Zápis z 35. schůze rady města konané dne 8. 2. 2016

zveřejněno: 12. 2. 2016

Počet přítomných členů:  

7

 

Omluveni:

PhDr. Zdeněk Kulhánek, Mgr. Zdeněk Navrátil

 

Ověřovatel zápisu:

Mgr. Ludmila Řezníčková

 

Schválený pořad 35. schůze rady města:

 

 1. Veřejnoprávní smlouvy
 2. Majetkoprávní jednání RM
 3. Majetkoprávní jednání ZM
 4. Byty a prostory sloužící podnikání
 5. Smlouva o spolupráci mezi městem a VUT Brno
 6. Žádosti o změnu č. 4 ÚP za období 6-12/2015
 7. Vyhlášení konkurzního řízení na ředitele/ku PO ZŠ Komenského 6 a naředitele/ku PO MŠ ve Žďáře nad Sázavou 
 8. Změna člena Sboru pro občanské záležitosti
 9. Spolupráce s Agenturou pro sociální začleňování
 10. Pověření k podpisu
 11. Různé
  PRO INFORMACI:
  Ceník inzerce ve Žďárském zpravodaji   

 

 

PŘEHLED USNESENÍ

1. Usn. 511/2016/SÚ

Veřejnoprávní smlouvy

Rada města po projednání schvaluje uzavření veřejnoprávní smlouvy mezi městem a obcemi ve správním obvodu Městského úřadu Žďár nad Sázavou ve věci výkonu agendy speciálního stavebního úřadu.

Hlasování: Pro 6, proti 0, zdrž. 0

 

2. Usn. 512/2016/OP

Majetkoprávní jednání RM

a) Rada města po projednání schvaluje neuplatnění ujednání o výši úhrady nájemného na r. 2016 zvýšeného o míru inflace za předchozí kalendářní rok 2015 u uzavřených nájemních smluv mezi městem Žďár nad Sázavou a jednotlivými nájemci na pronájem pozemků ve vlastnictví města Žďáru nad Sázavou, příp. pozemků města pod objekty nemovitostí ve vlastnictví jiných vlastníků (stavba na cizím pozemku), určených pro podnikatelské využití jednotlivých fyzických a právnických osob.

Hlasování: Pro 6, proti 0, zdrž. 0

 

b) Rada města schvaluje Smlouvu o spolupráci, která bude uzavřená mezi městem Žďár nad Sázavou a společností M&M reality holding a.s., se sídlem Praha 1, Nové Město, Krakovská 1675/2, PSČ 110 00, IČ 274 87 768, v předloženém znění.

Hlasování: Pro 7, proti 0, zdrž. 0

 

c) Nebylo přijato usnesení.

 

d) Rada města po projednání schvaluje uzavření smlouvy o zřízení věcného břemene – služebnosti mezi městem Žďár nad Sázavou – jako povinným a společností E.ON Distribuce, a. s. se sídlem F. A. Gerstnera 2151/6, České Budějovice zastoupenou na základě plné moci spol. E.ON ČR, s. r. o. se sídlem F. A. Gerstnera 2151/6, 370 49 České Budějovice – jako oprávněným, a to na pozemcích ve vlastnictví města Žďáru nad Sázavou - na částech p. č. 7682 a 7676, zapsaných v katastru nemovitostí u Katastrálního úřadu pro Vysočinu se sídlem v Jihlavě, Katastrální pracoviště  Žďár nad Sázavou na LV č. 1, obec Žďár nad Sázavou,  k. ú. Město Žďár - za účelem umístění distribuční soustavy – kabelové vedení NN v rámci stavby: „Žďár n. Sáz., U Malého lesa: přípojka NN, ČZS“ – nová zemní kabelová přípojka NN v lokalitě U Malého lesa, ZR 1, včetně přístupu a příjezdu za účelem provozu, údržby, oprav a rekonstrukce uvedené distribuční soustavy ve prospěch oprávněného.
Právo odpovídající věcnému břemenu – služebnosti se zřizuje za jednorázovou neopakující se úplatu ve výši 10.000,-- Kč + platná sazba DPH.

Hlasování: Pro 7, proti 0, zdrž. 0

 

e) Rada města po projednání schvaluje uzavření smlouvy o zřízení věcného břemene - služebnosti na pozemku ve vlastnictví města Žďáru nad Sázavou mezi ZELENOU HOROU, stavebním bytovým družstvem se sídlem Brněnská 1146/30, Žďár nad Sázavou 1 – jako oprávněným a městem Žďár nad Sázavou – jako povinným, a to na části p. č. 3732 v k. ú. Město Žďár v šíři cca 3 m kolem přední strany a štítu uvedeného byt. domu – za účelem přístavby zavěšených betonových lodžií v rámci stavby „Stavební úpravy byt. domu Neumannova 2051/25, 2052/27, Žďár n. Sáz.“ včetně přístupu a příjezdu k uvedenému byt. domu na p.č. 3728 a 3727 v k. ú. Město Žďár v ul. Neumannova, ZR 4 a případných dalších oprav, údržby, rekonstrukce a modernizace byt. domu ve prospěch oprávněného.
Právo odpovídající věcnému břemenu – služebnosti se zřizuje za jednorázovou neopakující se úplatu ve výši 10.000,-- Kč + platná sazba DPH.

Hlasování: Pro 7, proti 0, zdrž. 0

 

f) Rada města po projednání schvaluje vyhlášení záměru na odprodej pozemku ve vlastnictví města Žďáru nad Sázavou, a to části p. č. 5393/3 – trvalý travní porost ve výměře cca 332 m2(dle mapového podkladu) v k. ú. Město Žďár, zapsaného v katastru nemovitostí u Katastrálního úřadu pro Vysočinu se sídlem v Jihlavě, Katastrální pracoviště Žďár nad Sázavou na LV č. 1, obec Žďár nad Sázavou v lokalitě průmyslové zóny Jamská, ZR 1 – za účelem přístavby stávajícího výrobního objektu firmy s tím, že přesná výměra prodávaného pozemku bude určena po zaměření oddělovacím GP.

Hlasování: Pro 7, proti 0, zdrž. 0

 

3. Usn. 513/2016/OP

Majetkoprávní jednání ZM

a) Rada města po projednání doporučuje zastupitelstvu města ke schválení odprodej pozemku ve vlastnictví města Žďáru nad Sázavou do vlastnictví manželů  Z. a L. Z. (SJM),  Světnov  a to dle GP č. 3994-29/2015 ze dne 11. 12. 2015 z části pův. p. č. 6923/2 – orná půda ve výměře 937 m2odděleného dílu nově označeného jako p. č. 6923/6 – ost. pl., jiná plocha ve výměře 311 m2 v k. ú. Město Žďár v lokalitě „U Kamenného rybníka“ ul. Jihlavská, ZR 1, zapsaného na LV č. 1, obec Žďár nad Sázavou v katastru nemovitostí u Katastrálního úřadu pro Vysočinu se sídlem v Jihlavě, Katastrální pracoviště Žďár nad Sázavou – za účelem dopravního napojení v souvislosti se záměrem na výstavbu komerčního polyfunkčního objektu stávajícího vlastníka nemovitostí na pozemku p. č. 6942/3 v k. ú. Město Žďár.
- za kupní cenu obvyklou ve výši 290,-- Kč/m2, tj. celkem 90.190,-- Kč+platná sazba DPH

Hlasování: Pro 6, proti 0, zdrž. 0

 

b) Rada města po projednání doporučuje zastupitelstvu města ke schválení odprodej pozemku ve vlastnictví města Žďáru nad Sázavou do vlastnictví paní Z.R. (podíl id. ½) a p. J.K.. ½),  ZR 2, a to dle GP č. 825-2/2016 ze dne 18. 1. 2016 z části pův. p. č. 570/13 – ostatní pl., jiná plocha nově odděleného dílu označeného jako p. č. 570/458 – ost. pl., jiná plocha ve výměře 6 m2 v k. ú. Zámek Žďár, zapsaného na LV č. 1, obec Žďár nad Sázavou v katastru nemovitostí u Katastrálního úřadu pro Vysočinu se sídlem v Jihlavě, Katastrální pracoviště Žďár nad Sázavou – za účelem majetkoprávního vypořádání vztahů oploceného pozemku k zahradě p. č. 570/24 u ŘRD č.p. 281 na p. č. 570/205 v k.ú. Zámek Žďár , ZR 2.
- za kupní cenu obvyklou ve výši 750,-- Kč/m2, tj. celkem 4.500,-- Kč + platná sazba DPH.

Hlasování: Pro 7, proti 0, zdrž. 0

 

c) Rada města po projednání doporučuje zastupitelstvu města ke schválení odprodej pozemku ve vlastnictví města Žďáru nad Sázavou do vlastnictví manželů Z. a O. T. (SJM),  ZR 2, a to dle GP č. 825-2/2016 ze dne 18. 1. 2016 z části pův. p. č. 570/13 – ostatní pl., jiná plocha nově odděleného dílu označeného jako p. č. 570/456 – ost. pl., jiná plocha ve výměře 24 m2 a dále dílu nově označeného jako p. č. 570/457 – ost. pl., jiná plocha ve výměře 6 m2 – vše v k. ú. Zámek Žďár, zapsaného na LV č. 1, obec Žďár nad Sázavou v katastru nemovitostí u Katastrálního úřadu pro Vysočinu se sídlem v Jihlavě, Katastrální pracoviště Žďár nad Sázavou – za účelem majetkoprávního vypořádání vztahů oploceného pozemku k zahradě p. č. 570/25 a p. č. 570/411 u ŘRD č.p. 282 na p. č. 570/206 v k. ú. Zámek Žďár, ZR 2.
- za kupní cenu obvyklou ve výši 750,-- Kč/m2, tj. celkem 22.500,-- Kč + platná sazba DPH

Hlasování: Pro 7, proti 0, zdrž. 0

 

d) Rada města po projednání doporučuje zastupitelstvu města ke schválení odprodej pozemku ve vlastnictví města Žďáru nad Sázavou do vlastnictví p. V.B. Stržanov , a to dle GP č. GP č. 327-1/2016 ze dne 12.1.2016 z části pův. p. č. 89/1 – ostatní plocha, ostatní komunikace ve výměře 2 422 m2 nově odděleného dílu označeného jako p. č. 89/4 – ostatní pl., jiná plocha ve výměře 54 m2 v k. ú. Stržanov, zapsaného na LV č. 1, obec Žďár nad Sázavou v katastru nemovitostí u Katastrálního úřadu pro Vysočinu se sídlem v Jihlavě, Katastrální pracoviště Žďár nad Sázavou – za účelem vytvoření minimálního přípustného odstupu staveb od společné hranice pozemku v souvislosti s plánovanou přestavbou nemovitostí na p. č. 103 a 105/2 v k. ú. Stržanov.
- za kupní cenu obvyklou ve výši 600,-- Kč/m2, tj. celkem 32.400,-- Kč + platná sazba DPH.

Hlasování: Pro 7, proti 0, zdrž. 0

 

e) Rada města po projednání doporučuje zastupitelstvu města ke schválení odprodej pozemku ve vlastnictví města Žďáru nad Sázavou do vlastnictví p. M.V. ZR , a to p. č. 4123 – zastavěná plocha a nádvoří ve výměře 20 m2 v k. ú. Město Žďár, zapsaného v katastru nemovitostí u Katastrálního úřadu pro Vysočinu se sídlem v Jihlavě, Katastrální pracoviště Žďár nad Sázavou na LV č. 1, obec Žďár nad Sázavou – za účelem majetkoprávního vypořádání vztahů k pozemku jiného vlastníka (stavba na cizím pozemku) pod řadovou garáží ve vlastnictví fyzické osoby, zapsané v katastru nemovitostí u Katastrálního úřadu pro Vysočinu se sídlem v Jihlavě, Katastrální pracoviště Žďár nad Sázavou na LV č. 3635, k.ú. Město Žďár, obec Žďár nad Sázavou, v lokalitě ul. Neumannova, ZR 4.
- za kupní cenu obvyklou ve výši 750,-- Kč/m2, tj. celkem 15.000,-- Kč + platná sazba DPH.

Hlasování: Pro 7, proti 0, zdrž. 0

 

f) Rada města po projednání doporučuje zastupitelstvu města ke schválení bezúplatné nabytí spoluvlastnického podílu k pozemkům ve vlastnictví p. M. V.,Praha 10, do vlastnictví města Žďáru nad Sázavou, a to p. č. 932/8 – trvalý travní porost ve výměře 93 m2, zapsaného na LV č. 955 – podíl id. 1/234 v k. ú. Zámek Žďár, vedeno v katastru nemovitostí u Katastrálního úřadu pro Vysočinu se sídlem v Jihlavě, Katastrální pracoviště Žďár nad Sázavou, obec Žďár nad Sázavou, nacházejícího se v lokalitě „U staré vápenice“ poblíž rybníku „Dívka“, louka u přístupové komunikace – polní cesty, ZR 2 – za účelem navýšení spoluvlastnického podílu města k tomuto pozemku.

Hlasování: Pro 7, proti 0, zdrž. 0

 

g) Rada města schvaluje a doporučuje zastupitelstvu města ke schválení zřízení předkupního práva města Žďáru nad Sázavou k pozemku p. č. 1133, zastavěná plocha a nádvoří v k. ú. Město Žďár, jehož součástí je objekt občanské vybavenosti č.p. 1190 na ulici Komenského ve Žďáře nad Sázavou, část Žďár nad Sázavou 3, do doby doložení potvrzení, prokazujícího realizaci investic Hasičské vzájemné pojišťovny a.s. do uvedené nemovitosti ve výši 3.600.000,-- Kč.

Hlasování: Pro 7, proti 0, zdrž. 0

 

h) Rada města po projednání schvaluje částečnou revokaci usnesení RM ze dne 26. 1. 2015, částečnou revokaci usnesení RM ze dne 9. 12. 2013, částečnou revokaci usnesení RM ze dne 3. 12. 2012 a částečnou revokaci původního usnesení RM ze dne 27. 2. 2012 a doporučuje zastupitelstvu města ke schválení revokaci původního usnesení ZM ze dne 8. 3. 2012, částečnou revokaci usnesení ZM ze dne 13. 12. 2012, částečnou revokaci usnesení ZM ze dne 12. 12. 2013 a částečnou revokaci usnesení ZM ze dne 12. 2. 2015 – prodloužení termínu pro vydání pravomocného SP – ve věci odprodeje pozemku ve vlastnictví města Žďáru nad Sázavou do vlastnictví společnosti Znojmont, s.r.o. se sídlem Santiniho 147/23, ZR 2, a to p. č. 119/9 – ost. plocha ve výměře 236 m2 a části p. č. 119/13 – ost. plocha v k.ú. Město Žďár v lokalitě ul. Veselská, ZR 1 – za účelem výstavby víceúčelového objektu IOOV za předpokladu dodržení stanovených podmínek s tím, že přesná výměra části prodávaného pozemku p. č. 119/13 bude určena po zaměření oddělovacím geometr. plánem.
- Kupní smlouva bude uzavřena po nabytí právní moci stavebního povolení na předmětnou stavbu s tím, že SP bude vydáno a nabude PM nejpozději do 12 měsíců ode dne schválení prodeje v ZM. V případě, že do stanoveného termínu nebude pravomocné SP vydáno, pozbývá schválené usnesení platnosti. Kupující provede výstavbu tak, že kolaudace stavby bude uskutečněna do 24 měsíců od nabytí PM staveb. povolení.
- za kupní cenu ve výši 3.103,-- Kč/m2
 

- Částečná revokace se schvaluje tak, že:
Kupní smlouva bude uzavřena po nabytí právní moci stavebního povolení na předmětnou stavbu s tím, že SP bude vydáno a nabude PM nejpozději do 12 měsíců ode dne schválení prodeje v ZM (8. 3. 2012) - původně stanovený termín pro vydání pravomocného stavebního povolení do 8. 3. 2013, prodlouženého do 8. 3. 2014, prodlouženého do 8. 3. 2015 a prodlouženého do 8. 3. 2016 (částečná revokace ZM 13. 12. 2012 a 12. 12. 2013, 12. 2. 2015) se nově prodlužuje o 1 rok, tj. do 8. 3. 2017.
V případě, že do stanoveného termínu nebude pravomocné SP vydáno, pozbývá schválené usnesení platnosti. Kupující provede výstavbu tak, že kolaudace stavby bude uskutečněna do 24 měsíců od nabytí PM staveb. povolení.
- V ostatním se původně schválené usnesení nemění.

Hlasování: Pro 7, proti 0, zdrž. 0

 

i) Rada města doporučuje zastupitelstvu města ke schválení zřízení práva věcného břemene, spočívající v umístění kulturní památky - sloupu se sochou sv. Jana Nepomuckého na pozemku - dle GP č. 824-206/2015 ze dne 16. 11. 2015 pro vymezení rozsahu VB na části p. č. 282, v k. ú. Zámek Žďár a obci Žďár nad Sázavou, zajišťující umožnění vstupu a vjezdu města, popřípadě jím pověřených osob, na pozemek po dobu a v nutném rozsahu pro provedení případných oprav, údržby, rekonstrukce nebo odstranění kulturní památky a doporučuje zastupitelstvu města schválit Smlouvu o zřízení věcného břemene – služebnosti, která bude uzavřena mezi městem Žďár nad Sázavou a p. J. Ch. Žďár nad Sázavou, část Žďár nad Sázavou 4, v předloženém znění.

Hlasování: Pro 7, proti 0, zdrž. 0

 

j) Rada města doporučuje zastupitelstvu města ke schválení uzavření smlouvy o zřízení práva věcného břemene – služebnosti mezi  A.M. ZR  – jako povinnou a městem Žďár nad Sázavou – jako oprávněným – za účelem umístění a provozování stavby „Žďár nad Sázavou – ul. Smetanova, rekonstrukce dešťové kanalizace k. ú. Město Žďár“, a to dle GP č. 4025-5/2016 ze dne 18. 1. 2016 pro vymezení rozsahu VB na části pozemku ve vlastnictví povinné p. č. 5921/1 v k. ú. Město Žďár v lokalitě   ZR 1, zapsané v katastru nemovitostí u Katastrálního úřadu pro Vysočinu se sídlem v Jihlavě, Katastrální pracoviště Žďár nad Sázavou na LV č. 5004, obec Žďár nad Sázavou, spočívající v uložení dešťové kanalizace včetně přístupu a příjezdu za účelem provozu, údržby, oprav a rekonstrukce uvedené stavby ve prospěch oprávněného, v předloženém znění.

Hlasování: Pro 7, proti 0, zdrž. 0

 

k) Rada města po projednání neschvaluje a nedoporučuje zastupitelstvu města ke schválení vyhlášení záměru na odprodej pozemku ve vlastnictví města Žďáru nad Sázavou, a to části p. č. 1582/1 – ostatní plocha, ost. komunikace ve výměře cca 31 m2 (dle mapového podkladu) v k. ú. Veselíčko u ZR, zapsaného v katastru nemovitostí u Katastrálního úřadu pro Vysočinu se sídlem v Jihlavě, Katastrální pracoviště Žďár nad Sázavou na LV č. 1, obec Žďár nad Sázavou, bezprostředně přilehlé části k pozemku u RD . Veselíčko na p.č. 90 – na základě žádosti J.M.  za účelem zajištění bezpečného vjezdu, práce na údržbě budovy a občasné možnosti složení a naložení nákladu.

Hlasování: Pro 7, proti 0, zdrž. 0

 

4. Usn. 514/2016/OP

Byty a prostory sloužící podnikání

a) Rada města schvaluje vyhlášení záměru na pronájem bytu  umístěného v bytovém domě č.p. 1871 na ulici Revoluční č.or. 30, Žďár nad Sázavou, část Žďár nad Sázavou 3, který je součástí pozemku p.č.1256,  k.ú. Město Žďár, dle předloženého návrhu.

Hlasování: Pro 7, proti 0, zdrž. 0

 

b) Rada města schvaluje žádost pana J.D. o změnu smlouvy o nájmu bytu  umístěného v bytovém domě č.p. 1829 na ulici Revoluční č.or. 27, Žďár nad Sázavou, část Žďár nad Sázavou 3, který je součástí pozemku p.č.1248,  k.ú. Město Žďár, z doby určité na dobu neurčitou.

Hlasování: Pro 7, proti 0, zdrž. 0

 

c) Rada města schvaluje žádost pana J.F. o změnu smlouvy o nájmu bytu  umístěného v bytovém domě č.p. 1825 na ulici Brodská č.or. 11, Žďár nad Sázavou, část Žďár nad Sázavou 3, který je součástí pozemku p.č.1244,  k.ú. Město Žďár, z doby určité na dobu neurčitou.

Hlasování: Pro 7, proti 0, zdrž. 0

 

d) Rada města schvaluje žádost paní E.C. o změnu smlouvy o nájmu bytu  umístěného v bytovém domě č.p. 1679 na ulici Horní č.or. 22, Žďár nad Sázavou, část Žďár nad Sázavou 1, který je součástí pozemku p.č. 355,  k.ú. Město Žďár, z doby určité na dobu neurčitou.

Hlasování: Pro 7, proti 0, zdrž. 0

 

e) Rada města schvaluje uzavření smlouvy o nájmu bytu, umístěného v bytovém domě č.p. 1829 na ulici Revoluční č.or. 27, Žďár nad Sázavou, část Žďár nad Sázavou 3, který je součástí pozemku p.č.1248 k.ú. Město Žďár. Smlouva o nájmu bytu bude uzavřena s paní M.S., dle předloženého návrhu. Smlouva o nájmu bytu bude uzavřena na dobu určitou 2 měsíců s tím, že v případě, že ze strany nájemkyně budou plněny povinnosti ze smlouvy o nájmu bytu vyplývající, bude nájemní poměr prodlužován za stejných podmínek. V případě, že povinnosti ze smlouvy o nájmu bytu ze strany nájemkyně plněny nebudou, ukládá rada města majetkoprávnímu odboru učinit kroky směřující k vyklizení bytu.

Hlasování: Pro 7, proti 0, zdrž. 0

 

f) Rada města schvaluje žádost pana J.D. o podnájem bytu  umístěného v bytovém domě č.p. 1829 na ulici Revoluční č.or. 27, Žďár nad Sázavou, část Žďár nad Sázavou 3, který je součástí pozemku p.č.1248,  k.ú. Město Žďár, dle předloženého návrhu.

Hlasování: Pro 7, proti 0, zdrž. 0

 

g) Rada města schvaluje Pověření paní Lenky Milfajtové k zastupování města ve všech úkonech, souvisejících s rušením trvalého pobytu bývalých nájemníků bytů ve vlastnictví města Žďáru nad Sázavou, kteří svůj trvalý pobyt po ukončení nájmu bytu dobrovolně nezměnili.

Hlasování: Pro 7, proti 0, zdrž. 0

 

h) Rada města rozhodla vypovědět nájem nebytového prostoru, umístěného v bytovém domě č.p. 1936 na ulici Brodská č.or. 35, Žďár nad Sázavou, část Žďár nad Sázavou 3, který je součástí pozemku p.č.1276,  k.ú. Město Žďár, který užívá p. A. K.,  z důvodu porušení povinností vyplývajících ze Smlouvy o nájmu nebytového prostoru ze dne 15.2.2012, a ukládá starostovi města zajistit zpracování výpovědi.

Hlasování: Pro 7, proti 0, zdrž. 0

 

i) Rada města po projednání rozhodla nezvyšovat v období od 1.7.2016 do 30.6.2017 nájemné za užívání prostor sloužících podnikání ve vlastnictví města Žďár nad Sázavou, formou uplatnění koeficientu růstu nájemného – o inflaci stanovenou ČSÚ ve výši 0,3%. Toto rozhodnutí rady města je jednou z podpor města Žďáru nad Sázavou podnikajícím osobám.

Hlasování: Pro 7, proti 0, zdrž. 0

 

j) Rada města vyhlašuje záměr na dlouhodobý pronájem prostoru sloužícího podnikání – radniční restaurace, umístěné v objektu č.p. 294, který je součástí pozemku parc. č. 1, zastavěná plocha a nádvoří na náměstí Republiky ve Žďáře nad Sázavou, část Žďár nad Sázavou 1, vše zapsáno u Katastrálního úřadu pro Vysočinu, Katastrální pracoviště Žďár nad Sázavou, na listu vlastnictví č.1 pro obec Žďár nad Sázavou a katastrální území město Žďár, v celkové výměře  271,28 m2. Společně s tímto pronájmem je možné využít i část pozemku p.č. 214/1 v k.ú. Město Žďár k provozování letní zahrádky (v blízkosti kašny na náměstí Republiky). Záměr bude vyhlášen na 2 měsíce.

Hlasování: Pro 7, proti 0, zdrž. 0

 

k) Rada města vyhlašuje záměr na krátkodobý pronájem prostoru sloužícího podnikání – radniční restaurace, umístěné v objektu č.p. 294, který je součástí pozemku parc. č. 1, zastavěná plocha a nádvoří na náměstí Republiky ve Žďáře nad Sázavou, část Žďár nad Sázavou 1, vše zapsáno u Katastrálního úřadu pro Vysočinu, Katastrální pracoviště Žďár nad Sázavou, na listu vlastnictví č.1 pro obec Žďár nad Sázavou a katastrální území město Žďár, v celkové výměře  271,28 m2. Společně s tímto pronájmem je možné využít i část pozemku p.č. 214/1 v k.ú. Město Žďár k provozování letní zahrádky (v blízkosti kašny na náměstí Republiky). Záměr bude vyhlášen na 2 měsíce.

Hlasování: Pro 7, proti 0, zdrž. 0

 

5. Usn. 515/2016/ORÚP

Smlouva o spolupráci mezi městem a VUT v Brně, fakultou architektury

Rada města po projednání schvaluje uzavření smlouvy mezi městem a VUT, fakultou architektury, Brno.

Hlasování: Pro 7, proti 0, zdrž. 0

 

6. Usn. 517/2016/ORÚP

Žádost o změny č. 4 ÚP za období 6 – 2/2015

Odloženo na příští schůzi rady města.

 

7. Usn. 516/2016/ŠKS

Vyhlášení konkursního řízení na ředitele/lku PO ZŠ Komenského 6 a na ředitele/ku PO MŠ ve Žďáře nad Sázavou

 1. Rada města schvaluje vyhlášení konkursního řízení na obsazení pracovního místa ředitele/ky příspěvkové organizace Základní školy Žďár nad Sázavou, Komenského 6 v souladu s vyhláškou č. 54/2005 Sb. o náležitostech  konkursního řízení a konkursních komisích.
  Rada města po projednání jmenuje členy konkursní komise pro konkursní řízení na obsazení pracovního místa ředitele/ky Základní školy Žďár nad Sázavou, Komenského 6 v upraveném znění.
 2. Rada města schvaluje vyhlášení konkursního řízení na obsazení pracovního místa ředitele/ky Mateřské školy Žďár nad Sázavou, příspěvkové organizace v souladu s vyhláškou č. 54/2005 Sb. o náležitostech konkursního řízení a konkursních komisích.
  Rada města po projednání jmenuje členy konkursní komise pro konkursní řízení na obsazení pracovního místa ředitele/ky  Mateřské školy Žďár nad Sázavou, příspěvkové organizace v upraveném znění.

Hlasování: Pro 7, proti 0, zdrž. 0

 

8. Usn. 518/2016/ŠKS

Změna člena Sboru pro občanské záležitosti

Rada města po projednání odvolává členku Sboru pro občanské záležitosti paní Veroniku Halamkovou s účinností od 8. 2. 2016.

Rada města pro projednání jmenuje paní Helenu Sukovou, členkou Sboru pro občanské záležitosti za odstupující členku s účinnosti od 8. 2. 2016.

Rada města bere na vědomí informaci o čerpání položky Sbor pro občanské záležitosti za rok 2015.

Hlasování: Pro 7, proti 0, zdrž. 0

 

9. Usn. 519/2016/OS

Spolupráce s Agenturou pro sociální začleňování

Rada města bere na vědomí informaci o výsledcích Monitorovacího výboru Agentury pro sociální začleňování o tom, že město Žďár nad Sázavou bylo vybráno ke spolupráci s Agenturou pro sociální začleňování do 4. Vlny Koordinovaného přístupu k sociálně vyloučeným lokalitám.

Rada města schvaluje navýšení počtu zaměstnanců MěÚ Žďár nad Sázavou o jednoho pracovníka na celý pracovní úvazek na pozici Manažera Strategického  plánu sociálního začleňování.

Rada města vyhlašuje výběrové řízení na pozici „Manažer Strategického plánu sociálního začleňování města Žďáru nad Sázavou“ dle návrhu a ukládá místostarostovi toto výběrové řízení zrealizovat.

Rada města po projednání doporučuje zastupitelstvu města schválit rozpočtovou změnu a to navýšením položky Místní správa – limit osobních výdajů o částku ve výši 417 tis. Kč a limit věcných výdajů ve výši 61 tis. Kč na pokrytí výdajů tohoto zaměstnance z rezervy rozpočtu.

Rada města po projednání doporučuje zastupitelstvu města schválit Memorandum o spolupráci s Odborem pro sociální začleňování Úřadu vlády ČR včetně přílohy Prointegrační záměry města Žďáru nad Sázavou.

Hlasování: Pro 7, proti 0, zdrž. 0

 

10. Usn. 520/2016/OS

Pověření k podpisu

Rada města po projednání schvaluje pověření vedoucího sociálního odboru k podpisu žádosti o příspěvek na výkon sociální práce formou dotace ze státního rozpočtu,  dotace na výkon sociální práce prostřednictvím internetové aplikace OKnouze/OKslužby.

Hlasování: Pro 6, proti 0, zdrž. 0

 

11. Různé

Písemné materiály/MK

Ceník inzerce ve Žďárském zpravodaji

Rada města schvaluje ceník a všeobecná pravidla inzerce ve Žďárském zpravodaji dle předloženého materiálu.

Hlasování: Pro 7, proti 0, zdrž. 0

 

 

Ověřovatel:

Mgr. Ludmila Řezníčková, v. r. 

 

 

  Ing. Josef Klement, v. r.

 

místostarosta města