Zápis ze 14. schůze rady města konané dne 7. 4. 2015

zveřejněno: 10. 4. 2015

Počet přítomných členů: 9

 

Ověřovatel zápisu:

Ing. Martin Mrkos

 

Schválený pořad 14. schůze rady města:

 1. Hospodaření a účetní závěrka PO Active-SVČ za rok 2014
 2. Hospodaření a účetní závěrka PO ZUŠ Fr. Drdly za rok 2014
 3. Hospodaření a účetní závěrka PO Sportis za rok 2014
 4. Změna ceníku služeb v relaxačním centrum od 1. 5. 2015
 5. Plná moc pro PO Sportis na r. 2015
 6. Hospodaření a účetní závěrka PO Kultura za rok 2014
 7. Přijetí daru
 8. Hospodaření a účetní závěrka PO Poliklinika za rok 2014
 9. Hospodaření a účetní závěrka PO Knihovna M. J. Sychry
 10. Hospodaření a účetní závěrka PO Sociální služby města
 11. Majetkoprávní jednání
 12. Byty a prostory sloužící podnikání
 13. Zápis z jednání komise rozvoje a ŽP
 14. Smlouva s O2 o přeložce a smlouvy o provedení stavby.
 15. Účetní závěrka MOS s.r.o. za rok 2014
 16. Odměny členům zastupitelstva
 17. Čarodějnická show, OV Stržanov – spotřeba dřeva
 18. Smlouva o komisním prodeji SE.S.TA
 19. Vyhodnocení programu Organizovaný sport 2015
 20. Doplnění pořadníku DPS
 21. Souhlas s podmínkami o poskytnutí dotace
 22. Pronájem zasedací místnosti ZM, pronájem automyčky – podmínky a ceník
 23. Různé

 

PŘEHLED USNESENÍ

1. Usn. 146/2015/Active-SVČ

Hospodaření a účetní závěrka PO Active – středisko volného času, příspěvková organizace Dolní 3, 591 01 Žďár nad Sázavou

Rada města po projednání:

  • Schvaluje účetní závěrku PO Active-středisko volného času, příspěvková organizace za rok 2014
  • Schvaluje rozdělení výsledku hospodaření PO Active-středisko volného času, příspěvková organizace ve výši 315 742 Kč, do rezervního fondu organizace 215 742 Kč, do fondu odměn organizace 100 000 Kč.

Hlasování:

Pro 7: Rostislav Dvořák, Ing. Josef Klement, PhDr. Zdeněk Kulhánek, Ing. Martin Mrkos, Mgr. Zdeněk Navrátil, Mgr. Ludmila Řezníčková, Ing. Radek Zlesák

Proti:  0, zdrž. 0

           

2. Usn. 148/2015/ZUŠ

Hospodaření a účetní závěrka PO Základní umělecké školy Františka Drdly za rok 2014

Rada města po projednání:

  • Schvaluje účetní závěrku PO Základní umělecká škola Františka Drdly, Žďár nad Sázavou, Doležalovo náměstí 4, příspěvková organizace za rok 2014
  • Schvaluje rozdělení výsledku hospodaření PO Základní umělecká škola Františka Drdly, Žďár nad Sázavou, Doležalovo náměstí 4, příspěvková organizace ve výši 263 852,61 Kč,  do rezervního fondu 243 852,61 Kč, fondu odměn organizace 20 000 Kč.

Hlasování:

Pro 8: MUDr. Radek Černý, Rostislav Dvořák, Ing. Josef Klement, PhDr. Zdeněk Kulhánek, Ing. Martin Mrkos, Mgr. Zdeněk Navrátil, Mgr. Ludmila Řezníčková, Ing. Radek Zlesák

Proti 0, zdrž. 0

 

3. Usn. 150/2015/SPORTIS

Hospodaření a účetní závěrka PO SPORTIS za rok 2014

Rada města po projednání:

  • Schvaluje účetní závěrku PO SPORTIS za rok 2014
  • Schvaluje pokrytí ztráty PO SPORTIS za rok 2014 ve výši 724 776,13 Kč z rozpočtu města vrácenými finančními prostředky z dotace organizace na provoz v roce 2014

Hlasování:

Pro 8: MUDr. Radek Černý, Rostislav Dvořák, Ing. Josef Klement, PhDr. Zdeněk Kulhánek, Ing. Martin Mrkos, Mgr. Zdeněk Navrátil, Mgr. Ludmila Řezníčková, Ing. Radek Zlesák

Proti 0, zdrž. 0

 

4. Usn. 151/2015/SPORTIS

Změna ceníku služeb v relaxačním centru od 1. 5. 2015

Rada města po projednání schvaluje změnu ceníku služeb v Relaxačním centru od 1. 5. 2015 dle upravené varianty číslo 2:

Zvýšení cen do bazénové části a wellness:

a) Bazénová část na 75 minut pro kategorii „dospělí 18 -62 let“ o 10 Kč
b) Bazénová část na 75 minut pro kategorii „studenti 15 až 26 let, senioři nad 62 let“ o 5 Kč.
c) Wellness na 75 minut pro kategorii „dospělí 18-62 let“ o 10 Kč
d) Wellness na 75 minut pro kategorii „studenti 15 až 26 let, senioři nad 62 let“ o 5 Kč
e) Zvýšení cen všech permanentek do bazénové části a wellness

Hlasování: Pro 9, proti 0, zdrž. 0

 

5. Usn. 152/2015/SPORTIS

Plná moc pro PO SPORTIS na rok 2015

Rada města po projednání schvaluje plnou moc pro PO SPORTIS na zajištění akcí dle schváleného rozpočtu města v roce 2015 spočívající v realizaci následující akcí:

Tálský mlýn:
- Vjezd a nové schody do kolárny vč. chodníku podél hotelu 100 000 Kč

ATK Pilák:
- Nové chaty za „staré Renety“ nebo jejich rekonstrukce 4–6 ks 600 000 Kč

Rekreační areál Pilák:
– schody a úprava plochy u stolního tenisu 30 000 Kč
– úprava povrchu pod cvičebními stroji 150 000 Kč
– doplnění laviček u hracích prvků v areálu 50 000 Kč

Rada města ukládá zmocněnci oslovit radu města k delegování jednoho zástupce za město do hodnotící komise veřejných zakázek.

Hlasování: Pro 9, proti 0, zdrž. 0

 

6. Usn. 153/2015/PO Kultura

Hospodaření a účetní závěrka PO Kultura Žďár za rok 2014

Rada města po projednání:

  • Schvaluje účetní závěrku PO Kultura Žďár za rok 2014
  • Schvaluje rozdělení výsledku hospodaření PO Kultura Žďár ve výši 357 783,70 Kč, do rezervního fondu organizace 157 783, 70 Kč, fondu odměn organizace 200 000 Kč.

Hlasování:

Pro 9: MUDr. Romana Bělohlávková, MUDr. Radek Černý, Rostislav Dvořák, Ing. Josef Klement, PhDr. Zdeněk Kulhánek, Ing. Martin Mrkos, Mgr. Zdeněk Navrátil, Mgr. Ludmila Řezníčková, Ing. Radek Zlesák
Proti 0 zdrž. 0

 

7. Usn. 156/2015/PO Kultura

Přijetí daru

Rada města po projednání schvaluje přijetí daru organizaci Kultura Žďár, PO od firmy Petrast a.s., se sídlem náměstí Republiky 383/44, Žďár nad Sázavou ve výši 12 tis. Kč.

Hlasování: Pro 9, proti 0, zdrž. 0

 

8. Usn. 154/2015/Pol.

Hospodaření a účetní závěrka PO Poliklinika Žďár nad Sázavou za rok 2014

1. Rada města částečně ruší usn. č.j. 849/2013/Pol. ze dne 18. 3. 2013 k materiálu Účetní závěrka PO Poliklinika Žďár nad Sázavou za rok 2012 s tím, že usnesení ve znění:

Rada města po projednání:

   • Schvaluje rozdělení výsledku hospodaření PO Poliklinika Žďár nad Sázavou
   • Schvaluje roční závěrku PO Poliklinika Žďár nad Sázavou

bude nově znít:

Rada města po projednání schvaluje účetní závěrku PO Poliklinika Žďár nad Sázavou

 

2. Rada města po projednání:

  • Schvaluje roční účetní závěrku PO Poliklinika za rok 2014.

 

3. Rada města po projednání schvaluje:

  • Vypořádání zisku roku 2012 ve výši 2,563,74 Kč
  • Vypořádání ztráty roku 2013 ve výši 3,563.617,20 Kč
  • Upravený výsledek hospodaření za rok 2014 ve výši 1,558.816,01 Kč
  • Příděl do fondu odměn ve výši 400.000 Kč
  • Příděl do rezervního fondu ve výši 1,158.816,01 Kč.

 Hlasování:

Pro 8: MUDr. Romana Bělohlávková, MUDr. Radek Černý, Rostislav Dvořák, Ing. Josef Klement, PhDr. Zdeněk Kulhánek, Ing. Martin Mrkos, Mgr. Zdeněk Navrátil, Ing. Radek Zlesák

Proti:  0

Zdrž.  1: Mgr. Ludmila Řezníčková  

 

9. Usn. 155/2015/KMJS

Hospodaření a účetní závěrka PO KMJS za rok 2014

Rada města po projednání:

  • Schvaluje účetní závěrku PO Knihovna Matěje Josefa Sychry, Žďár nad Sázavou za rok 2014
  • Schvaluje rozdělení výsledku hospodaření PO Knihovna Matěje Josefa Sychry ve výši 35 900,36 Kč, do rezervního fondu organizace, 7 180,36 Kč, fondu odměn organizace 28 720 Kč.

Hlasování:

Pro 9: MUDr. Romana Bělohlávková, MUDr. Radek Černý, Rostislav Dvořák, Ing. Josef Klement, PhDr. Zdeněk Kulhánek, Ing. Martin Mrkos, Mgr. Zdeněk Navrátil, Mgr. Ludmila Řezníčková, Ing. Radek Zlesák

Proti 0, zdrž. 0

 

10. Usn. 157/2015/p.o.SSm

Hospodaření a účetní závěrku PO Sociální služby města Žďár nad Sázavou za rok 2014

Rada města po projednání:

  • Schvaluje účetní závěrku PO Sociální služby města Žďár nad Sázavou za rok 2014
  • Schvaluje rozdělení výsledku hospodaření PO Sociální služby města Žďár nad Sázavou ve výši 737.277,95 Kč, do rezervního fondu organizace 437.277,95 Kč, fondu odměn organizace 300.000,-Kč.

Hlasování:

Pro 9: MUDr. Romana Bělohlávková, MUDr. Radek Černý, Rostislav Dvořák, Ing. Josef Klement, PhDr. Zdeněk Kulhánek, Ing. Martin Mrkos, Mgr. Zdeněk Navrátil, Mgr. Ludmila Řezníčková, Ing. Radek Zlesák

Proti 0, zdrž. 0

 

11. Usn. 158/2015/OP

Majetkoprávní jednání

a) Rada města po projednání neschvaluje vyhlášení záměru a nedoporučuje zastupitelstvu města vyhlásit záměr na odprodej pozemku ve vlastnictví města Žďáru nad Sázavou, a to části p. č. 9063/3 – orná půda ve výměře cca 33 000 m2 (dle mapového podkladu) v k. ú. Město Žďár v lokalitě „Ve smrčkách“ v blízkosti průmyslové zóny Jamská, ZR 1 – za účelem realizace podnikatelského záměru - vybudování recyklačního dvora.

Hlasování: Pro 9, proti 0, zdrž. 0

 

b) Rada města po projednání schvaluje vyhlášení záměru na pronájem a následný odprodej pozemku ve vlastnictví města Žďáru nad Sázavou, a to p.č. 6065 – zastav. plocha ve výměře 302 m2 v k. ú. Město Žďár v lokalitě ul. Haškova 60, ZR 6, pod objektem č.p. 2172 (bývalé výměníkové stanice tepelného hospodářství a. s. SATT Žďár n. Sáz., nyní ve spoluvlastnictví fyzických osob, využívané jako sklad stavebního materiálu – sádrokartony) – za účelem majetkoprávního vypořádání vztahu k pozemku jiného vlastníka (stavba na cizím pozemku) a v souvislosti s podanou žádostí na změnu využití objektu pro bydlení, v rámci přestavby na bytový dům.

Hlasování: Pro 9, proti 0, zdrž. 0

 

c) Rada města po projednání schvaluje vyhlášení záměru na bezúplatné nabytí – dar pozemků ve vlastnictví ČR a ve správě Ředitelství silnic a dálnic ČR se sídlem Na Pankráci 546/56, Praha 4 - Správa Jihlava, Kosovská 10a, Jihlava, do vlastnictví města Žďáru nad Sázavou, a to dle GP č. 805-209/2014 ze dne 18. 12. 2014, z části původního pozemku p. č. 75/22 – ost. plocha, ost. komunikace ve výměře 405 m2 (ve vlastnictví ŘSD ČR) nově oddělených dílů „e“ ve výměře 27 m2, „f“ ve výměře 6 m2, „g“ ve výměře 16 m2, „h“ ve výměře 13 m2, „i“ ve výměře 15 m2, „j“ ve výměře 8 m2, „k“ ve výměře 7 m2, „l“ ve výměře 20 m2, „m“ ve výměře 19 m2 a „n“ ve výměře 8 m2 - v celkové výměře 139 m2, nově sloučených do pozemku p. č. 360/1 – ostatní plocha, ostatní komunikace ve vlastnictví města Žďáru nad Sázavou – vše v k. ú. Zámek Žďár v lokalitě ul. Bezručova, ZR 2 – za účelem majetkoprávního vypořádání vztahů k pozemkům a v souvislosti se zápisem stavby do katastru nemovitostí, po realizaci stavby města „Stavební úpravy chodníku – ul. Bezručova ve Žďáře nad Sázavou“, spočívající ve stavebních úpravách (rekonstrukci) povrchu stávajícího chodníku.

Hlasování: Pro 9, proti 0, zdrž. 0

 

d) Rada města po projednání neschvaluje vyhlášení záměru na pronájem pozemku ve vlastnictví města Žďáru nad Sázavou, a to části p. č. 6864 – ost. pl., jiná plocha ve výměře cca 3 500 m2(dle mapového podkladu) a p. č. 6869 – ost. pl., jiná plocha ve výměře 924 m2 v k. ú. Město Žďár v lokalitě „V Rečkách“ (za areálem Kovošrotu) v ul. Jihlavská, ZR 1 – za účelem využití pro výrobu stavebních recyklátů.

Hlasování: Pro 9, proti 0, zdrž. 0

 

e) Rada města po projednání schvaluje vyhlášení záměru na pronájem pozemku ve vlastnictví města Žďáru nad Sázavou, a to p. č. 6609 – zastav. plocha ve výměře 19 m2 v k. ú. Město Žďár v lokalitě „U ZDARU“ ul. Jihlavská, ZR 1 – pod řadovou PREFA garáží – za účelem majetkoprávního vypořádání vztahů k pozemku jiného vlastníka (stavba na cizím pozemku) v souvislosti se změnou vlastníka předmětné garáže.

Hlasování: Pro 9, proti 0, zdrž. 0

 

f) Rada města po projednání schvaluje úhradu za r. 2015 za užívání pozemků, a to p. č. 5822/6 - ost. plocha, ost. komunikace ve výměře 29 m2 (chodník) a p.č. 5550/5 – ost. plocha, zeleň ve výměře 7 m2 (ve vlastnictví spol. IWA, s.r.o. Žďár n. Sáz. se sídlem Brněnská 758, ZR 1) v celkové ploše 36 m2 v k. ú. Město Žďár u areálu firmy IWA, s.r.o. se sídlem Brněnská 758, ZR 1 – pozemků, vzniklých po dokončení stavby v r. 2010 „I/37 Žďár nad Sázavou – okružní křižovatka“ v celkové výši  2.143,60 Kč.

Hlasování: Pro 9, proti 0, zdrž. 0

 

g) Rada města po projednání schvaluje uzavření smlouvy o zřízení věcného břemene – služebnosti mezi městem Žďár nad Sázavou – jako povinným a  F.P. a L.P. ZR  – jako oprávněným – a to vše na pozemcích ve vlastnictví města Žďáru nad Sázavou, na částech p. č. 186/1, p.č. 192 a p.č. 194/1 v k. ú. Město Žďár - za účelem vybudování a umístění přípojek inž. sítí – vodovodní, kanalizační, elektro, plynovodní, dále přesah střechy nad objektem, parkovací stání, vstup a vjezd do provozovny z p. č. 186/1 a vstup a vjezd z p. č. 194/1 v rámci stavby: „Novostavba RD s provozovnou, ul. Veselská, Žďár n. Sáz.“ na p. č. 190, 191 a 194/3 – vše v k. ú. Město Žďár v lokalitě ul. Veselská, ZR 1, včetně přístupu a příjezdu za účelem provozu, údržby, oprav a rekonstrukce ve prospěch oprávněných, tj. vlastníků nemovitosti na p. č. 190, 191 a 194/3 v ul. Veselská, ZR 1 v k. ú. Město Žďár.
Právo odpovídající věcnému břemenu – služebnosti se zřizuje za jednorázovou neopakující se úplatu ve výši 10.000,-- Kč + platná sazba DPH.

Hlasování: Pro 9, proti 0, zdrž. 0

 

h) Rada města po projednání schvaluje uzavření smlouvy o zřízení věcného břemene – služebnosti na pozemku ve vlastnictví města Žďáru nad Sázavou, uzavřené mezi Brodská 61 – 63 – 65 se sídlem Brodská 1970/61, Žďár nad Sázavou 3 – jako oprávněným a městem Žďár nad Sázavou – jako povinným – a to na části p. č. 1292 v k.ú. Město Žďár v šíři cca 2 m kolem uvedeného byt. domu – za účelem vybudování nových balkónů v rámci stavebních úprav bytového domu Brodská č.p. 1968, 1969 a 1970 na p. č. 1287 v k. ú. Město Žďár v ul. Brodská 61, 63 a 65, ZR 3 a případných dalších oprav, údržby, rekonstrukce a modernizace byt. domu ve prospěch oprávněného.
Právo odpovídající věcnému břemenu – služebnosti se zřizuje za jednorázovou neopakující se úplatu ve výši 10.000,-- Kč + platná sazba DPH.

Hlasování: Pro 9, proti 0, zdrž. 0

 

i) Rada města po projednání schvaluje uzavření smlouvy č. 1030023402/001 o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene – služebnosti vedení distribučního zařízení na pozemcích ve vlastnictví města Žďáru nad Sázavou, uzavřené mezi městem Žďár nad Sázavou – jako povinným a E.ON Distribuce, a. s. se sídlem F. A. Gerstnera 2151/6, České Budějovice, zastoupená na základě plné moci spol. E.ON ČR, s. r. o. se sídlem F. A. Gerstnera 2151/6, 370 49 České Budějovice – jako oprávněným – na částech p. č. 326, 329 a 333/1 v k. ú. Město Žďár - za účelem vybudování a provozování stavby „Žďár n. Sáz., Doležalovo nám., kab. smyčka VN“, spočívající v umístění distribuční soustavy – zemní kabelové vedení VN v lokalitě Doležalova náměstí ve Žďáře nad Sázavou 1 - včetně přístupu a příjezdu k energetickému zařízení distribuční soustavy za účelem provozu, údržby, oprav a příp. rekonstrukce uvedené stavby ve prospěch oprávněného.
Právo odpovídající věcnému břemenu – služebnosti vedení distribučního zařízení se zřizuje za jednorázovou neopakující se úplatu ve výši 10.000,-- Kč + platná sazba DPH.

Hlasování: Pro 9, proti 0, zdrž. 0

 

j) Rada města po projednání schvaluje uzavření smlouvy č. 8800081041/2/BVB/P o zřízení věcného břemene – služebnosti, uzavřené mezi městem Žďár nad Sázavou – jako povinným a společností RWE GasNet, s.r.o. se sídlem Klíšská 940, 401 17 Ústí nad Labem, zastoupená na základě plné moci společností RWE Distribuční služby, s.r.o. se sídlem Plynárenská 499/1, 657 02 Brno – jako oprávněným – na pozemcích ve vlastnictví města Žďáru nad Sázavou, a to na částech p. č. 75/7, 360/5, 740/8 a 740/9 v k. ú. Zámek Žďár - za účelem vybudování a provozování stavby plynárenského zařízení „Přeložka STL plynovodu na ulici Bezručova ve Žďáře nad Sázavou“ v rámci akce: „Provozovna zpracování a prodeje ryb s rychlým občerstvením na ul. Bezručova ve Žďáře nad Sázavou, č. stavby: 8800081041“, včetně jeho součástí, příslušenství, opěrných a vytyčovacích bodů – včetně přístupu a příjezdu k plynárenskému zařízení za účelem provozu, údržby, oprav a rekonstrukce uvedené stavby ve prospěch oprávněného.
Právo odpovídající věcnému břemenu – služebnosti se zřizuje za jednorázovou neopakující se úplatu ve výši 10.000,-- Kč + platná sazba DPH.

Hlasování: Pro 9, proti 0, zdrž. 0

 

12. Usn. 159/2015/OP

Byty a prostory sloužící podnikání

a) Rada města schvaluje vyhlášení záměru na pronájem bytu č. 20, umístěného v bytovém domě č.p. 1876 na ulici Brodská č.or. 27, Žďár nad Sázavou, část Žďár nad Sázavou 3, dle předloženého návrhu.

Hlasování: Pro 9, proti 0, zdrž. 0

 

b) Rada města schvaluje zpětvzetí výpovědi nájmu bytu č. 22, umístěného v bytovém domě č.p. 1905 na ulici Brodská č.or. 33, Žďár nad Sázavou, část Žďár nad Sázavou 3, z důvodu uhrazení pohledávek ze strany nájemkyně.

Hlasování: Pro 9, proti 0, zdrž. 0

 

c) Rada města schvaluje zpětvzetí výpovědi nájmu bytu č. 2, umístěného v bytovém domě č.p. 1932, na ulici Brodská č.or. 43, Žďár nad Sázavou, část Žďár nad Sázavou 3, z důvodu uhrazení pohledávek ze strany nájemce.

Hlasování: Pro 9, proti 0, zdrž. 0

 

d) Rada města schvaluje uzavření smlouvy o nájmu bytu č. 29, umístěného v bytovém domě č.p. 1932 na ulici Brodské č.or. 43, Žďár nad Sázavou, část Žďár nad Sázavou 3. Smlouva o nájmu bytu bude uzavřena s Z.B. Smlouva o nájmu bytu bude uzavřena na dobu určitou 2 měsíců s tím, že v případě, že ze strany nájemce budou plněny povinnosti ze smlouvy o nájmu bytu vyplývající, bude nájemní poměr prodlužován za stejných podmínek. V případě, že povinnosti ze smlouvy o nájmu bytu ze strany nájemce plněny nebudou, ukládá rada města majetkoprávnímu odboru učinit kroky směřující k vyklizení bytu.

Hlasování: Pro 9, proti 0, zdrž. 0

 

e) Rada města schvaluje uzavření dodatku ke Smlouvě o nájmu bytu č. 32, umístěného v bytovém domě č.p. 203 na ulici Libušínská č.or. 11. Předmětem dodatku bude změna doby nájmu bytu z doby určité na dobu neurčitou.

Hlasování: Pro 9, proti 0, zdrž. 0

 

f) Rada města schvaluje prodloužení vyhlášeného záměru na pronájem části prostor sloužících podnikání v objektu č.p. 1141, Nádražní ulice č.or.44, ve Žďáře nad Sázavou, část Žďár nad Sázavou 6, o celkové výměře 125,88 m2.

Hlasování: Pro 9, proti 0, zdrž. 0

 

g) Rada města schvaluje prodloužení vyhlášeného záměru na pronájem sklepu, č.p.4, ulice Zámek č.or. 4, ve Žďáře nad Sázavou, část  Žďár nad Sázavou 2.

Hlasování: Pro 9, proti 0, zdrž. 0

 

h) Rada města schvaluje prodloužení vyhlášeného záměru na pronájem části prostor sloužících podnikání v objektu č.p. 1141, Nádražní ulice č.or. 44, ve Žďáře nad Sázavou, část Žďár nad Sázavou 6, (AZ Centrum), o celkové výměře 80,06 m2.

Hlasování: Pro 9, proti 0, zdrž. 0

 

i) Rada města schvaluje prodloužení vyhlášeného záměru na pronájem části prostor sloužících podnikání v budově č.p. 165, ulice Dolní č.o.1, ve Žďáře nad Sázavou, část Žďár nad Sázavou 1, dle uvedeného seznamu volných prostor. Minimální výše nájemného je 1.000 Kč/m2/rok.

Hlasování: Pro 9, proti 0, zdrž. 0

 

j) Rada města uděluje předchozí souhlas s převodem nájmu části prostor sloužících podnikání, umístěných v objektu č.p. 61 na náměstí Republiky ve Žďáře nad Sázavou, část Žďár nad Sázavou 1, které v souladu se Smlouvou o nájmu nebytového prostoru ze dne 19.6.2002, včetně dodatků č.1-4, užívá V.K.. Nájem bude převeden z fyzické osoby (V.K.) na osobu právnickou a to KODEX Knoflíček s.r.o., se sídlem Barákova 347/2 Žďár nad Sázavou, část Žďár nad Sázavou 1, IČO 03777391.

Hlasování: Pro 9, proti 0, zdrž. 0

 

13. Usn. 160/2015/ORÚP

Zápis z komise rozvoje města a ŽP

Rada města byla seznámena se zápisem z jednání Komise rozvoje města a ŽP ze dne 17. 3. 2015.

Hlasování: Pro 9, proti 0, zdrž. 0

 

14. Usn. 161/2015/ORÚP

Smlouva o přeložce a smlouvy o provedení stavby

Rada města po projednání schvaluje uzavření smlouvy o přeložce elektron. komunikací se společností O2 o provedení stavby „Rekonstrukce ul. Smetanova“ na pozemcích soukromých vlastníků.

Hlasování: Pro 9, proti 0, zdrž. 0

 

15. Usn. 162/2015/MOS

Hospodaření M.O.S. s.r.o. za rok 2014

Rada města po projednání schvaluje účetní závěrku M.O.S. s.r.o. a převod části zisku ve výši 2.295,81 Kč na snížení ztráty z minulých let a části zisku ve výši 6.104,75 Kč na účet nerozděleného zisku z minulých let.

Hlasování: Pro 8, proti 0, zdrž. 0

 

16. Usn. 166/2015/OF

Odměny členům zastupitelstva

Rada města po projednání doporučuje zastupitelstvu města k projednání měsíční odměny členům ZM dle nařízení vlády č. 52/2015 Sb., kterým se mění nařízení vlády č. 37/2003 Sb., o odměnách za výkon funkce členů zastupitelstev:

Člen RM - 2.267 Kč
Předseda výboru ZM - 2.060 Kč
Předseda komise RM - 2.060 Kč
Člen výboru, komise - 1.708 Kč
Člen ZM - 528 Kč

Hlasování: Pro 9, proti 0, zdrž. 0

 

17. Usn. 163/2015/ŠKS

Čarodějnická show, OV Stržanov – spotřeba dřeva

Rada města po projednání schvaluje spotřebu dřeva z městských lesů v objemu do 21 m3 na pořádání kulturní akce pro veřejnost – Čarodějnická show, která se bude konat ve Žďáře nad Sázavou ve víceúčelovém areálu na Libušíně dne 30. 4. 2015.

Rada města po projednání schvaluje Osadnímu výboru Stržanov samovytěžení dřeva z obecního stržanovského lesa v objemu do 5 m3 za účelem organizace pálení čarodějnic ve Stržanově dne 30. 4. 2015.

Hlasování: Pro 9, proti 0, zdrž. 0

 

18. Usn. 164/2015/ŠKS

Smlouva o komisním prodeji „SE.S.TA“

Rada města po projednání schvaluje uzavření Smlouvy o komisním prodeji mezi městem Žďár nad Sázavou, Žižkova 227/1 a společností „SE.S.TA“ se sídlem: Pod Kaštany 246/8, 160 00 Praha 6 zastoupená ředitelkou paní Marií Kinsky, v předloženém znění.

Hlasování: Pro 9, proti 0, zdrž. 0

 

19. Usn. 171/2015/ŠKS

Vyhodnocení dotačního programu ORGANIZOVANÝ SPORT DOSPĚLÝCH 2015

Rada města po projednání schvaluje poskytnutí dotace z programu „ORGANIZOVANÝ SPORT DOSPĚLÝCH 2015“ jednotlivým žadatelům podle předloženého a schváleného návrhu Komise pro sport a volný čas.

Rada města byla seznámena se zápisem z Komise pro sport a volný čas ze dne 25. 3. 2015.

Rada města byla seznámena se zápisem z Komise pro sport a volný čas ze dne 30. 3. 2015.

Hlasování: Pro 8, proti 0, zdrž. 1

 

20. Usn. 167/2015/OS

Doplnění pořadníku DPS

Rada města pro projednání schvaluje doplnění pořadníku DPS dle předloženého návrhu.

Hlasování: Pro 8, proti 0, zdrž. 0

 

21. Usn. 165/2015/oI

Souhlas s Podmínkami poskytnutí dotace

Rada města po projednání schvaluje Podmínky Rozhodnutí o poskytnutí dotace č. j. 10609/2015-91/1 ze dne 12. 3. 2015 k projektu „Rozvoj služeb Technologického centra ORP Žďár nad Sázavou“ (registrační číslo: CZ.1.06/2.1.00/22.09611).

Hlasování: Pro 9, proti 0, zdrž. 0

 

22. Usn. 169/2015/taj.

Pronájem zasedací místnosti ZM, pronájem automyčky, podmínky a ceník

Rada města po projednání schvaluje navržená pravidla a podmínky včetně ceníku k využívání zasedací místnosti ZM v budově Městského úřadu Žďár nad Sázavou mimo běžný režim využívání a navržená pravidla a podmínky včetně ceníku k užívání automyčky v areálu Městského úřadu Žďár nad Sázavou pro jiné uživatele než jsou určení pracovníci MěÚ ve variantě č. 2.

Hlasování: Pro 8, proti 0, zdrž. 0

 

 

Ověřovatel:

Ing. Martin Mrkos, v. r. 

 

 

Mgr. Zdeněk Navrátil, v.r. Ing. Josef Klement, v.r.
starosta města místostarosta města