Zápis z 40. schůze rady města konané dne 18. 4. 2016

zveřejněno: 22. 4. 2016

Počet přítomných členů:

9

 

Ověřovatel zápisu:  

MUDr. Romana Bělohlávková

 

Schválený pořad 40. schůze rady města:

 1. Hospodaření a účetní závěrka PO Kultura Žďár za rok 2015
 2. Hospodaření a účetní závěrka PO Knihovna M. J. Sychry za rok 2015
 3. Hospodaření a účetní závěrka PO Sociální služby města za rok 2015
 4. Hospodaření a účetní závěrka PO Active-SVČ za rok 2015
 5. Prodej nevyužívaného investičního majetku
 6. Pracovněprávní předpisy PO Sportis
 7. Hospodaření a účetní závěrka PO Sportis za rok 2015
 8. Problematika údržby komunikací
 9. Pacht zemědělských pozemků
 10. Inventarizace 2015 – vyřazení majetku, odpis pohledávek
 11. Byty a prostory sloužící podnikání
 12. Majetkoprávní jednání
 13. Klub seniorů
 14. Lékařská pohotovostní služba
 15. Změna člena komise pro sport a volný čas
 16. Připojení Žďáru n.S. k aktivitě „Město s dobrou adresou“
 17. Společné stavění bytových domů – veřejné projednávání pod záštitou Komise rozvoje města a ŽP (24. 5. 2016)
 18. Revitalizace příměstské zeleně (park U Ivana) – změnové listy 5,6,7
 19. Čarodějnická show, OV Stržanov – spotřeba dřeva
 20. Žádost společnosti ODAS
 21. Žádost o použití znaku města
 22. Výsledky konkurzního řízení na ředitele/ku Základní školy Komenského 6
 23. Udělení ocenění města Žďár n. S.
 24. Přijetí finančního daru
 25. Různé

 

PŘEHLED USNESENÍ

1. Usn. 584/2016/Kultura

Hospodaření a účetní závěrka PO Kultura Žďár za rok 2015

Rada města po projednání:

  • Schvaluje účetní závěrku PO Kultura Žďár za rok 2015
  • Schvaluje rozdělení výsledku hospodaření PO Kultura Žďár ve výši 284 007,19 Kč, do rezervního fondu organizace 134 007,19 Kč, fondu odměn organizace 150 000 Kč.

Hlasování:

Pro 8: MUDr. Romana Bělohlávková, MUDr. Radek Černý, Rostislav Dvořák, Ing. Josef Klement, PhDr. Zdeněk Kulhánek, Mgr. Zdeněk Navrátil, Mgr. Ludmila Řezníčková, Ing. Radek Zlesák
Proti 0, zdrž. 0

 

2. Usn. 585/2016/KMJS

Hospodaření a účetní závěrka PO Knihovna M. J. Sychry za rok 2015

Rada města po projednání:

  • Schvaluje účetní závěrku PO Knihovna Matěje Josefa Sychry, Žďár nad Sázavou za rok 2015
  • Schvaluje rozdělení výsledku hospodaření PO Knihovna Matěje Josefa Sychry Žďár nad Sázavou ve výši 224.789,66 Kč, do rezervního fondu organizace 134.873,79 Kč, fondu odměn organizace 89.915,87 Kč.

Hlasování:

Pro 8: MUDr. Romana Bělohlávková, MUDr. Radek Černý, Rostislav Dvořák, Ing. Josef Klement, PhDr. Zdeněk Kulhánek, Mgr. Zdeněk Navrátil, Mgr. Ludmila Řezníčková, Ing. Radek Zlesák
Proti 0, zdrž. 0    

 

3. Usn. 566/2016/p.o.SSm

Hospodaření a účetní závěrka PO Sociální služby města Žďár nad Sázavou za rok 2015

Rada města po projednání:

  • Schvaluje účetní závěrku PO Sociální služby města Žďár nad Sázavou za rok 2015
  • Schvaluje rozdělení výsledku hospodaření PO Sociální služby města Žďár nad Sázavou ve výši 501 797,82 Kč do rezervního fondu organizace 301 797,82 Kč, fondu odměn organizace 200 000,00 Kč

Hlasování:         

Pro 8: MUDr. Romana Bělohlávková, MUDr. Radek Černý, Rostislav Dvořák, Ing. Josef Klement, PhDr. Zdeněk Kulhánek, Mgr. Zdeněk Navrátil, Mgr. Ludmila Řezníčková, Ing. Radek Zlesák
Proti 0, zdrž. 0

 

4. Usn. 595/2016/Active-SVČ

Hospodaření a účetní závěrka PO Active-středisko volného času, příspěvková organizace, Dolní 3, 591 01 Žďár nad Sázavou

Rada města po projednání:

  • Schvaluje účetní závěrku PO Active-středisko volného času, příspěvková organizace za rok 2015
  • Schvaluje rozdělení výsledku hospodaření PO Active-středisko volného času, příspěvková organizace ve výši 326 181 Kč, do rezervního fondu organizace 276 181 Kč, do fondu odměn organizace 50 000 Kč.

Hlasování:

Pro 8: MUDr. Romana Bělohlávková, MUDr. Radek Černý, Rostislav Dvořák, Ing. Josef Klement, PhDr. Zdeněk Kulhánek, Mgr. Zdeněk Navrátil, Mgr. Ludmila Řezníčková, Ing. Radek Zlesák
Proti 0, zdrž. 0    

 

5. Usn. 591/2016/SPORTIS

Prodej nevyužívaného investičního majetku

Rada města po projednání schvaluje prodej rolby a sněžného skútru za cenu minimálně ve výši stanovené znaleckým posudkem a nákup nové čtyřkolky na úpravu lyžařských tratí dle předloženého návrhu.

Hlasování: Pro 9, proti 0, zdrž. 0

 

6. Usn. 590/2016/SPORTIS

Pracovněprávní předpisy PO SPORTIS

Rada města po projednání schvaluje změny v pracovněprávních předpisech PO SPORTIS (Směrnici k tvorbě, používání a hospodaření s FKSP) dle předloženého návrhu.

Hlasování: Pro 9, proti 0, zdrž. 0

 

7. Usn. 588/2016/SPORTIS

Hospodaření a účetní závěrka PO SPORTIS za rok 2015

Rada města po projednání:

  • Schvaluje hospodaření PO SPORTIS za rok 2015
  • Schvaluje účetní závěrku PO SPORTIS za rok 2015

Hlasování:

Pro 8: MUDr. Romana Bělohlávková, MUDr. Radek Černý, Rostislav Dvořák, Ing. Josef Klement, PhDr. Zdeněk Kulhánek, Mgr. Zdeněk Navrátil, Mgr. Ludmila Řezníčková, Ing. Radek Zlesák
Proti 0, zdrž. 0    

 

8. Usn. 587/2016/KS

Problematika údržby komunikací

Rada města se seznámila s problematikou údržby komunikací.

Hlasování: Pro 9, proti 0, zdrž. 0

 

9. Usn. 607/2016/OP

Pacht zemědělských pozemků

Rada města po projednání:

- ruší záměry č. Z-83/2016-OP, Z-85/2016-OP, Z-86/2016-OP, Z-88/2016-OP, Z-89/2016-OP, Z-90/2016-OP, Z-92/2016-OP, bez vyhodnocení
- ruší záměry č. Z-79/2016-OP, Z-81/2016-OP, Z-84/2016-OP, Z-87/2016-OP, Z-91/2016-OP, Z-93/2016-OP, Z-94/2016-OP, Z-95/2016-OP, Z-97/2016-OP, bez vyhodnocení s tím, že bude vyhlášen nový záměr
- schvaluje vyhlášení záměrů, předmětem kterých je pacht zemědělských pozemků na dobu určitou a pacht zemědělských pozemků na dobu neurčitou v rozsahu a s podmínkami dle předloženého návrhu.

Hlasování: Pro 9, proti 0, zdrž. 0

 

10. Usn. 594/2016/OP

Inventarizace 2015 – vyřazení majetku, odpis pohledávek

1. Rada města po projednání schvaluje:

  • vyřazení a následnou likvidaci nefunkčního drobného dlouhodobého hmotného majetku v celkové částce 97 137,74 Kč z účetní a majetkové evidence dle předloženého návrhu
  • vyřazení dlouhodobého hmotného majetku v pořizovací ceně 9 674 Kč z účetní a majetkové evidence dle předloženého návrhu
  • vyřazení nedokončeného hmotného majetku v částce 52 323,40 Kč z účetní evidence dle předloženého návrhu
  • odpis pohledávek v celkové výši 27 257 Kč z účetní evidence (trvalé vyřazení) dle předloženého návrhu

2. Rada města doporučuje ZM projednat a schválit:

  • vyřazení dlouhodobého hmotného majetku v pořizovací ceně 158 923 Kč z účetní a majetkové evidence dle předloženého návrhu
  • vyřazení nedokončeného dlouhodobého hmotného majetku v částce 476 280 Kč z účetní evidence dle předloženého návrhu
  • odpis pohledávek z účetní evidence (trvalé vyřazení) v celkové výši 56 001 Kč dle předloženého návrhu
  • odpis a následnou evidenci pohledávek na podrozvahovém účtu v celkové výši 108 435 Kč dle předloženého návrhu

Hlasování: Pro 9, proti 0, zdrž. 0                                                            

 

11. Usn. 593/2016/OP

Byty a prostory sloužící podnikání

a) Rada města schvaluje uzavření smlouvy o nájmu bytu, umístěného v bytovém domě č.p. 1876 na ulici Brodská č.or. 27, Žďár nad Sázavou, část Žďár nad Sázavou 3, který je součástí pozemku p.č.1261 k.ú. Město Žďár. Smlouva o nájmu bytu bude uzavřena s p..B.R. dle předloženého návrhu. Smlouva o nájmu bytu bude uzavřena na dobu určitou 2 měsíců s tím, že v případě, že ze strany nájemce budou plněny povinnosti ze smlouvy o nájmu bytu vyplývající, bude nájemní poměr prodlužován za stejných podmínek. V případě, že povinnosti ze smlouvy o nájmu bytu ze strany nájemce plněny nebudou, ukládá rada města majetkoprávnímu odboru učinit kroky směřující k vyklizení bytu.

Hlasování: Pro 9, proti 0, zdrž. 0

 

b) Rada města schvaluje uzavření dohody o ukončení nájmu bytu č. 40, umístěného v bytovém domě č.p. 2240 na ulici Kovářova č.or. 2, Žďár nad Sázavou, část Žďár nad Sázavou 1, ke dni 30.4.2016.

Hlasování: Pro 9, proti 0, zdrž. 0

 

c) Rada města schvaluje uzavření smlouvy o nájmu bytu  umístěného v bytovém domě č.p. 2240 na ulici Kovářova č.or. 2, Žďár nad Sázavou, část Žďár nad Sázavou 1, Smlouva o nájmu bytu bude uzavřena s p. Z.W., dle předloženého návrhu.

Hlasování: Pro 9, proti 0, zdrž. 0

 

d) Rada města souhlasí s podnájmem bytu č. 34, umístěného v bytovém domě č.p. 2240 na ulici Kovářova č.or. 2, Žďár nad Sázavou, část Žďár nad Sázavou 1, dle předloženého návrhu.

Hlasování: Pro 9, proti 0, zdrž. 0

 

e) Rada města schvaluje Dohody o splátkách, které budou uzavřeny mezi městem Žďár nad Sázavou a pí Š.P., p. R.M., p. A.Š. a p. I.D., v předloženém znění.

Hlasování: Pro 9, proti 0, zdrž. 0

 

f) Rada města neschvaluje uzavření Dohody o splátkách, která by byla uzavřena mezi městem Žďár nad Sázavou a p.T.R. dle předloženého návrhu.

Hlasování: Pro 9, proti 0, zdrž. 0

 

g) Rada města rozhodla podat žalobu na vyklizení bytu č. 4, umístěného v bytovém domě č.p. 1936 na ulici Brodská č.or. 35, Žďár nad Sázavou, část Žďár nad Sázavou 3, který je součástí pozemku p.č.1276 k.ú. Město Žďár a ukládá starostovi města zajistit zpracování žaloby.

Hlasování: Pro 9, proti 0, zdrž. 0

 

h) Rada města rozhodla podat žalobu na vyklizení bytu č. 15, umístěného v bytovém domě č.p. 1936 na ulici Brodská č.or. 35, Žďár nad Sázavou, část Žďár nad Sázavou 3, který je součástí pozemku p.č.1276 k.ú. Město Žďár a ukládá starostovi města zajistit zpracování žaloby.

Hlasování: Pro 9, proti 0, zdrž. 0

 

i) Rada města neschvaluje žádost p. I.D. a nevyhlašuje záměr na pronájem prostor, umístěných v bytovém domě č.p. 1936 na ulici Brodská č.or. 35, Žďár nad Sázavou, část Žďár nad Sázavou 3, který je součástí pozemku p.č.1276 k.ú. Město Žďár, za účelem užívání jako zkušebna.

Hlasování: Pro 9, proti 0, zdrž. 0

 

j) Rada města schvaluje prodloužení vyhlášeného záměru na dlouhodobý pronájem prostoru sloužícího podnikání – radniční restaurace, umístěné v objektu č.p. 294, který je součástí pozemku parc. č. 1, zastavěná plocha a nádvoří na náměstí Republiky ve Žďáře nad Sázavou, část Žďár nad Sázavou 1, vše zapsáno u Katastrálního úřadu pro Vysočinu, Katastrální pracoviště Žďár nad Sázavou, na listu vlastnictví č.1 pro obec Žďár nad Sázavou a katastrální území město Žďár, v celkové výměře  271,28 m2. Společně s tímto pronájmem je možné využít i část pozemku p.č. 214/1 v k.ú. Město Žďár k provozování letní zahrádky (v blízkosti kašny na náměstí Republiky). Záměr bude vyhlášen na 2 měsíce.

Hlasování: Pro 9, proti 0, zdrž. 0

 

k) Rada města schvaluje prodloužení vyhlášeného záměru na krátkodobý pronájem prostoru sloužícího podnikání v objektu č.p. 294, který je součástí pozemku parc. č. 1, zastavěná plocha a nádvoří, na náměstí Republiky ve Žďáře nad Sázavou, část Žďár nad Sázavou 1, vše zapsáno u Katastrálního úřadu pro Vysočinu, Katastrální pracoviště Žďár nad Sázavou, na listu vlastnictví č.1 pro obec Žďár nad Sázavou a katastrální území město Žďár (radniční restaurace) s možností využitelnosti pozemku restaurace ve vlastnictví města v letních měsících k posezení pod pergolou a současného využití a zprovoznění letní zahrádky na náměstí ( v blízkosti kašny na náměstí Republiky).  Záměr bude vyhlášen na 2 měsíce.

Hlasování: Pro 9, proti 0, zdrž. 0

 

l) Rada města schvaluje pronájem části prostor sloužících podnikání, které se nachází v objektu č.p. 165, na ulici Dolní č.or. 1, ve Žďáře nad Sázavou, část Žďár nad Sázavou 1, který je součástí pozemku parc.č. 3348, zastavěná plocha a nádvoří, v katastrální území Město Žďár, a to kanceláře č. 618 ve výměře 28,20 m2. Smlouva bude uzavřena mezi městem Žďár nad Sázavou a Mgr. Alešem Vybíralem, bytem Karníkova 1132, Nové Město na Moravě, s účinností od 1.5.2016 a  výši nájemného 1.000 Kč/m2/rok.

Hlasování: Pro 9, proti 0, zdrž. 0

 

12. Usn. 592/2016/OP

Majetkoprávní jednání

a) Rada města po projednání schvaluje vyhlášení záměru na pronájem pozemku ve vlastnictví města Žďáru nad Sázavou, a to p. č. 2925/5 – zastavěná plocha ve výměře 27 m2 v k. ú. Město Žďár,  zapsaného v katastru nemovitostí u Katastrálního úřadu pro Vysočinu se sídlem v Jihlavě, Katastrální pracoviště Žďár nad Sázavou na LV č. 1, obec Žďár nad Sázavou – za účelem užívání pozemku pod garáží ve spoluvlastnictví žadatelů u bytového domu čp. 1001 na p. č. 2926 v ul. Na Prutech 46, ZR 5 – vše v k. ú. Město Žďár  – změna nájemce v souvislosti s koupí a užíváním bytu v uvedeném byt. domě.

Hlasování: Pro 9, proti 0, zdrž. 0

 

b) Rada města po projednání schvaluje vyhlášení záměru na výpůjčku pozemku ve vlastnictví města Žďáru nad Sázavou, a to p. č. 2925/1 – zahrada, zapsaného v katastru nemovitostí u Katastrálního úřadu pro Vysočinu se sídlem v Jihlavě, Katastrální pracoviště Žďár nad Sázavou na LV č. 1, obec Žďár nad Sázavou,  části ve výměře 140 m2(dle mapového podkladu) v k. ú. Město Žďár  – za účelem užívání zatravněného pozemku, jeho sečení a údržby (na vlastní náklady) u bytového domu čp. 1001 na p. č. 2926 v ul. Na Prutech 46, ZR 5 – v souvislosti s koupí a užíváním bytu v uvedeném byt. domě.

Hlasování: Pro 9, proti 0, zdrž. 0

 

c) Rada města po projednání schvaluje vyhlášení záměru na pronájem pozemku ve vlastnictví města Žďáru nad Sázavou, a to p. č. 6290 – zastavěná plocha ve výměře 19 m2 v k. ú. Město Žďár, zapsaného v katastru nemovitostí u Katastrálního úřadu pro Vysočinu se sídlem v Jihlavě, Katastrální pracoviště Žďár nad Sázavou na LV č. 1, obec Žďár nad Sázavou, v lokalitě „DRUHÁK“ ul. Smíchov, ZR 1 – pod řadovou PREFA garáží – za účelem majetkoprávního vypořádání vztahů k pozemku jiného vlastníka (stavba na cizím pozemku) v souvislosti se změnou vlastníka předmětné garáže.

Hlasování: Pro 9, proti 0, zdrž. 0

 

d) Rada města po projednání schvaluje pronájem pozemku ve vlastnictví města Žďáru nad Sázavou p. O.S. ZR 3, a to p. č. 6369 – zastavěná plocha ve výměře 19 m2 v k. ú. Město Žďár,  zapsaného v katastru nemovitostí u Katastrálního úřadu pro Vysočinu se sídlem v Jihlavě, Katastrální pracoviště Žďár nad Sázavou na LV č. 1, obec Žďár nad Sázavou, v lokalitě „DRUHÁK“ ul. Smíchov, ZR 1 – pod řadovou PREFA garáží – za účelem majetkoprávního vypořádání vztahů k pozemku jiného vlastníka (stavba na cizím pozemku) v souvislosti se změnou vlastníka předmětné garáže.
Nájemní smlouva bude uzavřena na dobu neurčitou s tříměsíční výpovědní lhůtou. Nájemné ve výši 30,-- Kč/m2 ročně.

Hlasování: Pro 9, proti 0, zdrž. 0

 

e) Rada města po projednání schvaluje pronájem pozemku ve vlastnictví města Žďáru nad Sázavou p. K.Š. ZR 5 - p. č. 2425 – ost. plocha, zeleň, zapsaného v katastru nemovitostí u Katastrálního úřadu pro Vysočinu se sídlem v Jihlavě, Katastrální pracoviště Žďár nad Sázavou na LV č. 1, obec Žďár nad Sázavou, a to (dle mapového podkladu) části ve výměře 30 m2– za účelem užívání zahrádky a dále výpůjčku části tohoto pozemku ve výměře 70 m2– za účelem užívání a údržby zatravněného pozemku u bytového domu čp. 1013 na p. č. 2425 v ul. Růžová 6, ZR 5 – vše v k. ú. Město Žďár  – změna nájemce v souvislosti s užíváním bytu v uvedeném byt. domě.
Nájemní smlouva bude uzavřena na dobu neurčitou s tříměsíční výpovědní lhůtou. Nájemné ve výši 20,-- Kč/m2 ročně.

Hlasování: Pro 9, proti 0, zdrž. 0

 

f) Rada města po projednání schvaluje prodloužení pronájmu pozemků ve vlastnictví města Žďáru nad Sázavou, a to:
-  p. č. 6400 ve výměře 149 m2 k. ú. Město Žďár pod prodejnou OBUV Halouzka v lokalitě nádraží ČD ul. Chelčického, ZR 6, na základě uzavřené nájemní smlouvy ze dne 30. 4. 1991 včetně pozdějších dodatků mezi městem Žďár nad Sázavou a firmou OBUV Halouzka, s. r. o. se sídlem Žďár nad Sázavou 7, Rabasova 1344/4, IČ 28297342, DIČ CZ28297342 s tím, že NS bude prodloužena na dobu určitou o 1 rok, tj. do 30.4.2017.
- p. č. 6401 ve výměře 127 m2 k. ú. Město Žďár pod prodejnou použitého zboží z dovozu v lokalitě nádraží ČD ul. Chelčického, ZR 6, na základě uzavřené nájemní smlouvy ze dne 25. 5. 2005 včetně pozdějších dodatků mezi městem Žďár nad Sázavou a p. L.K., ZR 1, podnikající pod obch. jménem Libuše Koutníková se sídlem podnikání Smetanova 526/7, ZR 1 s tím, že NS bude prodloužena na dobu určitou o 1 rok, tj. do 30. 4. 2017.
- části p. č. 6402 ve výměře 160 m2 v k. ú. Město Žďár pod objektem provozovny rychlého občerstvení v lokalitě nádraží ČD ul. Chelčického, ZR 6, na základě uzavřené nájemní smlouvy ze dne 25. 4. 2006 včetně pozdějších dodatků mezi městem Žďár nad Sázavou a p. L. K. ZR 1, podnikající pod obch. jménem Libuše Koutníková se sídlem podnikání Smetanova 526/7, ZR 1 s tím, že NS bude prodloužena na dobu určitou 1 rok, tj. do 30. 4. 2017

Hlasování: Pro 9, proti 0, zdrž. 0

 

g) Rada města po projednání schvaluje úhradu za r. 2016 za užívání pozemků, a to p. č. 5822/6 - ost. plocha, ost. komunikace ve výměře 29 m2 (chodník) a p.č. 5550/5 – ost. plocha, zeleň ve výměře 7 m2 (ve vlastnictví spol. IWA, s.r.o. Žďár n. Sáz. se sídlem Brněnská 758, ZR 1) v celkové ploše 36 m2 v k. ú. Město Žďár u areálu firmy IWA, s.r.o. se sídlem Brněnská 758, ZR 1 – pozemků, vzniklých po dokončení stavby v r. 2010 „I/37 Žďár nad Sázavou – okružní křižovatka“ v celkové výši 2.143,60 Kč.

Hlasování: Pro 9, proti 0, zdrž. 0

 

h) Rada města po projednání schvaluje ukončení pronájmu pozemku ve vlastnictví města Žďáru nad Sázavou manželům J. a L. B. ZR 1 – části p. č. 7977/1 v k. ú. Město Žďár ve výměře 200 m2v lokalitě „U Klafárku“ ZR 3, užívaného na základě uzavřené nájemní smlouvy s městem Žďár nad Sázavou ze dne 17. 6. 1996 – za účelem využití na zahrádku.
Nájem bude ukončen dohodou obou stran ke dni 30. 6. 2016.                  

Hlasování: Pro 9, proti 0, zdrž. 0

 

i) 1. Rada města po projednání schvaluje uzavření smlouvy o zřízení věcného břemene – služebnosti, mezi městem Žďár nad Sázavou – jako povinným a ČR – Ministerstvem vnitra se sídlem, Nad Štolou 936/3, 170 34 Praha 7 a ČD – Telematika, a. s. se sídlem Pernerova 2819/2a, 130 00 Praha 3 – jako oprávněnými, na částech pozemků ve vlastnictví města Žďáru nad Sázavou, a to dle GP č. 4069-163/2016 ze dne 7. 4. 2016 pro vymezení rozsahu VB k pozemkům p. č. 6102, 6125, 6409 a 6410 – vše v k. ú. Město Žďár, zapsaných v katastru nemovitostí u Katastrálního úřadu pro Vysočinu se sídlem v Jihlavě, Katastrální pracoviště Žďár nad Sázavou na LV č. 1, obec Žďár nad Sázavou v lokalitě ul. Chelčického, ZR 6 – přeložka části původní trasy - za účelem umístění a provozu nadzemního a podzemního kabelového vedení veřejné telekomunikační sítě (optický kabel - uložení chrániček HDPE v počtu 2 trubek HDPE o průměru 40 mm) – stavba „Žďár n. Sáz. – připojení budov MV na síť ČDT“ (k budově Okr. Soudu, FÚ – ul. Strojírenská, ZR 1, k budově ČD ul. Nádražní, Chelčického ZR 6, k budově Policie ČR – ul. Palachova, ZR 6, ul. Brněnská ZR 1) – spočívající v právu přístupu na tyto pozemky za účelem údržby a oprav optického kabelu ve prospěch oprávněných.

2. Rada města schvaluje zrušení VB, zřízeného za účelem umístění a provozu nadzemního a podzemního kabelového vedení veřejné telekomunikační sítě (optický kabel - uložení chrániček HDPE v počtu 2 trubek HDPE o průměru 40 mm) na části pozemků p. č. 6102, p. č. 6125 a p. č. 6410 v k. ú. Město Žďár - dle GP č. 2455-406/2006 ze dne 1. 11. 2006, schválené RM dne 24. 4. 2006.

Hlasování: Pro 9, proti 0, zdrž. 0

 

j) Rada města po projednání schvaluje uzavření smlouvy o zřízení věcného břemene – služebnosti č. NM-014330033826/001 mezi městem Žďár nad Sázavou – jako povinným a společností E.ON Distribuce, a. s. se sídlem F. A. Gerstnera 2151/6, České Budějovice zastoupenou na základě plné moci spol. E.ON ČR, s. r. o. se sídlem F. A. Gerstnera 2151/6, 370 49 České Budějovice – jako oprávněným, a to na pozemcích ve vlastnictví města Žďáru nad Sázavou – dle GP č. 4017-49/2015 ze dne 3.3.2016 na částech p. č. 3903, 3904 a 3905, zapsaných v katastru nemovitostí u Katastrálního úřadu pro Vysočinu se sídlem v Jihlavě, Katastrální pracoviště  Žďár nad Sázavou na LV č. 1, obec Žďár nad Sázavou,  k. ú. Město Žďár - za účelem umístění distribuční soustavy – přeložka zemního kabelového vedení NN v rámci stavby: „Žďár n. Sáz., Nezvalova 8,10: přeložka NN“ – v lokalitě u byt. domu čp. 2091 a 2090 na p. č. 3901 v ul. Nezvalova 8 a 10, ZR 4, včetně přístupu a příjezdu za účelem provozu, údržby, oprav a rekonstrukce uvedené distribuční soustavy ve prospěch oprávněného.
Právo odpovídající věcnému břemenu – služebnosti se zřizuje za jednorázovou neopakující se úplatu ve výši 10.000,-- Kč + platná sazba DPH

Hlasování: Pro 9, proti 0, zdrž. 0

 

k) Rada města schvaluje Dohodu o využívání lesních cest a o vzájemné spolupráci, která bude uzavřena mezi městem Žďár nad Sázavou a společností Skanska a.s., divizí Železniční stavitelství, Křižíkova 682/34a, Praha 8 – Karlín, v předloženém znění.

Hlasování: Pro 9, proti 0, zdrž. 0

 

13. Usn. 599/2016/OS

Klub seniorů

Rada města schvaluje podporu města Žďáru nad Sázavou na zajištění provozu Klubu seniorů v budově na ul. Dolní 165/1, Žďár nad Sázavou, z rozpočtu města.

Rada města schvaluje uzavření Dodatku č. 2 ke Smlouvě o výpůjčce, uzavřené 30. 1. 2007 mezi městem Žďár nad Sázavou a Svazem důchodců ČR, 1.MO Žďár nad Sázavou, včetně Dodatku č. 1 ze dne 29. 12. 2008, v předloženém znění.

Rada města uděluje souhlas osobám uvedeným v Dodatku č. 2 ke Smlouvě o výpůjčce, ke zřízení sídla organizace na adrese Dolní 165/1, Žďár nad Sázavou.

Hlasování: Pro 9, proti 0, zdrž. 0

 

14. Usn. 598/2016/OS

Lékařská pohotovostní služba

Rada města se seznámila s variantami pro zajištění provozu lékařské pohotovostní služby na Poliklinice Žďár nad Sázavou, včetně vyčíslení finančního dopravu jednotlivých variant do rozpočtu města.

Rada města po projednání schvaluje pro zajištění provozu lékařské pohotovostní služby na Poliklinice Žďár nad Sázavou variantu č. 2 předloženého materiálu s účinností od 1. 7. 2016.

Rada města ukládá řediteli PO Poliklinika vést intenzivní jednání s praktickými lékaři o zajištění lékařské žurnální služby v pátek odpoledne, ve stejném rozsahu jako v ostatní pracovní dny.

Hlasování: Pro 9, proti 0, zdrž. 0

 

15. Usn. 608/2016/MST

Změna člena Komise pro sport a volný čas

Rada města schvaluje k 18. 4. 2016 ukončení členství p. Petra Kosa v Komisi pro sport a volný čas.

Rada města jmenuje k 18. 4. 2016 členem Komise pro sport a volný čas p. Bc. Jakuba Mičku.

Hlasování: Pro 9, proti 0, zdrž. 0

 

16. Usn. 604/2016/ORUP

Připojení Žďáru k aktivitě „Města s dobrou adresou“

Rada města po projednání schvaluje připojení města Žďáru nad Sázavou k aktivitě „Města s dobrou adresou“.

Hlasování: Pro 7, proti 0, zdrž. 0

 

17. Usn. 605/2016/ORÚP

Společné stavění bytových domů – veřejné projednání pod záštitou komise rozvoje města a ŽP (24. 5. 2016)

Rada města po projednání schvaluje veřejné projednání pod záštitou komise rozvoje města a ŽP (24. 5. 2016) na téma Společné stavění bytových domů.

Hlasování: Pro 7, proti 0, zdrž. 0

 

18. Usn. 596/2016/ORUP

Revitalizace příměstské zeleně (park u Ivana) – změnové listy 5,6,7,

Rada města po projednání schvaluje Změnový list č. 5, 6, 7 stavby „Revitalizace příměstské zeleně a pasportizace zeleně ve Žďáře nad Sázavou“ a schvaluje navýšení stavby o 248 045,-Kč bez DPH, to je 300 135,-Kč včetně DPH z položky rozpočtu 37.8 Parková revitalizace a pasport zeleně.

Hlasování: Pro 6, proti 0, zdrž. 1

 

19. Usn. 600/2016/ŠKS

Čarodějnická show, OS Stržanov – spotřeba dřeva

Rada města po projednání schvaluje spotřebu dřeva z městských lesů v objemu do 21 m3  na pořádání kulturní akce pro veřejnost – Čarodějnická show, která se bude konat ve Žďáře nad Sázavou ve víceúčelovém areálu na Libušíně dne 30. 4. 2016.

Rada města po projednání schvaluje Osadnímu výboru Stržanov samovytěžení dřeva z obecního stržanovského lesa v objemu do 5 m3 za účelem organizace akce pálení čarodějnic ve Stržanově dne 30. 4. 2016.

Hlasování: Pro 8, proti 0, zdrž. 0

 

20. Usn. 601/2016/ŠKS

Žádost společnosti ODAS

Rada města po projednání schvaluje krátkodobý pronájem prostor Staré radnice na náměstí Republiky ve Žďáře nad Sázavou za účelem uspořádání setkání s významnými obchodními partnery společnosti Miloslav Odvárka ODAS, Žďár nad Sázavou 1, nám. Republiky 61/20 dne 20. 5. 2016 za následujících podmínek: rozsah od 9.00 do 21.00 hod. za cenu 7 750 Kč.

Hlasování: Pro 8, proti 0, zdrž. 0

 

21. Usn. 602/2016/ŠKS

Žádost o použití znaku města

Rada města po projednání schvaluje užití znaku města Žďáru nad Sázavou p. I. K. Litvínov na reklamní předměty, které budou prodávány v Turistickém informačním centru na náměstí Republiky ve Žďáře nad Sázavou.

Hlasování: Pro 7, proti 0, zdrž. 1

 

22. Usn. 603/2016/ŠKS

Výsledky konkurzního řízení na Základní školu Žďár nad Sázavou,Komenského 6

Rada města bere na vědomí usnesení konkurzní komise pro výběr nejvhodnějšího uchazeče na obsazení vedoucího pracovního místa ředitele/ky příspěvkové organizace Základní školy Žďár nad Sázavou, Komenského 6 a vyhodnocení pořadí jednotlivých uchazečů konkurzu předsedou konkurzní komise.

Rada města jmenuje Mgr. Iva Kuttelwaschera na obsazení vedoucího pracovního místa ředitele příspěvkové organizace Základní školy Žďár nad Sázavou, Komenského 6, s účinností od 1.8. 2016 na dobu neurčitou.

Hlasování: Pro 8, proti 0, zdrž. 0

 

23. Usn. 606/2016/ŠKS

Udělení ocenění města Žďáru nad Sázavou

Rada města po projednání doporučuje zastupitelstvu města schválit udělení ocenění města Žďáru nad Sázavou v předloženém znění.

Hlasování: Pro 8, proti 0, zdrž. 0

 

24. Usn. 611/2016/ŠKS

Přijetí finančního daru

Rada města po projednání schvaluje přijetí finančního daru pro město Žďár nad Sázavou od firmy Kovačka s.r.o. Žďár nad Sázavou ve výši 10.000 Kč na zajištění programu Čarodějnická show, která se bude konat dne 30. 4. 2016.

Rada města po projednání schvaluje uzavření Darovací smlouvy mezi společností Kovačka s. r. o. Žďár nad Sázavou a městem Žďár nad Sázavou na zajištění programu Čarodějnická show ve výši 10.000 Kč v předloženém znění.

Hlasování: Pro 8, proti 0, zdrž. 0

 

 

Ověřovatel:

MUDr. Romana Bělohlávková, v. r.

 

 

Mgr. Zdeněk Navrátil, v. r.  Ing. Josef Klement, v. r.
 starosta města místostarosta města