Zápis z 32. schůze rady města konané dne 30. 12. 2015

zveřejněno: 31. 12. 2015

Počet přítomných členů:

8

 

Omluven:

Mgr. Zdeněk Navrátil

 

Ověřovatel zápisu:

Ing. Martin Mrkos

 

Schválený pořad 32. schůze rady města:

 

 1. Rozpočtové opatření
 2. Souhlas s podnájmem prostor sloužících podnikání
 3. Zrušení Pravidel pro čerpání příspěvků na činnost osadních výborů zřízených Zastupitelstvem města Žďár nad Sázavou
 4. Vyhodnocení dotačního programu Obnova kulturních památek vč. veřejnoprávních smluv
 5. Rozpočtové opatření č. 10
 6. Dohoda o ukončení platnosti smlouvy s f. Santa G., s.r.o.
 7. Žádost o použití znaku města
 8. Různé

 

 

PŘEHLED USNESENÍ

1. Usn. 482/2015/p.o.SSm

Rozpočtové opatření

Rada města po projednání schvaluje rozpočtové opatření p. o. Sociální služby města Žďár nad Sázavou dle přílohy.

Hlasování: Pro 8, proti 0, zdrž. 0

 

2. Usn. 481/2015/OP

Souhlas s podnájmem prostor sloužících podnikání

Rada města, na základě žádosti společnosti M&M reality holding a. s., schvaluje podnájem prostoru sloužícího podnikání, nacházejícího se v objektu č.p. 1141, který je součástí pozemku parc.č. 6130/1, zastavěná plocha a nádvoří, na ulici Nádražní č.or. 44 ve Žďáře nad Sázavou, část Žďár nad Sázavou 6, vše zapsáno u Katastrálního úřadu pro Vysočinu, Katastrální pracoviště Žďár nad Sázavou, na listu vlastnictví č.1, pro obec Žďár nad Sázavou a katastrální území Město Žďár (AZ Centrum ), v celkové výměře 105,35 m2, sloužící k provozování realitní činnosti. Smlouva o podnájmu bude uzavřena mezi společností M&M reality holding a.s. a společností HALARA s.r.o., IČO 04234260, za stejných podmínek, upravených Smlouvou o nájmu prostor sloužících podnikání, uzavřenou mezi městem Žďár nad Sázavou a společností M&M reality holding a. s. dne 1. 12. 2015.                                                                      

Hlasování: Pro 8, proti 0, zdrž. 0

  

3. Usn. 483/2015/OP

Zrušení Pravidel pro čerpání příspěvků na činnost osadních výborů zřízených zastupitelstvem města Žďár nad Sázavou

Rada města po projednání ruší Pravidla pro čerpání příspěvků na činnost osadních výborů zřízených zastupitelstvem města Žďár nad Sázavou, které byly schváleny radou města Žďáru nad Sázavou dne 4. 12. 2006.

Hlasování: Pro 8, proti 0, zdrž. 0

  

4. Usn. 484/2015/ORUP

Vyhodnocení dotačního programu „Obnova kulturních památek", včetně veřejnoprávních smluv

Rada města po projednání schvaluje poskytnutí dotace z dotačního programu „Obnova kulturních památek" ve výši uvedené v příloze.

Rada města po projednání doporučuje zastupitelstvu města schválit uzavření

  • veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace Římskokatolické farnosti Žďár nad Sázavou-I, Tvrz 12, ZR 1 na obnovu kulturních památek – kostela sv. Prokopova ve Žďáře nad Sázavou 1, za účelem chemického ošetření konstrukce krovu a výmalby interiéru, kaple sv. Barbory ve Žďáře nad Sázavou 1, za účelem chemického ošetření konstrukce krovu a hřbitovní kaple Nejsvětější Trojice ve Žďáře nad Sázavou 1, za účelem chemického ošetření konstrukce krovu;
  • veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace Římskokatolické farnosti Žďár nad Sázavou-II, Zámek 2/2, ZR 2 na obnovu baziliky Nanebevzetí Panny Marie ve Žďáře nad Sázavou 2, za účelem restaurování levé části chórových lavic (nábytkové části a plastik);
  • veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace Římskokatolické farnosti Žďár nad Sázavou-II, Zámek 2/2, ZR 2 na obnovu kostela sv. Jana Nepomuckého ve Žďáře nad Sázavou 2, za účelem dokončení obnovy interiéru chórků 1. ochozu,

Hlasování: Pro 8, proti 0, zdrž. 0

 

5. Usn. 486/2015/OF

Rozpočtové opatření č. 10

Rada města po projednání schvaluje rozpočtové opatření č. 10/2015.

Hlasování: Pro 8, proti 0, zdrž. 0

 

6. Usn. 495/2015/KS

Dohoda o ukončení platnosti smlouvy s f. Santa G, s.r.o.

Rada města po projednání schvaluje Dohodu o ukončení platnosti smlouvy se společností Santa G, s.r.o. o poskytnutí provozní dotace, v předloženém znění.

Hlasování: Pro 8, proti 0, zdrž. 0

 

7. Usn. 487/2015/OŠKS

Žádost o použití znaku města

Rada města po projednání schvaluje užití znaku města Žďáru nad Sázavou u společnosti FOIBOS BOOKS, s.r.o. do knihy Zelena hora - Žďársko Jana Santiniho.

Hlasování: Pro 8, proti 0, zdrž. 0

 

Ověřovatel:

Ing. Martin Mrkos, v. r.

 

 

  Ing. Josef Klement, v. r.
  místostarosta města