Zápis z 37. schůze rady města konané dne 7. 3. 2016

zveřejněno: 11. 3. 2016

Počet přítomných členů:

7

 

Omluveni:

Ing. Martin Mrkos, Ing. Radek Zlesák

 

Ověřovatel zápisu:

PhDr. Zdeněk Kulhánek

 

Schválený pořad 37. schůze rady města:

 1. Rezignace člena Komise prorodinných aktivit, sociální a zdravotní, jmenování nového člena
 2. Přijetí daru
 3. Veřejnoprávní smlouva – Rada dětí a mládeže  kraje Vysočina
 4. Vyhodnocení dotačního programu KULTURA 2016
 5. Smlouva o poskytnutí a využití psa
 6. Strategický plán prevence kriminality
 7. Lékařská pohotovostní služba
 8. Doplnění usnesení rady města č. 36 ze dne 22. 2. 2016
 9. Změna opatrovníka
 10. Odpověď na petici obyvatel Smetanovy ulice, Žďár n.S.
 11. Majetkoprávní jednání
 12. Byty a prostory sloužící podnikání
 13. Vyhlášení záměrů - pacht zemědělských pozemků
 14. Zapojení se do kampaně Do práce na kole 2016.
 15. Participativní rozpočet
 16. Různé
  PRO INFORMACI:
  Projekt „Kdo si hraje nezlobí“ – prezentace projektu 

 

 

PŘEHLED USNESENÍ 

1. Usn. 552/2016/MST

Rezignace člena Komise prorodinných aktivit, sociální a zdravotní
Jmenování nového člena

Rada města schvaluje ukončení členství paní MUDr. Marie Košťálové v Komisi prorodinných aktivit, sociální a zdravotní na základě její rezignace ze dne 15. 2. 2016.

Rada města děkuje paní MUDr. Marii Košťálové za její dosavadní činnost v této komisi.

Rada města jmenuje členkou Komise prorodinných aktivit, sociální a zdravotní k 7. 3. 2016 paní Michaelu Kremlíkovou.

Hlasování: Pro 6, proti 0, zdrž. 0

 

2. Usn. 541/2016/4.ZŠ

Přijetí daru

Rada města po projednání schvaluje přijetí daru Základní školou Žďár nad Sázavou, Švermova 4 od Spolku rodičů a přátel školy ZŠ Švermova 4, z.s.

Hlasování: Pro 6, proti 0, zdrž. 0

 

3. Usn. 540/2016/ŠKS

Veřejnoprávní smlouva Rady dětí a mládeže kraje Vysočina

Rada města po projednání doporučuje zastupitelstvu města schválit znění veřejnoprávní smlouvy, která bude uzavřena mezi Radou dětí a mládeže kraje Vysočina a městem Žďár nad Sázavou na podporu mládežnických iniciativ v Kraji Vysočina, v předloženém znění.

Hlasování: Pro 7, proti 0, zdrž. 0

 

4. Usn. 539/2016/ŠKS

Vyhodnocení dotačního programu KULTURA 2016

Rada města schvaluje poskytnutí dotace z dotačního programu „KULTURA 2015“ subjektům ve výši dle „Přílohy č. 2 – vyhodnocení dotačního programu KULTURA 2016“ předloženého materiálu.

 

Rada města schvaluje návrh veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace mezi městem Žďár nad Sázavou a subjekty s výší dotace dle „Přílohy č. 2 – vyhodnocení dotačního programu KULTURA 2016“ předloženého materiálu a pověřuje starostu města podpisem těchto veřejnoprávních smluv.

 

Rada města schvaluje neposkytnutí dotace z dotačního programu „KULTURA 2016“ subjektům ve výši dle „Přílohy č. 2 – neposkytnutí dotace z dotačního programu KULTURA 2016“ předloženého materiálu.

 

Rada města doporučuje zastupitelstvu města schválit veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace mezi městem Žďár nad Sázavou a subjekty ve výši dle „Přílohy č.1“vyhodnocení dotačního programu KULTURA 2016 v předloženém znění.

 

Rada města doporučuje zastupitelstvu města schválit neposkytnutí dotace z dotačního programu „KULTURA 2016“ panu O. Š., Žďár nad Sázavou z důvodu nesplnění vlastního podílu příjemce dotace ve výši 30 % z vlastních zdrojů.

Hlasování: Pro 6, proti 0, zdrž. 1

 

5. Usn. 545/2015/MP

Smlouva o poskytnutí a využití psa

Rada města schvaluje Smlouvu o poskytnutí a využití psa pro potřeby Městské policie města Žďáru nad Sázavou, která bude uzavřena mezi městem Žďár nad Sázavou a strážníkem městské policie, v předloženém znění.

Hlasování: Pro 7, proti 0, zdrž. 0

 

6. Usn. 544/2016/MP

Strategický plán prevence kriminality

Rada města po projednání schvaluje Strategický plán prevence kriminality města Žďáru nad Sázavou na období let 2016-2020.

Hlasování: Pro 7, proti 0, zdrž. 0

 

7. Usn. 554/2016/Star.

Lékařská pohotovostní služba

Rada města se seznámila s doplněnými materiály k zajištění provozu lékařské pohotovostní služby na Poliklinice Žďár nad Sázavou.

Rada města po projednání ukládá starostovi města předložit varianty řešení zajištění provozu LPS, včetně vyčíslení finančního dopadu jednotlivých variant do rozpočtu města.

Hlasování: Pro 6, proti 0, zdrž. 0

 

8. Usn. 553/2016/OS

Doplnění usnesení rady města č. 36 ze dne 22. 2. 2016

Rada města schvaluje Doplnění usnesení č. 535/2016/OS Vyhodnocení žádosti dotačního programu „Dotace pro poskytovatele sociálních, zdravotních a prorodinných služeb“ rady města č. 37 ze dne 22. 2. 2016 o usnesení ve znění:

Rada města schvaluje neposkytnutí dotace z dotačního programu „Dotace pro poskytovatele sociálních, zdravotních a prorodinných služeb“ žadateli Střed, z.ú., pro nesplnění administrativních náležitostí, nedoložen rozpočet a předepsaný doklad o právní subjektivitě.

Hlasování: Pro 7, proti 0, zdrž. 0

 

9. Usn. 5456/2016/OS

Změna opatrovníka

Rada města po projednání ruší pověření výkonem funkce opatrovníka p. J. J. paní Bc. Veronice Halamkové.

Rada města po projednání pověřuje výkonem funkce opatrovníka p. J. J.  pracovnici sociálního odboru, paní Mgr. Petru Pilnou.

 

Rada města po projednání ruší pověření výkonem funkce opatrovníka p. O. Z., paní Bc. Veronice Halamkové.

Rada města po projednání pověřuje výkonem funkce opatrovníka p. O. Z. pracovnici sociálního odboru, paní Mgr. Petru Pilnou.

 

Rada města po projednání ruší pověření výkonem funkce opatrovníka p. M. R. paní Bc. Veronice Halamkové.

Rada města po projednání pověřuje výkonem funkce opatrovníka p. M. R. pracovnici sociálního odboru, paní Mgr. Petru Pilnou.

 

Rada města vyslovuje poděkování paní Bc. Veronice Halamkové za řádný výkon opatrovnictví za město Žďár nad Sázavou.

Hlasování: Pro 7, proti 0, zdrž. 0

 

10. Usn. 547/2016/ORÚP

Odpověď na petici obyvatel Smetanovy ulice, Žďár nad Sázavou

Rada města po projednání schvaluje text odpovědi na petici obyvatel ulice Smetanovy, Žďár nad Sázavou podané dne 15.02.2016 v 15:45 hodin.

Hlasování: Pro 7, proti 0, zdrž. 0

 

11. Usn. 548/2016/OP

Majetkoprávní jednání

a) Rada města po projednání schvaluje vyhlášení záměru na odprodej pozemku ve vlastnictví města Žďáru nad Sázavou, a to části p. č. 1968 – ostatní plocha zeleň v zástavbě ve výměře cca 850 m2 (dle mapového podkladu) v k. ú. Město Žďár, zapsaného v katastru nemovitostí u Katastrálního úřadu pro Vysočinu se sídlem v Jihlavě, Katastrální pracoviště Žďár nad Sázavou na LV č. 1, obec Žďár nad Sázavou u areálu SATT a.s. v lokalitě ul. Okružní, ZR 3 – za účelem realizace podnikatelského záměru v souvislosti se zamýšlenou výstavbou sídla firmy na sousedním pozemku  p. č. 1969 v k. ú. Město Žďár s tím, že přesná výměra pozemku bude určena po zaměření oddělovacím GP.

Hlasování: Pro 6, proti 1, zdrž. 0

 

b) Rada města po projednání schvaluje vyhlášení záměru na odprodej pozemku ve vlastnictví města Žďáru nad Sázavou, a to části p. č. 9518/5 – orná půda ve výměře cca 2 100 m2 v k. ú. Město Žďár (dle mapového podkladu), zapsaného v katastru nemovitostí u Katastrálního úřadu pro Vysočinu se sídlem v Jihlavě, Katastrální pracoviště Žďár nad Sázavou na LV č. 1, obec Žďár nad Sázavou, v lokalitě průmyslové zóny Jamská, ZR 1 – za účelem realizace podnikatelského záměru za předpokladu splnění stanovených podmínek pro výstavbu s tím, že přesná výměra prodávaného pozemku bude určena po zaměření oddělovacím GP.

Hlasování: Pro 7, proti 0, zdrž. 0

 

c) Rada města po projednání neschvaluje a nedoporučuje zastupitelstvu města ke schválení vyhlášení záměru na odprodej pozemku ve vlastnictví města Žďáru nad Sázavou, a to části p. č. 7618 – ostatní plocha, ost. komunikace ve výměře 20 m2v k. ú. Město Žďár (dle mapového podkladu), zapsaného v katastru nemovitostí u Katastrálního úřadu pro Vysočinu se sídlem v Jihlavě, Katastrální pracoviště Žďár nad Sázavou na LV č. 1, obec Žďár nad Sázavou, v lokalitě řadových garáží u býv. „Amylonu“ v ul. U Malého lesa, ZR 1 – za účelem výstavby garáže na základě žádosti p. R.P.ZR.

Hlasování: Pro 7, proti 0, zdrž. 0

 

d) Rada města po projednání neschvaluje vyhlášení záměru na pronájem pozemku ve vlastnictví města Žďáru nad Sázavou, a to části p. č. 3367 – ost. pl., jiná plocha, p. č. 3368 – ost. pl., jiná plocha, příp. p. č. 3370 – ost. pl., jiná plocha v lokalitě „U Polikliniky“ ul. Studentská, ZR 4 a dále části p. č. 3822 – ostatní plocha, ost. komunikace, příp. p. č. 3827/1 – ostatní plocha, ost. komunikace v lokalitě ul. Horní, ZR 1, vedle objektu lahůdek a jídelny „Vesna“ – vše v k. ú. Město Žďár ve výměře cca 10 m2, zapsaných v katastru nemovitostí u Katastrálního úřadu pro Vysočinu se sídlem v Jihlavě, Katastrální pracoviště Žďár nad Sázavou na LV č. 1, obec Žďár nad Sázavou – za účelem umístění prodejního stánku na zmrzlinu a prodej nealko nápojů a ovocné ledové tříště – na základě žádosti p. T. V. Vojnův Městec.

Hlasování: Pro 7, proti 0, zdrž. 0

 

e) Rada města po projednání schvaluje vyhlášení záměru na pronájem pozemku ve vlastnictví města Žďáru nad Sázavou, a to p. č. 6399 – zastavěná plocha ve výměře 19 m2 v k. ú. Město Žďár,  zapsaného v katastru nemovitostí u Katastrálního úřadu pro Vysočinu se sídlem v Jihlavě, Katastrální pracoviště Žďár nad Sázavou na LV č. 1, obec Žďár nad Sázavou, v lokalitě „DRUHÁK“ ul. Smíchov, ZR 1 – pod řadovou PREFA garáží – za účelem majetkoprávního vypořádání vztahů k pozemku jiného vlastníka (stavba na cizím pozemku) v souvislosti se změnou vlastníka předmětné garáže.

Hlasování: Pro 7, proti 0, zdrž. 0

 

f) Rada města po projednání schvaluje vyhlášení záměru na pronájem pozemku ve vlastnictví města Žďáru nad Sázavou p. č. 2425 – ost. plocha, zeleň, zapsaného v katastru nemovitostí u Katastrálního úřadu pro Vysočinu se sídlem v Jihlavě, Katastrální pracoviště Žďár nad Sázavou na LV č. 1, obec Žďár nad Sázavou, a to (dle mapového podkladu) části ve výměře cca 30 m2– za účelem užívání zahrádky a dále výpůjčku části tohoto pozemku ve výměře cca 70 m2– za účelem užívání a údržby zatravněného pozemku u bytového domu čp. 1013 na p. č. 2425 v ul. Růžová 6, ZR 5 – vše v k. ú. Město Žďár  – změna nájemce v souvislosti s užíváním bytu v uvedeném byt. domě.

Hlasování: Pro 7, proti 0, zdrž. 0

 

g) Rada města po projednání schvaluje vyhlášení záměru na prodloužení pronájmu pozemku ve vlastnictví města Žďáru nad Sázavou, a to p. č. 6400 ve výměře 149 m2 k. ú. Město Žďár pod prodejnou OBUV Halouzka v lokalitě nádraží ČD ul. Chelčického, ZR 6, na základě uzavřené nájemní smlouvy ze dne 30. 4. 1991 včetně pozdějších dodatků mezi městem Žďár nad Sázavou a firmou OBUV Halouzka, s. r. o. se sídlem Žďár nad Sázavou 7, Rabasova 1344/4, IČ 28297342, DIČ CZ28297342 s tím, že NS bude prodloužena na dobu určitou o 1 rok, tj. do 30. 4. 2017.

Rada města po projednání schvaluje vyhlášení záměru na prodloužení pronájmu pozemku ve vlastnictví města Žďáru nad Sázavou, a to p. č. 6401 ve výměře 127 m2 k. ú. Město Žďár pod prodejnou použitého zboží z dovozu v lokalitě nádraží ČD ul. Chelčického, ZR 6, na základě uzavřené nájemní smlouvy ze dne 25. 5. 2005 včetně pozdějších dodatků mezi městem Žďár nad Sázavou a p. L. K. ZR, podnikající pod obch. jménem Libuše Koutníková se sídlem podnikání Smetanova 526/7, ZR 1 s tím, že NS bude prodloužena na dobu určitou o 1 rok, tj. do 30. 4. 2017.

Rada města po projednání schvaluje vyhlášení záměru na prodloužení pronájmu pozemku ve vlastnictví města Žďáru nad Sázavou, a to části p. č. 6402 ve výměře 160 m2 v k. ú. Město Žďár pod objektem provozovny rychlého občerstvení v lokalitě nádraží ČD ul. Chelčického, ZR 6, na základě uzavřené nájemní smlouvy ze dne 25. 4. 2006 včetně pozdějších dodatků mezi městem Žďár nad Sázavou a p. L.K. ZR 1, podnikající pod obch. jménem Libuše Koutníková se sídlem podnikání Smetanova 526/7, ZR 1 s tím, že NS bude prodloužena na dobu určitou 1 rok, tj. do 30. 4. 2017.

Hlasování: Pro 7, proti 0, zdrž. 0

 

h) Rada města po projednání schvaluje nájemné za r. 2015 ve výši 10,-- Kč/m2/rok panu Miloslavu Odvárkovi, se sídlem nám. Republiky 61, ZR 1 - za pronájem části pozemku p. č. 6870 ve výměře 4 200 m2 v k. ú. Město Žďár v lokalitě „stará cihelna“ Jihlavská ul. ZR 1 - za účelem podnikání pro soustřeďování kameniva a demoličních odpadů vhodných k recyklaci v k. ú. Město Žďár s ohledem na dosažený hospodářský výsledek.

Hlasování: Pro 7, proti 0, zdrž. 0

 

i) Rada města po projednání rozhodla vypovědět nájemní smlouvy ze dne 25. 3. 2004 a ze dne 29. 9. 2005, předmětem kterých je pronájem pozemku ve vlastnictví města Žďáru nad Sázavou p. M. P.  Březí nad Oslavou  a to části p. č. 6646 – ost. plocha, jiná plocha ve výměře 500 m2 a navazující části ve výměře 600 m2 v k. ú. Město Žďár v lokalitě řadových PREFA garáží „U ZDARU“ ul. Jihlavská, ZR 1 – za účelem umístění dočasné rozebíratelné stavby nepevně spojené se zemí, sloužící jako dopravně technické zázemí zahradnické firmy. Rada města pověřuje starostu zpracováním výpovědi.

Hlasování: Pro 7, proti 0, zdrž. 0

 

j) Odloženo k projednání na další schůzi rady města.

 

k) Rada města po projednání schvaluje uzavření smlouvy č. NM-014330036487/001 o zřízení věcného břemene – služebnosti vedení distribučního zařízení na pozemcích ve vlastnictví města Žďáru nad Sázavou, uzavřené mezi městem Žďár nad Sázavou – jako povinným a E.ON Distribuce, a. s. se sídlem F. A. Gerstnera 2151/6, České Budějovice, zastoupená na základě plné moci spol. E.ON ČR, s. r. o. se sídlem F. A. Gerstnera 2151/6, 370 49 České Budějovice – jako oprávněným – dle GP č. 4014-194/2015 pro vymezení rozsahu VB ze dne 5. 2. 2016 na částech p. č. 326/1, 326/2, 329 a 333/1 v k. ú. Město Žďár - za účelem vybudování a provozování stavby „Žďár n. Sáz., Doležalovo nám., kab. smyčka VN“, spočívající v umístění distribuční soustavy – zemní kabelové vedení VN v lokalitě Doležalova náměstí ve Žďáře nad Sázavou 1 - včetně přístupu a příjezdu k energetickému zařízení distribuční soustavy za účelem provozu, údržby, oprav a příp. rekonstrukce uvedené stavby ve prospěch oprávněného.
Právo odpovídající věcnému břemenu – služebnosti vedení distribučního  zařízení se zřizuje za jednorázovou neopakující se úplatu ve výši 10.000,-- Kč + platná sazba DPH.

Hlasování: Pro 7, proti 0, zdrž. 0

 

l) Rada města po projednání schvaluje uzavření smlouvy č. NM-014330034171/001 o zřízení věcného břemene – služebnosti vedení distribučního zařízení na pozemku ve vlastnictví města Žďáru nad Sázavou mezi městem Žďár nad Sázavou – jako povinným a E.ON Distribuce, a. s. se sídlem F. A. Gerstnera 2151/6, České Budějovice, zastoupená na základě plné moci spol. E.ON ČR, s. r. o. se sídlem F. A. Gerstnera 2151/6, 370 49 České Budějovice – jako oprávněným – dle GP č. 4022-59/2015 pro vymezení rozsahu VB k části pozemku ze dne 5. 2. 2016 na části p. č. 7309 v k. ú. Město Žďár - za účelem vybudování a provozování stavby „Žďár n/S, U Malého lesa, úprava DS, Granit“, spočívající v umístění distribuční soustavy – zemní kabelové vedení NN v lokalitě U Malého lesa ve Žďáře nad Sázavou - včetně přístupu a příjezdu k energetickému zařízení distribuční soustavy za účelem provozu, údržby, oprav a příp. rekonstrukce uvedené stavby ve prospěch oprávněného.
Právo odpovídající věcnému břemenu – služebnosti vedení distribučního zařízení se zřizuje za jednorázovou neopakující se úplatu ve výši 10.000,-- Kč + platná sazba DPH.

Hlasování: Pro 7, proti 0, zdrž. 0

 

m) Rada města po projednání schvaluje uzavření smlouvy o zřízení věcného břemene – služebnosti mezi městem Žďár nad Sázavou – jako povinným a společností E.ON Distribuce, a. s. se sídlem F. A. Gerstnera 2151/6, České Budějovice zastoupenou na základě plné moci spol. E.ON ČR, s. r. o. se sídlem F. A. Gerstnera 2151/6, 370 49 České Budějovice – jako oprávněným, a to na pozemku ve vlastnictví města Žďáru nad Sázavou - na části p. č. 9518/5, zapsaného v katastru nemovitostí u Katastrálního úřadu pro Vysočinu se sídlem v Jihlavě, Katastrální pracoviště  Žďár nad Sázavou na LV č. 1, obec Žďár nad Sázavou,  k. ú. Město Žďár - za účelem umístění distribuční soustavy – kabelové vedení NN v rámci stavby: „Žďár n. Sáz., Jamská: přeložka kabelu NN“ – nová zemní kabelová přípojka NN v lokalitě průmyslové zóny Jamská, ZR 1, včetně přístupu a příjezdu za účelem provozu, údržby, oprav a rekonstrukce uvedené distribuční soustavy ve prospěch oprávněného.
Právo odpovídající věcnému břemenu – služebnosti se zřizuje za jednorázovou neopakující se úplatu ve výši 500,-- Kč + platná sazba DPH.

Hlasování: Pro 7, proti 0, zdrž. 0

 

n) Rada města po projednání schvaluje uzavření Dohody o prostorovém uspořádání staveb „Žďár nad Sázavou – ulice Smetanova - Rekonstrukce dešťové kanalizace“ – ZMĚNA  k. ú. Město Žďár – uzavřené mezi Svazem vodovodů a kanalizací Žďársko se sídlem Vodárenská 2, ZR 4 – jako vlastníkem stávající jednotné kanalizace ŽB DN 800 v ul. Smetanova, ZR 1, městem Žďár nad Sázavou – jako investorem stavby a VODÁRENSKOU AKCIOVOU SPOLEČNOSTÍ, a.s. se sídlem Soběšická 820/156, 63801 Brno – jako provozovatelem a správcem majetku SVK Žďársko, zastoupená VAS, a.s. divize Žďár n. Sáz., Studentská 1133, ZR 4, v souvislosti s vybudováním a provozováním předmětné stavby změna umístění potrubí dešťové kanalizace DN 1000 v k.ú. Město Žďár v lokalitě ul. Smetanova, ZR 1, z důvodu již existující kanalizace v zájmovém území a nemožností dodržet zákonem stanovené ochranné pásmo staveb vodních děl, v předloženém znění.

Hlasování: Pro 7, proti 0, zdrž. 0

 

12. Usn. 549/2016/OP

Byty a prostory sloužící podnikání

a) Rada města schvaluje vyhlášení záměru na pronájem bytu č. 18, umístěného v bytovém domě č.p. 1876 na ulici Brodská č.or. 27, Žďár nad Sázavou, část Žďár nad Sázavou 3, který je součástí pozemku p.č.1261,  k.ú. Město Žďár, dle předloženého návrhu.

Hlasování: Pro 7, proti 0, zdrž. 0

 

b) Rada města schvaluje žádost p. Z. B. o změnu nájmu bytu, umístěného v bytovém domě č.p. 1932 na ulici Brodská č.or. 43, Žďár nad Sázavou, část Žďár nad Sázavou 3, který je součástí pozemku p.č. 1275,  k.ú. Město Žďár, z doby určité na dobu neurčitou.

Hlasování: Pro 7, proti 0, zdrž. 0

 

c) Rada města schvaluje dohodu o ukončení nájmu bytu č. 15, umístěném v bytovém domě č.p. 2234 na ulici Palachova č.or. 70, Žďár nad Sázavou, část Žďár nad Sázavou 6, dle předloženého návrhu.

Hlasování: Pro 7, proti 0, zdrž. 0

 

d) Rada města schvaluje uzavření smlouvy o nájmu bytu, umístěném v bytovém domě č.p. 2234 na ulici Palachova č.or. 70, Žďár nad Sázavou, část Žďár nad Sázavou 6. Smlouva o nájmu bytu bude uzavřena s manž. P. a A. B. dle předloženého návrhu.

Hlasování: Pro 7, proti 0, zdrž. 0

 

e) Rada města rozhodla o zpětvzetí výpovědi nájmu nebytového prostoru, umístěného v bytovém domě č.p. 1936 na ulici Brodská č.or. 35, Žďár nad Sázavou, část Žďár nad Sázavou 3, který je součástí pozemku p.č.1276,  k.ú. Město Žďár, doručené A. K. dne 11.2.2016.

Hlasování: Pro 7, proti 0, zdrž. 0

 

f) Rada města ruší svoje usnesení č. 527/2016/OP ze dne 22.2.2016 ve věci uzavření Dodatku č. 2 ke Smlouvě o výpůjčce majetku – plastiky T.G. Masaryk, umístěné na budově č.p. 75 na nám. Republiky, ve Žďáře nad Sázavou.

Hlasování: Pro 7, proti 0, zdrž. 0

 

g) Rada města schvaluje uzavření Smlouvy o výpůjčce uměleckého díla č. 5NH/1/2016, předmětem které je výpůjčka sbírkového předmětu, kterým je Otakar Španiel: T.G. Masaryk, plastika bronz, inv.č. P-1252, umístěného na budově bývalého Městského úřadu ve Žďáře nad Sázavou. Smlouva o výpůjčce uměleckého díla č. 5NH/1/2016 bude uzavřena mezi městem Žďár nad Sázavou a Horáckou galerií v Novém městě na Moravě v předloženém znění.

Hlasování: Pro 7, proti 0, zdrž. 0

 

h) Rada města po projednání schvaluje uzavření dodatku č. 8 ke Smlouvě o nájmu nebytového prostoru umístěného na nám. Republiky 75/2 ve Žďáře nad Sázavou (bývalá budova MěÚ). Dodatek č. 8 bude uzavřen mezi městem Žďár nad Sázavou a Ing. Pavlem Černým v předloženém znění.

Hlasování: Pro 7, proti 0, zdrž. 0

 

13. Usn. 550/2016/OP

Vyhlášení záměrů – pacht zemědělských pozemků

Rada města po projednání schvaluje vyhlášení záměrů, předmětem kterých je   pacht zemědělských pozemků na dobu určitou a pacht zemědělských pozemků na dobu neurčitou v rozsahu a s podmínkami dle upraveného návrhu.

Hlasování: Pro 6, proti 1, zdrž. 0

 

14. Usn. 551/2015/oPK

Zapojení se do kampaně Do práce na kole 2016

Rada města po projednání schvaluje zapojení města do celorepublikové kampaně Do práce na kole, schvaluje uzavření Smlouvy o spolupráci při realizaci této kampaně se sdružení Auto“Mat, z.s. v předloženém znění.

Rada města pověřuje Ing. Josef Klementa, místostarostu města, uzavřením této smlouvy.

Hlasování: Pro 6, proti 0, zdrž. 1

 

15. Usn. 555/2015/STAR

Participativní rozpočet

Rada města se seznámila s materiálem přípravy Participativního rozpočtu a doporučuje zastupitelstvu města souhlasit se začleněním participativní položky do rozpočtu města Žďár nad Sázavou pro rok 2017 do výše max. 600 tis. Kč.

Hlasování: Pro 7, proti 0, zdrž. 0

 

 

Ověřovatel:

PhDr. Zdeněk Kulhánek, v. r.

 

 

Mgr. Zdeněk Navrátil, v. r.  Ing. Josef Klement, v. r.
 starosta města místostarosta města