Zápis z 31. schůze rady města konané dne 14. 12. 2015

zveřejněno: 18. 12. 2015

Počet přítomných členů:

9

 

Ověřovatel zápisu:

PhDr. Zdeněk Kulhánek

 

Schválený pořad 31.  schůze rady města:

 1. Majetkoprávní jednání
 2. Byty a prostory sloužící podnikání
 3. Pravidla tvorby a čerpání položky „Osadní výbory“ z rozpočtu města Žďár n. S.
 4. Stanovení poplatku za využití Autocvičiště a úprava provozního řádu
 5. Vyřazení majetku
 6. Vyřazení majetku
 7. Rozpočtová opatření PO MŠ
 8. Vyhlášení výběrového řízení na dodavatele stavby Rekonstrukce Smetanovy ulice
 9. Dešťová kanalizace Smetanova ulice – změnový list
 10. Smlouvy pro přípravu staveb
 11. Rozpočtové opatření č. 9
 12. Pravidla ocenění osobností města Žďár n. S.
 13. Žádost Žďas a.s.
 14. Veřejnoprávní smlouva se spolkem SE.S.TA
 15. Revokace usnesení ZM
 16. Veřejnoprávní smlouva s fa Santa – G
 17. Projekt MPSV – asistent prevence kriminality
 18. Stanovení počtu zaměstnanců Městské policie Žďár nad Sázavou
 19. Dodatek smlouvy o výpůjčce
 20. Různé

 

PŘEHLED USNESENÍ

1. Usn. 461/2015/OP

Majetkoprávní jednání

a) Rada města po projednání neschvaluje vyhlášení záměru na odprodej, případně pronájem pozemku a nedoporučuje zastupitelstvu města ke schválení vyhlášení záměru na odprodej pozemku ve vlastnictví města Žďáru nad Sázavou, a to p. č. 6463 – orná půda ve výměře 1 910 m2 v k. ú. Město Žďár, zapsaného v katastru nemovitostí u Katastrálního úřadu pro Vysočinu se sídlem v Jihlavě, Katastrální pracoviště Žďár nad Sázavou na LV č. 1, obec Žďár nad Sázavou, v lokalitě ul. Chelčického v blízkosti železniční zastávky Žďár nad Sázavou – za účelem výstavby objektu pro realizaci podnikatelského záměru.

Hlasování: Pro 9, proti 0, zdrž. 0

 

b) Rada města po projednání neschvaluje vyhlášení záměru na odprodej pozemků a nedoporučuje zastupitelstvu města ke schválení vyhlášení záměru na odprodej pozemků ve vlastnictví města Žďáru nad Sázavou, a to p. č. 1149 – ostatní plocha, ost. komunikace ve výměře 245 m2 a části p. č. 1209 – ost. pl., jiná plocha ve výměře cca 85 m2 v k. ú. Město Žďár, zapsaných v katastru nemovitostí u Katastrálního úřadu pro Vysočinu se sídlem v Jihlavě, Katastrální pracoviště Žďár nad Sázavou na LV č. 1, obec Žďár nad Sázavou – za účelem rozšíření pozemku zahrady p. č. 1139/1 u RD č.p. 668 na p. č. 1138 v lokalitě ul. Dr. Drože 2, ZR 1 z důvodu, že dosud není vyřešena situace na pozemku p. č. 1143 v k. ú. Město Žďár ve vlastnictví fyzických osob a zároveň jde o možný koridor pro technickou infrastrukturu.

Hlasování: Pro 9, proti 0, zdrž. 0

 

c) Rada města po projednání neschvaluje vyhlášení záměru na směnu pozemků, a to části p. č. 1969 – ostatní plocha, zeleň v zástavbě ve výměře cca 350 m2 ve vlastnictví manželů J.a A. T. (SJM), ZR 3, zapsaného v katastru nemovitostí u Katastrálního úřadu pro Vysočinu se sídlem v Jihlavě, Katastrální pracoviště Žďár nad Sázavou na LV č. 4788, obec Žďár nad Sázavou, za část pozemku ve vlastnictví města Žďáru nad Sázavou p. č. 1968 – ostatní plocha zeleň v zástavbě ve výměře cca 600 m2 v k. ú. Město Žďár, zapsaného v katastru nemovitostí u Katastrálního úřadu pro Vysočinu se sídlem v Jihlavě, Katastrální pracoviště Žďár nad Sázavou na LV č. 1, obec Žďár nad Sázavou u areálu SATT a.s. v lokalitě ul. Okružní, ZR 3 – za účelem majetkoprávního vypořádání inž. sítí (dešťová kanalizace) s tím, že přesná výměra směňovaných pozemků bude určena po zaměření oddělovacím GP.

Hlasování: Pro 9, proti 0, zdrž. 0

 

d) Rada města po projednání schvaluje vyhlášení záměru na pronájem pozemku ve vlastnictví města Žďáru nad Sázavou, a to p. č. 6499 – zastavěná plocha ve výměře 19 m2 v k. ú. Město Žďár,  zapsaného v katastru nemovitostí u Katastrálního úřadu pro Vysočinu se sídlem v Jihlavě, Katastrální pracoviště Žďár nad Sázavou na LV č. 1, obec Žďár nad Sázavou, v lokalitě „U ZDARU“ ul. Jihlavská, ZR 1 – pod řadovou PREFA garáží – za účelem majetkoprávního vypořádání vztahů k pozemku jiného vlastníka (stavba na cizím pozemku) v souvislosti se změnou vlastníka předmětné garáže.

Hlasování: Pro 9, proti 0, zdrž. 0

 

e) Rada města po projednání neschvaluje vyhlášení záměru na pronájem pozemku ve vlastnictví města Žďáru nad Sázavou, a to  části p. č. 3765 – ostatní plocha, ost. komunikace ve výměře cca 10 m2 v k. ú. Město Žďár, zapsaného v katastru nemovitostí u Katastrálního úřadu pro Vysočinu se sídlem v Jihlavě, Katastrální pracoviště Žďár nad Sázavou na LV č. 1, obec Žďár nad Sázavou, v lokalitě nám. Republiky u objektu č.p. 1697 - prodejna pečiva ENPEKA a.s. – na základě podané žádosti za účelem postavení dřevěného demontovatelného stánku o rozměrech 2m x 2,5m na prodej květin a dárkového keramického zboží.

Hlasování: Pro 9, proti 0, zdrž. 0

 

f) Rada města po projednání schvaluje vyhlášení záměru na pronájem pozemků ve vlastnictví města Žďáru nad Sázavou, a to částí p. č. 6513, 6514, 6515, 6517 a 6646 – vše ostatní plocha, jiná plocha v celkové výměře cca 159 m2 v k. ú. Město Žďár, zapsaných v katastru nemovitostí u Katastrálního úřadu pro Vysočinu se sídlem v Jihlavě, Katastrální pracoviště Žďár nad Sázavou na LV č. 1, obec Žďár nad Sázavou – za účelem rozšíření pronájmu pozemků po vybudování nového oplocení v lokalitě býv. „staré cihelny“ ul. Jihlavská, ZR 1, na základě schváleného původního pronájmu pozemků (částí p. č. 6513 a 6517 ve výměře 200 m2) v RM dne 18. 11. 2014, užívaných dle uzavřené nájemní smlouvy ze dne 28. 11. 2014 mezi městem Žďár nad Sázavou a společností Úsvit, o.p.s. se sídlem Jihlavská 2283/28, ZR 1, pro účely vybudování a provozování útulku pro psy.
Záměr bude zveřejněn na úřední desce města po dobu 15 dní.

Hlasování: Pro 9, proti 0, zdrž. 0

 

g) Rada města po projednání schvaluje uzavření smlouvy o zřízení věcného břemene – služebnosti č. NM-014330029627/001 na pozemku ve vlastnictví města Žďáru nad Sázavou mezi městem Žďár nad Sázavou – jako povinným a společností E.ON Distribuce, a. s. se sídlem F. A. Gerstnera 2156/6, České Budějovice zastoupenou na základě plné moci společností E.ON ČR, s. r. o. se sídlem F. A. Gerstnera 2156/6, České Budějovice – jako oprávněným, a to dle GP č. 3867-101/2015 ze dne 25. 8. 2015 na části p. č. 4669/1 v k. ú. Město Žďár – za účelem vybudování přístupového chodníku včetně bočního odvodnění k rekonstruované trafostanici TS 25 Vodojem - stavba „Žďár n. Sáz., rekonstrukce TS 25 Vodojem“, spočívající v provedení terénních úprav v rámci rekonstrukce TS v lokalitě ul. Jamborova, ZR 7, včetně práva chůze a jízdy za účelem údržby a příp. dalších oprav uvedeného distribučního zařízení ve prospěch oprávněného.
Právo věcného břemene – služebnosti se zřizuje za jednorázovou neopakující se úplatu ve výši 10.000,-- Kč + platná sazba DPH.

Hlasování: Pro 9, proti 0, zdrž. 0

 

h) Rada města po projednání schvaluje vyhlášení záměru na pronájem pozemku ve vlastnictví města Žďáru nad Sázavou, a to p. č. 3464 – zastavěná plocha ve výměře 20 m2 v k. ú. Město Žďár, zapsaného v katastru nemovitostí u Katastrálního úřadu pro Vysočinu se sídlem v Jihlavě, Katastrální pracoviště Žďár nad Sázavou na LV č. 1, obec Žďár nad Sázavou, v lokalitě hromadných zděných garáží za průmyslovou školou v ul. Vodárenská, ZR 4 – za účelem majetkoprávního vypořádání vztahů k pozemku jiného vlastníka pod stavbou garáže ve vlastnictví fyzických osob (stavba na cizím pozemku).

Hlasování: Pro 9, proti 0, zdrž. 0

 

i) Rada města po projednání schvaluje uzavření Smlouvy mezi vlastníkem nemovitostí p. č. 757, 758 a 7637/2, zapsaných v katastru nemovitostí u Katastrálního úřadu pro Vysočinu se sídlem v Jihlavě, Katastrální pracoviště Žďár nad Sázavou na LV č. 1, obec Žďár nad Sázavou, vše v k. ú. Město Žďár - městem Žďár nad Sázavou a investorem stavby Svazem vodovodů a kanalizací Žďársko se sídlem Vodárenská 2, ZR 4 - stavba „Žďár nad Sázavou – rekonstrukce kanalizace ul. Strojírenská“, předmětem které je přenechání nemovitostí - pozemků vlastníka investorovi do bezúplatného užívání pro účely předmětné stavby, souhlas s umístěním a provedením stavby a se zahájením správních řízení „Žďár nad Sázavou – rekonstrukce kanalizace ul. Strojírenská“ a souhlas se zásahem do pozemků vlastníka v souvislosti s realizací stavby „Žďár nad Sázavou – rekonstrukce kanalizace ul. Strojírenská“, v předloženém znění.

Hlasování: Pro 9, proti 0, zdrž. 0

 

j) Rada města se seznámila s Ideovou představou umístění objektů bytových domů na ul. Sázavská ve Žďáře nad Sázavou 3 včetně Regulativů pro výstavbu BD ul. Sázavská – dle ÚP funkční plocha Bb a Bv a ukládá MěÚ připravit vyhlášení záměru na odprodej pozemku pro výstavbu bytových domů v předloženém podkladu uvedených jako Bb a Bv.

Hlasování: Pro 9, proti 0, zdrž. 0

 

2. Usn. 462/2015/OP

Byty a prostory sloužící podnikání

a) Rada města schvaluje žádost pana R.N. o změnu smlouvy  o nájmu bytu č. 13, nacházejícího se v bytovém domě č.p. 1825 na ulici Brodská č.or. 11, Žďár nad Sázavou, část Žďár nad Sázavou 3, který je součástí pozemku p.č.1244 v k.ú. Město Žďár, z doby určité na dobu neurčitou dle předloženého návrhu.

Hlasování: Pro 9, proti 0, zdrž. 0

 

b) Rada města schvaluje žádost manželů K. o změnu smlouvy  o nájmu bytu č. 11, nacházejícího se v bytovém domě č.p. 1936 na ulici Brodská č.or. 35, Žďár nad Sázavou, část Žďár nad Sázavou 3, který je součástí pozemku p.č.1276 v k.ú. Město Žďár, z doby určité na dobu neurčitou.

Hlasování: Pro 9, proti 0, zdrž. 0

 

c) Rada města schvaluje uzavření smlouvy o nájmu bytu č. 20, umístěného v bytovém domě č.p. 1829 na ulici Revoluční č.or. 27, Žďár nad Sázavou, část Žďár nad Sázavou 3, který je součástí pozemku p.č.1248 v k.ú. Město Žďár. Smlouva o nájmu bytu bude uzavřena s paní J.Z., ZR  dle předloženého protinávrhu. Smlouva o nájmu bytu bude uzavřena na dobu určitou 2 měsíců s tím, že v případě, že ze strany nájemkyně budou plněny povinnosti ze smlouvy o nájmu bytu vyplývající, bude nájemní poměr prodlužován za stejných podmínek. V případě, že povinnosti ze smlouvy o nájmu bytu ze strany nájemkyně plněny nebudou, ukládá rada města majetkoprávnímu odboru učinit kroky směřující k vyklizení bytu.

Hlasování: Pro 8, proti 0, zdrž. 1

 

d) Rada města schvaluje uzavření Dohod o splátkách, které budou uzavřeny mezi městem Žďár nad Sázavou a  B.E.ZR 3, Š.B. ZR 3,  K.J., ZR 3, K.J., ZR 6 a R.R., ZR 3, v předloženém znění.

Hlasování: Pro 9, proti 0, zdrž. 0

 

e) Rada města schvaluje uzavření Dohody o splátkách, mezi městem Žďár nad Sázavou a p. T. R., ZR 3 dle předloženého návrhu s tím, že v případě neplnění povinností vyplývajících z dohod o splátkách nebo z nájmu bytu (nezaplacení nájemného nebo služeb s nájmem bytu spojených), nebude další splátkový kalendář v roce 2015 a 2016 uzavřen.

Hlasování: Pro 9, proti 0, zdrž. 0

 

f) Rada města schvaluje Dodatek č. 1 ke Smlouvě o výpůjčce ze dne 9.6.2005 , uzavřený mezi městem Žďár nad Sázavou a společností Primetals Technologies Czech Republic s.r.o. se sídlem 28. října 2663/150 Moravská Ostrava, 702 00 Ostrava, IČ 032 90 841, předmětem které je výpůjčka obrazu plastika „Žďár“ – autor Roštínský, rozměr 398 x 120  cm, inv.č. 9027/1911, v předloženém znění.

Hlasování: Pro 9, proti 0, zdrž. 0

 

g) Rada města schvaluje pronájem prostoru sloužícího podnikání v budově č. 165/1 na ul. Dolní ve Žďáře nad Sázavou, který je součásti pozemku parc. č. 3348, zastavěná plocha a nádvoří, na ulici Dolní č .or. 1 ve Žďáře nad Sázavou, část Žďár nad Sázavou 1, vše zapsáno u Katastrálního úřadu pro Vysočinu, Katastrální pracoviště Žďár nad Sázavou, na listu vlastnictví č. 1 pro obec Žďár nad Sázavou a katastrální území Město Žďár, kanceláře č. 615 ve výměře 14,02 m2 v 6 NP. Smlouva bude uzavřena mezi městem Žďár nad Sázavou a Střediskem rané péče SPRP Brno, Nerudova 321/7, Brno, IČO 75094924 a bude uzavřena na dobu neurčitou s účinností od 1.1.2016. Výše nájemného 1.000 Kč/m 2/rok.

Hlasování: Pro 9, proti 0, zdrž. 0

 

3. Usn. 463/2015/OP

Pravidla tvorby a čerpání položky „osadní výbory“ z rozpočtu města Žďáru nad Sázavou

Rada města doporučuje zastupitelstvu města schválit Pravidla tvorby a čerpání položky „osadní výbory“ z rozpočtu města Žďáru nad Sázavou dle předloženého návrhu.

Hlasování: Pro 7, proti 0, zdrž. 1

 

4. Usn. 465/2015/OD

Stanovení poplatku za využití Autocvičiště a úprava provozního řádu

Rada města po projednání schvaluje novou výši poplatků za využití autocvičiště dle předloženého návrhu.

Hlasování: Pro 7, proti 0, zdrž. 1

 

5. Usn. 466/2015/ZŠ Pal.

Vyřazení majetku

Rada města po projednání schvaluje vyřazení a následnou ekologickou likvidaci nefunkčního majetku ve výši 163 409 Kč.

Hlasování: Pro 8, proti 0, zdrž. 0

 

6. Usn. 467/2015/ZŠ Pal.

Vyřazení majetku

Rada města po projednání schvaluje vyřazení a následnou ekologickou likvidaci nefunkčního majetku ve výši 97 389 Kč.

Hlasování: Pro 8, proti 0, zdrž. 0

 

7. Usn. 468/2015/POMŠ

Rozpočtové opatření Mateřské školy Žďár nad Sázavou, p.o.

Rada města po projednání schvaluje rozpočtové opatření příspěvkové organizace Mateřská škola Žďár nad Sázavou.

Hlasování: Pro 8, proti 0, zdrž. 0

 

8. Usn. 469/2015/ORÚP

Vyhlášení výběrového řízení na dodavatele stavby „Rekonstrukce Smetanovy ulice ve Žďáru nad Sázavou“

Rada města po projednání schvaluje vyhlášení výběrového řízení a upravené znění zadávací dokumentace VŘ na dodavatele stavby „Rekonstrukce Smetanovy ulice ve Žďáru nad Sázavou včetně, členů, náhradníků komise pro otevírání, posouzení a hodnocení nabídek.

Hlasování: Pro 8, proti 0, zdrž. 0

 

9. Usn. 470/2015/ORÚP

„Rekonstrukce dešťové kanalizace ul. Smetanova – Žďár nad Sázavou“ – změnový list

Rada města po projednání schvaluje Změnový list č. 1 stavby „Rekonstrukce dešťové kanalizace ul. Smetanova – Žďár nad Sázavou“ a schvaluje navýšení stavby o 84 750,-Kč bez DPH, to je 102 547,50 Kč včetně DPH z položky rozpočtu 22.18 Povrchy Smetanova.

Hlasování: Pro 7, proti 0, zdrž. 1

 

10. Usn. 480/2015/ORUP

Smlouvy pro přípravu staveb

Rada města po projednání schvaluje uzavření smlouvy mezi městem a ŘSD ČR o provedení stavby „Rekonstrukce povrchů navazujícího prostoru nám. Republiky“ a uzavření smlouvy mezi městem a RWE GasNet o podmínkách napojení, spolupráci a součinnosti v lokalitě Hrnčířské ulice.

Hlasování: Pro 8, proti 0, zdrž. 0

 

11. Usn. 476/2015/OF

Rozpočtové opatření č. 9/2015

Rada města po projednání doporučuje zastupitelstvu města ke schválení rozpočtové opatření č. 9/2015.

Hlasování: Pro 9, proti 0, zdrž. 0

 

12. Usn. 471/2015/ŠKS

Pravidla ocenění osobností města Žďáru nad Sázavou

Rada města po projednání doporučuje zastupitelstvu města schválit Pravidla udělování ceny města Žďáru nad Sázavou v upraveném znění.

Hlasování: Pro 9, proti 0, zdrž. 0

 

13. Usn. 472/2015/ŠKS

Žádost společnosti Žďas a.s.

Rada města po projednání schvaluje krátkodobý pronájem prostor Staré radnice a Radniční restaurace na náměstí Republiky ve Žďáře nad Sázavou za účelem uspořádání novoročního setkání firmy Žďas, a.s. s partnery a významnými osobnostmi regionu 7. 1. 2016 za následujících podmínek: rozsah od 9.00 do 9.00 dne následujícího za cenu 15 000 Kč.

Hlasování: Pro 8, proti 0, zdrž. 1

 

14. Usn. 473/2015/ŠKS

Veřejnoprávní smlouva SE.S.TA

Rada města po projednání doporučuje zastupitelstvu města schválit uzavření veřejnoprávní smlouvy mezi městem Žďár nad Sázavou a spolkem SE.S.TA se sídlem Pod Kaštany 246/8, Praha 6 – Dejvice v předloženém znění.

Hlasování: Pro 8, proti 0, zdrž. 0

 

15. Usn. 475/2015/ŠKS

Revokace usnesení zastupitelstva města

Rada města po projednání doporučuje zastupitelstvu města schválit revokaci usnesení zastupitelstva města ze dne 26. 11. 2015 č.j. 9/2015/ŠKS/5 s tím ,že z uvedeného usnesení se vypouští dotační program pro rok 2016 s názvem SPORTOVIŠTĚ 2016 ve finančním objemu 1 790 tis. Kč.

Rada města po projednání doporučuje zastupitelstvu města vyhlásit dotační program pro rok 2016 s názvem SPORTOVIŠTĚ 2016 s finančním objemem 1 790 tis. Kč v předloženém znění.

Hlasování: Pro 9, proti 0, zdrž. 0

 

16. Usn. 474/2015/KS

Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí neinvestiční dotace z rozpočtu města Žďáru nad Sázavou

Rada města po projednání doporučuje zastupitelstvu města ke schválení Veřejnoprávní smlouvu o poskytnutí neinvestiční dotace z rozpočtu města Žďáru nad Sázavou na krytí ztráty z provozu pohřebišť s f. Sedlák – Santa G, s. r. o., v předloženém znění.

Hlasování: Pro 8, proti 0, zdrž. 0

 

17. Usn. 477/2015/MP

Projekt MPSV – Asistent prevence kriminality

Rada města po projednání schvaluje účast města Žďáru nad Sázavou v projektu města Žďáru nad Sázavou „Asistent prevence kriminality“, který byl podán na MPSV, Odbor realizace programů ESF.

Hlasování: Pro 9, proti 0, zdrž. 0

 

18. Usn. 478/2015/MP

Stanovení počtu zaměstnanců MP

Rada města po projednání stanovuje počet zaměstnanců MP od 1. 1. 2016 následovně:

  • Městská policie – 24 zaměstnanců (pracovní poměr na dobu neurčitou)

z tohoto 21 strážníků, 1 preventista, 2 asistenti prevence kriminality.

Hlasování: Pro 9, proti 0, zdrž. 0

 

19. Usn. 479/2015/MP

Dodatek Smlouvy o výpůjčce

Rada města po projednání schvaluje Dodatek číslo 1 ke Smlouvě o výpůjčce movitých věcí – vybavení „Speciální výslechové místnosti na ÚO PČR Žďár nad Sázavou“ uzavřené dne 19. prosince 2015, který bude uzavřen mezi Českou republikou – Krajským ředitelstvím policie kraje Vysočina jako vypůjčitelem a městem Žďár nad Sázavou jako půjčitelem, v předloženém znění.

Hlasování: Pro 9, proti 0, zdrž. 0

 

 

Ověřovatel:

PhDr. Zdeněk Kulhánek, v. r.

 

 

Mgr. Zdeněk Navrátil, v.r. Ing. Josef Klement, v.r.
starosta města místostarosta města