Zápis z 39. schůze rady města konané dne 4. 4. 2016

zveřejněno: 6. 4. 2016

Počet přítomných členů:

9

 

Ověřovatel zápisu:

Rostislav Dvořák

 

Schválený pořad 39. schůze rady města:

  1. Jmenování člena komise
  2. Výkon trestu OPP  
  3. Smluvní ujednání o svěření psa do dočasné péče
  4. Petice „Nechceme průjezdnou Kosinkovu ul.“
  5. Záchranný archeologický průzkum, smlouva o dílo
  6. Majetkoprávní jednání
  7. Byty a prostory sloužící k podnikání
  8. Návrh na vyřazení uchazečů z konkurzního řízení na obsazení pracovního místa ředitele/ky PO MŠ ve Žďáře nad Sázavou
  9. Vyhlášení veřejné zakázky Veřejná zeleň - údržba, mimo sečení
  10. Různé

 

PŘEHLED USNESENÍ

1. Usn. 580/2016/p.o.SSm

Jmenování člena komise

Rada města po projednání jmenuje p. Rostislava Dvořáka členem hodnotící komise pro vyhodnocení veřejné zakázky na dodávku stravy pro p.o. Sociální služby města Žďár nad Sázavou.

Hlasování: Pro 7, proti 0, zdrž. 0

 

2. Usn. 575/2016/MP

Výkon trestu obecně prospěšných prací

Rada města souhlasí s využitím práce odsouzených k „výkonu trestu obecně prospěšných prací“ podle § 335 - § 340 Sb. trestního řádu a § 62 - § 65 trestního zákoníku pro potřeby města Žďáru nad Sázavou.

Rada města pověřuje Městskou policii a Městský úřad Žďár nad Sázavou zajištěním činností souvisejících s výkonem trestu obecně prospěšných prací.

Hlasování: Pro 6, proti 0, zdrž. 0

 

3. Usn. 576/2016/MP

Smluvní ujednání o svěření psa do dočasné péče

Rada města schvaluje Smluvní ujednání o svěření psa do dočasné péče, které bude uzavíráno mezi městem Žďár nad Sázavou jako předávajícím a osobou přebírající, v předloženém znění.

Hlasování: Pro 8, proti 0, zdrž. 0

 

4. Usn. 577/2016/ORÚP

Petice „Nechceme průjezdnou Kosinkovu ulici“

Rada města po projednání schvaluje upravenou  odpověď na petici obyvatel Kosinkovy ulice „Nechceme průjezdnou Kosinkovu ulici“ ze dne 4. 3. 2016.

Hlasování: Pro 8, proti 0, zdrž. 0

 

5. Usn. 581/2016/ORÚP

Záchranný archeologický průzkum, 1. etapa (navazující prostor náměstí Republiky)

Rada města po projednání schvaluje uzavření dohody mezi městem a o. p. s. Pueblo – archeologická společnost, Praha  - Chodov o podmínkách provedení záchranného archeologického výzkumu (1.etapy, tzv. zjišťovacího arch. výzkumu) pro navazující prostor náměstí Republiky.

Hlasování: Pro 8, proti 0, zdrž. 0

 

6. Usn. 578/2016/OP

Majetkoprávní jednání

a) Rada města po projednání neschvaluje a nedoporučuje zastupitelstvu města ke schválení vyhlášení záměru na odprodej pozemku ve vlastnictví města Žďáru nad Sázavou, a to p. č. 5323 – orná půda ve výměře 302 m2 v k. ú. Město Žďár – za účelem rozšíření vlastnictví sousedních pozemků v lokalitě u rybníka „Horňák“ ul. Jamská, ZR 1 u RD č.p. 322 na p. č. 5324 – zastavěná plocha a nádvoří, p. č. 5325 – zahrada a p. č. 5326 – orná půda – na základě žádosti Ing. P. M. ZR 1.

Hlasování: Pro 8, proti 0, zdrž. 0

 

b) Rada města po projednání schvaluje výpůjčku pozemků ve vlastnictví města Žďáru nad Sázavou p. J.P. a p. J. Š., ZR 3, a to částí p. č. 7971/1 orná půda ve výměře 64 m2 a p. č. 7971/2 – ostatní plocha, zeleň ve výměře 20 m2 v k. ú. Město Žďár (dle mapového podkladu) v lokalitě Klafar, ZR 3, zapsaných v katastru nemovitostí u Katastrálního úřadu pro Vysočinu se sídlem v Jihlavě, Katastrální pracoviště Žďár nad Sázavou na LV č. 1, obec Žďár nad Sázavou – za účelem úpravy zanedbaného okolí RD – u zahrady p. č. 7973/1 a RD č.p. 2519 na p. č. 7973/9 v k. ú. Město Žďár v ul. Vápenická, ZR 3 z důvodu zachytávání dešťové vody a bláta z pole (drenáž, štěrk).
Smlouva o výpůjčce bude uzavřena na dobu neurčitou s jednoměsíční výpovědní lhůtou.

Hlasování: Pro 8, proti 0, zdrž. 0

 

c) Rada města po projednání schvaluje doplnění usnesení RM ze dne 21.3.2016 ve věci uzavření smlouvy o zřízení věcného břemene – služebnosti na pozemcích ve vlastnictví města Žďáru nad Sázavou mezi manžely Z. a L. Z. Světnov – jako oprávněným a městem Žďár nad Sázavou – jako povinným, a to na částech p. č. 6963/3, 6929/2, 6923/2 a 6917 v k. ú. Město Žďár, zapsaných v katastru nemovitostí u Katastrálního úřadu pro Vysočinu se sídlem v Jihlavě, Katastrální pracoviště Žďár nad Sázavou na LV č. 1, obec Žďár nad Sázavou – za účelem umístění a provozování vybudované technické infrastruktury – přípojek inženýrských sítí, a to plynovodní přípojky, vodovodní, dešťová kanalizace, telekomunikační kabel – vše v souvislosti s výstavbou polyfunkčního objektu v ul. Jihlavská, ZR 1, včetně přístupu a příjezdu za účelem provozu, údržby, oprav a příp. rekonstrukce uvedených přípojek inž. sítí ve prospěch oprávněného.
Právo odpovídající věcnému břemenu – služebnosti vedení přípojek inž. sítí se zřizuje za jednorázovou neopakující se úplatu ve výši 10.000,-- Kč + platná sazba DPH.
- Doplnění se schvaluje tak, že se VB rozšiřuje dále o části pozemků ve vlastnictví města Žďáru nad Sázavou, a to p. č. 6956 a 6967 v k. ú. Město Žďár, jichž se dotýká zřízení VB – služebnosti vybudování plynovodní přípojky ve prospěch oprávněného.

Hlasování: Pro 7, proti 0, zdrž. 0

 

d) Rada města po projednání schvaluje uzavření smlouvy o zřízení věcného břemene – služebnosti na pozemku ve vlastnictví města Žďáru nad Sázavou mezi Společenstvím vlastníků domu Palachova 15-23 se sídlem Palachova 1794/23, ZR 6 – jako oprávněným a městem Žďár nad Sázavou – jako povinným, a to na části p. č. 6034/2 v k. ú. Město Žďár v šíři 2 m kolem uvedeného byt. domu v rámci stavby „Oprava modernizace bytového domu Palachova 15, 17, 19, 21, 23 Žďár n. Sáz.“ – za účelem výměny stávajících balkonů za železobetonové lodžie a vybudování okapového chodníku v místě lodžií u bytového domu č.p. 1790, 1791, 1792, 1793, 1794 – BD součást pozemku p. č. 6019, 6018, 6017, 6016 a 6015 v k. ú. Město Žďár v ul. Palachova, ZR 6 včetně příjezdu a přístupu k uvedenému byt. domu a případných dalších oprav, údržby, rekonstrukce a modernizace byt. domu ve prospěch oprávněného.
Právo odpovídající věcnému břemenu – služebnosti se zřizuje za jednorázovou neopakující se úplatu ve výši 10.000,-- Kč + platná sazba DPH.

Hlasování: Pro 8, proti 0, zdrž. 0

 

e) Rada města po projednání schvaluje uzavření smlouvy o zřízení věcného břemene – služebnosti na pozemku ve vlastnictví města Žďáru nad Sázavou mezi p. P. M. ZR 3 – jako oprávněným a městem Žďár nad Sázavou – jako povinným, a to na části p. č. 7998/18 v k. ú. Město Žďár – za účelem zřízení sjezdu z komunikace k pozemku p. č. 8010/6 – zahrada (lepší funkční obslužnost zahrady) u RD  na p. č. 8010/7 ZR 3 v k. ú. Město Žďár, ve prospěch oprávněného.
Právo odpovídající věcnému břemenu – služebnosti se zřizuje za jednorázovou neopakující se úplatu ve výši 1.000,-- Kč + platná sazba DPH.

Hlasování: Pro 8, proti 0, zdrž. 0

 

f) Rada města po projednání schvaluje uzavření smlouvy o zřízení věcného břemene – služebnosti mezi městem Žďár nad Sázavou – jako povinným a společností E.ON Distribuce, a. s. se sídlem F. A. Gerstnera 2151/6, České Budějovice zastoupenou na základě plné moci spol. E.ON ČR, s. r. o. se sídlem F. A. Gerstnera 2151/6, 370 49 České Budějovice – jako oprávněným, a to na pozemku ve vlastnictví města Žďáru nad Sázavou - na části p. č. 3036, zapsaného v katastru nemovitostí u Katastrálního úřadu pro Vysočinu se sídlem v Jihlavě, Katastrální pracoviště  Žďár nad Sázavou na LV č. 1, obec Žďár nad Sázavou,  k. ú. Město Žďár - za účelem umístění distribuční soustavy – kabelové vedení NN v rámci stavby: „Žďár n. Sáz., Na Úvoze: přípojka NN, Lorenc“ – nová zemní kabelová přípojka NN v lokalitě sídliště „Vysočany“, ZR 5, včetně přístupu a příjezdu za účelem provozu, údržby, oprav a rekonstrukce uvedené distribuční soustavy ve prospěch oprávněného.
Právo odpovídající věcnému břemenu – služebnosti se zřizuje za jednorázovou neopakující se úplatu ve výši 10.000,-- Kč + platná sazba DPH.

Hlasování: Pro 8, proti 0, zdrž. 0

 

g) Rada města po projednání schvaluje uzavření smlouvy č. NM-014330034970/001 o zřízení věcného břemene – služebnosti mezi městem Žďár nad Sázavou – jako povinným a společností E.ON Distribuce, a. s. se sídlem F. A. Gerstnera 2151/6, České Budějovice zastoupenou na základě plné moci spol. E.ON ČR, s. r. o. se sídlem F. A. Gerstnera 2151/6, 370 49 České Budějovice – jako oprávněným, a to na pozemku ve vlastnictví města Žďáru nad Sázavou – dle GP č. 4061-91/2015 pro vymezení rozsahu věcného břemene ze dne 3. 3. 2016 na části p. č. 1066/3, zapsaného v katastru nemovitostí u Katastrálního úřadu pro Vysočinu se sídlem v Jihlavě, Katastrální pracoviště  Žďár nad Sázavou na LV č. 1, obec Žďár nad Sázavou,  k. ú. Město Žďár - za účelem umístění distribuční soustavy – kabelové vedení NN, přípojkové skříně v rámci stavby: „Žďár n. Sáz., Kopečná 10, 12: přeložka NN“ – v lokalitě ul. Kopečná, ZR 3, včetně přístupu a příjezdu za účelem provozu, údržby, oprav a rekonstrukce uvedené distribuční soustavy ve prospěch oprávněného.
Právo odpovídající věcnému břemenu – služebnosti se zřizuje za jednorázovou neopakující se úplatu ve výši 10.000,-- Kč + platná sazba DPH.

Hlasování: Pro 8, proti 0, zdrž. 0

 

7. Usn. 579/2016/OP

Byty a prostory sloužící podnikání

a) Rada města schvaluje vyhlášení záměru na pronájem bytu č. 29, umístěného v bytovém domě č.p. 1829 na ulici Revoluční č.or. 27, Žďár nad Sázavou, část Žďár nad Sázavou 3, který je součástí pozemku p.č.1248,  k.ú. Město Žďár, dle předloženého návrhu.

Hlasování: Pro 7, proti 0, zdrž. 0

 

b) Rada města schvaluje vyhlášení záměru na pronájem bytu č. 32, umístěného v bytovém domě č.p. 2047 na ulici Neumannova č.or. 11, Žďár nad Sázavou, část Žďár nad Sázavou 3, který je součástí pozemku p.č. 3734,  k.ú. Město Žďár, dle předloženého návrhu.

Hlasování: Pro 7, proti 0, zdrž. 0

 

c) Rada města schvaluje uzavření smlouvy o nájmu bytu č. 18, umístěného v bytovém domě č.p. 1932 na ulici Brodská č.or. 43, Žďár nad Sázavou, část Žďár nad Sázavou 3, který je součástí pozemku p.č.1275 k.ú. Město Žďár. Smlouva o nájmu bytu bude uzavřena s p. T. L. dle předloženého návrhu. Smlouva o nájmu bytu bude uzavřena na dobu určitou 2 měsíců s tím, že v případě, že ze strany nájemce budou plněny povinnosti ze smlouvy o nájmu bytu vyplývající, bude nájemní poměr prodlužován za stejných podmínek. V případě, že povinnosti ze smlouvy o nájmu bytu ze strany nájemce plněny nebudou, ukládá rada města majetkoprávnímu odboru učinit kroky směřující k vyklizení bytu.

Hlasování: Pro 7, proti 0, zdrž. 0

 

d) Rada města schvaluje uzavření smlouvy o nájmu bytu č. 7, umístěného v bytovém domě č.p. 2228 na ulici Brněnská č.or. 10, Žďár nad Sázavou, část Žďár nad Sázavou 1, který je součástí pozemku p.č.5755/2 k.ú. Město Žďár. Smlouva o nájmu bytu bude uzavřena s p. A. A., dle předloženého návrhu. Smlouva o nájmu bytu bude uzavřena na dobu určitou 2 měsíců s tím, že v případě, že ze strany nájemkyně budou plněny povinnosti ze smlouvy o nájmu bytu vyplývající, bude nájemní poměr prodlužován za stejných podmínek. V případě, že povinnosti ze smlouvy o nájmu bytu ze strany nájemkyně plněny nebudou, ukládá rada města majetkoprávnímu odboru učinit kroky směřující k vyklizení bytu.

Hlasování: Pro 7, proti 0, zdrž. 0

 

e) Rada města schvaluje žádost pana J. P. a schvaluje změnu smlouvy o nájmu bytu č. 13, umístěného v bytovém domě č.p. 1905 na ulici Brodská č.or. 33, Žďár nad Sázavou, část Žďár nad Sázavou 3, který je součástí pozemku p.č.1277 k.ú. Město Žďár, z doby určité na dobu neurčitou.

Hlasování: Pro 7, proti 0, zdrž. 0

 

f) Rada města souhlasí s podnájmem bytu č. 19, umístěného v bytovém domě č.p. 2235 na ulici Palachova č.or. 72, Žďár nad Sázavou, část Žďár nad Sázavou 6, dle předloženého návrhu.

Hlasování: Pro 7, proti 0, zdrž. 0

 

g) Rada města souhlasí s podnájmem bytu č. 9, umístěného v bytovém domě č.p. 12 na ulici Veselská č.or. 21, Žďár nad Sázavou, část Žďár nad Sázavou 1, dle předloženého návrhu.

Hlasování: Pro 7, proti 0, zdrž. 0

 

h) Rada města schvaluje Pravidla využívání společenské místnosti, umístěné  v objektu č.p. 28 v místní části města Žďáru nad Sázavou  Stržanov, v předloženém znění.

Hlasování: Pro 7, proti 0, zdrž. 0

 

i) Rada města schvaluje pronájem části prostor sloužících podnikání, které se nachází v objektu č.p. 253 na Havlíčkově nám. č.or. 5 ve Žďáře nad Sázavou, část Žďár nad Sázavou 1 (Čechův dům), který je součástí pozemku parc. č. 46, zastavěná plocha a nádvoří, vše obec Žďár nad Sázavou a katastrální území Město Žďár, v celkové výměře 38,80 m2. Smlouva o nájmu prostor sloužících podnikání bude uzavřena mezi městem Žďár nad Sázavou a společností Fenomen multimédia, a.s., se sídlem Bělehradská 92, Praha 2, IČ 25942794, s účinností od 1.5.2016, na dobu neurčitou s výší nájemného 1.200 Kč/m2/rok.

Hlasování: Pro 7, proti 0, zdrž. 0

 

j) Rada města schvaluje prodloužení vyhlášeného záměru na pronájem sklepa, který se nachází v objektu č.p. 4, č.or. 4 ve Žďáře nad Sázavou, část Žďár nad Sázavou 2, který je součástí pozemku parc.č. 3, zastavěná plocha a nádvoří, v katastrální území Zámek Žďár. Záměr bude vyhlášen po dobu 2 měsíců.

Hlasování: Pro 7, proti 0, zdrž. 0

 

k) Rada města vyhlašuje záměr na pronájem části prostor sloužících podnikání, které se nachází v objektu č.p. 165, na ulici Dolní č.or. 1, ve Žďáře nad Sázavou, část Žďár nad Sázavou 1, který je součástí pozemku parc.č. 3348, zastavěná plocha a nádvoří, v katastrální území Město Žďár, dle předloženého návrhu. Minimální výše nájemného je 1.000 Kč/m2/rok u kanceláří a 600 Kč/m2/rok u skladovacích ploch. Záměr bude vyhlášen po dobu 2 měsíců.

Hlasování: Pro 7, proti 0, zdrž. 0

 

l) Rada města vyhlašuje záměr na pronájem části prostor sloužících podnikání, které se nachází v objektu č.p. 1785, náměstí Republiky č.or. 49 ve Žďáře nad Sázavou, část Žďár nad Sázavou 1, který je součástí pozemku parc.č. 3756 zastavěná plocha a nádvoří, v katastrální území město Žďár (DM Centrum), v celkové výměře 89,41 m2. Záměr bude vyhlášen po dobu 2 měsíců.

Hlasování: Pro 7, proti 0, zdrž. 0

 

m) Rada města schvaluje zpětvzetí výpovědi nájmu bytu č. 21, který se nachází v bytovém domě č.p. 1825, který je součástí pozemku  parc. č. 1244, zastavěná plocha a nádvoří, na ulici Brodská č.or. 11 ve Žďáře nad Sázavou, část Žďár nad Sázavou 3, vše zapsáno u Katastrálního úřadu pro Vysočinu, Katastrální pracoviště Žďár nad Sázavou, na listu vlastnictví č. 1 pro obec Žďár nad Sázavou a katastrální území Město Žďár. Důvodem zpětvzetí výpovědi nájmu bytu je úhrada dlužného nájmu včetně dlužných úhrad za služby s nájmem bytu spojenými.

Hlasování: Pro 7, proti 0, zdrž. 0

 

8. Usn. 583/2016/ŠKS

Návrh na vyřazení uchazečů z konkurzního řízení na obsazení pracovního místa ředitele/ky PO MŠ ve Žďáře nad Sázavou

Rady města v souladu s ustanovením § 4 odst. 4 vyhlášky č. 54/2005 Sb. o náležitostech konkurzního řízení a konkurzních komisích, vyřazuje na návrh konkurzní komise dvě uchazečky uvedené uvnitř předkládaného materiálu z konkurzního řízení na obsazení pracovního místa ředitele/ky Mateřské školy Žďár nad Sázavou, příspěvkové organizace z důvodu nesplnění podmínek konkurzního řízení.

Hlasování: Pro 8, proti 0, zdrž. 0

 

9. Usn. 582/2016/KS

Vyhlášení veřejné zakázky „Veřejná zeleň – mimo sečení“

Rada města po projednání schvaluje vyhlášení veřejné zakázky „Údržba veřejné zeleně ve Žďáře nad Sázavou – mimo sečení“ včetně členů a náhradníků komise pro otevírání, posouzení, hodnocení nabídek, upravené  textové části ZD a upravené výpovědní lhůty v návrhu SOD.

Hlasování: Pro 9, proti 0, zdrž. 0

 

 

Ověřovatel:

Rostislav Dvořák, v. r. 

 

 

Mgr. Zdeněk Navrátil, v. r.  Ing. Josef Klement, v. r.
 starosta města místostarosta města