Zápis z 58. schůze rady města konané dne 16. 1. 2017

zveřejněno: 20. 1. 2017

Počet přítomných členů:

9

 

Ověřovatel zápisu:

Mgr. Ludmila Řezníčková

 

Schválený pořad 58. schůze rady města:

 1. PO Kultura - Zvýšení příspěvku na provoz
 2. Rozpočtové opatření č. 2/2016
 3. Poděkování  p. Mgr. Danuši  Štefkové za práci ve funkci ředitelky KMJS
 4. Žádost o vyřazení DHM
 5. Odměny členům zastupitelstva města
 6. Byty a prostory k podnikání
 7. Majetkoprávní jednání ZM
 8. Majetkoprávní jednání RM
 9. Vyhodnocení dotačního programu „Obnova kulturních památek a obnova arch. cenných staveb, vč. VPS
 10. Smlouva o poskytnutí dotace na akcii Zlepšujeme životní prostředí ve Žďáře nad Sázavou
 11. Výsledky výběrového řízení na dodavatele stavby „Rekonstrukce vnitřních prostor Kina Vysočina, I. etapa
 12. Rezignace a jmenování nových členů Komise pro sport a volný čas
 13. Problematika PO Knihovna M. J. Sychry Žďár nad Sázavou
 14. Rezignace člena komise a jmenování nového člena komise prorodinných aktivit, sociální a zdravotní
 15. Doplnění pořadníku DPS
 16. Family a Senior Point
 17. Dotační programy: Rada města a Uvolnění zastupitelé
 18. Vzor veřejnoprávní smlouvy
 19. Elektronizace finančního řízení města a jeho příspěvkových organizací
 20. Různé
  Bod Podmínky pronájmu mobilního pódia – přesunut na jednání příští schůze RM

 

 

PŘEHLED USNESENÍ

1. Usn. 907/2017/PO Kultura

PO Kultura – navýšení příspěvku na provoz

Rada města po projednání doporučuje ke schválení zastupitelstvu města navýšení příspěvku PO Kultura Žďár  na restaurování obrazu Otevírání studánek ve výši 71 tis. Kč.

Hlasování: Pro 5, proti 0, zdrž. 0

 

2. Usn. 906/2017/PO Kultura

Rozpočtové opatření č. 2/2016

Rada města po projednání schvaluje rozpočtové opatření Kultuře Žďár, PO č. 2/2016.

Hlasování: 5, proti 0, zdrž. 0

 

3. Ústní zpráva/RM

Poděkování ředitelce Knihovny M. J. Sychry paní Mgr. Danuši Štefkové

Rada města děkuje paní Mgr. Danuši Štefkové za práci a výsledky dosažené za jejího vedení příspěvkové organizace Knihovna Matěje Josefa Sychry.

Hlasování: Pro 6, proti 0, zdrž. 0

 

4. Usn. 908/2017/4.ZŠ

Žádost o vyřazení DHM

Rada města po projednání schvaluje vyřazení DHM Základní školou Žďár nad Sázavou, Švermova 4 dle přílohy.

Hlasování: Pro 5, proti 0, zdrž. 0

 

5. Usn. 901/2017/OF

Odměny členům zastupitelstva

Rada města doporučuje zastupitelstvu města k projednání navýšení měsíčních odměn členům ZM podle nařízení vlády č. 414/2016 Sb., kterým se mění nařízení vlády č. 37/2003 Sb., o odměnách za výkon funkce členů zastupitelstev od 01.02.2017:

Člen RM - 2.428 Kč
Předseda výboru ZM - 2.207 Kč
Předseda komise RM - 2.207 Kč
Člen výboru, komise - 1.829 Kč
Člen ZM - 566 Kč

Hlasování: Pro 6, proti 0, zdrž. 0

 

6. Usn. 904/2017/OP

Byty a prostory sloužící podnikání

a) Rada města schvaluje změnu smlouvy o nájmu bytu  č. 20, umístěného v bytovém domě č.p. 1829 na ulici Revoluční č.or. 27, Žďár nad Sázavou, část Žďár nad Sázavou 3, který je součástí pozemku p.č. 1248, v k.ú. Město Žďár, z doby určité na dobu neurčitou.

Hlasování: Pro 7, proti 0, zdrž. 0

 

b) Rada města schvaluje změnu smlouvy o nájmu bytu  č. 22, umístěného v bytovém domě č.p. 1876 na ulici Brodská č.or. 27, Žďár nad Sázavou, část Žďár nad Sázavou 3, který je součástí pozemku p.č. 1261, v k.ú. Město Žďár, z doby určité na dobu neurčitou.

Hlasování: Pro 7, proti 0, zdrž. 0

 

c) Rada města schvaluje uzavření smlouvy o nájmu bytu č. 16, umístěného v bytovém domě č.p. 1936 na ulici Brodská č.or. 35, Žďár nad Sázavou, část Žďár nad Sázavou 3, který je součástí pozemku p.č. 1276 k.ú. Město Žďár. Smlouva o nájmu bytu bude uzavřena s p. M. C., dle předloženého návrhu. Smlouva o nájmu bytu bude uzavřena na dobu určitou 2 měsíců s tím, že v případě, že ze strany nájemkyně budou plněny povinnosti ze smlouvy o nájmu bytu vyplývající, bude nájemní poměr prodlužován za stejných podmínek. V případě, že povinnosti ze smlouvy o nájmu bytu ze strany nájemkyně plněny nebudou, ukládá rada města majetkoprávnímu odboru učinit kroky směřující k vyklizení bytu.

Hlasování: Pro 7, proti 0, zdrž. 0

 

d) Rada města schvaluje uzavření smlouvy o nájmu bytu č. 74, umístěného v bytovém domě č.p. 203 na ulici Libušínská č.or. 11, Žďár nad Sázavou, část Žďár nad Sázavou 1, který je součástí pozemku p.č. 2117 k.ú. Město Žďár. Smlouva o nájmu bytu bude uzavřena s p. A. V., dle předloženého návrhu.

Hlasování: Pro 7, proti 0, zdrž. 0

 

e) Rada města vyhlašuje záměr na pronájem bytu č. 3, umístěného v bytovém domě č.p. 1905 na ulici Brodská č.or. 33, Žďár nad Sázavou, část Žďár nad Sázavou 3, který je součástí pozemku p.č. 1277, v k.ú. Město Žďár v předloženém znění.

Hlasování: Pro 7, proti 0, zdrž. 0

 

f) Rada města schvaluje uzavření Dohod o splátkách uznaných dluhů, a to mezi městem Žďár nad Sázavou a:

D. J.  Žďár nad Sázavou 3
I. D.  Žďár nad Sázavou 3

v předloženém znění.

Hlasování: Pro 7, proti 0, zdrž. 0

 

g) Rada města schvaluje výši nájemného za užívání bytů, umístěných v bytovém domě č.p. 2234, č.or. 70 který je součástí pozemku parc. č. 6009, zastavěná plocha a nádvoří na ul. Palachova ve Žďáře nad Sázavou, část Žďár nad Sázavou 6, vše zapsáno u Katastrálního úřadu pro Vysočinu, Katastrální pracoviště Žďár nad Sázavou, na listu vlastnictví č. 1, pro obec Žďár nad Sázavou a katastrální území Město Žďár, a to dle návrhu Bytového družstva Palachova. Nájemné za užívání bytů ve shora uvedeném bytovém domě je stanoveno s účinností od 1.2.2017 ve výši 1 Kč/m2/měsíc.

Hlasování: Pro 7, proti 0, zdrž. 0

 

h) Rada města schvaluje uzavření dohody o ukončení  pronájmu části prostor sloužících podnikání, které se nachází v objektu č.p. 12, na ulici Veselská  č.or. 21, ve Žďáře nad Sázavou, část Žďár nad Sázavou 1, který je součástí pozemku parc. č. 119/27, zastavěná plocha a nádvoří, v katastrální území Město Žďár, dle předloženého návrhu. Dohoda bude uzavřena mezi městem Žďár nad Sázavou a p. J. M. s tím, že nájem bude končen ke dni 31.1.2017.

Hlasování: Pro 7, proti 0, zdrž. 0

 

i) Rada města schvaluje uzavření smlouvy o pronájmu části prostor sloužících podnikání, které se nachází v objektu č.p. 12, na ulici Veselská  č.or. 21, ve Žďáře nad Sázavou, část Žďár nad Sázavou 1, který je součástí pozemku parc. č. 119/27, zastavěná plocha a nádvoří, v katastrální území Město Žďár, dle předloženého návrhu. Smlouva bude uzavřena mezi městem Žďár nad Sázavou a p. P. K. s účinností od 1.2.2017 a výší nájemného 1.290 Kč/m2/rok.

Hlasování: Pro 7, proti 0, zdrž. 0

 

j) Rada města schvaluje prodloužení vyhlášeného záměru na pronájem části prostor sloužících podnikání, které se nachází v objektu č.p. 165, na ulici Dolní č.or. 1, ve Žďáře nad Sázavou, část Žďár nad Sázavou 1, který je součástí pozemku parc. č. 3348, zastavěná plocha a nádvoří, v katastrální území Město Žďár, dle předloženého návrhu. Minimální výše nájemného je 1.000 Kč/m2/rok u kanceláří a 600 Kč/m2/rok u skladovacích ploch. Záměr bude vyhlášen po dobu 15 dnů.

Hlasování: Pro 7, proti 0, zdrž. 0

 

k) Rada města schvaluje postup při předepisování, účtování a vymáhání poplatků a úroků z prodlení, účtovaných v případě pozdních plateb nájmu za užívání prostor sloužících podnikání dle předloženého návrhu.

Hlasování: Pro 7, proti 0, zdrž. 0

 

7. Usn. 903/2017/OP

Majetkoprávní jednání ZM

a) Rada města doporučuje zastupitelstvu města přijmout následující usnesení:

1. Zastupitelstvo města, v souladu se Smlouvou o uzavření budoucí kupní smlouvy ze dne 22. 9. 2008, schvaluje prodej pozemku p. č. 735/3, zastavěná plocha a nádvoří, ve výměře 370 m2, jehož součástí je budova s číslem popisným – objekt k bydlení č.p. 454, č. or. 7, na ulici Purkyňova ve Žďáře nad Sázavou, část Žďár nad Sázavou 2, vše v k. ú. Zámek Žďár a obci Žďár nad Sázavou, z vlastnictví města Žďáru nad Sázavou do vlastnictví Bytového družstva Purkyňova 454/7 – Žďár, družstvo, za kupní cenu v celkové výši 9.978.734 Kč.
2. Zastupitelstvo města schvaluje Kupní smlouvu, která bude uzavřena mezi městem Žďár nad Sázavou jako prodávajícím a bytovým družstvem Bytové družstvo Purkyňova 454/7 – Žďár, družstvo, se sídlem Purkyňova 454/7, Žďár nad Sázavou, PSČ 591 02, IČ 28295234, jako kupujícím v předloženém znění.

Hlasování: Pro 7, proti 0, zdrž. 0

 

b) Rada města doporučuje zastupitelstvu města schválit:

- prodej pozemku p. č. 8037/5, orná půda ve výměře 774 m2 v k. ú. Město Žďár a obci Žďár nad Sázavou z vlastnictví města Žďáru nad Sázavou do společného jmění manželů L. B. a S. B.  Žďár nad Sázavou 6, za kupní cenu ve výši 1.010 Kč/m2 + DPH, za účelem výstavby rodinného domu a dále zastupitelstvo města schvaluje Kupní smlouvu a smlouvu o zřízení předkupního práva, která bude uzavřena mezi městem Žďár nad Sázavou a manžely L. B. a S. B., v předloženém znění

- prodej pozemku p. č. 8032, orná půda ve výměře 815 m2 v k. ú. Město Žďár a obci Žďár nad Sázavou z vlastnictví města Žďáru nad Sázavou do vlastnictví pana M. Č. Žďár nad Sázavou 6, za kupní cenu ve výši 1.001 Kč/m2 + DPH, za účelem výstavby rodinného domu a dále zastupitelstvo města schvaluje Kupní smlouvu a smlouvu o zřízení předkupního práva, která bude uzavřena mezi městem Žďár nad Sázavou a  p. M. Č., v předloženém znění

- prodej pozemku p. č. 8027, orná půda ve výměře 876 m2 v k. ú. Město Žďár a obci Žďár nad Sázavou z vlastnictví města Žďáru nad Sázavou do společného jmění manželů P. N. a Ing. K. N. Žďár nad Sázavou 4, za kupní cenu ve výši 1.000 Kč/m2 + DPH, za účelem výstavby rodinného domu a dále zastupitelstvo města schvaluje Kupní smlouvu a smlouvu o zřízení předkupního práva, která bude uzavřena mezi městem Žďár nad Sázavou a manžely P. N. a Ing. K. N., v předloženém znění.

- prodej pozemku p. č. 8031, orná půda ve výměře 824 m2 v k. ú. Město Žďár a obci Žďár nad Sázavou z vlastnictví města Žďáru nad Sázavou do společného jmění manželů J. K. a H. K. Nové Dvory  za kupní cenu ve výši 1.000 Kč/m2 + DPH, za účelem výstavby rodinného domu a dále zastupitelstvo města schvaluje Kupní smlouvu a smlouvu o zřízení předkupního práva, která bude uzavřena mezi městem Žďár nad Sázavou a manžely J. K. a H. K. , v předloženém znění

- prodej pozemku p. č. 8035, orná půda ve výměře 810 m2 v k. ú. Město Žďár a obci Žďár nad Sázavou z vlastnictví města Žďáru nad Sázavou do společného jmění manželů V. P. a J. P.  Žďár nad Sázavou 6, za kupní cenu ve výši 1.150 Kč/m2 + DPH, za účelem výstavby rodinného domu a dále zastupitelstvo města schvaluje Kupní smlouvu a smlouvu o zřízení předkupního práva, která bude uzavřena mezi městem Žďár nad Sázavou a manžely V. P. a J. P. , v předloženém znění.

Hlasování: Pro 7, proti 0, zdrž. 0

 

c) Rada města doporučuje zastupitelstvu města přijmout následující usnesení:

  1. Zastupitelstvo města, v souladu se Smlouvou o uzavření budoucí kupní smlouvy ze dne 26.6.2015, ve znění dodatku č. 1 ze dne 4.4.2016 a dodatku č. 2 ze dne 25.5.2016,  schvaluje prodej pozemku p. č. 9541/16, orná půda ve výměře 7794 m2, který vznikl v souladu s GP č. 4065-4/2016 ze dne 24. 3. 2016, když od pův. pozemku p. č. 9537/9, orná půda byl oddělen díl „a“ ve výměře 480 m2 a dále byl od pův. pozemku p. č. 9541/2, orná půda oddělen díl „b“ ve výměře 7 314 m2 s tím, že oba tyto oddělené díly byly nově sloučeny do pozemku označeného jako pozemek p. č. 9541/16, orná půda ve výměře 7794 m2, vše v k. ú. Město Žďár v lokalitě ul. Brněnská, ZR 1. Prodej pozemku p. č. 9541/16, orná půda ve výměře 7 794 m2 se uskuteční z vlastnictví města Žďáru nad Sázavou do vlastnictví společnosti Holoubek trade s.r.o., se sídlemSklené nad Oslavou 96, PSČ 591 01, IČ 28284551, za kupní cenu v celkové výši 1.601.200 Kč bez DPH, tj. 1.937.452 Kč včetně DPH.
  2. Zastupitelstvo města schvaluje Kupní smlouvu a smlouvu o zřízení předkupního práva, která bude uzavřena mezi městem Žďár nad Sázavou a společností Holoubek trade s.r.o., se sídlemSklené nad Oslavou 96, PSČ 591 01, IČ 28284551,  v předloženém znění.

Hlasování: Pro 7, proti 0, zdrž. 0

 

d) Rada města doporučuje zastupitelstvu města přijmout následující usnesení:

  1. Zastupitelstvo města schvaluje bezúplatné  nabytí pozemku p. č. 8468 – ostatní plocha, ostatní komunikace, ve výměře 133 m2 a části pozemku p. č. 8467 – ostatní plocha,  jiná plocha, ve výměře cca 120 m2 (v rozsahu a umístění tak, jak je uvedeno v mapovém podkladu)  v k. ú. Město Žďár a obci Žďár nad Sázavou, z vlastnictví pana Mgr. P. N. Praha do vlastnictví města Žďáru nad Sázavou
  2. Zastupitelstvo města schvaluje uzavření Smlouvy o uzavření budoucí darovací smlouvy, která bude uzavřena mezi panem Mgr. P. N.  Praha a městem Žďáru nad Sázavou, v předloženém znění.

Hlasování: Pro 7, proti 0, zdrž. 0 

 

e) Rada města doporučuje zastupitelstvu města přijmout následující usnesení:

Zastupitelstvo města schvaluje nabytí podílu o velikosti id. 1/6 p. I. S.  Veselí nad Moravou, podílu o velikosti id. 4/6 p. S. S. , Bílek  a podílu id. 1/6 p. Ing. J. Š. Nové Veselí, k pozemku p. č. 637/1, trvalý travní porost ve výměře 10 491 m2, v k. ú. Zámek Žďár a obci Žďár nad Sázavou do vlastnictví města Žďáru nad Sázavou, za kupní cenu obvyklou, zjištěnou ZP ve výši celkem 3.671.850 Kč.

Hlasování: Pro 7, proti 0, zdrž. 0

 

f) Rada města po projednání doporučuje zastupitelstvu města schválit uzavření dodatku č. 5 ke Smlouvě o uzavření budoucí kupní smlouvy, která byla dne 19.3.2012 uzavřena mezi městem Žďár nad Sázavou, jako prodávajícím a společností Znojmont, s.r.o. se sídlem Santiniho 147/23, ZR 2, jako kupujícím, ve znění dodatků č. 1 – 4, předmětem kterého je prodloužení stanoveného termínu pro vydání pravomocného stavebního povolení, a to do 8. 3. 2018, v předloženém znění.

Hlasování: Pro 7, proti 0, zdrž. 0

 

g) Rada města po projednání doporučuje zastupitelstvu města schválit bezúplatné nabytí nemovitostí v k. ú. Stržanov, a to:

- komunikace v k. ú. Stržanov na pozemcích, součástí kterých je odvod srážkových vod z komunikace:

  • p.č. 254/80 ve výměře 278 m2 v hodnotě 830.011 Kč z vlastnictví pí V.Z.
  • p.č. 254/81 ve výměře 21 m2 v hodnotě 94.899 Kč z vlastnictví p. J.B.
  • p.č. 254/84 ve výměře 58 m2 v hodnotě 163.830 Kč z vlastnictví p. J. B.

-  veřejné osvětlení v k. ú. Stržanov na pozemcích:

  • p.č. 254/82 a 254/61 v hodnotě 67.209 Kč z vlastnictví p.B. a p. Z.

- pozemky, které tvoří zeleň v k. ú. Stržanov na p. č.:

  • p.č. 254/86 ve výměře 32 m2 v hodnotě 5.344 Kč z vlastnictví pí V. Z.
  • p.č. 254/82 ve výměře 135 m2 v hodnotě 22.545 Kč z vlastnictví p. V. Z..
  • p.č. 254/76 ve výměře 21 m2 v hodnotě 35.700 Kč z vlastnictví p. J. B.
  • p.č. 254/61 ve výměře 46 m2 v hodnotě 267 Kč z vlastnictví p. J. B.
  • p.č. 254/37 ve výměře 26 m2 v hodnotě 4.342 Kč z vlastnictví p. V.Z.

do vlastnictví města Žďáru nad Sázavou.

Rada města dále doporučuje zastupitelstvu města schválit Darovací smlouvu, která bude uzavřena mezi p. J. B. Stržanov  a p, V. Z. ZR 2, jako dárci a městem Žďár nad Sázavou, jako obdarovaným, v předloženém znění.

Hlasování: Pro 7, proti 0, zdrž. 0 

 

h) Rada města doporučuje zastupitelstvu města schválit nabytí části pozemku p. č. 2158/1, ostatní plocha, ostatní komunikace, označené v souladu s geometrickým plánem č. 4203-131/2016 jako pozemek p. č. 2158/3, ostatní plocha, jiná plocha, ve výměře 153 m2 v k. ú. Město Žďár nad Sázavou z vlastnictví TJ Žďár nad Sázavou z.s., se sídlem Jungmannova 8, Žďár nad Sázavou, část Žďár nad Sázavou 1 do vlastnictví města Žďáru nad Sázavou, za kupní cenu v celkové výši 41.539 Kč včetně DPH.

Hlasování: Pro 7, proti 0, zdrž. 0

 

8. Usn. 902/2017/OP

Majetkoprávní jednání RM

a) Rada města po projednání schvaluje vyhlášení záměru na odprodej  pozemků ve vlastnictví města Žďáru nad Sázavou, zapsaných v katastru nemovitostí u Katastrálního úřadu pro Vysočinu se sídlem v Jihlavě, Katastrální pracoviště Žďár nad Sázavou na LV č. 209, pro obec Budeč, a to p. č. 473 – trvalý travní porost ve výměře 738 m2 a p. č. 457 – orná půda ve výměře 638 m2 v k. ú. Budeč u Žďáru nad Sázavou – za účelem užívání k zemědělské činnosti (p. č. 473 součást uživatelského bloku č. 2801/10 a p. č. 457 sousedí s tímto uživatelským blokem).

Hlasování: Pro 7, proti 0, zdrž. 0

 

b) Rada města po projednání schvaluje pronájem pozemku ve vlastnictví města Žďáru nad Sázavou Bc. R. P. a L. U. ZR 6, a to p. č. 6708 – zastavěná plocha ve výměře 18 m2 v k. ú. Město Žďár, zapsaného v katastru nemovitostí u Katastrálního úřadu pro Vysočinu se sídlem v Jihlavě, Katastrální pracoviště Žďár nad Sázavou na LV č. 1, obec Žďár nad Sázavou, v lokalitě „U ZDARU“ ul. Jihlavská, ZR 1 – pod řadovou PREFA garáží – za účelem majetkoprávního vypořádání vztahů k pozemku jiného vlastníka (stavba na cizím pozemku) v souvislosti se změnou vlastníka předmětné garáže.
Nájemní smlouva bude uzavřena na dobu neurčitou s tříměsíční výpovědní lhůtou. Nájemné ve výši 30,-- Kč/m2 ročně.

Hlasování: Pro 7, proti 0, zdrž. 0

 

c) Rada města schvaluje uzavření Dodatku č. 2 k Dohodě o využívání lesních cest a o vzájemné spolupráci, ze dne 19. 4. 2016, ve znění dodatku č. 1 ze dne 31. 8. 2016, která byla uzavřena mezi městem Žďár nad Sázavou a společností Skanska a.s., divize Železniční stavitelství, IČ  26271303, Křižíkova 682/34a, 186 00 Praha 8 – Karlín, v předloženém znění.

Hlasování: Pro 7, proti 0, zdrž. 0

 

d) Rada města po projednání schvaluje zřízení věcného břemene – služebnosti inženýrské sítě na pozemcích ve vlastnictví města Žďáru nad Sázavou mezi městem Žďár nad Sázavou – jako povinným a společností Česká telekomunikační infrastruktura a.s., se sídlem Olšanská 2681/6, Žižkov, 130 00  Praha 3, zastoupená na základě plné moci ze dne 1. 6. 2015 společností TEMO-TELEKOMUNIKACE, a.s. se sídlem Praha 10, U Záběhlického zámku 233/15, PSČ 106 00 Praha – jako oprávněným -  na částech p. č. 852/11, 1573/1 a 1580/3 v k. ú. Veselíčko u Žďáru nad Sázavou, zapsaných v katastru nemovitostí u Katastrálního úřadu pro Vysočinu se sídlem v Jihlavě, Katastrální pracoviště Žďár nad Sázavou na LV č. 1, obec Žďár nad Sázavou - za účelem uložení a provozování podzemního komunikačního vedení veřejné komunikační sítě - 2 ks ochranných HDPE trubek včetně jednoho optického kabelu a jednoho metalického kabelu - stavba „RVDSL1725_M_J_ZDAR137-ZDAR1HR_OK“ včetně přístupu a příjezdu za účelem provozu, údržby, oprav a případné další rekonstrukce uvedené stavby ve prospěch oprávněného.
Právo odpovídající věcnému břemenu - služebnosti inženýrské sítě se zřizuje za jednorázovou neopakující se úplatu ve výši 20.000,-- Kč + platná sazba DPH.

Hlasování: Pro 7, proti 0, zdrž. 0

 

e) Rada města po projednání schvaluje zřízení věcného břemene – služebnosti inženýrské sítě na pozemcích ve vlastnictví města Žďáru nad Sázavou mezi městem Žďár nad Sázavou – jako povinným a společností Česká telekomunikační infrastruktura a.s., se sídlem Olšanská 2681/6, Žižkov, 130 00  Praha 3, zastoupená na základě plné moci ze dne 1. 6. 2015 společností TEMO-TELEKOMUNIKACE, a.s. se sídlem Praha 10, U Záběhlického zámku 233/15, PSČ 106 00 Praha – jako oprávněným -  na částech p. č. 2469/1 a 3285 v k. ú. Město Žďár, zapsaných v katastru nemovitostí u Katastrálního úřadu pro Vysočinu se sídlem v Jihlavě, Katastrální pracoviště Žďár nad Sázavou na LV č. 1, obec Žďár nad Sázavou - za účelem vybudování podzemního komunikačního vedení veřejné komunikační sítě - stavba „16010-037301, RVDSL1721_M_J_ZDAR4696-ZDAR1HR_MET“, v jejímž rámci bude na pozemku p. č. 2469/1 umístěno podzemní komunikační vedení veřejné komunikační sítě – ochranná HDPE trubka včetně jednoho optického kabelu v celkové délce 1 m a kabelová rezerva umístěná u stávajícího rozvaděče a na pozemku p. č. 3285 – optická spojka na stávajícím vedení včetně přístupu a příjezdu za účelem provozu, údržby, oprav a případné další rekonstrukce uvedené stavby ve prospěch oprávněného.
Právo odpovídající věcnému břemenu - služebnosti inženýrské sítě se zřizuje   za jednorázovou neopakující se úplatu ve výši 10.000 Kč + platná sazba DPH.

Hlasování: Pro 7, proti 0, zdrž. 0

 

f) Rada města po projednání schvaluje uzavření smlouvy o zřízení věcného břemene – služebnosti umístění nového horkovodu, mezi městem Žďár nad Sázavou – jako povinným a společností SATT a. s. se sídlem Okružní 1889/11, ZR 3 – jako oprávněným - na pozemcích ve vlastnictví města Žďáru nad Sázavou, a to na částech p. č. 1968/1, 1986, 7974, 7975, 7973/3, 7971/2, 7971/3, 7967, 10162/1, 10149/1, 8003, 8007/1, 8008/10, 8009/1 a 8910/10 v k. ú. Město Žďár a na částech p. č. 774/3, 774/47 a 755/10 v k. ú. Zámek Žďár, zapsaných v katastru nemovitostí u Katastrálního úřadu pro Vysočinu se sídlem v Jihlavě, Katastrální pracoviště Žďár nad Sázavou na LV č. 1, obec Žďár nad Sázavou v lokalitě sídliště Klafar, ZR 3 - za účelem umístění nového horkovodu v rámci akce „Žďár nad Sázavou - Klafar - ul. Okružní, Uhlířská, Vápenická, U Křížku, Sázavská - novostavba horkovodu“ - včetně přístupu a příjezdu za účelem jejího provozování, údržby, oprav a případné další rekonstrukce ve prospěch oprávněného.
Právo odpovídající věcnému břemenu – služebnosti umístění a provozování novostavby horkovodu se zřizuje za jednorázovou neopakující se úplatu ve výši 50.000 Kč + platná sazba DPH.

Hlasování: Pro 7, proti 0, zdrž. 0

 

g) Rada města po projednání schvaluje uzavření smlouvy o zřízení věcného břemene – služebnosti rekonstrukce kabelového rozvodu TV, mezi městem Žďár nad Sázavou – jako povinným a společností SATT a. s. se sídlem Okružní 1889/11, ZR 3 – jako oprávněným - na pozemcích ve vlastnictví města Žďáru nad Sázavou, a to na částech p. č. 1083, 1066/3, 1053, 1003, 950, 963/1, 1011/4, 1011/5, 1013/2, 1013/1, 1015, 1005, 890, 892, 894, 898, 905, 923, 986 a 922, zapsaných v katastru nemovitostí u Katastrálního úřadu pro Vysočinu se sídlem v Jihlavě, Katastrální pracoviště Žďár nad Sázavou na LV č. 1, obec Žďár nad Sázavou v k. ú. Město Žďár - za účelem rekonstrukce kabelového rozvodu TV v rámci akce: „Žďár nad Sázavou – Stalingrad ul. Okružní – dolní, Revoluční, Kopečná – rekonstrukce kabelového rozvodu“ včetně přístupu a příjezdu za účelem jejího provozování, údržby, oprav a případné další rekonstrukce ve prospěch oprávněného.
Právo odpovídající věcnému břemenu – služebnosti rekonstrukce kabelového rozvodu se zřizuje za jednorázovou neopakující se úplatu ve výši 40.000 Kč + platná sazba DPH.

Hlasování: Pro 7, proti 0, zdrž. 0

 

h) Rada města po projednání schvaluje uzavření smlouvy o zřízení věcného břemene – služebnosti, mezi městem Žďár nad Sázavou – jako povinným a Společenstvím vlastníků Bratří Čapků 2065, 2066 Žďár nad Sázavou se sídlem Bratří Čapků 2065/16, ZR 4 – jako oprávněným - na pozemku ve vlastnictví města Žďáru nad Sázavou, zapsaného v katastru nemovitostí u Katastrálního úřadu pro Vysočinu se sídlem v Jihlavě, Katastrální pracoviště Žďár nad Sázavou na LV č. 1, obec Žďár nad Sázavou v k. ú. Město Žďár v lokalitě ul. Bratří Čapků, ZR 4, a to na části p. č. 3704 v šíři cca 2 m kolem uvedeného byt. domu – za účelem umístění nových lodžií v rámci stavby: „Opravy bytového domu Bratří Čapků 14, 16, Žďár nad Sázavou“, spočívající ve výměně stávajících balkónů za přistavěné železobetonové lodžie (uložené do nosné konstrukce BD, betonové zábradlí), u vybraných bytů nově zřízené lodžie s vybouráním parapetního zdiva a novou balkónovou sestavou, zasklení lodžií, výměna zateplení na jižní fasádě BD, úprava bleskosvodu, úprava hlavních vstupů (zkrácení stříšky a ubourání závětrné stěny), oprava okapového chodníku a další související úpravy konstrukcí u BD Bratří Čapků č.p. 2066, 2065 na p. č. 3702 v k. ú. Město Žďár, č.or. 14, 16, ZR 4 včetně přístupu a příjezdu za účelem provozování, údržby, oprav a případné další rekonstrukce ve prospěch oprávněného.
Právo odpovídající věcnému břemenu – služebnosti se zřizuje za jednorázovou neopakující se úplatu ve výši 10.000,-- Kč + platná sazba DPH.

Hlasování: Pro 7, proti 0, zdrž. 0

 

i) 1. Rada města po projednání schvaluje vyhlášení záměru na uzavření dodatku č. 1 ke  Smlouvě o zemědělském pachtu na dobu určitou uzavřenou dne 14.9.2016 mezi městem Žďár nad Sázavou a panem O. B. Světnov, předmětem kterého je změna výměry u některých propachtovaných pozemků.

2. Rada města po projednání schvaluje vyhlášení záměru na uzavření dodatku č. 1 ke  Smlouvě o zemědělském pachtu na dobu neurčitou uzavřenou dne 14.9.2016 mezi městem Žďár nad Sázavou a panem O. B. Světnov, předmětem kterého je změna výměry u některých propachtovaných pozemků.

3. Rada města po projednání schvaluje vyhlášení záměru na uzavření dodatku č. 1 ke  Smlouvě o zemědělském pachtu na dobu určitou uzavřenou dne 4.8.2016 mezi městem Žďár nad Sázavou a družstvem „Staviště“ zemědělské obchodní družstvo, se sídlem Veselíčko 70, 591 01 Žďár nad Sázavou, IČ 48530867, předmětem kterého je změna výměry u některých propachtovaných pozemků.

4. Rada města po projednání schvaluje vyhlášení záměru na uzavření dodatku č. 1 ke  Smlouvě o zemědělském pachtu na dobu neurčitou uzavřenou dne 4.8.2016 mezi městem Žďár nad Sázavou a družstvem „Staviště“ zemědělské obchodní družstvo, se sídlem Veselíčko 70, 591 01 Žďár nad Sázavou, IČ 48530867, předmětem kterého je změna výměry u některých propachtovaných pozemků.

5. Rada města po projednání schvaluje vyhlášení záměru na uzavření dodatku č. 1 ke  Smlouvě o zemědělském pachtu na dobu určitou uzavřenou dne 8.11.2016 mezi městem Žďár nad Sázavou a společností Agro-Měřín, a.s., se sídlem Zarybník 516, 594 42 Měřín, IČ 49434179, předmětem kterého je změna výměry u některých propachtovaných pozemků.

6. Rada města po projednání schvaluje vyhlášení záměru na uzavření dodatku č. 1 ke  Smlouvě o zemědělském pachtu na dobu neurčitou uzavřenou dne 8.11.2016 mezi městem Žďár nad Sázavou a společností Agro-Měřín, a.s., se sídlem Zarybník 516, 594 42 Měřín, IČ 49434179, předmětem kterého je změna výměry u některých propachtovaných pozemků.

Záměry budou zveřejněny na úřední desce po dobu 15 dní.

Hlasování: Pro 7, proti 0, zdrž. 0

 

9. Usn. 909/2017/ORÚP

Vyhodnocení dotačního programu „Obnova kulturních památek a obnova architektonicky cenných staveb“ včetně veřejnoprávních smluv

Rada města po seznámení se s výsledky hodnocení žádostí dotačního programu „Obnova kulturních památek a obnova architektonicky cenných staveb“, které provedla komise, doporučuje zastupitelstvu města schválit poskytnutí dotace z dotačního programu „Obnova kulturních památek a obnova architektonicky cenných staveb“ subjektům a ve výši dle Přílohy č. 3 předloženého materiálu.

Rada města po seznámení se s výsledky hodnocení žádostí dotačního programu „Obnova kulturních památek a obnova architektonicky cenných staveb“, které provedla komise, doporučuje zastupitelstvu města schválit poskytnutí dotace z dotačního programu „Obnova kulturních památek a obnova architektonicky cenných staveb“ subjektům a ve výši dle Přílohy č. 4  upraveného materiálu.

Rada města po projednání doporučuje zastupitelstvu města schválit veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace z dotačního programu „Obnova kulturních památek a obnova architektonicky cenných staveb“, mezi městem a subjekty dle Přílohy č. 3 předloženého materiálu, v předloženém znění.

Rada města po projednání doporučuje zastupitelstvu města schválit veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace z dotačního programu „Obnova kulturních památek a obnova architektonicky cenných staveb“ mezi městem a subjekty dle Přílohy č. 4 upraveného materiálu.

Rada města po projednání doporučuje zastupitelstvu města neschválit poskytnutí dotace z dotačního programu „Obnova kulturních památek a obnova architektonicky cenných staveb“ subjektům dle Přílohy č. 5 předloženého materiálu.

Hlasování: Pro 7, proti 1, zdrž. 0

 

10. Usn. 918/2017/ORÚP

Smlouva o poskytnutí dotace na akci „Zlepšujeme životní prostředí ve Žďáře nad Sázavou“

Rada města po projednání schvaluje uzavření Smlouvy o poskytnutí dotace z Fondu Vysočiny mezi městem Žďár nad Sázavou a Krajem Vysočina na akci „Zlepšujeme životní prostředí ve Žďáře nad Sázavou“ v předloženém znění a pověřuje starostu města podpisem smlouvy.

Hlasování: Pro 8, proti 0, zdrž. 0

 

11. Usn. 910/2017/ORÚP

Výsledky výběrového řízení na dodavatele stavby „Rekonstrukce vnitřních prostor Kina Vysočina, 1. etapa“, Žďár nad Sázavou

Rada města po projednání schvaluje výsledky výběrového řízení na dodavatele stavby „Rekonstrukce vnitřních prostor Kina Vysočina, 1. etapa“, Žďár nad Sázavou tak, jak je doporučila komise pro posouzení a hodnocení nabídek.

Hlasování: Pro 8, proti 0, zdrž. 0

 

12. Usn. 917/2017/ŠKS

Rezignace a jmenování nových členů Komise pro sport a volný čas

Rada města po projednání odvolává na základě vlastní žádosti člena Komise pro sport a volný čas pana Davida Odvárku a paní Mgr. Zdeňku Volavou s účinností od 16. 1. 2017 a děkuje jim za jejich práci.

Rada města po projednání jmenuje pana Bc. Ladislava Bártu a pana Františka Šustra  novými členy Komise pro sport a volný čas s účinností od 16. 1. 2017.

Hlasování: Pro 8, proti 0, zdrž. 0

 

13. Usn. 912/2017/STAR

Problematika PO Knihovna M. J. Sychry Žďár nad Sázavou

Rada města po projednání schvaluje plat ředitele PO Knihovna M. J. Sychry Žďár nad Sázavou pana Mgr. Romana Kratochvíla ke dni nástupu do funkce tj. 16. 1. 2017, dle předloženého návrhu uvnitř materiálu.

Hlasování: Pro 8, proti 0, zdrž. 0

 

14. Usn. 919/2017/OS

Rezignace a jmenování nového člena Komise prorodinných aktivit, sociální a zdravotní

Rada města po projednání odvolává na základě vlastní žádosti členka Komise prorodinných aktivit, sociální a zdravotní, pana Bc. Ladislava Bártu, s účinností od 16. 1. 2016 a děkuje mu za jeho práci v komisi.

Rada města po projednání jmenuje paní Mgr. Radku Čaníkovou novou členkou Komise prorodinných aktivit, sociální a zdravotní s účinností od 16. 1. 2017.

Hlasování: Pro 8, proti 0, zdrž. 0

 

15. Usn. 914/2017/OS

Doplnění pořadníku DPS

Rada města po projednání schvaluje doplnění pořadníku DPS dle předloženého návrhu.

Rada města schvaluje uzavření smlouvy o nájmu bytu č. 7, umístěného v bytovém domě č.p. 2284 na ul. Libušínská, č. or. 15, Žďár nad Sázavou, část Žďár nad Sázavou 1, který je součástí pozemku č.p.2127/2 v k. ú. Město Žďár. Smlouva o nájmu bytu bude uzavřena s p. V. S. a p. S. S. Žďár nad Sázavou 3.
Smlouva bude uzavřena na dobu neurčitou s účinností od 17. 1. 2017.
Výše nájemného je 49,46 Kč/m2.

Hlasování: Pro 8, proti 0, zdrž. 0

 

16. Usn. 913/2017/OS

Family a Senior Point

Rada města po projednání a v souladu s doporučením hodnotící komise pro výběr uchazečů pro výběrové řízení na zajištění provozu Family Pointu a Senior Pointu ve Žďáře nad Sázavou schvaluje vyhodnocení výběrového řízení na zajištění provozu Family Pointu a Senior Pointu ve Žďáře nad Sázavou s předložením jediné nabídky a schvaluje uzavření smlouvy o dílo na provoz Family Pointu a Senior  Pointu mezi městem Žďár nad Sázavou a Kolpingovým dílem České republiky z.s., v předloženém znění.

Hlasování: Pro 5, proti 0, zdrž. 2

 

17. Usn. 905/2017/MST

Dotační programy: Rada města a Uvolnění zastupitelé

Rada města po projednání vyhlašuje dotační program Rada města v předloženém znění.

Rada města po projednání vyhlašuje dotační program Uvolnění zastupitelé v předloženém znění.

Hlasování: Pro 7, proti 0, zdrž. 0

 

18. Usn. 916/2017/taj.

Vzor veřejnoprávní smlouvy k zadávání VZ malého rozsahu s dobrovolnými svazky obcí

Rada města po projednání schvaluje a doporučuje zastupitelstvu ke schválení vzor veřejnoprávní smlouvy (VPS) k zadávání zakázek malého rozsahu pro svazky obcí ORP Žďár nad Sázavou a pověřuje starostu města uzavíráním VPS podle tohoto vzoru.

Hlasování: Pro 8, proti 0, zdrž. 0

 

19. Usn. 915/2017/taj

Elektronizace finančního řízení města a jeho organizací – návrh opatření ke zlepšení

Rada města po projednání ukládá:

  1. Ředitelům PO města zpracovat na základě zaslaného vzoru vnitřního předpisu pro finanční řízení a kontrolu vlastní vnitřní předpis a zavést do organizací vnitřní předpis v minimálním rozsahu zaslaného vzoru nejpozději do 30. 3. 2017.
  2. Oddělení finanční kontroly a interního auditu provádět metodické vedení, monitoring a kontrolu, analyzovat efektivnost výkonu finančního řízení a kontroly PO, identifikovat rizika a slabá místa a připravit vhodná opatření ke zlepšení systému finanční kontroly v PO města a 1x čtvrtletně podávat RM zprávy o jeho stavu.
  3. Tajemníkovi MěÚ realizovat poptávku na administrátora žádosti do výzvy č. 28 IROP s cílem zajistit:
   a) Zavedení komunikačního portálu mezi zřizovatelem a příspěvkovými organizacemi
   b) Zavedení manažerského informačního systému pro podporu pravidelného a průběžného reportingu finančního řízení PO města
   c) Sjednocení výstupů ekonomických informačních systémů pro podporu procesu finančního řízení příspěvkových organizací

Hlasování: Pro 7, proti 0, zdrž. 0

 

Ověřovatel:

Mgr. Ludmila Řezníčková v. r.

 

 

Mgr. Zdeněk Navrátil, v. r.  Ing. Josef Klement, v. r.
starosta města místostarosta města