Zápis z 9. schůze rady města konané dne 26. 1. 2015

zveřejněno: 26. 1. 2015

Počet přítomných členů: 9

 

Ověřovatel zápisu:

Rostislav Dvořák

 

Schválený pořad 9. schůze rady města:

 1.  Žádost Rady dětí a mládeže Kraje Vysočina
 2.  Webová prezentace města
 3.  Setrvání ve funkci ředitelky Základní školy, Komenského 6, Žďár n.S.
 4.  Smlouva o poskytnutí provozní dotace sportovišť
 5.  Výzva – grantový program Organizovaný sport 2015
 6.  Souhlas s přijetím darů
 7.  Souhlas s přijetím daru
 8.  Majetkoprávní jednání - RM
 9.  Majetkoprávní jednání – ZM
 10.  Byty a prostory sloužící podnikání
 11.  Místní akční skupina Havlíčkův Kraj
 12.  Prevence kriminality města Žďár n.S.
 13.  Zpráva o činnosti městské policie a policie ČR za rok 2014
 14.  Smlouva Prorodinná politika
 15.  Doplnění pořadníku DPS
 16.  Žádosti o příspěvek
 17.  Rozpočtové opatření č. 12/2014
 18.  Návrh finančního vypořádání, rozpočtové opatření č. 1/2015
 19.  Jmenování komise pro mezinárodní a regionální spolupráci
 20.  Pověření starosty a místostarosty města některými úkoly (kompetence)
 21.  Různé: Schválení užití znaku PO města

PRO INFORMACI:
Zápis z Komise pro sport a volný čas a zápis z Kulturní komise

 

PŘEHLED USNESENÍ

1. Usn.73/2015/ŠKS

Žádost Rady dětí a mládeže kraje Vysočina

Rada města po projednaní doporučuje zařadit do požadavků rozpočtu 2015 finanční příspěvek Radě dětí a mládeže kraje Vysočina na podporu mládežnických iniciativ v kraji Vysočina ve výši 100.000 Kč.

Hlasování: Pro 9, proti 0, zdrž. 0

 

2. Usn.60/2015/oI

Webová prezentace města

Rada města po projednání bere na vědomí informace o přípravě nové webové prezentace města a ukládá oddělení informatiky MěÚ pokračovat v přípravě nové webové prezentace tak, aby byla připravena ke spuštění od 1.3.2015.

Hlasování: Pro 9, proti 0, zdrž. 0

 

3. Usn.72/2015/ŠKS

Setrvání ve funkci ředitelky Základní školy Žďár nad Sázavou, Komenského 6

Rada města bere na vědomí vzdání se funkce ředitelky příspěvkové organizace Základní škola Žďár nad Sázavou, Komenského 6 ke dni 31.7.2016.

Hlasování: Pro 9, proti 0, zdrž. 0

 

4. Usn.78/2015/ŠKS

Smlouva o poskytnutí provozní dotace sportovišť

Rada města po projednání schvaluje uzavření Smlouvy o poskytnutí provozní dotace pro rok 2015 mezi městem Žďár nad Sázavou, Žižkova 227/1 a Tělovýchovnou jednotou Žďár nad Sázavou, Jungmannova 1496/10, v předloženém znění.

Rada města po projednání schvaluje uzavření Smlouvy o poskytnutí provozní dotace pro rok 2015 mezi městem Žďár nad Sázavou, Žižkova 227/1 a Tělocvičnou jednotou Sokol Žďár nad Sázavou, v předloženém znění.

Rada města po projednání schvaluje uzavření Smlouvy o poskytnutí provozní dotace pro rok 2015 mezi městem Žďár nad Sázavou, Žižkova 227/1 a Jednotou Orel Žďár nad Sázavou, v předloženém znění.

Rada města po projednání schvaluje uzavření Smlouvy o poskytnutí provozní dotace pro rok 2015 mezi městem Žďár nad Sázavou, Žižkova 227/1 a UNITOP SKP Žďár nad Sázavou, o.s. v předloženém znění.

Hlasování: Pro 8, proti 0, zdrž. 1

 

5. Usn.77/2015/ŠKS

Výzva – grantový program Organizovaný sport 2015

Rada města schvaluje změnu názvu grantového programu Organizovaný sport 2015 na název Organizovaný sport dospělých 2015.

Hlasování: Pro 9, proti 0, zdrž. 0

 

Rada města hlasovala o schválení a doporučení zastupitelstvu města přidělit grantovému programu Organizovaný sport dospělých 2015 celkovou částku 800 tis.Kč a maximální příspěvek pro jednoho žadatele ve výši 300 tis.Kč.

Hlasování: Pro 3, proti 3, zdrž. 3

NESCHVÁLENO

 

Rada města po projednání doporučuje zastupitelstvu města schválit grantový programu ORGANIZOVANÝ SPORT DOSPĚLÝCH 2015 a vyčlenění částky ve výši 1 mil. Kč na tento grantový program a to v souladu s platným statutem Fondu města Ždár nad Sázavou a Zásadami pro poskytování podpory z Fondu města Žďár nad Sázavou.

Hlasování: Pro 6, proti 2, zdrž. 1

 

6. Usn.70/2015/3.ZŠ

Souhlas s přijetím darů

Rada města po projednání schvaluje přijetí daru Základní školou Žďár nad Sázavou, Komenského 6 od občanského sdružení VerVia, o.s.

Rada města po projednání schvaluje přijetí daru Základní školou Žďár nad Sázavou, Komenského 6 od firmy Malířské a natěračské práce zastoupené Liborem Stupkou.

Hlasování: Pro 8, proti 0, zdrž. 0

 

7. Usn.59/2015/p.o.SSm

Souhlas s přijetím daru

Rada města po projednání schvaluje přijetí daru pro p.o. Sociální služby města Žďár nad Sázavou dle předloženého materiálu.

Hlasování: Pro 9, proti 0, zdrž. 0

 

8. Usn.61/2015/OP

Majetkoprávní úkony - RM

a) Rada města po projednání schvaluje výši nájemného u nově uzavíraných smluv o nájmu pozemku pro rok 2015 a to následovně: nájemné za užívání pozemků pro zahrádky ve výši 20,-- Kč/m2/rok a nájemné za užívání pozemků za účelem umístění garáže ve výši 30,-- Kč/m2/rok.

Hlasování: Pro 9, proti 0, zdrž. 0

 

b) Rada města po projednání schvaluje neuplatnění ujednání o výši úhrady nájemného na r. 2015 zvýšeného o míru inflace za předchozí kalendářní rok 2014 u uzavřených nájemních smluv mezi Městem Žďár nad Sázavou a jednotlivými nájemci na pronájem pozemků ve vlastnictví Města Žďáru nad Sázavou, příp. pozemků města pod objekty nemovitostí ve vlastnictví jiných vlastníků (stavba na cizím pozemku), určených pro podnikatelské využití jednotlivých fyzických a právnických osob.

Hlasování: Pro 9, proti 0, zdrž. 0

 

c) 1. Rada města po projednání neschvaluje vyhlášení záměru na odprodej pozemku ve vlastnictví Města Žďáru nad Sázavou a to části p. č. 911/1 – ost. plocha, ostatní komunikace ve výměře cca 55 m2 v k. ú. Veselíčko u ZR - za účelem usnadnění přístupu zásobování do objektu č.p. 65 Veselíčko – smíšené zboží – dle žádosti p. Šímy.

2. Rada města po projednání neschvaluje vyhlášení záměru na odprodej pozemku ve vlastnictví Města Žďáru nad Sázavou a to části p. č. 911/1 – ost. plocha, ostatní komunikace ve výměře cca 45 m2 v k. ú. Veselíčko u ZR (dle mapového podkladu – na základě doporučení Osadního výboru Veselíčko) - za účelem usnadnění přístupu zásobování do objektu č.p. 65 Veselíčko – smíšené zboží s tím, že přesná výměra prodávaného pozemku bude určena po zaměření oddělovacím GP.

Hlasování: Pro 9, proti 0, zdrž. 0

 

d) Rada města po projednání schvaluje uzavření smlouvy č. NM-014330029546/001 o zřízení věcného břemene – služebnosti vedení distribučního zařízení na pozemcích ve vlastnictví Města Žďáru nad Sázavou mezi Městem Žďár nad Sázavou – jako povinným a společností E.ON Distribuce, a. s. se sídlem F. A. Gerstnera 2156/6, České Budějovice zastoupenou na základě plné moci společností E.ON ČR, s. r. o. se sídlem F. A. Gerstnera 2156/6, České Budějovice – jako oprávněným a to dle GP č. 795-641/2014 ze dne 22. 10. 2014 pro vymezení rozsahu VB na částech p. č. 254, 246/1, 246/4, 247/1, 247/2, 247/3, 260/3, 694/7, 694/5, 694/29, 654/2, 650/6, 650/1, 649/1 a 655 vše v k. ú. Zámek Žďár – za účelem vybudování stavby „Žďár n. Sáz., Pilská nádrž, rozšíř. DS, Město“, spočívající v umístění nového zemního kabelového vedení NN, venkovního vedení NN, stožáru NN a rozpojovací skříně v lokalitě u Pilské nádrže, ZR 2 v rámci stavby města „Příměstská rekreační oblast Pilská nádrž“ včetně práva chůze a jízdy za účelem údržby a příp. dalších oprav uvedeného distribučního zařízení ve prospěch oprávněného.

Právo věcného břemene - služebnosti vedení distribučního zařízení se zřizuje za jednorázovou neopakující se úplatu ve výši 10.000,-- Kč + platná sazba DPH.

Hlasování: Pro 9, proti 0, zdrž. 0

 

e) Rada města po projednání schvaluje uzavření smlouvy o zřízení věcného břemene – služebnosti mezi Městem Žďár nad Sázavou – jako povinným a společností AUTOBAZAR Vysočina, s. r. o. se sídlem Mělkovice 2374, 591 01 ZR 1 – jako oprávněným - na pozemcích ve vlastnictví Města Žďáru nad Sázavou a to dle GP č. 3830-251/2014 ze dne 18. 12. 2014 pro vymezení rozsahu VB na částech p. č. 1443 a 1460 v k. ú. Město Žďár - za účelem zřízení přesahů střechy a přístavby balkonů objektu čp. 920 postaveném na p. č. 1444 v lokalitě ul. Okružní 21, ZR 3 v rámci stavby „Stavební úpravy objektu, Okružní čp. 920/21, Žďár n. Sáz.“ - včetně přístupu a příjezdu k objektu za účelem provozování VB ve prospěch oprávněného.

Právo odpovídající věcnému břemenu – služebnosti se zřizuje za jednorázovou neopakující se úplatu ve výši 10.000,-- Kč + platná sazba DPH.

Hlasování: Pro 9, proti 0, zdrž. 0

 

f) Rada města po projednání schvaluje uzavření smlouvy na zřízení věcného břemene – služebnosti mezi Městem Žďár nad Sázavou – jako povinným a společností Autobazar Vysočina s.r.o. se sídlem Mělkovice 2374 – jako oprávněným - na pozemcích ve vlastnictví Města Žďáru nad Sázavou a to dle GP č. 3831-252/2014 ze dne 18. 12. 2014 pro vymezení rozsahu VB na částech p. č. 1443 a 1460 v k. ú. Město Žďár - za účelem zřízení parkovacích stání pro osoby s omezenou schopností pohybu a orientace a bezbariérového vstupu do domu v rámci akce „Stavební úpravy objektu, ul. Okružní č.p. 920/21 na p.č. 1444 v k. ú. Město Žďár“ v lokalitě ul. Okružní, ZR 3 - včetně jejich provozování, údržby, oprav a případné další rekonstrukce ve prospěch oprávněného.

Právo odpovídající věcnému břemenu – služebnosti se zřizuje za jednorázovou neopakující se úplatu ve výši 10.000,-- Kč + platná sazba DPH.

Hlasování: Pro 9, proti 0, zdrž. 0

 

g) Rada města po projednání schvaluje uzavření smlouvy na zřízení věcného břemene mezi Městem Žďár nad Sázavou – jako povinným a manžely  Bc. Karlem a Pavlou Řetických,  ZR 2 – jako oprávněnými – na pozemcích ve vlastnictví Města Žďáru nad Sázavou a to dle GP č. 3648-210/2013 ze dne 9. 10. 2013 pro vymezení rozsahu VB na částech p. č. 2917/2 a 2917/3 v k. ú. Město Žďár - za účelem zřízení přípojek inž. sítí a to elektro, vodovodní a splaškové kanalizace k novostavbě RD na p. č. 8173 v k. ú. Město Žďár v ul. Vysocká, ZR 5 - včetně přístupu a příjezdu k uvedeným přípojkám za účelem provozu, údržby, oprav a rekonstrukce uvedených přípojek inž. sítí ve prospěch oprávněného, tj. vlastníka nemovitosti - novostavby RD na p. č. 8173 v k. ú. Město Žďár v ul. Vysocká, ZR 5.

Právo odpovídající věcnému břemenu se zřizuje za jednorázovou neopakující se úplatu ve výši 1.000,-- Kč + platná sazba DPH.

Hlasování: Pro 9, proti 0, zdrž. 0

 

h) Rada města po projednání schvaluje uzavření smlouvy o zřízení věcného břemene – služebnosti na pozemku ve vlastnictví Města Žďáru nad Sázavou mezi Společenstvím vlastníků domu Okružní 1946, 1947 se sídlem Okružní 1947/15, Žďár nad Sázavou 3 – jako oprávněným a Městem Žďár nad Sázavou – jako povinným – a to na části p. č. 1443 v k. ú. Město Žďár v šíři cca 2 m kolem uvedeného byt. domu pro stavbu: „Stavební úpravy bytového domu, Okružní č.p. 1946, 1947, č.or. 13, 15, Žďár n. Sáz. 3“– za účelem realizace nových předsazených betonových lodžií a zateplení obvodového pláště bytového domu v rámci stav. úprav BD č.p. 1946 a 1947 na p. č. 1398 a 1397 v k. ú. Město Žďár v ul. Okružní 13 a 15, ZR 3 a případných dalších oprav, údržby, rekonstrukce a modernizace byt. domu ve prospěch oprávněného.

Právo odpovídající věcnému břemenu – služebnosti se zřizuje za jednorázovou neopakující se úplatu ve výši 10.000,-- Kč + platná sazba DPH.

Hlasování: Pro 9, proti 0, zdrž. 0

 

i) Rada města po projednání schvaluje uzavření smlouvy č. SAP 11010-051463 o zřízení věcného břemene – služebnosti na pozemcích ve vlastnictví Města Žďáru nad Sázavou mezi Městem Žďár nad Sázavou – jako povinným a společností O2 Czech Republic, a. s. se sídlem Za Brumlovkou 266/2, 140 22 Praha 4, Michle, zastoupená na základě plné moci společností TEMO-TELEKOMUNIKACE, a. s . se sídlem U Záběhlického zámku 233/15, 106 00 Praha 10 – jako oprávněným – na částech p. č. 3277, 3281, 3285 v k. ú. Město Žďár v lokalitě ul. Studentská, ZR 4 - za účelem vybudování stavby pod označením „11010-051463, CG4M_ZDAR_ZRYSA_OK“, spočívající v umístění podzemního komunikačního vedení veřejné komunikační sítě – ochranné HDPE trubky v počtu 2 ks pro optický kabel a optický kabel včetně přístupu a příjezdu za účelem provozu, údržby, oprav a rekonstrukce uvedené stavby ve prospěch oprávněného.

Právo odpovídající věcnému břemenu – služebnosti se zřizuje za jednorázovou neopakující se úplatu ve výši 10.000,-- Kč + platná sazba DPH.

Hlasování: Pro 9, proti 0, zdrž. 0

 

j) Rada města po projednání schvaluje Dodatek č. 1 ke Směrnici č. 5/2014 o evidenci majetku v předloženém znění.

Hlasování: Pro 9, proti 0, zdrž. 0

 

9. Usn.62/2015/OP

Majetkoprávní jednání – ZM

a) Rada města po projednání schvaluje a doporučuje zastupitelstvu města ke schválení odprodej pozemku ve vlastnictví Města Žďáru nad Sázavou do vlastnictví paní Markéty Kostelencové,  Veselíčko a to dle GP č. 210-229/2014 ze dne 18. 12. 2014 pro rozdělení pozemků z pův. p. č. 1261/1 – ost. plocha, ost. komunikace nově oddělen díl „a“ ve výměře 177 m2 a z pův. p. č. 1581/2 – ost. plocha, ost. komunikace nově oddělen díl „b“ ve výměře 57 m2 a oba díly sloučeny do nově vzniklého pozemku p. č. 1261/17 – ost. plocha, ost. komunikace v celkové výměře 234 m2 v k. ú. Veselíčko u ZR – za účelem uskladnění dřeva a rozšíření zahrady u RD Veselíčko čp. 58 a 67

- za kupní cenu dle znaleckého posudku za obvyklou cenu nemovitostí stanovenou ve výši 46.800,-- Kč, tj. 200,-- Kč/m2

Hlasování: Pro 9, proti 0, zdrž. 0

 

b) Rada města po projednání schvaluje a doporučuje zastupitelstvu města ke schválení odprodej pozemku ve vlastnictví Města Žďáru nad Sázavou do vlastnictví manželů Ladislava a Jaroslavy Brázdových (SJM),  ZR 7 a to části p. č. 4669/1 – ost. pl., jiná plocha ve výměře 40 m2 v k. ú. Město Žďár – oplocená část u stávající zahrady p. č. 4951 u RD čp. 1362 na p. č. 4950 v ul. Kavánova 14 – za účelem zlegalizování stávajícího stavu a dále příkup části p. č. 4669/1 ve výměře 45 m2 – za účelem rozšíření stávající zahrady, mezi stávající zahradou a oplocením hřiště v ul. Kavánova v sídlišti Vodojem, ZR 7 – nově dle GP č. 3818-225/2014 ze dne 24. 11. 2014 pro rozdělení pozemku z pozemku pův. p. č. 4669/1 – ost. pl., jiná plocha oddělen díl „a“ ve výměře 40 m2 - nově sloučen do pozemku p. č. 4951 – zahrada (nově v celkové výměře 251 m2) a dále z pův. p. č. 4669/1 oddělena část ve výměře 45 m2 nově označena jako p. č. 4669/76 – ost. pl., jiná plocha – vše v k. ú. Město Žďár

- za kupní cenu dle znaleckého posudku za obvyklou cenu nemovitostí stanovenou ve výši 63.750,-- Kč, tj. 750,-- Kč/m2

Hlasování: Pro 9, proti 0, zdrž. 0

 

c) Rada města po projednání schvaluje a doporučuje zastupitelstvu města ke schválení odprodej pozemku ve vlastnictví Města Žďáru nad Sázavou do vlastnictví společnosti E.ON Distribuce, a. s. se sídlem F. A. Gerstnera 2151/6, 370 49 České Budějovice a to dle zhotoveného GP č. 3833-3/2015 ze dne 19. 1. 2015 pro rozdělení pozemku z pozemku pův. p. č. 6923/1 – orná půda oddělena část ve výměře 20 m2 nově označená jako p. č. 6923/5 – orná půda ve výměře 20 m2 v k. ú. Město Žďár v lokalitě u „Kamenného rybníka“ ul. Jihlavská, ZR 1 – za účelem výstavby nové trafostanice ZZN 700110 v rámci realizace stavby č. 1040002444 „Žďár n. Sáz., Žďas kab. vývody VN do DS E.ON“ – investor stavby E.ON Distribuce, a.s., F. A. Gerstnera 2151/6, 370 49 České Budějovice – za předpokladu dodržení stanovených obvyklých podmínek pro výstavbu a to zejména, že termín pro dokončení stavby TS se stanovuje maximálně 36 měsíců od schválení prodeje v ZM.

- za kupní cenu stanovenou jako cenu obvyklou dle znaleckého posudku

Hlasování: Pro 9, proti 0, zdrž. 0

 

d) Rada města po projednání schvaluje a doporučuje zastupitelstvu města ke schválení směnu pozemků a to dle zhotoveného návrhu GP č. 3844-8/2015 ze dne 13. 1. 2015 pro rozdělení pozemku z pův. části pozemku p. č. 6039 – ostatní plocha, jiná plocha oddělený díl „b“ ve výměře 1 m2 (zastavěno byt. domem SBD) ve vlastnictví Města Žďáru nad Sázavou, nově sloučen do p. č. 6027 a tento díl „b“ bude směněn za pozemek z pův. části p. č. 6027 – zastavěná plocha a nádvoří oddělený díl „d“ ve výměře 3 m2 (ostatní plocha u byt. domu) ve spoluvlastnictví ZELENÁ HORA, stavební bytové družstvo Žďár n. Sáz. – podíl 2457/2500 a fyzické osoby – manželé Jiří a Iveta Kvasničkovi (SJM),  ZR 6 – podíl 43/2500, kdy tento díl bude nově sloučen do p. č. 6039 – vše v k. ú. Město Žďár – za účelem majetkoprávního vypořádání části zastavěné plochy pod bytovým domem na ul. Palachova č.p. 1776/5, ZR 6.

Hlasování: Pro 9, proti 0, zdrž. 0

 

e)1. Rada města po projednání schvaluje revokaci usnesení o částečné revokaci ze dne 2.9.2013 ve věci původního usnesení RM ze dne 3. 12. 2012 a doporučuje zastupitelstvu města ke schválení revokaci usnesení ZM ze dne 12. 9. 2013 o částečné revokaci původního usnesení ZM ze dne 13. 12. 2012 ve věci bezúplatného nabytí pozemků do vlastnictví Města Žďáru nad Sázavou z vlastnictví ČR s právem hospodaření Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových se sídlem Rašínovo nábřeží 42, 128 00 Praha 2 a to p. č. 5976/9 – ost. plocha, ost. komunikace ve výměře 1 707 m2, p. č. 5976/10 – ost. plocha, ost. komunikace ve výměře 1 211 m2 v k. ú. Město Žďár – za účelem majetkoprávního vypořádání vztahů k pozemkům po zapsání geometrického plánu č. 3245-13/2011 ze dne 11. 7. 2011 na oddělení státní silnice II/353 ve Žďáře nad Sázavou – kruhová křižovatka ul. Brněnská – Jihlavská, ZR 1 s tím, že zůstává v platnosti přijaté usnesení ZM ze dne 12.9.2013, že p. č. 5976/10 – ost. plocha, ost. komunikace ve výměře 1 211 m2 v k. ú. Město Žďár, nebude předmětem převodu z vlastnictví ČR s právem hospodaření Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových se sídlem Rašínovo nábřeží 42, 128 00 Praha 2 do vlastnictví Města Žďáru nad Sázavou.

Toto usnesení se ruší.

2. Rada města po projednání schvaluje a doporučuje zastupitelstvu města ke schválení bezúplatné nabytí pozemků do vlastnictví Města Žďáru nad Sázavou z vlastnictví ČR s právem hospodaření Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových se sídlem Rašínovo nábřeží 42, 128 00 Praha 2 a to p. č. 5976/9 – ost. plocha, ost. komunikace ve výměře 1 707 m2, p. č. 5976/10 – ost. plocha, ost. komunikace ve výměře 1 211 m2 v k. ú. Město Žďár – za účelem majetkoprávního vypořádání vztahů k pozemkům po zapsání geometrického plánu č. 3245-13/2011 ze dne 11. 7. 2011 na oddělení státní silnice II/353 ve Žďáře nad Sázavou – kruhová křižovatka ul. Brněnská – Jihlavská, ZR 1.

Hlasování: Pro 9, proti 0, zdrž. 0

 

f) Rada města nedoporučuje zastupitelstvu města využít předkupní právo k odkoupení garáže ve vlastnictví pana Jana Vrbíka,  ZR 3, postavené na pozemku p.č. 6694 zastavěná plocha a nádvoří ve výměře 19 m2 v k.ú. Město Žďár (ulice Smíchov, ZR 1) za kupní cenu ve výši 110.000,-- Kč.

Hlasování: Pro 9, proti 0, zdrž. 0

 

g) Rada města po projednání schvaluje částečnou revokaci usnesení RM ze dne 9. 12. 2013, částečnou revokaci usnesení RM ze dne 3. 12. 2012 a částečnou revokaci původního usnesení RM ze dne 27. 2. 2012 a doporučuje zastupitelstvu města ke schválení revokaci původního usnesení ZM ze dne 8. 3. 2012, částečnou revokaci usnesení ZM ze dne 13. 12. 2012 a částečnou revokaci usnesení ZM ze dne 12. 12. 2013 – prodloužení termínu pro vydání pravomocného SP – ve věci odprodeje pozemku ve vlastnictví Města Žďáru nad Sázavou do vlastnictví společnosti Znojmont, s.r.o. se sídlem Santiniho 147/23, ZR 2 a to p. č. 119/9 – ost. plocha ve výměře 236 m2 a části p. . 119/13 – ost. plocha v k.ú. Město Žďár v lokalitě ul. Veselská, ZR 1 – za účelem výstavby víceúčelového objektu IOOV za předpokladu dodržení stanovených podmínek s tím, že přesná výměra části prodávaného pozemku p. č. 119/13 bude určena po zaměření oddělovacím geometr. plánem.
- Kupní smlouva bude uzavřena po nabytí právní moci stavebního povolení na předmětnou stavbu s tím, že SP bude vydáno a nabude PM nejpozději do 12 měsíců ode dne schválení prodeje v ZM. V případě, že do stanoveného termínu nebude pravomocné SP vydáno, pozbývá schválené usnesení platnosti. Kupující provede výstavbu tak, že kolaudace stavby bude uskutečněna do 24 měsíců od nabytí PM staveb. povolení.

- za kupní cenu ve výši 3.103,-- Kč/m2

- Částečná revokace se schvaluje tak, že:

Kupní smlouva bude uzavřena po nabytí právní moci stavebního povolení na předmětnou stavbu s tím, že SP bude vydáno a nabude PM nejpozději do 12 měsíců ode dne schválení prodeje v ZM (8. 3. 2012) - původně stanovený termín pro vydání pravomocného stavebního povolení do 8. 3. 2013, prodlouženého do 8. 3. 2014 a prodlouženého do 8. 3. 2015 (částečná revokace ZM 13. 12. 2012 a 12. 12. 2013) se nově prodlužuje o 1 rok, tj. do 8. 3. 2016.
V případě, že do stanoveného termínu nebude pravomocné SP vydáno, pozbývá schválené usnesení platnosti. Kupující provede výstavbu tak, že kolaudace stavby bude uskutečněna do 24 měsíců od nabytí PM staveb. povolení.

- V ostatním se původně schválené usnesení nemění.

Hlasování: Pro 9, proti 0, zdrž. 0

 

10. Usn. 63/2015/OP

Byty a prostory sloužící podnikání

a) Rada města schvaluje vyhlášení záměru na pronájem bytu č. 8, umístěného v bytovém domě č.p. 2228 na ulici Brněnská č.or. 10, Žďár nad Sázavou, část Žďár nad Sázavou 1, dle předloženého návrhu.

Hlasování: Pro 7, proti 0, zdrž. 0

 

b) Rada města schvaluje uzavření Smlouvy o nájmu bytu č. 32, umístěného v bytovém domě č.p. 2047 na ulici Neumannova č.or. 11, Žďár nad Sázavou, část Žďár nad Sázavou 4. Smlouva bude uzavřena s panem Pavlem Padalíkem, dle předloženého návrhu.

Hlasování: Pro 7, proti 0, zdrž. 0

 

c) Rada města schvaluje uzavření Smlouvy o nájmu bytu č. 25, umístěného v bytovém domě č.p. 1876 na ulici Brodská č.or. 27, Žďár nad Sázavou, část Žďár nad Sázavou 3. Smlouva bude uzavřena s panem Romanem Štolem, dle předloženého návrhu.

Hlasování: Pro 7, proti 0, zdrž. 0

 

d) Rada města schvaluje výpověď nájmu bytu č. 22, umístěného v bytovém domě č.p. 1905 na ulici Brodská č.or. 33, Žďár nad Sázavou, část Žďár nad Sázavou 3, z důvodu porušování povinností vyplývajících z nájmu bytu.

Hlasování: Pro 7, proti 0, zdrž. 0

 

e) Rada města schvaluje výpověď nájmu bytu č. 2, umístěného v bytovém domě č.p. 1932 na ulici Brodská č.or. 43, Žďár nad Sázavou, část Žďár nad Sázavou 3, z důvodu porušování povinností vyplývajících z nájmu bytu.

Hlasování: Pro 7, proti 0, zdrž. 0

 

f) Rada města doporučuje zastupitelstvu města vyhovět žádosti pana Štěpána Kůry a  prominout mu zbývající část dlužného nezaplaceného poplatku z prodlení, který činil ke dni 31.12.2014  543.122 Kč a to s ohledem na skutečnost, že byly splněny podmínky zastupitelstva města stanovené pro prominutí zbývající části poplatku z prodlení.

Hlasování: Pro 7, proti 0, zdrž. 0

 

g) Rada města schvaluje uzavření dodatku č. 6 k Mandátní smlouvě o obstarání správy nemovitostí a výkonu dalších práv a povinností spojených s předmětem smlouvy, uzavřené mezi městem Žďár nad Sázavou na straně mandanta a Ing. Josefem Mičkou a ing. Ivanem Augustinem na straně mandatářů, dle předloženého návrhu.

Hlasování: Pro 7, proti 0, zdrž. 0

 

h) Rada města po projednání rozhodla nezvyšovat v období od 1.7.2015 do 30.6.2016 nájemné za užívání prostor sloužících podnikání ve vlastnictví města Žďár nad Sázavou formou uplatnění koeficientu růstu nájemného – o inflaci stanovenou ČSÚ ve výši 0,4%. Toto rozhodnutí rady města je jednou z pomocí města Žďáru nad Sázavou pro podporu podnikajícím osobám.

Hlasování: Pro 7, proti 0, zdrž. 0

 

i) Rada města uděluje souhlas České pojišťovně a.s. k provádění účetního odpisu nákladů ve výši 1.930.242 Kč. Jedná se o technické zhodnocení, souvisejícího s výměnou strukturované kabeláže prostor v objektu č.p.165 na adrese Žďár nad Sázavou, ul. Dolní.

Hlasování: Pro 7, proti 0, zdrž. 0

 

j) Rada města po projednání schvaluje uzavření Smlouvy o výpůjčce uzavřené mezi městem Žďár nad Sázavou a Sociálními službami města Žďáru nad Sázavou, příspěvkovou organizací, dle předloženého návrhu.

Hlasování: Pro 7, proti 0, zdrž. 0

 

k) Rada města po projednání schvaluje vyhlášení záměru na výpůjčku části společných prostor, nacházejících se v přízemí budovy č.p. 227/1 na ulici Žižkova ve Žďáře nad Sázavou, část Žďár nad Sázavou 1, za účelem umístění prodejního nápojového automatu. Záměr bude zveřejněn po dobu 15 dnů.

Hlasování: Pro 7, proti 0, zdrž. 0

 

l) Rada města po projednání schvaluje uzavření Dohody o ukončení platnosti Smlouvy o výpůjčce, uzavřené mezi městem Žďár nad Sázavou a Kultura Žďár, příspěvkovou organizací, v předloženém znění.

Hlasování: Pro 7, proti 0, zdrž. 0

 

11. Usn. 64/2015/Star.

Místní akční skupina Havlíčkův Kraj

Rada města doporučuje zastupitelstvu města schválit rozhodnutí o členství ve společnosti Havlíčkův kraj, o.p.s., se sídlem Školní 500, 582 63 Žďírec nad Doubravou, IČ  27493245 a doporučuje zastupitelstvu města souhlasit se zařazením města do územní působnosti Místní akční skupiny Havlíčkův kraj, o.p.s., se sídlem Školní 500, 582 63 Žďírec nad Doubravou, IČ 274932245.

Hlasování: Pro 7, proti 0, zdrž. 0

 

12. Usn. 66/2015/MP

Prevence kriminality města Žďár nad Sázavou

Rada města po projednání schvaluje účast města Žďáru nad Sázavou v Programu prevence kriminality Kraje Vysočina na rok 2015.

Rada města p projednání schvaluje účast města Žďáru nad Sázavou a s ní spojenou povinnou finanční spoluúčast v Programu prevence kriminality 2015.

Hlasování: Pro 6, proti 0, zdrž. 0

 

13. Usn.67/2015/MP

Zpráva o činnosti městské policie a policie ČR za rok 2014

Rada města po projednání ukládá vedoucímu MP předložit Zprávu o činnosti městské policie a Policie ČR za rok 2014 do zastupitelstva města.

Hlasování: Pro 6, proti 0, zdrž. 0

 

14. Usn.74/2015/OS

Smlouva o poskytnutí dotace

Rada města bere na vědomí Smlouvu o poskytnutí dotace z Fondu Vysočiny na realizaci akce „Podpora prodinné politiky Žďár nad Sázavou 2015“.

Rada města po projednání schvaluje podpis Smlouvy o poskytnutí dotace z Fondu Vysočiny na realizaci akce „Podpora prorodinné politiky Žďár nad Sázavou 2015“.

Hlasování: 6, proti 0, zdrž. 0

 

15. Usn.75/2015/OS

Doplnění pořadníku DPS

Rada města po projednání schvaluje doplnění pořadníku DPS dle předloženého návrhu.

Hlasování: Pro 6, proti 0, zdrž. 0

 

16. Usn.76/2015/OS

Žádosti o příspěvek

Rada města po projednání schvaluje poskytnutí finančního příspěvku ve výši 10 000 Kč organizaci REMEDIA PLUS o.p.s. Břeclav z položky Sponzoring RM.

Rada města po projednání schvaluje poskytnutí finančního příspěvku ve výši 5 000 Kč organizaci LIGA VOZÍČKÁŘŮ Brno z položky Sponzoring RM.

Hlasování: Pro 6, proti 0, zdrž. 0

 

17. Usn.69/2015/OF

Rozpočtová opatření č. 12/2014

Rada města po projednání doporučuje zastupitelstvu města ke schválení rozpočtové opatření č. 12/2014.

Hlasování: Pro 6, proti 0, zdrž. 0

 

18. Usn.68/2015/OF

Návrh finančního vypořádání, rozpočtové opatřen č. 1/2015

Rada města po projednání doporučuje ZM ke schválení finanční vypořádání roku 2014 a rozpočtové opatření č. 1/2015.

Hlasování: Pro 7, proti 0, zdrž. 0

 

19. Usn.65/2015/Star.

Jmenování komise pro mezinárodní a regionální spolupráci

Rada města zřizuje komisi pro mezinárodní a regionální spolupráci ke dni 26.1.2015 a určuje, že komise pro mezinárodní a regionální spolupráci bude mít  7 členů.
Rada města jmenuje členy komise pro mezinárodní a regionální spolupráci v tomto složení:

Mgr.  Zbyněk Vintr                      předseda komise
MVDr. Pavel Kocanda
Vít Filipenský
Ing. Dagmar Zvěřinová
Mgr. Roman Vorálek
Michael Kubík
Mgr. Olga Kodysová

Hlasování: Pro 7, proti 0, zdrž. 0

 

20. Usn.79/2015/Star.

Pověření starosty a místostarosty města některými úkoly (kompetence)

Rada města v souladu s § 104 zákona č. 128/2000 Sb. o obcích a po projednání doporučuje ZM svěřit některé úkoly starostovi města a místostarostovi následovně:

Starosta města

- zabezpečuje organizační, metodickou a jinou potřebnou pomoc neuvolněným členům ZM, finančnímu výboru, osadním výborům a komisím RM

dále garantuje a koordinuje činnosti v samostatné působnosti v oblastech:

- projektového, dotačního a grantového financování včetně fondů EU
- regionální a mezinárodní spolupráce včetně cestovního ruchu
- finanční kontroly a interního auditu
- městské policie
- strategického rozvoje města
- mediálního obrazu města
- správy majetku města
- územním plánování
- komunálních služeb
- kultury
- zdravotnictví a příspěvkové organizace Poliklinika, Knihovna M. J. Sychry, Kultura Žďár
- organizačních složek města
- zajišťováním úkolů v krizovém řízení, bezpečnostní radě obce, povodňové komisi a požární ochraně


Místostarosta

- zabezpečuje organizační, metodickou a jinou potřebnou pomoc neuvolněným členům ZM, osadním výborům, kontrolnímu výboru a komisím RM

garantuje a koordinuje činnosti v samostatné působnosti v oblastech:

- rozpočtu a finančního řízení
- sociální
- školství a sportu
- spolupráce s nestátními neziskovými organizacemi
- příspěvkových organizací města ZŠ, MŠ, ZUŠ, ACTIVE, SPORTIS a Sociální služby města

Hlasování: Pro 7, proti 0, zdrž. 0

 

21. Různé

Ústní zpráva/RM

Schválení užití znaku příspěvkovým organizacím města

Rada města po projednání schvaluje užití znaku města příspěvkovým organizacím města Žďár nad Sázavou na propagaci města na akcích jimi pořádanými.

Hlasování: Pro 7, proti 0, zdrž. 0

 

 

Ověřovatel:

Rostislav Dvořák, v.r.

 

 

Mgr. Zdeněk Navrátil, v.r. Ing. Josef Klement, v.r.
starosta města místostarosta města