Zápis z 30. schůze rady města konané dne 30. 11. 2015

zveřejněno: 4. 12. 2015

Počet přítomných členů:

8

 

Omluven:

Ing. Martin Mrkos

 

Ověřovatel zápisu:

Rostislav Dvořák

 

Schválený pořad 30. schůze rady města:

 

 1. Rozpočtové opatření č. 4, Kultura Žďár
 2. Majetkoprávní jednání
 3. Byty a prostory sloužící podnikání
 4. Opakované stížnosti pro hlučnost nájemců svobodárny Brodská 27
 5. Rozpočtové opatření
 6. Organizační změny
 7. Obecně závazná vyhláška č.1/2015 o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálního odpadu
 8. Stanovení cen propagačních materiálů
 9. Návrh rozpočtu města na rok 2016
 10. Zápis z komise rozvoje města a ŽP
 11. Výběrové řízení na konzultační a poradenskou činnost (městský architekt) výsledky
 12. Pěší trasy podél barokního mostu – změnové listy
 13. Veřejnoprávní smlouvy – dotace
 14. Zápis z komise prorodinných aktivit, sociální a zdravotní
 15. Různé
  Zápis z jednání Kulturní komise

 

 

PŘEHLED USNESENÍ

1. Usn. 446/2015/Kultura

PO Kultura Žďár – rozpočtové opatření 2015/4

Rada města po projednání:

  • Ruší usn. č. 265/2015/PO Kultura – převod finančních prostředků do investičního fondu organizace
  • Schvaluje použití finančních prostředků ve výši 425 tis. Kč na navýšení provozního příspěvku PO Kultura Žďár
  • Schvaluje úpravu rozpočtu PO Kultura Žďár na rok 2015 podle předloženého návrhu.

Hlasování: Pro 5, proti 0, zdrž. 0

 

2. Usn. 444/2015/OP

Majetkoprávní úkony

a) Rada města vyhlašuje záměr na prodej pozemku p. č. 7973/6, orná půda ve výměře 1 040 m2v k. ú. Město Žďár a obci Žďár nad Sázavou, lokalita Klafar II, ZR 3, zapsaného v katastru nemovitostí u Katastrálního úřadu pro Vysočinu se sídlem v Jihlavě, Katastrální pracoviště Žďár nad Sázavou na LV č. 1 - za účelem výstavby rodinného domu, v předloženém znění. Součástí záměru jsou Pravidla postupu při prodeji pozemku v lokalitě Klafar II a Regulativy rodinných domů, v upraveném znění včetně doplnění DPH.                                                                      

Hlasování: Pro 5, proti 0, zdrž. 0

 

b) Rada města po projednání schvaluje vyhlášení záměru na odprodej pozemku ve vlastnictví města Žďáru nad Sázavou, a to p. č. 4123 – zastavěná plocha a nádvoří ve výměře 20 m2 v k. ú. Město Žďár, zapsaného v katastru nemovitostí u Katastrálního úřadu pro Vysočinu se sídlem v Jihlavě, Katastrální pracoviště Žďár nad Sázavou na LV č. 1, obec Žďár nad Sázavou – za účelem majetkoprávního vypořádání vztahů k pozemku jiného vlastníka (stavba na cizím pozemku) pod řadovou garáží ve vlastnictví fyzické osoby, zapsané v katastru nemovitostí u Katastrálního úřadu pro Vysočinu se sídlem v Jihlavě, Katastrální pracoviště Žďár nad Sázavou na LV č. 3635, k. ú. Město Žďár, obec Žďár nad Sázavou, v lokalitě ul. Neumannova, ZR 4.

Hlasování: Pro 5, proti 0, zdrž. 0

 

c) Rada města po projednání schvaluje uzavření Dodatku č. 1 Smlouvy o zemědělském pachtu ze dne 2. 1. 2014 mezi městem Žďár nad Sázavou – jako propachtovatelem (původně pronajímatelem) a ZP Ostrov, a. s. se sídlem v Ostrově nad Oslavou č. 36, PSČ 594 45 – jako pachtýřem (původně nájemcem), týkající se pachtu (nájmu) pozemků ve vlastnictví města Žďáru nad Sázavou v k. ú. Město Žďár v lokalitě „Vetla“, užívaných pachtýřem (nájemcem) k zemědělskému obhospodařování a zvýšení pachtovného (nájemného) na částku 2.000,-- Kč za jeden hektar propachtované půdy a jeden rok pachtu (nájmu) – v předloženém znění.

Hlasování: Pro 5, proti 0, zdrž. 0

 

d) Rada města po projednání schvaluje zřízení věcného břemene – služebnosti inženýrské sítě na pozemku ve vlastnictví města Žďáru nad Sázavou mezi městem Žďár nad Sázavou – jako povinným a společností Česká telekomunikační infrastruktura a.s., se sídlem Olšanská 2681/6, Žižkov, 130 00  Praha 3, zastoupená na základě plné moci ze dne 1. 6. 2015 společností TEMO-TELEKOMUNIKACE, a.s. se sídlem Praha 10, U Záběhlického zámku 233/15, PSČ 106 00 Praha – jako oprávněným – dle GP č. 3862-85/2015 ze dne 2. 6. 2015 pro vymezení rozsahu VB na části p. č. 3868/1 v k. ú. Město Žďár, zapsané v katastru nemovitostí u Katastrálního úřadu pro Vysočinu se sídlem v Jihlavě, Katastrální pracoviště Žďár nad Sázavou na LV č. 1, obec Žďár nad Sázavou v lokalitě ul. Neumannova, ZR 4 - za účelem uložení a provozování podzemního komunikačního vedení veřejné komunikační sítě - sdělovací kabely - stavba „71010-007299, VPI Žďár nad Sáz., BD Neumannova 45, 47“ - přeložka sdělovacích kabelů – včetně přístupu a příjezdu za účelem provozu, údržby, oprav a případné další rekonstrukce uvedené stavby ve prospěch oprávněného.
Právo odpovídající věcnému břemenu – služebnosti inženýrské sítě se zřizuje za jednorázovou neopakující se úplatu ve výši 10.000,-- Kč + platná sazba DPH.

Hlasování: Pro 5, proti 0, zdrž. 0

 

e) Rada města po projednání schvaluje zřízení věcného břemene – služebnosti inženýrské sítě na pozemcích ve vlastnictví města Žďáru nad Sázavou mezi městem Žďár nad Sázavou – jako povinným a společností Česká telekomunikační infrastruktura a.s., se sídlem Olšanská 2681/6, Žižkov, 130 00  Praha 3, zastoupená na základě plné moci ze dne 1. 6. 2015 společností TEMO-TELEKOMUNIKACE, a.s. se sídlem Praha 10, U Záběhlického zámku 233/15, PSČ 106 00 Praha – jako oprávněným -  dle GP č. 3863a-84/2015 ze dne 10. 8. 2015 pro vymezení rozsahu VB na částech p. č. 3911, 3912 a 3916 v k. ú. Město Žďár v lokalitě ul. Nezvalova, ZR 4 - za účelem uložení a provozování podzemního komunikačního vedení veřejné komunikační sítě - sdělovací kabely - stavba „71010-007788, VPI Žďár nad Sáz., BD Nezvalova 4, 6“ - přeložka sdělovacích kabelů – včetně přístupu a příjezdu za účelem provozu, údržby, oprav a případné další rekonstrukce uvedené stavby ve prospěch oprávněného.
Právo odpovídající věcnému břemenu – služebnosti inženýrské sítě se zřizuje za jednorázovou neopakující se úplatu ve výši 10.000,-- Kč + platná sazba DPH.

Hlasování: Pro 5, proti 0, zdrž. 0

 

f) Rada města po projednání schvaluje zřízení věcného břemene – služebnosti inženýrské sítě na pozemcích ve vlastnictví města Žďáru nad Sázavou mezi městem Žďár nad Sázavou – jako povinným a společností Česká telekomunikační infrastruktura a.s., se sídlem Olšanská 2681/6, Žižkov, 130 00  Praha 3, zastoupená na základě plné moci ze dne 1. 6. 2015 společností TEMO-TELEKOMUNIKACE, a.s. se sídlem Praha 10, U Záběhlického zámku 233/15, PSČ 106 00 Praha – jako oprávněným - dle GP č. 3863b-84/2015 ze dne 10. 8. 2015 pro vymezení rozsahu VB na částech p. č. 3903 a 3904 v k. ú. Město Žďár v lokalitě ul. Nezvalova, ZR 4 - za účelem uložení a provozování podzemního komunikačního vedení veřejné komunikační sítě - sdělovací kabely - stavba „71010-007789, VPI Žďár nad Sáz., BD Nezvalova 8, 10“ - přeložka sdělovacích kabelů – včetně přístupu a příjezdu za účelem provozu, údržby, oprav a případné další rekonstrukce uvedené stavby ve prospěch oprávněného.
Právo odpovídající věcnému břemenu – služebnosti inženýrské sítě se zřizuje za jednorázovou neopakující se úplatu ve výši 10.000,-- Kč + platná sazba DPH.

Hlasování: Pro 5, proti 0, zdrž. 0

 

g) Rada města po projednání schvaluje zřízení věcného břemene – služebnosti inženýrské sítě na pozemcích ve vlastnictví města Žďáru nad Sázavou mezi městem Žďár nad Sázavou – jako povinným a společností Česká telekomunikační infrastruktura a.s., se sídlem Olšanská 2681/6, Žižkov, 130 00  Praha 3, zastoupená na základě plné moci ze dne 1. 6. 2015 společností TEMO-TELEKOMUNIKACE, a.s. se sídlem Praha 10, U Záběhlického zámku 233/15, PSČ 106 00 Praha – jako oprávněným -  dle GP č. 3863c-84/2015 ze dne 10. 8. 2015 pro vymezení rozsahu VB na částech p. č. 3900 a 3899 v k. ú. Město Žďár v lokalitě ul. Nezvalova, ZR 4 - za účelem uložení a provozování podzemního komunikačního vedení veřejné komunikační sítě - sdělovací kabely - stavba „71010-007815, VPI Žďár nad Sáz., BD Nezvalova 12, 14“ - přeložka sdělovacích kabelů – včetně přístupu a příjezdu za účelem provozu, údržby, oprav a případné další rekonstrukce uvedené stavby ve prospěch oprávněného.
Právo odpovídající věcnému břemenu – služebnosti inženýrské sítě se zřizuje za jednorázovou neopakující se úplatu ve výši 10.000,-- Kč + platná sazba DPH.

Hlasování: Pro 5, proti 0, zdrž. 0

 

3. Usn. 445/2015/OP

Byty a prostory sloužící podnikání

a) Rada města vyhlašuje záměr na pronájem prostor, nacházejících se v bytovém domě č.p. 1936 na ulici Brodská č.or. 35, Žďár nad Sázavou, část Žďár nad Sázavou 3, který je součástí pozemku p.č.1276 v k.ú. Město Žďár, v předloženém znění.

Hlasování: Pro 6, proti 0, zdrž. 0

 

b) Rada města rozhoduje vypovědět nájem bytu č. 2, umístěného v bytovém domě č.p. 1932 na ulici Brodská č.or. 43, Žďár nad Sázavou, část Žďár nad Sázavou 3, který je součástí pozemku p.č. 1275 v k.ú. Město Žďár a ukládá starostovi města zajistit zpracování výpovědi nájmu bytu.

Hlasování: Pro 6, proti 0, zdrž. 0

 

c) Rada města rozhoduje vypovědět nájem bytu č. 21, umístěného v bytovém domě č.p. 1825 na ulici Brodská č.or. 11, Žďár nad Sázavou, část Žďár nad Sázavou 3, který je součástí pozemku p.č. 1244 v k.ú. Město Žďár a ukládá starostovi města zajistit zpracování výpovědi nájmu bytu.

Hlasování: Pro 6, proti 0, zdrž. 0

 

d) Rada města schvaluje žádost pana LS.S. o změnu smlouvy  o nájmu bytu č. 16, nacházejícího se v bytovém domě č.p. 1876 na ulici Brodská č.or. 27, Žďár nad Sázavou, část Žďár nad Sázavou 3, který je součástí pozemku p.č.1261 v k.ú. Město Žďár, z doby určité na dobu neurčitou.

Hlasování: Pro 6, proti 0, zdrž. 0

 

e) Rada města schvaluje žádost pana M. C. o změnu smlouvy  o nájmu bytu č. 33, nacházejícího se v bytovém domě č.p. 1936 na ulici Brodská č.or. 35, Žďár nad Sázavou, část Žďár nad Sázavou 3, který je součástí pozemku p.č.1276 v k.ú. Město Žďár, z doby určité na dobu neurčitou.

Hlasování: Pro 6, proti 0, zdrž. 0

 

f) Rada města schvaluje podnájem bytu č. 31, nacházejícího se v bytovém domě č.p. 2235 na ulici Palachova č.or. 72, Žďár nad Sázavou, část Žďár nad Sázavou 6, dle předloženého návrhu.

Hlasování: Pro 6, proti 0, zdrž. 0

 

g) Rada města schvaluje podnájem bytu č. 10, nacházejícího se v bytovém domě č.p. 2234 na ulici Palachova č.or. 70, Žďár nad Sázavou, část Žďár nad Sázavou 6, dle předloženého návrhu.

Hlasování: Pro 6, proti 0, zdrž. 0

 

h) Rada města schvaluje pronájem části prostor sloužících podnikání, které se nachází v objektu č.p. 1141, který je součástí pozemku parc.č. 6130/1, zastavěná plocha a nádvoří na ulici Nádražní č.or. 44 ve Žďáře nad Sázavou, část  Žďár nad Sázavou 6, vše zapsáno u Katastrálního úřadu pro Vysočinu, Katastrální pracoviště Žďár nad Sázavou, na listu vlastnictví č.1, pro obec Žďár nad Sázavou a katastrální území Město Žďár (AZ Centrum pravá část) v celkové výměře 109,8 m2, provozování Fresch baru. Smlouva o nájmu prostor sloužících podnikání bude uzavřena mezi městem Žďár nad Sázavou a společností Bath line s.r.o., Polnička 263, IČO  27709698 s účinností od 1.1.2016 na dobu neurčitou, s výší nájemného 300 Kč/m2/rok.

Hlasování: Pro 6, proti 0, zdrž. 0

 

i) Rada města schvaluje pronájem části prostor sloužících podnikání, které se nachází v objektu č.p. 1141, který je součástí pozemku parc.č. 6130/1, zastavěná plocha a nádvoří na ulici Nádražní č.or. 44 ve Žďáře nad Sázavou, část Žďár nad Sázavou 6, vše zapsáno u Katastrálního úřadu pro Vysočinu, Katastrální pracoviště Žďár nad Sázavou, na listu vlastnictví č.1, pro obec Žďár nad Sázavou a katastrální území Město Žďár (AZ Centrum ) v celkové výměře 105,35 m2, provozování realitní činnosti. Smlouva o nájmu prostor sloužících podnikání bude uzavřena mezi městem Žďár nad Sázavou a společností M&M reality holding a.s., IČO 2741 87 768 se sídlem Praha 1, Nové Město, Krakovská 1675/2, s účinností od 1.12.2015, na dobu neurčitou, výší nájemného 850 Kč/m2/rok.

Hlasování: Pro 6, proti 0, zdrž. 0

 

j) Rada města schvaluje prodloužení vyhlášeného záměru napronájem prostoru sloužícího podnikání v objektu č.p. 294, který je součástí pozemku parc. č. 1, zastavěná plocha a nádvoří, na náměstní Republiky ve Žďáře nad Sázavou, část Žďár nad Sázavou 1, vše zapsáno u Katastrálního úřadu pro Vysočinu, Katastrální pracoviště Žďár nad Sázavou, na listu vlastnictví č.1 pro obec Žďár nad Sázavou a katastrální území město Žďár (bývalá radniční restaurace), v celkové výměře 225,45 m2.
Záměr bude vyhlášen po dobu 2 měsíců.

Hlasování: Pro 6, proti 0, zdrž. 0

 

k) Rada města souhlasí s umístěním sídla spolku BK Žďár nad Sázavou, z.s., IČ 22835148, zaspaného ve spolkovém rejstříku vedeném u Krajského soudu v Brněpod sp. zn. L, vložka 14209, v objektu č.p. 973, který je součástí pozemku parc.č. 1413, zastavěná plocha a nádvoří na ulici Komenského č.or. 4, ve Žďáře nad Sázavou, část  Žďár nad Sázavou 3, vše zapsáno u Katastrálního úřadu pro Vysočinu, Katastrální pracoviště Žďár nad Sázavou, na listu vlastnictví č.1, pro obec Žďár nad Sázavou a katastrální území Město Žďár.

Hlasování: Pro 6, proti 0, zdrž. 0

 

4. Usn. 453/2015/Byt. komise

Opakované stížnosti na hlučnost nájemců svobodárny Brodská 27 za účelem domluvy, přijetí navrhovaných řešení a zklidnění celkové situace mezi obyvateli tohoto domu

Rada města pověřuje bytovou komisi ke svolání schůze nájemců svobodárny Brodská 27 v prostorách chodby prvního patra této svobodárny ve věci opakovaných stížností na hlučnost některých obyvatel a to za účasti zástupců/e rady města a členů bytové komise.

Hlasování: Pro 6, proti 0, zdrž. 0

 

5. Usn. 452/2015/p.o. SSm

Rozpočtové opatření

Rada města po projednání schvaluje rozpočtové opatření p.o. Sociální služby města Žďár nad Sázavou dle přílohy.

Hlasování: Pro 6, proti 0, zdrž. 0

 

6. Usn. 450/2015/p.o. SSm

Organizační změny

Rada města po projednání schvaluje organizační změny dle příloh.

Hlasování: Pro 6, proti 0, zdrž. 0

 

7. Usn. 448/2015/KS

Obecně závazná vyhláška č. 1/2015 o místním poplatku za provoz systému, shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálního odpadu

Rada města po projednání doporučuje zastupitelstvu města schválení OZV  č. 1/2015.

Hlasování: Pro 5, proti 0, zdrž. 3

 

8. Usn. 447/2015/ŠKS

Stanovení cen propagačních materiálů

Rada města po projednání schvaluje ceny propagačních materiálů: multifunkční šátek s logem města, přívěsek – klíč do nákupního koše a reflexní páska s logem města dle upraveného návrhu.

Hlasování: Pro 7, proti 0, zdrž. 0

 

9. Usn. 418/2015/OF

Návrh rozpočtu města na rok 2016

Rada města po projednání:

  • Doporučuje zastupitelstvu města ke schválení návrh rozpočtu na rok 2016
  • Doporučuje vzít na vědomí rozpočtový výhled na roky 2016 – 2020

Hlasování: Pro 8, proti 0, zdrž. 0

 

10. Usn. 456/2015/ORUP

Zápis z komise rozvoje města a ŽP

Rada města byla seznámena se zápisem z jednání komise rozvoje a ŽP ze dne 10. 11. 2015.

Rada města ukládá:

  • Odboru OF zveřejnit rozpočet města pro rok 2016 ve Žďárském zpravodaji a na webových stránkách města.
  • Odboru RÚP postupně připravit a prezentovat dokumentaci staveb a informace o jednotlivých akcích zařazených v rozpočtu města na webu města.
  • Oddělení informatiky prověřit a připravit návrhy Investiční mapy města

Rada města schvaluje ukončení činnosti RNDr. Jiřího Urbana Ph.D. na vlastní žádost a děkuje mu za jeho dosavadní práci.

Hlasování: Pro 6, proti 0, zdrž. 0

 

11. Usn. 455/2015/ORUP

Výběrové řízení na konzultační a poradenskou činnost (městský architekt) – výsledky

Rada města schvaluje výsledek výběrového řízení na konzultační a poradenskou činnost (městský architekt) tak, jak byly doporučeny výběrovou komisí a schvaluje uzavření příkazní smlouvy s vybraným uchazečem.

Hlasování: Pro 6, proti 0, zdrž. 0

 

12. Usn. 454/2015/ORUP

Pěší trasy podél barokního mostu – změnové listy

Rada města po projednání schvaluje: Změnový list č. 1 stavby „Pěší trasy podél barokního mostu“ Žďár nad Sázavou a schvaluje navýšení stavby o 1. 859 392,-Kč bez DPH to je 2 249 864,-Kč včetně DPH z položky rozpočtu 22.17 Trasa podél barokního mostu.

Hlasování: Pro 6, proti 0, zdrž. 1

 

13. Usn. 459/2015/OS

Veřejnoprávní smlouvy – dotace

Rada města po projednání schvaluje veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace z rozpočtu města, které budou uzavřeny mezi městem Žďár nad Sázavou a příjemce dotace:

  • REMEDIA PLUS, o.p.s
  • Liga vozíčkářů Brno

v předloženém znění

Hlasování: Pro 6, proti 0, zdrž. 0

 

14. Usn. 460/2015/OS

Zápis z komise prorodinných aktivit, sociální a zdravotní

Rada města byla seznámena se zápisem z 5. jednání Komise prorodinných aktivit, sociální a zdravotní ze dne 14. 10. 2015 a se zápisem ze 6. jednání Komise prorodinných aktivit, sociální a zdravotní ze dne 11. 11. 2015

Hlasování: Pro 6, proti 0, zdrž. 0

 

15. Různé

Zápis z jednání Komise kulturní

Rada města byla seznámena se zápisem z jednání Komise kulturní ze dne 23. 11. 2015.

Hlasování: Pro 7, proti 0, zdrž. 0

 

 

Ověřovatel:

Rostislav Dvořák, v. r.

 

 

Mgr. Zdeněk Navrátil, v.r. Ing. Josef Klement, v.r.
starosta města místostarosta města