Zápis z 27. schůze rady města konané dne 19. 10. 2015

zveřejněno: 21. 10. 2015

Počet přítomných členů:

9

 

Ověřovatel zápisu:

Mgr. Ludmila Řezníčková

 

Schválený pořad 27. schůze rady města:

  1. Informace spolku PlyneTo – bez přijatého usnesení
  2. Smlouva o dílo se SATT, a.s
  3. Majetkoprávní jednání
  4. Byty a prostory sloužící podnikání
  5. Jednací řád rady města
  6. Různé
    Udělení ředitelského volna na základních školách ve Žďáře nad Sázavou

 

PŘEHLED USNESENÍ

1. Usn. 402/2015/ŠKS

Smlouva o dílo se Satt, a.s.

Rada města po projednání schvaluje Smlouvu o dílo se Satt, a.s, na zhotovení videospotů prezentujících město Žďár nad Sázavou dle předloženého návrhu.

Hlasování: Pro 9, proti 0, zdrž. 0

 

2. Usn. 398/2015/OP

Majetkoprávní jednání

Rada města po projednání schvaluje návrh Smlouvy o nájmu pozemku dle upraveného návrhu a ukládá majetkoprávnímu odboru provést výběrové řízení formou elektronické aukce s tím, že o nájemci pozemku rozhodne nejvyšší cena nájmu za 1m2 nabídnutá v elektronické aukci.

Hlasování: Pro 8, proti 0, zdrž. 0

 

3. Usn. 399/2015/OP

Byty a prostory sloužící podnikání

a) Rada města schvaluje vyhlášení záměru na pronájem bytu č. 20, nacházejícího se v bytovém domě č.p. 1829 na ulici Revoluční č.or. 27, Žďár nad Sázavou, část Žďár nad Sázavou 3, který je součástí pozemku p.č.1248 v k.ú. Město Žďár a obci Žďár nad Sázavou, dle předloženého návrhu.

Hlasování: Pro 9, proti 0, zdrž. 0

 

b) Rada města rozhoduje podat výpověď nájmu bytu č. 36, nacházejícího se v bytovém domě č.p. 1871 na ulici Revoluční č.or. 30, Žďár nad Sázavou, část Žďár nad Sázavou 3, který je součástí pozemku p.č.1256 v k.ú. Město Žďár a obci Žďár nad Sázavou, a ukládá starostovi města zajistit její zpracování.

Hlasování: Pro 9, proti 0, zdrž. 0

 

c) Rada města schvaluje žádost p.H. P. o změnu smlouvy  o nájmu bytu č. 14, nacházejícího se v bytovém domě č.p. 1932 na ulici Brodská č.or. 43, Žďár nad Sázavou, část Žďár nad Sázavou 3, který je součástí pozemku p.č.1275 v k.ú. Město Žďár a obci Žďár nad Sázavou, z doby určité na dobu neurčitou.

Hlasování: Pro 9, proti 0, zdrž. 0

 

d) Rada města schvaluje uzavření smlouvy o nájmu bytu č. 3, umístěného v bytovém domě č.p. 1936 na ulici Brodská č.or. 35, Žďár nad Sázavou, část Žďár nad Sázavou 3, který je součástí pozemku p.č.1276 v k.ú. Město Žďár a obci Žďár nad Sázavou. Smlouva o nájmu bytu bude uzavřena s p. I. L., dle předloženého návrhu. Smlouva o nájmu bytu bude uzavřena na dobu určitou 2 měsíců s tím, že v případě, že ze strany nájemkyně budou plněny povinnosti ze smlouvy o nájmu bytu vyplývající, bude nájemní poměr prodlužován za stejných podmínek. V případě, že povinnosti ze smlouvy o nájmu bytu ze strany nájemkyně opakovaně plněny nebudou, ukládá rada města majetkoprávnímu odboru učinit kroky směřující k vyklizení bytu.

Hlasování: Pro 9, proti 0, zdrž. 0

 

e) Rada města schvaluje uzavření smlouvy o nájmu bytu č. 19, umístěného v bytovém domě č.p. 1825 na ulici Brodská č.or. 11, Žďár nad Sázavou, část Žďár nad Sázavou 3, který je součástí pozemku p.č.1244 v k.ú. Město Žďár a obci Žďár nad Sázavou. Smlouva o nájmu bytu bude uzavřena s p. L.H. dle předloženého návrhu. Smlouva o nájmu bytu bude uzavřena na dobu určitou 2 měsíců s tím, že v případě, že ze strany nájemkyně budou plněny povinnosti ze smlouvy o nájmu bytu vyplývající, bude nájemní poměr prodlužován za stejných podmínek. V případě, že povinnosti ze smlouvy o nájmu bytu ze strany nájemkyně plněny nebudou, ukládá rada města majetkoprávnímu odboru učinit kroky směřující k vyklizení bytu.

Hlasování: Pro 9, proti 0, zdrž. 0

 

4. Usn. 400/2015/OP

Jednací řád Rady města Žďáru nad Sázavou

Rada města po projednání schvaluje Jednací řád Rady města Žďáru nad Sázavou v předloženém znění

Hlasování: Pro 9, proti 0, zdrž. 0

 

5. Různé

Ústní zpráva/MST

Udělení ředitelského volna na základních školách ve Žďáře nad Sázavou

Rada města bere na vědomí udělení ředitelského volna z organizačních důvodů dne 16. 11. 2015 na všech základních školách ve Žďáře nad Sázavou.

Hlasování:: Pro 9, proti 0, zdrž. 0

 

 

Ověřovatel:

Mgr. Ludmila Řezníčková, v. r.

 

 

 

Mgr. Zdeněk Navrátil, v.r. Ing. Josef Klement, v.r.
starosta města místostarosta města