Zápis ze 4. schůze rady města konané dne 1. 12. 2014

zveřejněno: 1. 12. 2014

Počet přítomných členů: 9

 

Ověřovatel zápisu:

MUDr. Radek Černý

 

Schválený pořad 4. schůze rady města:

  1. Majetkoprávní úkony
  2. Návrh rozpočtu města na rok 2015
  3. Přijetí daru
  4. Prodej dřeva
  5. Informativní materiál měření provozu ul. Libická, Žďár n.S.
  6. Stanovení ceny publikace
  7. Různé

 

PŘEHLED USNESENÍ

1. Usn. 23/2014/OP

Majetkoprávní úkony

a) Rada města po projednání schvaluje a doporučuje zastupitelstvu města ke schválení nabytí pozemku do vlastnictví Města Žďáru nad Sázavou z vlastnictví TJ Žďár nad Sázavou se sídlem Jungmannova 1495/8, ZR 1 a to p. č. 2158/2 – ostatní plocha, ost. komunikace ve výměře 114 m2 v k. ú. Město Žďár - za účelem majetkoprávního vypořádání vztahů k pozemkům po výstavbě Místní komunikace sídliště Klafar – ul. Dolní, ZR a vydání Kolaudačního souhlasu s užíváním stavby „Místní komunikace – sídliště Klafar na ul. Dolní Žďár n. Sáz.“ č.j. SÚ/764/14Ka-6-Souh. ze dne 30. 6. 2014, po vydání souhlasu dotčených vlastníků s rozdělením dotčených pozemků a po následném zápisu změn do katastru nemovitostí dle Kolaudačního souhlasu a GP č. 3532-1465/2013 ze dne 9.1.2014

za dohodnutou kupní cenu za částku ve výši 34.460,-- Kč

Hlasování: Pro 9, proti 0, zdrž. 0

 

b) Rada města po projednání schvaluje a doporučuje zastupitelstvu města ke schválení odprodej pozemku ve vlastnictví Města Žďáru nad Sázavou a to části p. č. 326 – ostatní plocha, ost. komunikace ve výměře cca 8 m2 v k. ú. Město Žďár (dle mapového podkladu) v lokalitě Doležalova náměstí, ZR 1 do vlastnictví p. Ing. Marka Žáka, bytem Bendlova 132/2, 613 00 Brno, za účelem vybudování kioskové trafostanice pro odběr elektřiny v objektu bývalé 1. ZŠ. Přesná výměra prodávaného pozemku bude určena po zaměření oddělovacím geometrickým plánem po umístění kioskové trafostanice.

- za kupní cenu dle znaleckého posudku a to za cenu obvyklou ve výši 2.200,-- Kč/m2.

Hlasování: Pro 4, proti 3, zdrž. 2 - NESCHVÁLENO

 

c) Rada města po projednání schvaluje a doporučuje zastupitelstvu města ke schválení uzavření Dodatku č. 1 ke Kupní smlouvě a smlouvě o zřízení předkupního práva uzavřené mezi prodávajícím - Městem Žďár nad Sázavou a kupujícím - Autobazarem VYSOČINA s.r.o. se sídlem Mělkovice 2374, 591 01 Žďár n. Sáz. 1 ze dne 23. 3. 2011, týkající se odprodeje pozemku p. č. 3738 – zastavěná plocha ve výměře 683 m2 v k. ú. Město Žďár ve vlastnictví Města Žďáru nad Sázavou pod objektem původně výměníkové stanice – nemovitost s č.p. 1101 – objekt občanské vybavenosti ve vlastnictví společnosti SATT, a. s. se sídlem Okružní 11, ZR 3 v lokalitě ul. Neumannova 17, ZR 4 (naproti bazénu u 4. ZŠ) – do vlastnictví společnosti Autobazar VYSOČINA, s.r.o. se sídlem dříve Dolní 1726/33, ZR 1, nyní Mělkovice 2374 – za účelem provedení přestavby na bytový dům (dále jen stavba) v předloženém znění.

Dodatek bude uzavřen tak, že původně stanovený termín pro vydání povolení k provedení stavby - bude vydáno nejpozději do 31. 12. 2014 se nově prodlužuje o 1 rok, tj. do 31. 12. 2015. Kupující provede výstavbu tak, že povolení k trvalému užívání stavby bude vydáno do 36 měsíců od vydání povolení stavby, tj. nově nejpozději do 31. 12. 2018 pod sankcí smluvní pokuty, popř. odstoupení od smlouvy.

- K prodávanému pozemku se zřizuje do doby vydání povolení k trvalému užívání stavby předkupní právo ve prospěch města a to jako právo věcné.

Hlasování: Pro 6, proti 0, zdrž. 3

 

2. Usn. 21/2014/OF

Rozpočet města na rok 2015

Rozpočtový výhled

Rada města po projednání doporučuje zastupitelstvu města ke schválení:

· Rozpočet města na rok 2015

· Přijetí úvěru ve výši 15 mil. Kč na krytí investičních akcí

Rada města po projednání doporučuje zastupitelstvu města vzít na vědomí:

· Rozpočtový výhled na roky 2015-2019

· Investiční výhled na roky 2015 – 2017

Hlasování: Pro 9, proti 0, zdrž 0

 

3. Usn. 19/2014/3.ZŠ

Přijetí daru

Rada města po projednání schvaluje přijetí daru Základní školou Žďár nad Sázavou, Komenského 6 od fyzické osoby pana Martina Fišara.

Hlasování: Pro 9, proti 0, zdrž. 0

 

4. Usn. 24/2014/TSBM

Prodej dřeva

Rada města po projednání schvaluje navržené ceny dřeva a smlouvu se společností Stora Enso Products Žďírec s.r.o.

Hlasování: Pro 7, proti 0, zdrž. 2

 

5. Usn. 20/2014/OD

Informativní materiál – měření provozu ulice Libická

Rada města po projednání bere na vědomí předložený materiál.

Hlasování: Pro 9, proti 0, zdrž. 0

 

6. Usn. 25/2014/RgM

Stanovení ceny publikace

Rada města po projednání schvaluje ceny publikace „1000 stavebních památek a jiných zajímavostí Novoměstska a Žďárska“ dle předloženého návrhu.

Hlasování: Pro 9, proti 0, zdrž. 0

 

 

Ověřovatel:

MUDr. Radek Černý, v.r.

 

 

Mgr. Zdeněk Navrátil, v.r. Ing. Josef Klement, v.r.
starosta města místostarosta města