Zápis z 50. schůze rady města konané dne 3. 10. 2016

zveřejněno: 7. 10. 2016

Počet přítomných členů:

7

 

Omluveni:

PhDr. Zdeněk Kulhánek
Mgr. Zdeněk Navrátil

 

Ověřovatel zápisu:

MUDr. Radek Černý

 

Schválený pořad 50. schůze rady města:

 1. Materiál dle „Pravidel“ – PO Active-SVČ
 2. Materiál dle „Pravidel“ – PO ZŠ Komenského 2
 3. Změnový list č. 1 stavby „Novostavba dešťové kanalizace ul. Nádražní“
 4. Materiál dle „Pravidel“ – PO MŠ
 5. Materiál dle „Pravidel“ – ZŠ Švermova 4
 6. Materiál dle „Pravidel“ – ZŠ Komenského 6
 7. Materiál dle „Pravidel“ – ZŠ Palachova 35
 8. Projekt Terénní práce
 9. Projekt Prorodinná politika
 10. Smlouva  - kamerový systém
 11. Schválení žádosti o příspěvek a stanovení počtu zaměstnanců MP
 12. Problematika odpadních vod Radonín
 13. Odpadový audit
 14. Majetkoprávní jednání
 15. Byty a prostory sloužící k podnikání
 16. Výběrové řízení obsazení funkce na ředitele/lky PO KMJS
 17. Pravidla výkonu funkce ředitelek a ředitelů neškolských příspěvkových organizací a jejich hodnocení
 18. Různé: Vzdání se funkce vedoucího odboru komunálních služeb

 

PŘEHLED USNESENÍ

1. Usn. 781/2016/Active-SVČ

Materiál dle Pravidel

Rada města po projednání schvaluje pro rok 2017 pro PO Active - středisko volného času:

 • Limit reprefondu ve výši 10 tis. Kč
 • Odpisový plán
 • Návrh rozpočtu příspěvkové organizace včetně oprav z vlastních zdrojů ve výši 100 tis. Kč.

 

Rada města po projednání bere na vědomí požadavek PO Active – středisko volného času do rozpočtu města na rok 2017:

 • Požadavek na příspěvek od zřizovatele ve výši 1.107 tis. Kč
  V tom:
  - Zajištění akce Na Vánoce dlouhé noce aneb děti dětem  16 tis. Kč
  - Zajištění akce Republikové finále SLZŠ v házené  20 tis. Kč     
  - Zajištění akce Hody hody doprovody  7 tis. Kč
  - Zajištění akce Kouzelný zámek  33 tis. Kč
 •  Plán oprav a rekonstrukcí z rozpočtu zřizovatele ve výši 32.700 tis. Kč

Hlasování: Pro 6, proti 0, zdrž. 0

 

2. Usn. 782/2016/2.ZŠ

Materiál dle Pravidel

Rada města po projednání schvaluje pro rok 2017 pro PO ZŠ Komenského 2:

 • Limit reprefondu ve výši 10.000 Kč
 • Odpisový plán
 • Návrh rozpočtu příspěvkové organizace včetně oprav z vlastních zdrojů ve výši 160 tis. Kč

 

Rada města po projednání bere na vědomí požadavek PO ZŠ Komenského 2 do rozpočtu města na rok 2017:

 • Požadavek na příspěvek od zřizovatele ve výši 5.229 tis. Kč
 • Plán oprav a rekonstrukcí z rozpočtu zřizovatele pro školu ve výši 2.190  tis. Kč a pro halu 8.050 tis. Kč.

Hlasování: Pro 6, proti 0, zdrž. 0

 

3. Usn. 797/2016/ORÚP

Novostavba dešťové kanalizace ul. Nádražní – změnový list č. 1

Rada města po projednání schvaluje Změnový list č. 1 stavby „Novostavba dešťové kanalizace ul. Nádražní“ Žďár nad Sázavu a schvaluje navýšení stavby o 80.887,09 Kč bez DPH, to je 97.873,37 Kč včetně DPH u položky rozpočtu 23.21 Dešťová kanalizace Dvořákova.

Hlasování: Pro 6, proti 0, zdrž. 0

 

4. Usn. 783/2016/PO MŠ

Materiál dle Pravidel

Rada města po projednání schvaluje pro rok 2017 pro PO MŠ:

 • Návrh rozpočtu příspěvkové organizace včetně oprav z vlastních zdrojů ve výši 570 tis. Kč
 • Limit reprefondu ve výši 10 tis. Kč
 • Odpisový plán

 

Rada města po projednání bere na vědomí požadavek PO MŠ do rozpočtu města na rok 2017:

 • Požadavek na příspěvek od zřizovatele ve výši 7.000 tis. Kč
 • Plán oprav a rekonstrukcí z rozpočtu zřizovatele ve výši 10.625 tis. Kč

Hlasování: Pro 7, proti 0, zdrž. 0

 

5. Usn. 784/2016/4.ZŠ

Materiál dle Pravidel

Rada města po projednání schvaluje na rok 2017 pro PO ZŠ Švermova 4:

 • Limit reprefondu ve výši 10.000 Kč
 • Odpisový plán
 • Návrh rozpočtu příspěvkové organizace včetně oprav z vlastních zdrojů ve výši 1.170 tis. Kč
 • Plán investice z vlastních zdrojů ve výši 600 tis. Kč

 

Rada města po projednání bere na vědomí požadavek PO ZŠ Švermova 4 do rozpočtu města na rok 2017:

 • Požadavek na příspěvek od zřizovatele ve výši 7.895 tis. Kč
 • Plán rekonstrukcí a investic z rozpočtu zřizovatele ve výši 3 250 tis. Kč

Hlasování: Pro 7, proti 0, zdrž. 0

 

6. Usn. 785/2016/3.ZŠ

Materiál dle Pravidel

Rada města po projednání schvaluje pro rok 2017 pro PO Základní škola Žďár nad Sázavou, Komenského 6:

 • Plán investic z vlastních zdrojů ve výši 650 tis. Kč
 • Návrh rozpočtu PO včetně oprav z vlastních zdrojů ve výši 500 tis. Kč
 • Limit reprefondu ve výši 10.000 Kč
 • Odpisový plán

 

Rada města po projednání bere na vědomí požadavek PO Základní škola Žďár nad Sázavou, Komenského 6 do rozpočtu města na rok 2017:

 • Požadavek na příspěvek od  zřizovatele ve výši 6.909 tis. Kč
 • Plán oprav a rekonstrukcí z rozpočtu zřizovatele ve výši 6.300 tis. Kč

Hlasování: Pro 6, proti 0, zdrž. 0

 

7. Usn. 788/2016/ZŠ Pal.

Materiál dle Pravidel

Rada města po projednání schvaluje pro rok 2017 pro PO Základní škola Žďár nad Sázavou, Palachova 2189/35, příspěvková organizace:

 • Plán investic z vlastních zdrojů ve výši  0  tis. Kč
 • Návrh rozpočtu příspěvkové organizace včetně oprav z vlastních zdrojů ve výši 400 tis. Kč
 • Odpisový plán
 • Limit reprefondu ve výši 10 tis. Kč

 

Rada města města po projednání bere na vědomí požadavek PO Základní škola Žďár nad Sázavou, Palachova 2189/35, příspěvková organizace do rozpočtu města na rok 2017:

 • požadavek na příspěvek od zřizovatele ve výši 7.277 tis. Kč
 • plán oprav a rekonstrukcí z rozpočtu zřizovatele ve výši 2.440 tis. Kč

Hlasování: Pro 6, proti 0, zdrž. 0

 

8. Usn. 794/2016/OS

Projekt „Terénní práce v lokalitě ZR 3“

Rada města po projednání schvaluje podání žádosti o neinvestiční dotaci v rámci programu Podpora terénní práce pro rok 2017 u Rady vlády ČR pro záležitosti romské menšiny.

Rada města doporučuje zastupitelstvu města schválit financování spoluúčasti města Žďáru nad Sázavou způsobem uvedeným v projednávaném materiálu.

Hlasování: Pro 6, proti 0, zdrž. 0

 

9. Usn. 793/2016/OS

Projekt Prorodinná politika ZR

Rada města schvaluje podání žádosti o finanční podporu v rámci programu „Podporujeme prorodinnou a seniorskou politiku obcí 2016“ z Fondu Vysočiny.

Hlasování: Pro 6, proti 0, zdrž. 0

 

10. Usn. 7786/2016/MP

Smlouva kamerový systém

Rada města schvaluje Smlouvu o dílo, která bude uzavřena mezi městem Žďár nad Sázavou jako objednatelem a Ing. Miloslavem Cupalem jako zhotovitelem, v předloženém znění.

Hlasování: Pro 6, proti 0, zdrž. 0

 

11. Usn. 791/2016/MP

Schválení žádosti o příspěvek a stanovení počtu zaměstnanců MP

Rada města po projednání schvaluje podání Žádosti o příspěvek na vytvoření pracovní příležitosti v rámci veřejně prospěšných prací k umístění uchazečů o zaměstnání – Asistent prevence kriminality, který bude podán na Úřad práce ČR, pracoviště Žďár nad Sázavou.

Rada města po projednání schvaluje změnu Organizačního řádu Městského úřadu ve Žďáře nad Sázavou a to od 1. 11. 2016 následovně:
- Městská policie – 26 zaměstnanců, 24 zaměstnanců (prac. poměr na dobu neurčitou), 2 zaměstnanci (prac. poměr na dobu určitou od 1. 11. 2016 do 31. 10. 2017 – v rámci projektu Úřadu práce ČR)
Z toho 21 strážníků, 1 preventista, 4 asistenti prevence kriminality

Hlasování: Pro 6, proti 0, zdrž. 0

 

12. Usn. 769/2016/KS

Problematika odpadních vod - Radonín

Rada města po projednání bere na vědomí předložené varianty a ukládá odboru KS prověřit realizaci a následný postup nakládání s odpadními vodami obce Radonín podle varianty A.

Hlasování: Pro 7, proti 0, zdrž. 0

 

13. Usn. 787/2016/KS

Odpadový audit

Rada města se seznámila s odpadovým auditem a ukládá odboru komunálních služeb postupovat v souladu s jeho doporučením.

Hlasování: Pro 7, proti 0, zdrž. 0

 

14. Usn. 789/2016/OP

Majetkoprávní jednání

a) Rada města po projednání schvaluje vyhlášení záměru na odprodej pozemků ve vlastnictví města Žďáru nad Sázavou, a to p. č. 1363, p. č. 1364 a p. č. 1365 v k. ú. Město Žďár, na kterých je postaven bytový dům č.p. 1877, 1878, 1879, č.or. 32, 34, 36 ul. Revoluční ve Žďáře nad Sázavou, část Žďár nad Sázavou 3 včetně uvedeného bytového domu č.p. 1877, 1878, 1879, zapsáno v katastru nemovitostí u Katastrálního úřadu pro Vysočinu se sídlem v Jihlavě, Katastrální pracoviště Žďár nad Sázavou na LV č. 1, obec Žďár nad Sázavou – za účelem majetkoprávního vypořádání vztahů.
Záměr bude zveřejněn na úřední desce města po dobu 15 dní.

Hlasování: Pro 6, proti 0, zdrž. 1

 

b) Rada města po projednání schvaluje vyhlášení záměru na odprodej pozemku ve vlastnictví města Žďáru nad Sázavou, a to p. č. 735/2 v k. ú. Zámek Žďár, na kterém je postaven objekt k bydlení - bytový dům č.p. 453, č.or. 5 ul. Purkyňova ve Žďáře nad Sázavou, část Žďár nad Sázavou 2 včetně uvedeného bytového domu č.p. 453, zapsáno v katastru nemovitostí u Katastrálního úřadu pro Vysočinu se sídlem v Jihlavě, Katastrální pracoviště Žďár nad Sázavou na LV č. 1, obec Žďár nad Sázavou – za účelem majetkoprávního vypořádání vztahů.
Záměr bude zveřejněn na úřední desce města po dobu 15 dní.

Hlasování: Pro 6, proti 0, zdrž. 1

 

c) Rada města po projednání neschvaluje a nedoporučuje zastupitelstvu města ke schválení vyhlášení záměru na odprodej pozemku ve vlastnictví města Žďáru nad Sázavou, a to p. č. 9035 – orná půda ve výměře 1 113 m2 v k. ú. Město Žďár, zapsaného v katastru nemovitostí u Katastrálního úřadu pro Vysočinu se sídlem v Jihlavě, Katastrální pracoviště Žďár nad Sázavou na LV č. 1, obec Žďár nad Sázavou v lokalitě ul. Jamská, ZR 1 – za účelem realizace podnikatelského záměru - rozšíření sousedního areálu stávající stavební firmy v průmyslové zóně Jamská.

Hlasování: Pro 6, proti 0, zdrž. 1

 

d) Rada města po projednání neschvaluje vyhlášení záměru na odprodej pozemku ve vlastnictví města Žďáru nad Sázavou, a to p. č. 8014/7 – orná půda v celkové výměře 373 m2 v k. ú. Město Žďár, zapsaného v katastru nemovitostí u Katastrálního úřadu pro Vysočinu se sídlem v Jihlavě, Katastrální pracoviště Žďár nad Sázavou na LV č. 1, obec Žďár nad Sázavou – za účelem údržby a zamezení výskytu plevelovitých porostů a neřízených skládek na přilehlých částech pozemku u RD č.p. 2476 na p. č. 8014/11 a RD č.p. 2475 na p. č. 8014/9 v sousedství zahrad p. č. 8014/5 a p. č. 8014/6 – vše v k. ú. Město Žďár v lokalitě Klafar v ul. K Milířům, ZR 3 (dle mapového podkladu).

Hlasování: Pro 6, proti 0, zdrž. 1

 

e) Rada města po projednání neschvaluje vyhlášení záměru na odprodej pozemku ve vlastnictví města Žďáru nad Sázavou, zapsaného v katastru nemovitostí u Katastrálního úřadu pro Vysočinu se sídlem v Jihlavě, Katastrální pracoviště Žďár nad Sázavou na LV č. 1, obec Žďár nad Sázavou, a to části p. č. 8037/2 – orná půda ve výměře cca 110 m2 (plocha o šíři cca 3,25 m v délce cca 33,83 m) v k. ú. Město Žďár (dle mapového podkladu) – za účelem rozšíření stávající parcely č. 8033/2 pro budoucí plánovanou výstavbu RD v lokalitě Klafar v k. ú. Město Žďár ve vlastnictví fyzických osob.

Hlasování: Pro 6, proti 0, zdrž. 1

 

f) Rada města po projednání schvaluje vyhlášení záměru na odprodej pozemku ve vlastnictví Města Žďáru nad Sázavou, zapsaného v katastru nemovitostí u Katastrálního úřadu pro Vysočinu se sídlem v Jihlavě, Katastrální pracoviště Žďár nad Sázavou na LV č. 1, obec Žďár nad Sázavou, a to části p. č. 774/3 – orná půda ve výměře cca 2 000 m2 (dle mapového podkladu) v k. ú. Zámek Žďár v lokalitě sídliště Klafar, ZR 3 – za účelem výstavby obytných domů pro klienty Domova Kamélie Křižanov, příspěvková organizace (nákup a výstavba nových objektů k bydlení bude realizována v rámci projektu transformace a deinstitucionalizace pobytových zařízení a bude financována prostřednictvím evropského fondu IROP) s tím, že přesná výměra prodávaného pozemku bude určena po zaměření oddělovacím GP.
Záměr bude zveřejněn na úřední desce města po dobu 15 dní.

Hlasování: Pro 6, proti 0, zdrž. 1

 

g) Rada města po projednání schvaluje vyhlášení záměru na odprodej pozemku ve vlastnictví města Žďáru nad Sázavou, zapsaného v katastru nemovitostí u Katastrálního úřadu pro Vysočinu se sídlem v Jihlavě, Katastrální pracoviště Žďár nad Sázavou na LV č. 1, obec Žďár nad Sázavou, a to části p. č. 4324 – ost. plocha, zeleň ve výměře cca 6 m2 v k. ú. Město Žďár (dle mapového podkladu) – za účelem rozšíření bočního vstupu do domu - vybudování bezbariérového přístupu do bytového domu č.p. 1655 na p. č. 4321 v k. ú. Město Žďár v lokalitě sídliště „Vodojem“ v ul. Pelikánova 51, ZR 7 s tím, že přesná výměra prodávaného pozemku bude určena po zaměření oddělovacím GP.
Záměr bude zveřejněn na úřední desce města po dobu 15 dní.

Hlasování: Pro 6, proti 0, zdrž. 1

 

h) Rada města po projednání schvaluje vyhlášení záměru na pronájem pozemku ve vlastnictví města Žďáru nad Sázavou, a to p. č. 570/13 – ost. plocha, jiná plocha v k. ú. Zámek Žďár, zapsaného v katastru nemovitostí u Katastrálního úřadu pro Vysočinu se sídlem v Jihlavě, Katastrální pracoviště Žďár nad Sázavou na LV č. 1, obec Žďár nad Sázavou - části ve výměře cca 15 m2– za účelem užívání zahrádky a dále výpůjčku části tohoto pozemku ve výměře cca 42 m2– za účelem užívání a údržby zatravněného pozemku u bytového domu čp. 249 na p. č. 570/191 v ul. Nová 14, ZR 2 – vše v k. ú. Zámek Žďár (dle mapového podkladu).

Hlasování: Pro 6, proti 0, zdrž. 1

 

i) Rada města po projednání neschvaluje vyhlášení záměru na pronájem pozemku ve vlastnictví města Žďáru nad Sázavou, a to části p. č. 9537/9 – orná půda ve výměře cca 10 m2 v k. ú. Město Žďár (dle mapového podkladu) v lokalitě ul. Brněnská, ZR 1, zapsaného v katastru nemovitostí u Katastrálního úřadu pro Vysočinu se sídlem v Jihlavě, Katastrální pracoviště Žďár nad Sázavou na LV č. 1, obec Žďár nad Sázavou – za účelem vybudování pevně zabudovaného reklamního poutače (o rozměrech: cca délka 5,1m, výška bez podstavce 2,5m a výška včetně podstavce 3,9m, šířka záboru cca 2 m) na základě podané žádosti společnosti.

Hlasování: Pro 6, proti 0, zdrž. 1

 

j) Rada města po projednání schvaluje pronájem pozemku ve vlastnictví města Žďáru nad Sázavou společnosti AMPO s.r.o. se sídlem Brněnská 2345/43, ZR 1, a to části p. č. 9651/9 – orná půda ve výměře 1 m2 v k. ú. Město Žďár (dle mapového podkladu) v lokalitě ul. Brněnská, ZR 1, zapsaného v katastru nemovitostí u Katastrálního úřadu pro Vysočinu se sídlem v Jihlavě, Katastrální pracoviště Žďár nad Sázavou na LV č. 1, obec Žďár nad Sázavou – za účelem umístění reklamního zařízení – pylonu (o rozměru 1,4m x 0,6m, výška 14m), zabudovaného na betonovém základu v zemi.
Nájemní smlouva bude uzavřena na dobu neurčitou s jednoměsíční výpovědní lhůtou. Nájemné ve výši 5.000,-- Kč ročně.

Hlasování: Pro 6, proti 0, zdrž. 1

 

k) odloženo

 

l) Rada města po projednání schvaluje zřízení věcného břemene – služebnosti inženýrské sítě na pozemku ve vlastnictví města Žďáru nad Sázavou mezi městem Žďár nad Sázavou – jako povinným a společností Česká telekomunikační infrastruktura a.s., se sídlem Olšanská 2681/6, Žižkov, 130 00  Praha 3, zastoupená na základě plné moci ze dne 1. 6. 2015 společností TEMO-TELEKOMUNIKACE, a.s. se sídlem Praha 10, U Záběhlického zámku 233/15, PSČ 106 00 Praha – jako oprávněným -  - dle GP č. 832-228/2016 ze dne 13 6. 2016 pro vymezení rozsahu VB na části p. č. 268 v k. ú. Zámek Žďár, zapsaného v katastru nemovitostí u Katastrálního úřadu pro Vysočinu se sídlem v Jihlavě, Katastrální pracoviště Žďár nad Sázavou na LV č. 1, obec Žďár nad Sázavou v lokalitě ul. Santiniho, ZR 2 - za účelem uložení a provozování podzemního komunikačního vedení veřejné komunikační sítě - sdělovací kabely - v rámci akce města „Pěší trasa podél barokního mostu ul. Santiniho, Žďár nad Sázavou“ - stavba „71010-008057, VPI Žďár n. S. barokní lávka“ včetně přístupu a příjezdu za účelem provozu, údržby, oprav a případné další rekonstrukce uvedené stavby ve prospěch oprávněného.
Právo odpovídající věcnému břemenu - služebnosti inženýrské sítě se zřizuje za jednorázovou neopakující se úplatu ve výši 500,-- Kč + platná sazba DPH.

Hlasování: Pro 6, proti 0, zdrž. 1

 

m) Rada města po projednání schvaluje uzavření smlouvy č. NM-014330039547/001 o zřízení věcného břemene – služebnosti vedení distribučního zařízení na pozemcích ve vlastnictví města Žďáru nad Sázavou mezi městem Žďár nad Sázavou – jako povinným a společností E.ON Distribuce, a. s. se sídlem F. A. Gerstnera 2151/6, České Budějovice, zastoupená na základě plné moci spol. E.ON ČR, s. r. o. se sídlem F. A. Gerstnera 2151/6, 370 49 České Budějovice – jako oprávněným – dle GP č. 4127-2294/2016 ze dne 9. 8. 2016 na částech p. č. 6186/1, 6209/4, 6197/3, 6197/2, 6186/2, 6196/2, 6196/1, 6404, 6410, 6408 a 6131/1v k. ú. Město Žďár, zapsaných v katastru nemovitostí u Katastrálního úřadu pro Vysočinu se sídlem v Jihlavě, Katastrální pracoviště Žďár nad Sázavou na LV č. 1, obec Žďár nad Sázavou - za účelem umístění a provozování stavby „VN249 T28 AZ CENTRUM-T19 KOLEK, obnova“, spočívající v umístění distribuční soustavy – zemní kabelové vedení VN v lokalitě ul. Nádražní ve Žďáře nad Sázavou 6 - včetně přístupu a příjezdu k energetickému zařízení distribuční soustavy za účelem provozu, údržby, oprav a příp. rekonstrukce uvedené stavby ve prospěch oprávněného.
Právo odpovídající věcnému břemenu – služebnosti vedení distribučního zařízení se zřizuje za jednorázovou neopakující se úplatu ve výši 30.000,-- Kč + platná sazba DPH.

Hlasování: Pro 6, proti 0, zdrž. 1

 

15. Usn. 790/2016/OP

Byty a prostory sloužící podnikání

a) Rada města schvaluje vyhlášení záměru na pronájem bytu č. 10, umístěného v bytovém domě č.p. 1829 na ulici Revoluční, č.or. 27, Žďár nad Sázavou, část Žďár nad Sázavou 3, který je součástí  pozemku p.č. 1248 v k.ú. Město Žďár, dle předloženého návrhu.

Hlasování: Pro 7, proti 0, zdrž. 0

 

b) Rada města schvaluje uzavření smlouvy o nájmu bytu č. 56, umístěného v bytovém domě č.p. 203 na ul. Libušínské, č.or. 11, Žďár nad Sázavou, část Žďár nad Sázavou 1, který je součástí pozemku č.p.2117 v k.ú Město Žďár. Smlouva o nájmu bytu bude uzavřena s p. L,. K. Žďár nad Sázavou. Smlouva bude uzavřena na dobu neurčitou s účinností od 16. 10. 2016.
Sazba výše nájemného je 49,46 Kč/m2

Hlasování: Pro 7, proti 0, zdrž. 0

 

c) Rada města schvaluje uzavření smlouvy o nájmu bytu č. 5, umístěného v bytovém domě č.p. 1829 na ul. Revoluční, č.or. 27, Žďár nad Sázavou, část Žďár nad Sázavou 3, který je součástí pozemku č.p.1248 v k.ú Město Žďár. Smlouva o nájmu bytu bude uzavřena s Výchovným ústavem, základní  školou, střední školou a střediskem výchovné péče, Velké Meziříčí, K Rakůvkám 1, se sídlem: 594 01 Velké Meziříčí, IČ: 48895440, zastoupeným PaedDr. Karlem Suchánkem na dobu určitou do 30.09.2017.

Hlasování: Pro 7, proti 0, zdrž. 0

 

d) Rada města schvaluje dohodu o ukončení nájmu bytu č. 32, umístěného v bytovém domě č.p. 2240 na ul. Kovářova, č.or. 2, Žďár nad Sázavou, část Žďár nad Sázavou 1, a to ke dni 31.10.2016.

Hlasování: Pro 7, proti 0, zdrž. 0

 

e) Rada města schvaluje uzavření smlouvy o nájmu bytu č. 32, umístěného v bytovém domě č.p. 2240 na ul. Kovářova, č.or. 2, Žďár nad Sázavou, část Žďár nad Sázavou 1. Smlouva o nájmu bytu bude uzavřena s manželi M. a M. K. dle předloženého návrhu.

Hlasování: Pro 7, proti 0, zdrž. 0

 

f) Rada města  schvaluje Dohodu o splátkách,  která bude uzavřena mezi městem Žďár nad Sázavou a p. I. K., dle předloženého návrhu.

Hlasování: Pro 7, proti 0, zdrž. 0

 

g) Rada města po projednání schvaluje žádost společnosti Primetals Technologies Czech Republic s.r.o. Moravská Ostrava, 702 00 Ostrava, IČ 032 90 841 u prostoru sloužícího podnikání v celkové výměře 1826,11m2  umístěného v objektu  č.p.75 náměstí Republiky č.or.2 Žďár nad Sázavou, který je součástí pozemku parc.č.327, zastavěná plocha a nádvoří, vše zapsáno u Katastrálního úřadu pro Vysočinu, Katastrální pracoviště Žďár nad Sázavou, na listu vlastnictví č.1, pro obec Žďár nad Sázavou a katastrální území Město Žďár, který užívá shora uvedená společnost v souladu se Smlouvou o nájmu nebytových prostor ze dne 3.6.2005 ve  znění dodatků č.1-4, souhlasí:
- se změnou vnitřní dispozice dle předložené stavební dokumentace včetně změny užívání z kanceláře na provozovnu „Tetovací studio „
- se změnou vnitřní dispozice dle předložené stavební dokumentace včetně změny užívání části skladu na kuchyňku,
- s provedením stavebních úprav spočívajících v úpravě vnitřní dispozice dle stavební dokumentace, s tím, že nájemce provede úpravy na vlastní náklady,
- pronajímatel (vlastník) nebytových prostor nebude navyšovat vstupní cenu pronajímaných prostor o hodnotu technického zhodnocení a nebude jí odepisovat ani jiným způsobem uplatňovat ve svých nákladech nebo výdajích. Technické  zhodnocení bude odepisovat nájemce.

Hlasování: Pro 7, proti 0, zdrž. 0

 

16. Usn. 792/2016/STAR

Výběrové řízení na obsazení funkce ředitele/ředitelky příspěvkové organizace Knihovna Matěje Josefa Sychry Žďár nad Sázavou k 1. 1. 2017

 1. Rada města po projednání schvaluje vyhlášení výběrového řízení na obsazení funkce ředitele/ředitelky příspěvkové organizace Knihovna Matěje Josefa Sychry Žďár nad Sázavou dle předloženého návrhu.
 2. Rada města jmenuje hodnotící komisi pro výběrové řízení v tomto složení:
  Mgr. Zdeněk Navrátil, předseda komise
  Ing. Josef Klement, zástupce předsedy  komise
  PhDr. Zdeněk Kulhánek, člen komise
  Ing. Soňa Halámková, členka komise
  Mgr. Blanka Lučková, členka komise
  Odborník z oboru, člen komise
  Zástupce kulturní komise, host
  Náhradníci členů komise: MUDr. Romana Bělohlávková, Ing. Martin Mrkos

Hlasování: Pro 7, proti 0, zdrž. 0

 

17. Usn. 796/2016/STAR

Pravidla výkonu funkce ředitelek a ředitelů neškolských příspěvkových organizací a jejich hodnocení

Rada města po projednání schvaluje „Pravidla výkonu funkce ředitelek a ředitelů neškolských příspěvkových organizací a jejich hodnocení“.

Hlasování: Pro 7, proti 0, zdrž. 0

 

18.  Různé

Ústní zpráva
Vzdání se funkce vedoucího odboru komunálních služeb

Rada města bere na vědomí vzdání se funkce vedoucího odboru komunálních služeb a ukládá tajemníkovi MěÚ vyhlásit výběrové řízení na obsazení funkce vedoucího odboru komunálních služeb.

Hlasování: Pro 6, proti 0, zdrž. 0

 

Ověřovatel:

MUDr. Radek Černý v. r.

 

 

Ing. Josef Klement v. r.
místostarosta města