Zápis z 34. schůze rady města konané dne 25. 1. 2016

zveřejněno: 29. 1. 2016

Počet přítomných členů:

9

 

Ověřovatel zápisu:

MUDr. Radek Černý

 

Schválený pořad 34. schůze rady města:

 1. Příjem z prodeje propagačních materiálů města v r. 2015
 2. Stanovení cen propagačních materiálů
 3. Žádost o použití znaku města
 4. Informace o přípravě konkurzního řízení na ředitele/lku PO ZŠ Komenského 6 a PO MŠ
 5. Program prevence kriminality Kraje Vysočina
 6. Majetkoprávní jednání
 7. Byty a prostory sloužící podnikání
 8. Podpora města k transformačnímu bydlení
 9. Smlouvy k přípravě staveb – zastávka MHD a  přechod u zámku)
 10. Smlouva o poskytnutí podpory ze SFŽP na akci  Revitalizace příměstské zeleně a pasportizace zeleně ve Žďáře nad Sázavou
 11. Žádost o vyřazení DHM
 12. Stanovení oddávajícího
 13. Změna člena Komise pro sport a volný čas
 14. Různé:
  Prezentace výsledků implementace procesů řízení PO města 

PRO INFORMACI:
Zápis z komise rozvoje a ŽP  a z komise pro sport a volný čas.

 

  

PŘEHLED USNESENÍ

1. Usn.497/2016/ŠKS

Příjem z prodeje propagačních materiálů v roce 2015

Rada města po projednání doporučuje zastupitelstvu města, v rámci rozpočtového opatření navýšit z příjmů roku 2015 položku rozpočtu „Ostatní činnost v kultuře – věcný materiál“ o příjem z prodeje propagačních materiálů v roce 2015 ve výši 62 000 Kč dle předloženého návrhu.

Hlasování: Pro 7, proti 0, zdrž. 0

 

2. Usn.498/2016/ŠKS

Stanovení cen propagačních materiálů

Rada města po projednání schvaluje veřejné užití znaku města Žďár nad Sázavou na samolepce se znakem města Žďár nad Sázavou vydané městem Žďár nad Sázavou.

Rada města po projednání schvaluje ceny propagačních materiálů: samolepka se znakem města, šňůrka na klíče s logem města dle předloženého návrhu.

Hlasování: Pro 7, proti 0, zdrž. 0

 

3. Usn.502/2016/ŠKS

Žádost o použití znaku města

Rada města po projednání schvaluje užití znaku města Žďáru nad Sázavou panu Petru Houzarovi do publikace „Klíč ke znakům měst ČR“.

Hlasování: Pro 7, proti 0, zdrž. 0

 

4. Usn.503/2016/ŠKS

Informace o připravovaném konkursním řízení na ředitele/ku PO ZŠ Komenského a na PO MŠ

Rada města bere na vědomí informace o připravovaném vyhlášení konkursních řízení na obsazení pracovního místa ředitele/ky příspěvkové organizace Základní školy Žďár nad Sázavou, Komenského 6 a vyhlášení konkursního řízení na obsazení pracovního místa ředitele/ky Mateřské školy Žďár nad Sázavou, příspěvkové organizace v souladu s vyhláškou č. 54/2005 Sb. o náležitostech konkursního řízení a konkursních komisích.

Hlasování: Pro 7, proti 0, zdrž. 0

 

5. Usn.501/2016/MP

Program prevence kriminality Kraje Vysočina

Rada města po projednání schvaluje účast města Žďáru nad Sázavou v Programu prevence kriminality Kraje Vysočina na rok 2016.

Hlasování: Pro 9, proti 0, zdrž. 0

 

6. Usn.504/2016/OP

Majetkoprávní úkony

a) Rada města po projednání schvaluje vyhlášení záměru na odprodej pozemku ve vlastnictví města Žďáru nad Sázavou, a to části p. č. 8008/1 – orná půda v k. ú. Město Žďár (uvedené v mapovém podkladu), zapsaného v katastru nemovitostí u Katastrálního úřadu pro Vysočinu se sídlem v Jihlavě, Katastrální pracoviště Žďár nad Sázavou na LV č. 1, obec Žďár nad Sázavou – za účelem výstavby domu v lokalitě „Klafar – II“ v souladu s ÚP, urbanistickou studií a Regulativy pro výstavbu viladomu ul. Sázavská ve Žďáře nad Sázavou. Přesná výměra prodávaného pozemku bude určena po zaměření oddělovacím GP.

Hlasování: Pro 9, proti 0, zdrž. 0

 

b) Rada města po projednání doporučuje zastupitelstvu města ke schválení bezúplatné nabytí pozemku do vlastnictví města Žďáru nad Sázavou z vlastnictví ČR ve správě Státního pozemkového úřadu se sídlem Husinecká 1024/11a, Praha 3, a to části pův. p. č. 8731/1 v k. ú. Město Žďár, zapsané v katastru nemovitostí u Katastrálního úřadu pro Vysočinu se sídlem v Jihlavě, Katastrální pracoviště Žďár nad Sázavou na LV č. 10002, obec Žďár nad Sázavou, před řadovými rodinnými domky v Mělkovicích čp. 1479–1482 – dle GP č. 3446-100/2012 ze dne 26. 9. 2012 nově oddělené p. č. 8731/1 – orná půda ve výměře 157 m2 v k. ú. Město Žďár – za účelem majetkoprávního vypořádání místní asfaltové komunikace sloužící k přístupu a k příjezdu do RD.

Hlasování: Pro 9, proti 0, zdrž. 0

 

c) Rada města po projednání schvaluje vyhlášení záměru na bezúplatné nabytí spoluvlastnického podílu k pozemkům ve vlastnictví p. M.V. Praha, do vlastnictví města Žďáru nad Sázavou, a to p. č. 932/8 – trvalý travní porost ve výměře 93 m2, zapsaného na LV č. 955 – podíl id. 1/234 v k. ú. Zámek Žďár, vedeno v katastru nemovitostí u Katastrálního úřadu pro Vysočinu se sídlem v Jihlavě, Katastrální pracoviště Žďár nad Sázavou, obec Žďár nad Sázavou, nacházejícího se v lokalitě „U staré vápenice“ poblíž rybníku „Dívka“, louka u přístupové komunikace – polní cesty, ZR 2 – za účelem navýšení spoluvlastnického podílu města k tomuto pozemku.
Záměr bude zveřejněn na úřední desce města po dobu 15 dní.

Hlasování: Pro 9, proti 0, zdrž. 0

 

d) Rada města vyhlašuje záměr na zřízení předkupního práva města Žďáru nad Sázavou  k pozemku p.č. 1133, zastavěná plocha a nádvoří v k.ú. Město Žďár, jehož součástí je objekt občanské vybavenosti č.p. 1190 na ulici Komenského ve Žďáře nad Sázavou, část Žďár nad Sázavou 3, do doby doložení potvrzení, prokazujícího realizaci investic Hasičské vzájemné pojišťovny a.s. do uvedené nemovitosti ve výši 3.600.000 Kč.
Záměr bude zveřejněn na úřední desce města po dobu 15 dní.

Hlasování: Pro 9, proti 0, zdrž. 0

 

e) Rada města po projednání schvaluje vyhlášení záměru na pronájem pozemku ve vlastnictví města Žďáru nad Sázavou, a to části p. č. 5820 – ostatní plocha, ost. komunikace ve výměře cca 15 m2 v k. ú. Město Žďár, zapsaného v katastru nemovitostí u Katastrálního úřadu pro Vysočinu se sídlem v Jihlavě, Katastrální pracoviště Žďár nad Sázavou na LV č. 1, obec Žďár nad Sázavou, v lokalitě u volejbalových kurtů „Na Rybníčku“ v blízkosti světelné křižovatky ul. Brněnská – Novoměstská, ZR 1 – za účelem umístění 3 reklamních ploch.

Hlasování: Pro 1, proti 6, zdrž. 2     NESCHVÁLENO

 

f) Rada města po projednání neschvaluje vyhlášení záměru na pronájem části fasády objektu ve vlastnictví města podél ul. Horní, ZR 1 – objekt obč. vybavenosti s č.p. 75 na p. č. 327 v k. ú. Město Žďár (původně zasedací místnost býv. MěÚ na nám. Republiky, ZR 1) – za účelem instalace a následného provozu reklamního zařízení velkoplošné reklamy pro inzerci výrobků a služeb klientů (billboard o rozměru 5,1m x 2,4m) - žádost společnosti outdoor akcent s.r.o. se sídlem Štětkova 1638/18, 140 00 Praha 4.

 Hlasování: Pro 9, proti 0, zdrž. 0

 

g) Rada města po projednání schvaluje výši nájemného u nově uzavíraných smluv o nájmu pozemku pro rok 2016, a to následovně: nájemné za užívání pozemků pro zahrádky ve výši 20,-- Kč/m2/rok a nájemné za užívání pozemků za účelem umístění garáže ve výši 30,-- Kč/m2/rok.

 Hlasování: Pro 9, proti 0, zdrž. 0

 

h) Rada města po projednání schvaluje pronájem pozemku ve vlastnictví města Žďáru nad Sázavou p. J.N. ZR 1, a to p. č. 6499 – zastavěná plocha ve výměře 19 m2 v k. ú. Město Žďár,  zapsaného v katastru nemovitostí u Katastrálního úřadu pro Vysočinu se sídlem v Jihlavě, Katastrální pracoviště Žďár nad Sázavou na LV č. 1, obec Žďár nad Sázavou, v lokalitě „U ZDARU“ ul. Jihlavská, ZR 1 – pod řadovou PREFA garáží – za účelem majetkoprávního vypořádání vztahů k pozemku jiného vlastníka (stavba na cizím pozemku) v souvislosti se změnou vlastníka předmětné garáže.

Hlasování: Pro 9, proti 0, zdrž. 0

 

i) Rada města po projednání schvaluje pronájem pozemku ve vlastnictví města Žďáru nad Sázavou manželům Z. aj. V. (SJM),  ZR , a to p. č. 3464 – zastavěná plocha ve výměře 20 m2 v k. ú. Město Žďár, zapsaného v katastru nemovitostí u Katastrálního úřadu pro Vysočinu se sídlem v Jihlavě, Katastrální pracoviště Žďár nad Sázavou na LV č. 1, obec Žďár nad Sázavou, v lokalitě hromadných zděných garáží za průmyslovou školou v ul. Vodárenská, ZR 4 – za účelem majetkoprávního vypořádání vztahů k pozemku jiného vlastníka pod stavbou garáže ve vlastnictví fyzických osob (stavba na cizím pozemku).
Nájemní smlouva bude uzavřena na dobu neurčitou s tříměsíční výpovědní lhůtou. Nájemné ve výši 30,-- Kč/m2 ročně.

 Hlasování: Pro 9, proti 0, zdrž. 0

 

j) Rada města po projednání schvaluje zřízení věcného břemene – služebnosti inženýrské sítě na pozemku ve vlastnictví města Žďáru nad Sázavou mezi městem Žďár nad Sázavou – jako povinným a společností Česká telekomunikační infrastruktura a.s., se sídlem Olšanská 2681/6, Žižkov, 130 00  Praha 3, zastoupená na základě plné moci ze dne 1. 6. 2015 společností TEMO-TELEKOMUNIKACE, a.s. se sídlem Praha 10, U Záběhlického zámku 233/15, PSČ 106 00 Praha – jako oprávněným -  na části p. č. 5547 v k. ú. Město Žďár v lokalitě ul. Brněnská, ZR 1 - za účelem uložení a provozování podzemního komunikačního vedení veřejné komunikační sítě - sdělovací kabely, 2x rozvaděč a optická spojka - stavba „11010-057072, RVDSL1603_M_J_ZDAR142_OK“ včetně přístupu a příjezdu za účelem provozu, údržby, oprav a případné další rekonstrukce uvedené stavby ve prospěch oprávněného.
Právo odpovídající věcnému břemenu – služebnosti inženýrské sítě se zřizuje za jednorázovou neopakující se úplatu ve výši 10.000,-- Kč + platná sazba DPH.

Hlasování: Pro 9, proti 0, zdrž. 0

 

k) Rada města schvaluje Smlouvu o právu stavby, která bude uzavřena mezi městem Žďár nad Sázavou a manžely L.Z. a D.Z. Žďár nad Sázavou,  manžely R. V. a E.V. Žďár nad Sázavou,  předmětem které je umožnění provedení terénních úprav na části pozemku p. č. 7999/1 v k. ú. Město Žďár, v předloženém znění.

Hlasování: Pro 9, proti 0, zdrž. 0

 

7. Usn.505/2016/OP

Byty a prostory sloužící podnikání

a) Rada města schvaluje uzavření smlouvy o nájmu bytu č. 22, umístěného v bytovém domě č.p. 1936 na ulici Brodská č.or. 35, Žďár nad Sázavou, část Žďár nad Sázavou 3, který je součástí pozemku p.č.1276,  k.ú. Město Žďár. Smlouva o nájmu bytu bude uzavřena s manž. M. a D. S., dle předloženého návrhu. Smlouva o nájmu bytu bude uzavřena na dobu určitou 2 měsíců s tím, že v případě, že ze strany nájemců budou plněny povinnosti ze smlouvy o nájmu bytu vyplývající, bude nájemní poměr prodlužován za stejných podmínek.
V případě, že povinnosti ze smlouvy o nájmu bytu ze strany nájemců plněny nebudou, ukládá rada města majetkoprávnímu odboru učinit kroky směřující k vyklizení bytu.

Hlasování: Pro 9, proti 0, zdrž. 0

 

b) Rada města schvaluje uzavření smlouvy o nájmu bytu č. 6, umístěného v bytovém domě č.p. 2228 na ulici Brněnská č.or. 10, Žďár nad Sázavou, část Žďár nad Sázavou 1, který je součástí pozemku p.č. 5755/2,  k.ú. Město Žďár. Smlouva o nájmu bytu bude uzavřena s panem V.V., dle předloženého návrhu. Smlouva o nájmu bytu bude uzavřena na dobu určitou 2 měsíců s tím, že v případě, že ze strany nájemce budou plněny povinnosti ze smlouvy o nájmu bytu vyplývající, bude nájemní poměr prodlužován za stejných podmínek. V případě, že povinnosti ze smlouvy o nájmu bytu ze strany nájemců plněny nebudou, ukládá rada města majetkoprávnímu odboru učinit kroky směřující k vyklizení bytu.

Hlasování: Pro 9, proti 0, zdrž. 0

 

c) Rada města schvaluje uzavření smlouvy o nájmu bytu č. 4, umístěného v bytovém domě č.p. 1871 na ulici Revoluční č.or. 30, Žďár nad Sázavou, část Žďár nad Sázavou 3, který je součástí pozemku p.č.1256 k.ú. Město Žďár. Smlouva o nájmu bytu bude uzavřena s panem L.K., dle předloženého návrhu. Smlouva o nájmu bytu bude uzavřena na dobu určitou 2 měsíců s tím, že v případě, že ze strany nájemce budou plněny povinnosti ze smlouvy o nájmu bytu vyplývající, bude nájemní poměr prodlužován za stejných podmínek. V případě, že povinnosti ze smlouvy o nájmu bytu ze strany nájemce plněny nebudou, ukládá rada města majetkoprávnímu odboru učinit kroky směřující k vyklizení bytu.

Hlasování: Pro 9, proti 0, zdrž. 0

 

d) Rada města vyhlašuje záměr na pronájem prostoru sloužícího podnikání, který se nachází v objektu č.p. 253 na Havlíčkovo nám. č.or. 5 ve Žďáře nad Sázavou, část Žďár nad Sázavou (Čechův dům), který je součástí pozemku parc.č. 46  zastavěná plocha a nádvoří, vše zapsáno u Katastrálního úřadu pro Vysočinu, Katastrální pracoviště Žďár nad Sázavou na listu vlastnictví č. 1 pro obec Žďár nad Sázavou a katastrální území Město Žďár v celkové výměře 38,80 m2. Záměr bude vyhlášen po dobu 2 měsíců.

Hlasování: Pro 9, proti 0, zdrž. 0

 

e) Rada města vyhlašuje záměr na pronájem sklepu, který se nachází v objektu č.p. 4,  č.or. 4, Zámek, ve Žďáře nad Sázavou, část Žďár nad Sázavou 2 (základní škola), který je součástí pozemku parc.č. 3, zastavěná plocha a nádvoří, vše zapsáno u Katarálního úřadu pro Vysočinu, Katastrální pracoviště Žďár nad Sázavou, na listu vlastnictví č.1 pro obec Žďár nad Sázavou a katastrální území Zámek Žďár. Záměr bude vyhlášen po dobu 2 měsíců.

Hlasování: Pro 9, proti 0, zdrž. 0

 

f) Rada města vyhlašuje záměr na pronájem části prostor sloužících podnikání, které se nachází v objektu č.p. 165, na ulici Dolní č.or. 1, ve Žďáře nad Sázavou, část Žďár nad Sázavou 1, který je součástí pozemku parc.č. 3348, zastavěná plocha a nádvoří, vše zapsáno u Katastrálního úřadu pro Vysočinu, Katastrální pracoviště Žďár nad Sázavou, na listu vlastnictví č. 1 pro obec Žďár nad Sázavou a katastrální území Město Žďár, dle seznamu volných prostor. Minimální výše nájemného je 1.000 Kč/m2/rok u kanceláří a 600 Kč/m2/rok u skladovacích ploch. Záměr bude vyhlášen po dobu 2 měsíců.

Hlasování: Pro 9, proti 0, zdrž. 0

 

g) Rada města vyhlašuje záměr na pronájem části prostor sloužících podnikání, které se nachází v objektu č.p. 1785, náměstí Republiky č.or. 49 ve Žďáře nad Sázavou, část Žďár nad Sázavou 1, který je součástí pozemku parc. č. 3756 zastavěná plocha a nádvoří, vše zapsáno u Katastrálního úřadu pro Vysočinu, Katastrální pracoviště Žďár nad Sázavou, na listu vlastnictví č. 1, pro obec Žďár nad Sázavou a katastrální území město Žďár (DM Centrum), v celkové výměře 89,41 m2. Záměr bude vyhlášen po dobu 2 měsíců.

Hlasování: Pro 9, proti 0, zdrž. 0

 

h) Rada města vyhlašuje záměr na pronájem prostoru sloužícího podnikání v celkové výměře 84,44 m2, umístěného v objektu č.p. 1141, Nádražní ulice č.or. 44, na ul. Nádražní č.or. 44,  Žďár nad Sázavou, část Žďár nad Sázavou 6, (AZ Centrum), který je součástí pozemku parc.č. 6130/1, zastavěná plocha a nádvoří, vše zapsáno u Katastrálního úřadu pro Vysočinu, Katastrální pracoviště Žďár nad Sázavou, na listu vlastnictví č.1, pro obec Žďár nad Sázavou a katastrální území Město Žďár. Záměr bude vyhlášen na 15 dní.

Hlasování: Pro 9, proti 0, zdrž. 0

 

i) Rada města po projednání schvaluje Dohodu o ukončení platnosti Smlouvy o výpůjčce, která bude uzavřená mezi městem Žďár nad Sázavou a Kultura Žďár, příspěvkovou organizací, v předloženém znění.

Hlasování: Pro 9, proti 0, zdrž. 0

 

j) Rada města po projednání schvaluje žádost společnosti Bath line s.r.o. Polnička 263 a u prostoru sloužícího podnikání v celkové výměře 109,8 m2, umístěného v objektu č.p. 1141, Nádražní ulice č.or. 44, na ul. Nádražní č.or. 44,  Žďár nad Sázavou, část Žďár nad Sázavou 6, (AZ Centrum), který je součástí pozemku parc.č. 6130/1, zastavěná plocha a nádvoří, vše zapsáno u Katastrálního úřadu pro Vysočinu, Katastrální pracoviště Žďár nad Sázavou, na listu vlastnictví č.1, pro obec Žďár nad Sázavou a katastrální území Město Žďár, a který užívá shora uvedená společnosti v souladu se Smlouvou o nájmu prostoru sloužícího podnikání ze dne 1.12.2015, souhlasí:
- se změnou užívání tohoto prostoru z obchodního prostoru na provozovnu fresh baru
- s provedením stavebních úprav, spočívajících v úpravách vnitřní dispozice prostoru dle předloženého návrhu (technické zhodnocení)
- s realizací změny užívání a stavebních úprav na náklady nájemce s tím, že městem nebudou nahrazovány
- s nezvyšováním nájmu v souvislosti s nájemcem provedeným technickým zhodnocením prostoru
- s tím, že město nebude shora uvedené technické zhodnocení odepisovat ani jiným způsobem uplatňovat ve svých nákladech nebo výdajích
- s tím, že shora uvedené technické zhodnocení bude odepisovat nájemce.

 Hlasování: Pro 9, proti 0, zdrž. 0

 

8. Usn.509/2016/OP

Podpora transformačního bydlení

Rada města po projednání podporuje Transformaci sociálních služeb Domova Kamélie Křižanov, a to výstavbou dvou domů pro lidi s mentálním postižením na části pozemku p. č. 774/84, orná půda, v obci Žďár nad Sázavou a k.ú. Zámek Žďár.

Hlasování: Pro 9, proti 0, zdrž. 0

 

9. Usn.506/2016/ORÚP

Smlouvy o přípravě staveb (zastávka MHD a přechod u zámku)

Rada města po projednání schvaluje uzavření smlouvy mezi městem a GasNetem a smlouvy mezi městem a a. s. KINSKÝ Žďár.

Hlasování: Pro 8, proti 0, zdrž. 0

 

10. Usn.507/2016/ORÚP

Smlouva o poskytnutí podpory ze SFŽP na akci Revitalizace příměstské zeleně a pasportizace zeleně ve Žďáře nad Sázavou.

Rada města po projednání schvaluje uzavření smlouvy mezi městem a SFŽP o poskytnutí podpory na akci „Revitalizace příměstské zeleně a pasportizace zeleně ve Žďáře nad Sázavou“.

Hlasování: Pro 8, proti 0, zdrž. 0

 

11. Usn.510/2016/4.ZŠ

Žádost o vyřazení DHM

Rada města po projednání schvaluje žádost o vyřazení DHM Základní školou Žďár nad Sázavou, Švermova 4 dle předloženého materiálu.

Hlasování: Pro 7, proti 0, zdrž. 0

 

12. Usn.499/2016/star.

Stanovení oddávajícího

Rada města po projednání schvaluje pověření Ing. Vladimíra Novotného, člena zastupitelstva města Žďáru nad Sázavou, oddávat při sňatečných obřadech dne 12. 3. 2016.

Hlasování: Pro 7, proti 0, zdrž. 0

 

13. Usn.500/2016/MST

Změna člena Komise pro sport a volný čas

Rada města schvaluje k 25. 1. 2016 ukončení členství p. Michala Huberta Zrůsta, MSc, v Komisi pro sport a volný čas na vlastní žádost a děkuje mu za jeho dosavadní práci.

Rada města jmenuje k 25. 1. 2016 členkou Komise pro sport a volný čas paní Janu Svobodovou.

Hlasování: Pro 7, proti 0, zdrž. 0

 

PRO INFORMACI:

Usn.508/2016/ORÚP

Zápis z jednání komise rozvoje města a ŽP dne 5. 1. 2016
Zápis z komise pro sport a volný čas ze dne 18. 1. 2016

Rada města byla seznámena se zápisem z jednání komise rozvoje a ŽP dne 5. 1. 2016 a  se zápisem z jednání komise pro sport a volný čas ze dne 18. 1. 2016.

Hlasování: Pro 7, proti 0, zdrž. 1

 

Ověřovatel:

MUDr. Radek Černý, v. r.

 

 

 Mgr. Zdeněk Navrátil, v. r. Ing. Josef Klement, v. r.

starosta města 

místostarosta města