Zápis z 38. schůze rady města konané dne 21. 3. 2016

zveřejněno: 24. 3. 2016

Počet přítomných členů:

7

 

Omluveni:

MUDr. Radek Černý, Mgr. Zdeněk Navrátil       

 

Ověřovatel zápisu:

Ing. Martin Mrkos

 

Schválený pořad 38. schůze rady města:

 

 1. Přijetí daru
 2. Vyhlášení veřejné zakázky Veřejná zeleň – sečení, host: zástupce spol. Proe.biz
 3. Vyhlášení veřejné zakázky Veřejná zeleň – údržba, host. zástupce spol. Proe.biz
 4. Problematika veřejně prospěšných prací
 5. Vyhlášení výběrového řízení na dodavatele stavby „Rekonstrukce povrchů navazujícího prostoru náměstí Republiky Žďár n.S.
 6. Výsledky výběrového řízení na dodavatele stavby „Rekonstrukce Smetanovy ul., Žďár n. S.“
 7. Vyhodnocení dotačního programu Sportoviště 2016
 8. Vyhodnocení dotačního programu Organizovaný sport dospělých 2016
 9. Souhlas s umístěním sídla spolku SRPŠ ZŠ Švermova 4, Žďár n.S.
 10. Žádost spolku HIPPOS Žďár n.S.
 11. Projekt hodnoty, odpovědnost, etika a rozvoj zaměstnanců MěÚ Žďár n.S.
 12. Majetkoprávní jednání RM
 13. Majetkoprávní jednání ZM
 14. Byty a prostory sloužící podnikání
 15. Veřejnoprávní smlouvy – dotace
 16. Aktualizace Komunitního plánu sociálních služeb
 17. Rozpočtové opatření č. 1
 18. Rozpočtové opatření č. 2
 19. Hospodaření MOS za rok 2015
 20. Různé

 

 

PŘEHLED USNESENÍ

1. Usn. 556/2016/PO Kultura

Přijetí daru

Rada města po projednání:

  • Schvaluje přijetí daru organizaci Kultura Žďár, PO od firmy Petrast a.s., se sídlem náměstí Republiky 383/44, Žďár nad Sázavou ve výši 12 tis. Kč.
  • Schvaluje přijetí daru organizaci Kultura Žďár, PO od firmy TOKOZ a.s., se sídlem Santiniho 20/26, Žďár nad Sázavou ve výši 7 tis. Kč.
  • Schvaluje přijetí datu organizaci Kultura Žďár, PO od firmy ŽĎAS a.s., se sídlem Strojírenská 6, Žďár nad Sázavou ve výši 10 tis. Kč.

Hlasování: Pro 6, proti 0, zdrž. 0

 

2. Usn. 542/2016/KS

Vyhlášení veřejné zakázky „Veřejná zeleň – sečení“

Rada města po projednání schvaluje vyhlášení veřejné zakázky „Údržba veřejné zeleně ve Žďáře nad Sázavu – sečení“, včetně členů a náhradníků komise pro otevírání, posouzení, hodnocení nabídek a upravené textové části ZD.

Hlasování: Pro 6, proti 0, zdrž. 0

 

3. Usn. 543/2016/KS

Vyhlášení veřejné zakázky „Veřejná zeleň – mimo sečení“

Rada města po projednání schvaluje vyhlášení veřejné zakázky „Údržba veřejné zeleně ve Žďáře nad Sázavou – mimo sečení“, včetně členů a náhradníků komise pro otevírání, posouzení, hodnocení nabídek a upravené textové části ZD.

Hlasování: Pro 4, proti 0, zdrž. 3 - NESCHVÁLENO

 

4. Usn. 560/2016/TSBM

Problematika veřejně prospěšných prací

Rada města se seznámila s problematikou veřejně prospěšných prací a doporučuje vznik pracovní skupiny VPP o 6 pracovních úvazcích v rámci organizační složky Technická správa budov města.

Hlasování: Pro 7, proti 0, zdrž. 0            

 

5. Usn. 573/2016/ORUP

Vyhlášení výběrového řízení na dodavatele stavby „Rekonstrukce povrchů navazujícího prostoru náměstí Republiky ve Žďáru nad Sázavou“

Rada města po projednání schvaluje vyhlášení výběrového řízení na dodavatele stavby „Rekonstrukce povrchů navazujícího prostoru náměstí Republiky ve Žďáru nad Sázavou, včetně členů, náhradníků komise pro otevírání, posouzení, hodnocení nabídek, obeslaných uchazečů a upravené textové části ZD.

Hlasování: Pro 7, proti 0, zdrž. 0

 

6. Usn. 574/2016/ORÚP

Výsledky výběrového řízení na dodavatele stavby „Rekonstrukce Smetanovy ulice ve Žďáru nad Sázavou

Rada města po projednání schvaluje výsledky výběrového řízení na dodavatele stavby „Rekonstrukce Smetanovy ulice ve Žďáru nad Sázavou“ tak, jak je doporučila komise pro posouzení a hodnocení nabídek.

Hlasování: Pro 7, proti 0, zdrž.  0

 

7. Usn. 557/2016/ŠKS

Vyhodnocení dotačního programu Sportoviště 2016

Rada města schvaluje veřejnoprávní smlouvu o poskytnutí dotace z dotačního programu „Sportoviště 2016“ mezi městem Žďár nad Sázavou a UNITOP Sportovním klubem policie Žďár nad Sázavou, z. s. v předloženém znění.

Rada města doporučuje zastupitelstvu města schválit veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace mezi městem Žďár nad Sázavou a subjekty ve výši dle „Přílohy č. 1 – vyhodnocení dotačního programu „Sportoviště 2016“, v předloženém znění.

Hlasování: Pro 7, proti 0, zdrž. 0

 

8. Usn. 558/2016/ŠKS

Vyhodnocení dotačního programu Organizovaný sport dospělých 2016

Rada města schvaluje poskytnutí dotace z dotačního programu „Organizovaný sport dospělých 2016“ subjektům ve výši dle „Přílohy č. 2 – vyhodnocení dotačního programu „Organizovaný sport dospělých 2016“ předloženého materiálu.

Rada města schvaluje návrhy veřejnoprávních smluv o poskytnutí dotace mezi městem Žďár nad Sázavou a subjekty s výší dotace dle „Přílohy č. 2 – vyhodnocení dotačního programu „ Organizovaný sport dospělých 2016“ předloženého materiálu a pověřuje starostu města podpisem těchto veřejnoprávních smluv.

Rada města schvaluje neposkytnutí dotace z dotačního programu „Organizovaný sport dospělých 2016“ spolku Ultimate frisbee Žďár nad Sázavou z důvodu nedoložení povinné přílohy č. 7, 8, čestného prohlášení o exekučním řízení a bezdlužnosti.

Rada města doporučuje zastupitelstvu města schválit veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace mezi městem Žďár nad Sázavou a subjekty ve výši dle „Přílohy č. 1 – vyhodnocení dotačního programu Organizovaný sport dospělých 2016“ v předloženém znění.

Hlasování: Pro 7, proti 0, zdrž. 0

 

9. Usn. 564/2016/ŠKS

Souhlas s umístěním sídla spolku SRPŠ ZŠ Švermova, z. s.

Rada města  po projednání schvaluje souhlas města Žďáru nad Sázavou s umístěním sídla spolku SRPŠ ZŠ Švermova, z. s. se sídlem Švermova 1132/4, 591 01 Žďár nad Sázavou 4, IČ 43380123 v budově č. p. 1132, na ulici Švermova č. or. 4, ve Žďáře nad Sázavou, část Žďár nad Sázavou 4 pro zápis do spolkového rejstříku.

Hlasování: Pro 6, proti 0, zdrž. 0

 

10. Usn. 565/2016/ŠKS/OFKIA

Žádost spolku HIPPOS Žďár nad Sázavou

Rada města po projednání schvaluje variantu „B“ navrhovaného usnesení v předloženém znění uvnitř materiálu.

Hlasování: Pro 6, proti 0, zdrž. 0

 

11. Usn. 559/2016/PK

Projekt „Hodnoty, odpovědnost, etika a rozvoj zaměstnanců MěÚ Žďár nad Sázavou“

Rada města po projednání schvaluje realizaci projektu „Hodnoty, odpovědnost, etika a rozvoj zaměstnanců MěÚ Žďár nad Sázavou“ a podání žádosti o dotaci z Operačního programu zaměstnanost, souhlasí se způsobem financování spoluúčasti z položky rozpočtu – limit věcných výdajů na místní správu a pověřuje starostu k podpisu dokumentů k dotaci.

Hlasování: Pro 6, proti 0, zdrž. 0

 

12. Usn. 561/2016/OP

Majetkoprávní jednání RM

a) Rada města po projednání neschvaluje vyhlášení záměru na pronájem pozemku ve vlastnictví města Žďáru nad Sázavou, a to části p. č. 6384 – ost. plocha, ost. komunikace ve výměře cca 19 m2 v k. ú. Město Žďár v lokalitě řadových Prefa garáží “DRUHÁK” v ul. Smíchov, ZR 1 – za účelem dočasného umístění betonové Prefa garáže (přechodné umístění do 3 let) – na základě žádosti p.R.K. ZR 1.

Hlasování: Pro 6, proti 0, zdrž. 0

 

b) Rada města po projednání schvaluje vyhlášení záměru na výpůjčku pozemků ve vlastnictví města Žďáru nad Sázavou, a to p. č. 7693 – zahrada ve výměře 295 m2, p. č. 7680/2 – zahrada ve výměře 448 m2, p. č. 7684 – zahrada ve výměře 1 160 m2, p. č. 7679 – zahrada ve výměře 13 138 m2 a p. č. 7676 – zahrada ve výměře 242 m2 – v celkové výměře 15 283 m2 - vše v k. ů. Město Žďár, zapsaných v katastru nemovitostí u Katastrálního úřadu pro Vysočinu se sídlem v Jihlavě, Katastrální pracoviště Žďár nad Sázavou na LV č. 1, obec Žďár nad Sázavou – za účelem užívání zahrádek v kolonii Základní organizace Českého zahrádkářského svazu Žďár nad Sázavou – Viadukt v lokalitě “U viaduktu”, ZR 3.

Hlasování: Pro 6, proti 0, zdrž. 0

 

c) Rada města po projednání rozhodla vypovědět nájemní smlouvu ze dne 6. 4. 2004, předmětem které je pronájem pozemku ve vlastnictví města Žďáru nad Sázavou p. E.D. ZR 1, a to části p. č. 3930 – ost. plocha, zeleň ve výměře 8 m2 v k. ú. Město Žďár, zapsaného v katastru nemovitostí u Katastrálního úřadu pro Vysočinu se sídlem v Jihlavě, Katastrální pracoviště Žďár nad Sázavou na LV č. 1, obec Žďár nad Sázavou v lokalitě ul. Bří Čapků x Vančurova, ZR 4 – za účelem dočasného umístění a provozu prodejního novinového stánku s doplňkovým zbožím. Rada města pověřuje starostu zpracováním výpovědi.

Hlasování: Pro 6, proti 0, zdrž. 0

 

d) 1. Rada města po projednání ruší usnesení ze dne 8. 2. 2016 ve věci uzavření smlouvy o zřízení věcného břemene - služebnosti na pozemku ve vlastnictví města Žďáru nad Sázavou mezi ZELENOU HOROU, stavebním bytovým družstvem se sídlem Brněnská 1146/30, Žďár nad Sázavou 1 – jako oprávněným a městem Žďár nad Sázavou – jako povinným, a to na části p. č. 3732 v k. ú. Město Žďár v šíři cca 3 m kolem přední strany a štítu uvedeného byt. domu – za účelem přístavby zavěšených betonových lodžií v rámci stavby „Stavební úpravy byt. domu Neumannova 2051/25, 2052/27, Žďár n. Sáz.“ včetně přístupu a příjezdu k uvedenému byt. domu na p.č. 3728 a 3727 v k. ú. Město Žďár v ul. Neumannova, ZR 4 a případných dalších oprav, údržby, rekonstrukce a modernizace byt. domu ve prospěch oprávněného.
Právo odpovídající věcnému břemenu – služebnosti se zřizuje za jednorázovou neopakující se úplatu ve výši 10.000,-- Kč + platná sazba DPH.

2. Rada města po projednání schvaluje uzavření smlouvy o zřízení věcného břemene - služebnosti na pozemku ve vlastnictví města Žďáru nad Sázavou mezi spoluvlastníky bytového domu Neumannova 2051/25 a 2052/27, ZR 4 – jako oprávněnými a městem Žďár nad Sázavou – jako povinným, a to na části p. č. 3732 v k.ú. Město Žďár v šíři cca 3 m kolem přední strany a štítu uvedeného byt. domu – za účelem přístavby zavěšených betonových lodžií v rámci stavby „Stavební úpravy byt. domu Neumannova 2051/25, 2052/27, Žďár n. Sáz.“ včetně přístupu a příjezdu k uvedenému byt. domu na p.č. 3728 a 3727 v k. ú. Město Žďár v ul. Neumannova, ZR 4 a případných dalších oprav, údržby, rekonstrukce a modernizace byt. domu ve prospěch oprávněného, v předloženém znění.
Právo odpovídající věcnému břemenu – služebnosti se zřizuje za jednorázovou neopakující se úplatu ve výši 10.000,-- Kč + platná sazba DPH.

Hlasování: Pro 6, proti 0, zdrž. 0

 

e) Rada města po projednání schvaluje uzavření smlouvy o zřízení věcného břemene – služebnosti na pozemku ve vlastnictví města Žďáru nad Sázavou mezi Společenstvím vlastníků domu Brodská 2020, 2021, 2022 č.or. 77, 79, 81 se sídlem Brodská 2022/77, ZR 3 – jako oprávněným a městem Žďár nad Sázavou – jako povinným, a to na části p. č. 1311, zapsaného v katastru nemovitostí u Katastrálního úřadu pro Vysočinu se sídlem v Jihlavě, Katastrální pracoviště Žďár nad Sázavou na LV č. 1, obec Žďár nad Sázavou v k. ú. Město Žďár v šíři 2 m kolem uvedeného byt. domu – za účelem vybudování předsazených betonových lodžií a zateplení jižní strany fasády obytného domu Brodská č.p. 2020, 2021, 2022, č.or. 77, 79, 81, ZR 3, součást pozemku p. č. 1299 v k.ú. Město Žďár včetně přístupu a příjezdu k uvedenému byt. domu na p. č. 1299 v k. ú. Město Žďár a případných dalších oprav, údržby, rekonstrukce a modernizace byt. domu ve prospěch oprávněného.
Právo odpovídající věcnému břemenu - služebnosti se zřizuje za jednorázovou neopakující se úplatu ve výši 10.000,-- Kč + platná sazba DPH.

Hlasování: Pro 6, proti 0, zdrž. 0

 

f) Rada města po projednání schvaluje uzavření smlouvy o zřízení věcného břemene – služebnosti na pozemcích ve vlastnictví města Žďáru nad Sázavou mezi manžely Z. a L. Z. Světnov – jako oprávněným a městem Žďár nad Sázavou – jako povinným, a to na částech p. č. 6963/3, 6929/2, 6923/2 a 6917 v k. ú. Město Žďár, zapsaných v katastru nemovitostí u Katastrálního úřadu pro Vysočinu se sídlem v Jihlavě, Katastrální pracoviště Žďár nad Sázavou na LV č. 1, obec Žďár nad Sázavou – za účelem umístění a provozování vybudované technické infrastruktury – přípojek inženýrských sítí, a to plynovodní přípojky, vodovodní, dešťová kanalizace, telekomunikační kabel – vše v souvislosti s výstavbou polyfunkčního objektu v ul. Jihlavská, ZR 1, včetně přístupu a příjezdu za účelem provozu, údržby, oprav a příp. rekonstrukce uvedených přípojek inž. sítí ve prospěch oprávněného.
Právo odpovídající věcnému břemenu – služebnosti vedení přípojek inž. sítí se zřizuje za jednorázovou neopakující se úplatu ve výši 10.000,-- Kč + platná sazba DPH.

Hlasování: Pro 5, proti 0, zdrž. 0

 

g) Rada města po projednání schvaluje uzavření smlouvy č. NM-014330033837/001 o zřízení věcného břemene – služebnosti vedení distribučního zařízení na pozemku ve vlastnictví města Žďáru nad Sázavou mezi městem Žďár nad Sázavou – jako povinným a společností E.ON Distribuce, a. s. se sídlem F. A. Gerstnera 2151/6, České Budějovice, zastoupená na základě plné moci spol. E.ON ČR, s. r. o. se sídlem F. A. Gerstnera 2151/6, 370 49 České Budějovice – jako oprávněným – dle GP č. 3899-47/2015 pro vymezení rozsahu VB ze dne 17. 2. 2016 na části p. č. 9415 v k. ú. Město Žďár, zapsaného v katastru nemovitostí u Katastrálního úřadu pro Vysočinu se sídlem v Jihlavě, Katastrální pracoviště Žďár nad Sázavou na LV č. 1, obec Žďár nad Sázavou - za účelem vybudování a provozování stavby „Žďár n. Sáz., Grejdy: přípojka NN, Kadlec“, spočívající v umístění distribuční soustavy - kabelové vedení NN v lokalitě chatové oblasti Krejdy ve Žďáře nad Sázavou - včetně přístupu a příjezdu k energetickému zařízení distribuční soustavy za účelem provozu, údržby, oprav a příp. rekonstrukce uvedené stavby ve prospěch oprávněného.
Právo odpovídající věcnému břemenu – služebnosti vedení distribučního zařízení se zřizuje za jednorázovou neopakující se úplatu ve výši 10.000,-- Kč + platná sazba DPH.

Hlasování: Pro 6, proti 0, zdrž. 0

 

h) Rada města po projednání schvaluje uzavření smlouvy č. NM-014330036303/001 o zřízení věcného břemene – služebnosti vedení distribučního zařízení na pozemcích ve vlastnictví města Žďáru nad Sázavou mezi městem Žďár nad Sázavou – jako povinným a E.ON Distribuce, a. s. se sídlem F. A. Gerstnera 2151/6, České Budějovice, zastoupená na základě plné moci spol. E.ON ČR, s. r. o. se sídlem F. A. Gerstnera 2151/6, 370 49 České Budějovice – jako oprávněným – dle GP č. 4028-293/2015 pro vymezení rozsahu VB ze dne 16. 2. 2016 na částech p. č. 3704, 3852, 3853, 3858, 3859, 3868/1, 3868/20, 3871, 3876/3, 3876/6, 3877/1, 3879, 3880, 3887, 3888, 3892, 3899, 3900, 3903, 3904, 3911, 3912, 3913, 3914, 3916, 3917, 3918, 3930, 3976, 3980 a 4033v k. ú. Město Žďár, zapsaných v katastru nemovitostí u Katastrálního úřadu pro Vysočinu se sídlem v Jihlavě, Katastrální pracoviště Žďár nad Sázavou na LV č. 1, obec Žďár nad Sázavou - za účelem vybudování a provozování stavby „Žďár n. Sáz., Wolk., Čapků, Nezval., rek. kNN“, spočívající v umístění distribuční soustavy – zemní kabelové vedení NN a 10x rozpojovací skříň v lokalitě sídliště „U Průmyslové školy“ ve Žďáře nad Sázavou 4 - včetně přístupu a příjezdu k energetickému zařízení distribuční soustavy za účelem provozu, údržby, oprav a příp. rekonstrukce uvedené stavby ve prospěch oprávněného.
Právo odpovídající věcnému břemenu – služebnosti vedení distribučního zařízení se zřizuje za jednorázovou neopakující se úplatu ve výši 30.000,-- Kč + platná sazba DPH.

Hlasování: Pro 6, proti 0, zdrž. 0

 

i) Rada města po projednání schvaluje uzavření smlouvy o zřízení věcného břemene – služebnosti č. NM-014330034183/001 mezi městem Žďár nad Sázavou – jako povinným a společností E.ON Distribuce, a. s. se sídlem F. A. Gerstnera 2151/6, České Budějovice zastoupenou na základě plné moci spol. E.ON ČR, s. r. o. se sídlem F. A. Gerstnera 2151/6, 370 49 České Budějovice – jako oprávněným, a to na pozemcích ve vlastnictví města Žďáru nad Sázavou – dle GP č. 4032-63/2015 ze dne 24.2.2016 na částech p. č. 3908, 3911 a 3912, zapsaných v katastru nemovitostí u Katastrálního úřadu pro Vysočinu se sídlem v Jihlavě, Katastrální pracoviště  Žďár nad Sázavou na LV č. 1, obec Žďár nad Sázavou,  k. ú. Město Žďár - za účelem umístění distribuční soustavy – přeložka zemního kabelového vedení NN v rámci stavby: „Žďár n. Sáz., Nezvalova 4,6: Přeložka NN“ – v lokalitě u byt. domu čp. 2092 a 2093 na p. č. 3909 a 3910 v ul. Nezvalova 4 a 6, ZR 4, včetně přístupu a příjezdu za účelem provozu, údržby, oprav a rekonstrukce uvedené distribuční soustavy ve prospěch oprávněného.
Právo odpovídající věcnému břemenu – služebnosti se zřizuje za jednorázovou neopakující se úplatu ve výši 10.000,-- Kč + platná sazba DPH.

Hlasování: Pro 6, proti 0, zdrž. 0

 

j) Rada města po projednání schvaluje uzavření smlouvy o zřízení věcného břemene – služebnosti č. NM-014330033828/001 mezi městem Žďár nad Sázavou – jako povinným a společností E.ON Distribuce, a. s. se sídlem F. A. Gerstnera 2151/6, České Budějovice zastoupenou na základě plné moci spol. E.ON ČR, s. r. o. se sídlem F. A. Gerstnera 2151/6, 370 49 České Budějovice – jako oprávněným, a to na pozemcích ve vlastnictví města Žďáru nad Sázavou – dle GP č. 4018-48/2015 ze dne 19.2.2016 na částech p. č. 3899 a 3900, zapsaných v katastru nemovitostí u Katastrálního úřadu pro Vysočinu se sídlem v Jihlavě, Katastrální pracoviště  Žďár nad Sázavou na LV č. 1, obec Žďár nad Sázavou,  k. ú. Město Žďár - za účelem umístění distribuční soustavy – přeložka zemního kabelového vedení NN v rámci stavby: „Žďár n. Sáz., Nezvalova 12,14: Přeložka NN“ – v lokalitě u byt. domu čp. 2088 a 2089 na p. č. 3897 a 3898 v ul. Nezvalova 12 a 14, ZR 4, včetně přístupu a příjezdu za účelem provozu, údržby, oprav a rekonstrukce uvedené distribuční soustavy ve prospěch oprávněného.
Právo odpovídající věcnému břemenu – služebnosti se zřizuje za jednorázovou neopakující se úplatu ve výši 10.000,-- Kč + platná sazba DPH.

Hlasování: Pro 6, proti 0, zdrž. 0

 

k) Rada města po projednání schvaluje uzavření Dodatku č. 3 ke smlouvě o připojení k distribuční soustavě č. 700239744000010, uzavřené dne 23.10.2010, který bude uzavřen mezi městem Žďár nad Sázavou – jako žadatelem a společností E.ON Distribuce a.s. se sídlem F. A. Gerstnera 2151/6, České Budějovice zastoupenou na základě plné moci spol. E.ON ČR, s. r. o. se sídlem F. A. Gerstnera 2151/6, 370 49 České Budějovice – jako provozovatelem distribuční soustavy, předmětem dodatku č. 3 je změna rezervovaného příkonu z původních 25 na 15 odběrných míst (důvodem je změna počtu rodinných domů, kdy jsou nově plánovány mezi ulicí Sázavskou a Hrnčířskou bytové domy) a dále změna podílu na oprávněných nákladech - z původně dle smlouvy ve výši 312.500,- Kč činí nově výši 187.500,- Kč, v předloženém znění.

Hlasování: Pro 6, proti 0, zdrž. 0

 

13. Usn. 562/2016/OP

Majetkoprávní jednání ZM

a) Rada města po projednání neschvaluje a nedoporučuje zastupitelstvu města ke schválení vyhlášení záměru na odprodej pozemku ve vlastnictví města Žďáru nad Sázavou, a to části p. č. 3377 – ostatní plocha, jiná plocha ve výměře cca 1 513 m2 v k. Ú. Město Žďár – za účelem výstavby samoobslužné myčky (samoobslužné mycí boxy pro automobily) před poliklinikou a objektem prodejny LIDL v lokalitě ul. Neumannova, ZR 4 – na základě žádosti společnosti ESA INVEST, s. r. o. se sídlem Čelakovského 1074/18, 430 01 Chomutov, a to z důvodu, že z hlediska ÚP není pozemek určen pro tuto činnost – viz Obecně závazná vyhláška č. 23/2003 – Příloha A bod 4.1. 

Hlasování: Pro 6, proti 0, zdrž. 0

 

b) Rada města po projednání schvaluje a doporučuje zastupitelstvu města ke schválení odprodej pozemku ve vlastnictví města Žďáru nad Sázavou do vlastnictví Výchovného ústavu, základní školy, střední školy a střediska výchovné péče, Velké Meziříčí, K Rakůvkám 1 se sídlem K Rakůvkám 916/1, 594 01 Velké Meziříčí, a to části p. č. 738 – zastavěná plocha a nádvoří – dle GP č. 4051-14/2016 ze dne 23.2.2016 pro rozdělení pozemku z pův. p. č. 738 – zastav. plocha ve výměře 600 m2 oddělen díl ve výměře 73 m2, nově označen jako p. č. 738/2 – ost. pl., jiná plocha v k. ú. Město Žďár, zapsaného v katastru nemovitostí u Katastrálního úřadu pro Vysočinu se sídlem v Jihlavě, Katastrální pracoviště Žďár nad Sázavou na LV č. 1, obec Žďár nad Sázavou – za účelem zarovnání a sloučení plochy ke stávajícímu pozemku p. č. 737 – zastavěná plocha s objektem občanské vybavenosti č.p. 32 na části p. č. 737 v ul. Veselská 45, ZR 1, ve vlastnictví Výchovného ústavu, základní školy, střední školy a střediska výchovné péče, Velké Meziříčí, K Rakůvkám 1 se sídlem K Rakůvkám 916/1, 594 01 Velké Meziříčí v rámci majetkoprávního vypořádání vztahů v souvislosti s plánovanou rekonstrukcí objektu a následnou údržbou
- za kupní cenu obvyklou ve výši celkem 131.400,--Kč, tj. 1.800,-- Kč/m2 + platná sazba DPH

Hlasování: Pro 6, proti 0, zdrž. 0

 

c) Rada města po projednání schvaluje a doporučuje zastupitelstvu města ke schválení nabytí pozemků do vlastnictví města Žďáru nad Sázavou z vlastnictví p. J.R., ZR 5 (podíl id. ½) a pí B.Z. ZR 5 (podíl id. ½), zapsaných v katastru nemovitostí u Katastrálního úřadu pro Vysočinu se sídlem v Jihlavě, Katastrální pracoviště Žďár nad Sázavou na LV č. 3378, obec Žďár nad Sázavou, k. ú. Město Žďár, a to části p. č. 9548 – orná půda a části p. č. 9549 – trv. travní porost v lokalitě rekreační chatové oblasti Krejdy – dle GP č. 4052-10/2016 ze dne 4. 3. 2016 pro rozdělení pozemku byl z pův. p. č. 9548 – orná půda ve výměře 10 649 m2 oddělen díl „a“ ve výměře 116 m2 a z pův. p. č. 9549 – trvalý travní porost ve výměře 10 649 m2 oddělen díl „b“ ve výměře 26 m2, oba díly sloučeny do nově vzniklé p. č. 9548/2 – ost. plocha, ost. komunikace ve výměře 143 m2 v k. ú. Město Žďár – za účelem majetkoprávního vypořádání vztahů k pozemkům fyzických osob k městem zastavěných částí komunikace nově vzniklé p. č. 9548/2 ve výměře 143 m2jež je navazující součástí přístupové asfaltové komunikace ve vlastnictví města p. č. 9463/1 - ost. plocha, ostatní komunikace, k. ú. Město Žďár.
- za kupní cena obvyklou stanovenou ZP ve výši 28.600,-- Kč, tj. 200,-- Kč/m2

Hlasování: Pro 6, proti 0, zdrž. 0

 

d) Rada doporučuje zastupitelstvu města nabytí nemovitostí do vlastnictví města Žďáru nad Sázavou, a to pozemku p. č. 1143, zastavěná plocha a nádvoří ve výměře 331 m2, jehož součástí je objekt k bydlení č.p. 659, na ulici  Dr. Drože, č.or. 8, Žďár nad Sázavou, část Žďár nad Sázavou 1 a pozemku p. č. 1144, zahrada ve výměře 567 m2, zapsaných v katastru nemovitostí u Katastrálního úřadu pro Vysočinu se sídlem v Jihlavě, Katastrální pracoviště Žďár nad Sázavou na LV č. 3257, obec Žďár nad Sázavou, k. ú. Město Žďár z vlastnictví p. P.I. Praha a p. T.I. ZR 1.
- za dohodnutou kupní cenu v celkové výši 1.900.000,-- Kč s tím, že nabyvatel, tedy město Žďár nad Sázavou, bude poplatníkem daně z nabytí nemovitých věcí.

Hlasování: Pro 6, proti 0, zdrž. 0

 

e) Rada města doporučuje zastupitelstvu města schválit poskytnutí peněžitého daru ve výši 30.000,-- Kč na financování vědy, vzdělání a všestranný rozvoj Mendlovy univerzity v Brně a jejich studentů a doporučuje zastupitelstvu města schválit Darovací smlouvu, která bude uzavřena mezi městem Žďár nad Sázavou jako dárcem a Mendlovou univerzitou v Brně jako obdarovaným, v předloženém znění.

Hlasování: Pro 6, proti 0, zdrž. 0

 

f) Rada městapo projednání schvaluje a doporučuje zastupitelstvu ke schválení prodloužení platnosti Smlouvy o uzavření budoucí kupní smlouvy ze dne 26.6.2015, uzavřené mezi městem Žďár nad Sázavou a společností Holoubek trade s.r.o.,se sídlem Sklené nad Oslavou 96, PSČ 591 01,  IČ 28284551. Předmětem smlouvy je prodej části pozemku p. č. 9537/9, orná půda a části pozemku p. č. 9541/2, orná půda, obec Žďár nad Sázavou, k. ú. Město Žďár (průmyslová zóna Jamská) z vlastnictví města Žďáru nad Sázavou do vlastnictví společnosti Holoubek trade s.r.o., za účelem výstavby novostavby objektu s kancelářskými, výrobními a skladovacími prostory a podnikovou prodejnou.
Prodloužení termínu pro pravomocné povolení stavby se schvaluje tak, že vydání pravomocného povolení stavby, původně stanovené nejpozději do 25. 6. 2016, se prodlužuje o 6 měsíců, tj. nově do 31. 12. 2016 - na základě žádosti fy Holoubek trade s.r.o. Sklené nad Oslavou 96.

Hlasování: Pro 6, proti 0, zdrž. 0

 

14. Usn. 563/2016/OP

Byty a prostory sloužící podnikání

a) Rada města schvaluje vyhlášení záměru na pronájem bytu č. 36, umístěného v bytovém domě č.p. 1829 na ulici Revoluční č.or. 27, Žďár nad Sázavou, část Žďár nad Sázavou 3, který je součástí pozemku p.č.1248,  k.ú. Město Žďár, dle předloženého návrhu.

Hlasování: Pro 6, proti 0, zdrž. 0

 

b) Rada města rozhodla o vyklizení bytu č. 32, umístěného v bytovém domě č.p. 1905 na ulici Brodská č.or. 33, Žďár nad Sázavou, část Žďár nad Sázavou 3, který je součástí pozemku p.č.1277,  k.ú. Město Žďár, a ukládá starostovi města zajistit zpracování žaloby na vyklizení bytu.

Hlasování: Pro 6, proti 0, zdrž. 0

 

c) Rada města schvaluje uzavření smlouvy o nájmu bytu č. 16, umístěného v bytovém domě č.p. 1871 na ulici Revoluční č.or. 30, Žďár nad Sázavou, část Žďár nad Sázavou 3, který je součástí pozemku p.č.1256 k.ú. Město Žďár. Smlouva o nájmu bytu bude uzavřena s p.V.H., dle předloženého návrhu. Smlouva o nájmu bytu bude uzavřena na dobu určitou 2 měsíců s tím, že v případě, že ze strany nájemkyně budou plněny povinnosti ze smlouvy o nájmu bytu vyplývající, bude nájemní poměr prodlužován za stejných podmínek. V případě, že povinnosti ze smlouvy o nájmu bytu ze strany nájemkyně plněny nebudou, ukládá rada města majetkoprávnímu odboru učinit kroky směřující k vyklizení bytu.

Hlasování: Pro 6, proti 0, zdrž. 0

 

d) Rada města schvaluje uzavření Dodatku č. 3 ke Smlouvě o nájmu nebytových prostor, uzavřené dne 17.3.2006 ve znění dodatku č. 1 a 2, sloužících podnikání, v celkové výměře 178,07m2, umístěných v objektu č.p. 1141, Nádražní ulice č.or. 44, část Žďár nad Sázavou 6, AZ (Centrum), který je součástí pozemku parc.č. 6130/1, zastavěná plocha a nádvoří, vše zapsáno u Katastrálního úřadu pro Vysočinu, Katastrální pracoviště  Žďár nad Sázavou, na listu vlastnictví č.1, pro obec Žďár nad Sázavou a katastrální území Město Žďár. Prostory jsou užívány za účelem provozování Ponorky-nízkoprahového zařízení pro děti a mládež. Dodatek bude uzavřen mezi městem Žďár nad Sázavou a Diecézní charitou Brno, 602 00 Brno-Černá – Pole (Brno-střed) třída kpt. Jaroše 1928/9, organizační jednotka Oblastní charita Žďár nad Sázavou se sídlem Horní 22, 591 01 Žďár nad Sázavou, IČ 44990260, v předloženém znění.

Hlasování: Pro 6, proti 0, zdrž. 0

 

15. Usn. 566/2016/OS

Veřejnoprávní smlouvy – dotace

Rada města po projednání doporučuje zastupitelstvu města schválit rozpočtové opatření vytvořením položky Klub seniorů ve výši 80 500 Kč snížením stávající položky č. 43.41 Dot. program Poskytovatelé soc. služeb.

Rada města po projednání doporučuje zastupitelstvu města schválit veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace z rozpočtu města, které budou uzavřeny mezi městem a Diecézní charitou Brno a mezi městem a Svazem důchodců ČR, 1. MO ZR v předloženém znění.

Hlasování: Pro 6, proti 0, zdrž. 0

 

16. Usn. 567/2016/OS

Aktualizace komunitního plánu sociálních služeb

Rada města po projednání schvaluje zahájení prací na aktualizaci Komunitního plánu sociálních služeb města Žďáru nad Sázavou.

Rada města jmenuje koordinátorem Komunitního plánu sociálních služeb města Žďáru nad Sázavou paní Mgr. Petru Pilnou, pracovnici sociálního odboru.

Rada města schvaluje řídící skupinu dle předloženého návrhu.

Hlasování: Pro 6, proti 0, zdrž. 0

 

17. Usn. 570/2016/OF

Finanční vypořádání rozpočtového hospodaření roku 2015 a rozpočtové opatření č. 1/2016

Rada města po projednání doporučuje zastupitelstvu města ke schválení:

  • Finanční vypořádání rozpočtového hospodaření za rok 2015
  • Rozpočtové opatření č. 1/2016 s navrženými úpravami.

Hlasování: Pro 6, proti 0, zdrž. 0

 

18. Usn. 571/2016/OF

Rozpočtové opatření č. 2/2016

Rada města po projednání doporučuje zastupitelstvu města ke schválneí rozpočtové opatření č. 2/2016 dle provedených úprav.

Hlasování: Pro 6, proti 0, zdrž. 0

 

19. Usn. 572/2016/MOS

Hospodaření M.O.S., s. r. o. za rok 2015

Rada města po projednání:

  • Schvaluje účetní závěrku M. O. S. , s. r. o.
  • Převod zisku ve výši 1.184,50 Kč na účet nerozděleného zisku z minulých let.

Hlasování: Pro 6, proti 0, zdrž. 0

 

 

Ověřovatel:

Ing. Martin Mrkos, v. r. 

 

 

Ing. Josef Klement, v. r.
místostarosta města