Zápis z 36. schůze rady města konané dne 22. 2. 2016

zveřejněno: 26. 2. 2016

Počet přítomných členů:

9

 

Ověřovatel zápisu:

Ing. Radek Zlesák

 

Schválený pořad 36. schůze rady města:

 1. Originální grafická propagace města
 2. MAP – ORP Žďár nad Sázavou
 3. Vyhodnocení dotačního programu SPORT 2016
 4. Vyhodnocení dotačního programu VOLNÝ ČAS 2016
 5. Vyhodnocení dotačního programu pro poskytovatele sociálních, zdravotních a  prorodinných služeb
 6. Žádost o změnu č. 4 územní plán města
 7. Program obnovy venkova Vysočiny
 8. Majetkoprávní jednání
 9. Vyhlášení záměrů – pacht zemědělských pozemků
 10. Byty a prostory sloužící podnikání
 11. Výroční zpráva města ZR za r. 2015 o činnosti v oblasti poskytování informací dle zák.  106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím
 12. Těžba a prodej dřeva
 13. Zpráva o činnosti MP a PČR za rok 2015
 14. Prevence kriminality města
 15. Vyhlášení dotačních programů uvolněných zastupitelů a rady města
 16. Dopis spolku Lungta
 17. Dopis Hejtmanovi Kraje Vysočina
 18. Různé
  Pro informaci:
  Zápis z komise rozvoje města a ŽP
  Zápis z komise prorodinných aktivit, sociální a zdravotní z 8. a 9. zasedání

 

 

PŘEHLED USNESENÍ

1. Usn. 522/2016/MK

Originální grafická propagace města

Rada města po projednání schvaluje pořízení sedmi originálních grafických děl a autorských práv k nim od výtvarníka Miloše Slámy do majetku města v rozsahu varianty upravené varianty B tak, že bude zakoupeno o 1 kus velké grafiky v ceně 9 000 Kč a 10 sad malé grafiky v ceně 600 Kč/kus více.

Hlasování: Pro 7, proti 0, zdrž. 1

 

2. Usn. 521/2016/ŠKS

MAP – ORP Žďár nad Sázavou

Rada města po projednání schvaluje zapojení města Žďár nad Sázavou do projektu Místní akční plán vzdělávání ORP Žďár nad Sázavou a realizaci projektu Místního akčního plánu vzdělávání ORP Žďár nad Sázavou.

Hlasování: Pro 7, proti 0, zdrž. 0

 

3. Usn. 524/2016/ŠKS

Vyhodnocení dotačního programu SPORT 2016

Rada města schvaluje poskytnutí dotace z dotačního programu „SPORT 2016“ subjektům ve výši dle „Přílohy č. 3 – DP SPORT 2016 činnost oddílů mládeže“ a dle Přílohy č. 4 – DP SPORT 2016 sportovní akce předloženého materiálu.

 

Rada města schvaluje návrh veřejnoprávních smluv o poskytnutí dotace mezi městem Žďár nad Sázavou a subjekty s výší dotace dle Přílohy č. 3 – DP SPORT 2016 činnost oddílů mládeže a dle Přílohy č. 4 – DP SPORT 2016 sportovní akce předkládaného materiálu a pověřuje starostu města podpisem veřejnoprávních smluv.

 

Rada města schvaluje neposkytnutí dotace z dotačního programu „SPORT 2016“ TJ Žďár nad Sázavou, oddílu moderní gymnastiky.

 

Rada města doporučuje zastupitelstvu města schválit veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace mezi městem Žďár nad Sázavou a subjekty dle Přílohy č. 1 – DP SPORT 2016 činnost oddílů mládeže a dle Přílohy č. 2 – DP SPORT 2016 – sportovní akce, v předloženém znění.

Hlasování: Pro 7, proti 1, zdrž. 0

 

4. Usn. 533/2016/ŠKS

Vyhodnocení dotačního programu VOLNÝ ČAS 2016

Rada města schvaluje poskytnutí dotace z dotačního programu „Volný čas 2016“ subjektům ve výši dle „Přílohy č. 1 – Návrh na rozdělení dotačního programu – Volný čas 2016“ předloženého materiálu.

 

Rada města schvaluje návrh veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace mezi městem Žďár nad Sázavou a subjekty dle Přílohy č. 1 – Návrh na rozdělení dotačního programu – Volný čas 2016 předloženého materiálu, v předloženém znění a pověřuje starostu města podpisem smluv subjektům s výší dotace dle „Přílohy č. 1 – Návrh na rozdělení dotačního programu – Volný čas 2016“ předkládaného materiálu.

Hlasování: Pro 6, proti 0, zdrž. 1

 

5. Usn. 535/2016/OS

Vyhodnocení dotačního programu pro poskytovatele sociálních, zdravotních a prorodinných služeb

Rada města se seznámila s výsledky hodnocení žádostí dotačního programu „Dotace pro poskytovatele sociálních, zdravotních a prorodinných služeb“, které provedla Komise prorodinných aktivit, sociální a zdravotní uvedené v Příloze č. 1.

 

Rada města schvaluje poskytnutí dotace z dotačního programu „Dotace pro poskytovatele sociálních, zdravotních a prorodinných služeb“ osobám a ve výši dle Přílohy č. 2 předloženého materiálu.

 

Rada města schvaluje neposkytnutí dotace z dotačního programu „Dotace pro poskytovatele sociálních, zdravotních a prorodinných služeb“ osobám a ve výši dle Přílohy č. 3 předloženého materiálu.

 

Rada města schvaluje veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace mezi městem a subjekty dle Přílohy č. 2 předloženého materiálu, v předloženém znění.

 

Rada města doporučuje zastupitelstvu města schválit poskytnutí dotace dotačního programu „Dotace pro poskytovatele sociálních, zdravotních a prorodinných služeb“ dle Přílohy č. 4 předloženého materiálu.

 

Rada města doporučuje zastupitelstvu města schválit veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace mezi městem a subjekty dle Přílohy č. 4 předloženého materiálu, v předloženém znění.

 

Rada města doporučuje zastupitelstvu města schválit neposkytnutí dotace z dotačního programu „Dotace pro poskytovatele sociálních, zdravotních a prorodinných služeb“ osobám a ve výši dle Přílohy č. 5 předloženého materiálu.

Hlasování: Pro 8, proti 0, zdrž. 0

 

6. Usn. 523/2016/ORUP

Žádost o změnu č. 4 územní plán města

Rada města po projednání doporučuje zastupitelstvu města schválit návrh p. Pavla Krčála na pořízení změny územního plánu Žďáru n. S. v souladu se zákonem č. 183/2006 Sb., v platném znění.

Hlasování: Pro 8, proti 0, zdrž. 1

 

7. Usn. 537/2016/ORUP

Návrh příkazní smlouvy na zajištění realizace Programu obnovy venkova Vysočiny v roce 2016

Rada města po projednání schvaluje smlouvu na zajištění realizace Programu obnovy venkova Vysočiny v roce 2016 v předloženém znění a pověřuje starostu města jejím podpisem.

Hlasování: Pro 9, proti 0, zdrž. 0

 

8. Usn. 525/2016/OP

Majetkoprávní jednání

a) Rada města schvaluje a doporučuje zastupitelstvu města schválit:

- Dodatek č. 1, ke smlouvě č. 173 o poskytnutí investiční dotace ze státního rozpočtu na výstavbu nájemních bytů v obci, uzavřené dne 16.4.1998,  který bude uzavřený mezi Českou republikou, Ministerstvem pro místní rozvoj a městem Žďár nad Sázavou, v předloženém znění
- Dodatek č. 1, ke smlouvě č. 174 o poskytnutí investiční dotace ze státního rozpočtu na výstavbu nájemních bytů v obci, uzavřené dne 16.4.1998,  který bude uzavřený mezi Českou republikou, Ministerstvem pro místní rozvoj a městem Žďár nad Sázavou, v předloženém znění
- Dodatek č. 1, ke smlouvě č. 154 o poskytnutí investiční dotace ze státního rozpočtu na výstavbu nájemních bytů v obci, uzavřené dne 16.4.1998,  který bude uzavřený mezi Českou republikou, Ministerstvem pro místní rozvoj a městem Žďár nad Sázavou, v předloženém znění
- Dodatek č. 1, ke smlouvě č. 175 o poskytnutí investiční dotace ze státního rozpočtu na výstavbu nájemních bytů v obci, uzavřené dne 16.4.1998,  který bude uzavřený mezi Českou republikou, Ministerstvem pro místní rozvoj a městem Žďár nad Sázavou, v předloženém znění
- Dodatek č. 1, ke smlouvě č. 176 o poskytnutí investiční dotace ze státního rozpočtu na výstavbu nájemních bytů v obci, uzavřené dne 16.4.1998,  který bude uzavřený mezi Českou republikou, Ministerstvem pro místní rozvoj a městem Žďár nad Sázavou, v předloženém znění

Hlasování: Pro 9, proti 0, zdrž. 0

 

b) Rada města po projednání neschvaluje a nedoporučuje zastupitelstvu města ke schválení vyhlášení záměru na odprodej pozemků ve vlastnictví města Žďáru nad Sázavou, a to částí p. č. 5333/1 – trvalý travní porost ve výměře cca 1 100 m2 a p. č. 5331 – trvalý travní porost ve výměře cca 8 m2 (dle mapového podkladu) v k. ú. Město Žďár, zapsaných v katastru nemovitostí u Katastrálního úřadu pro Vysočinu se sídlem v Jihlavě, Katastrální pracoviště Žďár nad Sázavou na LV č. 1, obec Žďár nad Sázavou v lokalitě ul. Jamská, ZR 1 – za účelem rozšíření zahrady p. č. 5332/1 u rodinného domu č.p. 2290 na p. č. 5332/8 – na základě žádosti Ing. R.P.

Hlasování: Pro 9, proti 0, zdrž. 0

 

c) Rada města po projednání schvaluje vyhlášení záměru na výpůjčku pozemků ve vlastnictví města Žďáru nad Sázavou, a to částí p. č. 7971/1 orná půda ve výměře cca 64 m2 a p. č. 7971/2 – ostatní plocha, zeleň ve výměře cca 20 m2 v k. ú. Město Žďár (dle mapového podkladu) v lokalitě Klafar, ZR 3, zapsaných v katastru nemovitostí u Katastrálního úřadu pro Vysočinu se sídlem v Jihlavě, Katastrální pracoviště Žďár nad Sázavou na LV č. 1, obec Žďár nad Sázavou – za účelem úpravy zanedbaného okolí RD – u zahrady p. č. 7973/1 a RD č.p. 2519 na p. č. 7973/9 v k. ú. Město Žďár v ul. Vápenická z důvodu zachytávání dešťové vody a bláta z pole (drenáž, štěrk).

Hlasování: Pro 9, proti 0, zdrž. 0

 

d) odloženo

 

e) Rada města po projednání schvaluje uzavření smlouvy o zřízení věcného břemene – služebnosti rekonstrukce horkovodní přípojky mezi městem Žďár nad Sázavou – jako povinným a společností SATT a. s. se sídlem Okružní 1889/11, ZR 3 – jako oprávněným - na pozemcích ve vlastnictví města Žďáru nad Sázavou, a to dle GP č. 4043-96/2015 ze dne 29. 1. 2016 pro vymezení rozsahu VB na částech p. č. 1103, 2061, 2062/1, 2062/2, 2062/4 a 2062/5 v k. ú. Město Žďár v lokalitě ul. Dolní, ZR 1 - za účelem uložení a provozování rekonstrukce horkovodní přípojky v rámci akce „Žďár nad Sázavou, ul. Dolní, kulturní dům L-28 – L-29 – rekonstrukce horkovodu“ - včetně přístupu a příjezdu za účelem jejího provozování, údržby, oprav a případné další rekonstrukce ve prospěch oprávněného.
Právo odpovídající věcnému břemenu – služebnosti rekonstrukce horkovodní přípojky se zřizuje za jednorázovou neopakující se úplatu ve výši 10.000,-- Kč + platná sazba DPH.

Hlasování: Pro 9, proti 0, zdrž. 0

 

f) Rada města schvaluje Smlouvu o přeložce zařízení distribuční soustavy č. 13005711, která bude uzavřena mezi městem Žďár nad Sázavou a E.ON Distribuce, a.s., v předloženém znění.

Hlasování: Pro 9, proti 0, zdrž. 0

 

g) Rada města doporučuje zastupitelstvu města schválit prodej pozemku p. č. 7973/6, orná půda ve výměře 1 040 m2 v k. ú. Město Žďár a obci Žďár nad Sázavou, lokalita Klafar II, ZR 3, zapsaného v katastru nemovitostí u Katastrálního úřadu pro Vysočinu se sídlem v Jihlavě, Katastrální pracoviště Žďár nad Sázavou na LV č. 1 - za účelem výstavby rodinného domu v souladu s Pravidly postupu při prodeji pozemku v lokalitě Klafar II a Regulativy rodinných domů, do vlastnictví p. R. T., Praha, za kupní cenu ve výši 2.650,-- Kč/m2 + DPH a schvaluje Kupní smlouvu a smlouvu o zřízení předkupního práva, v předloženém znění.

Hlasování: Pro 9, proti 0, zdrž. 0

 

h) odloženo

 

9. Usn. 526/2016/OP

Vyhlášení záměrů –pacht zemědělských pozemků

Rada města odkládá vyhlášení záměrů, předmětem kterého je pacht zemědělských pozemků na dobu určitou a pacht zemědělských pozemků na dobu neurčitou.

Hlasování: Pro 9, proti 0, zdrž. 0

 

10. Usn. 527/2016/OP

Byty a prostory sloužící podnikání

a) Rada města schvaluje uzavření Dodatku č. 7 k Mandátní smlouvě o obstarání správy nemovitostí a výkonu dalších práv a povinností spojených s předmětem Smlouvy, uzavřené dle ustanovení §§ 566 až 577 obchodního zákoníku dne 3.1.2005 včetně dodatku č. 1 ze dne 21.7.2005,  dodatku č. 2 ze dne 18.10.2011, dodatku č. 3 ze dne 14.2.2012, dodatku č. 4 ze dne 23.1.2013, dodatku č. 5 ze dne 18.2.2014 a dodatku č. 6 ze dne 27.1.2015, mezi městem Žďár nad Sázavou a Ing. Josefem Mičkou,  podnikající pod obchodním jménem Josef Mička – PAMEX, se sídlem Strojírenská 46/2426, 591 01 Žďár nad Sázavou a Ing. Ivanem Augustinem, podnikajícím pod obchodním jménem Ivan Augustin - INVESTSERVIS, se sídlem Revoluční 1881/46, 591 01 Žďár nad Sázavou, v předloženém znění.

Hlasování: Pro 9, proti 0, zdrž. 0

 

b) Rada města schvaluje Smlouvu o nájmu nebytových prostor a movitého majetku č. 1/2016, která bude uzavřena mezi Českou republikou – Úřadem práce České republiky a městem Žďár nad Sázavou, v předloženém znění.

Hlasování: Pro 9, proti 0, zdrž. 0

 

c) Rada města schvaluje vyhlášení záměru na pronájem bytu č. 18, umístěného v bytovém domě č.p. 1932 na ulici Brodská č.or. 43, Žďár nad Sázavou, část Žďár nad Sázavou 3, který je součástí pozemku p.č.1275,  k.ú. Město Žďár, dle předloženého návrhu.

Hlasování: Pro 9, proti 0, zdrž. 0

 

d) Rada města schvaluje uzavření Dohod o splátkách uznaných dluhů, a to mezi městem Žďár nad Sázavou a:

E. B.  Žďár nad Sázavou
M. H. Žďár nad Sázavou
L.Š. Žďár nad Sázavou
Z. H. Žďár nad Sázavou

v předloženém znění.

Hlasování: Pro 9, proti 0, zdrž. 0

 

e) Rada města schvaluje žádost pana J.K. o změnu nájmu bytu, umístěného v bytovém domě č.p. 1876 na ulici Brodská č.or. 27, Žďár nad Sázavou, část Žďár nad Sázavou 3, který je součástí pozemku p.č.1261,  k.ú. Město Žďár, z doby určité na dobu neurčitou.

Hlasování: Pro 9, proti 0, zdrž. 0

 

f) Rada města schvaluje s účinností od 1.3.2016 nájemné za užívání bytů, umístěných v bytovém domě č.p. 1902, č.p. 1903, č.p.1904 na ulici Revoluční ve Žďáře nad Sázavou, část Žďár nad Sázavu 3 dle návrhu Bytového družstva Naděje 2018, družstvo, ve výši 1 Kč/m2/měsíc.

Hlasování: Pro 9, proti 0, zdrž. 0

 

g) Rada města schvaluje žádost pana Z.M. a souhlasí s podnájmem bytu, umístěném v bytovém domě č.p. 2235 na ulici Palachova č.or. 72, Žďár nad Sázavou, část Žďár nad Sázavou 6,  dle předloženého návrhu.

Hlasování: Pro 9, proti 0, zdrž. 0

 

h) Rada města na základě žádosti paní M.L. schvaluje uzavření Dohody o ukončení nájmu bytu, umístěného v bytovém domě č.p. 454 na ulici Purkyňova  č.or. 7, Žďár nad Sázavou, část Žďár nad Sázavou 2, ke dni 29.2.2016.

Hlasování: Pro 9, proti 0, zdrž. 0

 

i) Rada města na schvaluje uzavření Smlouvy o  nájmu bytu, umístěného v bytovém domě č.p. 454 na ulici Purkyňova  č.or. 7, Žďár nad Sázavou, část Žďár nad Sázavou 2, s účinností od 1.3.2016016. Smlouva o nájmu bytu bude uzavřena mezi městem Žďár nad Sázavou a p. E.L.

Hlasování: Pro 9, proti 0, zdrž. 0

 

j) Rada města schvaluje pronájem části prostor sloužících podnikání, které se nachází v objektu č.p. 1141, Nádražní ulice č.or. 44, který je součástí pozemku parc.č. 6130/1, zastavěná plocha a nádvoří na ul. Nádražní č.or. 44 Žďár nad Sázavou, část Žďár nad Sázavou 6, (AZ Centrum) v celkové výměře 84,44 m2, k provozování fotoateliéru, kosmetických a masérských služeb, včetně pedikúry a manikúry. Smlouva o nájmu prostor sloužících podnikání bude uzavřena mezi městem Žďár nad Sázavou a Markétou Myškovou IČO 75452391 s účinností od 1.3.2016 na dobu neurčitou s výší nájemného 300/Kč/m2/rok, v předloženém znění.

Hlasování: Pro 9, proti 0, zdrž. 0

 

k) Rada města po projednání schvaluje uzavření Dodatku č. 2 ke Smlouvě o výpůjčce majetku – plastiky T.G. Masaryk, umístěné v rámci dlouhodobé instalace na budově č.p. 75 na nám. Republiky, ve Žďáře nad Sázavou. Dodatek č. 2 ke Smlouvě o výpůjčce bude uzavřen mezi městem Žďár nad Sázavou a Horáckou galerií v Novém Městě na Moravě, se sídlem v Novém městě na Moravě, Vratislavovo nám. 1, v předloženém znění.

Hlasování: Pro 9, proti 0, zdrž. 0

 

l) Rada města vyhlašuje záměr  na uzavření dodatku č. 3 ke Smlouvě o nájmu nebytového prostoru, umístěného v objektu č.p. 1141, Nádražní ulice č.or. 44, část Žďár nad Sázavou 6, AZ (Centrum), který je součástí pozemku parc. č. 6130/1, zastavěná plocha a nádvoří, v katastrální území Město Žďár, uzavřené dne 17.3.2006 ve znění dodatku č. 1 ze dne 25.4.2006 a dodatku č. 2 ze dne 6.2.2007 mezi městem Žďár nad Sázavou a Diecézní charitou Brno, organizační jednotkou Oblastní charitou Žďár nad Sázavou, v  předloženém znění. Záměr bude vyhlášen na 15 dní.

Hlasování: Pro 9, proti 0, zdrž. 0

 

11. Usn. 528/2016/Taj.

Výroční zpráva města Žďáru nad Sázavou za rok 2015 o činnosti v oblasti poskytování informací podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím

Rada města po projednání bere na vědomí „Výroční zprávu města Žďáru nad Sázavou za rok 2015 o činnosti v oblasti poskytování informací podle zákona č. 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím.“

Hlasování: Pro 9, proti 0, zdrž. 0

 

12. Usn. 530/2016/TSBM

Těžba a prodej dřeva

Rada města po projednání schvaluje těžbu a prodej dřeva společnosti Lesní družstvo obcí Přibyslav.

Hlasování: Pro 9, proti 0, zdrž. 0

 

13. Usn. 531/2016/MP

Zpráva o činnosti městské policie a Policie ČR za rok 2015

Rada města projednala zprávu o činnosti městské policie a Policie ČR za rok 2015 a ukládá vedoucímu městské policie předložit zprávu o činnosti městské policie a Policie ČR za rok 2015 do zastupitelstva města.

Hlasování: Pro 9, proti 0, zdrž. 0

 

14. Usn. 532/2016/MP

Prevence kriminality města

Rada města po projednání schvaluje na základě výzvy MV ČR účast města Žďáru nad Sázavou v Programu prevence kriminality 2016.

Rada města po projednání schvaluje Plán prevence kriminality města Žďáru nad Sázavou na rok 2016.

Hlasování: Pro 9, proti 0, zdrž. 0

 

15. Usn. 534/2016/oPK

Vyhlášení dotačních programů uvolněných zastupitelů a rady města

Rada města po projednání vyhlašuje „Dotace od rady města“ v předloženém znění.

Rada města po projednání vyhlašuje program „Dotace od uvolněných zastupitelů“ v předloženém znění.

Hlasování: Pro 9, proti 0, zdrž. 0

 

16. Usn. 538/2016/STAR

Dopis spolku Lungta

Rada města schvaluje připojení se k akci Vlajka pro Tibet 2016 a to vyvěšením tibetské vlajky dne 10. 3. 2016 na budově MěÚ Žďár nad Sázavou.

Hlasování: Pro 7, proti 0, zdrž. 2

 

17. Usn. 536/2016/STAR

Dopis hejtmanovi Kraje Vysočina

Rada města po projednání schvaluje a doporučuje zastupitelstvu ke schválení dopis hejtmanovi Kraje Vysočina s nabídkou ke spolupráci a spolufinancování ve věci připravovaného sportoviště pro Gymnázium a VOŠ a SPŠ Žďár nad Sázavou dle předloženého materiálu.

Hlasování: Pro 7, proti 0, zdrž. 2

 

18. Různé

Ústní zpráva

Doporučení komise Rozvoje a životního prostředí v oblasti elektromobility

Rada města bere na vědomí doporučení komise Rozvoje a životního prostředí v oblasti elektromobility a ukládá odboru komunálních služeb pracovat s touto oblastí v rámci přípravy  koncepce SMART CITY.

Hlasování: Pro 8, proti 0, zdrž. 1

 

 

Ověřovatel:

Ing. Radek Zlesák, v. r.

 

 

Mgr. Zdeněk Navrátil, v. r.  Ing. Josef Klement, v. r.
 starosta města místostarosta města