Zápis z 51. schůze rady města konané dne 17. 10. 2016

zveřejněno: 21. 10. 2016

Počet přítomných členů:

9

 

Ověřovatel zápisu:

Ing. Radek Zlesák

 

Schválený pořad 51. schůze rady města:

 1. Pořad Srdce Vysočiny
 2. Elektronizace finančního řízení města a jeho organizací – informace o stavu
 3. Rozpočtová opatření – PO Poliklinika Žďár n. S.
 4. Strategie marketingu města
 5. Vyhlášení dotačního programu „Reprezentace Žďáru nad Sázavou v zahraničí v r. 2017 
 6. Rezignace a jmenování nového člena SPOZ
 7. Rozpočtové opatření – exekuční náklady
 8. Žádost Nemocnice Nové Město n .M.
 9. Vyhlášení dotačních programů pro sociální oblast
 10. Plán zimní údržby
 11. Nařízení rady města č. 2/2016
 12. Majetkoprávní úkony
 13. Byty a prostory sloužící podnikání
 14. Schválení dohody o vytvoření pracovních příležitostí
 15. Rezignace členů Osadního výboru Stržanov, návrh nových členů osadního výboru.
 16. Návrh zavedení provozních poplatků za sňatečné obřady od 1. 1. 2017
 17. Různé

 

 

PŘEHLED USNESENÍ

1. Usn. 799/2016/STAR

Pořad Srdce regionu

Rada města po projednání se seznámila s návrhem dohody o spolupráci na přípravě televizního pořadu Srdce Vysočiny.

Hlasování: Pro 7, proti 0, zdrž. 0

 

2. Ústní zpráva

Elektronizace finančního řízení města a jeho organizací

Rada města Žďár nad Sázavou v souladu s ustanovením § 102 odst. 3 zákona č. 128/200 Sb. o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisu:

I. Bere na vědomí monitorovací zprávu průběhu a současném stavu projektu Jednotného systému řízení příspěvkových organizací, uvedených v . Příloze č. 1
II. Ukládá tajemníkovi městského úřadu:

   • Navrhnout radě města postup k realizaci opatření navržených v monitorovací zprávě, která mají dopad na činnosti zřizovatele směrem k řízení příspěvkových organizací s termínem splnění do 31. 12. 2016
   • Navrhnout radě města navazující kroky projektu „Jednotného systému řízení příspěvkových organizací dle strategického plánu rozvoje města v těchto bodech:

a) Zavedení komunikačního portálu mezi zřizovatelem a příspěvkovými organizacemi
b) Zavedení manažerského informačního systému pro podporu pravidelného a průběžného reportingu finančního řízení příspěvkových organizací
c) Sjednocení výstupů ekonomických informačních systémů pro podporu procesu finančního řízení příspěvkových organizací

   • Zajistit pravidelné zprávy radě města o výsledcích realizovaných opatření 1 x za tři měsíce.

Hlasování: Pro 7, proti 0, zdrž. 0

 

3. Usn. 801/2016/Pol.

Rozpočtové opatření – PO Poliklinika Žďár nad Sázavou

Rada města po projednání doporučuje zastupitelstvu města ke schválení rozpočtové opatření v rozpočtu města

  • snížení položky Příspěvek na LPS o částku 304 tis. Kč.

použití finančních prostředků ve výši 304 tis. Kč, z toho jako dotaci do investičního fondu ve výši 130 tis. Kč a jako příspěvek na provoz ve výši 24 tis. Kč pro použití dle předloženého návrhu a 150 tis. Kč jako dar na pořízení sanitky pro nemocnici v Novém Městě na Moravě.

Hlasování: Pro 4, proti 1, zdrž. 3 - NESCHVÁLENO

 

Rada města po projednání doporučuje zastupitelstvu města ke schválení rozpočtové opatření v rozpočtu města

  • snížení položky Příspěvek na LPS o částku 304 tis. Kč

použití finančních prostředků ve výši 304 tis. Kč z toho jako dotaci do investičního fondu ve výši 210 tis Kč a jako příspěvek na provoz ve výši 94 tis. Kč pro použití dle předloženého návrhu.

Hlasování: Pro 6, proti 0, zdrž. 2

 

4. Usn. 800/2016/STAR

Koncept Strategie marketingu a komunikace

Rada města po projednání bere na vědomí Koncept strategie marketingu a komunikace města Žďár nad Sázavou a ukládá věcně příslušnému útvaru  pokračovat ve zpracování strategie na podkladu tohoto konceptu s tím, že finální strategie bude radě města předložena do 30. 6. 2017.

Hlasování: Pro 8, proti 0, zdrž. 0

 

5. Usn. 814/2016/ŠKS

Vyhlášení dotačního programu Prezentace Žďáru nad Sázavou v zahraničí 2017

Rada města po projednání doporučuje zastupitelstvu města schválit vyhlášení dotačního programu Prezentace Žďáru nad Sázavou v zahraničí 2017 v objemu 120 000 Kč v předloženém znění.

Hlasování: Pro 8, proti 0, zdrž. 0

 

6. Usn. 802/2016/ŠKS

Rezignace a jmenování nových členek Sboru pro občanské záležitosti

Rada města po projednání odvolává členky Sboru pro občanské záležitosti paní Janu Suskou, paní Jaroslavu Nejedlou s účinností od 1. 9. 2016 a paní Ludmilu Sobotkovou s účinností od 1. 10. 2016.

Rada města po projednání jmenuje paní Ludmilu Modlitbovou a paní Ilonu Markovou  novými členkami Sboru pro občanské záležitosti s účinností od 1. 10. 2016.

Hlasování: Pro 8, proti 0, zdrž. 0

 

7. Usn. 803/2016/SÚ

Rozpočtová opatření – exekuční náklady

Rada města po projednání doporučuje zastupitelstvu města ke schválení rozpočtová opatření ve výši 200.000 Kč na položku Zabezpečení stavby na p. č. 1440 a 1439/2 v k. ú. Polnička.

Hlasování: Pro 8, proti 0, zdrž. 0

 

8. Usn. 806/2016/OS

Žádost Nemocnice Nové Město na Moravě

Rada města po projednání doporučuje zastupitelstvu města schválit poskytnutí daru ve výši 150 000 Kč Nemocnici Nové Město na Moravě z rezervy rozpočtu.

Rada města po projednání doporučuje zastupitelstvu města schválit darovací smlouvu, která bude uzavřena mezi městem Žďár nad Sázavou a Nemocnicí Nové Město na Moravě v předloženém znění.

Hlasování: Pro 7, proti 0, zdrž. 0

 

9. Usn. 805/2016/OS

Vyhlášení dotačních programů pro sociální oblast

Rada města po projednání doporučuje zastupitelstvu města schválit vyhlášení dotačních programů:

  • Dotace pro poskytovatele sociálních a zdravotních služeb
  • Dotace pro podporu spolkové činnosti v sociální a zdravotní oblasti

v předloženém znění.

Hlasování: Pro 7, proti 0, zdrž. 0

 

10. Usn. 808/2016/KS

Plán zimní údržby

Rada města po projednání schvaluje plán zimní údržby.

Hlasování: Pro 9, proti 0, zdrž. 0H                                                                              

 

11. Usn. 809/2016/KS

Nařízení RM č. 2/2016

Rada města po projednání vydává „Nařízení RM č. 2/2016“, kterým se vymezují úseky místních komunikací, na kterých se pro jejich malý dopravní význam nezajišťuje sjízdnost a schůdnost odstraňováním sněhu a náledí.

Hlasování: Pro 9, proti 0, zdrž. 0

 

12. Usn. 810/2016/OP

Majetkoprávní úkony

a) Město Žďár nad Sázavou vyhlašuje záměr na prodej nemovitostí a uzavření Kupní smlouvy, která bude uzavřena mezi městem Žďár nad Sázavou jako prodávajícím a Bytovým družstvem Nástavba, družstvem, se sídlem Revoluční 1901/54, Žďár nad Sázavou 3, PSČ 591 01, IČ 28294076 (dále jen bytové družstvo Nástavba), jako kupujícím. Kupní smlouva bude uzavřena v souladu se Smlouvou o uzavření budoucí kupní smlouvy o prodeji nemovitostí ze dne 24.9.2008, která byla uzavřena mezi městem Žďár nad Sázavou jako prodávajícím a bytovým družstvem Nástavba, jako kupujícím. Předmětem vyhlášeného záměru a  kupní smlouvy je prodej budovy s číslem popisným – objektu k bydlení č.p. 1899, č.p. 1900 a č.p. 1901, č. or. 54, 56, 58, ulice Revoluční ve Žďáře nad Sázavou, část Žďár nad Sázavou 3, který je postaven na pozemcích p. č. 1355, zastavěná plocha a nádvoří, p. č. 1356, zastavěná plocha a nádvoří a p. č. 1357, zastavěná plocha a nádvoří, a dále prodej pozemků p. č. 1355, zastavěná plocha a nádvoří, p. č. 1356, zastavěná plocha a nádvoří a p. č. 1357, zastavěná plocha a nádvoří, vše v k.ú. Město Žďár a obci Žďár nad Sázavou, z vlastnictví města Žďáru nad Sázavou do vlastnictví bytového družstva Nástavba, za kupní cenu v celkové výši 7.073.985,-- Kč.
Záměr bude zveřejněn na úřední desce města po dobu 15 dní.

Hlasování: Pro 9, proti 0, zdrž. 0

 

b) Rada města ukládá majetkoprávnímu odboru zpracovat podklady pro vyhlášení záměru na bezúplatný převod části pozemku p. č. 2043/1 v k. ú. Město Žďár a dále připravit návrh smlouvy o budoucím  převodu části pozemku p. č. 2043/1 v k. ú. Město Žďár do vlastnictví města v souladu s navrženým postupem.

Hlasování: Pro 9, proti 0, zdrž. 0

 

c) Rada města po projednání hlasovala o schválení vyhlášení záměru na odprodej pozemku ve vlastnictví města Žďáru nad Sázavou, zapsaného v katastru nemovitostí u Katastrálního úřadu pro Vysočinu se sídlem v Jihlavě, Katastrální pracoviště Žďár nad Sázavou na LV č. 1, obec Žďár nad Sázavou, a to části p. č. 818/4 – orná půda v k.ú. Zámek Žďár ve výměře cca 900 až 1 000 m2 (dle mapového podkladu) – za účelem rozšíření stávající zahrady p. č. 818/3 v k. ú. Zámek Žďár (ve spoluvlastnictví fyzických osob) v lokalitě za Pilskou nádrží, ZR 2 s tím, že přesná výměra prodávaného pozemku bude určena po zaměření oddělovacím GP.

Hlasování: Pro 0, proti 7, zdrž. 2 - NESCHVÁLENO

 

d)  Rada města vyslovuje souhlas s tím, že městu Žďár nad Sázavou, které se postaralo o pohřeb H. L. Žďár nad Sázavou,  budou vydány níže uvedené věci v rámci Řízení o pozůstalosti, vedeném notářkou paní JUDr. Hanou Kantorovou pod č.j. 8 D 446/2016- Nd 158/2016.
Jedná se o:

  • pohledávka vůči NN penzijní společnosti a.s. z důvodu uzavřené smlouvy o penzijním připojištění, tzv. odbytné, ve výši 12.600,-- Kč
  • hotovost ve výši 604,-- Kč
  • fotoaparát zn. Canon Digital IXUS 9515 - 500,-- Kč
  • fotoaparát zn. Samsung  WB 600, hnědé barvy - 500,-- Kč
  • velký televizor zn. Telefunken - 1.000,-- Kč
  • notebook zn. Acer - 500,-- Kč
  • mobilní telefon zn. Samsung, černé barvy, vysunovací - bezcenný

Hlasování: Pro 9, proti 0, zdrž. 0

 

e) Rada města schvaluje Smlouvy o bezúplatném převodu nepotřebného majetku uzavřené mezi městem Žďár nad Sázavou, Žižkova 227/1, 591 01 Žďár nad Sázavou, jako převodcem a těmito subjekty:

  • Diecézní charita Brno, třída Kpt. Jaroše 1928/9, 602 00 Brno, organizační jednotka: Oblastní charita Žďár nad Sázavou, Horní 22, 591 01 Žďár nad Sázavou, IČ  44990260, jako nabyvatelem
  • Mateřská škola Žďár nad Sázavou, příspěvková organizace se sídlem Okružní 729/73, 591 01 Žďár nad Sázavou, IČ 71001565, jako nabyvatelem
  • Základní škola Na Radosti, 591 01 Žďár nad Sázavou – Žďár nad Sázavou 3, Komenského  972/10, IČ 05007984, jako nabyvatelem
  • Svaz neslyšících a nedoslýchavých osob v ČR, z.s., ZO Žďár nad Sázavou, p.s. se sídlem Dolní 165/1, 591 01 Žďár nad Sázavou, IČ 72545488, jako nabyvatelem
  • Česká republika – Probační a mediační služba, Hybernská 18, 110 00 Praha 1, IČ  70888060, jako nabyvatelem
  • Poliklinika Žďár nad Sázavou, příspěvková organizace, se sídlem Studentská 4, Žďár nad Sázavou, IČ 48899119, jako nabyvatelem
  • Sociální služby města Žďár nad Sázavou, příspěvková organizace, se sídlem Okružní 763/67, 591 01 Žďár nad Sázavou, IČ 43379168, jako nabyvatelem
  • SPORTIS, příspěvková organizace, se sídlem Horní 22, 591 01 Žďár nad Sázavou, IČ 65759800, jako nabyvatelem
  • TJ Žďár nad Sázavou, se sídlem Jungmannova 1495/8, Žďár nad Sázavou, IČ  00547492, jako nabyvatelem
  • Český ombudsman z.s., Revoluční 1829/27, Žďár nad Sázavou 3, 591 01 Žďár nad Sázavou, IČ 68727887, jako nabyvatelem
  • ČSS, z.s. Sportovně střelecký klub Žďár nad Sázavou, Najdek 178, 591 01 Hamry nad Sázavou, IČ 43378501, jako nabyvatelem
  • Tělovýchovná jednota SOKOL Radostín nad Oslavou, z.s., č.p. 267, 594 44 Radostín nad Oslavou, IČ 48898465, jako nabyvatelem
  • Sdružení národopisných tanečních souborů STUDÁNKA, se sídlem Švermova 2104/6 Žďár nad Sázavou, 591 01 Žďár nad Sázavou, IČ 70882916, jako nabyvatelem
  • C-VOX, o.s. Sadová 572/7, 591 01 Žďár nad Sázavou, IČ 22745149, jako nabyvatelem

- vše v předloženém znění.

Hlasování: Pro 9, proti 0, zdrž. 0

 

f) Rada města po projednání schvaluje uzavření smlouvy o zřízení věcného břemene – služebnosti mezi Ing. R. F Světnov  jako oprávněným a městem Žďár nad Sázavou – jako povinným, a to na pozemcích ve vlastnictví města Žďáru nad Sázavou, zapsaných v katastru nemovitostí u Katastrálního úřadu pro Vysočinu se sídlem v Jihlavě, Katastrální pracoviště Žďár nad Sázavou na LV č. 1, obec Žďár nad Sázavou, na částech p. č. 28  a 22 v k. ú. Město Žďár – za účelem přesahu střechy a zřízení vstupu do objektu – schody, umístění okapového svodu dešťové vody a dešťové kanalizace na pozemku p. č. 28 a dále umístění základové konstrukce, odvodnění, drenážní trubky, ochranné izolace zdiva, okapového chodníku na p. č. 22 v rámci stavebních úprav objektu drobné provozovny sloužící k podnikání č.p. 281, Tvrz 4, ZR 1 - vše v k. ú. Město Žďár, včetně přístupu a příjezdu za účelem provozu, údržby, oprav a případné další rekonstrukce uvedené služebnosti ve prospěch oprávněného.
Právo odpovídající věcnému břemenu – služebnosti se zřizuje za jednorázovou neopakující se úplatu ve výši 10.000,-- Kč + platná sazba DPH.

Hlasování: Pro 9, proti 0, zdrž. 0

 

13. Usn. 811/2016/OP

Prostory sloužící podnikání

Rada města vyhlašuje záměr na pronájem části prostor sloužících podnikání, které se nachází v objektu č.p. 165, na ulici Dolní č.or. 1, ve Žďáře nad Sázavou, část Žďár nad Sázavou 1, který je součástí pozemku parc.č. 3348, zastavěná plocha a nádvoří, v katastrální území Město Žďár, dle předloženého návrhu. Minimální výše nájemného je 1.000 Kč/m2/rok u kanceláří a 600 Kč/m2/rok u skladovacích ploch.

Hlasování: Pro 9, proti 0, zdrž. 0

 

14. Usn. 812/2016/MP

Schválení dohody o vytvoření pracovních příležitostí

Rada města po projednání schvaluje Dohodu o vytvoření pracovních příležitostí v rámci veřejně prospěšných prací a poskytnutí příspěvku č. ZRA-V-2013/2016, která bude uzavřena mezi městem Žďár nad Sázavou a Úřadem práce České republiky, v předloženém znění.

Hlasování: Pro 9, proti 0, zdrž. 0

 

15. Usn. 798/2016/MST

Rezignace členů Osadního výboru Stržanov, návrh nových členů Osadního výboru

Rada města:

  • Bere na vědomí rezignaci členů Osadního výboru Stržanov paní Andrey Kučerové, paní Blanky Kuncové a pana Petr Kunce.
  • Doporučuje zastupitelstvu města zvolit za nové členy Osadního výboru Stržanov paní Martinu Němcovou – předsedkyni, paní Alenu Zichovou a pana Milana Zicha.

Hlasování: Pro 8, proti 0, zdrž. 0

 

16. Usn. 813/2016/STAR

Návrh zavedení provozních poplatků za sňatečné obřady od 1. 1. 2017

Rada města po projednání schvaluje  zavedení provozních poplatků za sňatečné obřady od 1. 1. 2017 dle předloženého návrhu.

Hlasování: Pro 9, proti 0, zdrž. 0

 

 

Ověřovatel:

Ing. Radek Zlesák v. r.

 

 

Mgr. Zdeněk Navrátil, v. r.  Ing. Josef Klement, v. r.
starosta města místostarosta města