Zápis z 28. schůze rady města konané dne 2. 11. 2015

zveřejněno: 6. 11. 2015

Počet přítomných členů:

8

 

Omluven:

PhDr. Zdeněk Kulhánek

 

Ověřovatel zápisu:

Rostislav Dvořák

 

Schválený pořad 28. schůze rady města:

 1. Změna zařazení školského zařízení Active-SVČ do sítě škol a školských zařízení
 2. Přijetí strážníků městské policie u příležitosti 20 let služby
 3. Smlouva o bezúplatném převodu světelného výstražného zařízení
 4. Pojištění majetku města
 5. Rozpočet města na rok 2016
 6. Autocvičiště – provozní řád a poplatky za jeho využití
 7. Přechod pro chodce Okružní dolní
 8. Nařízení RM č. 2/2015
 9. Plán zimní údržby
 10. Smlouva o zajištění provozu TIC
 11. Žádost TJ Žďár n. S.
 12. Dodatek č. 1 k Memorandu o přípravě, realizaci a provozování expozice „Umění baroka“
 13. Přijetí daru
 14. Majetkoprávní jednání
 15. Byty a prostory sloužící podnikání
 16. Určovací žaloba
 17. Dodatek č. 4 ke smlouvě o dílo ze dne 30.11.2011 o navýšení ceny díla na „Zhotovení územního plánu Žďár nad Sázavou“
 18. Rozpočtová opatření PO Poliklinika Žďár nad Sázavou
 19. Řešení technického zhodnocení – KRYOKOMORA
 20. Různé

 

PŘEHLED USNESENÍ

1. Usn. 403/2015/Active

Změna zařazení školského zařízení Active-SVČ do sítě škol a školských zařízení

Rada města po projednání:

  • Schvaluje změnu zařazení školského zařízení Active-středisko volného času, příspěvková organizace do sítě škol.
  • Schvaluje místa poskytovaného vzdělávání nebo školských služeb

Hlasování: Pro 6, proti 0, zdržel se 0

 

2. Usn. 405/2015/MP

Přijetí strážníků u příležitosti 20 let služby u městské policie

Rada města vyslovuje poděkování p. Martinu Svobodovi, p. Miloslavu Kovaříkovi, p. Janu Crlíkovi a p. Jiřímu Svatoňovi, strážníkům městské policie, u příležitosti 20 let služby a za jejich dlouholetou činnost je oceňuje věcným darem.

Hlasování: Pro 7, proti 0, zdržel se 0

 

3. Usn. 406/2015/MP

Smlouva o bezúplatném převodu světelného výstražného zařízení

Rada města po projednání schvaluje Smlouvu o bezúplatném převodu světelného výstražného zařízení, která bude uzavřena mezi městem Žďár nad Sázavou jako převodcem a obcí Světnov jako nabyvatelem, v předloženém znění.

Hlasování: Pro 6, proti 0, zdržel se 0

 

4. Usn. 416/2015/OF

Pojištění majetku města na roky 2016-2017

Rada města po projednání schvaluje poskytovatele pojištění majetku města Kooperativa pojišťovnu, a.s., Vienna Insurance Group se sídlem Praha 8, Pobřežní 665/21, IČO 47116617.

Hlasování: Pro 8, proti 0, zdržel se 0

 

5. Usn. 418/2015/OF

Rozpočet města na rok 2016

Rada města po projednání bere na vědomí návrh rozpočtu na rok 2016.

Hlasování: Pro 7, proti 0, zdržel se 0

 

6. Usn. 404/2015/OD

Autocvičiště – provozní řád a poplatky za jeho využití

Rada města po projednání schvaluje nový provozní řád a výši poplatků za využití autocvičiště dle předloženého návrhu a pověřuje starostu města k uzavírání dohod o využití.

Hlasování: Pro 7, proti 0, zdržel se 1

 

7. Usn. 415/2015/OD

Přechod pro chodce Okružní dolní

Rada města po projednání bere na vědomí předložený materiál a ukládá odboru dopravy sjednat schůzku s petičním výborem.

Hlasování: Pro 7, proti 0, zdržel se 0

 

8. Usn. 407/2015/KS

Nařízení RM č. 2/2015

Rada města vydává Nařízení RM č. 2/2015, kterým se vymezují úseky místních komunikací, na který se pro jejich malý dopravní význam nezajišťuje sjízdnost a schůdnost odstraňováním sněhu a náledí.

Hlasování: Pro 6, proti 0, zdržel se 0

 

9. Usn. 408/2015/KS

Plán zimní údržby

Rada města po projednání schvaluje plán zimní údržby.

Hlasování: Pro 7, proti 0, zdržel se 0

 

10. Usn. 409/2015/ŠKS

Smlouva – zajištění provozu TIC

Rada města po projednání schvaluje uzavření Smlouvy o zajištění provozu Turistického informačního centra města Žďáru nad Sázavou mezi městem Žďár nad Sázavou a panem Bohuslavem Nahodilem v roce 2016 v předloženém znění.

Hlasování: Pro 7, proti 0, zdržel se 0

 

11. Usn. 410/2015/ŠKS

Žádost TJ Žďár nad Sázavou

Rada města po projednání schvaluje investiční příspěvek ve výši 180 000 Kč Tělovýchovné jednotě Žďár nad Sázavou na rekonstrukci výměníkové stanice dle Smlouvy o poskytnutí provozní dotace uzavřené mezi městem Žďár nad Sázavou a TJ Žďár nad Sázavou ze dne 27. 1. 2015.

Hlasování: Pro 7, proti 0, zdržel se 0

 

12. Usn. 411/2015/ŠKS

Dodatek č. 1 k Memorandu o přípravě, realizaci a provozování expozice „Umění baroka“

Rada města po projednání doporučuje zastupitelstvu města schválit uzavření Dodatku č. 1 k Memorandu o přípravě, realizaci a provozování ze dne 7. května 2009 v předloženém znění.

Hlasování: Pro 7, proti 0, zdržel se 0

 

13. Usn. 419/2015/3.ZŠ

Přijetí daru

Rada města po projednání schvaluje přijetí daru Základní školou Žďár nad Sázavou, Komenského 6 od fyzické osoby.

Hlasování: Pro 6, proti 0, zdržel se 1

 

14. Usn. 412/2015/OP

Majetkoprávní jednání

a) Rada města po projednání schvaluje uzavření smlouvy o zřízení věcného břemene mezi městem Žďár nad Sázavou – jako povinným a společností VÝSTAVBA KLAFAR s.r.o., se sídlem Jamská 2486/8, Žďár nad Sázavou – jako oprávněným na pozemcích ve vlastnictví města Žďáru nad Sázavou a to na částech p. č. 7998/1, p. č. 7977/1, p. č. 7977/2, p. č. 7977/3, p. č. 7991, p. č. 7990/2, p. č. 2045, p. č. 2047, p. č. 7978, p. č. 7992/27, p. č. 8014/15 a p. č. 8017 v k. ú. Město Žďár, zapsaných v katastru nemovitostí u Katastrálního úřadu pro Vysočinu se sídlem v Jihlavě, Katastrální pracoviště  Žďár nad Sázavou na LV č. 1, obec Žďár nad Sázavou - za účelem vybudování přípojek inženýrských sítí včetně komunikací v rámci stavby „OS KLAFAR – ul. Rytecká - 8 RD, Žďár nad Sázavou 3, včetně přístupu a příjezdu k vybudovaným přípojkám za účelem provozu, údržby, oprav a rekonstrukce uvedené stavby ve prospěch oprávněného.
Právo odpovídající věcnému břemenu - služebnosti se zřizuje za jednorázovou neopakující se úplatu ve výši 10.000,-- Kč + platná sazba DPH.

Hlasování: Pro 7, proti 0, zdržel se 0

 

b) Rada města po projednání schvaluje uzavření Smlouvy o provedení stavby mezi p. S. P. ZR 7 - jako vlastníkem pozemku a městem Žďár nad Sázavou – jako stavebníkem, předmětem které je stanovení podmínek pro provedení stavby města „Rekonstrukce povrchů navazujícího prostoru nám. Republiky, Žďár nad Sázavou“, týkající se pokládky nové dlažby na části pozemku parc. č. 5 u objektu č.p. 292, nám. Republiky 32, ZR 1 v kat. území město Žďár, obec Žďár nad Sázavou, který je ve vlastnictví paní Silvie Plaché, v předloženém znění.

Hlasování: Pro 7, proti 0, zdržel se 0

 

15. Usn. 413/2015/OP

Byty a prostory sloužící podnikání

a) Rada města schvaluje žádost p. D.K. o změnu smlouvy  o nájmu bytu č. 9, nacházejícího se v bytovém domě č.p. 1876 na ulici Brodská č.or. 27, Žďár nad Sázavou, část Žďár nad Sázavou 3, který je součástí pozemku p.č.1261 v k.ú. Město Žďár, z doby určité na dobu neurčitou.

Hlasování: Pro 7, proti 0, zdržel se 0

 

b) Rada města schvaluje žádost p.  I. S. o  změnu smlouvy  o nájmu bytu č. 25, nacházejícího se v bytovém domě č.p. 1936 na ulici Brodská č.or. 35, Žďár nad Sázavou, část Žďár nad Sázavou 3, který je součástí pozemku p.č.1276 v k.ú. Město Žďár, z doby určité na dobu neurčitou.

Hlasování: Pro 7, proti 0, zdržel se 0

 

c) Rada města schvaluje žádost p. L. L. o změnu smlouvy  o nájmu bytu č. 27, nacházejícího se v bytovém domě č.p. 1829 na ulici Revoluční č.or. 27, Žďár nad Sázavou, část Žďár nad Sázavou 3, který je součástí pozemku p.č.1248 v k.ú. Město Žďár, z doby určité na dobu neurčitou.

Hlasování: Pro 7, proti 0, zdržel se 0

 

d) Rada města neschvaluje žádost manželů M. a Ž. S. o změnu smlouvy  o nájmu bytu č. 23, nacházejícího se v bytovém domě č.p. 1936 na ulici Brodská č.or. 35, Žďár nad Sázavou, část Žďár nad Sázavou 3, který je součástí pozemku p.č.1276 v k.ú. Město Žďár, z doby určité na dobu neurčitou.

Hlasování: Pro 7, proti 0, zdržel se 0

 

e) Rada města ruší svoje usnesení č. 384/2015/OP ze dne 12.10.2015 ve věci uzavření Smlouvy o nájmu prostor sloužících podnikání v objektu na Nádražní ulici č.p. 1141, který je součástí pozemku parc. č. 6130/1 zastavěná plocha a nádvoří, na ulici Nádražní č.or. 44 ve Žďáře nad Sázavou, část Žďár nad Sázavou 6, vše zapsáno u Katastrálního úřadu pro  Vysočinu, Katastrální pracoviště Žďár nad Sázavou, na listu vlastnictví č.1, pro obec Žďár nad Sázavou a katastrální území město Žďár (AZ Centrum pravá část) v celkové výměře 125,88 m2.

Hlasování: Pro 7, proti 0, zdržel se 0

 

f) Rada města ruší svoje usnesení č.349/2015/OP ze dne 7.9.2015 ve věci prodloužení vyhlášeného záměru na pronájem části prostor sloužících podnikání v objektu na Nádražní ulici č.p. 1141, který je součástí pozemku parc.č. 6130/1 zastavěná plocha a nádvoří, na ulici Nádražní č.or. 44 ve Žďáře nad Sázavou, část Žďár nad Sázavou 6, vše zapsáno u Katastrálního úřadu pro  Vysočinu, Katastrální pracoviště Žďár nad Sázavou, na listu vlastnictví č.1, pro obec Žďár nad Sázavou a katastrální území město Žďár (AZ Centrum) v celkové výměře 80,06 m2.

Hlasování: Pro 7, proti 0, zdržel se 0

 

g) Rada města vyhlašuje záměr na pronájem prostoru sloužícího podnikání v objektu č.p. 1141, který je součástí pozemku parc. č. 6130/1 zastavěná plocha a nádvoří, na ulici Nádražní č.or. 44, ve Žďáře nad Sázavou, část Žďár nad Sázavou 6, vše zapsáno u Katastrálního úřadu pro Vysočinu, Katastrální pracoviště Žďár nad Sázavou, na listu vlastnictví č. 1 pro obec Žďár nad Sázavou a katastrální území Město Žďár, (AZ Centrum pravá část) v celkové výměře 109,8 m2.  Záměr bude vyhlášen po dobu 15 dní.

Hlasování: Pro 7, proti 0, zdržel se 0

 

h) Rada města vyhlašuje záměr na pronájem prostoru sloužícího podnikání v objektu č.p.1141, který je součástí pozemku parc. č. 6130/1 zastavěná plocha a nádvoří, na ulici Nádražní č.or. 44 ve Žďáře nad Sázavou, část Žďár nad Sázavou 6, vše zapsáno u Katastrálního úřadu pro Vysočinu, Katastrální pracoviště Žďár nad Sázavou, na listu vlastnictví č.1 pro obec Žďár nad Sázavou a katastrální území Město Žďár, (AZ Centrum ) v celkové výměře 105,35 m2. Záměr bude vyhlášen po dobu 15 dní.

Hlasování: Pro 7, proti 0, zdržel se 0

 

16. Usn. 414/2015/OP

Určovací žaloba

Rada města po projednání rozhoduje podat určovací žalobu ve věci určení vlastníka staveb (hráze, opěrná zeď,  nátokové objekty, vypouštěcí zařízení, bezpečnostní přelivy a lávky) vybudovaných v rámci stavby vodního díla: „Odbahnění a opravy objektů Honzovských rybníků a obnova mokřadu Žabák“  a ukládá starostovi zajistit její zpracování.

Hlasování: Pro 7, proti 0, zdržel se 0

 

17. Mat. 420/2015/ORUP

Dodatek č. 4 ke smlouvě o dílo ze dne 30. 11. 2011 o navýšení ceny díla na „Zhotovení územního plánu Žďár nad Sázavou“

Bez přijatého usnesení - požadavek rady města na dopracování materiálu.

 

18. Usn. 421/2015/Pol.

Rozpočtové opatření – PO Poliklinika Žďár nad Sázavou

Rada města po projednání schvaluje rozpočtové opatření PO Poliklinika Žďár nad Sázavou.

Hlasování: Pro 6, proti 0, zdržel se 1

 

19. Mat. 422/2015/Pol.

Řešení technického zhodnocení – kryokomora

Bez přijatého usnesení - požadavek rady města na dopracování materiálu.

 

20. Různé

Kupní smlouva

Rada města schvaluje kupní smlouvu č. z04150734 mezi městem Žďár nad Sázavou a Stora Enso Wood Products Žďírec s.r.o. na prodej kalamitní těžby dřeva z městských lesů.

Hlasování: Pro 8, proti 0, zdržel se 0

 

Žádost spolku PlyneTo

Rada města po doplnění materiálu spolku PlyneTo vydává kladné stanovisko k založení soukromé školy ve Žďáře nad Sázavou.

Hlasování: Pro 6, proti 2, zdržel se 0

 

Usn. 423/2015/Star.

Dohoda o vzájemné spolupráci

Rada města po projednání schvaluje Dohodu o vzájemné spolupráci, která bude uzavřena mezi městem Žďár nad Sázavou a společností ComGate, a.s., se sídlem Jankovcova 1596/14a, 170 00, Praha 7 – Holešovice, IČO: 265 08 842, v předloženém znění.

Hlasování: Pro 7, proti 0, zdržel se 0

 

Zápisy z komisí

Rada města bere na vědomí zápisy z kulturní komise a komise pro marketing a komunikaci.

Hlasování: Pro 5, proti 0, zdržel se 0

 

 

Ověřovatel 

Rostislav Dvořák, v. r.

 

 

Mgr. Zdeněk Navrátil, v.r. Ing. Josef Klement, v.r.
starosta města místostarosta města