Zápis z 53. schůze rady města konané dne 14. 11. 2016

zveřejněno: 21. 11. 2016

Počet přítomných členů:

9

 

Ověřovatel zápisu:

PhDr. Zdeněk Kulhánek

 

Schválený pořad 53. schůze rady města:

 1. Přijetí darů
 2. Byty a prostory sloužící podnikání
 3. Majetkoprávní jednání
 4. Problematika ČOV Žďár n. S.
 5. Informace fa SATT o centrálním zásobováním teplem
 6. Vyhlášení architektonické soutěže o návrh „Nádražní – městská třída“
 7. Revokace usnesení RM
 8. Smlouva TIC pro r. 2017
 9. Návrh rozpočtu na rok 2017 – 1. čtení
 10. Vyhodnocení činnosti Family a Senior Pointu
 11. Změna organizačního řádu
 12. Různé

 

 

PŘEHLED USNESENÍ

1. Usn. 842/2016/4.ZŠ

Přijetí daru

Rada města po projednání schvaluje přijetí daru Základní školou Žďár nad Sázavou, Švermova 4.

Hlasování: Pro 8, proti 0, zdrž. 0

 

2. Usn. 835/2016/OP

Byty a prostory sloužící podnikání

a) Rada města vyhlašuje záměr na pronájem bytu č. 4, umístěného v bytovém domě č.p. 1825 na ulici Brodská č.or. 11, Žďár nad Sázavou, část Žďár nad Sázavou 3, který je součástí pozemku p.č. 1244, v k.ú. Město Žďár v předloženém znění.

Hlasování: Pro 8, proti 0, zdrž. 0

 

b) Odloženo z projednání.

 

c) Rada města schvaluje uzavření smlouvy o nájmu bytu č. 77, umístěného v bytovém domě č.p. 203 na ulici Libušínská  č.or. 11, Žďár nad Sázavou, část Žďár nad Sázavou 1, který je součástí pozemku p.č. 2117 k.ú. Město Žďár (dům s pečovatelskou službou). Smlouva o nájmu bytu bude uzavřena na dobu neurčitou s výší nájemného 49,46 Kč/m2/měs..

Hlasování: Pro 8, proti 0, zdrž. 0

 

d) Rada města po projednání schvaluje uzavření dodatku č. 6 ke smlouvě o výpůjčce majetku, který je vybavením informačního a turistického centra umístěného v objektu č.p. 294 – Stará radnice ve Žďáře nad Sázavou. Dodatek č. 6 ke smlouvě o výpůjčce bude uzavřen mezi Městem Žďár nad Sázavou a p. B. N. na dobu určitou do 31. 12. 2017 v předloženém znění.

Hlasování: Pro 8, proti 0, zdrž. 0

 

e) Rada města schvaluje prodloužení vyhlášeného záměru na pronájem části prostor sloužících podnikání, které se nachází v objektu č.p. 165, na ulici Dolní č.or. 1, ve Žďáře nad Sázavou, část Žďár nad Sázavou 1, který je součástí pozemku parc. č. 3348, zastavěná plocha a nádvoří, v katastrální území Město Žďár, dle předloženého návrhu. Minimální výše nájemného je 1.000 Kč/m2/rok u kanceláří a 600 Kč/m2/rok u skladovacích ploch.

Hlasování: Pro 8, proti 0, zdrž. 0 

 

f) Rada města vyhlašuje záměr na udělení předchozího souhlasu s převodem nájmu části prostor sloužících podnikání, umístěných v objektu č.p. 1141, který je součástí pozemku parc. č. 6130/1, zastavěná plocha a nádvoří na ul. Nádražní č.or. 44 ve Žďáře nad Sázavou, část Žďár nad Sázavou 6, vše zapsáno u Katastrálního úřadu pro Vysočinu, Katastrální pracoviště Žďár nad Sázavou, na listu vlastnictví č. 1, pro obec Žďár nad Sázavou a katastrální území Město Žďár, které v souladu se Smlouvou o nájmu nebytového prostoru ze dne 9.5.1994 včetně dodatků č. 1 - 4 užívá A. P. Nájem bude převeden z podnikající fyzické osoby A. P. na podnikající fyzickou osobu I.P. Rosička   IČ 111580098.

Hlasování: Pro 8, proti 0, zdrž. 0

 

3. Usn. 834/206/OP

Majetkoprávní jednání

a) Rada města po projednání schvaluje vyhlášení záměru na odprodej pozemku ve vlastnictví města Žďáru nad Sázavou, zapsaného v katastru nemovitostí u Katastrálního úřadu pro Vysočinu se sídlem v Jihlavě, Katastrální pracoviště Žďár nad Sázavou na LV č. 1, obec Žďár nad Sázavou, a to části p. č. 193 v k. ú. Město Žďár ve výměře cca 4 m2v k. ú. Město Žďár (dle mapového podkladu) – za účelem přístavby rodinního domu, zabránění vzniku stavební proluky a nevyužitelného území v rámci předprojektové přípravy k přístavbě RD na p. č. 190, 194/3 a 194/4 v k. ú. Město Žďár v lokalitě ul. Veselská, ZR 1 s tím, že přesná výměra prodávaného pozemku bude určena po zaměření oddělovacím GP.

Hlasování: Pro 8, proti 0, zdrž. 0

 

b) Rada města po projednání schvaluje pronájem pozemku ve vlastnictví města Žďáru nad Sázavou manželům Bc. F. a J. N. ZR , a to p. č. 570/13 – ost. plocha, jiná plocha v k. ú. Zámek Žďár, zapsaného v katastru nemovitostí u Katastrálního úřadu pro Vysočinu se sídlem v Jihlavě, Katastrální pracoviště Žďár nad Sázavou na LV č. 1, obec Žďár nad Sázavou - části ve výměře 15 m2– za účelem užívání zahrádky a dále výpůjčku části tohoto pozemku ve výměře 42 m2– za účelem užívání a údržby zatravněného pozemku u bytového domu čp. 249 na p. č. 570/191  ZR 2 – vše v k. ú. Zámek Žďár (dle mapového podkladu).
Nájemní smlouva a smlouva o výpůjčce bude uzavřena na dobu neurčitou s tříměsíční výpovědní lhůtou. Nájemné ve výši 20,-- Kč/m2 ročně.

Hlasování: Pro 8, proti 0, zdrž. 0

 

c) Rada města po projednání schvaluje uzavření Dodatku č. 2 k Nájemní smlouvě ze dne 30. 4. 2004 včetně Dodatku č. 1 ze dne 31. 10. 2014 k uvedené NS uzavřené mezi městem Žďár nad Sázavou - jako pronajímatelem a společností O2 Czech Republic a.s. se sídlem Praha 4, Za Brumlovkou 266/2, 140 22 Praha 4 – jako nájemcem, týkající se pronájmu částí pozemků ve vlastnictví města Žďáru nad Sázavou, nacházejících se v jednotlivých lokalitách města, za účelem využití pro umístění a provozování veřejných telefonních automatů (VTA) ve vlastnictví společnosti O2 CR a.s., a to snížení na současný počet 6 ks VTA z důvodu ukončení provozování některých veřejných telefonních automatů v počtu 3 ks a odstranění z pronajatých pozemků na území města Žďáru nad Sázavou s účinností od 1. 1. 2017.

Hlasování: Pro 8, proti 0, zdrž. 0

 

d) Rada města po projednání schvaluje uzavření smlouvy o zřízení věcného břemene - služebnosti na pozemcích ve vlastnictví města Žďáru nad Sázavou mezi Společenstvím vlastníků domu Pelikánova 51 se sídlem Pelikánova 1655/51, ZR 7, v zastoupení pověřeného vlastníka - ZELENÁ HORA, stavební bytové družstvo se sídlem Brněnská 1146/30, Žďár nad Sázavou 1 – jako oprávněným a městem Žďár nad Sázavou – jako povinným, a to na částech p. č. 4323 a 4324 v k. ú. Město Žďár – za účelem umístění bezbariérového přístupu do bytového domu č.p. 1655 na p. č. 4321 – úprava sklonu a rozšíření přístupové komunikace na pozemku p. č. 4323, umístění rozšířené přístupové komunikace do pozemku p. č. 4324 a vybudování jejího zastřešení s přesahem nad pozemek p. č. 4323 a 4324, úprava napojení odvodňovací přípojky na pozemku p. č. 4324 a umístění nové opěrné stěny na p. č. 4323 a 4324 - vše v k. ú. Město Žďár v lokalitě ul. Pelikánova 51, ZR 7 v rámci uvedených stavebních úprav BD včetně přístupu a příjezdu k uvedenému byt. domu a případných dalších oprav, údržby, rekonstrukce a modernizace byt. domu ve prospěch oprávněného.
Právo odpovídající věcnému břemenu – služebnosti se zřizuje za jednorázovou neopakující se úplatu ve výši 10.000,-- Kč + platná sazba DPH.

Hlasování: Pro 8, proti 0, zdrž. 0

 

e) Rada města po projednání schvaluje uzavření smlouvy o zřízení věcného břemene – služebnosti, mezi městem Žďár nad Sázavou – jako povinným a Společenstvím vlastníků domu Neumannova 19, 21, 23 se sídlem Neumannova 2049, ZR 4 – jako oprávněným - na pozemku ve vlastnictví města Žďáru nad Sázavou, zapsaného v katastru nemovitostí u Katastrálního úřadu pro Vysočinu se sídlem v Jihlavě, Katastrální pracoviště Žďár nad Sázavou na LV č. 1, obec Žďár nad Sázavou v k. ú. Město Žďár v lokalitě ul. Neumannova, ZR 4, a to na části p. č. 3732 v šíři cca 2 m kolem uvedeného byt. domu – za účelem umístění zavěšených předsazených samonosných lodžií na západním průčelí stávajícího BD včetně výměny zateplení severní štítové stěny a přeskládání betonových dlaždic stávajícího okapového chodníku v rámci stavby: „Zavěšené lodžie Neumannova 19, 21, 23 Žďár n. Sáz.“ včetně přístupu a příjezdu za účelem jejího provozování, údržby, oprav a případné další rekonstrukce ve prospěch oprávněného.
Právo odpovídající věcnému břemenu – služebnosti se zřizuje za jednorázovou neopakující se úplatu ve výši 10.000,-- Kč + platná sazba DPH.

Hlasování: Pro 8, proti 0, zdrž. 0

 

f) Rada města po projednání schvaluje uzavření smlouvy o zřízení věcného břemene – služebnosti umístění přeložky přípojky kanalizace, mezi městem Žďár nad Sázavou – jako povinným a společností SATT a. s. se sídlem Okružní 1889/11, ZR 3 – jako oprávněným - na pozemku ve vlastnictví města Žďáru nad Sázavou, a to na části p. č. 1969/2, zapsaného v katastru nemovitostí u Katastrálního úřadu pro Vysočinu se sídlem v Jihlavě, Katastrální pracoviště Žďár nad Sázavou na LV č. 1, obec Žďár nad Sázavou v k. ú. Město Žďár v lokalitě ul. Okružní, ZR 3 – v rámci stavby: „Přeložka přípojky kanalizace pro areál SATT a.s. Žďár nad Sázavou“ - včetně přístupu a příjezdu za účelem jejího provozování, údržby, oprav a případné další rekonstrukce ve prospěch oprávněného.
Právo odpovídající věcnému břemenu – služebnosti umístění přeložky přípojky kanalizace se zřizuje za jednorázovou neopakující se úplatu ve výši 10.000,-- Kč + platná sazba DPH.

Hlasování: Pro 8, proti 0, zdrž. 0

 

g) Rada města po projednání schvaluje uzavření smlouvy o zřízení věcného břemene – služebnosti umístění horkovodu, mezi městem Žďár nad Sázavou – jako povinným a společností SATT a. s. se sídlem Okružní 1889/11, ZR 3 – jako oprávněným - na pozemcích ve vlastnictví města Žďáru nad Sázavou, a to na částech p. č.  6195, 6198/1, 6199, 6200 a 6209/4, zapsaných v katastru nemovitostí u Katastrálního úřadu pro Vysočinu se sídlem v Jihlavě, Katastrální pracoviště Žďár nad Sázavou na LV č. 1, obec Žďár nad Sázavou v k. ú. Město Žďár v lokalitě ul. Palachova, ZR 6, v souvislosti s akcí: „Žďár nad Sázavou, ul. Nádražní – šachta N3-N6 rekonstrukce horkovodu“ - včetně přístupu a příjezdu za účelem jejího provozování, údržby, oprav a případné další rekonstrukce ve prospěch oprávněného.
Právo odpovídající věcnému břemenu – služebnosti umístění horkovodu se zřizuje za jednorázovou neopakující se úplatu ve výši 10.000,-- Kč + platná sazba DPH.

Hlasování: Pro 8, proti 0, zdrž. 0

 

h) Rada města po projednání schvaluje uzavření smlouvy o zřízení věcného břemene – služebnosti umístění přípojky optického kabelu, mezi městem Žďár nad Sázavou – jako povinným a společností SATT a. s. se sídlem Okružní 1889/11, ZR 3 – jako oprávněným - na pozemcích ve vlastnictví města Žďáru nad Sázavou, a to na částech p. č. 6186/4, 6196/1, 6198/1, 6199, 6200 a 6209/4, zapsaných v katastru nemovitostí u Katastrálního úřadu pro Vysočinu se sídlem v Jihlavě, Katastrální pracoviště Žďár nad Sázavou na LV č. 1, obec Žďár nad Sázavou v k. ú. Město Žďár v lokalitě ul. Nádražní, ZR 6 - za účelem umístění vedení kabelového rozvodu TV v rámci akce: „Přípojka kabelového rozvodu pro Auto… ul. Nádražní, Žďár nad Sázavou“ z důvodu rekonstrukce horkovodu a přípojky kabelového rozvodu - včetně přístupu a příjezdu za účelem jejího provozování, údržby, oprav a případné další rekonstrukce ve prospěch oprávněného.
Právo odpovídající věcnému břemenu – služebnosti umístění přípojky kabelového rozvodu se zřizuje za jednorázovou neopakující se úplatu ve výši 10.000,-- Kč + platná sazba DPH.

Hlasování: Pro 8, proti 0, zdrž. 0

 

i) Rada města po projednání schvaluje uzavření smlouvy o zřízení věcného břemene – služebnosti umístění přeložky optického kabelu, mezi městem Žďár nad Sázavou – jako povinným a společností SATT a. s. se sídlem Okružní 1889/11, ZR 3 – jako oprávněným - na pozemku ve vlastnictví města Žďáru nad Sázavou, a to na části p. č. 4669/1, zapsaného v katastru nemovitostí u Katastrálního úřadu pro Vysočinu se sídlem v Jihlavě, Katastrální pracoviště Žďár nad Sázavou na LV č. 1, obec Žďár nad Sázavou v k. ú. Město Žďár v lokalitě ul. Špálova, ZR 6 - za účelem umístění přeložky optického kabelu pro objekt č.p. 1660 na p. č. 4577 - v rámci akce „Přeložka optického kabelu“ pro rozšíření objektu v rámci přestavby bývalé kotelny na byt. jednotku (O. P. , S. Č.) ul. Špálova, Žďár nad Sázavou 7 - včetně přístupu a příjezdu za účelem jejího provozování, údržby, oprav a případné další rekonstrukce ve prospěch oprávněného.
Právo odpovídající věcnému břemenu – služebnosti umístění přeložky optického kabelu se zřizuje za jednorázovou neopakující se úplatu ve výši 10.000,-- Kč + platná sazba DPH.

Hlasování: Pro 8, proti 0, zdrž. 0

 

j) Rada města po projednání schvaluje uzavření smlouvy o zřízení věcného břemene – služebnosti mezi městem Žďár nad Sázavou – jako povinným a společností E.ON Distribuce, a. s. se sídlem F. A. Gerstnera 2151/6, České Budějovice zastoupenou na základě plné moci spol. E.ON ČR, s. r. o. se sídlem F. A. Gerstnera 2151/6, 370 49 České Budějovice – jako oprávněným, a to na pozemcích ve vlastnictví města Žďáru nad Sázavou - na částech p. č. 260/3, 260/4, 643 a 649/1 v k. ú. Zámek Žďár, zapsaných v katastru nemovitostí u Katastrálního úřadu pro Vysočinu se sídlem v Jihlavě, Katastrální pracoviště  Žďár nad Sázavou na LV č. 1, obec Žďár nad Sázavou - za účelem umístění distribuční soustavy v rámci stavby: „Žďár n. Sáz., Santiniho: VN61, o. Hamry, T53-VN99“ – kabelové vedení VN v lokalitě mezi čerpací stanicí PH a areálem firmy TOKOZ ul. Santiniho, ZR 2, včetně přístupu a příjezdu za účelem provozu, údržby, oprav a rekonstrukce uvedené distribuční soustavy ve prospěch oprávněného.
Právo odpovídající věcnému břemenu – služebnosti umístění distribuční soustavy se zřizuje za jednorázovou neopakující se úplatu ve výši 10.000,-- Kč + platná sazba DPH.

Hlasování: Pro 8, proti 0, zdrž. 0

 

4. Ústní zpráva/VAS,SVAK

Problematika ČOV Žďár nad Sázavou

Rada města bere na vědomí informace o připravovaném zadání studie úprav ČOV Žďár nad Sázavou.

Hlasování: Pro 8, proti 0, zdrž. 0

 

5. Usn. 836/2016/MA, ORÚP

Vyhlášení Architektonické soutěže o návrh „Nádražní – městská třída“

Rada města po projednání schvaluje vyhlášení Architektonické soutěže o návrh „Nádražní  - městská třída“.

Hlasování: Pro 9, proti 0, zdrž. 0

 

6. Ústní zpráva

Informace fa SATT o centrálním zásobování teplem

Rada města bere na vědomí informace o centrálním zásobování teplem ve Žďáře nad Sázavou a porovnání s ostatními zdroji tepla.

Hlasování: Pro 9, proti 0, zdrž. 0

 

7. Usn. 938/2016/ŠKS

Revokace usnesení

Rada města po projednání schvaluje revokaci usnesení rady města ze dne 16. 5. 2016, č. j. 652/2016/ŠKS s tím, že se z uvedené první části usnesení vypouští slova „ze sponzoringu rady města“ a nahrazuje se slovy „z položky Dotační program uvolněných zastupitelů“.

Hlasování:  Pro 9, proti 0, zdrž. 0

 

8. Usn. 837/2016/ŠKS

Smlouva TIC

Rada města po projednání schvaluje uzavření Smlouvy o zajištění provozu Turistického informačního centra města Žďár nad Sázavou mezi městem Žďár nad Sázavou a panem B. N. v roce 2017 v předloženém znění.

Hlasování: Pro 8, proti 0, zdrž. 1

 

9. Usn. 838/2016/OF

Návrh rozpočtu města na rok 2017

Rada města po projednání bere na vědomí návrh rozpočtu roku 2017 a ukládá odboru finančnímu zapracovat změny dle projednaných požadavků.

Hlasování: Pro 9, proti 0, zdrž.  0

 

10. Usn. 843/2016/OS

Vyhodnocení činností Family a Senior Pointu

Rada města bere na vědomí zprávu Kolpingova díla České republiky z. s. o činnosti Family a Senior Pointu ve Žďáře nad Sázavou, která je přílohou materiálu.

Hlasování: Pro 9, proti 0, zdrž. 0

 

Rada města po projednání schvaluje vyhlášení výběrového řízení na provoz Senior Pointu na období od 1. 1. 2017 do 31. 12. 2017 v upraveném znění.

Hlasování: Pro 6, proti 0, zdrž. 3

 

11. Usn. 8402/2016/Taj.

Změna organizačního řádu

Rada města po projednání schvaluje změnu Organizačního řádu MěÚ dle předloženého návrhu s účinností od 1. 1. 2017.

Hlasování: Pro 9, proti 0 , zdrž. 0

 

 

Ověřovatel:

PhDr. Zdeněk Kulhánek  v. r.

 

 

Mgr. Zdeněk Navrátil, v. r.  Ing. Josef Klement, v. r.
starosta města místostarosta města