Zápis z 6. schůze rady města konané dne 16. 12. 2014

zveřejněno: 16. 12. 2014

Počet přítomných členů: 6

 

Omluveni:

Ing. Martin Mrkos, MUDr. Romana Bělohlávková, MUDr. Radek Černý

 

Ověřovatel zápisu:

Ing. Radek Zlesák

 

Schválený pořad 6. schůze rady města:

  1. Rozpočtové opatření č. 10/2014 
  2. Jmenování předsedy Komise rozvoje a ŽP
  3. Různé

 

PŘEHLED USNESENÍ

1. Usn. 43/2014/OF

Rozpočtové opatření č. 10/2014

Rada města po projednání doporučuje zastupitelstvu města ke schválení rozpočtové opatření č. 10/2014.

Hlasování: Pro 6, proti 0, zdrž. 0

 

2. Usn. 44/2014/Star.

Jmenování předsedy Komise rozvoje a ŽP

Rada města jmenuje předsedou Komise rozvoje a životního prostředí pana Ing. Aleše Studeného.

Hlasování: Pro 6, proti 0, zdrž. 0

 

 

Ověřovatel:

Ing. Radek Zlesák, v.r.

 

 

Mgr. Zdeněk Navrátil, v.r. Ing. Josef Klement, v.r.
starosta města místostarosta města