Zápis z 5. schůze rady města konané dne 8. 12. 2014

zveřejněno: 8. 12. 2014

Počet přítomných členů: 9

 

Ověřovatel zápisu:

Mgr. Ludmila Řezníčková

 

Schválený pořad 5. schůze rady města:

 1. Přijetí věcných darů
 2. Rozpočtové opatření
 3. Organizační změny v p.o.Sociální služby města
 4. Změny údajů v registru poskytovatelů sociálních služeb
 5. PO Kultura Žďár – odpisový plán 2014 dodatečný
 6. PO Kultura Žďár – odpisový plán 2015
 7. Ceník krátkodobých pronájmů Kino Vysočina
 8. Schválení přijetí věcných darů
 9. Rozpočtové opatření – PO Poliklinika
 10. Kritéria pro přijímání dětí do 1. tříd základních škol
 11. Smlouva - zajištění provozu TIC
 12. Stanovení cen propagačních materiálů města
 13. Dohody o spolupráci při pořízení změn územního plánu Sázava, Sklené, Kněževes, Poděšín
 14. Určení člena zastupitelstva města pro spolupráci při pořízení návrhu územního plánu města Žďár n.S.
 15. Majetkoprávní úkony
 16. Byty a prostory sloužící podnikání
 17. Osadní výbory ZM
 18. Komise RM
 19. Různé

 

PŘEHLED USNESENÍ

1. Usn. 26/2014/POMŠ

Přijetí věcných darů

Rada města po projednání schvaluje Mateřské škole Žďár nad Sázavou, příspěvkové organizaci, přijetí věcných darů.

Hlasování: Pro 9, proti 0, zdrž. 0

 

2. Usn. 27/2014/POMŠ

Rozpočtové opatření Mateřské školy Žďár nad Sázavou, p.o.

Rada města po projednání schvaluje rozpočtové opatření příspěvkové organizace Mateřská škola Žďár nad Sázavou.

Hlasování: Pro 9, proti 0, zdrž. 0

 

3. Usn. 28/2014/p.o.SSm

Organizační změny v p.o. Sociální služby města

Rada města po projednání schvaluje organizační změny v p.o. Sociální služby města Žďár nad Sázavou od 1.1.2015.

Hlasování: Pro 9, proti 0, zdrž. 0

 

4. Usn. 29/2014/p.o.SSm

Změny údajů v registru poskytovatelů sociálních služeb

Rada města po projednání schvaluje změny údajů v registru poskytovatelů sociálních služeb.

Hlasování: Pro 9, proti 0, zdrž. 0

 

5. Usn. 31/2014/Kultura

PO Kultura Ždár – odpisový plán 2014 dodatečný

Rada města po projednání schvaluje PO Kultura Žďár odpisový plán investičního majetku – Škoda Octavie dle přiloženého návrhu..

Hlasování: Pro 9, proti 0, zdrž. 0

 

6. Usn. 32/2014/Kultura

PO Kultura Žďár  - odpisový plán 2015

Rada města po projednání schvaluje PO Kultura Žďár odpisový plán investičního majetku – světelného pultu ZERO ORB XF dle přiloženého návrhu.

Rada města po projednání schvaluje PO Kultura Žďár odpisový plán na rok 2015 dle přiloženého návrhu.

Hlasování: Pro 9, proti 0, zdrž. 0

 

7. Usn. 33/2014/PO Kultura

Ceník krátkodobých pronájmů Kino Vysočina

Rada města po projednání schvaluje Ceník krátkodobých pronájmů Kultury Žďár, příspěvková organizace v provozovně – Kino Vysočina, Brodská 1000/2, Žďár nad Sázavou dle předloženého návrhu.

Hlasování: Pro 9, proti 0, zdrž. 0

 

8. Usn. 41/2014/Pol.

Schválení přijetí věcných darů

Rada města po projednání schvaluje přijetí věcných darů pro PO Poliklinika Žďár nad Sázavou.

Hlasování: Pro 9, proti 0, zdrž. 0

 

9. Usn. 42/2014/Pol.

Rozpočtové opatření – P.O. Poliklinika, Žďár nad Sázavou

Rada města po projednání schvaluje:

· Zvýšení limitu mzdových prostředků pro rok 2014 na celkovou částku 13.357.760,-Kč.

· Zvýšení limitu počtu pracovníků (přepočtený stav) pro rok 2014 na počet 40,3.

· Rozpočtová opatření dle předloženého návrhu.

Hlasování: Pro 8, proti 0, zdrž. 1

 

10. Usn. 22/2014/ŠKS

Kritéria pro přijímání dětí do 1. tříd základních škol

Rada města po projednání byla seznámena s Kritérii pro přijímání dětí do 1. tříd jednotlivých základních škol ve Žďáře nad Sázavou v předloženém znění.

Hlasování: Pro 9, proti 0, zdrž. 0

 

11. Usn. 30/2014/ŠKS

Smlouva – zajištění provozu TIC

Rada města po projednání schvaluje uzavření Smlouvy o zajištění provozu Turistického informačního centra města Žďáru nad Sázavou mezi městem Žďár nad Sázavou a panem Bohuslavem Nahodilem v předloženém znění.

Hlasování: Pro 9, proti 0, zdrž. 0

 

12. Usn. 34/2014/ŠKS

Stanovení ceny propagačních materiálů města

Rada města po projednání schvaluje ceny propagačních materiálů města: hrnek s logem města a parkovací kotouč dle předloženého návrhu.

Hlasování: Pro 9, proti 0, zdrž. 0

 

13. Usn. 35/2014/ORUP

Dohody o spolupráci při pořízení Změn územních plánů Sázava, Sklené, Kněževes a Poděšín

Rada města po projednání schvaluje dohody o spolupráci při pořízení Změn územních plánů Sázava, Sklené, Kněževes a Poděšín.

Hlasování: Pro 8, proti 0, zdrž. 0

 

14. Usn. 36/2014/ORUP

Určení člena zastupitelstva města pro spolupráci při pořízení návrhu územního plánu Žďár nad Sázavou

Rada města po projednání doporučuje zastupitelstvu města schválit určeného zastupitele p. Mgr. Zdeňka Navrátila, který bude spolupracovat s pořizovatelem v procesu pořizování návrhu a změny  územního plánu Žďáru nad Sázavou pro volební období 2014-2018 v souladu  se zákonem č. 183/2006 Sb.,  o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů.

Hlasování: Pro 7, proti 0, zdrž. 0

 

15. Usn. 37/2014/OP

Majetkoprávní úkony

a) Rada města po projednání schvaluje vyhlášení záměru na odprodej pozemku ve vlastnictví Města Žďáru nad Sázavou a to části p. č. 6923/1 – orná půda ve výměře cca 20 m2 (dle mapového podkladu) v k. ú. Město Žďár v lokalitě u „Kamenného rybníka“ ul. Jihlavská, ZR 1 – za účelem výstavby nové trafostanice ZZN 700110 v rámci realizace stavby č. 1040002444 „Žďár n. Sáz., Žďas kab. vývody VN do DS E.ON“ – investor stavby E.ON Distribuce, a.s., F. A. Gerstnera 2151/6, 370 49 České Budějovice, s tím, že přesná výměra prodávaného pozemku bude určena po zaměření oddělovacím GP.

Hlasování: Pro 7, proti 0, zdrž. 0

 

b) Rada města po projednání schvaluje vyhlášení záměru na směnu pozemků a to části p. č. 6039 – ostatní plocha, jiná plocha ve výměře cca 2 m2 (zastavěno byt. domem SBD) ve vlastnictví Města Žďáru nad Sázavou za část p. č. 6027 – zastavěná plocha a nádvoří ve výměře cca 3 m2 (ostatní plocha u byt. domu) ve spoluvlastnictví ZELENÁ HORA, stavební bytové družstvo Žďár n. Sáz. se sídlem Brněnská 1146/30, ZR 1 (podíl 2457/2500) a fyzické osoby – manželů Jiřího a Ivety Kvasničkových (SJM),  ZR 6 (podíl 43/2500) – vše v k.ú. Město Žďár (dle mapového podkladu) – za účelem majetkoprávního vypořádání části zastavěné plochy pod bytovým domem na ul. Palachova č.p. 1776/5, ZR 6 s tím, že přesná výměra směňovaných pozemků bude určena po zaměření oddělovacím GP.

Hlasování: Pro 7, proti 0, zdrž. 0

 

c) Rada města po projednání schvaluje pronájem pozemku ve vlastnictví Města Žďáru nad Sázavou pí Marii Rosecké, ZR 6, a to p. č. 6640 – zastav. plocha ve výměře 19 m2 v k. ú. Město Žďár v lokalitě „U ZDARU“ ul. Jihlavská, ZR 1 – pod řadovou PREFA garáží – za účelem majetkoprávního vypořádání vztahů k pozemku jiného vlastníka (stavba na cizím pozemku) v souvislosti se změnou vlastníka předmětné garáže.

Nájemní smlouva bude uzavřena na dobu neurčitou s tříměsíční výpovědní lhůtou a výší nájemného 30,-- Kč/m2/rok.

Hlasování: Pro 7, proti 0, zdrž. 0

 

d) Rada města po projednání schvaluje zřízení věcného břemene – služebnosti inženýrských sítí na pozemku ve vlastnictví Města Žďáru nad Sázavou mezi Městem Žďár nad Sázavou – jako povinným a společností TECHNOSERVICE – technické a komerční služby, s.r.o. se sídlem Slezská 844/96, 130 00 Praha 3 – jako oprávněným na části p. č. 6985/1 v k. ú. Město Žďár v lokalitě ul. Jihlavská, ZR 1 - za účelem vybudování a provozování podzemního vedení přípojky inženýrských sítí a to přeložky plynovodní STL přípojky a umístění HUP k rozestavěné provozní budově firmy na pozemku p. č. 6984/9 v k. ú. Město Žďár v lokalitě ul. Jihlavská, ZR 1 – včetně přístupu a příjezdu za účelem provozu, údržby, oprav a případné další rekonstrukce uvedených staveb inž. sítí ve prospěch oprávněného.

Právo odpovídající věcnému břemenu – služebnosti inženýrských sítí se zřizuje za jednorázovou neopakující se úplatu ve výši 10.000,-- Kč + platná sazba DPH.

Hlasování: Pro 7, proti 0, zdrž. 0

 

e) Rada města po projednání schvaluje uzavření smlouvy o zřízení věcného břemene – služebnosti rekonstrukce horkovodní přípojky mezi Městem Žďár nad Sázavou – jako povinným a a. s. SATT se sídlem Okružní 1889/11, ZR 3 – jako oprávněným - na pozemcích ve vlastnictví Města Žďáru nad Sázavou a to na částech p.č. 1220/1 a 1223 v k. ú. Město Žďár v lokalitě ul. Komenského, ZR 3 - za účelem rekonstrukce horkovodní přípojky v rámci akce „Žďár nad Sázavou, ul. Komenského, č.p. 762“ - včetně přístupu a příjezdu za účelem jejího provozování, údržby, oprav a případné další rekonstrukce ve prospěch oprávněného.

Právo odpovídající věcnému břemenu – služebnosti rekonstrukce horkovodní přípojky se zřizuje za jednorázovou neopakující se úplatu ve výši 10.000,-- Kč + platná sazba DPH.

Hlasování: Pro 7, proti 0, zdrž. 0

 

f) Rada města po projednání schvaluje uzavření smlouvy o zřízení věcného břemene – služebnosti rekonstrukce horkovodní přípojky mezi Městem Žďár nad Sázavou – jako povinným a a. s. SATT se sídlem Okružní 1889/11, ZR 3 – jako oprávněným - na pozemcích ve vlastnictví Města Žďáru nad Sázavou a to na částech p.č. 2061, 2062/1, 2062/2, 2062/4 a 2062/5 v k. ú. Město Žďár v lokalitě ul. Dolní, ZR 1 - za účelem rekonstrukce horkovodní přípojky v rámci akce „Žďár nad Sázavou, ul. Dolní, kulturní dům L-28 – L-29“ - včetně přístupu a příjezdu za účelem jejího provozování, údržby, oprav a případné další rekonstrukce ve prospěch oprávněného.

Právo odpovídající věcnému břemenu – služebnosti rekonstrukce horkovodní přípojky se zřizuje za jednorázovou neopakující se úplatu ve výši 10.000,-- Kč + platná sazba DPH.

Hlasování: Pro 7, proti 0, zdrž. 0

 

g) Rada města po projednání schvaluje uzavření Smlouvy o zřízení věcného břemene – služebnosti č. NM-014130006523/001 na pozemcích ve vlastnictví Města Žďáru nad Sázavou mezi Městem Žďár nad Sázavou – jako povinným a E.ON Distribuce, a. s. se sídlem F. A. Gerstnera 2151/6, České Budějovice, zastoupená na základě plné moci spol. E.ON ČR, s. r. o. se sídlem F. A. Gerstnera 2151/6, 370 49 České Budějovice – jako oprávněným – na částech p. č. 6929/1, 6929/2, 6952, 6953, 6954, 6957 a 6959/1 v k. ú. Město Žďár - za účelem vybudování a provozování stavby „Žďár n. Sáz., Jihlavská, rozšíření DS, ALFA SCRAP“, spočívající v uložení nového zemního kabelového vedení NN v lokalitě ul. Jihlavská, ZR 1 v rámci výstavby „Areál sběru a výkupu odpadu a autovrakoviště společnosti ALFA SCRAP s.r.o.“ včetně přístupu a příjezdu k energetickému zařízení distribuční soustavy za účelem provozu, údržby, oprav a příp. rekonstrukce uvedené stavby ve prospěch oprávněného.

Právo odpovídající věcnému břemenu – služebnosti se zřizuje za jednorázovou neopakující se úplatu ve výši 10.000,-- Kč + platná sazba DPH.

Hlasování: Pro 7, proti 0, zdrž. 0

 

16. Usn. 38/2014/OP

Byty a prostory sloužící podnikání

a) Rada města schvaluje Postup při dodržování základních povinností vyplývajících z nájmu bytu, z domovního řádu a ostatních platných právních předpisů, dle předloženého návrhu.

Hlasování: Pro 8, proti 0, zdrž. 0

 

b) Rada města neschvaluje uzavření Smlouvy o nájmu bytu č. 8, umístěného v bytovém domě č.p. 2228 na ulici Brněnská č.or. 10, Žďár nad Sázavou, část Žďár nad Sázavou 1.

Hlasování: Pro 8, proti 0, zdrž. 0

 

c) Rada města vyhlašuje záměr na pronájem bytu č. 8, umístěného v bytovém domě č.p. 2228 na ulici Brněnská č.or. 10, Žďár nad Sázavou, část Žďár nad Sázavou 1, dle předloženého návrhu.

Hlasování: Pro 8, proti 0, zdrž. 0

 

d) Rada města vyhlašuje záměr na pronájem bytu č. 32, umístěného v bytovém domě č.p. 2047 na ulici Neumannova č.or. 11, Žďár nad Sázavou, část Žďár nad Sázavou 4a  na pronájem bytu č. 10, umístěného v bytovém domě č.p. 1829 na ulici Revoluční č.or. 27, Žďár nad Sázavou, část Žďár nad Sázavou 3, dle předloženého návrhu

Hlasování: Pro 8, proti 0, zdrž. 0

 

e) Rada města schvaluje uzavření dodatku ke Smlouvě o nájmu bytu č. 9, umístěného v bytovém domě č.p. 1936 na ulici Brodská č.or. 35, Žďár nad Sázavou, část Žďár nad Sázavou 3, předmětem kterého bude změna nájmu z doby určité na dobu neurčitou.

Hlasování: Pro 8, proti 0, zdrž. 0

 

f) Rada města schvaluje uzavření dodatku ke Smlouvě o nájmu bytu č. 18, umístěného v bytovém domě č.p. 1871 na ulici Revoluční č.or. 30, Žďár nad Sázavou, část Žďár nad Sázavou 3, předmětem kterého bude změna nájmu z doby určité na dobu neurčitou.

Hlasování: Pro 8, proti 0, zdrž. 0

 

g) Rada města schvaluje uzavření dodatku ke Smlouvě o nájmu bytu č. 23, umístěného v bytovém domě č.p. 1905 na ulici Brodská č.or. 33, Žďár nad Sázavou, část Žďár nad Sázavou 3, předmětem kterého bude změna nájmu z doby určité na dobu neurčitou.

Hlasování: Pro 8, proti 0, zdrž. 0

 

h) Rada města schvaluje uzavření dodatku ke Smlouvě o nájmu bytu č. 6, umístěného v bytovém domě č.p. 2234 na ulici Palachova č.or. 70, Žďár nad Sázavou, část Žďár nad Sázavou 6, předmětem kterého bude změna nájmu do 31.12.2015.

Hlasování: Pro 8, proti 0, zdrž. 0

 

i) Rada města schvaluje podnájem bytu č. 10, umístěného v bytovém domě č.p. 2234 na ulici Palachova č.or. 70, Žďár nad Sázavou, část Žďár nad Sázavou 6, dle předloženého návrhu.

Hlasování: Pro 8, proti 0, zdrž. 0

 

j) Rada města schvaluje uzavření Smlouvy o nájmu bytu č. 1, umístěného v bytovém domě č.p. 2234 na ulici Palachova č.or. 70, Žďár nad Sázavou, část Žďár nad Sázavou 6,. Smlouva o nájmu bytu bude uzavřena s paní Libuší Minaříkovou na dobu určitou do 31.12.2015.

Hlasování: Pro 8, proti 0, zdrž. 0

 

k) Rada města schvaluje uzavření Smlouvy o nájmu bytu č. 22, umístěného v bytovém domě č.p. 1936 na ulici Brodská č.or. 35, Žďár nad Sázavou, část Žďár nad Sázavou 3. Smlouva o nájmu bytu bude uzavřena s manž. Dagmar a Michalem Szabóovými. Smlouva o nájmu bytu bude uzavřena na dobu určitou 2 měsíců s tím, že v případě, že ze strany nájemců budou plněny povinnosti ze smlouvy o nájmu bytu vyplývající, bude nájemní poměr prodlužován za stejných podmínek. V případě, že povinnosti ze smlouvy o nájmu bytu ze strany nájemců plněny nebudou, ukládá rada města majetkoprávnímu odboru učinit kroky směřující k vyklizení bytu.

Hlasování: Pro 8, proti 0, zdrž. 0

 

l) Rada města schvaluje uzavření Smlouvy o nájmu bytu č. 3, umístěného v bytovém domě č.p. 1936 na ulici Brodská č.or. 35, Žďár nad Sázavou, část Žďár nad Sázavou 3. Smlouva o nájmu bytu bude uzavřena s paní Irenou Lackovou. Smlouva o nájmu bytu bude uzavřena na dobu určitou 2 měsíců s tím, že v případě, že ze strany nájemkyně budou plněny povinnosti ze smlouvy o nájmu bytu vyplývající, bude nájemní poměr prodlužován za stejných podmínek. V případě, že povinnosti ze smlouvy o nájmu bytu ze strany nájemkyně plněny nebudou, ukládá rada města majetkoprávnímu odboru učinit kroky směřující k vyklizení bytu.

Hlasování: Pro 8, proti 0, zdrž. 0

 

m) Rada města schvaluje uzavření Smlouvy o nájmu bytu č. 26, umístěného v bytovém domě č.p. 1905 na ulici Brodská č.or. 33, Žďár nad Sázavou, část Žďár nad Sázavou 3. Smlouva o nájmu bytu bude uzavřena s paní Hanou Plíškovou. Smlouva o nájmu bytu bude uzavřena na dobu určitou 2 měsíců s tím, že v případě, že ze strany nájemkyně budou plněny povinnosti ze smlouvy o nájmu bytu vyplývající, bude nájemní poměr prodlužován za stejných podmínek. V případě, že povinnosti ze smlouvy o nájmu bytu ze strany nájemkyně plněny nebudou, ukládá rada města majetkoprávnímu odboru učinit kroky směřující k vyklizení bytu.

Hlasování: Pro 8, proti 0, zdrž. 0

 

n) Rada města po projednání schvaluje uzavření dodatku č. 4 ke smlouvě o výpůjčce majetku, který je vybavením informačního a turistického centra umístěného v objektu č.p. 294 – Stará radnice ve Žďáře nad Sázavou. Dodatek č. 4 ke smlouvě o výpůjčce bude uzavřen  mezi Městem Žďár nad Sázavou a p. Bohuslavem Nahodilem na dobu určitou do 31.12.2015 dle předloženého návrhu.

Hlasování: Pro 6, proti 1, zdrž. 1

 

o) Rada města  po projednání schvaluje pronájem prostoru sloužícího podnikání v budově č.165/1 na ulici Dolní ve Žďáře nad Sázavou – kancelář č. 512 o celkové výměře 14,92 m2 v 6 NP. Smlouva bude uzavřena mezi městem Žďár nad Sázavou a  Romanem Bukáčkem,  Žďár nad Sázavou, IČ : 64421392 na dobu neurčitou. Výše nájemného 1.000 Kč/m2.

Hlasování: Pro 8, proti 0, zdrž. 0

 

p) Rada města po projednání schvaluje pronájem prostoru sloužícího podnikání v budově č.165/1 na ulici Dolní ve Žďáře nad Sázavou – kancelář č.616 o celkové výměře 14,49 m2 v 6 NP. Smlouva bude uzavřena mezi městem Žďár nad Sázavou a  Olivii Cikrlovou,  Žďár nad Sázavou, IČ : 72465611 na dobu neurčitou. Výše nájemního 1.000 Kč/m2.

Hlasování: Pro 8, proti 0, zdrž. 0

 

q) Rada města po projednání schvaluje prodloužení vyhlášeného záměru na pronájem části nebytových prostor v budově č.p. 165, č. or. 1 na Dolní ulici ve Žďáře nad Sázavou, část Žďár nad Sázavou 1, (býv. Česká pojišťovna), dle předloženého návrhu. Minimální nájemné je stanoveno ve výši 1.000 Kč/m2/rok za nájem kanceláří a ve výši 600 Kč/m2/rok za nájem skladu.

Hlasování: Pro 8, proti 0, zdrž. 0

 

17. Usn. 39/2014/MST

Osadní výbory Veselíčko, Mělkovice, Stržanov, Radonín

Rada města po projednání bere na vědomí složení osadních výborů pro nové volební období.

Rada města doporučuje Zastupitelstvu města Žďár nad Sázavou:

· Odvolat členy osadních výborů, kteří ukončili činnost
· Určit počet členů osadních výborů
· Určit členy osadních výborů
· Zvolit předsedy osadních výborů
· Vyslovit poděkování za práci členům osadních výborů, kteří ukončili činnost.

Hlasování: Pro 8, proti 0, zdrž. 0

 

18. Ústní zpráva/p.starosta

Komise rady města

Rada města jmenuje za členy komise rozvoje města a ŽP pana/paní:

Ing. Aleše Studeného
Bc. Lucii Zemanovou
Ing. Jana Nováka
Annu Janů
Ing. Joshuu Janů
Ing. Martina Černého, Ph.D.
MUDr. Jana Mokříše
Ing. Martina Slánského
RNDr. Jiřího Urbana, Ph.D.
Jaroslava Miklíka
Radka Studeného

Hlasování: Pro 8, proti 0, zdrž. 0

 

 

Ověřovatel:

Mgr. Ludmila Řezníčková, v.r.

 

 

Mgr. Zdeněk Navrátil, v.r. Ing. Josef Klement, v.r.
starosta města místostarosta města