sázavou, a to na částech p.č. 6125, 6128, 6131/1, 6149 v k. ú. Město Žďár v lokalitě ul. Nádražní, Haškova, ZR 6 - v rámci akce „Žďár nad Sázavou, ul. Nádražní, Haškova, rekonstrukce horkovodu“ - včetně přístupu a příjezdu za účelem jejího provozování, údržby, oprav a případné další rekonstrukce ve prospěch oprávněného.
Právo odpovídající věcnému břemenu – služebnosti rekonstrukce horkovodní přípojky se zřizuje za jednorázovou neopakující se úplatu ve výši 10.000,-- Kč + platná sazba DPH.

Hlasování: Pro 7, proti 0, zdrž. 0

 

d) Rada města po projednání schvaluje uzavření smlouvy o zřízení věcného břemene – služebnosti vedení horkovodní přípojky mezi Městem Žďár nad Sázavou – jako povinným a a. s. SATT se sídlem Okružní 1889/11, ZR 3 – jako oprávněným - na pozemcích ve vlastnictví Města Žďáru nad Sázavou, a to na částech p.č.  6135, 6165, 6408 v k. ú. Město Žďár v lokalitě ul. Nádražní, Palachova, ZR 6 – v rámci akce „ŠACHTY N31, N35-37, Žďár nad Sáz., ul. Nádražní, Palachova, rekonstrukce horkovodu“ - včetně přístupu a příjezdu za účelem jejího provozování, údržby, oprav a případné další rekonstrukce ve prospěch oprávněného.
Právo odpovídající věcnému břemenu – služebnosti rekonstrukce horkovodní přípojky se zřizuje za jednorázovou neopakující se úplatu ve výši 10.000,-- Kč + platná sazba DPH.

Hlasování: Pro 7, proti 0, zdrž. 0

 

e) Rada města po projednání schvaluje uzavření smlouvy o zřízení věcného břemene – služebnosti vedení horkovodní přípojky mezi Městem Žďár nad Sázavou – jako povinným a a. s. SATT se sídlem Okružní 1889/11, ZR 3 – jako oprávněným - na pozemcích ve vlastnictví Města Žďáru nad Sázavou, a to na částech p.č. 6133, 6134, 6135  v k. ú. Město Žďár v lokalitě ul. Nádražní, ZR 6 - v rámci akce „Žďár nad Sázavou - ul. Nádražní, ŠACHTY N29-31, rekonstrukce horkovodu“ - včetně přístupu a příjezdu za účelem jejího provozování, údržby, oprav a případné další rekonstrukce ve prospěch oprávněného.
Právo odpovídající věcnému břemenu – služebnosti rekonstrukce horkovodní přípojky se zřizuje za jednorázovou neopakující se úplatu ve výši 10.000,-- Kč + platná sazba DPH.

Hlasování: Pro 7, proti 0, zdrž. 0

 

f) Rada města po projednání schvaluje uzavření „Dohody o podmínkách provedení záchranného archeologického výzkumu“ č. 273-2015, uzavřené dle § 22 odst. 2 z. č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči, v platném znění, mezi oprávněnou organizací Pueblo – archeologická společnost, o.p.s. se sídlem Podjavorinské 1601/8, 149 00 Praha 11 – Chodov a stavebníkem – Městem Žďár nad Sázavou, týkající se realizace stavby města „Pěší trasa podél barokního mostu“ v k. ú. Zámek Žďár ve Žďáře nad Sázavou 2 – dle předloženého návrhu.

Hlasování: Pro 7, proti 0, zdrž. 0

 

g) Rada města schvaluje uzavření Dohody o ukončení platnosti Smlouvy o umístění nalezených a opuštěných psů v psím útulku,  uzavřené dne 20.1.2010 ve znění dodatku č. 1 a dodatku č.2 mezi městem Žďár nad Sázavou a paní Jolanou Sojkovou, v předloženém znění.

Hlasování: Pro 7, proti 0, zdrž. 0

 

h) Rada města schvaluje umístění  stavby terénních úprav spočívajících ve vytvoření ochranného valu na pozemku p.č. 7999/1, katastrální území Město Žďár v souladu  a obcí Žďár nad Sázavou, dle předloženého návrhu.

 Hlasování: Pro 7, proti 0, zdrž. 0

 

19. Usn. 368/2015/OP

Byty a prostory sloužící podnikání

a) Rada města schvaluje vyhlášení záměru na pronájem bytu č. 3, nacházejícího se v bytovém domě č.p. 1876 na ulici Brodská č.or. 27, Žďár nad Sázavou, část Žďár nad Sázavou 3, který je součástí pozemku p.č.1261 v k.ú. Město Žďár, dle předloženého návrhu.

Hlasování: Pro 8, proti 0, zdrž. 0

 

b) Rada města schvaluje vyhlášení záměru na pronájem prostor sloužících podnikání nacházejících se v bytovém domě č.p. 1825 na ulici Brodská č.or. 11, Žďár nad Sázavou, část Žďár nad Sázavou 3, který je součástí pozemku p.č.1244 v k.ú. Město Žďár, v celkové výměře 22 m2, dle předloženého návrhu.

Hlasování: Pro 8, proti 0, zdrž. 0

 

c) Rada města schvaluje uzavření smlouvy o nájmu bytu č. 27, umístěného v bytovém domě č.p. 1825 na ulici Brodská č.or. 11, Žďár nad Sázavou, část Žďár nad Sázavou 3, který je součástí pozemku p.č.1244 v k.ú. Město Žďár. Smlouva o nájmu bytu bude uzavřena s I.Z., dle předloženého návrhu. Smlouva o nájmu bytu bude uzavřena na dobu určitou 2 měsíců s tím, že v případě, že ze strany nájemkyně budou plněny povinnosti ze smlouvy o nájmu bytu vyplývající, bude nájemní poměr prodlužován za stejných podmínek. V případě, že povinnosti ze smlouvy o nájmu bytu ze strany nájemkyně plněny nebudou, ukládá rada města majetkoprávnímu odboru učinit kroky směřující k vyklizení bytu.

Hlasování: Pro 8, proti 0, zdrž. 0

 

d) Rada města schvaluje uzavření smlouvy o nájmu bytu č. 36, umístěného v bytovém domě č.p. 1936 na ulici Brodská č.or. 35, Žďár nad Sázavou, část Žďár nad Sázavou 3, který je součástí pozemku p.č.1276 v k.ú. Město Žďár. Smlouva o nájmu bytu bude uzavřena s L.T. dle předloženého návrhu. Smlouva o nájmu bytu bude uzavřena na dobu určitou 2 měsíců s tím, že v případě, že ze strany nájemce budou plněny povinnosti ze smlouvy o nájmu bytu vyplývající, bude nájemní poměr prodlužován za stejných podmínek. V případě, že povinnosti ze smlouvy o nájmu bytu ze strany nájemce plněny nebudou, ukládá rada města majetkoprávnímu odboru učinit kroky směřující k vyklizení bytu.

Hlasování: Pro 8, proti 0, zdrž. 0

 

e) Rada města odkládá projednání žádosti manželů V.V. a K.V. o uzavření smlouvy o nájmu bytu č. 6, umístěného v bytovém domě č.p. 2228 na ulici Brněnská č.or. 10, Žďár nad Sázavou, část Žďár nad Sázavou 1, který je součástí pozemku p.č.5755/2 v k.ú. Město Žďár do 31 .1. 2016.

Hlasování: Pro 8, proti 0, zdrž. 0

 

f) Rada města neschvaluje prodloužení smlouvy o nájmu bytu č. 20, nacházejícího se v bytovém domě č.p. 1876 na ulici Brodská č.or. 27, Žďár nad Sázavou, část Žďár nad Sázavou 3, který je součástí pozemku p.č.1261 v k.ú. Město Žďár, z důvodu porušování povinností, vyplývajících ze smlouvy o nájmu bytu.

Hlasování: Pro 8, proti 0, zdrž. 0

 

g) Rada města schvaluje podnájem bytu č. 1 nacházejícího se v bytovém domě č.p. 453 na ulici Purkyňova č.or. 5, Žďár nad Sázavou, část Žďár nad Sázavou 2, dle předloženého návrhu.

Hlasování: Pro 8, proti 0, zdrž. 0

 

h) Rada města rozhodla vypovědět nájem prostoru sloužícího podnikání, umístěného v objektu čp. 253 Havlíčkovo náměstí č.or. 5, Žďár nad Sázavou, část Žďár nad Sázavou 1, který je součástí pozemku p.č. 46  v k.ú. Město Žďár, který užívá IDA GRUNT s.r.o. se sídlem Žďár nad Sázavou, Nádražní 496/29, z důvodu neplnění povinností vyplývajících ze Smlouvy o nájmu nebytového prostoru  uzavřené  01.10.2012 a ukládá starostovi města zajistit zpracování výpovědi.

Hlasování: Pro 8, proti 0, zdrž. 0

 

i) Rada města schvaluje podnájem části kuchyně, toalety určené pro zaměstnance a úklidové místnosti, umístěné v objektu č.p. 1785, č.or. 49 na nám. Republiky, ve Žďáře nad Sázavou, část Žďár nad Sázavou 1, který je součástí pozemku p.č. 3756 v k.ú. Město Žďár a to v souladu se Smlouvou o podnájmu nebytových prostor, která bude uzavřena mezi J.L, a P.H. Světnov, za stejných podmínek, jako jsou dohodnuty ve smlouvě o nájmu nebytového prostoru, uzavřené mezi městem Žďár nad Sázavou a J.L.

Hlasování: Pro 8, proti 0, zdrž. 0

 

20. Usn. 374/2015/ORÚP

Návrh smlouvy o poskytnutí podpory ze SFŽP na akci: „Realizace energetických úspor u Městského divadla ve Žďáře nad Sázavou“.

Rada města projednání schvaluje Smlouvu o poskytnutí podpory uzavřenou mezi městem Žďár and Sázavou a SFŽP na akci Realizace energetických úspor u Městského divadla ve Žďáře nad Sázavou.

Hlasování: Pro 8, proti 0, zdrž. 0

 

21. Usn. 375/2015/ORÚP

Zápis z komise rozvoje města a ŽP a dílčí výstup z pracovní skupiny Nemotorová doprava

Rada města byla seznámena se zápisem z jednání Komise rozvoje města a ŽP ze dne 8. 9. 2015.

Rada města schvaluje dílčí výstup PS nemotorová doprava a schvaluje zahájení spolupráce PS s odbory Městského úřadu (odbor rozvoje a ÚP, odbor komunálních služeb, odbor majetkoprávní a odbor dopravy) nad konkrétními  projekty  realizovanými městem.

Hlasování: Pro 8, proti 0, zdrž. 0

 

22. Usn. 373/2015/MP

Smlouvy kamerový systém

Rada města schvaluje Smlouvu o dílo, která bude uzavřena mezi městem Žďár nad Sázavou jako objednatelem a SKS s. r. o. jako zhotovitelem, v předloženém znění.

Rada města schvaluje Smlouvu o umístění kamerového systému Městské policie Žďár nad Sázavou, která bude uzavřena mezi ČSOB a.s jako pronajímatelem a městem Žďár nad Sázavou jako provozovatelem, v předloženém znění.

Rada města schvaluje Kupní smlouvu, která bude uzavřena mezi Satt a.s. jako prodávajícím a městem Žďár nad Sázavou jako kupujícím, v předloženém znění.

Rada města schvaluje Smlouvu o převodu investorství, která bude uzavřena mezi městem Žďár nad Sázavou a Satt a.s., v předloženém znění.

Hlasování: Pro 8, proti 0, zdrž. 0

 

23. Usn. 376/2015/Star.

Jednací řád komisí rady města

Rada města po projednání schvaluje společný Jednací řád komisí rady města dle upraveného návrhu.
Jednací řád je závazný pro komise rady města s účinností od 1. 10. 2015.

Hlasování: Pro 8, proti 0, zdrž. 0

 

24. Usn. 378/2015/ŠKS

Zápis z Komise pro sport a volný čas a zápis z Kulturní komise

Rada města byla seznámena se zápisem z Komise pro sport a volný čas ze dne 14. 9. 2015.

Rada města byla seznámena se zápisem z Kulturní komise konané dne 7. 9. 2015.

Hlasování: Pro 8, proti 0, zdrž. 0

 

25. Usn. 380/2015/OS

Zápis z Komise prorodinných aktivit, sociální a zdravotní

Rada města byla seznámena se zápisem ze 4. jednání Komise prorodinných aktivit, sociální a zdravotní ze dne 9. 9. 2015.

Hlasování: Pro 8, proti 0, zdrž. 0

 

26. Různé

Ústní zpráva/RM

Výpověď smlouvy o dílo

Rada města v souvislosti s připravovanou změnou formátu měsíčníku Žďárský zpravodaj schvaluje výpověď smlouvy o dílo s firmou Tisk centrum s. r. o. Brno.

Hlasování: Pro 8, proti 0, zdrž. 0

 

Ústní zpráva/RM

Žádost spolku PlyneTo

Rada města se seznámila s dopisem spolku PlyneTo a vydává kladné stanovisko k založení soukromé školy ve Žďáře nad Sázavou tímto spolkem.

Hlasování: Pro 4, proti 3, zdrž. 1 - NESCHVÁLENO

 

 

Ověřovatel:

MUDr. Romana Bělohlávková v. r.

 

 

Mgr. Zdeněk Navrátil, v.r. Ing. Josef Klement, v.r.
starosta města místostarosta města