Zápis z 3. schůze rady města konané dne 24. 11. 2014

zveřejněno: 24. 11. 2014

Počet přítomných členů: 9

 

Ověřovatel zápisu:

MUDr. Romana Bělohlávková

 

Schválený pořad 3. schůze rady města:

  1. Studie Kino Vysočina
  2. Školská rada
  3. Pověření rady města schvalováním rozpočtových opatření
  4. Komunitní plán sociálních služeb
  5. Majetkoprávní úkony – RM
  6. Majetkoprávní úkony – ZM
  7. Byty a prostory sloužící podnikání
  8. Různé

 

PŘEHLED USNESENÍ

1. Usn. 17/2014/TSBM

Studie kina Vysočina

Rada města se seznámila se studií kina Vysočina a ukládá PO Kultura ve spolupráci s městským úřadem připravit představení projektu veřejnosti do 31.1.2015 v budově kina.

Hlasování: Pro 8, proti 0, zdrž. 0

 

2. Usn. 12/2014/ŠKS

Školská rada

Rada města po projednání schvaluje počet členů školských rad v základních školách ve Žďáře nad Sázavou podle předloženého návrhu v Příloze č. 2, varianty B a pověřuje pana Ing. Josefa Klementa a paní Alenu Prokopovou do školských rad za zřizovatele.

Hlasování: Pro 8, proti 0, zdrž. 0

 

3. Usn. 13/2014/OF

Pověření rady města schvalováním rozpočtových opatření

Rada města po projednání doporučuje zastupitelstvu města ke schválení pověření rady města ke schvalování rozpočtových opatření v rozsahu přijatých dotací.

Hlasování: Pro 8, proti 0, zdrž. 0

 

4. Usn. 18/2014/OS

Aktualizace Komunitního plánu sociálních služeb

Rada města se seznámila s pracemi na aktualizaci komunitního plánu sociálních služeb a služeb souvisejících.

Rada města po projednání schvaluje Komunitní plán sociálních služeb města Žďáru nad Sázavou pro období 2014-2016.

Rada města doporučuje zastupitelstvu města schválit Komunitní plán sociálních  služeb města Žďáru nad Sázavou pro období 2014-2016.

Hlasování: Pro 8, proti 0, zdrž. 0

 

5. Usn. 14/2014/OP

Majetkoprávní úkony RM

a) Rada města po projednání nedoporučuje změnu usnesení RM ze dne 2. 9. 2013 ve věci bezúplatného nabytí pozemku do vlastnictví Města Žďáru nad Sázavou z vlastnictví ČR s právem hospodaření Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových se sídlem Rašínovo nábřeží 42, 128 00 Praha 2 a to p. č. 5976/10 – ost. plocha, ost. komunikace ve výměře 1 211 m2 v k. ú. Město Žďár – za účelem majetkoprávního vypořádání vztahů k pozemkům po zapsání geometrického plánu č. 3245-13/2011 ze dne 11. 7. 2011 na oddělení státní silnice II/353 ve Žďáře nad Sázavou – kruhová křižovatka ul. Brněnská – Jihlavská, ZR 1 s tím, že zůstává v platnosti přijaté usnesení ZM ze dne 12.9.2013, že p. č. 5976/10 – ost. plocha, ost. komunikace ve výměře 1 211 m2 v k. ú. Město Žďár, nebude předmětem převodu z vlastnictví ČR s právem hospodaření Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových se sídlem Rašínovo nábřeží 42, 128 00 Praha 2 do vlastnictví Města Žďáru nad Sázavou.

Hlasování: Pro 7, proti 0, zdrž. 1

 

b) Rada města po projednání schvaluje zřízení věcného břemene – služebnosti inženýrské sítě na pozemku ve vlastnictví Města Žďáru nad Sázavou mezi Městem Žďár nad Sázavou – jako povinným a společností O2 Czech Republic, a. s. se sídlem Za Brumlovkou 266/2, 140 22 Praha 4 – Michle, zastoupená na základě plné moci ze dne 4. 7. 2014 společností TEMO-TELEKOMUNIKACE, a.s. se sídlem Praha 10, U Záběhlického zámku 233/15, PSČ 106 00 Praha – jako oprávněným  - na části p. č. 3868/1 v k. ú. Město Žďár v lokalitě ul. Neumannova, ZR 4 - za účelem uložení a provozování podzemního komunikačního vedení veřejné komunikační sítě - sdělovací kabely - stavba „71010-007299, VPI Žďár nad Sáz., BD Neumannova 45, 47“ - přeložka sdělovacích kabelů – včetně přístupu a příjezdu za účelem provozu, údržby, oprav a případné další rekonstrukce uvedené stavby ve prospěch oprávněného.

Právo odpovídající věcnému břemenu – služebnosti inženýrské sítě se zřizuje za jednorázovou neopakující se úplatu ve výši 10.000,-- Kč + platná sazba DPH.

Hlasování: Pro 8, proti 0, zdrž. 0

 

c) Rada města po projednání schvaluje zřízení věcného břemene – služebnosti inženýrských sítí na pozemku ve vlastnictví Města Žďáru nad Sázavou mezi Městem Žďár nad Sázavou – jako povinným a společností CELO invest s.r.o. se sídlem Kupecká 2461/3, ZR 3 – jako oprávněným na části p. č. 9512/2 v k. ú. Město Žďár v lokalitě průmyslové zóny Jamská, ZR 1 - za účelem vybudování a provozování podzemního vedení přípojek inženýrských sítí a to vodovodu, splaškové a dešťové kanalizace, plynu a vybudování vjezdu v rámci stavby – novostavba provozní budovy firmy CELO invest s.r.o. – včetně přístupu a příjezdu za účelem provozu, údržby, oprav a případné další rekonstrukce uvedených staveb ve prospěch oprávněného.
Právo odpovídající věcnému břemenu – služebnosti inženýrských sítí se zřizuje za jednorázovou neopakující se úplatu ve výši 10.000,-- Kč + platná sazba DPH.

Hlasování: Pro 8, proti 0, zdrž. 0

 

d) Rada města po projednání schvaluje částečnou revokaci původního usnesení RM ze dne 27. 10. 2014 ve věci uzavření smlouvy o zřízení věcného břemene – služebnosti inž. sítě na pozemcích ve vlastnictví Města Žďáru nad Sázavou mezi Ing. Petrem Michálkem,  ZR 1 – jako oprávněným a Městem Žďár nad Sázavou – jako povinným – a to na částech p. č. 5856 a 5866/1 v k. ú. Město Žďár – za účelem umístění zemního optického kabelu – sdělovací datové propojení mezi budovami č.p. 1169 (administrativní budova) a č.p. 698 (RD) v lokalitě ul. Smetanova 17, ZR 1 v k. ú. Město Žďár včetně jeho provozování, případných dalších oprav, údržby, rekonstrukce inž. sítě ve prospěch oprávněného.
- Částečná revokace spočívá v tom, že právo odpovídající věcnému břemenu – služebnosti inž. sítě se zřizuje za jednorázovou neopakující se úplatu ve výši 1.000,-- Kč + platná sazba DPH.

Hlasování: Pro 7, proti 0, zdrž. 1

 

e) Rada města po projednání schvaluje zřízení věcného břemene – služebnosti na pozemcích ve vlastnictví Města Žďáru nad Sázavou mezi Městem Žďár nad Sázavou – jako povinným a společností LENOX INVEST, a. s. se sídlem Veleslavínova 93/10, 110 00 Praha 1 – Staré Město – jako oprávněným – na částech p. č. 119/1 a 137/1 v k. ú. Město Žďár v lokalitě ul. Zahradní, ZR 1 - za účelem vybudování a umístění 3 nových přístupů k objektu č.p. 387 a zateplení objektu č.p. 387 „Pivnice REBEL“ v ul. Zahradní 2, Žďár n. Sáz. 1 včetně přístupu a příjezdu za účelem provozu, údržby, oprav a rekonstrukce uvedené stavby ve prospěch oprávněného. Právo odpovídající věcnému břemenu – služebnosti se zřizuje za jednorázovou neopakující se úplatu ve výši 10.000,-- Kč + platná sazba DPH.

Hlasování: Pro 7, proti 0, zdrž. 1

 

6. Usn. 15/2014/OP

Majetkoprávní úkony ZM

a) Rada města po projednání schvaluje a doporučuje zastupitelstvu města ke schválení nabytí spoluvlastnického podílu (podíl 1/12) k pozemkům ve vlastnictví pí Hany Jandové,  Vrbno pod Pradědem, do vlastnictví Města Žďáru nad Sázavou a to p. č. 8039 – orná půda ve výměře 3 703 m2, p. č. 8043/1 – orná půda ve výměře 637 m2, p. č. 8045 – trvalý trav. porost ve výměře 9 139 m2 – vše v k. ú. Město Žďár a dále p. č. 746/27 – trvalý trav. porost ve výměře 3 802 m2, p. č. 755/5 – ost. plocha, ost. komunikace ve výměře 316 m2, p. č. 755/7 – ost. plocha, ost. komunikace ve výměře 330 m2 a p. č. 774/7 – orná půda ve výměře 16 891 m2 – vše v k. ú. Zámek Žďár, navazující na stávající bytovou zástavbu v lokalitě Klafar, ZR 3, určené pro další rozvoj lokality sídliště Klafar III. - za kupní cenu 262,-- Kč/m2

Hlasování: Pro 8, proti 0, zdrž. 0

 

b) Rada města po projednání schvaluje a doporučuje zastupitelstvu města ke schválení nabytí pozemku do vlastnictví Města Žďáru nad Sázavou a to p. č. 9018 – orná půda ve výměře 1 951 m2 v k. ú. Město Žďár v lokalitě Jamská, ZR 1 z vlastnictví pí Aleny Vrtílkové,  Vyškov – za účelem přípravy nové výrobní zóny a pro výstavbu místní propojovací komunikace mezi ul. Jamská – Novoměstská, ZR 1.
- za kupní cenu ve výši 300,-- Kč/m2

Hlasování: Pro 8, proti 0, zdrž. 0

 

c) Rada města po projednání schvaluje a doporučuje zastupitelstvu města ke schválení nabytí spoluvlastnického podílu ve výši 3/64 k pozemkům p. č. 623/5 – trvalý travní porost ve výměře 867 m2, p. č. 630/1 – ostatní plocha, ost. komunikace ve výměře 996 m2 a p. č. 632/7 – orná půda ve výměře 412 m2 - vše v k. ú. Zámek Žďár ve vlastnictví p. Oldřicha Straky, Soběslav do vlastnictví Města Žďáru nad Sázavou – nabídka zbývajících pozemků bývalých polních cest po prodeji sousedních pozemků v lokalitě „Na hranicích“ naproti čerpací stanici PH, ZR 2.
- za kupní cenu ve výši 73,32 Kč/m2

Hlasování: Pro 8, proti 0, zdrž. 0

 

d) Rada města po projednání schvaluje a doporučuje zastupitelstvu města ke schválení nabytí spoluvlastnického podílu ve výši 1/16 k pozemkům p. č. 630/1 – ostatní plocha, ost. komunikace ve výměře 996 m2 a p. č. 632/7 – orná půda ve výměře 412 m2 - vše v k. ú. Zámek Žďár ve vlastnictví p. Josefa Vykoukala,  ZR 5 do vlastnictví Města Žďáru nad Sázavou – nabídka zbývajících pozemků bývalých polních cest po prodeji sousedních pozemků v lokalitě „Na hranicích“ naproti čerpací stanici PH, ZR 2.
- za kupní cenu ve výši 73,32 Kč/m2

Hlasování: Pro 8, proti 0, zdrž. 0

 

e) Rada města po projednání schvaluje a doporučuje zastupitelstvu města ke schválení odprodej pozemku ve vlastnictví Města Žďáru nad Sázavou a to části p. č. 326 – ostatní plocha, ost. komunikace ve výměře cca 8 m2 v k. ú. Město Žďár (dle mapového podkladu) v lokalitě Doležalova náměstí, ZR 1 do vlastnictví p. Ing. Marka Žáka,  Brno, za účelem vybudování kioskové trafostanice pro odběr elektřiny v objektu bývalé 1. ZŠ. Přesná výměra prodávaného pozemku bude určena po zaměření oddělovacím geometrickým plánem
- za kupní cenu dle znaleckého posudku.

Hlasování: Pro 4, proti 4, zdrž. 0 - NESCHVÁLENO

 

f) Rada města po projednání schvaluje a doporučuje zastupitelstvu města ke schválení bezúplatný převod - dar pozemků ve vlastnictví Města Žďáru nad Sázavou do vlastnictví ČR ve správě Ředitelství silnic a dálnic ČR, státní příspěvková organizace se sídlem Na Pankráci 546/56, 145 05 Praha 4, zastoupená Správou Jihlava se sídlem Kosovská 10a, 586 01 Jihlava  a top. č. 2201/3 – ost. plocha, silnice ve výměře 5 m2, p. č. 2201/4 – ost. plocha, silnice ve výměře 5 m2, p. č. 2201/5 – ost. plocha, silnice ve výměře 43 m2, p. č. 2201/6 – ost.plocha, silnice ve výměře 8 m2, p. č. 2201/16 – ost. plocha, silnice ve výměře 11 m2 ap.č. 2201/30 – ost. plocha, silnice ve výměře 62 m2 - vše v k. ú. Město Žďár - za účelem majetkoprávního vypořádání vztahů k pozemkům po výstavbě Místní komunikace sídliště Klafar – ul. Dolní, ZR a vydání Kolaudačního souhlasu s užíváním stavby „Místní komunikace – sídliště Klafar na ul. Dolní Žďár n. Sáz.“ č.j. SÚ/764/14Ka-6-Souh. ze dne 30. 6. 2014, po vydání souhlasu dotčených vlastníků s rozdělením dotčených pozemků a po následném zápisu změn do katastru nemovitostí dle Kolaudačního souhlasu a GP č. 3532-1465/2013 ze dne 9. 1. 2014.

Hlasování: Pro 8, proti 0, zdrž. 0

 

g) Rada města po projednání schvaluje a doporučuje zastupitelstvu města ke schválení bezúplatný převod - dar pozemků a to:

p. č. 2201/21 - ost. plocha, ost. komunikace ve výměře 3 m2, p. č. 2201/31 - ost. plocha, ost. komunikace ve výměře 7 m2 a p. č. 3289/3 - ost. plocha, ost. komunikace ve výměře 196 m2 (pozemky města se nachází mezi pozemky ve vlastnictví ČR ve správě ŘSD a pozemky ve vlastnictví Kraje Vysočina, p. č. 3289/3 – část komunikace a část – záliv pro autobusovou zastávku) - z vlastnictví Města Žďáru nad Sázavou do vlastnictví Kraje Vysočina Jihlava se sídlem Žižkova 1882/57, 587 33 Jihlava a dále pozemku p. č. 2316/3 - ost. plocha, ost. komunikace ve výměře 276 m2 z vlastnictví Kraje Vysočina Jihlava se sídlem Žižkova 1882/57, 587 33 Jihlava do vlastnictví Města Žďáru n. Sáz. - vše v k. ú. Město Žďár - za účelem majetkoprávního vypořádání vztahů k pozemkům po výstavbě Místní komunikace sídliště Klafar – ul. Dolní, ZR a vydání Kolaudačního souhlasu s užíváním stavby „Místní komunikace – sídliště Klafar na ul. Dolní Žďár n. Sáz.“ č.j. SÚ/764/14Ka-6-Souh. ze dne 30. 6. 2014, po vydání souhlasu dotčených vlastníků s rozdělením dotčených pozemků a po následném zápisu změn do katastru nemovitostí dle Kolaudačního souhlasu a GP č. 3532-1465/2013 ze dne 9. 1. 2014.

Hlasování: Pro 8, proti 0, zdrž. 0

 

h) Rada města po projednání schvaluje a doporučuje zastupitelstvu města ke schválení uzavření smlouvy o zřízení bezplatného věcného břemene – služebnosti mezi Krajem Vysočina se sídlem Žižkova 57, 587 33 Jihlava – jako vlastníkem a povinným a Městem Žďár nad Sázavou - jako oprávněným, na pozemku ve vlastnictví Kraje Vysočina se sídlem Žižkova 1882/57, 587 33 Jihlava - dle GP č. 3796-1465/2013 ze dne 22. 9. 2014 pro vymezení rozsahu VB na části p. č. 2316/1 v k. ú. Město Žďár v lokalitě ul. Wonkova, ZR 1 – za účelem vybudování a provozování přeložky vodovodu v rámci stavby „Místní komunikace – sídliště Klafar na ul. Dolní, Žďár n. Sáz. – SO 351 – přeložka vodovodu“ – investor Město Žďár nad Sázavou, včetně přístupu a příjezdu k uvedené stavbě a případných dalších oprav, údržby, rekonstrukce a modernizace přeložky vodovodu ve prospěch oprávněného, tj. Města Žďáru nad Sázavou.

Hlasování: Pro 8, proti 0, zdrž. 0

 

i) Rada města po projednání doporučuje zastupitelstvu města ke schválení uzavření smlouvy č. 1828/2014-SML o zřízení věcného břemene – služebnosti inženýrské sítě - stavby mostu na pozemku ve vlastnictví Povodí  Vltavy, s. p. Praha - mezi Povodím Vltavy, státním podnikem se sídlem Holečkova 8, 150 24 Praha 5 – jako povinným a Městem Žďár nad Sázavou – jako oprávněným – dle GP pro vyznačení VB č. 3791-1465/2013 ze dne 22. 9. 2014 na části p. č. 2134/1 - v k. ú. Město Žďár - za účelem existence a provozu mostu přes řeku Sázavu z ul. Dolní, ZR 1 do sídliště Klafar, ZR 3, v rámci stavby „Místní komunikace Klafar II – ul. Dolní, Žďár n. Sáz.“, včetně přístupu a příjezdu za účelem provozu, údržby, oprav a rekonstrukce uvedené stavby ve prospěch oprávněného, tj. Města Žďáru nad Sázavou.

Právo odpovídající věcnému břemenu - služebnosti inženýrské sítě – stavby mostu se zřizuje za jednorázovou neopakující se úplatu ve výši 10.000,-- Kč + platná sazba DPH.

Hlasování: Pro 8, proti 0, zdrž. 0

 

j) Rada města po projednání schvaluje částečnou revokaci usnesení RM ze dne 26. 5. 2014 a doporučuje zastupitelstvu města ke schválení částečnou revokaci usnesení ZM ze dne 5. 6. 2014 ve věci daru křížů z vlastnictví Města Žďáru nad Sázavou, nacházejících se na pozemcích v obci Žďár nad Sázavou v místní části Mělkovice a to takto:

ruší se původní část usnesení:
15. kříž č. 15 na pozemku p. č. 8751 v k. ú. Město Žďár – do vlastnictví p. Pavla Krčála, Mělkovice

nově se schvaluje:
15. kříž č. 15 na pozemku p. č. 8751 v k. ú. Město Žďár – do vlastnictví p. Pavla Krčála,  Mělkovice

- V ostatním se původně schválené usnesení nemění.

Hlasování: Pro 8, proti 0, zdrž. 0

 

7. Usn. 16/2014/OP

Byty a prostory sloužící podnikání

a) Rada města souhlasí s uzavřením dodatku č. 1 ke Smlouvě o podnájmu bytu č. 4, umístěného v bytovém domě č.p. 2240 na ulici Kovářova č.or. 2, Žďár nad Sázavou, část Žďár nad Sázavou 1, dle předloženého návrhu.

Hlasování: Pro 8, proti 0, zdrž. 0

 

b) Rada města schvaluje výpověď nájmu bytu č. 29, umístěného v bytovém domě č.p. 1876 na ulici Brodská č.or. 27, Žďár nad Sázavou, část Žďár nad Sázavou 3 a to z důvodu porušování povinností nájemce spočívající v neplacení nájemného.

Hlasování: Pro 8, proti 0, zdrž. 0

 

 

Ověřovatel:

MUDr. Romana Bělohlávková, v.r.

 

 

Mgr. Zdeněk Navrátil, v.r. Ing. Josef Klement, v.r.
starosta města místostarosta města