Zápis z 52. schůze rady města konané dne 31. 10. 2016

zveřejněno: 4. 11. 2016

Počet přítomných členů:

8

 

Omluven:

Ing. Martin Mrkos

 

Ověřovatel zápisu:

Mgr. Ludmila Řezníčková

 

Schválený pořad 52. schůze rady města:

 1. Souhlas s přijetím darů
 2. Pravidla pro výběr uživatelů
 3. Rozpočtové opatření
 4. Přijetí darů
 5. Majetkoprávní jednání RM
 6. Majetkoprávní jednání ZM
 7. Prodej pozemků v lokalitě Klafar, ul. Hrnčířská
 8. Byty a prostory sloužící podnikání
 9. Zhodnocení finančních prostředků
 10. Rozpočtová opatření č. 6
 11. Schválení smlouvy o zabezpečení odborné praxe
 12. Dotační programy pro r. 2017
 13. Ředitelské volno na ZŠ ve Žďáře n. S.
 14. Pověření příspěvkové organizace Sociální služby města
 15. Komunitní plán sociálních služeb
 16. Stavební úpravy objektu č. p. 1101 a řešení parkování
 17. Vyhodnocení žádostí dotačního programu „Dotace od rady města“
 18. Návrh na zapojení města Žďáru nad Sázavou do MA 21
 19. Hodnocení ředitelů PO města a organizační složky města
 20. Různé

 

 

PŘEHLED USNESENÍ

1. Usn. 815/2016/POMŠ

Souhlas s přijetím darů

Rada města po projednání schvaluje přijetí věcných a finančních darů podle darovacích smluv uvedených v příloze.

Hlasování: Pro 7, proti 0, zdrž. 0

 

2. Usn. 824/2016/p. o. SSm

Pravidla pro výběr uživatelů

Rada města po projednání schvaluje pravidla dle přílohy.

Hlasování: Pro 7, proti 0, zdrž. 0

 

3. Usn. 825/2016/p. o. SSm

Rozpočtové opatření

Rada města po projednání schvaluje rozpočtové opatření PO dle přílohy.

Hlasování: Pro 7, proti 0, zdrž. 0

 

4. Usn. 826/2016/3.ZŠ

Přijetí daru

Rada města po projednání schvaluje přijetí daru Základní školou Žďár nad Sázavou, Komenského 6 od občanského sdružení VerVia, o. s.

Hlasování: Pro 6, proti 0, zdrž. 0

 

5. Usn. 816/2016/OP

Majetkoprávní jednání RM

a) Město Žďár nad Sázavou vyhlašuje záměr na prodej nemovitostí a uzavření Kupní smlouvy, která bude uzavřena mezi městem Žďár nad Sázavou jako prodávajícím a Bytovým družstvem Palachova 2235/72, se sídlem Palachova 2235/72, Žďár nad Sázavou, PSČ 591 01, IČ 28296931 (dále jen Bytové družstvo Palachova 2235/72), jako kupujícím. Kupní smlouva bude uzavřena v souladu se Smlouvou o uzavření budoucí kupní smlouvy o prodeji nemovitostí ze dne 19. 9. 2008, která byla uzavřena mezi městem Žďár nad Sázavou jako prodávajícím a Bytovým družstvem Palachova 2235/72, jako kupujícím. Předmětem vyhlášeného záměru a kupní smlouvy je prodej pozemku p. č. 6003, zastavěná plocha a nádvoří, jehož součástí je objekt k bydlení č.p. 2235, č. or. 72, ulice Palachova ve Žďáře nad Sázavou, část Žďár nad Sázavou 6, v k. ú. Město Žďár a obci Žďár nad Sázavou, z vlastnictví města Žďáru nad Sázavou do vlastnictví Bytového družstva Palachova 2235/72, za kupní cenu v celkové výši 19.244.615,-- Kč.
Záměr bude zveřejněn po dobu 15 dnů.

Hlasování: Pro 7, proti 0, zdrž. 0

 

b) Rada města vyhlašuje záměr na bezúplatný převod části pozemku p.č. 2043/1 v k. ú. Město Žďár a obci Žďár nad Sázavou, upřesněné geometrickým plánem pro rozdělení pozemku č. 4192-113/2016 jako pozemek p.č. 2043/9, ostatní plocha, jiná plocha, ve výměře 256 m2, z vlastnictví města Žďáru nad Sázavou do vlastnictví Střední školy gastronomické Adolpha Kolpinga se sídlem U Klafárku 1685/3, ZR 3, IČ48897094, za účelem výstavby komunikace.
Záměr bude zveřejněn po dobu 15 dnů.

Hlasování: Pro 7, proti 0, zdrž. 0

 

c) Rada města po projednání schvaluje vyhlášení záměru na pronájem pozemku ve vlastnictví města Žďáru nad Sázavou, a to p. č. 890 – ost. plocha, zeleň v k.ú. Město Žďár, zapsaného v katastru nemovitostí u Katastrálního úřadu pro Vysočinu se sídlem v Jihlavě, Katastrální pracoviště Žďár nad Sázavou na LV č. 1, obec Žďár nad Sázavou - části ve výměře cca 50 m2– za účelem užívání zahrádky u bytového domu čp. 791 na p. č. 882 v ul. Okružní 69, ZR 3 – vše v k. ú. Město Žďár (dle mapového podkladu).

Hlasování: Pro 7, proti 0, zdrž. 0

 

d) Rada města po projednání schvaluje vyhlášení záměru na pronájem pozemku ve vlastnictví města Žďáru nad Sázavou, a to p. č. 6186/1 – ost. plocha, ostatní komunikace v k. ú. Město Žďár, zapsaného v katastru nemovitostí u Katastrálního úřadu pro Vysočinu se sídlem v Jihlavě, Katastrální pracoviště Žďár nad Sázavou na LV č. 1, obec Žďár nad Sázavou - části ve výměře cca 40 m2 (dle mapového podkladu) v lokalitě ul. Nádražní, ZR 6 u objektu č.p. 2129 stavby technické vybavenosti společnosti SATT a.s. ZR - za účelem zřízení příručního skladu (montovaná ocelová konstrukce) sloužícímu k uskladnění materiálu.

Hlasování: Pro 7, proti 0, zdrž. 0

 

e) Rada města schvaluje Darovací smlouvu, která bude uzavřena mezi společností Cooper-Standard Automotive Česká republika s.r.o.,IČ 25824031, se sídlem Jamská 2191/33, 591 01 Žďár nad Sázavou, část Žďár nad Sázavou 1, jako dárcem a městem Žďár nad Sázavou, jako obdarovaným, v předloženém znění.

Hlasování: Pro 7, proti 0, zdrž. 0

 

f) Rada města po projednání schvaluje uzavření smlouvy o zřízení věcného břemene – služebnosti mezi městem Žďár nad Sázavou – jako povinným a R. J., 592 31 Nové Město na Moravě – jako oprávněným, a to na pozemku ve vlastnictví města Žďáru nad Sázavou, zapsaném v katastru nemovitostí u Katastrálního úřadu pro Vysočinu se sídlem v Jihlavě, Katastrální pracoviště Žďár nad Sázavou na LV č. 1, obec Žďár nad Sázavou, na části p. č. 5510 v k.ú. Město Žďár – za účelem umístění stavby stavební objekty SO 6 – kanalizační přípojky KT D 150 délka 1,65m v k. ú. Město Žďár v rámci realizace stavby: „Mycí centrum osobních aut na ul. Brněnská ve Žďáře n. Sáz.“ na pozemku p. č. 5490/1 k.ú. Město Žďár, včetně přístupu a příjezdu za účelem provozu, údržby, oprav a případné další rekonstrukce uvedené služebnosti ve prospěch oprávněného, v předloženém znění.
Právo odpovídající věcnému břemenu – služebnosti se zřizuje za jednorázovou neopakující se úplatu ve výši 10.000,-- Kč + platná sazba DPH.

Hlasování: Pro 7, proti 0, zdrž. 0

 

6. Usn. 817/2016/OP

Majetkoprávní jednání ZM

a) Rada města po projednání doporučuje zastupitelstvu města schválit prodej pozemku p. č. 1363, zastavěná plocha a nádvoří, jehož součástí je objekt k bydlení č.p. 1877 na ulici Revoluční ve Žďáře nad Sázavou, část Žďár nad Sázavou 3, prodej pozemku p. č. 1364, zastavěná plocha a nádvoří, jehož součástí je objekt k bydlení č.p. 1878 na ulici Revoluční ve Žďáře nad Sázavou, část Žďár nad Sázavou 3 a prodej pozemku p. č. 1365, zastavěná plocha a nádvoří, jehož součástí je objekt k bydlení č.p. 1879 na ulici Revoluční ve Žďáře nad Sázavou, část Žďár nad Sázavou 3, vše v k. ú. Město Žďár a obci Žďár nad Sázavou, z vlastnictví města Žďáru nad Sázavou do vlastnictví bytového družstva U kaštanů, se sídlem Revoluční 1879, Žďár nad Sázavou, PSČ 591 01, IČ 28305639 (dále jen bytové družstvo U kaštanů) za kupní cenu v celkové výši 6.526.477,-- Kč. Rada města dále doporučuje zastupitelstvu města schválit uzavření Kupní smlouvy, která bude uzavřena mezi městem Žďár nad Sázavou jako prodávajícím a bytovým družstvem U kaštanů, se sídlem Revoluční 1879, Žďár nad Sázavou, PSČ 591 01, IČ 28305639, jako kupujícím. Kupní smlouva bude uzavřena v souladu se Smlouvou o uzavření budoucí kupní smlouvy o prodeji nemovitostí ze dne 29.10.2008, která byla uzavřena mezi městem Žďár nad Sázavou jako budoucím prodávajícím a bytovým družstvem U kaštanů, jako budoucím kupujícím.

Hlasování: Pro 8, proti 0, zdrž. 0

 

b) Rada města po projednání doporučuje zastupitelstvu města schválit prodej pozemku p. č. 1355, zastavěná plocha a nádvoří, jehož součástí je objekt k bydlení č.p. 1901 na ulici Revoluční ve Žďáře nad Sázavou, část Žďár nad Sázavou 3, prodej pozemku p. č. 1356, zastavěná plocha a nádvoří, jehož součástí je objekt k bydlení č.p. 1900 na ulici Revoluční ve Žďáře nad Sázavou, část Žďár nad Sázavou 3 a prodej pozemku p. č. 1357, zastavěná plocha a nádvoří, jehož součástí je objekt k bydlení č.p. 1899 na ulici Revoluční ve Žďáře nad Sázavou, část Žďár nad Sázavou 3, vše v k.ú. Město Žďár a obci Žďár nad Sázavou, z vlastnictví města Žďáru nad Sázavou do vlastnictví bytového družstva Bytové družstvo Nástavba, družstvo, se sídlem Revoluční 1901/54, Žďár nad Sázavou 3, PSČ 591 01, IČ 28294076 (dále jen bytové družstvo Nástavba), za kupní cenu v celkové výši 7.073.985 Kč. Rada města dále doporučuje zastupitelstvu města schválit uzavření Kupní smlouvy, která bude uzavřena mezi městem Žďár nad Sázavou jako prodávajícím a bytovým družstvem Nástavba, se sídlem Revoluční 1901/54, Žďár nad Sázavou, PSČ 591 01, IČ 28294076, jako kupujícím. Kupní smlouva bude uzavřena v souladu se Smlouvou o uzavření budoucí kupní smlouvy o prodeji nemovitostí ze dne 24.9.2008, která byla uzavřena mezi městem Žďár nad Sázavou jako budoucím prodávajícím a bytovým družstvem Nástavba, jako budoucím kupujícím.          

Hlasování: Pro 8, proti 0, zdrž. 0

 

c) Rada města po projednání doporučuje zastupitelstvu města schválit prodej pozemku p. č. 735/2, zastavěná plocha a nádvoří, jehož součástí je objekt k bydlení č.p. 453 na ulici Purkyňova ve Žďáře nad Sázavou, část Žďár nad Sázavou 2, vše v k. ú. Zámek Žďár a obci Žďár nad Sázavou, z vlastnictví města Žďáru nad Sázavou do vlastnictví bytového družstva Bytové družstvo Purkyňova 5 – zámek, družstvo, se sídlem Purkyňova 453/5, Žďár nad Sázavou, PSČ 591 02, IČ 28292448  (dále jen bytové družstvo Purkyňova 5 - zámek), za kupní cenu v celkové výši 9.201.571 Kč. Rada města dále doporučuje zastupitelstvu města schválit uzavření Kupní smlouvy, která bude uzavřena mezi městem Žďár nad Sázavou jako prodávajícím a bytovým družstvem Bytové družstvo Purkyňova 5 – zámek, družstvo, se sídlem Purkyňova 453/5, Žďár nad Sázavou, PSČ 591 02, IČ 28292448 jako kupujícím. Kupní smlouva bude uzavřena v souladu se Smlouvou o uzavření budoucí kupní smlouvy o prodeji nemovitostí ze dne 19.9.2008, která byla uzavřena mezi městem Žďár nad Sázavou jako budoucím prodávajícím a bytovým družstvem Purkyňova 5 - zámek, jako budoucím kupujícím.

Hlasování: Pro 8, proti 0, zdrž. 0

 

d) Rada města po projednání doporučuje zastupitelstvu města schválit odprodej pozemku ve vlastnictví města Žďáru nad Sázavou do vlastnictví společnosti SATT a.s. se sídlem Okružní 11, ZR 3, a to dle GP č. 4082-44/2016 ze dne 7.7.2016 části z pův. pozemku p. č. 1968 – ostatní plocha, zeleň v k. ú. Město Žďár, zapsaného v katastru nemovitostí u Katastrálního úřadu pro Vysočinu se sídlem v Jihlavě, Katastrální pracoviště Žďár nad Sázavou na LV č. 1, obec Žďár nad Sázavou, nově oddělené části označené jako p. č. 1968/3 – ostatní plocha, zeleň ve výměře 49 m2 v k. ú. Město Žďár – za účelem majetkoprávního vypořádání vztahů k užívanému zaplocenému pozemku v areálu firmy v lokalitě ul. Okružní, ZR 3.
- za kupní cenu obvyklou ve výši 1.100,-- Kč/m2 + DPH

Hlasování: Pro 8, proti 0, zdrž. 0

 

e) Rada města doporučuje zastupitelstvu města schválit prodej části pozemku p. č. 8008/1, orná půda ve výměře cca 985 m2 v k. ú. Město Žďár, zapsaného v katastru nemovitostí u Katastrálního úřadu pro Vysočinu se sídlem v Jihlavě, Katastrální pracoviště Žďár nad Sázavou na LV č. 1, obec Žďár nad Sázavou, v rozsahu a umístění tak, jak je uvedeno v mapovém podkladu, který tvoří Přílohu č. 1 tohoto bodu, z vlastnictví města Žďáru nad Sázavou do vlastnictví společnosti VÝSTAVBA KLAFAR s.r.o., se sídlem Žďár nad Sázavou, Jihlavská 1007, PSČ 591 01, IČ 277 22 287, za kupní cenu ve výši 2.152,-- Kč/m2 + platná sazba DPH. Přesná výměra pozemku bude upřesněna geometrickým plánem. Pozemek je prodáván za účelem výstavby bytového domu v lokalitě „Klafar – II“, který bude postaven v souladu s ÚP, urbanistickou studií a Regulativy pro výstavbu viladomu ul. Sázavská ve Žďáře nad Sázavou. Rada města dále doporučuje zastupitelstvu města schválit uzavření Smlouvy o uzavření budoucí kupní smlouvy a smlouvy o zřízení předkupního práva, která bude uzavřena mezi městem Žďár nad Sázavou a společností VÝSTAVBA KLAFAR s.r.o., se sídlem Žďár nad Sázavou, Jihlavská 1007, PSČ 591 01, IČ 277 22 287, v předloženém znění.

Hlasování: Pro 8, proti 0, zdrž. 0

 

f) Rada města doporučuje zastupitelstvu města ke schválení:

- prodej pozemku p. č. 8026/3, orná půda ve výměře 885 m2 v k. ú. Město Žďár a obci Žďár nad Sázavou z vlastnictví města Žďáru nad Sázavou do společného jmění manželů P. P. a L. P. za kupní cenu ve výši 1.060,-- Kč/m2 bez DPH, za účelem výstavby rodinného domu a dále rada města doporučuje zastupitelstvu města schválit Kupní smlouvu a smlouvu o zřízení předkupního práva, která bude uzavřena mezi městem Žďár nad Sázavou a manžely P. a L. P., v předloženém znění
- prodej pozemku p. č. 8033/1, orná půda ve výměře 812 m2 v k.ú. Město Žďár a obci Žďár nad Sázavou z vlastnictví města Žďáru nad Sázavou do vlastnictví toho ze zájemců, který nabídne v elektronické aukci, konané 1.11.2016, nejvyšší kupní cenu, za účelem výstavby rodinného domu a dále rada města doporučuje zastupitelstvu města schválit Kupní smlouvu a smlouvu o zřízení předkupního práva, která bude uzavřena mezi městem Žďár nad Sázavou a tímto zájemcem.

Hlasování: Pro 8, proti 0, zdrž. 0

 

g) Rada města po projednání doporučuje zastupitelstvu města schválit odprodej pozemku ve vlastnictví města Žďáru nad Sázavou do vlastnictví manželů L. a Z. Š. (SJM), trvale bytem ZR 6, a to dle zhotoveného GP č. 4181-123/2016 z pův. pozemku p. č. 9462 nově odděleného pozemku označ. jako p. č. 9462/2 – ostatní plocha, jiná plocha ve výměře 46 m2v k. ú. Město Žďár, zapsaného v katastru nemovitostí u Katastrálního úřadu pro Vysočinu se sídlem v Jihlavě, Katastrální pracoviště Žďár nad Sázavou na LV č. 1, obec Žďár nad Sázavou, přilehlé části k p. č. 9461 - zahrada v k. ú. Město Žďár v chatové lokalitě „Krejdy“ – za účelem majetkoprávního vypořádání vztahů k užívanému pozemku.
- za kupní cenu obvyklou ve výši 20.700,-- Kč, tj. 450,-- Kč/m2

Hlasování: Pro 8, proti 0, zdrž. 0                            

 

h) Rada města po projednání doporučuje zastupitelstvu města schválit odprodej pozemku ve vlastnictví města Žďáru nad Sázavou do vlastnictví p. L. D., trvale bytem  ZR 3, a to dle zhotoveného GP č. 4181-123/2016 z pův. pozemku p. č. 9462 nově odděleného pozemku označ. jako p. č. 9462/1 – ostatní plocha, jiná plocha ve výměře 49 m2, zapsaného v katastru nemovitostí u Katastrálního úřadu pro Vysočinu se sídlem v Jihlavě, Katastrální pracoviště Žďár nad Sázavou na LV č. 1, obec Žďár nad Sázavou, přilehlé části k p. č. 9455 - zahrada v k. ú. Město Žďár v chatové lokalitě „Krejdy“ – za účelem majetkoprávního vypořádání vztahů k užívanému pozemku.
 - za kupní cenu obvyklou ve výši 22.050,-- Kč, tj. 450,-- Kč/m2

Hlasování: Pro 8, proti 0, zdrž. 0

 

i) Rada města po projednání doporučuje zastupitelstvu města ke schválení odprodej pozemku ve vlastnictví města Žďáru nad Sázavou do vlastnictví p. Z. K. bytem Stržanov, a to dle GP č. 332-115/2016 ze dne 17. 10. 2016 části z pův. p. č. 170 – ost. plocha, ost. komunikace nově odděleného pozemku označ. jako p. č. 170/2 – ost. plocha, jiná plocha ve výměře 50 m2 v k. ú. Stržanov – za účelem majetkoprávního vypořádání vztahů k pozemku po stavebních úpravách garáže u RD Stržanov čp. 11 na p. č. 168 a zahrady p. č. 169
- za kupní cenu obvyklou stanovenou znaleckým posudkem

Hlasování: Pro 8, proti 0, zdrž. 0

 

j) Rada města po projednání neschvaluje částečnou revokaci usnesení RM ze dne 21. 3. 2016 a doporučuje zastupitelstvu města neschválit částečnou revokaci ZM ze dne 31. 3. 2016 ve věci odprodeje pozemku ve vlastnictví města Žďáru nad Sázavou do vlastnictví Výchovného ústavu, základní školy, střední školy a střediska výchovné péče, Velké Meziříčí, K Rakůvkám 1 se sídlem K Rakůvkám 916/1, 594 01 Velké Meziříčí, a to části p. č. 738 – zastavěná plocha a nádvoří – dle GP č. 4051-14/2016 ze dne 23.2.2016 pro rozdělení pozemku z pův. p. č. 738 – zastav. plocha ve výměře 600 m2 oddělen díl ve výměře 73 m2, nově označen jako p. č. 738/2 – ost. pl., jiná plocha v k. ú. Město Žďár, zapsaného v katastru nemovitostí u Katastrálního úřadu pro Vysočinu se sídlem v Jihlavě, Katastrální pracoviště Žďár nad Sázavou na LV č. 1, obec Žďár nad Sázavou – za účelem zarovnání a sloučení plochy ke stávajícímu pozemku p. č. 737 – zastavěná plocha s objektem občanské vybavenosti č.p. 32 na části p. č. 737 v ul. Veselská 45, ZR 1, ve vlastnictví Výchovného ústavu, základní školy, střední školy a střediska výchovné péče, Velké Meziříčí, K Rakůvkám 1 se sídlem K Rakůvkám 916/1, 594 01 Velké Meziříčí v rámci majetkoprávního vypořádání vztahů v souvislosti s plánovanou rekonstrukcí objektu a následnou údržbou s tím, že schvaluje změnu výše kupní ceny, a to namísto původně schváleného prodeje pozemku za kupní cenu obvyklou ve výši celkem 131.400,-- Kč, tj. 1.800,-- Kč/m2 + platná sazba DPH nově takto:

- za kupní cenu zjištěnou dle ZP ve výši 35.840,-- Kč bez DPH, tj. 490,96 Kč/m2 bez DPH, tj. celkem 43.366,-- Kč včetně DPH, tj. 594,-- Kč/m2 včetně DPH

Hlasování: Pro 8, proti 0, zdrž. 0

 

k) Rada města schvaluje uzavření Smlouvy o bezúplatném převodu mezi městem Žďár nad Sázavou, jako převodcem a Hasičským záchranným sborem Kraje Vysočina,  se sídlem Ke Skalce 4960/32, 586 01 Jihlava, jako nabyvatelem, předmětem které je bezúplatný převod nakladače NAR 120P v pořizovací ceně 139.392,-- Kč, dle předloženého návrhu a doporučuje zastupitelstvu města Smlouvu o bezúplatném převodu schválit. 

Hlasování: Pro 8, proti 0, zdrž. 0

 

7. Usn. 818/2016/OP

Prodej pozemků v lokalitě Klafar, ul. Hrnčířská

Rada města po projednání doporučuje zastupitelstvu města ke schválení:

1) Pravidla postupu při prodeji pozemků v lokalitě Klafar III, část C1 – ulice Hrnčířská v předloženém znění

Hlasování: Pro 8, proti 0, zdrž. 0

 

2) 2. Vyhlášení záměru na prodej pozemků v k.ú. Město Žďár a obci Žďár nad Sázavou:

pozemek p.č. 8026/1, orná půda ve výměře 890 m2
pozemek p.č. 8027, orná půda ve výměře 876 m2
pozemek p.č. 8031, orná půda ve výměře 824 m2
pozemek p.č. 8032, orná půda ve výměře 815 m2
pozemek p.č. 8035, orná půda ve výměře 810 m2
pozemek p.č. 8037/5, orná půda ve výměře 774 m2

v souladu s Pravidly postupu při prodeji pozemků v lokalitě Klafar III, část C1 – ulice Hrnčířská

Hlasování: Pro 8, proti 0, zdrž. 0

 

3) Regulativy pro výstavbu rodinného domu Klafar III, část C1 (ul. Hrnčířská) v předloženém znění.

Hlasování: Pro 8, proti 0, zdrž. 0

 

8. Usn. 819/2016/OP

Byty a prostory sloužící podnikání

a) Rada města schvaluje uzavření smlouvy o nájmu bytu č. 10, umístěného v bytovém domě č.p. 1829 na ulici Revoluční č.or. 27, Žďár nad Sázavou, část Žďár nad Sázavou 3, který je součástí pozemku p.č. 1248 k.ú. Město Žďár. Smlouva o nájmu bytu bude uzavřena s paní A. V., dle předloženého návrhu. Smlouva o nájmu bytu bude uzavřena na dobu určitou 2 měsíců s tím, že v případě, že ze strany nájemkyně budou plněny povinnosti ze smlouvy o nájmu bytu vyplývající, bude nájemní poměr prodlužován za stejných podmínek. V případě, že povinnosti ze smlouvy o nájmu bytu ze strany nájemkyně plněny nebudou, ukládá rada města majetkoprávnímu odboru učinit kroky směřující k vyklizení bytu.

Hlasování: Pro 8, proti 0, zdrž. 0

 

b) Rada města schvaluje uzavření smlouvy o nájmu bytu č. 58, umístěného v bytovém domě č.p. 203 na ulici Libušínská  č.or. 11, Žďár nad Sázavou, část Žďár nad Sázavou 1, který je součástí pozemku p.č. 2117 k.ú. Město Žďár (dům s pečovatelskou službou). Smlouva o nájmu bytu bude uzavřena na dobu neurčitou s výší nájemného 49,46 Kč/m2/měs..

Hlasování: Pro 8, proti 0, zdrž. 0

 

d) Rada města rozhodla vypovědět smlouvu o nájmu bytu č. 21, umístěného v bytovém domě č.p. 1825 na ulici Brodská č.or. 11, Žďár nad Sázavou, část Žďár nad Sázavou 3, který je součástí pozemku p.č. 1244, v k.ú. Město Žďár, a ukládá starostovi města zajistit zpracování výpovědi.

Hlasování: Pro 8, proti 0, zdrž. 0

 

e) Rada města:

- nevyhovuje žádosti manželů M. a D. S. o uzavření smlouvy o nájmu bytu
- rozhodla podat žalobu na vyklizení bytu č.  22, umístěného v bytovém domě č.p. 1936 na ulici Brodská č.or. 35, Žďár nad Sázavou, část Žďár nad Sázavou 3, který je součástí pozemku p.č. 1276, v k.ú. Město Žďár, a ukládá starostovi města zajistit zpracování příslušné žaloby.

Hlasování: Pro 8, proti 0, zdrž. 0

 

f) Rada města schvaluje Dohodu o splátkách, která bude uzavřena mezi městem Žďár nad Sázavou a panem L. Z., v předloženém znění.

Hlasování: Pro 8, proti 0, zdrž. 0

 

g) Rada města souhlasí s umístěním sídla obchodní společnosti MUDr. J. B. s.r.o., se sídlem Studentská 1699/4, 591 01 Žďár nad Sázavou, založené notářským zápisem ze dne 12. 10. 2016, v budově  občanského vybavení č. p. 1699, na ulici Studentská ve Žďáře nad Sázavou, část Žďár nad Sázavou 4, která je součástí  pozemku p. č. 3362, zastavěná plocha a nádvoří,  v k.ú. Město Žďár a obci Žďár nad Sázavou, okres Žďár nad Sázavou.

Hlasování: Pro 8, proti 0, zdrž. 0

 

h) Rada města souhlasí s umístěním sídla spolku Sdružení rodičů při ZUŠ Františka Drdly, z.s. v budově  občanského vybavení č. p. 974, na Doležalově náměstí ve Žďáře nad Sázavou, část Žďár nad Sázavou 1, která je součástí  pozemku p. č. 342, zastavěná plocha a nádvoří,  v k.ú. Město Žďár a obci Žďár nad Sázavou, okres Žďár nad Sázavou.

Hlasování: Pro 8, proti 0, zdrž. 0

 

9. Usn. 820/2016/OF

Návrh na zhodnocení finančních prostředků

Rada města po projednání doporučuje zastupitelstvu města uzavření smlouvy na zhodnocení finančních prostředků s:

1) J&T Banka, a.s. Pobřežní 297/14, 186 00 Praha 8, IČ: 471 15 378 ve výši 25 mil. Kč

2) DRFG a.s., se sídlem Holandská 878/2, Štýřice, 639 00 Brno, IČ: 282 64 720 ve výši 25 mil. Kč v investičním horizontu 1 roku.

Hlasování: Pro 8, proti 0, zdrž. 0

 

10. Usn. 8231/2016/OF

Rozpočtové opatření č. 6/2016

Rada města po projednání doporučuje zastupitelstvu města ke schválení rozpočtové opatření č. 6/2016.

Hlasování: Pro 8, proti 0, zdrž. 0

 

11. Usn. 823/2016/MP

Schválení smlouvy o zabezpečení odborné praxe

Rada města po projednání schvaluje Smlouvu o zabezpečení odborné praxe pro účastníky rekvalifikačního kurzu pro pracovní činnost „Asistent prevence kriminality“, která bude uzavřena mezi městem Žďár nad Sázavou a společností Trivis – Centrum vzdělávání, s. r. o., v předloženém znění.

Hlasování: Pro 8, proti 0, zdrž. 0

 

12. Usn. 827/2016/OŠKS

Dotační programy pro rok 2017

Rada města po projednání doporučuje zastupitelstvu města schválit vyhlášení uvedených dotačních programů pro rok 2017 v předloženém znění:

KULTURA 2017 - 850 tis. Kč
VOLNÝ ČAS 2017 - 290 tis. Kč
SPORT 2017 - 3 700 tis. Kč
ORGANIZOVANÝ SPORT DOSPĚLÝCH 2017 - 800 tis. Kč
SPORTOVIŠTĚ 2017 - 1 790 tis. Kč

Hlasování: Pro 8, proti 0, zdrž. 0

 

13. Usn. 828/2016/OŠKS

Ředitelské volno na ZŠ ve Žďáře nad Sázavou

Rada města bere na vědomí vyhlášení ředitelského volna z organizačních důvodu dne 18. 11. 2016 na všech základních školách ve Žďáře nad Sázavou.

Hlasování: Pro 7, proti 0, zdrž. 0

 

14. Usn. 829/2016/OS

Pověření příspěvkové organizace Sociální služby města

Město Žďár nad Sázavou prohlašuje, že prostředky poskytnuté Sociálním službám města Žďár nad Sázavou, p. o., spadají pod Pověření Kraje Vysočina k zajištění dostupnosti poskytování sociálních služeb zařazením do sítě veřejně podporovaných sociálních služeb v Kraji Vysočina (dále jen „Pověření“) pro poskytovatele Sociální služby města Žďár nad Sázavou, p. o., IČ: 433 79 168, se sídlem Okružní 763/67, Žďár nad Sázavou, k zajištění dostupnosti sociálních služeb: pečovatelské služby – ID 3612996, denní stacionáře – ID 3255669, domovy pro seniory – ID 3875788, domovy se zvláštním režimem – ID 4016423, azylové domy - ID 9794876 a nízkoprahová zařízení pro děti a mládež – ID 7029718 zařazené v Krajské síti sociálních služeb Kraje Vysočina, vydaného Krajem Vysočina 29. 12. 2015, s tím, že veřejná finanční podpora přidělená na základě schválení rozpočtu města pro rok 2016 tvoří nedílnou součást jednotné vyrovnávací platby hrazené poskytovateli v souladu s Rozhodnutím Komise o použití čl. 106 odst. 2 Smlouvy o fungování Evropské unie na státní podporu ve formě vyrovnávací platby za závazek veřejné služby udělené určitým podnikům pověřeným poskytováním služeb obecného hospodářského zájmu (2012/21/EU). Město Žďár nad Sázavou prohlašuje, že se cítí vázáno všemi podmínkami, pravidly a zásadami, jimiž se řídí shora uvedené Pověření.

Hlasování: Pro 8, proti 0, zdrž. 0

 

15. Usn. 830/2016/OS

Komunitní plán sociálních služeb

Rada města se seznámila s postupem prací na aktualizaci Komunitního plánu sociálních služeb města Žďár nad Sázavou.

Rada města doporučuje zastupitelstvu města rozšířit platnost stávajícího Komunitního plánu sociálních služeb města Žďáru nad Sázavou pro období 2014 – 2016 i pro rok 2017.

Hlasování: Pro 8, proti 0, zdrž. 0

 

16. Usn. 831/2016/ORÚP

Stavební úpravy objektu č. p. 1101, parkování

Rada města bere na vědomí záměr Stavební úpravy objektu č. p. 1101 na ulici Neumannově a oceňuje navržený způsob využití, zároveň však z důvodu nedostatku parkovacích stání v lokalitě požaduje, aby návrh řešil stání v maximálním rozsahu na pozemku investora, nejen na pozemcích města.

Hlasování: Pro 8, proti 0, zdrž. 0

 

17. Usn. 822/2016/STAR

Vyhodnocení žádosti dotačního programu „Dotace od rady města“

a) Rada města schvaluje poskytnutí dotace z dotačního programu „Dotace od rady města“ žadatelům a ve výši uvedené v tabulce č. 1 – návrh na rozdělení z dotačního programu Dotace od rady města.

b) Rada města schvaluje neposkytnutí dotace z dotačního programu „Dotace od rady města“ žadatelům uvedeným v tabulce č. 2 – Návrh na neschválení dotace –administrativní nesoulad z dotačního programu od rady města.

c) Rada města schvaluje neposkytnutí dotace z dotačního programu „Dotace od rady města“ žadatelům uvedeným v tabulce č. 3 – Vzhledem k čerpání, k souběhu s jinými dotačními programy, návrh na nepřidělení dotace.

Hlasování: Pro 7, proti 1, zdrž. 0

 

18. Usn. 832/2016/STAR

Zapojení města Žďár nad Sázavou do projektu místní Agenda 21 (MA 21)

Rada města doporučuje zastupitelstvu města schválit zapojení města Žďár nad Sázavou do projektu místní Agenda 21 (MA 21).

Hlasování: Pro 8, proti 0, zdrž. 0

 

19. Ústní zpráva/STAR, MST

Hodnocení ředitelů PO města a organizační složky města

Rada města schvaluje mimořádné odměny ředitelům PO města a vedoucímu organizační složky Regionální muzeum za 1. pololetí 2016 na základě provedeného hodnocení.

Hlasování: Pro 7, proti 0, zdrž. 1

 

 

Ověřovatel:

Mgr. Ludmila Řezníčková v. r.

 

 

Mgr. Zdeněk Navrátil, v. r.  Ing. Josef Klement, v. r.
starosta města místostarosta města