Zápis z 33. schůze rady města konané dne 11. 1. 2016

zveřejněno: 14. 1. 2016

Počet přítomných členů:

8

 

Omluvena:

Mgr. Ludmila Řezníčková

 

Ověřovatel zápisu:

Ing. Radek Zlesák

 

Schválený pořad 33. schůze rady města:

 1. Majetkoprávní jednání – RM
 2. Majetkoprávní jednání – ZM
 3. Byty a prostory sloužící podnikání
 4. Přijetí daru
 5. Obecně závazná vyhláška města č. 1, kterou se vydává Požární řád města
 6. Jmenování člena Komise rozvoje a ŽP
 7. Schválení Stanov dobrovolného svazku obcí Svaz vodovodů a kanalizací Žďársko
 8. Různé
  PRO INFORMACI:
  Zápis z komise rozvoje města a ŽP konané dne 8. 12. 2015

 

PŘEHLED USNESENÍ

1. Usn. 496/2016/3.ZŠ

Přijetí daru

Rada města po projednání schvaluje přijetí daru dle přiložené darovací smlouvy Základní školou Žďár nad Sázavou, Komenského 6 od občanského sdružení VerVia, o. s.

Hlasování: Pro 6, proti 0, zdrž. 0

 

2. Usn. 495/2016/KŘ

Obecně závazná vyhláška města, kterou se vydává Požární řád města

Rada města po projednání schvaluje a doporučuje zastupitelstvu města projednat a schválit Obecně závaznou vyhlášku, kterou se vydává Požární řád města dle předloženého znění.

Hlasování: Pro 8, proti 0, zdrž. 0

 

3. Usn. 493/2016/Star.

Jmenování člena komise rozvoje města a životního prostředí

Rada města jmenuje k 11. 1. 2016 členem komise rozvoje města životního prostředí pana Ing. Stanislava Večeřu.

Hlasování: Pro 8, proti 0, zdrž. 0

 

4. Usn. 488/2016/OP

Majetkoprávní jednání – RM

a) Rada města po projednání schvaluje vyhlášení záměru na nabytí pozemků do vlastnictví města Žďáru nad Sázavou ze spoluvlastnictví J.R. ZR 5 (podíl id. ½) a  B.Z ZR 5 (podíl id. ½), zapsaných v katastru nemovitostí u Katastrálního úřadu pro Vysočinu se sídlem v Jihlavě, Katastrální pracoviště Žďár nad Sázavou na LV č. 3378, obec Žďár nad Sázavou, k. ú. Město Žďár, a to části p. č. 9548 – orná půda ve výměře cca 117 m2 a části p. č. 9549 – trv. travní porost ve výměře cca 26 m2 v lokalitě rekreační chatové oblasti Krejdy – za účelem majetkoprávního vypořádání vztahů k pozemkům fyzických osob, zastavěných částí ve výměře cca 143 m2(dle mapového podkladu) přístupové asfaltové komunikace ve vlastnictví města p. č. 9463/1 - ost. plocha, ostatní komunikace, k. ú. Město Žďár s tím, že přesná výměra nabývaných pozemků bude určena po zaměření oddělovacím GP.

Hlasování: Pro 8, proti 0, zdrž. 0

 

b) Rada města po projednání schvaluje vyhlášení záměru na odprodej pozemku ve vlastnictví města Žďáru nad Sázavou, a to části p. č. 738 – zastavěná plocha a nádvoří ve výměře cca 75 m2 v k. ú. Město Žďár, zapsaného v katastru nemovitostí u Katastrálního úřadu pro Vysočinu se sídlem v Jihlavě, Katastrální pracoviště Žďár nad Sázavou na LV č. 1, obec Žďár nad Sázavou – za účelem zarovnání a sloučení plochy ke stávajícímu pozemku p. č. 737 – zastavěná plocha s objektem občanské vybavenosti č.p. 32 na části p. č. 737 v ul. Veselská 45, ZR 1, ve vlastnictví Výchovného ústavu, základní školy, střední školy a střediska výchovné péče, Velké Meziříčí, K Rakůvkám 1 se sídlem K Rakůvkám 916/1, 594 01 Velké Meziříčí v rámci majetkoprávního vypořádání vztahů v souvislosti s plánovanou rekonstrukcí objektu a následnou údržbou. Přesná výměra prodávaného pozemku bude určena po zaměření oddělovacím GP.

Hlasování: Pro 8, proti 0, zdrž. 0

 

c) Rada města po projednání schvaluje pronájem pozemku ve vlastnictví města Žďáru nad Sázavou A. N., ZR 3, a to části p.č. 3827/1 – ostatní plocha, ost. komunikace ve výměře 10 m2 v k. ú. Město Žďár, zapsaného v katastru nemovitostí u Katastrálního úřadu pro Vysočinu se sídlem v Jihlavě, Katastrální pracoviště Žďár nad Sázavou na LV č. 1, obec Žďár nad Sázavou, v lokalitě ul. Horní, ZR 1, vedle objektu lahůdek a jídelny „Vesna“ – za účelem umístění prodejního stánku na zmrzlinu.
Nájemní smlouva bude uzavřena na dobu neurčitou s jednoměsíční výpovědní lhůtou a výše nájemného 15.000,-- Kč/rok.

Hlasování: Pro 8, proti 0, zdrž. 0

 

d) Rada města po projednání schvaluje uzavření Dodatku č. 1 k nájemní smlouvě ze dne 28. 11. 2014, týkající se rozšíření pronájmu pozemků ve vlastnictví města Žďáru nad Sázavou, a to částí p. č. 6513, 6514, 6515, 6517 a 6646 – vše ostatní plocha, jiná plocha v celkové výměře 159 m2 v k. ú. Město Žďár, zapsaných v katastru nemovitostí u Katastrálního úřadu pro Vysočinu se sídlem v Jihlavě, Katastrální pracoviště Žďár nad Sázavou na LV č. 1, obec Žďár nad Sázavou – za účelem rozšíření pronájmu pozemků po vybudování nového oplocení v lokalitě býv. „staré cihelny“ ul. Jihlavská, ZR 1, na základě schváleného původního pronájmu pozemků (částí p. č. 6513 a 6517 ve výměře 200 m2) v RM dne 18. 11. 2014, užívaných dle uzavřené nájemní smlouvy ze dne 28. 11. 2014 mezi městem Žďár nad Sázavou a společností Úsvit, o.p.s. se sídlem Jihlavská 2283/28, ZR 1, pro účely vybudování a provozování útulku pro psy.

Hlasování: Pro 8, proti 0, zdrž. 0

 

e) Rada města po projednání schvaluje uzavření smlouvy o zřízení věcného břemene – služebnosti vedení přípojky kabelového rozvodu mezi městem Žďár nad Sázavou – jako povinným a společností SATT a. s. se sídlem Okružní 1889/11, ZR 3 – jako oprávněným - na pozemcích ve vlastnictví města Žďáru nad Sázavou, a to na částech p.č. 1103, 2047 a 2062/2 v k. ú. Město Žďár, zapsaných v katastru nemovitostí u Katastrálního úřadu pro Vysočinu se sídlem v Jihlavě, Katastrální pracoviště Žďár nad Sázavou na LV č. 1, obec Žďár nad Sázavou, v lokalitě ul. Dr. Drože a Dolní, ZR 1 – spočívající ve vybudování a provozování přípojky kabelového rozvodu TV pro Dům kultury Žďár n. Sáz. v rámci akce „Žďár nad Sázavou, ul. Dolní, Dr. Drože, kulturní dům, přípojka optického rozvodu“ - včetně přístupu a příjezdu za účelem jeho provozování, údržby, oprav a případné další rekonstrukce ve prospěch oprávněného.
Právo odpovídající věcnému břemenu – služebnosti přípojky kabelového rozvodu se zřizuje za jednorázovou neopakující se úplatu ve výši 10.000,-- Kč + platná sazba DPH.

Hlasování: Pro 8, proti 0, zdrž. 0

 

5. Usn. 489/2016/OP

Majetkoprávní jednání – ZM

a) Rada města po projednání doporučuje zastupitelstvu města ke schválení odprodej pozemku ve vlastnictví města Žďáru nad Sázavou do vlastnictví manželů P. a B. Š. Nové Město na Moravě, a to části p. č. 1263/1 – ostatní plocha, ost. komunikace, zapsaného v katastru nemovitostí u Katastrálního úřadu pro Vysočinu se sídlem v Jihlavě, Katastrální pracoviště Žďár nad Sázavou na LV č. 1, obec Žďár nad Sázavou, k.ú. Veselíčko u ZR - dle GP č. 214-30011/2015 ze dne 30. 11. 2015 pro změnu hranice pozemku a vymezení rozsahu věcného břemene k části pozemku z pův. p. č. 1263/1 – ost. plocha, ostatní komunikace ve výměře 2 857 m2 oddělen díl „a“ ve výměře 20 m2, nově sloučen do p. č. 1264 – zahrada ve vlastnictví manž. Š. – za účelem zarovnání parcel ve vlastnictví fyzických osob a rozšíření zelené plochy zahrady p. č. 1264 a 1270 před stavební parcelou č. 86 se stavbou RD Veselíčko č.p. 28 – vše v k. ú. Veselíčko u ZR
- za kupní cenu zjištěnou ZP, a to cenu obvyklou ve výši 230,-- Kč/m2,     tj. celkem 4.600,-- Kč + platná sazba DPH

Hlasování: Pro 8, proti 0, zdrž. 0

 

b) Rada města doporučuje zastupitelstvu města schválit Dohodu o ukončení platnosti Smlouvy o uzavření budoucí kupní smlouvy, která bude uzavřena mezi městem Žďár nad Sázavou a E.ON Distribuce a.s., v předloženém znění.   

Hlasování: Pro 8, proti 0, zdrž. 0

 

6. Usn. 490/2016/OP

Byty a prostory sloužící podnikání

a) Rada města schvaluje podnájem bytu č. 18, nacházejícího se v bytovém domě č.p. 2235, na ulici Palachova č.or. 72, Žďár nad Sázavou, část Žďár nad Sázavou 6, dle předloženého návrhu.

Hlasování: Pro 8, proti 0, zdrž. 0

 

b) Rada města schvaluje podnájem bytu č. 7, nacházejícího se v bytovém domě č.p. 2240, na ulici Kovářova č.or. 2, Žďár nad Sázavou, část Žďár nad Sázavou 1, dle předloženého návrhu.

Hlasování: Pro 8, proti 0, zdrž. 0

 

c) Rada města schvaluje podnájem bytu č. 31, nacházejícího se v bytovém domě č.p. 2240, na ulici Kovářova č.or. 2, Žďár nad Sázavou, část Žďár nad Sázavou 1, dle předloženého návrhu.

Hlasování: Pro 8, proti 0, zdrž. 0

 

d) Rada města schvaluje žádost p. P. M. o změnu smlouvy  o nájmu bytu č. 6, nacházejícího se v bytovém domě č.p. 1876 na ulici Brodská č.or. 27, Žďár nad Sázavou, část Žďár nad Sázavou 3, který je součástí pozemku p.č.1261 v k.ú. Město Žďár, z doby určité na dobu neurčitou.

Hlasování: Pro 8, proti 0, zdrž. 0

 

e) Rada města schvaluje žádost p. H. M. o změnu smlouvy  o nájmu bytu č. 8, nacházejícího se v bytovém domě č. p. 1871 na ulici Revoluční č.or. 30, Žďár nad Sázavou, část Žďár nad Sázavou 3, který je součástí pozemku p.č.1256 v k.ú. Město Žďár, z doby určité na dobu neurčitou dle předloženého návrhu.

Hlasování: Pro 8, proti 0, zdrž. 0

 

f) Rada města schvaluje žádost pana J.Š. o změnu smlouvy  o nájmu bytu č. 32, nacházejícího se v bytovém domě č.p. 1876 na ulici Brodská č.or. 27, Žďár nad Sázavou, část Žďár nad Sázavou 3, který je součástí pozemku p.č.1261 v k.ú. Město Žďár, z doby určité na dobu neurčitou.

Hlasování: Pro 8, proti 0, zdrž. 0

 

g) Rada města schvaluje vzor Smlouvy o nájmu bytu v předloženém znění.

Hlasování: Pro 8, proti 0, zdrž. 0

 

h) Rada města ruší bez vyhodnocení záměr 53/2015-OP, předmětem kterého byl záměr města pronajmout prostor, nacházející se v bytovém domě č.p. 1936, na ulici Brodská č.or. 35, Žďár nad Sázavou, část Žďár nad Sázavou 3, který je součástí pozemku p.č. 1276 v k.ú. Město Žďár.

Hlasování: Pro 8, proti 0, zdrž. 0

 

i) Rada města schvaluje uzavření smlouvy o nájmu bytu č. 19, umístěného v bytovém domě č.p. 1825 na ulici Brodská č.or. 11, Žďár nad Sázavou, část Žďár nad Sázavou 3, který je součástí pozemku p.č.1244 k.ú. Město Žďár. Smlouva o nájmu bytu bude uzavřena s p. L. H., dle předloženého návrhu. Smlouva o nájmu bytu bude uzavřena na dobu určitou 2 měsíců s tím, že v případě, že ze strany nájemkyně budou plněny povinnosti ze smlouvy o nájmu bytu vyplývající, bude nájemní poměr prodlužován za stejných podmínek. V případě, že povinnosti ze smlouvy o nájmu bytu ze strany nájemkyně plněny nebudou, ukládá rada města majetkoprávnímu odboru učinit kroky směřující k vyklizení bytu.

Hlasování: Pro 8, proti 0, zdrž. 0

 

7. Usn. 494/2016/Star.

Schválení Stanov dobrovolného svazku obcí Svaz vodovodů a kanalizací Žďársko

Rada města po projednání doporučuje zastupitelstvu města ke schválení Stanovy dobrovolného svazku obcí Svaz vodovodů a kanalizací Žďársko v předloženém znění.

Hlasování: Pro 7, proti 0, zdrž. 1

 

8. Různé

Usn. 491/2016/ORUP

Zápis z komise rozvoje města a životního prostředí

Rada města byla seznámena se zápisem z jednání komise rozvoje města a ŽP ze dne 8. 12. 2015.

Hlasování: Pro 6, proti 1, zdrž. 0

 

 

Ověřovatel:

Ing. Radek Zlesák, v. r.

 

 

Mgr. Zdeněk Navrátil, v. r.  Ing. Josef Klement, v. r.
 starosta města místostarosta města