Zápis z 54. schůze rady města konané dne 28. 11. 2016

zveřejněno: 2. 12. 2016

Počet přítomných členů:

8

 

Omluven:

Ing. Martin Mrkos

 

Ověřovatel zápisu:

Rostislav Dvořák

 

Schválený pořad 54. schůze rady města:

 1. Dodatek veřejnoprávní smlouvy
 2. Zmocnění opatrovníkem
 3. Strategický plán sociálního začleňování a MPI
 4. Nemotorová doprava – návrhu postupu pracovní skupiny
 5. Sociální zázemí fotbalového stadionu – žádost o dotace
 6. Rozpočtové opatření PO Activ SVČ
 7. Změna zařazení Activ-SVČ do sítě škol
 8. Rozpočtové opatření PO MŠ
 9. Rozpočtové opatření PO ZŠ Komenského 6
 10. Vyřazení majetku  PO Palachova
 11. Vyřazení majetku  PO Palachova
 12. Přesun mezi položkami rozpočtu ZŠ Palachova
 13. Rozpočtové opatření PO ZŠ Komenského 2
 14. Majetkoprávní jednání RM
 15. Majetkoprávní jednání ZM
 16. Byty a prostory sloužící podnikání
 17. Obecně závazná vyhláška č. 4/2016 o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů
 18. Family a Senior Point
 19. Doplnění pořadníku DPS
 20. Návrh rozpočtu města 2017
 21. Vyhodnocení žádostí dotačního programu Dotace uvolněných zastupitelů
 22. Darovací smlouva E.ON
 23. Výběrové řízení na ředitele/ku KMJS
 24. Různé

 

PŘEHLED USNESENÍ

 

1. Usn. 860/2016/OS

Dodatek veřejnoprávní smlouvy

Rada města po projednání doporučuje zastupitelstvu města schválit Dodatek č. 1 k veřejnoprávní smlouvě o poskytnutí dotace z rozpočtu města, který bude uzavřen mezi městem a:

  • Svazem důchodců ČR, 1. MO Žďár nad Sázavou
  • Svaz postižených civilizačními chorobami v ČR, z. s., základní organizace Žďár nad Sázavou v předloženém znění

Hlasování: Pro 6, proti 0, zdrž. 0

 

2. Usn. 865/2016/OS

Pověření výkonem opatrovníka

Rada města po projednání pověřuje výkonem funkce opatrovníka panu Kamilu Kořínkovi pracovnici sociálního odboru MěÚ Žďár nad Sázavou, paní Mgr. Petru Pilnou.

Hlasování: Pro 8, proti 0, zdrž. 0

 

3. Usn. 859/2016/OS

Strategický plán sociálního začleňování a MPI

Rada města po projednání doporučuje zastupitelstvu města schválit Strategický plán sociálního začleňování včetně Místního plánu inkluze, který je integrální přílohou dokumentu.

Hlasování: Pro 8, proti 0, zdrž. 0

 

4. Usn. 866/2016/ORÚP/KRMŽP

Nemotorová doprava – návrh postupu pracovní skupiny

Rada města po projednání ukládá městskému úřadu, odboru komunálních služeb, odboru dopravy, oddělení projektů a komunikace a odboru školství, kultury a sportu zajistit realizaci dílčích kroků podle návrhu pracovní skupiny Nemotorová doprava a informovat radu do 31. 5. 2017.

Hlasování: Pro 8, proti 0, zdrž. 0

 

5. Usn. 863/2016/ORÚP

Sociální zázemí fotbalového stadionu a tenisového areálu – žádost o dotace

Rada města po projednání schvaluje přípravu „Revitalizace sportovní zóny ve Žďáře n. S. – 1. etapa, sociální zázemí fotbalového stadionu a tenisového areálu“ a podání žádosti  o dotaci s předpokládaným čerpáním finančních prostředků cca  ve výši 70 mil. Kč (včetně DPH).      

Hlasování: Pro 8, proti 0, zdrž. 0

 

6. Usn. 844/2016/Active-SVČ

Rozpočtové opatření

Rada města po projednání schvaluje rozpočtové opatření PO Active-středisko volného času dle přílohy.

Hlasování: Pro 8, proti 0, zdrž. 0

 

7. Usn. 845/2016/Active-SVČ

Změna zařazení školského zařízení Active-středisko volného času, příspěvková organizace, Dolní 3, 591 01  Žďár nad Sázavou do sítě škol

Rada města po projednání:

  • Schvaluje změnu zařazení školského zařízení Active-středisko volného času, příspěvková organizace do sítě škol
  • Schvaluje místa poskytovaného vzdělání nebo školských služeb

Hlasování: Pro 8, proti 0, zdrž. 0

 

8. Usn. 848/2016/POMŠ

Rozpočtové opatření PO MŠ Žďár nad Sázavou

Rada města po projednání schvaluje rozpočtové opatření PO MŠ Žďár nad Sázavou dle přílohy.

Hlasování: Pro 8, proti 0, zdrž. 0

 

9. Usn. 850/2016/3.ZŠ

Rozpočtové opatření

Rada města po projednání schvaluje rozpočtové opatření PO ZŠ Komenského 6.

Hlasování: Pro 8, proti 0, zdrž. 0

 

10. Usn. 851/2016/ZŠ Pal.

Vyřazení majetku

Rada města po projednání schvaluje vyřazení a následnou ekologickou likvidaci nefunkčního majetku ve výši 83.504,50 Kč.

Hlasování: Pro 8, proti 0, zdrž. 0

 

11. Usn. 852/2016/ZŠ Pal.

Vyřazení majetku

Rada města po projednání schvaluje vyřazení a následnou ekologickou likvidaci nefunkčního majetku ve výši 449.904 Kč.

Hlasování: Pro 7, proti 0, zdrž. 0

 

12. Usn. 853/2016/ZŠ Pal.

Přesun mezi položkami rozpočtu ZŠ

Rada města po projednání schvaluje přesun prostředků na rok 2016 dle předloženého návrhu.

Hlasování: Pro 8, proti 0, zdrž. 0

 

13. Usn. 862/2016/2.ZŠ

Rozpočtová opatření PO Základní škola Žďár nad Sázavou, Komenského 2

Rada města po projednání schvaluje rozpočtová opatření PO Základní škola Žďár nad Sázavou, Komenského 2.

Hlasování: Pro 8, proti 0, zdrž. 0

 

14. Usn. 854/2016/OP

Majetkoprávní jednání RM

a) Rada města po projednání schvaluje vyhlášení záměru na pronájem pozemku ve vlastnictví města Žďáru nad Sázavou, a to p. č. 6708 – zastavěná plocha ve výměře 18 m2 v k. ú. Město Žďár, zapsaného v katastru nemovitostí u Katastrálního úřadu pro Vysočinu se sídlem v Jihlavě, Katastrální pracoviště Žďár nad Sázavou na LV č. 1, obec Žďár nad Sázavou, v lokalitě „U ZDARU“ ul. Jihlavská, ZR 1 – pod řadovou PREFA garáží – za účelem majetkoprávního vypořádání vztahů k pozemku jiného vlastníka (stavba na cizím pozemku) v souvislosti se změnou vlastníka předmětné garáže.

Hlasování: Pro 7, proti 0, zdrž. 0

 

b) Rada města schvaluje kupní smlouvu, která bude uzavřena mezi městem Žďár nad Sázavou a Ing. M. Ž., Brno, v předloženém znění.

Hlasování: Pro 6, proti 0, zdrž. 2

 

c) Rada města po projednání schvaluje uzavření smlouvy o zřízení věcného břemene – služebnosti mezi městem Žďár nad Sázavou – jako povinným a společností E.ON Distribuce, a. s. se sídlem F. A. Gerstnera 2151/6, České Budějovice zastoupenou na základě plné moci spol. E.ON ČR, s. r. o. se sídlem F. A. Gerstnera 2151/6, 370 49 České Budějovice – jako oprávněným, a to na pozemcích ve vlastnictví města Žďáru nad Sázavou - na částech p. č. 1218 a 1220/1, zapsaných v katastru nemovitostí u Katastrálního úřadu pro Vysočinu se sídlem v Jihlavě, Katastrální pracoviště  Žďár nad Sázavou na LV č. 1, obec Žďár nad Sázavou, k. ú. Město Žďár - za účelem umístění distribuční soustavy – kabelového vedení NN v rámci stavby: „Žďár n. Sáz., Komenského: obnova kabelu NN“ – nová zemní kabelová přípojka NN v lokalitě ul. Komenského, ZR 3, včetně přístupu a příjezdu za účelem provozu, údržby, oprav a rekonstrukce uvedené distribuční soustavy ve prospěch oprávněného.
Právo odpovídající věcnému břemenu – služebnosti umístění a provozování distribuční soustavy se zřizuje za jednorázovou neopakující se úplatu ve výši 10.000,-- Kč + platná sazba DPH.

Hlasování: Pro 8, proti 0, zdrž. 0

 

15. Usn. 855/2016/OP

Majetkoprávní jednání ZM

a) Rada města doporučuje zastupitelstvu městake schválení prodej pozemku p. č. 6003, zastavěná plocha a nádvoří, jehož součástí je stavba č.p. 2235 (objekt k bydlení) na ulici Palachova ve Žďáře nad Sázavou, část Žďár nad Sázavou 6, vše v k. ú. Město Žďár a obci Žďár nad Sázavou, z vlastnictví města Žďáru nad Sázavou do vlastnictví bytového družstva Bytové družstvo Palachova 2235/72, se sídlem Palachova 2235/72, Žďár nad Sázavou, PSČ 591 01, IČ 28296931  (dále jen bytové družstvo Palachova 2235/72), za kupní cenu v celkové výši 19.244.615 Kč. Zastupitelstvo města dále schvaluje uzavření Kupní smlouvy, která bude uzavřena mezi městem Žďár nad Sázavou jako prodávajícím a bytovým družstvem Bytové družstvo Palachova 2235/72 jako kupujícím, a která bude uzavřena v souladu se Smlouvou o uzavření budoucí kupní smlouvy o prodeji nemovitostí ze dne 19. 9. 2008, která byla uzavřena mezi městem Žďár nad Sázavou jako budoucím prodávajícím a bytovým družstvem Palachova 2235/72 jako budoucím kupujícím, v předloženém znění.

Hlasování: Pro 8, proti 0, zdrž. 0

 

b) Rada města doporučuje zastupitelstvu městake schválení nabytí pozemku do vlastnictví města Žďáru nad Sázavou z vlastnictví p. J.N. Luka nad Jihlavou, a to části pozemku p. č. 8952 – orná půda ve výměře cca 820 m2 v k. ú. Město Žďár (dle mapového podkladu), zapsaného v katastru nemovitostí u Katastrálního úřadu pro Vysočinu se sídlem v Jihlavě, Katastrální pracoviště Žďár nad Sázavou na LV č. 1646, obec Žďár nad Sázavou - za účelem obnovení části městské cesty p. č. 8927 v k. ú. Město Žďár pro příjezd k chatám pod rybníkem Siglovec (směr Jámy) a rozšíření sjezdu pro větší vozidla nebo zemědělskou techniku s tím, že přesná výměra prodávaného pozemku bude určena po zaměření oddělovacím GP.
- za kupní cenu obvyklou ve výši 160,-- Kč/m2

Hlasování: Pro 8, proti 0, zdrž. 0

 

c) 1. Rada města doporučuje zastupitelstvu města ke schválení Kupní smlouvu, která bude uzavřena mezi panem Ing. L.S., Žďár nad Sázavou  a městem Žďár nad Sázavou, předmětem které je převod části pozemku p. č. 8701/1, nově geometrickým plánem pro rozdělení pozemku č. 4201-123/2016  označené jako pozemek p. č. 8701/12, orná půda ve výměře 1 320 m2, v k. ú. Město Žďár a obci Žďár nad Sázavou, do vlastnictví města Žďáru nad Sázavou, v předloženém znění.

2. Rada města doporučuje zastupitelstvu města ke schválení nabytí části pozemku p. č. 8701/1, nově geometrickým plánem pro rozdělení pozemku č. 4201-123/2016 označené jako pozemek p. č. 8701/11, orná půda ve výměře 1 980 m2, v k. ú. Město Žďár a obci Žďár nad Sázavou, z vlastnictví pana Ing. L.S. Žďár nad Sázavou, do vlastnictví města Žďáru nad Sázavou za kupní cenu ve výši 50 Kč/m2 a schvaluje Smlouvu o uzavření budoucí kupní smlouvy, která bude uzavřena mezi panem Ing. L.S.Žďár nad Sázavou  a městem Žďár nad Sázavou, předmětem které je převod části pozemku p. č. 8701/1, nově geometrickým plánem pro rozdělení pozemku č. 4201-123/2016 označené jako pozemek p. č. 8701/11, orná půda ve výměře 1 980 m2, v k. ú. Město Žďár a obci Žďár nad Sázavou, do vlastnictví města Žďáru nad Sázavou, v předloženém znění.  

3. Rada města doporučuje zastupitelstvu města ke schválení bezúplatné nabytí (dar) části pozemku p. č. 8937, orná půda ve výměře cca 541 m2 (dle mapového podkladu) v k. ú. Město Žďár a obci Žďár nad Sázavou, z vlastnictví pana Ing. L.S. Žďár nad Sázavou  do vlastnictví města Žďáru nad Sázavou s tím, že přesná výměra prodávaného pozemku bude určena po zaměření oddělovacím GP.

Hlasování: Pro 8, proti 0, zdrž. 0

 

d) Rada města po projednání doporučuje zastupitelstvu města schválit bezúplatný převod části pozemku p. č. 2043/1 v k. ú. Město Žďár a obci Žďár nad Sázavou, upřesněné geometrickým plánem pro rozdělení pozemku č. 4192-113/2016 ze dne 4. 11. 2016 jako pozemek p. č. 2043/9, ostatní plocha, jiná plocha, ve výměře 256 m2 v k. ú. Město Žďár, z vlastnictví města Žďáru nad Sázavou do vlastnictví Střední školy gastronomické Adolpha Kolpinga se sídlem U Klafárku 1685/3, ZR 3, IČ48897094, za účelem výstavby komunikace a RM doporučuje ZM schválit Smlouvu o uzavření budoucí darovací smlouvy, v předloženém znění.

Hlasování: Pro 8, proti 0, zdrž. 0

 

e) Rada města po projednání doporučuje zastupitelstvu města schválit budoucí bezúplatný převod části pozemku p. č. 2043/1 v k. ú. Město Žďár a obci Žďár nad Sázavou, upřesněné geometrickým plánem pro rozdělení pozemku č. 4192-113/2016 ze dne 4. 11. 2016 jako pozemek p. č. 2043/9, ostatní plocha, jiná plocha, ve výměře 256 m2 v k. ú. Město Žďár včetně na pozemku vybudované komunikace (včetně stavby dešťové kanalizace), z vlastnictví Střední školy gastronomické Adolpha Kolpinga se sídlem U Klafárku 1685/3, ZR 3, IČ48897094, do vlastnictví města Žďáru nad Sázavou a RM doporučuje ZM schválit Smlouvu o uzavření budoucí darovací smlouvy o bezúplatném převodu pozemku, který bude zhodnocen o stavbu komunikace,  v předloženém znění.

Hlasování: Pro 8, proti 0, zdrž. 0

 

f) Rada města nedoporučuje zastupitelstvu města využít předkupní právo k odkoupení garáže zapsané v katastru nemovitostí u Katastrálního úřadu pro Vysočinu se sídlem v Jihlavě, Katastrální pracoviště Žďár nad Sázavou na LV č. 8323, obec Žďár nad Sázavou, ve vlastnictví Ing. J.B., ZR , postavené na pozemku ve vlastnictví města Žďáru nad Sázavou p. č. 6585 - zastavěná plocha ve výměře 19 m2, zapsaném v katastru nemovitostí u Katastrálního úřadu pro Vysočinu se sídlem v Jihlavě, Katastrální pracoviště Žďár nad Sázavou na LV č. 1, obec Žďár nad Sázavou, k. ú. Město Žďár, za kupní cenu ve výši 147.000 Kč.

Hlasování: Pro 8, proti 0, zdrž. 0

 

g) Rada města po projednání doporučuje zastupitelstvuměsta schválit prodloužení termínu, sjednaného v Kupní smlouvě a smlouvě o zřízení předkupního práva, uzavřené mezi městem Žďár nad Sázavou a společností POLABSKÁ STAVEBNÍ CZ, s.r.o. se sídlem Oseček 87, 289 41 Poděbrady, ze dne 13. 12. 2013, na prodej pozemku p. č. 9513/10 – orná půda ve výměře 6 240 m2 v k. ú. Město Žďár, zapsaného v katastru nemovitostí u Katastrálního úřadu pro Vysočinu se sídlem v Jihlavě, Katastrální pracoviště Žďár nad Sázavou na LV č. 11414, obec Žďár nad Sázavou, uvedeného v čl. V. smlouvy resp. prodloužení dle čl. V. Dodatku č. 1 ze dne 30. 11. 2015 k uvedené smlouvě, tj. doby výstavby novostavby objektu (původně stanoveného do 31. 12. 2015, prodlouženého do 31. 12. 2016), a to nově do 30. 4. 2017 – na základě žádosti společnosti POLABSKÁ STAVEBNÍ CZ, s.r.o. se sídlem Oseček 87, 289 41 Poděbrady.

Hlasování: Pro 8, proti 0, zdrž. 0

 

16. Usn. 856/2016/OP

Byty a prostory sloužící podnikání

a) Rada města schvaluje změnu nájmu bytu č. 23, umístěného v bytovém domě č.p. 1829 na ulici Revoluční č.or. 27, Žďár nad Sázavou, část Žďár nad Sázavou 3, který je součástí pozemku p.č. 1248, v k.ú. Město Žďár, z doby určité na dobu neurčitou.

Hlasování: Pro 8, proti 0, zdrž. 0

 

b) Rada města schvaluje změnu nájmu bytu č. 8, umístěného v bytovém domě č.p. 1932 na ulici Brodská č.or. 43, Žďár nad Sázavou, část Žďár nad Sázavou 3, který je součástí pozemku p.č. 1275, v k.ú. Město Žďár, z doby určité na dobu neurčitou.

Hlasování: Pro 8, proti 0, zdrž. 0

                                                    

c) Rada města schvaluje změnu nájmu bytu č. 36, umístěného v bytovém domě č.p. 1936 na ulici Brodská č.or. 35, Žďár nad Sázavou, část Žďár nad Sázavou 3, který je součástí pozemku p.č. 1276, v k.ú. Město Žďár, z doby určité na dobu neurčitou.

Hlasování: Pro 8, proti 0, zdrž. 0

 

d) Rada města schvaluje uzavření smlouvy o nájmu bytu č. 14, umístěného v bytovém domě č.p. 1876 na ulici Brodská č.or. 27, Žďár nad Sázavou, část Žďár nad Sázavou 3, který je součástí pozemku p.č. 1261 k.ú. Město Žďár. Smlouva o nájmu bytu bude uzavřena s p. K. G., dle předloženého návrhu. Smlouva o nájmu bytu bude uzavřena na dobu určitou 2 měsíců s tím, že v případě, že ze strany nájemkyně budou plněny povinnosti ze smlouvy o nájmu bytu vyplývající, bude nájemní poměr prodlužován za stejných podmínek. V případě, že povinnosti ze smlouvy o nájmu bytu ze strany nájemkyně plněny nebudou, ukládá rada města majetkoprávnímu odboru učinit kroky směřující k vyklizení bytu.

Hlasování: Pro 8, proti 0, zdrž. 0

 

e) Rada města schvaluje podnájem bytu č. 10, umístěného v bytovém domě č.p. 2234 na ulici Palachova č.or. 70, Žďár nad Sázavou, část Žďár nad Sázavou 6, který je součástí pozemku p.č. 6009, v k.ú. Město Žďár, dle předloženého návrhu.

Hlasování: Pro 8, proti 0, zdrž. 0

 

f) Rada města schvaluje přechod nájmu bytu č. 19, umístěného v bytovém domě č.p. 1936 na ulici Brodská č.or. 35, Žďár nad Sázavou, část Žďár nad Sázavou 3, který je součástí pozemku p.č. 1276, v k.ú. Město Žďár, dle předloženého návrhu.

Hlasování: Pro 8, proti 0, zdrž. 0

 

g) Rada města rozhodla vypovědět smlouvu o nájmu bytu č. 35, umístěného v bytovém domě č.p. 1905 na ulici Brodská č.or. 33, Žďár nad Sázavou, část Žďár nad Sázavou 3, který je součástí pozemku p.č. 1277, v k.ú. Město Žďár, a ukládá starostovi města zajistit zpracování výpovědi.

Hlasování: Pro 8, proti 0, zdrž. 0

 

h) Rada města schvaluje prodloužení vyhlášeného záměru na pronájem prostor sloužících podnikání, které se nachází v objektu č.p. 294, který je součástí pozemku p.č. 1, zastavěná plocha a nádvoří, na náměstí Republiky ve Žďáře nad Sázavou, část Žďár nad Sázavou 1, vše zapsáno u Katastrálního úřadu pro Vysočinu, Katastrální pracoviště Žďár nad Sázavou, na listu vlastnictví č. 1 pro obec Žďár nad Sázavou a katastrální území město Žďár (Radniční restaurace), v celkové výměře 271,28 m2. Společně s tímto pronájmem je možné využít i část pozemku p.č. 214/1 v k.ú. Město Žďár k provozování letní zahrádky (v blízkosti kašny na náměstí Republiky). Záměr bude vyhlášen po dobu dvou měsíců.

Hlasování: Pro 8, proti 0, zdrž. 0

 

i) Rada města vyhlašuje záměr na udělení předchozího souhlasu s převodem nájmu části prostor sloužících podnikání, umístěných v budově bez č.p., která  je součástí pozemku p.č. 192/2, s převodem nájmu části prostor sloužících podnikání, umístěných v budově bez č.p., která stojí na pozemku p.č. 201, s převodem nájmu části prostor sloužících podnikání, umístěných v budově bez č.p., která  stojí na pozemku p.č. 211/2 a s převodem nájmu části prostor sloužících podnikání, umístěných v budově bez č.p., která  je součástí pozemku p.č. 221/3, na náměstí Republiky ve Žďáře nad Sázavou, část Žďár nad Sázavou 1, vše zapsáno u Katastrálního úřadu pro Vysočinu, Katastrální pracoviště Žďár nad Sázavou, na listu vlastnictví č. 1, pro obec Žďár nad Sázavou a katastrální území Město Žďár, které v souladu se Smlouvou o nájmu nebytového prostoru ze dne 17.2.2004, včetně dodatků č. 1-3 užívá Miloslav Odvárka, podnikající fyzická osoba IČ 15259692, se sídlem nám. Republiky 61/20, Žďár nad Sázavou. Nájem shora uvedených částí prostor sloužících podnikání bude převeden z fyzické osoby Miloslava Odvárky,  IČ 15259692 se sídlem nám. Republiky 61/20, Žďár nad Sázavou na společnost ODAS ODVÁRKA s.r.o., se sídlem Jihlavská 2208/22, Žďár nad Sázavou, PSČ 591 01, IČ 04588941, a to v souvislosti s převodem podnikatelské činnosti, jíž prostory slouží.

Hlasování: Pro 6, proti 1, zdrž. 1

 

17. Usn. 858/2016/OKS

Obecně závazná vyhláška č. 42016, o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů

Rada města po projednání doporučuje zastupitelstvu města schválení OZV č. 4/2016, o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů.

Hlasování: Pro 8, proti 0, zdrž. 0

 

18. Usn. 867/2016/OS

Family a Senior Point

Rada města po projednání ruší své usnesení č. 843/2016/OS, druhý bod ve znění: Rada města po projednání schvaluje vyhlášení výběrového řízení na provoz Senior Pointu na období od 1. 1. 2017 do 31. 12. 2017 v upraveném znění.

Rada města po projednání schvaluje vyhlášení výběrového řízení na provoz Family Pointu a Senior Pointu na období od 1. 1. 2017 do 31. 12. 2017, v předloženém znění.

Rada města doporučuje zastupitelstvu města schválit rozpočtovou položku Family a Senior Point ve výši 318 000 Kč v rozpočtu města pro rok 2017.

Hlasování: Pro 5, proti 0, zdrž. 3

 

19. Usn. 861/2016/OS

Doplnění pořadníku DPS

Rada města po projednání schvaluje doplnění pořadníku DPS dle předloženého návrhu.

Rada města schvaluje uzavření smlouvy o nájmu bytu č. 20, umístěném v bytovém domě p.č. 2169 naul. Haškova, č. or. 8, Žďár nad Sázavou, část Žďár nad Sázavou 6, který je součástí pozemku č. p. 6120 v k.ú. Město Žďár. Smlouva o nájmu bytu bude uzavřena s panem  Jaroslavem Chromý a paní Ludmilou Chromou, bytem Na Úvoze 733/16, Žďár nad Sázavou. Smlouva bude uzavřena na dobu neurčitou s účinností od 01.12.2016. Výše nájemného je 49,46 Kč/m2.

Hlasování: Pro 7, proti 0, zdrž. 0

 

20. Usn. 849/2016/OF

Návrh rozpočtu města na rok 2017

Rada města po projednání:

  • Doporučuje zastupitelstvu města ke schválení návrh rozpočtu města na rok 2017
  • Doporučuje zastupitelstvu města vzít na vědomí rozpočtový výhled na roky 2017 – 2021.

Hlasování: Pro 8, proti 0, zdrž. 0

 

21. Usn. 846/2016/Star.

Vyhodnocení žádostí dotačního programu „Dotace od uvolněných zastupitelů“

Rada města schvaluje poskytnutí dotace z dotačního programu „Dotace od uvolněných zastupitelů“ žadatelům ve výši uvedené v tabulce č. 1 – návrh na rozdělení z dotačního programu „Dotace od uvolněných  zastupitelů“, pověřuje starostu města uzavřením veřejnoprávní smlouvy s jednotlivými žadateli.

Rada města schvaluje neposkytnutí dotace z dotačního programu „Dotace od uvolněných zastupitelů“ žadatelům uvedeným v tabulce č. 2 – Návrh na neschválení dotace – čerpání, souběh s jinými dotačními programy.

Hlasování: Pro 8, proti 0, zdrž. 0

 

22. Usn. 847/2016/Star

Darovací smlouva E.ON

Rada města po projednání schvaluje uzavření darovací smlouvy mezi městem Žďár nad Sázavou a E.ON Česká republika, s. r. o. v předloženém znění.

Hlasování: Pro 8, proti 0, zdrž. 0

 

23. Usn. 864/2016/Star.

Výběrové řízení na obsazení funkce ředitelky/ředitele příspěvkové organizace Knihovna Matěje Josefa Sychry ve Žďáře nad Sázavou

Rada města po projednání bere na vědomí doporučené pořadí uchazečů o funkci ředitelky/ředitele příspěvkové organizace Knihovna Matěje Josefa Sychry ve Žďáře nad Sázavou.

Hlasování: Pro 7, proti 0, zdrž. 0

 

 

Ověřovatel:

Rostislav Dvořák v. r.

 

 

Mgr. Zdeněk Navrátil, v. r.  Ing. Josef Klement, v. r.
starosta města místostarosta města