Zápis z 8. schůze rady města konané dne 12. 1. 2015

zveřejněno: 12. 1. 2015

Počet přítomných členů: 9

 

Ověřovatel zápisu:

PhDr. Zdeněk Kulhánek

 

Schválený pořad 8. schůze rady města:

 1.  Žádost o finanční příspěvek – p. o. Active-SVČ
 2.  Žádost o finanční příspěvek
 3.  Žádost o užití znaku města
 4.  SPOZ
 5.  MOS
 6.  Majetkoprávní úkony
 7.  Byty a prostory sloužící k podnikání
 8.  Pověření výkonu opatrovníka
 9.  Odvolání člena kulturní komise, Jmenování člena kulturní komise
 10.  Výsledky VŘ „Park u Ivana + pasportizace
 11.  Různé

PRO INFORMACI:
Zápis z kulturní komise, zápis z komise pro sport a volný čas
Obsazení funkce tajemníka komise rozvoje a životního prostředí
Informace o možnostech finanční podpory Nemocnice v Novém Městě n.M.
Uložení předložení návrhu grantového programu Organizovaný sport 2015

 

PŘEHLED USNESENÍ

1. Usn. 48/2015/Active

Žádost o finanční příspěvek

Rada města po projednání schvaluje finanční příspěvek Active-středisku volného času, příspěvková organizace na zabezpečení a organizaci Republikového  finále v basketbalu středních škol ve výši 15 tis.Kč

Hlasování: Pro 8, proti 0, zdrž. 0

 

2. Usn. 53/2015/ŠKS

Žádost o finanční příspěvek

Rada města po projednání schvaluje finanční příspěvek ze sponzoringu Rady města panu Jakubovi Pustinovi – Opera mladých, Mělkovice,  Žďár nad Sázavou na úhradu cestovného v mezinárodním projektu „Hudební klenoty Žďárska“ ve výši 11.000,- Kč dle přiložené Smlouvy o poskytnutí příspěvku.

Hlasování: Pro 5, proti 0, zdrž. 3

 

3. Usn. 55/2015/ŠKS

Žádost o užití znaku města

Rada města po projednání schvaluje užití znaku města panu Petru Houzarovi,  Jihlava jako obrazovou přílohu v jeho bakalářské práci.

Hlasování: Pro 8, proti 0, zdrž. 0

 

4. Usn. 54/2015/ŠKS

SPOZ

Rada města po projednání schvaluje jmenovitý počet členů Sboru pro občanské záležitosti v předloženém návrhu a schvaluje odměnu členům Sboru pro občanské záležitosti města:

· člen Sboru pro občanské záležitosti za účast na jednání/akci sboru ve výši 250 Kč

· předseda Sboru pro občanské záležitosti za účast na jednání/akci sboru ve výši ve výši 500 Kč.

Hlasování: Pro 8, proti 0, zdrž. 1

 

5. Usn. 49/2015/OP

Změna zakladatelské listiny společnosti M.O.S. s.r.o.

Rada města doporučuje zastupitelstvu města schválit změnu zakladatelské listiny společnosti M.O.S. s.r.o. v předloženém znění.

Hlasování: Pro 8, proti 0, zdrž. 0

 

6. Usn. 50/2015/OP

Majetkoprávní úkony

a) Rada města schvaluje vzor Smlouvy o užívání movité věci, která bude uzavřena mezi městem Žďár nad Sázavou a zastupitelem města, předmětem které bude užívání notebooku nebo tabletu zastupitelem města, v předloženém znění.

Hlasování: Pro 9, proti 0, zdrž. 0

 

b) Rada města po projednání schvaluje vyhlášení záměru na pronájem pozemku ve vlastnictví Města Žďáru nad Sázavou a to části p. č. 2749 – ost. plocha, jiná plocha ve výměře 60 m2 – za účelem užívání zahrádky a dále výpůjčku části tohoto pozemku ve výměře 60 m2 – za účelem užívání a údržby zatravněného pozemku u bytového domu čp. 1177 na p. č. 2746 v ul. Květná 3, ZR 5 – vše v k. ú. Město Žďár (dle mapového podkladu) – změna nájemce v souvislosti s užíváním bytu v uvedeném byt. domě.

Hlasování: Pro 9, proti 0, zdrž. 0

 

c) Rada města po projednání neschvaluje vyhlášení záměru na odprodej pozemků ve vlastnictví Města Žďáru nad Sázavou a to části p. č. 8023 – orná půda a části p. č. 8025/1 – orná půda v celkové výměře cca 1 000 m2 v k. ú. Město Žďár – za účelem výstavby bytového domu v lokalitě „Klafar – II – B4“ – parcela č. 22.

Hlasování: Pro 9, proti 0, zdrž. 0

 

d) Rada města po projednání neschvaluje vyhlášení záměru na odprodej pozemku ve vlastnictví Města Žďáru nad Sázavou a to části p.č. 6386/4 – ost. pl., jiná plocha ve výměře cca 100 m2 v k. ú. Město Žďár – zčásti pod stávající stavbou dřevěné kryté pergoly (cca 50 m2 ) a zčásti za účelem užívání jako ostatní plocha (parkovací místa a vstup do objektu) u čp. 396 ul. Strojírenská, ZR 1.

Hlasování: Pro 9, proti 0, zdrž. 0

 

e) Rada města po projednání schvaluje vyhlášení záměru na nabytí spoluvlastnického podílu (každý podíl 1/12) k pozemkům ve spoluvlastnictví p. Zdeňka Uhlíře, Znojmo a pí Marie Uhlířové,  Třebíč, do vlastnictví Města Žďáru nad Sázavou a to p. č. 8039 – orná půda ve výměře 3 703 m2, p. č. 8043/1 – orná půda ve výměře 637 m2, p. č. 8045 – trvalý trav. porost ve výměře 9 139 m2 – vše v k. ú. Město Žďár a dále p.č. 746/27 – trvalý trav. porost ve výměře 3 802 m2, p. č. 755/5 – ost. plocha, ost. komunikace ve výměře 316 m2, p. č. 755/7 – ost. plocha, ost. komunikace ve výměře 330 m2 a p. č. 774/7 – orná půda ve výměře 16 891 m2 – vše v k. ú. Zámek Žďár, navazující na stávající bytovou zástavbu v lokalitě Klafar, ZR 3, určené pro další rozvoj lokality sídliště Klafar III.

Hlasování: Pro 9, proti 0, zdrž. 0 

 

f) Rada města nedoporučuje zastupitelstvu města využít předkupní právo k odkoupení garáže ve vlastnictví paní Hany Sálusové, ZR 6, postavené na pozemku p.č. 6383 zastavěná plocha a nádvoří ve výměře 19 m2 v k.ú. Město Žďár (ulice Smíchov, ZR 1) za kupní cenu ve výši 150.000,-- Kč.

Hlasování: Pro 9, proti 0, zdrž. 0

 

g) 1. Rada města po projednání schvaluje uzavření dodatku k uzavřené Smlouvě o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene – služebnosti č. OP/BVB/00220/2014 ze dne 10.6.2014, s tím, že  původně schválené VB se nově doplňuje o zřízení VB – služebnosti – zateplení jižní fasády BD na části pozemku p. č. 3908, přeložky společnosti O2 Czech Republic a.s. - telefonního vedení na částech pozemků p. č. 3911, 3912 a 3916 a přeložky společnosti E.ON Distribuce a.s. - vedení NN na částech pozemků p. č. 3908, 3911 a 3912 v rámci stav. úprav BD čp. 2092 a 2093 v ul. Nezvalova 4 a 6, ZR 4 včetně přístupu a příjezdu k uvedenému byt. domu na p. č. 3909 a 3910 v k. ú. Město Žďár a případných dalších oprav, údržby, rekonstrukce a modernizace byt. domu ve prospěch oprávněného.
- V ostatním se původně schválené usnesení nemění.

Hlasování: Pro 7, proti 1, zdrž. 1

2. Rada města po projednání schvaluje uzavření dodatku k uzavřené Smlouvě o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene – služebnosti č. OP/BVB/00221/2014 ze dne 10.6.2014, s tím, že původně schválené VB se nově doplňuje o zřízení VB – služebnosti – zateplení jižní fasády BD na části pozemku p. č. 3905, přeložky společnosti O2 Czech Republic a.s. - telefonního vedení na části pozemku p. č. 3903 a přeložky společnosti E.ON Distribuce a.s. - vedení NN na částech pozemků p. č. 3903, 3904 a 3905 v rámci stav. úprav BD čp. 2091 a 2090 v ul. Nezvalova 8 a 10, ZR 4 včetně přístupu a příjezdu k uvedenému byt. domu na p. č. 3902 a 3901 v k. ú. Město Žďár a případných dalších oprav, údržby, rekonstrukce a modernizace byt. domu ve prospěch oprávněného.
- V ostatním se původně schválené usnesení nemění.

Hlasování: Pro 7, proti 1, zdrž. 1

3. Rada města po projednání schvaluje uzavření dodatku k uzavřené Smlouvě o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene – služebnosti č. OP/BVB/00222/2014 ze dne 10.6.2014, s tím, že původně schválené VB se nově doplňuje o zřízení VB – služebnosti – zateplení jižní fasády BD na části pozemku p. č. 3896, přeložky společnosti O2 Czech Republic a.s. - telefonního vedení na části pozemku p. č. 3900 a přeložky společnosti E.ON Distribuce a.s. - vedení NN na částech pozemků p. č. 3896, 3899 a 3900 v rámci stav. úprav BD čp. 2088 a 2089 v ul. Nezvalova 12 a 14, ZR 4 včetně přístupu a příjezdu k uvedenému byt. domu na p. č. 3897 a 3898 v k. ú. Město Žďár a případných dalších oprav, údržby, rekonstrukce a modernizace byt. domu ve prospěch oprávněného.
- V ostatním se původně schválené usnesení nemění.

Hlasování: Pro 7, proti 1, zdrž. 1

 

h) Rada města po projednání schvaluje uzavření smlouvy č. 1040003509/001 o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene – služebnosti vedení distribučního zařízení na pozemcích ve vlastnictví Města Žďáru nad Sázavou mezi Městem Žďár nad Sázavou – jako povinným a E.ON Distribuce, a. s. se sídlem F. A. Gerstnera 2151/6, České Budějovice, zastoupená na základě plné moci spol. E.ON ČR, s. r. o. se sídlem F. A. Gerstnera 2151/6, 370 49 České Budějovice – jako oprávněným – na částech p. č. 3704, 3852, 3853, 3854, 3858, 3859, 3868/1, 3868/20, 3871, 3876/3, 3877/1, 3879, 3880, 3887, 3888, 3892, 3899, 3900, 3903, 3904, 3911, 3912, 3913, 3914, 3915, 3916, 3917, 3918, 3930, 3976, 3980 a 4033 v k. ú. Město Žďár - za účelem vybudování a provozování stavby „Žďár n. Sáz., Wolk., Čapků, Nezval., rek. kNN“, spočívající v umístění distribuční soustavy – zemní kabelové vedení NN a 10x rozpojovací skříň v lokalitě sídliště „U Průmyslové školy“ ve Žďáře nad Sázavou 4 - včetně přístupu a příjezdu k energetickému zařízení distribuční soustavy za účelem provozu, údržby, oprav a příp. rekonstrukce uvedené stavby ve prospěch oprávněného.

Právo odpovídající věcnému břemenu – služebnosti vedení distribučního zařízení se zřizuje za jednorázovou neopakující se úplatu ve výši 30.000,-- Kč + platná sazba DPH.

Hlasování: Pro 9, proti 0, zdrž. 0

 

i) Rada města po projednání schvaluje uzavření smlouvy o zřízení věcného břemene – služebnosti na pozemcích ve vlastnictví Města Žďáru nad Sázavou mezi Společenstvím domu Revoluční 1815, 1816 se sídlem Revoluční 1815/39, Žďár nad Sázavou 3 – jako oprávněným a Městem Žďár nad Sázavou – jako povinným – a to na částech p. č. 1396, 1399 a 1401 v k. ú. Město Žďár v šíři cca 2 m kolem uvedeného byt. domu pro stavbu: „Stavební úpravy bytového domu, Revoluční č.p. 1815, 1816 Žďár n. Sáz.“– za účelem zateplení obvodových stěn bytového domu a instalace nových předsazených železobetonových lodžií v rámci stav. úprav BD č.p. 1815 a 1816 v ul. Revoluční 37 a 39, ZR 3 včetně přístupu a příjezdu k uvedenému byt. domu na p. č. 1398 a 1397 v k. ú. Město Žďár a případných dalších oprav, údržby, rekonstrukce a modernizace byt. domu ve prospěch oprávněného.

Právo odpovídající věcnému břemenu – služebnosti se zřizuje za jednorázovou neopakující se úplatu ve výši 10.000,-- Kč + platná sazba DPH.

Hlasování: Pro 9, proti 0, zdrž. 0

 

7. Usn. 51/2015/OP

Byty a prostory sloužící podnikání

a) Rada města schvaluje uzavření dodatku ke Smlouvě o nájmu bytu č. 3, umístěného v bytovém domě č.p. 1876 na ulici Brodská č.or. 27, Žďár nad Sázavou, část Žďár nad Sázavou 3, předmětem kterého bude změna nájmu z doby určité na dobu neurčitou.

Hlasování: Pro 9, proti 0, zdrž. 0

 

b) Rada města schvaluje uzavření dodatku ke Smlouvě o nájmu bytu č. 4, umístěného v bytovém domě č.p. 1876 na ulici Brodská č.or. 27, Žďár nad Sázavou, část Žďár nad Sázavou 3, předmětem kterého bude změna nájmu z doby určité na dobu neurčitou.

Hlasování: Pro 9, proti 0, zdrž. 0

 

c) Rada města schvaluje uzavření dodatku ke Smlouvě o nájmu bytu č. 14, umístěného v bytovém domě č.p. 1905 na ulici Brodská č.or. 33, Žďár nad Sázavou, část Žďár nad Sázavou 3, předmětem kterého bude změna nájmu z doby určité na dobu neurčitou.

Hlasování: Pro 9, proti 0, zdrž. 0

 

d) Rada města schvaluje uzavření dodatku ke Smlouvě o nájmu bytu č. 36, umístěného v bytovém domě č.p. 1871 na ulici Revoluční č.or. 30, Žďár nad Sázavou, část Žďár nad Sázavou 3, předmětem kterého bude změna nájmu z doby určité na dobu neurčitou.

Hlasování: Pro 9, proti 0, zdrž. 0

 

e) Rada města schvaluje uzavření Smlouvy o nájmu bytu č. 36, umístěného v bytovém domě č.p. 1829 na ulici Revoluční č.or. 27, Žďár nad Sázavou, část Žďár nad Sázavou 3. Smlouva o nájmu bytu bude uzavřena s paní Marií Vyvadilovou. Smlouva o nájmu bytu bude uzavřena na dobu určitou 2 měsíců s tím, že v případě, že ze strany nájemkyně budou plněny povinnosti ze smlouvy o nájmu bytu vyplývající, bude nájemní poměr prodlužován za stejných podmínek. V případě, že povinnosti ze smlouvy o nájmu bytu ze strany nájemkyně plněny nebudou, ukládá rada města majetkoprávnímu odboru učinit kroky směřující k vyklizení bytu.

Hlasování: Pro 9, proti 0, zdrž. 0

 

f) Rada města schvaluje vyhlášení záměru na pronájem části prostor sloužících podnikání v objektu č.p. 1141 Nádražní ulice č. or. 44 ve Žďáře nad Sázavou, část Žďár nad Sázavou 6, o celkové výměře 125,88 m2. Prostor je vhodný k provozování obchodní činnosti.  Nájemné je stanoveno v minimální  výši 850 Kč/m2/rok.

Hlasování: Pro 9, proti 0, zdrž. 0

 

g) Rada města schvaluje vyhlášení záměru na pronájem části prostor v objektu základní školy – sklep,  č.p. 4 ulice Zámek č. or. 4 ve Žďáře nad Sázavou, část Žďár nad Sázavou 2. Nájemné je stanoveno v minimální  výši 500 Kč/rok.

Hlasování: Pro 9, proti 0, zdrž. 0

 

h) Rada města schvaluje vyhlášení záměru na pronájem části nebytových prostor v budově bývalé ČP, č.p.165, ulice  Dolní  č.or.1 ve Žďáře nad Sázavou, část Žďár nad Sázavou 1, dle uvedeného seznamu volných prostor. Minimální výše nájemného je 1.000 Kč/m2/rok.

Hlasování: Pro 9, proti 0, zdrž. 0

 

i) Rada města po projednání schvaluje vyhlášení záměru na pronájem části nebytového prostoru v objektu na Nádražní ulici č.p.1141, č.or.44, Žďár nad Sázavou, část Žďár nad Sázavou 6 (AZ Centrum), o celkové výměře 80,06 m2. Prostor je vhodný k provozování obchodní činnosti. Nájemné je stanoveno v minimální výši 860 Kč/m2/rok.

Hlasování: Pro 9, proti 0, zdrž. 0

 

j) Rada města po projednání schvaluje uzavření Dodatku č.2 ke Smlouvě o nájmu,  uzavřené mezi městem Žďár nad Sázavou a SPORTIS, příspěvkovou organizací, dle předloženého návrhu.

Hlasování: Pro 9, proti 0, zdrž. 0

 

k) Rada města po projednání schvaluje vyhlášení záměru na pronájem prostoru sloužícího podnikání v objektu č.p.294 – Staré radnici ve Žďáře nad Sázavou o celkové výměře 225,45 m2.  Prostor sloužící podnikání je vhodný k provozování restaurační činnosti.

Hlasování: Pro 9, proti 0, zdrž. 0

 

l) Rada města schvaluje uzavření Smlouvy o nájmu bytu číslo 10, umístěného v bytovém domě č. p. 1829 na ulici Revoluční č. or. 27, Žďár nad Sázavou, část Žďár nad Sázavou 3. Smlouva o nájmu bytu bude uzavřena s panem Petrem Švandou. Smlouva o nájmu bytu bude uzavřena na dobu určitou 2 měsíců s tím, že v případě, že ze strany nájemce budou plněny povinnosti ze smlouvy o nájmu bytu vyplývající, bude nájemní poměr prodlužován za stejných podmínek. V případě, že povinnosti ze smlouvy o nájmu bytu ze strany nájemce plněny nebudou, ukládá rada města majetkoprávnímu odboru učinit kroky směřující k vyklizení bytu.

Hlasování: Pro 9, proti 0, zdrž. 0

 

m) Rada města schvaluje uzavření Smlouvy o nájmu bytu č. 13, umístěného v bytovém domě č.p. 1871 na ulici Revoluční č. or. 30, Žďár nad Sázavou,, část Žďár nad Sázavou 3. Smlouva o nájmu bytu bude uzavřena s panem Janem Slámou. Smlouva o nájmu bytu bude uzavřena na dobu určitou 2 měsíců s tím, že v případě, že ze strany nájemce budou plněny povinnosti ze smlouvy o nájmu bytu vyplývající bude nájemní poměr prodlužován za stejných podmínek. V případě, že povinnosti ze smlouvy o nájmu bytu ze strany nájemce plněny nebudou, ukládá rada města majetkoprávnímu odboru učinit kroky směřující k vyklizení bytu.

Hlasování: Pro 9, proti 0, zdrž. 0

 

n) Rada města schvaluje uzavření Smlouvy o nájmu bytu č. 8, umístěného v bytovém domě č.p. 2228 na ulici Brněnská č. or. 10, Žďár nad Sázavou, část Žďár nad Sázavou 1. Smlouva o nájmu bytu bude uzavřena s paní Terezií Kadlecovou. Smlouva o nájmu bytu bude uzavřena na dobu určitou 2 měsíců s tím, že v případě, že ze strany nájemkyně budou plněny povinnosti ze smlouvy o nájmu bytu vyplývající, bude nájemní poměr prodlužován za stejných podmínek. V případě, že povinnosti ze smlouvy o nájmu bytu ze strany nájemkyně plněny nebudou, ukládá rada města majetkoprávnímu odboru učinit kroky směřující k vyklizení bytu.

Hlasování: Pro 9, proti 0, zdrž. 0

 

8. Usn. 52/2015/OS

Pověření výkonu opatrovníka

Rada města po projednání pověřuje výkonem funkce opatrovníka panu Václavu Vocáskovi vedoucího sociálního odboru MěÚ Žďár nad Sázavou, pana Ing. Petra Krábka.

Hlasování: Pro 9, proti 0, zdrž. 0

 

9. Usn. 56/2015/Star.

Odvolání člena kulturní komise

Jmenování člena kulturní komise

Rada města odvolává paní Janu Rajskou na její vlastní žádost z funkce členky kulturní komise.

Rada města jmenuje členkou kulturní komise paní Věru Miklíkovou.

Hlasování: Pro 8, proti 0, zdrž. 0

 

10. Usn. 58/2015/RUP

Výsledky VŘ „Park u Ivana“ + pasportizace

Rada města po projednání schvaluje výsledky VŘ na dodavatele stavby: „Revitalizace příměstské zeleně a pasportizace zeleně ve Žďáře nad Sázavou“ tak, jak je doporučila komise pro posouzení a hodnocení nabídek.

Hlasování: Pro 7, proti 0, zdrž. 2

 

11. Různé

PRO INFORMACI

Usn. 57/2015/ŠKS

Zápis z kulturní komise

Zápis z komise pro sport a volný čas

Rada města byla seznámena se zápisem z Kulturní komise konané dne 15.12.2015 a Komise pro sport a volný čas konané dne 15.12.2014.

Rada města bere na vědomí obsazení funkce tajemníka Komise rozvoje a životního prostředí paní Ing. Ilonu Vráblovou.

Rada města bere na vědomí informace o možnostech finanční podpory Nemocnice v Novém Městě na Moravě od MUDr. Černého.

Rada města ukládá předsedovi Komise pro sport a volný čas předložit návrh grantového programu Organizovaný sport 2015 na jednání RM 26.1.2015.

Hlasování: Pro 8, proti 0, zdrž. 0

 

 

Ověřovatel:

PhDr. Zdeněk Kulhánek, v.r.

 

 

Mgr. Zdeněk Navrátil, v.r. Ing. Josef Klement, v.r.
starosta města místostarosta města