Zápis z 18. schůze rady města konané dne 1. 6. 2015

zveřejněno: 8. 6. 2015

Počet přítomných členů:

9

 

Ověřovatel zápisu:

MUDr. Radek Černý

 

Schválený pořad 18.  schůze rady města:     

 1. Destinace Vysočina
 2. Majetkoprávní jednání ZM
 3. Majetkoprávní jednání RM
 4. Byty a prostory sloužící podnikání
 5. Lesní hospodářská osnova (LHO) – vyhlášení záměru zadat zpracování LHO
 6. Vyhlášení výběrového řízení k projektu Rozvoj služeb Technologického centra ORP Žďár nad Sázavou
 7. Žádost o finanční příspěvek na akci Kouzelný zámek
 8. Hospodaření města Žďár n.S. za rok 2014, závěrečný účet vč. komentáře
 9. Veřejnoprávní smlouvy – dotace
 10. Žádost o dotaci – terénní program
 11. Závěrečná zpráva UNESCO
 12. Přijetí finančního daru
 13. Dopis paní Lukáškové
 14. 30. výročí Polikliniky - smlouvy
 15. Statut redakční rady, Jmenování členů redakční rady
 16. Dodatek smlouvy MOS
 17. Žádost fa B4F – e-aukce pro domácnosti
 18. Různé
  Problematika příspěvkových organizací
  Zápisy z jednání Komise prorodinných aktivit sociální, zdravotní
  Založení oficiální stránky města na sociální síti FACEBOOK
  Zápis z jednání komise pro sport a volný čas
  Žádost o užití znaku města

 

PŘEHLED USNESENÍ

1. Usn. 235/2015/ŠKS

Destinace Vysočina

Rada města po projednání doporučuje zastupitelstvu města schválit:

  • Memorandum o rozvoji spolupráce a řízení strategie rozvoje cestovního ruchu ve spojeném regionu Koruna Vysočiny v předloženém znění
  • Vznik Destinační společnosti Koruna Vysočiny, zapsaný spolek (z.s.)

a pověřuje starostu města k účasti na ustavující schůzi Destinační společnosti Koruna Vysočiny, z.s.

  • Příspěvek ve výši 150 tis. Kč pro Destinační společnost Koruna Vysočiny, z.s. z rozpočtu města pro rok 2015, a to po zápisu spolku do spolkového a obchodního rejstříku, a přidělení identifikačního čísla
  • Příspěvek ve výši 150 tis. Kč pro Destinační společnost Koruna Vysočiny, z.s. pro rok 2016, který bude součástí rozpočtu města pro rok 2016.

Hlasování: Pro 7, proti 0, zdrž. 1

 

2. Usn. 227/2015/OP

Majetkoprávní jednání ZM

a) Rada města po projednání schvaluje a doporučuje zastupitelstvu města ke schválení uzavření Dodatku č. 2 – prodloužení stanovených termínů ve věci uzavřeného Dodatku č. 1 ze dne 8. 12. 2014 ke Kupní smlouvě a smlouvě o zřízení předkupního práva ze dne 23. 3. 2011, uzavřené mezi prodávajícím - městem Žďár nad Sázavou a kupujícím - Autobazarem VYSOČINA s.r.o. se sídlem Mělkovice 2374, 591 01 Žďár n. Sáz. 1, týkající se odprodeje pozemku p. č. 3738 – zastavěná plocha ve výměře 683 m2 v k. ú. Město Žďár ve vlastnictví Města Žďáru nad Sázavou pod objektem původně výměníkové stanice – nemovitost s č.p. 1101 – objekt občanské vybavenosti ve vlastnictví společnosti SATT, a.s. se sídlem Okružní 11, ZR 3 v lokalitě ul. Neumannova 17, ZR 4 (naproti bazénu u 4. ZŠ) – do vlastnictví společnosti Autobazar VYSOČINA, s.r.o. se sídlem dříve Dolní 1726/33, ZR 1, nyní Mělkovice 2374 – za účelem provedení přestavby na bytový dům (dále jen stavba), v předloženém znění.
Dodatek bude uzavřen tak, že původně stanovený termín pro vydání povolení k provedení stavby se nově prodlužuje nejpozději do 30. 6. 2017.
Kupující provede výstavbu tak, že povolení k trvalému užívání stavby bude vydáno nejpozději do 31. 12. 2019.

Hlasování: Pro 5, proti 2, zdrž. 1

 

b) Rada města schvaluje a doporučuje zastupitelstvu města ke schválení Smlouvu o uzavření budoucí kupní smlouvy, která bude uzavřena mezi městem Žďár nad Sázavou a společností Holoubek trade s.r.o.,se sídlem Sklené nad Oslavou 96, PSČ 591 01,  IČ 28284551, v předloženém znění. Předmětem smlouvy je prodej části pozemku p.č.9537/9, orná půda a pozemku p.č. 9541/2, orná půda, obec Žďár nad Sázavou, k.ú. Město Žďár (průmyslová zóna Jamská) z vlastnictví města Žďáru nad Sázavou do vlastnictví společnosti Holoubek trade s.r.o., za účelem výstavby novostavba objektu s kancelářskými, výrobními a skladovacími prostory a podnikovou prodejnou.

Hlasování: Pro 7, proti 0, zdrž. 0

 

c) Rada města schvaluje a doporučuje zastupitelstvu města schválit Dodatek č. 3, ke Smlouvě o uzavření budoucí kupní smlouvy o prodeji nemovitostí ve znění dodatku č. 1 ze dne 8. 12. 2004 a dodatku č. 2 ze dne 17. 6. 2009. Dodatek č. 3 bude uzavřen mezi městem Žďár nad Sázavou a Bytovým družstvem VESELSKÁ,se sídlem Veselská 13/23, 591 01 Žďár nad Sázavou, IČ 26898411, v předloženém znění.

Hlasování: Pro 6, proti 0, zdrž. 1

 

3. Usn. 233/2015/OP

Majetkoprávní jednání RM

a) Rada města po projednání schvaluje vyhlášení záměru na odprodej pozemků ve vlastnictví města Žďáru nad Sázavou, a to p. č. 9517/5 - trvalý travní porost ve výměře 1 728 m2 a p. č. 9518/5 – orná půda ve výměře 8 450 m2 v lokalitě průmyslové zóny Jamská, ZR 1, v k. ú. Město Žďár, zapsaných v katastru nemovitostí u Katastrálního úřadu pro Vysočinu se sídlem v Jihlavě, Katastrální pracoviště Žďár nad Sázavou na LV č. 1, obec Žďár nad Sázavou - za účelem realizace podnikatelských záměrů a za předpokladu dodržení městem stanovených obvyklých podmínek pro výstavbu podnikatelských objektů.
Pozemky jsou dotčeny uložením inženýrských sítí. Předmětné pozemky mohou být prodány jako celek nebo mohou být rozděleny na menší části. V případě prodeje částí pozemků, budou přesné výměry určeny oddělovacím GP. Součástí reakce na záměr bude nabídka kupní ceny pozemků.

Hlasování: Pro 8, proti 0, zdrž. 0

 

b) Rada města po projednání schvaluje vyhlášení záměru na nabytí pozemku do vlastnictví města Žďáru nad Sázavou, a to p. č. 5339 – trvalý travní porost ve výměře 1 405 m2 v k. ú. Město Žďár, zapsaného v katastru nemovitostí u Katastrálního úřadu pro Vysočinu se sídlem v Jihlavě, Katastrální pracoviště Žďár nad Sázavou na LV č. 244, obec Žďár nad Sázavou, ve vlastnictví  P.B. Polnička - za účelem získání pozemku pro připravovanou výstavbu propojovací komunikace z Brněnské ulice na ulici Jamskou ve Žďáře nad Sázavou 1

Hlasování: Pro 8, proti 0, zdrž. 0

 

c) Rada města odkládá projednání žádosti O.Z. ZR 2 a L.H. Sázava, o pronájem pozemku ve vlastnictví města Žďáru nad Sázavou, a to části p. č. 4669/1 – ostatní plocha, jiná plocha ve výměře cca 317 m2 (dle mapového podkladu) v k. ú. Město Žďár, zapsaného v katastru nemovitostí u Katastrálního úřadu pro Vysočinu se sídlem v Jihlavě, Katastrální pracoviště Žďár nad Sázavou na LV č. 1, obec Žďár nad Sázavou v lokalitě sídliště „Vodojem“ ZR 7 - za účelem zvelebení pozemku, srovnání terénu a využití jako oplocené zahrady u zrekonstruovaného RD č.p. 1654, postaveného na p. č. 4320 ul. Pelikánova 36, ZR 7. Rozhodnutí se odkládá do doby, než bude rozhodnuto o změně č. 4 (rozšíření sídliště ZR 7) územního plánu města    .

Hlasování: Pro 8, proti 0, zdrž. 0

 

d) Rada města po projednání schvaluje pronájem pozemku ve vlastnictví města Žďáru nad Sázavou  A. Š.  ZR, a to p. č. 6383 – zastav. plocha ve výměře 19 m2 v k. ú. Město Žďár v lokalitě „DRUHÁK“ ul. Smíchov, ZR 1, zapsaného v katastru nemovitostí u Katastrálního úřadu pro Vysočinu se sídlem v Jihlavě, Katastrální pracoviště Žďár nad Sázavou na LV č. 1, obec Žďár nad Sázavou, pod řadovou PREFA garáží – za účelem majetkoprávního vypořádání vztahů k pozemku jiného vlastníka (stavba na cizím pozemku) v souvislosti se změnou vlastníka předmětné garáže.
Nájemní smlouva bude uzavřena na dobu neurčitou s tříměsíční výpovědní lhůtou a výší nájemného 30,-- Kč/m2/rok.

Hlasování: Pro 8, proti 0, zdrž. 0

 

e) Rada města po projednání schvaluje uzavření smlouvy o zřízení věcného břemene – služebnosti uložení podzemního vedení kabelového rozvodu TV, mezi městem Žďár nad Sázavou – jako povinným a SATT a. s. se sídlem Okružní 1889/11, ZR 3 – jako oprávněným - na pozemcích ve vlastnictví města Žďáru nad Sázavou, a to na částech p.č. 6053/2, 6157/1, 6161/1 a 6161/2, zapsaných v katastru nemovitostí u Katastrálního úřadu pro Vysočinu se sídlem v Jihlavě, Katastrální pracoviště Žďár nad Sázavou na LV č. 1, obec Žďár nad Sázavou, k. ú. Město Žďár v lokalitě ul. Dvořákova, ZR 1 - za účelem vybudování stavby: „Žďár nad Sázavou, ul. Dvořákova, SZŠ, kabelový rozvod“ - včetně přístupu a příjezdu za účelem jeho provozování, údržby, oprav a případné další rekonstrukce ve prospěch oprávněného.
Právo odpovídající věcnému břemenu – služebnosti uložení kabelového rozvodu TV se zřizuje za jednorázovou neopakující se úplatu ve výši 10.000,-- Kč + platná sazba DPH.

Hlasování: Pro 8, proti 0, zdrž. 0

 

f) Rada města po projednání schvaluje uzavření smlouvy o zřízení věcného břemene – služebnosti na pozemcích ve vlastnictví města Žďáru nad Sázavou, a to na částech p. č. 214/1 a p.č. 311, zapsaných v katastru nemovitostí u Katastrálního úřadu pro Vysočinu se sídlem v Jihlavě, Katastrální pracoviště  Žďár nad Sázavou na LV č. 1, obec Žďár nad Sázavou, vše v k. ú. Město Žďár, mezi městem Žďár nad Sázavou – jako povinným a společností O2 Czech Republic, a. s. se sídlem Za Brumlovkou 266/2, 140 22 Praha 4, Michle, zastoupenou na základě plné moci společností TEMO-TELEKOMUNIKACE, a.s. se sídlem U Záběhlického zámku 233/15, 106 00 Praha 10 – jako oprávněným –- za účelem vybudování stavby pod označením „16010028587 Žďár n. S., náměstí 2.et., ÚPS, obnova“, spočívající v umístění a provozování podzemního komunikačního vedení veřejné komunikační sítě (2 ks ochranných HDPE trubek a metalický kabel, rozvaděč VKS, tj. účastnický rozvaděč typu SIS 200, umístěný na pozemku p.č. 311 a dále rozvaděč na budově p. č. 1) včetně přístupu a příjezdu za účelem provozu, údržby, oprav a rekonstrukce uvedené stavby ve prospěch oprávněného.
Právo odpovídající věcnému břemenu – služebnosti se zřizuje za jednorázovou neopakující se úplatu ve výši 10.000,-- Kč + platná sazba DPH.

Hlasování: Pro 8, proti 0, zdrž. 0

 

g) Rada města po projednání schvaluje uzavření smlouvy č. 1040003774/003 o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene – služebnosti vedení distribučního zařízení na pozemcích ve spoluvlastnictví města Žďáru nad Sázavou, mezi městem Žďár nad Sázavou – jako podílovým spoluvlastníkem 44 členských obcí LDO Přibyslav se sídlem Ronovská 338, 582 22 Přibyslav, (podíl 6/710) a jako povinným a společností E.ON Distribuce, a. s. se sídlem F. A. Gerstnera 2151/6, České Budějovice, zastoupená na základě plné moci spol. E.ON ČR, s. r. o. se sídlem F. A. Gerstnera 2151/6, 370 49 České Budějovice – jako oprávněným – na částech p. č. 310/1, 311/1, 312/4 v k. ú. Račín u Polničky, zapsaných v katastru nemovitostí u Katastrálního úřadu pro Vysočinu se sídlem v Jihlavě, Katastrální pracoviště Žďár nad Sázavou na LV č. 600 pro obec Račín, v podílovém spoluvlastnictví 44 podílnických obcí LDO Přibyslav - za účelem vybudování a provozování stavby „VN61, o.Buková p.b. 210-p.b.322; obnova“, spočívající v umístění distribuční soustavy,tj. uložení zemního kabelového vedení VN, v lokalitě k. ú. Račín u Polničky - včetně přístupu a příjezdu k energetickému zařízení distribuční soustavy za účelem provozu, údržby, oprav a příp. rekonstrukce uvedené stavby ve prospěch oprávněného.
Právo odpovídající věcnému břemenu – služebnosti vedení distribučního zařízení se zřizuje za jednorázovou neopakující se úplatu ve výši 42,-- Kč + platná sazba DPH.

Hlasování: Pro 8, proti 0, zdrž. 0

 

h) Rada města po projednání schvaluje uzavření smlouvy č. 1040003774/004 o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene – služebnosti vedení distribučního zařízení na pozemcích ve spoluvlastnictví města Žďáru nad Sázavou, mezi městem Žďár nad Sázavou – jako podílovým spoluvlastníkem 44 členských obcí LDO Přibyslav se sídlem Ronovská 338, 582 22 Přibyslav, (podíl 6/710) a jako povinným a společností E.ON Distribuce, a. s. se sídlem F. A. Gerstnera 2151/6, České Budějovice, zastoupená na základě plné moci spol. E.ON ČR, s. r. o. se sídlem F. A. Gerstnera 2151/6, 370 49 České Budějovice – jako oprávněným – na částech p. č. 344/31, 437/8, 422, 423, 421/1, 484/7, 421/3, 344/7, 402/1, 406/3, 406/4, 406/1 a 438/30 v k. ú. Radostín u Vojnova Městce, zapsaných v katastru nemovitostí u Katastrálního úřadu pro Vysočinu se sídlem v Jihlavě, Katastrální pracoviště Žďár nad Sázavou na LV č. 203 pro obec Radostín, v podílovém spoluvlastnictví 44 podílnických obcí LDO Přibyslav - za účelem vybudování a provozování stavby „VN61, o.Buková p.b. 210-p.b.322; obnova“, spočívající v umístění distribuční soustavy, tj. uložení zemního kabelového vedení VN, v lokalitě k. ú. Radostín u Vojnova Městce - včetně přístupu a příjezdu k energetickému zařízení distribuční soustavy za účelem provozu, údržby, oprav a příp. rekonstrukce uvedené stavby ve prospěch oprávněného.
Právo odpovídající věcnému břemenu – služebnosti vedení distribučního zařízení se zřizuje za jednorázovou neopakující se úplatu ve výši 186,-- Kč + platná sazba DPH.

Hlasování: Pro 8, proti 0, zdrž. 0

 

i) Rada města po projednání schvaluje uzavření Smlouvy o zřízení věcného břemene – služebnosti č. NM-014330031969/001, na základě usnesení schváleného v RM dne 7. 7. 2014 a doplnění v RM dne 18. 8. 2014 a uzavřené smlouvy č. 1030018542/001 ze dne 19. 8. 2014 o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene – služebnosti - vedení distribučního zařízení, na pozemcích ve vlastnictví města Žďáru nad Sázavou, mezi městem Žďár nad Sázavou – jako povinným a E.ON Distribuce, a. s. se sídlem F. A. Gerstnera 2151/6, České Budějovice, zastoupená na základě plné moci spol. E.ON ČR, s. r. o. se sídlem F. A. Gerstnera 2151/6, 370 49 České Budějovice – jako oprávněným – dle GP č. 321-13/2015 ze dne 9. 3. 2015 na částech p. č. 352/23, 354/1, 430/4 a 430/2 v k. ú. Stržanov, zapsaných v katastru nemovitostí u Katastrálního úřadu pro Vysočinu se sídlem v Jihlavě, Katastrální pracoviště Žďár nad Sázavou na LV č. 1, obec Žďár nad Sázavou - za účelem vybudování a provozování stavby „Stržanov: přípojka NN, Juříček“, spočívající v umístění distribuční soustavy - kabelové vedení NN a rozpojovací skříně v lokalitě Stržanov - včetně přístupu a příjezdu k energetickému zařízení distribuční soustavy za účelem provozu, údržby, oprav a příp. rekonstrukce uvedené stavby ve prospěch oprávněného.
Právo odpovídající věcnému břemenu – služebnosti vedení distribučního zařízení se zřizuje za jednorázovou neopakující se úplatu ve výši 10.000,-- Kč + platná sazba DPH.

Hlasování: Pro 8, proti 0, zdrž. 0

 

j) Rada města po projednání schvaluje uzavření smlouvy o zřízení věcného břemene – služebnosti č. NM-014330029826/001, na základě usnesení schváleného v RM dne 5. 11. 2012 a uzavřené smlouvy č. 1040003496/001 ze dne 6. 11. 2012 o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene, na pozemcích ve vlastnictví města Žďáru nad Sázavou, mezi městem Žďár nad Sázavou – jako povinným a E.ON Distribuce, a. s. se sídlem F. A. Gerstnera 2151/6, České Budějovice, zastoupená na základě plné moci spol. E.ON ČR, s. r. o. se sídlem F. A. Gerstnera 2151/6, 370 49 České Budějovice – jako oprávněným – dle GP č. 3819-6/2014 ze dne 4. 3. 2015 na částech p. č. 3704, 3705, 3708, 3709, 3712/1, 3713, 3719, 3720, 3724, 3725, 3732, 3733, 3737, 3739, 3745, 3853, 3854, 3857, 3858 v k. ú. Město Žďár, zapsaných v katastru nemovitostí u Katastrálního úřadu pro Vysočinu se sídlem v Jihlavě, Katastrální pracoviště Žďár nad Sázavou na LV č. 1, obec Žďár nad Sázavou - za účelem vybudování a provozování stavby „Žďár n. Sáz., Neumannova: rekonstrukce NN“, spočívající v umístění zemního kabelu NN, rozpojovacích a přípojkových skříní,v lokalitě ul. Neumannova, ZR 4 - včetně přístupu a příjezdu k energetickému zařízení distribuční soustavy za účelem provozu, údržby, oprav a příp. rekonstrukce uvedené stavby ve prospěch oprávněného.
Právo odpovídající věcnému břemenu – služebnosti se zřizuje za jednorázovou neopakující se úplatu ve výši 30.000,-- Kč + platná sazba DPH.

Hlasování: Pro 8, proti 0, zdrž. 0

 

k) Rada města po projednání nepovoluje užívání přístupových cest ve vlastnictví města Žďáru nad Sázavou v k. ú. Město Žďár, pro staveništní dopravu akce „Rekonstrukce koleje č. 1 a 2 Ostrov nad Oslavou – Žďár nad Sázavou“, investor stavby Správa železniční dopravní cesty, státní organizace, Dlážděná 1003/7, 110 00 Praha 1 – Nové Město, zastoupená SŽDC, Stavební správa západ, Sokolovská 278/1955, 190 00 Praha 9, a to p. č. 9651/10 – ostatní plocha, ostatní komunikace, p. č. 9651/35 – ostatní plocha, ostatní komunikace, p. č. 9654 – ostatní plocha, ostatní komunikace, p. č. 9687 – lesní pozemek, p. č. 9709 – ostatní plocha, ostatní komunikace, p. č. 9743 – ostatní plocha, ostatní komunikace, p. č. 9757 – ostatní plocha, ostatní komunikace, p. č. 9760 – ostatní plocha, ostatní komunikace, p. č. 9924 – ostatní plocha, ostatní komunikace, p. č. 9981 – lesní pozemek, p. č. 9982 – lesní pozemek, p. č. 10058 – ostatní plocha, ostatní komunikace a p. č. 6410 – ostatní plocha, silnice – vše v k. ú. Město Žďár, zapsaných v katastru nemovitostí u Katastrálního úřadu pro Vysočinu se sídlem v Jihlavě, Katastrální pracoviště Žďár nad Sázavou na LV č. 1, obec Žďár nad Sázavou, v lokalitě z ul. Jihlavská a Brněnská, ZR 1, přes území zv. „Vetla“ a u nádraží ČD, ZR 6 - na základě žádosti společnosti MORAVIA CONSULT Olomouc a.s. se sídlem Legionářská 1085/8, 779 00 Olomouc, jako generálního projektanta uvedené stavby.

Hlasování: Pro 8, proti 0, zdrž. 0

 

l) Rada města schvaluje Smlouvu o poskytování služeb, která bude uzavřena mezi společností Prostor plus o.p.s. a městem Žďár nad Sázavou, předmětem které je oprávnění využívat produkt „Lepší místo“,  v předloženém znění.

Hlasování: Pro 8, proti 0, zdrž. 0

 

m) Rada města po projednání schvaluje vyhlášení záměru na změnu výměry užívaných pozemků formou uzavření Dodatku č. 1 ke Smlouvě o výpůjčce ze dne 20. 5. 2015, uzavřené mezi městem Žďár nad Sázavou a Společností historického šermu Flamberg se sídlem Palachova 1777/7, Žďár nad Sázavou 6, na užívání nemovitostí ve vlastnictví města s tím, že Smlouva o výpůjčce pozemků uzavřená na užívání p. č. 5283 – zastavěná plocha a nádvoří ve výměře 94 m2, jejíž součástí je stavba bez č.p. a dále částí p. č. 5284 – zahrada ve výměře cca 300 m2 a p. č. 5285 – zahrada ve výměře cca 2 400 m2 (dle mapového podkladu), zapsaných v katastru nemovitostí u Katastrálního úřadu pro Vysočinu se sídlem v Jihlavě, Katastrální pracoviště Žďár nad Sázavou na LV č. 1, obec Žďár nad Sázavou, vše v k.ú. Město Žďár v lokalitě u hřbitova ul. Novoměstská, ZR 1 – za účelem využití objektu, včetně částí přilehlých pozemků, pro spolkovou činnost společnosti historického šermu Flamberg, se mění na následující výměry:

Nově činí výměra pozemků: p. č.  5283 – zast. plocha a nádvoří ve výměře 94 m2, jejíž součástí je stavba bez č.p. a dále částí p. č. 5284 – zahrada ve výměře cca 2 400 m2 a p.č. 5285 – zahrada ve výměře cca 300 m2 (dle mapového podkladu), zapsaných v katastru nemovitostí u Katastrálního úřadu pro Vysočinu se sídlem v Jihlavě, Katastrální pracoviště Žďár nad Sázavou na LV č. 1, obec Žďár nad Sázavou, vše v k.ú. Město Žďár v lokalitě u hřbitova ul. Novoměstská, ZR 1 – za účelem využití objektu, včetně částí přilehlých pozemků, pro spolkovou činnost společnosti historického šermu Flamberg.

- Záměr bude zveřejněn na úřední desce města po dobu 15 dní.

 

Hlasování: Pro 8, proti 0, zdrž. 0

 

4. Usn. 228/2015/OP

Byty a prostory sloužící podnikání

a) Rada města schvaluje uzavření smlouvy o podnájmu bytu č. 13, který se nachází v bytovém domě č.p. 454, na ulici Purkyňova č. or. 7 ve Žďáře nad Sázavou, část Žďár nad Sázavou 2, dle předloženého návrhu.

Hlasování: Pro 8, proti 0, zdrž. 0

 

b) Rada města schvaluje uzavření smlouvy o nájmu bytu č. 17, který se nachází v bytovém domě č.p. 2235, na ulici Palachova č. or. 72 ve Žďáře nad Sázavou, část Žďár nad Sázavou 6, a garážového stání č. 18, které se nachází ve stejném bytovém domě. Smlouva o nájmu bude uzavřena mezi městem Žďár nad Sázavou a A.CH. dle předloženého návrhu.

Hlasování: Pro 8, proti 0, zdrž. 0

 

c) Rada města schvaluje prodloužení vyhlášeného záměru na pronájem části prostor sloužících podnikání, které se nachází v objektu č. p.165, který je součástí pozemku parc. č. 3348, zastavená plocha a nádvoří, na ulici Dolní č.or.1 ve Žďáře nad Sázavou, část Žďár nad Sázavou 1, vše zapsáno u Katastrálního úřadu pro Vysočinu, Katastrální pracoviště Žďár nad Sázavou, na listu vlastnictví č.1, pro obec Žďár nad Sázavou a katastrální území Město Žďár, dle předloženého návrhu. Minimální výše nájemného je 1.000 Kč/m2/rok.

Hlasování: Pro 8, proti 0, zdrž. 0

 

d) Rada města schvaluje Smlouvu o spolupráci, která bude uzavřena M&M reality holding a. s., IČ: 274 87 768 a městem Žďár nad Sázavou a předmětem které je spolupráce při nabízení pronájmu prostor sloužících podnikání, v předloženém znění.

Hlasování: Pro 8, proti 0, zdrž. 0

 

e) Rada města schvaluje uzavření smlouvy o nájmu bytu č. 20, umístěného v bytovém domě č.p. 1876 na ulici Brodské č.or. 27, Žďár nad Sázavou, část Žďár nad Sázavou 3, který je součástí pozemku p.č.1261 v k.ú. Město Žďár. Smlouva o nájmu bytu bude uzavřena s J.S. a I. S. Smlouva o nájmu bytu bude uzavřena na dobu určitou 2 měsíců s tím, že v případě, že ze strany nájemců budou plněny povinnosti ze smlouvy o nájmu bytu vyplývající, bude nájemní poměr prodlužován za stejných podmínek. V případě, že povinnosti ze smlouvy o nájmu bytu ze strany nájemců plněny nebudou, ukládá rada města majetkoprávnímu odboru učinit kroky směřující k vyklizení bytu.

Hlasování: Pro 8, proti 0, zdrž. 0

 

5. Usn. 240/2015/ŽP

Lesní hospodářská osnova (LHO) – vyhlášení záměru zadat zpracování „LHO Nové Město – správní obvod města Žďár nad Sázavou

Rada města se po projednání usnesla vydat nařízení rady města č. 1/2015 o vyhlášení záměru zadat zpracování lesních hospodářských osnov pro nařízením specifikovanou část správního obvodu města Žďár nad Sázavou a to na základě ustanovení § 25, odst. 2 zák. č. 289/1995 Sb. o lesích a o změně a doplnění některých zákonů (lesní zákon), v platném znění, v souladu s ust. § 11 a § 102, odst. 2., písm. d) zák. č. 128/2000 Sb. o obcích, v platném znění.

Hlasování: Pro 8, proti 0, zdrž. 0

 

6. Usn. 226/2015/OI

Vyhlášení výběrového řízení k projektu Rozvoj služeb Technologického centra ORP Žďár nad Sázavou

Rada města po projednání schvaluje vyhlášení výběrového řízení na dodavatele veřejné zakázky „Rozvoj služeb Technologického centra ORP Žďár nad Sázavou“ v rámci projektu č. CZ.1.06/2.1.00/22 09611 Rozvoj služeb Technologického centra ORP Žďár nad Sázavou včetně složení komise pro otevírání obálek a hodnocení nabídek.

Hlasování: Pro 8, proti 0, zdrž. 0

 

7. Usn. 225/2015/Active-SVČ

Žádost o finanční příspěvek

Rada města po projednání doporučuje zastupitelstvu města finanční příspěvek na provoz Active-středisku volného času, příspěvková organizace na zabezpečení a organizaci akce Kouzelný zámek ve výši 15 tis. Kč z položky sponzoring RM.

Hlasování: Pro 6, proti 0, zdrž. 2

 

8. Usn. 229/2015/OF

Závěrečný účet města Žďár nad Sázavou za rok 2014
Hospodaření města za rok 2014

Rada města po projednání doporučuje zastupitelstvu města ke schválení Závěrečný účet města za rok 2014.

Hlasování: Pro 8, proti 0, zdrž. 0

 

9. Usn. 230/2015/OS

Veřejnoprávní smlouvy – dotace

Rada města po projednání schvaluje veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace z rozpočtu města, které budou uzavřeny mezi městem Žďár nad Sázavou a příjemcem dotace:

  • Občanská poradna Žďár nad Sázavou
  • ÚSVIT zařízení SPMP Havlíčkův Brod
  • Kolpingovo dílo ČR, o.s.

v předloženém znění.       

Hlasování: Pro 7, proti 0, zdrž. 0

 

10. Usn. 231/2015/OS

Žádost o dotaci – terénní program

Rada města po projednání schvaluje podání žádosti o neinvestiční dotaci v rámci programu „Podpora terénní práce pro rok 2015 – II. kolo“ u Rady vlády ČR pro záležitosti romské menšiny.

Hlasování: Pro 7, proti 0, zdrž. 0

 

11. Usn. 236/2015/ŠKS

Závěrečná zpráva Českého dědictví UNESCO

Rada města po projednání doporučuje zastupitelstvu města schválit závěrečný účet a zprávu o výsledcích přezkoumání hospodaření sdružení České dědictví UNESCO za rok 2014.

Rada města po projednání doporučuje zastupitelstvu města schválení nového znění Stanov dobrovolného svazku obcí České dědictví UNESCO v předloženém znění.

Hlasování: Pro 7, proti 0, zdrž. 0

 

12. Usn. 238/2015/ŠKS

Přijetí finančního daru

Rada města po projednání doporučuje zastupitelstvu města schválit přijetí finančního daru pro město Žďár nad Sázavou od firmy Cooper-Standard Automotive Česká republika s.r.o. ve výši 100 000,-Kč na zajištění programu Dne Žďáru, který se bude konat dne 6. 6. 2015.

Rada města po projednání doporučuje zastupitelstvu města schválit uzavření Darovací smlouvy mezi společností firmy Cooper-Standard Automotive Česká republika s.r.o. a městem Žďár nad Sázavou na zajištění programu Dne Žďáru ve výši 100 000,-Kč v předloženém znění.

Hlasování: Pro 7, proti 0, zdrž. 0

 

13. Usn. 245/2015/ŠKS

Dopis paní Lukáškové

Rada města po projednání bere na vědomí dopis paní Hany Lukáškové a pověřuje oddělení finanční kontroly a interního auditu k řešení bodu dopisu č. 4 a 7, dále rada města žádá o písemné vyjádření ředitele příspěvkové organizace Základní škola Žďár nad Sázavou, Švermova 4 k bodu 1, 2, 3 a 6.

Hlasování: Pro 8, proti 0, zdrž. 0

 

14. Usn. 239/2015/Pol.

30. výročí Polikliniky Žďár nad Sázavou – smlouvy

Rada města po projednání bere na vědomí uzavřené smlouvy PO Poliklinika Žďár nad Sázavou v rámci oslav 30. výročí otevření polikliniky, a to do 23. 5. 2015.

Hlasování: Pro 7, proti 0, zdrž. 0

 

15. Usn. 244/2015/OPK

Redakční rada Žďárského zpravodaje, Statut redakční rady

Rada města po projednání jmenuje novou Redakční radu Žďárského zpravodaje ve složení Mgr. Zdeněk Navrátil, Ing. Josef Klement, Ing. Martin Mrkos, Rostislav Dvořák, Ing. Radek Zlesák, MUDr. Radek Černý a Bc. Nikola Adlerová a schvaluje Statut redakční rady Žďárského zpravodaje.

Hlasování: Pro 8, proti 0, zdrž. 0

 

16. Usn. 241/2015/taj.

Dodatek Smlouvy o vzájemné spolupráci v projektu Systémová podpora rozvoje meziobecní spolupráce v rámci  správních obvodů obcí s rozšířenou působností Reg.č. CZ1104/4.1.00/B8.0001

Rada města schvaluje a doporučuje zastupitelstvu města ke schválení Dodatek Smlouvy o vzájemné spolupráci Systémová podpora rozvoje meziobecní spolupráce v rámci správních obvodů obcí s rozšířenou působností, Reg. Č. CZ1104/4.1.00/B8.0001 dle předloženého návrhu.

Hlasování: Pro 9, proti 0, zdrž. 0

 

17. Usn. 242/2015/taj.

Nabídka firmy B4F k provedení e-aukce energií pro domácnosti

Rada města se seznámila s nabídkou ke spolupráci potřebnou pro realizaci e-aukce energií pro domácnosti a schvaluje poskytnutí prostor města pro konzultace a sběr dat potřebných pro realizaci e-aukce na energie pro domácnosti a propagaci této akce ve Žďárském zpravodaji v rozsahu uvedeném v přiložené nabídce.

Hlasování: Pro 9, proti 0, zdrž. 0

 

18. Různé

Ústní zpráva/RM

Uložení kontroly

Rada města ukládá oddělení finanční kontroly a interního auditu provést kontrolu smluvní dokumentace užívání a veřejné zakázky k nabytí ultrazvukového přístroje pro ambulanci angiologie v PO Poliklinika.

Hlasování: Pro  6, proti 0, zdrž. 3

 

Ústní zpráva/MST

Problematika příspěvkových organizací města

Rada města schvaluje mimořádné odměny ředitelům příspěvkových organizací města a organizační složky dle provedeného hodnocení hospodaření  za rok 2014.

Hlasování: Pro 7, proti 1, zdrž. 1

 

Rada města ukládá ředitelům PO města zařadit každoročně se opakující akce do rozpočtu pro následující rok.

Hlasování: Pro 9, proti 0, zdrž. 0

 

Usn. 232/2015/OS

Zápisy z Komise prorodinných aktivit, sociální a zdravotní

Rada města byla seznámena se zápisem z 1. jednání Komise prorodinných aktivit, sociální a zdravotnictví ze dne 14. 4. 2015, se zápisem z 2. jednání Komise prorodinných aktivit, sociální a zdravotní ze dne 13. 5. 2015. 

Hlasování: Pro 9, proti 0, zdrž. 0

 

Usn. 234/2015/oPK

Založení oficiální stránky města (městského úřadu) na sociální síti facebook, seznámení se s připraveným materiálem

Rada města se seznámila s předloženým návrhem a pověřuje mediální koordinátorku přípravou finálního materiálu, který bude radě města předložen k projednání.

Hlasování: Pro 9, proti 0, zdrž. 0

 

Usn. 243/2015/ŠKS

Zápis z Komise pro sport a volný čas

Rada města byla seznámena se zápisem z Komise pro sport a volný čas konané dne 25. 5. 2015.

Hlasování: Pro 9, proti 0, zdrž. 0

 

Usn. 246/2015/MST

Žádost o užití znaku

Rada města po projednání schvaluje užití znaku města panu A.W.  Žďár nad Sázavou na propagaci akce Na kole dětem žďárskými vrchy.

Hlasování: Pro 9, proti 0, zdrž. 0

 

 

Ověřovatel:

MUDr. Radek Černý, v. r.

 

 

Mgr. Zdeněk Navrátil, v.r. Ing. Josef Klement, v.r.
starosta města místostarosta města