Zápis z 26. schůze rady města konané dne 12. 10. 2015

zveřejněno: 16. 10. 2015

Počet přítomných členů:

9

 

Ověřovatel zápisu:

MUDr. Radek Černý

 

Schválený pořad 26. schůze rady města:

 

 1. Žádost o změnu plánu investic
 2. Nový organizační řád
 3. Rozpočtová opatření PO Sportis
 4. Výjimka z nejvyššího počtu žáků
 5. Problematika ZŠ Komenského 6
 6. Majetkoprávní jednání – RM
 7. Majetkoprávní jednání – ZM
 8. Pronájem rybníků
 9. Byty a prostory sloužící podnikání
 10. Vyřazení majetku a odpis nedobytných pohledávek
 11. Výsledky výběrového řízení Elektronizace finančního řízení
 12. Rozpočtové opatření č. 7
 13. Family a Senior Point – vyhodnocení výběrového řízení
 14. Doplnění pořadníku DPS
 15. Udělení výjimky DPS
 16. Hodnocení ředitelů PO
 17. Různé

 

 
 
PŘEHLED USNESENÍ

1. Usn. 390/2015/p.o.SSm

Žádost o změnu plánu investic

Rada města po projednání schvaluje změnu plánu investic za rok 2015 pro p.o. Sociální služby města Žďár nad Sázavou.

Hlasování: Pro 6, proti 0, zdrž. 0

 

2. Usn. 391/2015/p.o.SSm

Nový organizační řád

Rada města po projednání schvaluje nový organizační řád p.o. Sociální služby města Ždár nad Sázavou dle přílohy.

Hlasování: Pro 6, proti 0, zdrž. 0

 

3. Usn. 392/2015/SPORTIS

Rozpočtové opatření SPORTIS

Rada města po projednání:

  • Doporučuje zastupitelstvu města ke schválení použití finančních prostředků ve výši 600.000 Kč z rozpočtové položky 36.6. „Nebytové prostory, opravy a rekonstrukce“ na navýšení provozního příspěvku PO SPORTIS na úhradu oprav a vybavení chat Reneta v autokempinku Pilák v rámci rozpočtových opatření.
  • Schvaluje navýšení limitu oprav PO SPORTIS z vlastních zdrojů na částku 3, 181. 000 Kč.

Hlasování: Pro 7, proti 0, zdrž.  0

 

4. Usn. 381/2015/OP

Majetkoprávní jednání RM

a) Rada města po projednání schvaluje vyhlášení záměru na odprodej pozemku ve vlastnictví města Žďáru nad Sázavou, a to části p. č. 570/13 – ostatní pl., jiná plocha ve výměře 6 m2 (dle mapového podkladu) v k. ú. Zámek Žďár, zapsaného na LV č. 1, obec Žďár nad Sázavou v katastru nemovitostí u Katastrálního úřadu pro Vysočinu se sídlem v Jihlavě, Katastrální pracoviště Žďár nad Sázavou – za účelem majetkoprávního vypořádání vztahů oploceného pozemku k zahradě p. č. 570/24 u ŘRD č.p. 281 na p. č. 570/205 v k. ú. Zámek Žďár v ul. Polní 37, ZR 2 s tím, že přesná výměra prodávaného pozemku bude určena po zaměření oddělovacím GP.

Hlasování: Pro 9, proti 0, zdrž. 0

 

b) Rada města po projednání schvaluje vyhlášení záměru na odprodej pozemku ve vlastnictví města Žďáru nad Sázavou, a to části p. č. 570/13 – ostatní pl., jiná plocha ve výměře 6 m2 a dále části ve výměře 24 m2 (dle mapového podkladu) v k. ú. Zámek Žďár, zapsaného na LV č. 1, obec Žďár nad Sázavou v katastru nemovitostí u Katastrálního úřadu pro Vysočinu se sídlem v Jihlavě, Katastrální pracoviště Žďár nad Sázavou – za účelem majetkoprávního vypořádání vztahů oploceného pozemku k zahradě p. č. 570/25 a p. č. 570/411 u ŘRD č.p. 282 na p. č. 570/206 v k. ú. Zámek Žďár v ul. Polní 35, ZR 2 s tím, že přesná výměra prodávaného pozemku bude určena po zaměření oddělovacím GP.

Hlasování: Pro 9, proti 0, zdrž. 0

 

c) Rada města po projednání schvaluje vyhlášení záměru na odprodej pozemku ve vlastnictví města Žďáru nad Sázavou, a to části p. č. 89/1 – ostatní plocha, ostatní komunikace ve výměře cca 54 m2 v k. ú. Stržanov (dle mapového podkladu) – za účelem vytvoření minimálního přípustného odstupu staveb od společné hranice pozemku v souvislosti s plánovanou přestavbou nemovitostí na p. č. 103 a 105/2 v k ú. Stržanov s tím, že přesná výměra prodávaného neoploceného pozemku bude určena po zaměření oddělovacím GP.

Hlasování: Pro 9, proti 0, zdrž. 0

 

d) Rada města po projednání odkládá projednání žádosti na odprodej pozemku ve vlastnictví města Žďáru nad Sázavou, a to části p. č. 4669/1 – ostatní pl., jiná plocha ve výměře cca 35 m2 v k. ú. Město Žďár (dle mapového podkladu) v lokalitě sídliště „Vodojem“ – za účelem užívání dlouhodobě udržovaného zatravněného pozemku před RD v ul. Makovského č.p. 1598/28 na p. č. 4425 a sousedící zahradou p. č. 4426 s tím, že se bude žádostí zabývat až po dokončení rekonstrukce povrchů v lokalitě sídliště „Vodojem“.  

Hlasování: Pro 9, proti 0, zdrž. 0

 

e) Rada města po seznámení se s nabídkami na pronájem pozemku ve vlastnictví města Žďáru nad Sázavou, a to p. č. 6870 – ostatní plocha, jiná plocha ve výměře 9 044 m2 v k. ú. Město Žďár, zapsaného v katastru nemovitostí u Katastrálního úřadu pro Vysočinu se sídlem v Jihlavě, Katastrální pracoviště Žďár nad Sázavou na LV č. 1, obec Žďár nad Sázavou – za účelem využití soustřeďování kameniva a demoličních odpadů vhodných k recyklaci, stanovuje pro vyhodnocení záměru následující postup: odbor OMP ve spolupráci OKS, OŽP připraví a předloží radě města návrh nájemní smlouvy s tím, že výběr nájemce následně proběhne e-aukcí na cenu nájmu.

Hlasování: Pro 9, proti 0, zdrž. 0

 

f) Rada města po projednání schvaluje uzavření nájemní smlouvy na pronájem pozemků mezi I. M. ZR  a B.V. Chotěboř – jako pronajímateli a městem Žďár nad Sázavou – jako nájemcem, a to částí pozemků ve výměře 165 m2 (přesná výměra bude zaměřena po dokončení stavby) ve spoluvlastnictví I.M., ZR 2 (podíl id. 19/24) a B. V. Chotěboř (podíl id. 5/24) - p. č. 270 a p. č. 730 – trvalý travní porost a dále p. č. 271 – ostatní plocha, ostatní komunikace, zapsaných v katastru nemovitostí u Katastrálního úřadu pro Vysočinu se sídlem v Jihlavě, Katastrální pracoviště  Žďár nad Sázavou na LV č. 923, obec Žďár nad Sázavou,  k. ú. Zámek Žďár - za účelem vybudování, umístění a užívání části západní lávky, včetně navazujícího chodníku, který bude ukončen u stávající zpevněné plochy na pozemku p. č. 271 (před budovou č.p. 38) v k. ú. Zámek Žďár, včetně terénních úprav, zárubní zídky a rozvodů veřejného osvětlení v rámci stavby „Pěší trasa podél barokního mostu, Žďár nad Sázavou“ v k. ú. Zámek Žďár, ZR 2, v předloženém znění. -  výše nájemného 3.000,-- Kč/rok

Hlasování: Pro 9, proti 0, zdrž. 0

 

g) Rada města po projednání schvaluje uzavření smlouvy o zřízení věcného břemene – služebnosti mezi městem Žďár nad Sázavou – jako povinným a  S.H. Křižánky – jako oprávněnou, a to na pozemku ve vlastnictví města Žďáru nad Sázavou - na části p. č. 8191 v k. ú. Město Žďár, zapsaném v katastru nemovitostí u Katastrálního úřadu pro Vysočinu se sídlem v Jihlavě, Katastrální pracoviště  Žďár nad Sázavou na LV č. 1, obec Žďár nad Sázavou - za účelem vybudování vodovodní přípojky k zahradě p. č. 8189 v k.ú. Město Žďár v lokalitě rybníků „Malé“ a „Velké Hrázky“ v lokalitě ul. Vysocká, ZR 5, včetně přístupu a příjezdu za účelem provozu, údržby, oprav a rekonstrukce vodovodní přípojky ve prospěch oprávněné.
Právo odpovídající věcnému břemenu – služebnosti se zřizuje za jednorázovou neopakující se úplatu ve výši 1.000,-- Kč + platná sazba DPH.

Hlasování: Pro 9, proti 0, zdrž. 0

 

h) Rada města po projednání schvaluje uzavření smlouvy o zřízení věcného břemene – služebnosti mezi městem Žďár nad Sázavou – jako povinným a spolkem Libušínská 207/19, 208/21 se sídlem Libušínská208/21, ZR 1 – jako oprávněným - na pozemku ve vlastnictví města Žďáru nad Sázavou, a to na části p. č. 2118 v k. ú. Město Žďár, zapsaném na LV č. 1, obec Žďár nad Sázavou v katastru nemovitostí u Katastrálního úřadu pro Vysočinu se sídlem v Jihlavě, Katastrální pracoviště Žďár nad Sázavou – v souvislosti se stavební úpravou byt. domu - výměnou závěsných balkonů za předsazené lodžie a zateplením domu Libušínská čp. 207/19 a 208/21, ZR 1 (přesah na pozemek města) včetně provozování, údržby, oprav a případné další rekonstrukce ve prospěch oprávněného.
Právo odpovídající věcnému břemenu – služebnosti se zřizuje za jednorázovou neopakující se úplatu ve výši 10.000,-- Kč + platná sazba DPH.

Hlasování: Pro 9, proti 0, zdrž. 0

 

i) Rada města po projednání schvaluje uzavření smlouvy o zřízení věcného břemene – služebnosti vedení horkovodní přípojky mezi městem Žďár nad Sázavou – jako povinným a a. s. SATT se sídlem Okružní 1889/11, ZR 3 – jako oprávněným - na pozemcích ve vlastnictví města Žďáru nad Sázavou, a to na části p. č. 963/1 v k. ú. Město Žďár v lokalitě ul. Okružní, ZR 3 - v rámci akce „Žďár nad Sázavou, ul. Okružní dolní, kompenzace horkovodu“ - včetně přístupu a příjezdu za účelem jeho provozování, údržby, oprav a případné další rekonstrukce ve prospěch oprávněného.
Právo odpovídající věcnému břemenu – služebnosti kompenzace horkovodní přípojky se zřizuje za jednorázovou neopakující se úplatu ve výši 10.000,-- Kč + platná sazba DPH.

Hlasování: Pro 9, proti 0, zdrž. 0

 

j) Rada města po projednání schvaluje uzavření smlouvy o zřízení věcného břemene – služebnosti mezi městem Žďár nad Sázavou – jako povinným a společností E.ON Distribuce, a. s. se sídlem F. A. Gerstnera 2151/6, České Budějovice zastoupenou na základě plné moci spol. E.ON ČR, s. r. o. se sídlem F. A. Gerstnera 2151/6, 370 49 České Budějovice – jako oprávněným, a to na pozemku ve vlastnictví města Žďáru nad Sázavou - na části p. č. 186/1, zapsaném v katastru nemovitostí u Katastrálního úřadu pro Vysočinu se sídlem v Jihlavě, Katastrální pracoviště  Žďár nad Sázavou na LV č. 1, obec Žďár nad Sázavou,  k. ú. Město Žďár - za účelem umístění distribuční soustavy – kabelové vedení NN v rámci stavby: „Žďár n. Sáz., Veselská, kab. smyčka NN, Partyka“ – nová zemní kabelová přípojka NN k novostavbě RD v lokalitě ul. Veselská, ZR 1, včetně přístupu a příjezdu za účelem provozu, údržby, oprav a rekonstrukce uvedené distribuční soustavy ve prospěch oprávněného.
Právo odpovídající věcnému břemenu – služebnosti se zřizuje za jednorázovou neopakující se úplatu ve výši 10.000,-- Kč + platná sazba DPH.

Hlasování: Pro 9, proti 0, zdrž. 0

 

k) Rada města po projednání schvaluje uzavření smlouvy o zřízení věcného břemene – služebnosti mezi městem Žďár nad Sázavou – jako povinným a společností E.ON Distribuce, a. s. se sídlem F. A. Gerstnera 2151/6, České Budějovice zastoupenou na základě plné moci spol. E.ON ČR, s. r. o. se sídlem F. A. Gerstnera 2151/6, 370 49 České Budějovice – jako oprávněným, a to na pozemcích ve vlastnictví města Žďáru nad Sázavou - na částech p. č. 333/1 a 343, zapsaném v katastru nemovitostí u Katastrálního úřadu pro Vysočinu se sídlem v Jihlavě, Katastrální pracoviště  Žďár nad Sázavou na LV č. 1, obec Žďár nad Sázavou,  k. ú. Město Žďár - za účelem umístění distribuční soustavy – kabelové vedení VN v rámci stavby: „Žďár n. Sáz., Horní, kabel. smyčka VN, Agro Měřín“ v lokalitě ul. Horní, ZR 1, včetně přístupu a příjezdu za účelem provozu, údržby, oprav a rekonstrukce uvedené distribuční soustavy ve prospěch oprávněného.
Právo odpovídající věcnému břemenu – služebnosti se zřizuje za jednorázovou neopakující se úplatu ve výši 10.000,-- Kč + platná sazba DPH.

Hlasování: Pro 9, proti 0, zdrž. 0

 

l) Rada města po projednání schvaluje uzavření smlouvy o zřízení věcného břemene – služebnosti mezi městem Žďár nad Sázavou – jako povinným a firmou Waibel s.r.o. se sídlem Strojírenská 2298/44, Žďár n. Sáz. 1 – jako oprávněným - na pozemku ve vlastnictví města Žďáru nad Sázavou, a to na části p. č. 7618 v k. ú. Město Žďár – za účelem zateplení výrobního objektu a přesah stávající římsy objektu čp. 2298 na pozemku p. č. 7640 v k.ú. Město Žďár v ul. Strojírenská, ZR 1 ve vlastnictví firmy Waibel s.r.o., včetně práva chůze a jízdy k uvedenému VB za účelem provozu, údržby, oprav a příp. rekonstrukce uvedené stavby ve prospěch oprávněného.
Právo věcného břemene – služebnosti se zřizuje za jednorázovou neopakující se úplatu ve výši 10.000,-- Kč + platná sazba DPH.

Hlasování: Pro 9, proti 0, zdrž. 0

 

5. Usn. 393/2015/3.ZŠ

Výjimka z nejvyššího počtu žáků

Rada města po projednání schvaluje udělení výjimky z nejvyššího počtu žáků ve třídách Základní školy Žďár nad Sázavou, Komenského 6.

Hlasování: Pro 9, proti 0, zdrž. 0

 

6. Usn. 386/2015/ŠKS

Problematika Základní školy Źďár nad Sázavou, Komenského 6

Rada města byla seznámena s vývojem řešení situace na Základní škole Žďár nad Sázavou, Komenského 6.

Hlasování: Pro 9, proti 0, zdrž. 0

 

7. Usn. 382/2015/OP

Majetkoprávní úkony ZM

a) Rada města po projednání schvaluje a doporučuje zastupitelstvu města ke schválení odprodej pozemku ve vlastnictví města Žďáru nad Sázavou do vlastnictví společnosti Petrast, a.s. se sídlem nám. Republiky 383/44, ZR 1, a to p. č. 3188 – zastavěná plocha a nádvoří ve výměře 19 m2v k. ú. Město Žďár v lokalitě řadových garáží v ul. Vysocká, ZR 1, zapsaného na LV č. 1, obec Žďár nad Sázavou v katastru nemovitostí u Katastrálního úřadu pro Vysočinu se sídlem v Jihlavě, Katastrální pracoviště Žďár nad Sázavou – za účelem sjednocení vlastnictví pozemku a stavby v souvislosti s následným odkupem garáže, nacházející se na tomto pozemku od stávajícího vlastníka.
- za kupní cenu obvyklou ve výši 22.800,-- Kč, tj. 1.200,-- Kč/m2 

Hlasování: Pro 9, proti 0, zdrž. 0

 

b) Rada města po projednání schvaluje a doporučuje zastupitelstvu města ke schválení směnu a odprodej pozemků s doplatkem rozdílu hodnoty, a to dle zhotoveného GP č. 3866-36/2015 ze dne 10. 9. 2015 takto: z původního pozemku p. č. 186/1 – ost. plocha, ost. komunikace ve výměře 8 480 m2 oddělen díl „a“ ve výměře 10 m2, z pův. pozemku p. č. 600 – ost. plocha, ost. komunikace ve výměře 154 m2 oddělen díl „b“ ve výměře 3 m2 a z pův. pozemku p. č. 603 – ost. pl., jiná plocha ve výměře 160 m2 oddělen díl „c“ ve výměře 12 m2 a tyto díly nově označeny jako p. č. 603/2 – ost. pl., jiná plocha ve výměře 25 m2 a dále z pův. pozemku p. č. 630 - ost. plocha, ostatní komunikace ve výměře 709 m2 oddělen díl ve výměře 2 m2 - nově označen jako p. č. 630/2 – ost. pl., ost. komunikace – celkem 27 m2 pozemků ve vlastnictví města Žďáru nad Sázavou, zapsaných v katastru nemovitostí u Katastrálního úřadu pro Vysočinu se sídlem v Jihlavě, Katastrální pracoviště Žďár nad Sázavou na LV č. 1, obec Žďár nad Sázavou, vše v k. ú. Město Žďár do vlastnictví manželů O. a Z.P. ZR  - za část dle GP z původního pozemku p.č. 604 - zastavěná plocha, zbořeniště ve výměře 219 m2 odděleného dílu ve výměře 4 m2 nově označeného jako p. č. 604/2 - zastavěná plocha, zbořeniště ve výměře 4 m2 v k. ú. Město Žďár, zapsaného v katastru nemovitostí u Katastrálního úřadu pro Vysočinu se sídlem v Jihlavě, Katastrální pracoviště Žďár nad Sázavou na LV č. 4580, obec Žďár nad Sázavou, ve vlastnictví manželů O. a Z. P. (SJM), ZR  - do vlastnictví města Žďáru nad Sázavou – za účelem majetkoprávního vypořádání vztahů k pozemkům, související s opravou plotu u RD ul. Veselská č.p. 37/50, ZR 1 (po úpravě a vykácení zeleně v městském parku „U Ivana“). -  vše za kupní cenu obvyklou ve výši 800,-- Kč/m2
- Rozdíl mezi hodnotou směňovaných pozemků za cenu obvyklou činí částku ve výši 18.400,-- Kč, která bude manžely P. městu doplacena.

Hlasování: Pro 9, proti 0, zdrž. 0

 

c) 1. Rada města po projednání schvaluje pronájem pozemku ve vlastnictví města Žďáru nad Sázavou J.K., ZR – podíl id. 1/2 a  T.V., ZR  – podíl id. 1/2, a to pozemku p.č. 6065 – zastavěná plocha a nádvoří ve výměře 302 m2 v k. ú. Město Žďár, zapsáno v katastru nemovitostí u Katastrálního úřadu pro Vysočinu se sídlem v Jihlavě, Katastrální pracoviště Žďár nad Sázavou na LV č. 1, obec Žďár nad Sázavou, v lokalitě ul. Haškova 60, ZR 6, pod objektem č.p. 2172 – za účelem majetkoprávního vypořádání vztahu k pozemku jiného vlastníka (stavba na cizím pozemku) v souvislosti s podanou žádostí na změnu využití objektu pro bydlení.
Smlouva o pronájmu pozemku bude uzavřena na dobu určitou od doby převodu vlastnictví objektu z vlastnictví společnosti SATT a. s. do doby prodeje pozemku a výše nájemného 80,-- Kč/m2.

2. Rada města po projednání schvaluje a doporučuje zastupitelstvu města ke schválení uzavření Smlouvy o budoucí kupní smlouvě na odprodej pozemku ve vlastnictví města Žďáru nad Sázavou do podílového spoluvlastnictví  J.K.  ZR  – podíl id. 1/2 a T.V. ZR  – podíl id. 1/2, a to pozemku p.č. 6065 – zastavěná plocha a nádvoří ve výměře 302 m2 v k. ú. Město Žďár, zapsáno v katastru nemovitostí u Katastrálního úřadu pro Vysočinu se sídlem v Jihlavě, Katastrální pracoviště Žďár nad Sázavou na LV č. 1, obec Žďár nad Sázavou, v lokalitě ul. Haškova 60, ZR 6, pod objektem č.p. 2172 – za účelem majetkoprávního vypořádání vztahu k pozemku jiného vlastníka (stavba na cizím pozemku) v souvislosti s podanou žádostí na změnu využití objektu pro bydlení, v předloženém znění.

Hlasování: Pro 9, proti 0, zdrž. 0

 

d) Rada města po projednání schvaluje a doporučuje zastupitelstvu města ke schválení bezúplatné nabytí – dar pozemků ve vlastnictví ČR a ve správě Ředitelství silnic a dálnic ČR se sídlem Na Pankráci 546/56, Praha 4 - Správa Jihlava, Kosovská 10a, Jihlava, do vlastnictví města Žďáru nad Sázavou, a to dle GP č. 805-209/2014 ze dne 18. 12. 2014, z části původního pozemku p. č. 75/22 – ost. plocha, ost. komunikace ve výměře 405 m2 (ve vlastnictví ŘSD ČR) nově oddělených dílů „e“ ve výměře 27 m2, „f“ ve výměře 6 m2, „g“ ve výměře 16 m2, „h“ ve výměře 13 m2, „i“ ve výměře 15 m2, „j“ ve výměře 8 m2, „k“ ve výměře 7 m2, „l“ ve výměře 20 m2, „m“ ve výměře 19 m2 a „n“ ve výměře 8 m2 - v celkové výměře 139 m2, nově sloučených do pozemku p. č. 360/1 – ostatní plocha, ostatní komunikace ve vlastnictví města Žďáru nad Sázavou – vše v k. ú. Zámek Žďár v lokalitě ul. Bezručova, ZR 2 – za účelem majetkoprávního vypořádání vztahů k pozemkům a v souvislosti se zápisem stavby do katastru nemovitostí, po realizaci stavby města „Stavební úpravy chodníku – ul. Bezručova ve Žďáře nad Sázavou“, spočívající ve stavebních úpravách (rekonstrukci) povrchu stávajícího chodníku.

Hlasování: Pro 9, proti 0, zdrž. 0

 

e) Rada města po projednání schvaluje a doporučuje zastupitelstvu města ke schválení uzavření smlouvy o zřízení věcného břemene – služebnosti mezi společností KINSKÝ Žďár, a. s. se sídlem Zámek 1/1, Žďár n. Sáz. – jako povinným a městem Žďár nad Sázavou – jako oprávněným, a to na pozemku ve vlastnictví společnosti KINSKÝ Žďár, a. s. - na části p. č. 68 – zastavěná plocha, zapsaném v katastru nemovitostí u Katastrálního úřadu pro Vysočinu se sídlem v Jihlavě, Katastrální pracoviště  Žďár nad Sázavou na LV č. 601, obec Žďár nad Sázavou,  k. ú. Zámek Žďár - za účelem vybudování stavby „Základní škola Žďár nad Sázavou, Zámek Žďár č.p. 4, STL plynovodní přípojka, odběrné plynové zařízení“ v k. ú. Zámek Žďár, ZR 2, včetně přístupu a příjezdu za účelem provozu, údržby, oprav a rekonstrukce stavby plynovodní přípojky ve prospěch oprávněného.
Právo odpovídající věcnému břemenu – služebnosti se zřizuje za jednorázovou neopakující se úplatu ve výši 10.000,-- Kč + platná sazba DPH.   

Hlasování: Pro 9, proti 0, zdrž. 0

 

f) Rada města po projednání schvaluje a doporučuje zastupitelstvu města ke schválení uzavření smlouvy o zřízení věcného břemene – služebnosti mezi ČR – Státním pozemkovým úřadem se sídlem Husinecká 1024/11a, 130 00 Praha 3 – Žižkov, zastoupeným Krajským pozemkovým úřadem pro kraj Vysočina se sídlem Fritzova 4, 586 01 Jihlava – jako povinným a městem Žďár nad Sázavou – jako oprávněným, a to na pozemku ve vlastnictví ČR – Státní pozemkový úřad - na části p. č. 6993 – trvalý travní porost, zapsaném v katastru nemovitostí u Katastrálního úřadu pro Vysočinu se sídlem v Jihlavě, Katastrální pracoviště  Žďár nad Sázavou na LV č. 10002, obec Žďár nad Sázavou,  k. ú. Město Žďár - za účelem existence a provozování stavby „Plynofikace Žďár nad Sázavou – Radonín STL plynovod vč. 19 ks plynovodních přípojek pro RD“ v celkové délce 60,6 m v k. ú. Město Žďár, část Radonín, včetně přístupu a příjezdu za účelem provozu, údržby, oprav a rekonstrukce stavby plynárenského zařízení ve prospěch oprávněného.
Právo odpovídající věcnému břemenu – služebnosti se zřizuje za jednorázovou neopakující se úplatu ve výši 7.320,-- Kč.

Hlasování: Pro 9, proti 0, zdrž. 0

 

g) Rada města po projednání schvaluje a doporučuje zastupitelstvu města ke schválení uzavření smlouvy o zřízení věcného břemene – služebnosti mezi J.H. ZR  – jako povinným a městem Žďár nad Sázavou – jako oprávněným, a to na pozemcích ve vlastnictví J.H. ZR  - na částech p. č. 76/3 a 79/3 – oba ostatní plocha, zeleň, zapsaných v katastru nemovitostí u Katastrálního úřadu pro Vysočinu se sídlem v Jihlavě, Katastrální pracoviště  Žďár nad Sázavou na LV č. 598, obec Žďár nad Sázavou,  k. ú. Zámek Žďár - za účelem umístění nového podzemního vedení VO včetně stávajícího sloupu VO v rámci stavby „Přechod pro chodce, autobusová zastávka, ul. Santiniho, Žďár nad Sázavou“ v k. ú. Zámek Žďár, ZR 2, včetně přístupu a příjezdu za účelem provozu, údržby, oprav a rekonstrukce podzemního vedení VO včetně sloupu VO ve prospěch oprávněného, v předloženém znění.
Právo odpovídající věcnému břemenu – služebnosti se zřizuje za jednorázovou neopakující se úplatu ve výši 1.000,-- Kč + platná sazba DPH.

Hlasování: Pro 9, proti 0, zdrž. 0

 

h) Rada města po projednání schvaluje a doporučuje zastupitelstvu města ke schválení uzavření smlouvy o zřízení věcného břemene – služebnosti mezi L.S. Vatín  – jako povinným a městem Žďár nad Sázavou – jako oprávněným, a to na pozemku ve vlastnictví L.S. Vatín  - na části p. č. 76/5 – ostatní plocha, jiná plocha, zapsaného v katastru nemovitostí u Katastrálního úřadu pro Vysočinu se sídlem v Jihlavě, Katastrální pracoviště  Žďár nad Sázavou na LV č. 1072, obec Žďár nad Sázavou,  k. ú. Zámek Žďár - za účelem umístění nového podzemního vedení VO včetně sloupu VO v rámci stavby „Přechod pro chodce, autobusová zastávka, ul. Santiniho, Žďár nad Sázavou“ v k. ú. Zámek Žďár, ZR 2, včetně přístupu a příjezdu za účelem provozu, údržby, oprav a rekonstrukce podzemního vedení VO včetně sloupu VO ve prospěch oprávněného, v předloženém znění.
Právo odpovídající věcnému břemenu – služebnosti se zřizuje za jednorázovou neopakující se úplatu ve výši 1.000,-- Kč + platná sazba DPH.

Hlasování: Pro 9, proti 0, zdrž. 0

 

i) Rada města po projednání schvaluje a doporučuje zastupitelstvu města ke schválení uzavření smlouvy o zřízení věcného břemene – služebnosti mezi I. M., ZR  a B. V. Chotěboř – jako povinnými a městem Žďár nad Sázavou – jako oprávněným, a to na pozemku ve spoluvlastnictví I. M., ZR a   (podíl id. 19/24) a B. V. Chotěboř (podíl id. 5/24) - na části p. č. 730 – trvalý travnatý porost, zapsaném v katastru nemovitostí u Katastrálního úřadu pro Vysočinu se sídlem v Jihlavě, Katastrální pracoviště  Žďár nad Sázavou na LV č. 923, obec Žďár nad Sázavou,  k. ú. Zámek Žďár - za účelem umístění nového podzemního vedení VO včetně stávajícího sloupu VO v rámci stavby „Pěší trasa podél barokního mostu, Žďár nad Sázavou“ v k. ú. Zámek Žďár, ZR 2, včetně přístupu a příjezdu za účelem provozu, údržby, oprav a rekonstrukce podzemního vedení VO včetně sloupu VO ve prospěch oprávněného, v předloženém znění.
Právo odpovídající věcnému břemenu – služebnosti se zřizuje za jednorázovou neopakující se úplatu ve výši 10.000,-- Kč + platná sazba DPH.

Hlasování: Pro 9, proti 0, zdrž. 0

 

8. Usn. 383/2015/OP

Pronájem rybníků

Rada města po projednání:

Neschvaluje žádost pana Radka Kujala o pronájem rybníků ve vlastnictví města Žďáru nad Sázavou a nevyhlašuje záměr na pronájem rybníků ve vlastnictví města Žďáru nad Sázavou.

Hlasování: Pro 8, proti 0, zdrž. 1

 

9. Usn. 384/2015/OP

Byty a prostory sloužící podnikání

a) Rada města schvaluje vyhlášení záměru na pronájem bytu č. 36, nacházejícího se v bytovém domě č.p. 1936 na ulici Brodská č.or. 35, Žďár nad Sázavou, část Žďár nad Sázavou 3, který je součástí pozemku p.č.1276 v k.ú. Město Žďár, dle předloženého návrhu.

Hlasování: Pro 9, proti 0, zdrž. 0

 

b) Rada města schvaluje podnájem  bytu č. 2, nacházejícího se v bytovém domě č.p. 454 na ulici Purkyňova č.or. 7, Žďár nad Sázavou, část Žďár nad Sázavou 2, dle předloženého návrhu.             

Hlasování: Pro 9, proti 0, zdrž. 0

 

c) Rada města neschvaluje žádost manželů B. o změnu smlouvy  o nájmu bytu č. 12, nacházejícího se v bytovém domě č.p. 1876 na ulici Brodská č.or. 27, Žďár nad Sázavou, část Žďár nad Sázavou 3, který je součástí pozemku p.č.1261 v k.ú. Město Žďár, z doby určité na dobu neurčitou.

Hlasování: Pro 9, proti 0, zdrž. 0

 

d) Rada města schvaluje žádost L. D. o změnu smlouvy  o nájmu bytu č. 28, nacházejícího se v bytovém domě č.p. 1871 na ulici Revoluční č.or. 30, Žďár nad Sázavou, část Žďár nad Sázavou 3, který je součástí pozemku p.č.1256 v k.ú. Město Žďár, z doby určité na dobu neurčitou.                                                    

Hlasování: Pro 9, proti 0, zdrž. 0

 

e) Rada města schvaluje uzavření smlouvy o nájmu prostoru, umístěného v objektu č.p. 1825, Brodská ulice č.or. 11 ve Žďáře nad Sázavou, část Žďár nad Sázavou 3, který je součástí pozemku p.č.1244 v k.ú. Město Žďár, o celkové výměře 22 m2. Smlouva bude uzavřena mezi městem Žďár nad Sázavou a A.P., Hamry nad Sázavou,  na dobu neurčitou. Nájemné je stanoveno ve výši 600 Kč/měsíc.

Hlasování: Pro 9, proti 0, zdrž. 0

 

f) Rada města po projednání schvaluje pronájem části prostor sloužících podnikání, které se nachází v objektu č.p. 1141, který je součástí pozemku parc. č. 6130/1, zastavěná plocha a nádvoří, na ulici Nádražní č.or. 44 ve Žďáře nad Sázavou, část  Žďár nad Sázavou 6, vše zapsáno u Katastrálního úřadu pro Vysočinu, Katastrální pracoviště Žďár nad Sázavou, na listu vlastnictví č. 1, pro obec Žďár nad Sázavou a katastrální území Město Žďár (AZ Centrum pravá část) v celkové výměře 125,88 m2, provozování Fresh baru. Smlouva bude uzavřena mezi městem Žďár nad Sázavou a společností Bath line s.r.o., Polnička 263, IČO 27709698 a bude uzavřena na dobu neurčitou.  Výše nájemného 300 Kč/m2/rok.

Hlasování: Pro 9, proti 0, zdrž. 0

 

10. Usn. 389/2015/OP

Vyřazení majetku a odpis nedobytných pohledávek

Rada města po projednání schvaluje:

  • vyřazení a následnou likvidaci nefunkčního, poškozeného majetku v celkové částce  57 934,30 Kč dle předloženého návrhu (příloha č. 1)
  • vyřazení nepotřebného majetku v pořizovací ceně 765 901,75 Kč dle předloženého návrhu (příloha č. 2)
  • předložený návrh u věcí nalezených a předaných MěÚ Žďár nad Sázavou podle §135 obč. zákoníku - věci nalezené k 31.12.2013 (příloha č. 4)
  • vyřazení (úplný odpis) nedobytných pohledávek  v celkové částce 241 200 Kč   dle předloženého návrhu  (příloha č. 5a, 5b)
  • převod nedobytných pohledávek na podrozvahový účet v celkové částce  313 867,50 Kč dle předloženého návrhu (příloha č. 6a, 6b, 6c)
  • Smlouvu o bezúplatném převodu mezi městem Žďár nad Sázavou a Poliklinika Žďár nad Sázavou, příspěvková organizace, Studentská 4, Žďár nad Sázavou, v předloženém znění
  • Smlouvu o bezúplatném převodu mezi městem Žďár nad Sázavou a Active -  příspěvková organizace, se sídlem Dolní 3, Žďár nad Sázavou, v předloženém znění

Rada města po projednání doporučuje ZM schválit:

  • návrh na převod nedobytných pohledávek  na podrozvahový účet v celkové částce   148 000 Kč dle předloženého návrhu  (příloha č. 7)
  • návrh na vyřazení (úplný odpis) nedobytných pohledávek v celkové částce 190 312,88 Kč dle předloženého návrhu (příloha č. 8a, 8b)

Hlasování: Pro 9, proti 0, zdrž. 0

 

11. Usn. 379/2015/OI

Výsledky výběrového řízení – Elektronizace finančního řízení města a jeho organizací

Rada města po projednání schvaluje výsledky výběrového řízení na dodavatele veřejné zakázky „Elektronizace finančního řízení města a jeho organizací“ v rámci projektu č. CZ.1.06/2.1.00/22.09611 Rozvoj služeb Technologického centra ORP Žďár nad Sázavou dle doporučení komise pro posouzení a hodnocení nabídek.

Rada města po projednání schvaluje uzavření smluv na realizaci veřejné zakázky „Elektronizace finančního řízení a jeho organizací“ v rámci projektu č. CZ 1.06/2.1.00/22.09611 Rozvoj služeb Technologického centra ORP Žďár nad Sázavou dle předloženého návrhu.

Hlasování: Pro 7, proti 0, zdrž. 0

 

12. Usn. 388/2015/OF

Rozpočtové opatření č. 7/2015

Rada města po projednání doporučuje zastupitelstvu města ke schválení rozpočtová opatření č. 7/2015.

Hlasování: Pro 7, proti 0, zdrž. 0

 

13. Usn. 394/2015/OS

Family a Senior Point – vyhodnocení výběrového řízení

Rada města bere na vědomí zápis z posouzení a hodnocení nabídek výběrového řízení na provoz Family a Senior Pointu se Žďáře nad Sázavou, který je přílohou materiálu.

Rada města po projednání schvaluje uzavření smlouvy o dílo na provoz Family Pointu a Senior Pointu mezi městem a Kolpingovým dílem České republiky z.s. v předloženém znění.

Rada města doporučuje zastupitelstvu města schválit rozpočtovou položku Family a Senior Point ve výši 53 000 Kč snížením stávající položky č. 43.10 Podpora prorodinné politiky.

Hlasování: Pro 6, proti 0, zdrž. 1

 

14. Usn. 395/2015/OS

Doplnění pořadníku DPS

Rada města po projednání schvaluje doplnění pořadníku DPS dle předloženého návrhu.

Hlasování: Pro 7, proti 0, zdrž. 0

 

15. Usn. 396/2015/OS

Udělení výjimky z podmínky trvalého pobytu pro přidělení bytu v DPS

Rada města po projednání schvaluje udělení výjimky z kritérií pro přidělení bytu v domech s pečovatelskou službou v bodě podmínka trvalého pobytu na území výkonu státní správy Městského úřadu Žďár nad Sázavou dle přiloženého materiálu.

Hlasování: Pro 7, proti 0, zdrž. 0

 

16. Usn. 387/2015/MST

Hodnocení ředitelů příspěvkových organizací města a organizační složky města

Rada města schvaluje mimořádné odměny ředitelům příspěvkových organizací města a organizační složky města na základě provedeného vyhodnocení hospodaření a činnosti za 1. pololetí 2015.

Hlasování: Pro 7, proti 0, zdrž. 0 

 

17. Různé

Usn. 385/2015/ŠKS

Zápis z Komise pro sport a volný čas a Komise pro mezinárodní a regionální spolupráci

Rada města byla seznámena se zápisem z Komise pro sport a volný čas konané dne 5. 10. 2015 a se zápisem z Komise pro mezinárodní a regionální spolupráci konané dne 1. 10. 2015.

 

Ústní zpráva/Taj.

Schválení zahraniční cesty

Rada města schvaluje zahraniční cestu p. starosty města  a p. místostarosty města  - exkurzi zástupce Sdružení obcí Vysočiny, z.s.p.o., pro získání informací o odpadovém hospodářství v Německu a Švýcarsku  s následnou možnou aplikací do ISNOV ve dnech 14. 10. 2015 – 16. 10. 2015.

 

Ústní zpráva/STAR.

Pověření zastupování města

Rada města pověřuje Ing. Radka Zlesáka, člena Rady města Žďáru nad Sázavou k podepisování dokumentů města Žďáru nad Sázavou v době od 14. 10. 2015 do 16. 10. 2015  včetně, vzhledem k nepřítomnosti starosty a místostarosty města.

 

Ústní zpráva/RM

Předkládání materiálů příspěvkových organizací pro jednání RM a ZM

Rada města v návaznosti na schválené Zásady transparentnosti ukládá ředitelům příspěvkových organizací zpracovávat k předkládaným materiálům RM a ZM anotace vystihující předkládanou problematiku v rozsahu max. 500 znaků a dále zpracovávat anonymizovanou verzi předkládaného materiálu v souladu se zákonem č. 101/2000 Sb. o ochraně osobních údajů pro zveřejnění na webu.

 

Ústní zpráva/RM

Delegace člena do výběrové komise na pořízení ultrazvuku na PO Poliklinika

Rada města deleguje radního MUDr. Radka Černého do výběrové komise na pořízení ultrazvuku na PO Poliklinika.

Hlasování: Pro 7, proti 0, zdrž. 0

 

 

Ověřovatel:

MUDr. Radek Černý, v. r.

 

 

Mgr. Zdeněk Navrátil, v.r. Ing. Josef Klement, v.r.
starosta města místostarosta města