Zápis z 57. schůze rady města konané dne 30. 12. 2016

zveřejněno: 4. 1. 2017

Počet přítomných členů:

5

 

Omluveni:

PhDr. Zdeněk Kulhánek, Ing. Martin Mrkos, Mgr. Zdeněk Navrátil, Mgr. Ludmila Řezníčková

 

Ověřovatel zápisu:

MUDr. Radek Černý

 

Schválený pořad 57. schůze rady města:

 1. Souhlas s přijetím darů a následné rozpočtové opatření
 2. Souhlas s přijetím daru
 3. Schválení výběru
 4. Byty a nebytové prostory
 5. Majetkoprávní jednání
 6. Přesun mezi položkami rozpočtu
 7. Rozpočtové opatření č. 8 (dotace)
 8. Vyhodnocení dotačního programu „Obnova kulturních památek a obnova arch. cenných staveb“, včetně VPS
 9. Veřejnoprávní smlouva k zajištění SPOD
 10. Smlouva o poskytnutí dotace
 11. Family a Senior Point – vyhodnocení výběrového řízení
 12. Problematika PO Knihovna M. J. Sychry Žďár nad Sázavou
 13. Různé

 

PŘEHLED USNESENÍ

1. Usn. 890/2016/POMŠ

Souhlas s přijetím darů a následné rozpočtové opatření

Rada města po projednání schvaluje přijetí finančních darů podle darovacích smluv uvedených v příloze a úpravu rozpočtu v souvislosti s přijetím darů.

Hlasování: Pro 5, proti 0, zdrž. 0

 

2. Usn. 898/2016/p. o. SSm

Souhlas s přijetím daru

Rada města po projednání schvaluje přijetí daru dle přílohy.

Hlasování: Pro 5, proti 0, zdrž. 0

 

3. Usn. 897/2016/p. o. SSm

Schválení výběru

Rada města po projednání schvaluje výběr uchazeče z jedné podané nabídky dle přílohy.

Hlasování: Pro 5, proti 0, zdrž. 0

 

4. Usn. 892/2016/OP

Byty a prostory sloužící podnikání

a) Rada města schvaluje uzavření smlouvy o nájmu bytu č. 9, umístěného v bytovém domě č. p. 1936 na ulici Brodská č. or. 35, Žďár nad Sázavou, část Žďár nad Sázavou 3, který je součástí pozemku p. č. 1276 k. ú. Město Žďár. Smlouva o nájmu bytu bude uzavřena s p. L. P. dle předloženého návrhu. Smlouva o nájmu bytu bude uzavřena na dobu určitou 2 měsíců s tím, že v případě, že ze strany nájemce budou plněny povinnosti ze smlouvy o nájmu bytu vyplývající bude nájemní poměr prodlužován za stejných podmínek. V případě, že povinnosti ze smlouvy o nájmu bytu ze strany nájemce plněny nebudou, ukládá rada města majetkoprávnímu odboru učinit kroky směřující k vyklizení bytu.

Hlasování: Pro 5, proti 0, zdrž. 0

 

b) Rada města schvaluje prodloužení Smlouvy o nájmu bytu č. 6, umístěného v bytovém domě č. p. 2234 na ulici Palachova č. or. 70, Žďár nad Sázavou, část Žďár nad Sázavou 6, který je součástí pozemku p. č. 6009, v k. ú. Město Žďár, do 31.12.2017.

Hlasování: Pro 5, proti 0, zdrž. 0

 

c) Rada města schvaluje prodloužení Smlouvy o nájmu bytu č. 1, umístěného v bytovém domě č. p. 2234 na ulici Palachova č. or. 70, Žďár nad Sázavou, část Žďár nad Sázavou 6, který je součástí pozemku p. č. 6009, v k. ú. Město Žďár, do 31.12.2017.

Hlasování: Pro 5, proti 0, zdrž. 0

 

d) Rada města uděluje předchozí souhlas s převodem nájmu části prostor sloužících podnikání, umístěných v budově bez č. p., která je součástí pozemku p. č. 192/2, s převodem nájmu části prostor sloužících podnikání, umístěných v budově bez č.p., která stojí na pozemku p. č.  201, s převodem nájmu části prostor sloužících podnikání umístěných v budově bez č. p., která stojí na pozemku p. č. 211/2 a s převodem nájmu části prostor sloužících podnikání umístěných v budově bez č. p., která je součástí pozemku p. č. 221/3, na náměstí Republiky ve Žďáře nad Sázavou, část Žďár nad Sázavou 1, vše zapsáno u Katastrálního úřadu pro Vysočinu. Katastrální pracoviště Žďár nad Sázavou, na listu vlastnictví č. 1 pro obec Žďár nad Sázavou a katastrální území Město Žďár, které v souladu se Smlouvou o nájmu nebytového prostoru ze dne 17.2.2004, včetně dodatků č. 1-3 užívá Miloslav Odvárka ODAS, podnikající fyzická osoba pod IČ 15259692 se sídlem nám. Republiky 61/20 Žďár nad Sázavou. Nájem shora uvedených částí prostor sloužících podnikání bude převeden z fyzické osoby Miloslava Odvárky, IČ 15259692 se sídlem nám. Republiky 61/20, Žďár nad Sázavou na společnost ODAS ODVÁRKA s.r.o., se sídlem Jihlavská 2208/22, PSČ 591 01, IČ 04588941 a to v souvislosti s převodem podnikatelské činnosti, jíž prostory slouží.

Hlasování: Pro 5, proti 0, zdrž. 0

 

e) Rada města ruší svoje usnesení č. 878/2016/OP ze dne 12.12.2016 ve věci schválení Smlouvy o nájmu prostor sloužících podnikání, který se nachází v objektu č. p. 165 na ulici Dolní č. or. 1 ve Žďáře nad Sázavou, část Žďár nad Sázavou 1, který je součástí pozemku parc. Č. 3348, zastavěna plocha a nádvoří v katastrálním území město Žďár a to kanceláře č. 308 ve výměře 14,95 m2, s J. V.  Žďár nad Sázavou, IČ 04659830 s výší nájemného 1.000 Kč/m2/rok.

Hlasování: Pro 5, proti 0, zdrž. 0

 

f) Rada města schvaluje pronájem části prostor sloužících podnikání, které se nac hází v objektu č. p. 165 na ulici Dolní č. or. 1 ve Žďáře nad Sázavou, části Žďár nad Sázavou 1, který je součástí pozemku parc.č. 3348, zastavěná plocha a nádvoří, v katastrálním území město Žďár a to kanceláře č. 308 ve výměře 14,95 m2. Smlouva bude uzavřena mezi městem Žďár nad Sázavou a společností KOPVER-Profi, s.r.o., se sídlem Masarykovo nám. 89, 595 01  Velká Bíteš, IČ 04659830, s výší nájemného 1.000 Kč/m2/rok.

Hlasování: Pro 5, proti 0, zdrž. 0

 

5. Usn. 891/2016/OP

Majetkoprávní jednání

a) Město Žďár nad Sázavou vyhlašuje záměr na prodej nemovitostí a uzavření Kupní smlouvy, která bude uzavřena mezi městem Žďár nad Sázavou jako prodávajícím a bytovým družstvem Bytové družstvo Purkyňova 454/7 – Žďár, družstvo, se sídlem Purkyňova 454/7, Žďár nad Sázavou, PSČ 591 02, IČ 28295234 (dále jen Bytové družstvo Purkyňova 454/7 – Žďár, družstvo), jako kupujícím. Kupní smlouva bude uzavřena v souladu se Smlouvou o uzavření budoucí kupní smlouvy o prodeji nemovitostí ze dne 22. 9. 2008, která byla uzavřena mezi městem Žďár nad Sázavou jako prodávajícím a Bytovým družstvem Purkyňova 454/7 – Žďár, družstvo, jako kupujícím.  Předmětem vyhlášeného záměru a  kupní smlouvy je prodej pozemku p.č. 735/3, zastavěná plocha a nádvoří, ve výměře 370 m2, jehož součástí je budova s číslem popisným – objekt k bydlení č.p. 454, č. or. 7, na ulici Purkyňova ve Žďáře nad Sázavou, část Žďár nad Sázavou 2, vše v k.ú. Zámek Žďár a obci Žďár nad Sázavou, z vlastnictví města Žďáru nad Sázavou do vlastnictví Bytového družstva Purkyňova 454/7 – Žďár, družstvo, za kupní cenu v celkové výši 9.978.734 Kč. Záměr bude vyhlášen po dobu 15 dnů.

Hlasování: Pro 5, proti 0, zdrž. 0

 

b) Rada města schvaluje Dohodu, která bude uzavřena mezi městem Žďár nad Sázavou a ČR – Okresním soudem ve Žďáru nad Sázavou, Strojírenská 28, IČO 000 25 186, 591 19  Žďár nad Sázavou, v předloženém znění.

Hlasování: Pro 5, proti 0, zdrž. 0

 

c) Rada města vyhlašuje záměr na prodej pozemku p.č. 8026/1, orná půda ve výměře 890 m2, v k.ú. Město Žďár a obci Žďár nad Sázavou za účelem výstavby rodinného domu v lokalitě Klafar III, část C 1, ulice Hrnčířská, dle předloženého návrhu.

Hlasování: Pro 5, proti 0, zdrž. 0

 

d) Rada města schvaluje Darovací smlouvu, která bude uzavřena mezi společností Cooper-Standard Automotive Česká republika s.r.o., IČ 25824031, se sídlem Jamská 2191/33, 591 01 Žďár nad Sázavou, část Žďár nad Sázavou 1, jako dárcem a městem Žďár nad Sázavou, jako obdarovaným, v předloženém znění.

Hlasování: Pro 5, proti 0, zdrž. 0

 

e) Rada města schvaluje Darovací smlouvu, která bude uzavřena mezi společností Cooper-Standard Automotive Česká republika s.r.o., IČ 25824031, se sídlem Jamská 2191/33, 591 01 Žďár nad Sázavou, část Žďár nad Sázavou 1, jako dárcem a městem Žďár nad Sázavou, jako obdarovaným, v předloženém znění.

Hlasování: Pro 5, proti 0, zdrž. 0

 

6. Usn. 893/2016/KMJS

Přesun mezi položkami rozpočtu

Rada města po projednání schvaluje přesun prostředků na rok 2016 dle předloženého návrhu.

Hlasování: Pro 5, proti 0, zdrž. 0

 

7. Usn. 894/2016/OF

Rozpočtové opatření č. 8 (dotace)

Rada města po projednání schvaluje přijetí dotací v období od ZM dne 15.12.2016 do konce roku 2016.

Hlasování: Pro 5, proti 0, zdrž. 0

 

8. Usn. 895/2016/RUP

Vyhodnocení dotačního programu „Obnova kulturních památek a  obnova arch. cenných staveb“, včetně VPS

Rada města se seznámila s výsledky hodnocení žádostí dotačního programu „Obnova kulturních památek a obnova architektonicky cenných staveb“, které provedla komise, uvedenými níže v materiálu.

Rada města po projednání doporučuje zastupitelstvu města schválit poskytnutí dotace z dotačního programu „Obnova kulturních památek a obnova architektonicky cenných staveb“ žadateli uvedenému pod bodem 3  v tabulce II. Obnova architektonicky cenných staveb a ve výši dle přílohy č. 3 předloženého materiálu.

Rada města po projednání doporučuje zastupitelstvu města schválit veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace z dotačního programu „Obnova kulturních památek a obnova architektonicky cenných staveb“ mezi městem a subjektem uvedeným pod bodem 3 v tabulce II. Obnova architektonicky cenných staveb dle  Přílohy č. 3 předloženého materiálu, v předloženém znění.

Rada města po projednání doporučuje zastupitelstvu města neschválit poskytnutí dotace z dotačního programu „Obnova kulturních památek a obnova architektonicky cenných staveb“ subjektům dle Přílohy č. 4 předloženého materiálu.

Hlasování: Pro 3, proti 0, zdrž. 2 - NESCHVÁLENO

 

Rada města se seznámila s výsledky hodnocení žádostí dotačního programu „Obnova kulturních památek a obnova architektonicky cenných staveb“, které provedla komise, uvedenými níže v materiálu.

Rada města po projednání doporučuje zastupitelstvu města schválit poskytnutí dotace z dotačního programu „Obnova kulturních památek a obnova architektonicky cenných staveb“ subjektům a ve výši dle Přílohy č. 3 vyjma žadatele uvedeného pod bodem 3 uvedeným v tabulce II Obnova architektonicky cenných staveb předloženého materiálu.

Rada města po projednání doporučuje zastupitelstvu města schválit veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace z dotačního programu „Obnova kulturních památek a obnova architektonicky cenných staveb“ mezi městem a subjekty dle Přílohy č. 3 vyjma smlouvy pro žadatele uvedeného pod bodem 3 uvedeným v tabulce II Obnova architektonicky cenných staveb dle  předloženého materiálu.

Rada města po projednání doporučuje zastupitelstvu města neschválit poskytnutí dotace z dotačního programu „Obnova kulturních památek a obnova architektonicky cenných staveb“ subjektům dle Přílohy č. 4 včetně žadatele uvedeného pod bodem 3 uvedeného v tabulce II Obnova kulturních památek a obnova architektonicky cenných staveb  předloženého materiálu.

Hlasování: Pro 4, proti 0, zdrž. 1 - NESCHVÁLENO

 

 

9. Usn. 900/2016/OS

Veřejnoprávní smlouva k zajištění SPOD

Rada města bere na vědomí informaci o zajištění pohotovosti Oddělení sociálně-právní ochrany dětí MěÚ Žďár nad Sázavou v době mimo pracovní dobu úřadu.

Rada města schvaluje výpověď Veřejnoprávní smlouvu uzavřenou dne 1. 4. 2009 mezi městy Bystřice nad Pernštejnem, Nové Město na Moravě, Velké Meziříčí a Žďár nad Sázavou za účelem společného zajištění části přenesené působnosti zákona 359/199 Sb., o sociálně-právní ochraně dětí a ukládá místostarostovi města zajistit zpracování výpovědi do 31. 12. 2016.

Hlasování: Pro 5, proti 0, zdrž. 0

 

10. Usn. 899/2016/OS

Smlouva o poskytnutí dotace

Rada města po projednání schvaluje uzavření Smlouvy o poskytnutí dotace z Fondu Vysočiny mezi městem Žďár nad Sázavou a Krajem Vysočina na realizaci akce „Podpora prorodinné politiky Města Žďáru nad Sázavou 2017“ v předloženém znění a pověřuje místostarostu města podpisem smlouvy.

Hlasování: Pro 5, proti 0, zdrž. 0

 

11. Usn. 898/2016/OS

Family a Senior Point – vyhodnocení výběrového řízení

Rada města bere na vědomí zápis z posouzení a hodnocení nabídek výběrového řízení na zajištění provozu Family Pointu a Senior Pointu ve Žďáře nad Sázavou, který je přílohou materiálu.

Rada města po projednání schvaluje vyhodnocení výběrového řízení na zajištění provozu Family Pointu a Senior Pointu ve Žďáře nad Sázavou s předložením jediné nabídky a schvaluje uzavření smlouvy o dílo na provoz Family Pointu a Senior Pointu mezi městem a Kolpingovým dílem České republiky, z. s., v předloženém znění.

Rada města doporučuje zastupitelstvu města schválit navýšení rozpočtové položky Family a Senior Point o 42.000 Kč v rámci finančního vypořádání roku 2016.

Rada města ukládá městskému úřadu podat na Kraj Vysočina žádost o poskytnutí dotace na podporu provozu Family Pointu a Senior Pointu v roce 2017 a pověřuje místostarostu města podpisem žádosti.

Hlasování: Pro 3, proti 0, zdrž. 2 - NESCHVÁLENO

 

12. Usn. 896/2016/MST

Problematika PO Knihovna MJS Žďár nad Sázavou

Rada města u příležitosti odchodu do starobního důchodu paní Mgr. Danuše Štefkové, ředitelky PO Knihovna Matěje Josefa Sychry ve Žďáře nad Sázavou, vyslovuje poděkování za dlouhodobě kvalitní řízení příspěvkové organizace města a schvaluje jí odměnu dle předloženého návrhu.

Hlasování: Pro 5, proti 0, zdrž. 0

 

 

Ověřovatel:

MUDr. Radek Černý v. r.

 

 

Ing. Josef Klement, v. r.
místostarosta města