Zápis z 29. schůze rady města konané dne 16. 11. 2015

zveřejněno: 20. 11. 2015

Počet přítomných členů:

9

 

Ověřovatel zápisu:

MUDr. Radek Černý

 

Schválený pořad 29. schůze rady města:

 

 1. Mandátní smlouva Petrast
 2. Smlouva o pojištění
 3. Dotační programy pro rok 2016
 4. Spádové obvody pro přijímání dětí do 1. tříd ZŠ
 5. Kritéria pro přijímání žáků do 1. tříd ZŠ
 6. Změna úhrad
 7. Přijetí daru
 8. Vyřazení majetku
 9. Majetkoprávní jednání RM
 10. Majetkoprávní jednání ZM
 11. Byty a prostory sloužící podnikání
 12. Zásady transparentnosti
 13. Dodatek č. 4 ke smlouvě o dílo ze dne 30.11.2011 o navýšení ceny díla na „Zhotovení územního plánu Žďáru nad Sázavou“.
 14. Úvěr Relaxační centrum
 15. Smlouva účetnictví MOS
 16. Rozpočtová opatření č. 8
 17. Rozpočet města
 18. Projekt prorodinná politika Žďár
 19. Spolupráce s Agenturou pro sociální začleňování
 20. Lékařská pohotovostní služba ve Žďáře nad Sázavou
 21. Dohoda o použití stavby „I/19 – Žďár nad Sázavou – Mělkovice – přeložka“ dne 22. 11. 2015 - cykloneděle     
 22. Různé

 

 

PŘEHLED USNESENÍ

1. Usn. 417/2015/OF

Smlouvy s Petrast, a.s., Žďár nad Sázavou

Rada města po projednání schvaluje:

  • Dohodu o ukončení Mandátní smlouvy ze dne 25. 11. 2003 vč. plné moci k zastupování ze dne 24. 11. 2011 v předloženém  znění a ukončení Smlouvy dle zákona č. 89/2012 Sb. a dle zákona č. 38/2004 Sb. v platném znění k 31. 12. 2015 včetně plné moci k zastupování v předloženém znění
  • Uzavření Smlouvy dle zákona č. 89/2012 Sb. a dle zákona č. 38/2004 Sb. v platném znění od 1. 1. 2016 včetně plné moci k zastupování v předloženém znění.

Hlasování: Pro 7, proti 0, zdrž. 0

 

2. Usn. 432/2015/OF

Smlouva o pojištění majetku města na roky 2016 – 2017

Rada města po projednání schvaluje uzavření pojistné smlouvy s Kooperativa pojišťovnou, a.s., Vienna Insurance Group se sídlem Praha 8, Pobřežní 665/21, IČO 47116617 na roky 2016 – 2017.

Hlasování: Pro 7, proti 0, zdrž. 0

 

3. Usn. 424/2015/ŠKS

Dotační programy pro rok 2016

Rada města po projednání doporučuje zastupitelstvu města schválit vyhlášení uvedeného dotačního programu pro rok 2016 dle upravené varianty B:

ORGANIZOVANÝ SPORT DOSPĚLÝCH 2016 - 900 tis. Kč

Hlasování: Pro 7, proti 2, zdrž. 0

 

Rada města po projednání doporučuje zastupitelstvu města schválit vyhlášení uvedených dotačních programů pro rok 2016 dle upravené varianty B:

KULTURA 2016 - 900 tis. Kč
VOLNÝ ČAS 2016 - 200 tis. Kč
SPORT 2016 - 3 500 tis. Kč
SPORTOVIŠTĚ 2016 - 1 790 tis. Kč
Dotace pro poskytovatele sociálních, zdravotních a prorodinných služeb - 900 tis. Kč
Dotace pro podporu spolkové činnosti v sociální a zdravotní oblasti - 350 tis. Kč

Hlasování: Pro 9, proti 0, zdrž. 0

 

4. Usn. 426/2015/ŠKS

Spádové obvody pro přijímání dětí do 1. tříd základních škol

Rada města po projednání doporučuje zastupitelstvu města schválit Obecně závaznou vyhlášku města Žďáru nad Sázavou č. 2/2015 o stanovení spádových obvodů základních škol zřizovaných městem Žďár nad Sázavou v upraveném znění, kde bude v čl. 1 předkládané vyhlášky vyjmuta obec Počítky.

Hlasování: Pro 9, proti 0, zdrž. 0

 

5. Usn. 427/2015/ŠKS

Kritéria pro přijímání dětí do 1. tříd základních škol

Rada města po projednání byla seznámena s Kritérii pro přijímání dětí do 1. tříd jednotlivých základních škol ve Žďáře nad Sázavou v předloženém znění.

Hlasování: Pro 9, proti 0, zdrž. 0

 

6. Usn. 425/2015/p.o. SSm

Změna úhrad

Rada města po projednání schvaluje změnu úhrad v azylovém domě dle přílohy.

Hlasování: Pro 9, proti 0, zdrž. 0

 

7. Usn. 438/2015/ZŠ Pal.

Přijetí daru

Rada města po projednání schvaluje přijetí věcného daru pro Základní školu Žďár nad Sázavou, Palachova 2189/35, příspěvková organizace v celkové hodnotě 1 344 Kč.

Hlasování: Pro 8, proti 0, zdrž. 0

 

8. Usn. 439/2015/ZŠ Pal.

Vyřazení majetku

Rada města po projednání schvaluje vyřazení a následnou ekologickou likvidaci nefunkčního majetku ve výši 50 345 Kč.

Hlasování: Pro 8, proti 0, zdrž. 0

 

9. Usn. 428/2015/OP

Majetkoprávní jednání RM

a) Rada města po projednání odkládá projednání žádosti na odprodej pozemku ve vlastnictví města Žďáru nad Sázavou, a to části p. č. 4669/1 – ost. pl., jiná plocha ve výměře cca 40 m2 v k. ú. Město Žďár, zapsaného v katastru nemovitostí u Katastrálního úřadu pro Vysočinu se sídlem v Jihlavě, Katastrální pracoviště Žďár nad Sázavou na LV č. 1, obec Žďár nad Sázavou v lokalitě sídliště „Vodojem“, ZR 7 – za účelem usnadnění přístupu do garáže ve vlastnictví žadatelů postavené na p. č. 4546 v k. ú. Město Žďár u RD čp. 1547 v ul. Špálova 12, ZR 7 s tím, že se bude žádostí zabývat až po dokončení rekonstrukce komunikací a inž. sítí v lokalitě sídliště „Vodojem“, ZR 7.  

Hlasování: Pro 8, proti 0, zdrž. 1

 

b) Rada města po projednání schvaluje pronájem pozemku ve vlastnictví města Žďáru nad Sázavou p. Miloslavu Odvárkovi nám. Republiky 61/20, Žďár nad Sázavou, a to p. č. 6870 – ostatní plocha, jiná plocha ve výměře 9 044 m2 v k. ú. Město Žďár, zapsaného v katastru nemovitostí u Katastrálního úřadu pro Vysočinu se sídlem v Jihlavě, Katastrální pracoviště Žďár nad Sázavou na LV č. 1, obec Žďár nad Sázavou – za účelem využití soustřeďování kameniva a demoličních odpadů vhodných k recyklaci s tím, že výše ročního nájemného činí výši 209.821,-- Kč.
Smlouva o nájmu pozemku bude uzavřena od 1. 1. 2016.

Hlasování: Pro 8, proti 0, zdrž. 1

 

c) Rada města po projednání schvaluje vyhlášení záměru na pronájem pozemku ve vlastnictví města Žďáru nad Sázavou, a to části p. č. 3827/1 – ostatní plocha, ost. komunikace ve výměře cca 10 m2 v k. ú. Město Žďár, zapsaného v katastru nemovitostí u Katastrálního úřadu pro Vysočinu se sídlem v Jihlavě, Katastrální pracoviště Žďár nad Sázavou na LV č. 1, obec Žďár nad Sázavou, v lokalitě ul. Horní, ZR 1, vedle objektu lahůdek a jídelny „Vesna“ – za účelem umístění prodejního stánku na zmrzlinu.

Hlasování: Pro 8, proti 0, zdrž. 1

 

d) Rada města po projednání schvaluje uzavření smlouvy o zřízení věcného břemene – služebnosti, uzavřené mezi městem Žďár nad Sázavou – jako povinným a společností KINSKÝ Žďár a.s. se sídlem Zámek 1/1, ZR 2 – jako oprávněným – na pozemku ve vlastnictví města Žďáru nad Sázavou, a to na části p. č. 362/11 v k. ú. Zámek Žďár, zapsaném v katastru nemovitostí u Katastrálního úřadu pro Vysočinu se sídlem v Jihlavě, Katastrální pracoviště  Žďár nad Sázavou na LV č. 1, obec Žďár nad Sázavou - za účelem vybudování a provozování stavby přípojky dešťové kanalizace - napojení dešťových vod do kanalizace v rámci akce: „Provozovna zpracování a prodeje ryb s rychlým občerstvením na ul. Bezručova ve Žďáře nad Sázavou“ – včetně přístupu a příjezdu za účelem provozu, údržby, oprav a rekonstrukce uvedené přípojky ve prospěch oprávněného.
Právo odpovídající věcnému břemenu – služebnosti se zřizuje za jednorázovou neopakující se úplatu ve výši 10.000,-- Kč + platná sazba DPH.

Hlasování: Pro 8, proti 0, zdrž. 1

 

e) Rada města po projednání schvaluje uzavření smlouvy o zřízení věcného břemene – služebnosti na pozemcích ve vlastnictví města Žďáru nad Sázavou mezi městem Žďár nad Sázavou – jako povinným a společností Česká telekomunikační infrastruktura a.s., se sídlem Olšanská 2681/6, Žižkov, 130 00  Praha 3, zastoupená na základě plné moci společností TEMO-TELEKOMUNIKACE, a. s . se sídlem U Záběhlického zámku 233/15, 106 00 Praha 10 – jako oprávněným – na částech p. č. 3277, 3281, 3285 v k. ú. Město Žďár v lokalitě ul. Studentská, ZR 4 - za účelem vybudování stavby pod označením „11010-051463, CG4M_ZDAR_ZRYSA_OK“, spočívající v umístění podzemního komunikačního vedení veřejné komunikační sítě – ochranné HDPE trubky v počtu 2 ks pro optický kabel a optický kabel včetně přístupu a příjezdu za účelem provozu, údržby, oprav a rekonstrukce uvedené stavby ve prospěch oprávněného.
Právo odpovídající věcnému břemenu – služebnosti se zřizuje za jednorázovou neopakující se úplatu ve výši 10.000,-- Kč + platná sazba DPH.

Hlasování: Pro 8, proti 0, zdrž. 1

 

f) Rada města po projednání schvaluje uzavření smlouvy o zřízení věcného břemene – služebnosti mezi městem Žďár nad Sázavou – jako povinným a společností E.ON Distribuce, a. s. se sídlem F. A. Gerstnera 2151/6, České Budějovice zastoupenou na základě plné moci spol. E.ON ČR, s. r. o. se sídlem F. A. Gerstnera 2151/6, 370 49 České Budějovice – jako oprávněným, a to na pozemcích ve vlastnictví města Žďáru nad Sázavou - na částech p. č. 6929/1 a 6929/2, zapsaných v katastru nemovitostí u Katastrálního úřadu pro Vysočinu se sídlem v Jihlavě, Katastrální pracoviště  Žďár nad Sázavou na LV č. 1, obec Žďár nad Sázavou,  k. ú. Město Žďár - za účelem umístění distribuční soustavy – kabelové vedení NN v délce trasy 23 m v rámci stavby: „Žďár n. Sáz., Jihlavská, přípojka NN, Zlesák“ – nová zemní kabelová přípojka NN k novostavbě polyfunkčního objektu v lokalitě ul. Jihlavská, ZR 1, včetně přístupu a příjezdu za účelem provozu, údržby, oprav a rekonstrukce uvedené distribuční soustavy ve prospěch oprávněného.
Právo odpovídající věcnému břemenu – služebnosti se zřizuje za jednorázovou neopakující se úplatu ve výši 10.000,-- Kč + platná sazba DPH.

Hlasování: Pro 8, proti 0, zdrž. 0

 

g) Rada města po projednání schvaluje uzavření Smluv o bezúplatném převodu majetku mezi městem Žďár nad Sázavou - jako převodcem a níže uvedenými neziskovými organizacemi – jako nabyvateli, předmětem kterých je převod funkčního nepotřebného movitého majetku města – výpočetní techniky (počítačů, monitorů, tiskáren), v předloženém znění:

1. Občanské sdružení OSTROV POHODY Žďár nad Sázavou se sídlem Vrchlického 419/8, Žďár nad Sázavou 1, IČ 26531682 
2. TJ Žďár nad Sázavou se sídlem Jungmannova 1495/8, Žďár nad Sázavou, IČ 00547492, DIČ CZ00547492
3. ZO Českého zahrádkářského svazu, Žďár nad Sázavou 3, spolek se sídlem Brodská 2522/83, Žďár nad Sázavou,  IČ 48895890
4. Český ombudsman z. s., se sídlem Revoluční 1829/27, Žďár nad Sázavou 3, IČ 68727887
5. Orel jednota Žďár nad Sázavou, spolek, se sídlem Libická 2295/1, Žďár nad Sázavou 3, IČ 48897540, DIČ CZ48897540

Hlasování: Pro 8, proti 0, zdrž. 1

 

h) Rada města schvaluje Pověření vedoucí majetkoprávního odboru MěÚ Žďár nad Sázavou paní JUDr. Stanislavy Prokopové Ph.D. v předloženém znění.

Hlasování: Pro 8, proti 0, zdrž. 1

 

10. Usn. 429/2015/OP

Majetkoprávní jednání ZM

a) Rada města po projednání doporučuje zastupitelstvu města ke schválení odprodej pozemků ve vlastnictví města Žďáru nad Sázavou do vlastnictví ČOCHTANKLUBU – potápěči, pobočného spolku SPMS se sídlem Nerudova 2112/12, ZR 4, a to dle GP č. 3876-11/2015 pro oddělení pozemku ze dne 7.7.2015 - z původního pozemku p. č. 6384 – ostatní plocha, ostatní komunikace, odděleného dílu „a“ ve výměře 11 m2a z p. č. 6386/4 – ostatní plocha, jiná plocha, odděleného dílu „b“ ve výměře 38 m2 - oba oddělené díly nově sloučeny do pozemku p. č. 6386/6 – ostatní plocha, jiná plocha, v celkové výměře 49 m2, který je předmětem převodu – zapsáno v katastru nemovitostí u Katastrálního úřadu pro Vysočinu se sídlem v Jihlavě, Katastrální pracoviště Žďár nad Sázavou na LV č. 1, vše v k. ú. Město Žďár a obec Žďár nad Sázavou a dále dle návrhu GP č. 3945-43/2015 pro rozdělení pozemku z původního pozemku p. č. 6384 – ostatní plocha, ostatní komunikace, odděleného dílu „a“ ve výměře 47 m2a z p. č. 6386/4 – ostatní plocha, jiná plocha, odděleného dílu „b“ ve výměře 17 m2 - oba nově sloučeny do pozemku p. č. 6386/8 – ostatní plocha, jiná plocha, v celkové výměře 64 m2, který bude rovněž předmětem převodu - zapsáno v katastru nemovitostí u Katastrálního úřadu pro Vysočinu se sídlem v Jihlavě, Katastrální pracoviště Žďár nad Sázavou na LV č. 1, vše v k. ú. Město Žďár a obec Žďár nad Sázavou – celková výměra prodávaných pozemků činí 113 m2 vše v k. ú. Město Žďár v lokalitě ul. Strojírenská, ZR 1 - za účelem rozšíření stávající budovy ČOCHTANKLUBU – potápěči, pobočný spolek SPMS se sídlem Nerudova 2112/12, ZR 4, postavené na p. č. 6385, která slouží pro klubové účely převážně týkající se práce s mládeží
- za kupní cenu obvyklou ve výši 113.000,-- Kč, tj. 1.000,-- Kč/m2

Hlasování: Pro 9, proti 0, zdrž. 0

 

b) Rada města po projednání doporučuje zastupitelstvu města ke schválení odprodej pozemku ve vlastnictví města Žďáru nad Sázavou do vlastnictví p. F.O., ZR 1, a to dle návrhu GP č. 815-64/2015 pro rozdělení pozemku - z části pův. p. č. 818/4 – orná půda ve výměře 9 367 m2 oddělena část ve výměře 1 000 m2 a nově označena jako p. č. 818/20 – orná půda ve výměře 1 000 m2 v k. ú. Zámek Žďár - zapsáno v katastru nemovitostí u Katastrálního úřadu pro Vysočinu se sídlem v Jihlavě, Katastrální pracoviště Žďár nad Sázavou na LV č. 1, obec Žďár nad Sázavou, v lokalitě za Pilskou nádrží, ZR 2 – za účelem založení biozahrady a včelaření s tím, že část pozemku dle ÚP určenou pro krajinnou zónu nebude možno oplotit pevným oplocením.
- za kupní cenu ve výši 70,-- Kč/m2, tj. celkem 70.000,-- Kč

Hlasování: Pro 9, proti 0, zdrž. 0

 

c) Rada města po projednání ukládá odboru majetkoprávnímu připravit vyhlášení záměru na odprodej pozemku ve vlastnictví města Žďáru nad Sázavou, a to p. č. 7973/6 – orná půda ve výměře 1 040 m2 v k. ú. Město Žďár v lokalitě Klafar II, ZR 3, zapsaného v katastru nemovitostí u Katastrálního úřadu pro Vysočinu se sídlem v Jihlavě, Katastrální pracoviště Žďár nad Sázavou na LV č. 1, obec Žďár nad Sázavou – za účelem výstavby rodinného domu s tím, že nabídnutá cena bude zjištěna v e-aukci.

Hlasování: Pro 9, proti 0, zdrž. 0

 

d) Rada města po projednání nedoporučuje zastupitelstvu města ke schválení vyhlášení záměru na odprodej pozemku ve vlastnictví města Žďáru nad Sázavou, a to části p. č. 1582/1 – ostatní plocha, ost. komunikace ve výměře cca 31 m2 v k. ú. Veselíčko u ZR, zapsaného v katastru nemovitostí u Katastrálního úřadu pro Vysočinu se sídlem v Jihlavě, Katastrální pracoviště Žďár nad Sázavou na LV č. 1, obec Žďár nad Sázavou, bezprostředně přilehlé části k pozemku u RD čp. Veselíčko 24 na p.č. 90 – na základě žádosti p. J. M. za účelem zajištění bezpečného vjezdu, práce na údržbě budovy a občasné možnosti složení a naložení nákladu.

Hlasování: Pro 9, proti 0, zdrž. 0

 

e) 1. Rada města schvaluje a doporučuje zastupitelstvu města ke schválení Smlouvu o bezúplatném převodu parkoviště, uzavřenou mezi p. M. B. Velké Meziříčí, manžely M.M. a L.M. Nížkov a manžely L.S. a  E.S. Velké Meziříčí, jako dárci a městem Žďár nad Sázavou jako obdarovaným, v předloženém znění.

2. Rada města schvaluje a doporučuje zastupitelstvu města ke schválení Smlouvu o převodu parkoviště, uzavřenou mezi OK MARKET plus s.r.o., se sídlem nám. Republiky 1487/3, 591 01 Žďár nad Sázavou, IČO: 25530470, jako prodávajícím a městem Žďár nad Sázavou jako kupujícím, v předloženém znění.

Hlasování: Pro 9, proti 0, zdrž. 0

 

f) Rada města po projednání doporučuje zastupitelstvu města ke schválení Smlouvu o bezúplatném převodu vlastnického práva k nemovitým věcem s omezujícími podmínkami č.j. ÚZSVM/BZR/5727/2015-BZRM, a to k pozemkům p. č. 5509/1 – ost. plocha, jiná plocha ve výměře 94 m2 a p. č. 5822/3 – ost. plocha, ost. komunikace ve výměře 187 m2 v k. ú. Město Žďár, zapsaných v katastru nemovitostí u Katastrálního úřadu pro Vysočinu se sídlem v Jihlavě, Katastrální pracoviště Žďár nad Sázavou na LV č. 60000, obec Žďár nad Sázavou, z vlastnictví ČR s příslušností hospodařit pro ÚZSVM do vlastnictví města Žďáru nad Sázavou, včetně zavazujících a omezujících podmínek v čl. IV. smlouvy, která bude uzavřena mezi ČR - Úřadem pro zastupování státu ve věcech majetkových se sídlem Rašínovo nábřeží 42, 128 00 Praha 2, Územní pracoviště Brno, Příkop 11, 604 47 Brno – jako převodcem a městem Žďár nad Sázavou – jako nabyvatelem – za účelem majetkoprávního vypořádání vztahů k pozemkům vzniklých po výstavbě zaměřením skutečného stavu stavby „I/37 Žďár nad Sázavou – okružní křižovatka“ v ul. Jihlavská x Brněnská, ZR 1, v předloženém znění.

Hlasování: Pro 9, proti 0, zdrž. 0

 

g) Rada města po projednání nedoporučuje zastupitelstvu města rozhodnout o nabytí nemovitostí – areál školy na ul. Komenského 8, ZR 3, z vlastnictví Kraje Vysočina se sídlem Žižkova 57, 587 33 Jihlava – právo hospodaření Vyšší odborná škola a Střední průmyslová škola Žďár n. Sáz. do vlastnictví města Žďáru nad Sázavou, a to pozemku p. č. 1217 – zastav. plocha a nádvoří ve výměře 2 437 m2, součástí je stavba č.p. 762 – budova obč. vybavenosti (budova školy, domov mládeže, spojovací krček a stravovací provoz – kuchyně, jídelna a výdejna jídla), pozemek p. č. 1219 – ostatní plocha, sportoviště a rekr. plocha ve výměře 4 045 m2 a p. č. 1220/10 – ost. pl., jiná plocha ve výměře 25 m2 (přístupový chodník) – nemovitosti zapsány na LV č. 3842 v k. ú. Město Žďár, obec Žďár n. Sáz. v katastru nemovitostí u Katastrálního úřadu pro Vysočinu se sídlem v Jihlavě, Katastrální pracoviště Žďár nad Sázavou za kupní cenu ve výši cca 19.120.000,-- Kč. 

Hlasování: Pro 9, proti 0, zdrž. 0

 

h) Rada města nedoporučuje zastupitelstvu města využít předkupní právo a rozhodnout o odkoupení garáže zapsané v katastru nemovitostí u Katastrálního úřadu pro Vysočinu se sídlem v Jihlavě, Katastrální pracoviště Žďár nad Sázavou na LV č. 4170, obec Žďár nad Sázavou, ve vlastnictví p. M.Č. Olší, postavené na pozemku ve vlastnictví města Žďáru nad Sázavou p. č. 6369 - zastavěná plocha ve výměře 19 m2, zapsaném v katastru nemovitostí u Katastrálního úřadu pro Vysočinu se sídlem v Jihlavě, Katastrální pracoviště Žďár nad Sázavou na LV č. 1, obec Žďár nad Sázavou, k. ú. Město Žďár, za kupní cenu ve výši 100.000,-- Kč.

Hlasování: Pro 9, proti 0, zdrž. 0

 

i) Rada města po projednání doporučuje zastupitelstvu města prodloužení termínu, sjednaného v Kupní smlouvě a smlouvě o zřízení předkupního práva, uzavřené mezi městem Žďár nad Sázavou a společností POLABSKÁ STAVEBNÍ CZ, s.r.o. se sídlem Oseček 87, 289 41 Poděbrady, ze dne 13. 12. 2013, na prodej pozemku p. č. 9513/10 – orná půda ve výměře 6240 m2 v k. ú. Město Žďár, zapsaného v katastru nemovitostí u Katastrálního úřadu pro Vysočinu se sídlem v Jihlavě, Katastrální pracoviště Žďár nad Sázavou na LV č. 11414, obec Žďár nad Sázavou, uvedeného v čl. V. smlouvy, tj. doby výstavby novostavby objektu původně stanoveného do 31. 12. 2015, a to nově do 31. 12. 2016 – na základě žádosti společnosti POLABSKÁ STAVEBNÍ CZ, s.r.o. se sídlem Oseček 87, 289 41 Poděbrady.

Hlasování: Pro 9, proti 0, zdrž. 0

 

11. Usn. 430/2015/OP

Byty a prostory sloužící podnikání

a) Rada města schvaluje uzavření smlouvy o nájmu bytu č. 3, umístěného v bytovém domě č.p. 1876 na ulici Brodská č.or. 27, Žďár nad Sázavou, část Žďár nad Sázavou 3, který je součástí pozemku p.č.1261 v k.ú. Město Žďár. Smlouva o nájmu bytu bude uzavřena s p. L. S., dle předloženého návrhu. Smlouva o nájmu bytu bude uzavřena na dobu určitou 2 měsíců s tím, že v případě, že ze strany nájemkyně budou plněny povinnosti ze smlouvy o nájmu bytu vyplývající, bude nájemní poměr prodlužován za stejných podmínek. V případě, že povinnosti ze smlouvy o nájmu bytu ze strany nájemkyně plněny nebudou, ukládá rada města majetkoprávnímu odboru učinit kroky směřující k vyklizení bytu.

Hlasování: Pro 9, proti 0, zdrž. 0

 

b) Rada města schvaluje uzavření smlouvy o nájmu bytu č. 36, umístěného v bytovém domě č.p. 1936 na ulici Brodská č.or. 35, Žďár nad Sázavou, část Žďár nad Sázavou 3, který je součástí pozemku p.č.1276 v k.ú. Město Žďár. Smlouva o nájmu bytu bude uzavřena s p. J.M., dle předloženého návrhu. Smlouva o nájmu bytu bude uzavřena na dobu určitou 2 měsíců s tím, že v případě, že ze strany nájemce budou plněny povinnosti ze smlouvy o nájmu bytu vyplývající, bude nájemní poměr prodlužován za stejných podmínek. V případě, že povinnosti ze smlouvy o nájmu bytu ze strany nájemce plněny nebudou, ukládá rada města majetkoprávnímu odboru učinit kroky směřující k vyklizení bytu.

Hlasování: Pro 9, proti 0, zdrž. 0

 

c) Rada města schvaluje žádost Diecézní charity Brno, Oblastní charity Žďár nad Sázavou o  změnu trvání smlouvy  o nájmu bytu č. 19, nacházejícího se v bytovém domě č.p. 2169 na ulici Haškova č.or. 8, Žďár nad Sázavou, část Žďár nad Sázavou 6, který je součástí pozemku p.č. 6120 v k.ú. Město Žďár, s tím, že Smlouva o nájmu bytu bude uzavřena na dobu určitou do 31. 12. 2017.

Hlasování: Pro 9, proti 0, zdrž. 0

 

d) Rada města schvaluje žádost p. J.S. o změnu smlouvy  o nájmu bytu č. 13, nacházejícího se v bytovém domě č.p. 1871 na ulici Revoluční č.or. 30, Žďár nad Sázavou, část Žďár nad Sázavou 3, který je součástí pozemku p.č.1256 v k.ú. Město Žďár, z doby určité na dobu neurčitou.

Hlasování: Pro 9, proti 0, zdrž. 0

 

e) Rada města rozhoduje podat žalobu na vyklizení bytu č. 16, nacházejícího se v bytovém domě č.p. 1871 na ulici Revoluční č. or. 30, Žďár nad Sázavou, část Žďár nad Sázavou 3, který je součástí pozemku p.č.1256 v k.ú. Město Žďár, a ukládá starostovi města zajistit její zpracování.

Hlasování: Pro 9, proti 0, zdrž. 0

 

f) Rada města rozhoduje podat žalobu na vyklizení bytu č. 20, nacházejícího se v bytovém domě č.p. 1876 na ulici Brodská č. or. 27, Žďár nad Sázavou, část Žďár nad Sázavou 3, který je součástí pozemku p.č.1261 v k.ú. Město Žďár, a ukládá starostovi města zajistit její zpracování.

Hlasování: Pro 9, proti 0, zdrž. 0

 

g) Rada města po projednání schvaluje uzavření dodatku č. 5 ke Smlouvě o výpůjčce majetku, který je vybavením informačního a turistického centra, umístěného v objektu č.p. 294 – Stará radnice ve Žďáře nad Sázavou. Dodatek č. 5 ke Smlouvě o výpůjčce bude uzavřen mezi Městem Žďár nad Sázavou a p. B. N. na dobu určitou do 31.12.2016,  předloženém znění.

Hlasování: Pro 9, proti 0, zdrž. 0

 

h) Rada města schvaluje prodloužení vyhlášeného záměru na pronájem sklepu, nacházejícím se v objektu základní školy  č.p. 4, č. or. 4, který je součástí pozemku parc. č. 3 zastavěná plocha a nádvoří, k.ú. Zámek Žďár, obec Žďár nad Sázavou, část  Žďár nad Sázavou 2, vše zapsáno u Katastrálního úřadu pro Vysočinu, Katastrálního pracoviště Žďár nad Sázavou, na listu vlastnictví č.1. Záměr bude vyhlášen po dobu 2 měsíců.

Hlasování: Pro 9, proti 0, zdrž. 0

 

i) Rada města schvaluje prodloužení vyhlášeného záměru na pronájem části prostor sloužících podnikání, které se nachází v objektu č.p. 165, č.or.1, na ulici Dolní, ve Žďáře nad Sázavou, část Žďár nad Sázavou 1, který je součástí pozemku parc. č. 3348, zastavěná plocha a nádvoří, vše zapsáno u Katastrálního úřadu pro Vysočinu, Katastrální pracoviště Žďár nad Sázavou, na listu vlastnictví č.1 pro obec Žďár nad Sázavou a katastrální území Město Žďár, dle předloženého seznamu volných kanceláří. Minimální výše nájemného je 1.000 Kč/m2/rok.

Hlasování: Pro 9, proti 0, zdrž. 0

 

j) Rada města se seznámila s přihláškou p. H.D.D. do záměru č. Z-9/2015-OP na pronájem prostor sloužících podnikání v objektu č.p. 294, na náměstní Republiky ve Žďáře nad Sázavou, část Žďár nad Sázavou 1, který je součástí pozemku parc. 1, zastavěná plocha a nádvoří, vše zapsáno u Katastrálního úřadu pro Vysočinu, Katastrální pracoviště Žďár nad Sázavou, na listu vlastnictví č. 1 pro obec Žďár nad Sázavou a katastrální území město Žďár (bývalá radniční restaurace), v celkové výměře 225,45 m2. Rada města po projednání tento záměr ruší bez vyhodnocení.

Hlasování: Pro 9, proti 0, zdrž. 0

 

k) Rada města schvaluje prodloužení vyhlášeného záměru na pronájem části prostor sloužících podnikání, které se nachází v objektu č.p. 1785, na náměstí Republiky č. or. 49 ve Žďáře nad Sázavou, část Žďár nad Sázavou 1, který je součástí pozemku parc. č. 3756 zastavená plocha a nádvoří, vše zapsáno u Katastrálního úřadu pro Vysočinu,  Katastrální pracoviště  Žďár nad Sázavou, na listu vlastnictví č.1, pro obec Žďár nad Sázavou a katastrální území Město Žďár (DM Centrum), v celkové výměře 88,94 m2. Záměr bude vyhlášen po dobu 2 měsíců.

Hlasování: Pro 9, proti 0, zdrž. 0

 

l) Rada města ruší svoje usnesení č. 1093/2013/OP ze dne 25.11.2013 ve věci uzavření Smlouvy o nájmu prostor sloužících podnikání v objektu na Nádražní ulici č.p. 1141,  č.or. 44 ve Žďáře nad Sázavou, část Žďár nad Sázavou 6, který je součástí pozemku parc. č. 6130/1 zastavěná plocha a nádvoří,  vše zapsáno u Katastrálního úřadu pro  Vysočinu, Katastrální pracoviště Žďár nad Sázavou, na listu vlastnictví č.1, pro obec Žďár nad Sázavou a katastrální území Město Žďár (AZ Centrum) v celkové výměře 85,82 m2.

Hlasování: Pro 9, proti 0, zdrž. 0

 

m) Rada města vyhlašuje záměr na pronájem prostoru sloužícího podnikání, který se nachází v objektu č.p.1141, na ulici Nádražní č.or. 44 ve Žďáře nad Sázavou, část Žďár nad Sázavou 6, který je součástí pozemku parc. č. 6130/1, zastavená plocha a nádvoří, vše zapsáno u Katastrálního úřadu pro Vysočinu, Katastrální pracoviště Žďár nad Sázavou na listu vlastnictví č.1 pro obec Žďár nad Sázavou a katastrální území Město Žďár v celkové výměře 85,82 m2. Záměr bude vyhlášen po dobu 2 měsíců.

Hlasování: Pro 9, proti 0, zdrž. 0

 

12. Usn. 431/2015/OP

Zásady transparentnosti

Rada města  nedoporučuje zastupitelstvu města ke schválení Dodatek č. 1 k Zásadám transparentnosti města Žďáru nad Sázavou, v předloženém znění.

Hlasování: Pro 9, proti 0, zdrž. 0

 

13. Usn. 435/2015/ORÚP

Dodatek č. 4 ke smlouvě o dílo ze dne 30. 11. 2011 o navýšení ceny díla na „Zhotovení územního plánu Žďár nad Sázavou“

Rada města po projednání neschvaluje dodatek č. 4 ke smlouvě o dílo ze dne 30. 11. 2011 o navýšení ceny díla na „Zhotovení územního plánu Žďár nad Sázavou“ v předloženém znění.

Hlasování: Pro 6, proti 0, zdrž. 2

 

14. Usn. 440/2015/OF

Úvěr Relax centrum

Rada města po projednání nedoporučuje zastupitelstvu města ke schválení:

  • Úhradu příslušenství úvěru ve výši 827.156 Kč v rámci rozpočtových opatření
  • Dodatek č. 2 ke Smlouvě o úvěru č. 1209/11/5638 se změnou úrokové sazby ve výši 1,24 % od 2. 12. 2015

a ukládá finančnímu odboru připravit výběrové řízení na přefinancování úvěru.

Hlasování: Pro 9, proti 0, zdrž. 0

 

15. Usn. 433/2015/OF

M.O.S. s.r.o. – smlouva o zpracování účetnictví

Rada města po projednání:

  • Bere na vědomí informaci o ukončení spolupráce s firmou Dvořák Milan, Mírová 1287, 592 31 Nové Město na Moravě ke dni 31. 12. 2015.
  • Schvaluje uzavření Smlouvy podle § 2430 a následujících zákona č. 89/2012 Sb. a dle zákona č. 38/2014 Sb. v předloženém znění s firmou Čejková Marie, Mírová 1287, 592 31 Nové Město na Moravě od 1. 1. 2016.

Hlasování: Pro 9, proti 0, zdrž. 0

 

16. Usn. 434/2015/OF

Rozpočtová opatření č. 8/2015

Rada města po projednání doporučuje zastupitelstvu města ke schválení rozpočtové opatření č. 8/2015.

Hlasování: Pro 9, proti 0, zdrž. 0

 

17. Usn. 418/2015/OF

Návrh rozpočtu na rok 2016

Rada města po projednání bere na vědomí 2. čtení návrhu rozpočtu na rok 2016.

Hlasování: Pro 9, proti 0, zdrž. 0

 

18. Usn. 436/2015/OS

Projekt Prorodinná politika ZR

Rada města schvaluje podání žádosti o finanční podporu v rámci programu „Podporujeme prorodinnou a seniorskou politiku obcí 2015“ z Fondu Vysočiny.

Hlasování: Pro 8, proti 0, zdrž. 1

 

19. Usn. 437/2015/OS

Spolupráce s Agenturou pro sociální začleňování

Rada města schvaluje podání přihlášky ke spolupráci s Agenturou pro sociální začleňování v koordinovaném přístupu.

Rada města souhlasí s uzavřením Memoranda o spolupráci s Odborem pro sociální začleňování Úřadu vlády ČR v případě, že bude město Žďár nad Sázavou vybráno Agenturou pro sociální začleňování pro spolupráci v rámci koordinovaného přístupu.

Hlasování: Pro 9, proti 0, zdrž. 0

 

20. Usn. 441/2015/OS

Lékařská pohotovostní služba v ZR

Rada města bere na vědomí informaci o Lékařské pohotovostní službě na Poliklinice Žďár nad Sázavou.

Hlasování: Pro 9, proti 0, zdrž. 0

 

21. Usn. 443/2015/Star.

Dohoda o použití stavby  „I/19 – Žďár nad Sázavou – Mělkovice – přeložka“

Rada města po projednání schvaluje Dohodu o použití stavby „I/19 Žďár nad Sázavou – Mělkovice – přeložka“ dne 22. 11. 2015, mezi městem Žďár nad Sázavou a Skanska a. s. v předloženém znění.

Hlasování: Pro 9,  proti 0, zdrž. 0

 

 

Ověřovatel:

MUDr. Radek Černý, v. r.

 

 

Mgr. Zdeněk Navrátil, v.r. Ing. Josef Klement, v.r.
starosta města místostarosta města