Zápis z 55. schůze rady města konané dne 12. 12. 2016

zveřejněno: 16. 12. 2016

Počet přítomných členů:

9

 

Ověřovatel zápisu:

MUDr. Romana Bělohlávková

 

Schválený pořad 55. schůze rady města:

 1. Přijetí strážníků MP u příležitosti dvacetileté služby u Městské policie Žďár n. S.
 2. Schválení dodatku č. 2 k nájemní smlouvě
 3. Schválení nájemní smlouvy
 4. Přijetí daru
 5. Rozpočtové opatření č. 7
 6. Vyhlášení výběrového řízení na dodavatele stavby rekonstrukce vnitřních prostor, etapa – kino Vysočina, ZR
 7. Pracovněprávní předpisy PO SPORTIS
 8. Odpis pohledávky
 9. Rozpočtové opatření PO SPORTIS
 10. Organizační změny PO SSm
 11. Rozpočtové opatření č. 1/2016 PO Kultura Žďár
 12. Odpisový plán 2016 PO Kultura Žďár
 13. Odpisový plán  2017 PO Kultura Žďár
 14. Závěrečný výstup z pracovní skupiny Veřejná zeleň – host p. Hemza
 15. Rozpočtové opatření
 16. Majetkoprávní jednání
 17. Byty a prostory sloužící podnikání
 18. Dodatek VPS
 19. Hodnotící komise Family a Senior Point
 20. Participativní rozpočet
 21. Směrnice o zadávání zakázek malého rozsahu
 22. Nákup vozidla pro městské lesy a krizové řízení
 23. Výběrové řízení PO Knihovna M. J. Sychry – představení uchazečů
 24. Různé - Návštěva místopředsedy Poslanecké sněmovny p. Jana Bartoška

 

 

PŘEHLED USNESENÍ

 

1. Usn. 873/2016/MP

Přijetí strážníků městské policie u příležitosti jejich 20 leté služby u Městské policie Žďár nad Sázavou

Rada města vyslovuje poděkování p. Václavu Zborníkovi a p. Milanu Krejčímu, strážníkům městské policie, u příležitosti 20 let služby a za jejich dlouholetou činnost je oceňuje věcným darem.

Hlasování: Pro 8, proti 0, zdrž. 0

 

2. Usn. 882/2016/MP

Schválení dodatku č. 2 k nájemní smlouvě

Rada města schvaluje Dodatek č. 2 k nájemní smlouvě č. 293770208  ze dne 30.09.2008, který bude uzavřen mezi městem Žďár nad Sázavou jako nájemcem a společnosti Správa železniční a dopravní cesty, státní organizace jako pronajímatelem, v předloženém znění.

Hlasování: Pro 7, proti 0, zdrž 0

 

3. Usn. 881/2016/MP

Schválení nájemní smlouvy

Rada města schvaluje Nájemní smlouvu, která bude uzavřena mezi městem Žďár nad Sázavou jako pronajímatelem a společností Úsvit o. p. s. jako nájemcem, v předloženém znění.

Hlasování: Pro 7, proti 0, zdrž. 0

 

4. Usn. 876/2016/ZŠ Pal.

Přijetí daru

Rada města po projednání schvaluje přijetí sponzorského daru pro Základní školu Žďár nad Sázavou, Palachova 2189/35, příspěvková organizace v celkové hodnotě 13.112 Kč.

Hlasování: Pro 8, proti 0, zdrž. 0

 

5. Usn. 868/2016/OF

Rozpočtové opatření č. 7

Rada města po projednání doporučuje zastupitelstvu ke schválení rozpočtové opatření č. 7/2016.

Hlasování: Pro 8, proti 0, zdrž. 0

 

6. Usn. 879/2016/ORUP

Vyhlášení výběrového řízení na dodavatele stavby rekonstrukce vnitřních prostor – 1.etapa, kino Vysočina Žďár n. S.

Rada města po projednání schvaluje vyhlášení výběrového řízení na dodavatele stavby „Rekonstrukce vnitřních prostor Kina Vysočina, 1. etapa“, Žďár nad Sázavou, včetně členů, náhradníků komise pro otevírání, posouzení, hodnocení nabídek, textové části ZD, OP a Smlouva o společném zadávání.

Hlasování: Pro 9, proti 0, zdrž. 0

 

7. Usn. 869/2016/Sportis

Pracovněprávní předpisy PO Sportis

Rada města po projednání schvaluje:

Organizační řád
Vnitřní předpis I.
Vnitřní předpis II.
Vnitřní mzdový předpis
Směrnici k poskytování osobních ochranných pracovních prostředků
Směrnici k tvorbě, používání a hospodaření s FKSP
v rámci pracovněprávních předpisů PO SPORTIS platných od 01.01.2017 dle předloženého návrhu.

Hlasování: Pro 9, proti 0, zdrž. 0

 

8. Usn. 874/2016/Sportis

Odpis pohledávky

Rada města po projednání schvaluje odpis pohledávky dle předloženého návrhu.

Hlasování: Pro 9, proti 0, zdrž. 0

 

9. Usn. 884/2016/Sportis

Rozpočtové opatření

Rada města po projednání schvaluje rozpočtové opatření PO SPORTIS dle předloženého návrhu.

Hlasování: Pro 9, proti 0, zdrž. 0

 

10. Usn. 886/2016/p.o.Ssm

Organizační změny

Rada města po projednání schvaluje organizační změny dle přílohy (organizační řád).

Hlasování: Pro 9, proti 0, zdrž. 0

 

11. Usn. 870/2016/Kultura ZR

Rozpočtové opatření č. 1/2016 PO Kultura Žďár

Rada města po projednání schvaluje rozpočtové opatření PO Kultura Žďár dle předloženého materiálu.

Hlasování: Pro 9, proti 0, zdrž. 0

 

12. Usn. 871/2016/Kultura ZR

Odpisový plán 2016 PO Kultura Žďár

Rada města po projednání schvaluje PO Kultura Žďár odpisový plán na rok 2016.

Hlasování: Pro 9, proti 0, zdrž. 0

 

13. Usn. 872/2016/Kultura Z

Odpisový plán 2017 PO Kultura Žďár

Rada města po projednání schvaluje PO Kultura Žďár odpisový plán na rok 2017.

Hlasování: Pro 9, proti 0, zdrž. 0

 

14. Usn. 885/2016/ORUP

Závěrečný výstup z pracovní skupiny Veřejná zeleň

Rada města po projednání ukládá městskému úřadu zpracovat návrh postupu realizace opatření podle návrhu pracovní skupiny Městská zeleň do 30.06.2017.

Hlasování: Pro 9 proti 0, zdrž. 0

 

15. Usn. 880/2016/4.ZŠ

Rozpočtové opatření

Rada města po projednání schvaluje změny v rozpočtu pro rok 2016 Základní školy Žďár nad Sázavou, Švermova 4.

Hlasování: Pro 9, proti 0, zdrž. 0

 

16. Usn. 877/2016OP

Majetkoprávní jednání

a) Rada města po projednání doporučuje zastupitelstvu města schválit nabytí pozemku do vlastnictví města Žďáru nad Sázavou z vlastnictví pí A.V. Nosálovice a to pozemku p. č. 5338 – trvalý travní porost ve výměře 1 102 m2 v k. ú. Město Žďár, zapsaného v katastru nemovitostí u Katastrálního úřadu pro Vysočinu se sídlem v Jihlavě, Katastrální pracoviště Žďár nad Sázavou na LV č. 716, obec Žďár nad Sázavou, v souvislosti s plánovanou výstavbou propojovací komunikace z Brněnské ulice na ulici Jamskou, ZR 1 – za kupní cenu obvyklou stanovenou ZP ve výši 380 Kč/m2, tj. celkem ve výši 418.760 Kč.

Hlasování: Pro 9, proti 0, zdrž. 0

 

b) Rada města po projednání schvaluje vyhlášení záměru na bezúplatný převod – dar místní komunikace z vlastnictví města Žďáru nad Sázavou do vlastnictví Ředitelství silnic a dálnic ČR, státní příspěvková organizace se sídlem Praha 4, Na Pankráci 56, 145 05 Praha, zastoupená ŘSD ČR Správa Jihlava se sídlem Kosovská 10a, 586 01 Jihlava, a to stavby pozemní komunikace v průmyslové zóně Jamská ve Žďáře nad Sázavou v k. ú. Město Žďár (komunikace vedená v souběhu se železniční tratí) v celkové délce 793 m – začátek úseku je v km 0,000 (dílčí uzlový bod okružní křižovatky se silnicí I/37 – ul. Brněnská) - konec úseku v km 0,793 (křižovatka se silnicí III/35421 ul. Jamská), rozhodnutím Městského úřadu ve Žďáře nad Sázavou, odboru dopravy, č.j. OD/1543/16/LK ze dne 3. 10. 2016, právní moc 21. 10. 2016, vyřazená ze sítě místních komunikací města Žďáru nad Sázavou s tím, že po převodu bude předmětná komunikace zařazena do silniční sítě silnic I. tříd – za účelem majetkoprávního vypořádání v souvislosti s dokončením silniční stavby „I/19 Žďár nad Sázavou – Mělkovice, přeložka“.

Hlasování: Pro 9, proti 0, zdrž. 0

 

c) Rada města po projednání schvaluje vyhlášení záměru na pronájem pozemku ve vlastnictví města Žďáru nad Sázavou, p. č. 2482 – ost. plocha, zeleň v k. ú. Město Žďár, zapsaného v katastru nemovitostí u Katastrálního úřadu pro Vysočinu se sídlem v Jihlavě, Katastrální pracoviště Žďár nad Sázavou na LV č. 1, obec Žďár nad Sázavou, a to části ve výměře cca 50 m2– za účelem užívání zahrádky a dále výpůjčku části ve výměře cca 145 m2 – za účelem užívání a údržby zatravněného pozemku u bytového domu čp. 1016 na p. č. 2479 v ul. Vnitřní 5, ZR 5 – vše v k. ú. Město Žďár (dle mapového podkladu).

Hlasování: Pro 9, proti 0, zdrž. 0

 

d) Rada města po projednání schvaluje pronájem pozemku ve vlastnictví města Žďáru nad Sázavou manželům R. H. a M. H. ZR 3, a to p. č. 890 – ost. plocha, zeleň v k.ú. Město Žďár, zapsaného v katastru nemovitostí u Katastrálního úřadu pro Vysočinu se sídlem v Jihlavě, Katastrální pracoviště Žďár nad Sázavou na LV č. 1, obec Žďár nad Sázavou - části ve výměře 50 m2– za účelem užívání zahrádky u bytového domu čp. 791 na p. č. 882 v ul. Okružní 69, ZR 3 – vše v k. ú. Město Žďár (dle mapového podkladu).
Nájemní smlouva bude uzavřena na dobu neurčitou s tříměsíční výpovědní lhůtou. Nájemné ve výši 20,-- Kč/m2 ročně.

Hlasování: Pro 9, proti 0, zdrž. 0

 

e) Rada města po projednání schvaluje pronájem pozemku ve vlastnictví města Žďáru nad Sázavou p. M. Š. ZR 6, IČ 67516271, DIČ CZ6702120502, a to p. č. 6186/1 – ost. plocha, ostatní komunikace v k. ú. Město Žďár, zapsaného v katastru nemovitostí u Katastrálního úřadu pro Vysočinu se sídlem v Jihlavě, Katastrální pracoviště Žďár nad Sázavou na LV č. 1, obec Žďár nad Sázavou - části ve výměře 40 m2 (dle mapového podkladu) v lokalitě ul. Nádražní, ZR 6 u objektu č.p. 2129 stavby technické vybavenosti společnosti SATT a.s. ZR - za účelem zřízení příručního skladu (montovaná ocelová konstrukce) sloužícímu k uskladnění materiálu - plastových trubek firmy Martin Šmída INNSBERG, Nádražní 2128/51, ZR 6.
Nájemní smlouva bude uzavřena na dobu neurčitou s jednoměsíční výpovědní lhůtou. Nájemné ve výši 80,-- Kč/m2 ročně + zvýšení o roční míru inflace.

Hlasování: Pro 9, proti 0, zdrž. 0

 

f) Rada města po projednání schvaluje uzavření smlouvy o zřízení věcného břemene – služebnosti mezi p. R. T.  Praha 1 - Nové Město – jako oprávněným a městem Žďár nad Sázavou – jako povinným, a to na pozemku ve vlastnictví města Žďáru nad Sázavou, zapsaném v katastru nemovitostí u Katastrálního úřadu pro Vysočinu se sídlem v Jihlavě, Katastrální pracoviště Žďár nad Sázavou na LV č. 1, obec Žďár nad Sázavou, na části p. č. 7971/2 v k. ú. Město Žďár –za účelem umístění přístupového chodníku k novostavbě RD na p.č. 7973/6 v k. ú. Město Žďár v lokalitě Klafar, ZR 3, včetně přístupu a příjezdu za účelem provozu, údržby, oprav a případné další rekonstrukce uvedené služebnosti ve prospěch oprávněného.
Právo odpovídající věcnému břemenu – služebnosti se zřizuje za jednorázovou neopakující se úplatu ve výši 1.000,-- Kč + platná sazba DPH.

Hlasování: Pro 9, proti 0, zdrž. 0

 

g) Rada města doporučuje zastupitelstvu města ke schválení doplnění usnesení RM ze dne 28. 11. 2016 ve věci nabytí části pozemku p. č. 8701/1, nově geometrickým plánem pro rozdělení pozemku č. 4201-123/2016 označené jako pozemek p. č. 8701/11, orná půda ve výměře 1 980 m2v k. ú. Město Žďár a obci Žďár nad Sázavou, z vlastnictví pana Ing. L. S. část Žďár nad Sázavou 7, do vlastnictví města Žďáru nad Sázavou za kupní cenu ve výši 50 Kč/m2.
Doplnění se schvaluje tak, že nabytí se týká i pozemků p. č. 8696 – orná půda ve výměře 126 m2 a p. č. 8701/5 – orná půda ve výměře 294 m2v k. ú. Město Žďár a obci Žďár nad Sázavou, z vlastnictví pana Ing. L. S. Žďár nad Sázavou 7, do vlastnictví města Žďáru nad Sázavou za kupní cenu ve výši 50 Kč/m2 a schvaluje Smlouvu o uzavření budoucí kupní smlouvy, která bude uzavřena mezi panem Ing. L. S. Žďár nad Sázavou 7 a městem Žďár nad Sázavou, předmětem které je převod části pozemku p. č. 8701/1, nově geometrickým plánem pro rozdělení pozemku č. 4201-123/2016 označené jako pozemek p. č. 8701/11, orná půda ve výměře 1 980 m2 a dále pozemků p. č. 8696 – orná půda ve výměře 126 m2 a p. č. 8701/5 – orná půda ve výměře 294 m2v k. ú. Město Žďár a obci Žďár nad Sázavou, do vlastnictví města Žďáru nad Sázavou, které budou sloužit pro vybudování budoucí přístupové komunikace ke hřišti Mělkovice.

Hlasování: Pro 9,  proti  0, zdrž. 0

 

17. Usn. 878/2016/OP

Byty a prostory sloužící podnikání

a) Rada města rozhodla podat odvolání proti rozsudku Okresního soudu ve Žďáře nad Sázavou  č.j 6 C 62/2016-35 ze dne 2.11.2016 v předloženém znění.

Hlasování: Pro 9, proti 0, zdrž. 0

 

b) Rada města schvaluje dokumenty Společenství vlastníků Dolní č.p. 1724-1729, se sídlem Žďár nad Sázavou 1, Dolní 1724/37, PSČ 591 01, IČ 26891336 a to:

- Návrh rozpočtu společenství na rok 2017
- Návrh plánu stavebních akcí a jiných investic na rok 2017
- Návrh odměn stávajícímu statutárnímu orgánu společenství (výbor)
- Domovní řád

a to jako vlastník jednotek č. 1725/7, 1725/10, 1726/16, 1727/5 a 1727/7,  v domě č.p. 1724-1729 ve Žďáru nad Sázavou, ul. Dolní č. or. 27-29 s výší spoluvlastnického podílu města Žďáru nad Sázavou  na společných částech domu id. 269/5000 ve vztahu k celku.

Hlasování: Pro 9, proti 0, zdrž. 0

 

c) Rada města souhlasí s umístěním sídla spolku Jdeme společně, z.s.,  IČ 1228048, v budově občanského vybavení č. p. 925, na ulici Okružní ve Žďáře nad Sázavou, část Žďár nad Sázavou 3, která je součástí  pozemku p. č. 1429/1, zastavěná plocha a nádvoří, v k.ú. Město Žďár a obci Žďár nad Sázavou.

Hlasování: Pro 9, proti 0, zdrž. 0 

 

d) Rada města schvaluje uzavření smlouvy o nájmu bytu č. 9, umístěného v bytovém domě č.p. 1936 na ulici Brodská č.or. 35, Žďár nad Sázavou, část Žďár nad Sázavou 3, který je součástí pozemku p.č. 1276 k.ú. Město Žďár. Smlouva o nájmu bytu bude uzavřena s panem V. K. dle předloženého návrhu. Smlouva o nájmu bytu bude uzavřena na dobu určitou 2 měsíců s tím, že v případě, že ze strany nájemce budou plněny povinnosti ze smlouvy o nájmu bytu vyplývající, bude nájemní poměr prodlužován za stejných podmínek. V případě, že povinnosti ze smlouvy o nájmu bytu ze strany nájemce plněny nebudou, ukládá rada města majetkoprávnímu odboru učinit kroky směřující k vyklizení bytu.

Hlasování:  Pro 0, proti 4, zdrž. 5 - NESCHVÁLENO

 

e) Rada města schvaluje uzavření smlouvy o nájmu bytu č. 4, umístěného v bytovém domě č.p. 1825 na ulici Brodská č.or. 11, Žďár nad Sázavou, část Žďár nad Sázavou 3, který je součástí pozemku p.č. 1244 k.ú. Město Žďár. Smlouva o nájmu bytu bude uzavřena s paní S. K.  dle předloženého návrhu. Smlouva o nájmu bytu bude uzavřena na dobu určitou 2 měsíců s tím, že v případě, že ze strany nájemkyně budou plněny povinnosti ze smlouvy o nájmu bytu vyplývající, bude nájemní poměr prodlužován za stejných podmínek. V případě, že povinnosti ze smlouvy o nájmu bytu ze strany nájemkyně plněny nebudou, ukládá rada města majetkoprávnímu odboru učinit kroky směřující k vyklizení bytu.

Hlasování: Pro 9, proti 0, zdrž. 0

 

f) Rada města schvaluje postup při řešení nájmu bytu č. 17, umístěného v bytovém domě č.p. 203 na ulici Libušínská č. or. 11, Žďár nad Sázavou, část Žďár nad Sázavou 1, který je součástí pozemku p. č. 2117, v k. ú. Město Žďár, dle předloženého návrhu.

Hlasování: Pro 9, proti 0, zdrž. 0

 

g) Rada města schvaluje podnájem bytu č. 23, umístěného v bytovém domě č.p. 1825 na ulici Brodská č.or. 11, Žďár nad Sázavou, část Žďár nad Sázavou 3, který je součástí pozemku p.č. 1244 k.ú. Město Žďár, dle předloženého návrhu.

Hlasování: Pro 9, proti 0, zdrž. 0

 

h) Rada města schvaluje vyhlášení záměru na pronájem části prostor sloužících podnikání, které se nachází v objektu č.p. 12, na ulici Veselská  č.or. 21, ve Žďáře nad Sázavou, část Žďár nad Sázavou 1, který je součástí pozemku parc. č. 119/27, zastavěná plocha a nádvoří, v katastrální území Město Žďár, dle předloženého návrhu. Záměr bude vyhlášen po dobu 15 dnů.

Hlasování: Pro 9, proti 0, zdrž. 0

 

i) 1. Rada města uděluje předchozí souhlas s převodem nájmu části prostor sloužících podnikání, umístěných v objektu č.p. 1141, který je součástí pozemku parc. č. 6130/1, zastavěná plocha a nádvoří na ul. Nádražní č.or. 44 ve Žďáře nad Sázavou, část Žďár nad Sázavou 6, vše zapsáno u Katastrálního úřadu pro Vysočinu, Katastrální pracoviště Žďár nad Sázavou, na listu vlastnictví č. 1, pro obec Žďár nad Sázavou a katastrální území Město Žďár
2. Rada města schvaluje uzavření dodatku č. 5 ke Smlouvě o nájmu nebytového prostoru ze dne 9.5.1994 včetně dodatků č. 1 – 4, který bude uzavřený mezi městem Žďár nad Sázavou paní A. P. a paní  I. P., v předloženém znění.

Hlasování: Pro 9, proti 0, zdrž. 0

 

j) Rada města schvaluje pronájem části prostor sloužících podnikání, které se nachází v objektu č.p. 165 na ul. Dolní č.or. 1 ve Žďáře nad Sázavou, část Žďár nad Sázavou 1, který je součástí pozemku parc.č. 3348, zastavěná plocha a nádvoří v katastrálním území město Žďár, a to kanceláře č. 308 ve výměře 14,95 m2. Smlouva bude uzavřena mezi městem Žďár nad Sázavou a J. V.  Žďár nad Sázavou, IČ 04659830, s výši nájemného 1.000 Kč/m2/rok.

Hlasování: Pro 9, proti 0, zdrž. 0

 

k) Rada města schvaluje prodloužení vyhlášeného záměru na pronájem části prostor sloužících podnikání, které se nachází v objektu č.p. 165, na ulici Dolní č.or. 1, ve Žďáře nad Sázavou, část Žďár nad Sázavou 1, který je součástí pozemku parc. č. 3348, zastavěná plocha a nádvoří, v katastrální území Město Žďár, dle předloženého návrhu. Minimální výše nájemného je 1.000 Kč/m2/rok u kanceláří a 600 Kč/m2/rok u skladovacích ploch. Záměr bude vyhlášen po dobu 15 dnů.

Hlasování: Pro 9, proti 0, zdrž. 0

 

18. Usn. 887/2016/OS

Dodatek veřejnoprávní smlouvy

 1. Rada města po projednání částečně ruší své usnesení č. 860/2016/OS, druhý bod ve znění: Rada města po projednání doporučuje zastupitelstvu města schválit Dodatek č. 1 k veřejnoprávní smlouvě o poskytnutí dotace z rozpočtu města  který bude uzavřen mezi městem a Svazem postižených civilizačními chorobami v ČR, z. s., základní organizace Žďár nad Sázavou, v předloženém znění.
 2. Rada města po projednání schvaluje Dodatek č. 1 k veřejnoprávní smlouvě o poskytnutí dotace z rozpočtu města, který bude uzavřen mezi městem a Svazem postižených civilizačními chorobami v ČR, z. s., základní organizace Žďár nad Sázavou, v předloženém znění.

Hlasování: Pro 9, proti 0, zdrž. 0

 

19. Usn. 888/2016/OS

Hodnotící komise – Family a Senior Point

Rada města po projednání schvaluje složení hodnotící komise pro výběr uchazečů pro výběrové řízení na zajištění provozu Family a Senior Pointu ve Žďáře nad Sázavou dle návrhu.

Hlasování: Pro 8, proti 0, zdrž. 1

 

20. Usn. 875/2016/STA

Participativní rozpočet

Rada města po projednání bere na vědomí výsledky hlasování v tomto pořadí:

  1. Vstup do úvozu s připomínkou prvního osídlení Žďáru
  2. Úprava terénu na Farských humnech
  3. Oplocení volnočasového areálu – Farská humna (základna skautů)
  4. Vodní prvek
  5. Wourkoutové hřiště
  6. Santiniho barokní slavnosti

Hlasování: Pro 9, proti 0, zdrž. 0

 

21. Usn. 883/2016/Taj

Směrnice o zadávání zakázek malého rozsahu

Rada města po projednání schvaluje Směrnici k zadávání veřejných zakázek malého rozsahu hrazených z finančních prostředků města Žďáru nad Sázavou a z finančních prostředků organizací jím řízených dle předloženého návrhu.

Hlasování: Pro 9, proti 0, zdrž. 0

 

22. Usn. 889/2016/Taj.

Schválení nákupu SUV pro městské lesy a krizové řízení

Rada města po projednání schvaluje nákup vozidla SUV dle výsledků e-aukce id.1212 s AUTOKŘEHLÍK s.r.o. a pověřuje starostu města uzavřením smlouvy.

Hlasování: Pro 9, proti 0, zdrž. 0

 

23. Ústní zpráva/RM

Výběrové řízení PO Knihovy Matěje Josefa Sychry – představení uchazečů

Rada města jmenuje ředitelem příspěvkové organizace Knihovna Matěje Josefa Sychry pana Mgr. Romana Kratochvíla a pověřuje starostu města sjednáním dalších podmínek pro jeho nástup do funkce.

Hlasování: Pro 6, proti 0, zdrž. 3

 

 

Ověřovatel:

MUDr. Romana Bělohlávková v. r. 

 

 

Mgr. Zdeněk Navrátil, v. r.  Ing. Josef Klement, v. r.
starosta města místostarosta města