Zápis z 59. schůze rady města konané dne 30. 1. 2017

zveřejněno: 3. 2. 2017

Počet přítomných členů:

9

 

Ověřovatel zápisu:

PhDr. Zdeněk Kulhánek

 

Schválený pořad 59. schůze rady města:

 1. Stanovení poplatku za využití autocvičiště od r. 2017
 2. Smlouva o poskytnutí dotace
 3. Smlouva o převodu investorství školní kuchyně SŠG A. Kolpinga
 4. Výjimka z nejvyššího počtu žáků
 5. Přijetí daru
 6. Rozpočtové opatření č. 2
 7. Použití příspěvku na provoz z roku 2016 jako záloha na rok 2017
 8. Přijetí daru
 9. Smlouva o zajištění uměleckého vystoupení
 10. Podmínky pronájmu mobilního pódia
 11. Prevence kriminality města
 12. Příjem z prodeje propagačních materiálů města v r. 2016
 13. Byty a prostory sloužící podnikání
 14. Majetkoprávní jednání
 15. MA 21 – ustanovení zodpovědného politika neformální skupiny
 16. Vyhlášení výběrového řízení na poskytovatele úvěru ve výši 40 mil. Kč
 17. Participativní rozpočet
 18. Do práce na kole 2017
 19. Různé

 

 

PŘEHLED USNESENÍ

1. Usn. 923/2017/OD

Stanovení poplatku za využití autocvičiště od roku 2017

Rada města po projednání schvaluje způsob výpočtu výše poplatků za využití autocvičiště podle předloženého návrhu.

Hlasování: Pro 6, proti 0, zdrž. 0

 

2. Usn. 925/2017ORÚP

Smlouva o poskytnutí dotace

Rada města po projednání schvaluje uzavření Smlouvy o poskytnutí dotace z Fondu Vysočiny mezi městem Žďár nad Sázavou a Krajem Vysočina na akci „Oprava cyklostezky ve Žďáře nad Sázavou“ v předloženém znění a pověřuje starostu města podpisem smlouvy.

Hlasování: Pro 7, proti 0, zdrž. 0

 

3. Usn. 924/2017/ORUP

Smlouva o převodu investorství školní kuchyně SŠG A. Kolpinga

Rada města po projednání schvaluje uzavření smlouvy o převodu investorství na akci Školní kuchyň SŠG A. Kolpinga“ Žďár nad Sázavou z města Žďáru nad Sázavou na SŠG A. Kolpinga, Žďár nad Sázavou.

Hlasování: Pro 7, proti 0, zdrž. 0

 

4. Usn. 927/2017/3.ZŠ

Výjimka z nejvyššího počtu žáků

Rada města po projednání schvaluje udělení výjimky z nejvyššího počtu žáků ve třídách Základní školy Žďár nad Sázavou, Komenského 6.

Hlasování: Pro 7, proti 0, zdrž. 0

 

5. Usn. 926/2017/3.ZŠ

Přijetí daru

Rada města po projednání schvaluje přijetí daru Základní školou Žďár nad Sázavou, Komenského 6 od společnosti EDUin o.p.s.

Hlasování: Pro 8, proti 0, zdrž. 0

 

6. Usn. 933/2017/PO SSm

Rozpočtové opatření č. 2/2016

Rada města po projednání schvaluje rozpočtové opatření č. 2/2016 dle přílohy.

Hlasování: Pro 9, proti 0, zdrž. 0

 

7. Usn. 934/2017/PO SSm

Použití příspěvku na provoz z roku 2016 jako záloha na rok 2017

Rada města po projednání schvaluje použití příspěvku na provoz PO v roce 2016 ve výši 1.800 tis. Kč jako zálohu příspěvku zřizovatele na provoz PO v roce 2017.

Hlasování: Pro 9, proti 0, zdrž. 0

                                                    

8. Usn. 936/2017/4.ZŠ

Přijetí daru

Rada města po projednání schvaluje přijetí daru Základní školou Žďár nad Sázavou, Švermova 4 od Spolku rodičů a přátel školy ZŠ Švermova 4, z. s.

Hlasování: Pro 9, proti 0, zdrž. 0

 

9. Usn. 930/2017/ŠKS

Smlouva o zajištění uměleckého vystoupení

Rada města po projednání schvaluje uzavření Smlouvy o zajištění uměleckého vystoupení mezi Richardem Kroczekem – agentura KROK se sídlem Ahepjukova 2801/11, 702 00 Ostrava – Moravská Ostrava a městem Žďár nad Sázavou na zajištění uměleckého vystoupení na akci Den Žďáru 2017 v předloženém znění.

Hlasování: Pro 8, proti 0, zdrž. 1

 

10. Usn. 929/2017/ŠKS

Podmínky pronájmu mobilního pódia

Rada města po projednání schvaluje ceník pronájmu mobilního pódia zn. NIVTEC v majetku města Žďáru nad Sázavou pro komerční využití dle předloženého návrhu.

Rada města po projednání schvaluje znění smlouvy o pronájmu pódia zn. NIVTEC, která bude uzavřena mezi městem Žďár nad Sázavou, jako pronajímatelem a zájemcem o pronájem pódia, v upraveném znění.

Rada města po projednání pověřuje starostu města uzavíráním smluv o pronájmu pódia ve schváleném znění.

Hlasování: Pro 9, proti 0, zdrž. 0

 

11. Usn. 935/2017/MP

Prevence kriminality města

Rada města po projednání schvaluje účast města Žďáru nad Sázavou v Programu prevence kriminality Kraje Vysočina na rok 2017.

Rada města po projednání schvaluje účast města Žďáru nad Sázavou v Programu prevence kriminality na místní úrovni 2017 vyhlášeného MV ČR:

Rada města po projednání schvaluje Plán prevence kriminality města Žďáru nad Sázavou na rok 2017.

Hlasování: Pro 9, proti 0, zdrž. 0

 

12. Usn. 928/2017/ŠKS

Příjem z prodeje propagačních materiálů města v roce 2016

Rada města po projednání doporučuje zastupitelstvu města, v rámci rozpočtového opatření, navýšit z příjmů roku 2016 položku rozpočtu „Propagace města“ o příjem z prodeje propagačních materiálů v roce 2016 ve výši 160 000 Kč dle předloženého návrhu.

Hlasování: Pro 9, proti 0, zdrž. 0

 

13. Usn. 932/2017/OP

Byty a prostory sloužící podnikání

a) Rada města vyhlašuje záměr na pronájem bytu č. 32, umístěného v bytovém domě č.p. 1905 na ulici Brodská č.or. 33, Žďár nad Sázavou, část Žďár nad Sázavou 3, který je součástí pozemku p.č. 1277, v k.ú. Město Žďár v předloženém znění.

Hlasování: Pro 8, proti 0, zdrž. 0

 

b) Rada města schvaluje uzavření Dohody o splátkách uznaného dluhu, a to mezi městem Žďár nad Sázavou a J. K. , Žďár nad Sázavou, část Žďár nad Sázavou 3, v předloženém znění.

Hlasování: Pro 8, proti 0, zdrž. 0

 

c) Rada města schvaluje změnu smlouvy o nájmu bytu  č. 19, umístěného v bytovém domě č.p. 1876 na ulici Brodská č.or. 27, Žďár nad Sázavou, část Žďár nad Sázavou 3, který je součástí pozemku p.č. 1261, v k.ú. Město Žďár, z doby určité na dobu neurčitou.

Hlasování: Pro 8, proti 0, zdrž. 0

 

d) Rada města rozhodla vypovědět smlouvu o nájmu bytu č. 2, umístěného v bytovém domě č.p. 1825 na ulici Brodská č.or. 11, Žďár nad Sázavou, část Žďár nad Sázavou 3, který je součástí pozemku p.č. 1244, v k.ú. Město Žďár, a ukládá starostovi města zajistit zpracování výpovědi.

Hlasování: Pro 8, proti 0, zdrž. 0

 

e) Rada města rozhodla vypovědět smlouvu o nájmu bytu č. 17, umístěného v bytovém domě č.p. 1825 na ulici Brodská č.or. 11, Žďár nad Sázavou, část Žďár nad Sázavou 3, který je součástí pozemku p.č. 1244, v k.ú. Město Žďár, a ukládá starostovi města zajistit zpracování výpovědi.

Hlasování: Pro 8, proti 0, zdrž. 0

 

f) Rada města po projednání rozhodla nezvyšovat v období od 1.7.2017 do 30.6.2018 nájemné za užívání prostor sloužících podnikání ve vlastnictví města Žďár nad Sázavou formou uplatnění koeficientu růstu nájemného – o inflaci stanovenou ČSÚ ve výši 0,7%.Toto rozhodnutí rady města je jednou z pomoci města Žďáru nad Sázavou pro podporu podnikajícím osobám.

Hlasování: Pro 8, proti 0, zdrž. 0

 

14. Usn. 931/2017/OP

Majetkoprávní jednání

a) Rada města po projednání schvaluje vyhlášení záměru na odprodej pozemku ve vlastnictví města Žďáru nad Sázavou, zapsaného v katastru nemovitostí u Katastrálního úřadu pro Vysočinu se sídlem v Jihlavě, Katastrální pracoviště Žďár nad Sázavou na LV č. 1, obec Žďár nad Sázavou, a to části p. č. 818/4 – orná půda v k.ú. Zámek Žďár ve výměře cca 900 až 1 000 m2 (dle mapového podkladu) – za účelem rozšíření stávající zahrady p. č. 818/3 v k. ú. Zámek Žďár (ve spoluvlastnictví fyzických osob) v lokalitě za Pilskou nádrží, ZR 2 s tím, že přesná výměra prodávaného pozemku bude určena po zaměření oddělovacím GP.

Hlasování: Pro 3, proti 2, zdrž. 3 - NESCHVÁLENO

 

b) Rada města po projednání schvaluje výši nájemného u nově uzavíraných smluv o nájmu pozemku pro rok 2017, a to následovně: nájemné za užívání pozemků pro zahrádky ve výši 20,-- Kč/m2/rok a nájemné za užívání pozemků za účelem umístění garáže ve výši 30,-- Kč/m2/rok.

Hlasování: Pro 9, proti 0, zdrž. 0

 

c) Rada města po projednání schvaluje uzavření smlouvy o zřízení věcného břemene – služebnosti mezi městem Žďár nad Sázavou – jako povinným a společností E.ON Distribuce, a. s. se sídlem F. A. Gerstnera 2151/6, České Budějovice zastoupenou na základě plné moci spol. E.ON ČR, s. r. o. se sídlem F. A. Gerstnera 2151/6, 370 49 České Budějovice – jako oprávněným, a to na pozemku ve vlastnictví města Žďáru nad Sázavou - na části p. č. 6959/1, zapsaného v katastru nemovitostí u Katastrálního úřadu pro Vysočinu se sídlem v Jihlavě, Katastrální pracoviště  Žďár nad Sázavou na LV č. 1, obec Žďár nad Sázavou,  k. ú. Město Žďár - za účelem umístění distribuční soustavy v rámci stavby: „Žďár n. Sáz., Jihlavská: kab. smyčka NN“, spočívající v umístění zemního kabelového vedení NN a přípojkové skříně v lokalitě ul. Jihlavská, ZR 1, včetně přístupu a příjezdu za účelem provozu, údržby, oprav a rekonstrukce uvedené distribuční soustavy ve prospěch oprávněného.
Právo odpovídající věcnému břemenu – služebnosti se zřizuje za jednorázovou neopakující se úplatu ve výši 10.000,-- Kč + platná sazba DPH.

Hlasování: Pro 9, proti 0, zdrž. 0

 

d) 1. Rada města po projednání schvaluje uzavření smlouvy o zřízení věcného břemene – služebnosti mezi Správou železniční dopravní cesty, státní organizace se sídlem Dlážděná 1003/7, 110 00 Praha 1 – Nové Město, zastoupenou SŽDC, Stavební správa západ, Sokolovská 278/1955, 190 00 Praha 9 – jako oprávněným a městem Žďár nad Sázavou – jako povinným, na pozemcích ve vlastnictví města Žďáru nad Sázavou, a to dle GP č. 3978-330/2015 ze dne 2. 2. 2016 na částech p. č. 9653, 9654, 9687, 9709, 9712, 9725, 9743 v k. ú. Město Žďár v lokalitě „Vetla“, ZR 1, spočívající v umístění ochranných trubek HDPE pro diagnostický optický kabel v rámci stavby „GSM-R Kolín - Havlíčkův Brod - Křižanov - Brno“ včetně přístupu a příjezdu ke stavbě uvedené inž. sítě a případných dalších oprav, údržby, rekonstrukce a modernizace ve prospěch oprávněného.
Právo odpovídající věcnému břemenu – služebnosti se zřizuje za jednorázovou neopakující se úplatu ve výši 10.000 Kč + platná sazba DPH.                   

2. Rada města po projednání schvaluje uzavření smlouvy o zřízení věcného břemene – služebnosti mezi Správou železniční dopravní cesty, státní organizace se sídlem Dlážděná 1003/7, 110 00 Praha 1 – Nové Město, zastoupenou SŽDC, Stavební správa západ, Sokolovská 278/1955, 190 00 Praha 9 – jako oprávněným a městem Žďár nad Sázavou – jako povinným, na pozemku ve vlastnictví města Žďáru nad Sázavou, a to dle GP č. 3963-329/2015 ze dne 13. 1. 2016 na části p. č. 9685 v k. ú. Město Žďár v lokalitě ul. Jihlavská „U Kamenného rybníka“ - u sila – rozchod trati ZR – Křižanov a ZR – Tišnov, ZR 1, spočívající v umístění ochranných trubek HDPE pro diagnostický optický kabel v rámci stavby „GSM-R Kolín - Havlíčkův Brod - Křižanov - Brno“ včetně přístupu a příjezdu ke stavbě uvedené inž. sítě a případných dalších oprav, údržby, rekonstrukce a modernizace ve prospěch oprávněného.
Právo odpovídající věcnému břemenu – služebnosti se zřizuje za jednorázovou neopakující se úplatu ve výši 10.000 Kč + platná sazba DPH.

3. Rada města po projednání schvaluje uzavření smlouvy o zřízení věcného břemene – služebnosti mezi Správou železniční dopravní cesty, státní organizace se sídlem Dlážděná 1003/7, 110 00 Praha 1 – Nové Město, zastoupenou SŽDC, Stavební správa západ, Sokolovská 278/1955, 190 00 Praha 9 – jako oprávněným a městem Žďár nad Sázavou – jako povinným, na pozemcích ve vlastnictví města Žďáru nad Sázavou, a to dle GP č. 3913-326/2015 ze dne 10. 12. 2015 na částech p. č. 7706, 7707, 7709 v k. ú. Město Žďár v lokalitě „U Malého lesa“ u Žďasu, ZR 1, spočívající v umístění ochranných trubek HDPE pro diagnostický optický kabel v rámci stavby „GSM-R Kolín - Havlíčkův Brod – Křižanov - Brno“ včetně přístupu a příjezdu ke stavbě uvedené inž. sítě a případných dalších oprav, údržby, rekonstrukce a modernizace ve prospěch oprávněného.
Právo odpovídající věcnému břemenu – služebnosti se zřizuje za jednorázovou neopakující se úplatu ve výši 10.000 Kč + platná sazba DPH.

4. Rada města po projednání schvaluje uzavření smlouvy o zřízení věcného břemene – služebnosti mezi Správou železniční dopravní cesty, státní organizace se sídlem Dlážděná 1003/7, 110 00 Praha 1 – Nové Město, zastoupenou SŽDC, Stavební správa západ, Sokolovská 278/1955, 190 00 Praha 9 – jako oprávněným a městem Žďár nad Sázavou – jako povinným, na pozemku ve vlastnictví města Žďáru nad Sázavou, a to dle GP č. 822-323/2015 ze dne 19. 11. 2015 na části p. č. 943 v k. ú. Zámek Žďár v blízkosti hranic s k. ú. Hamry n. Sáz. „u Jedlovského rybníka“ v lokalitě „Pod Starým dvorem“ – cesta k „Hamroňovi, ZR 2, spočívající v umístění ochranných trubek HDPE pro diagnostický optický kabel v rámci stavby „GSM-R Kolín - Havlíčkův Brod – Křižanov - Brno“ včetně přístupu a příjezdu ke stavbě uvedené inž. sítě a případných dalších oprav, údržby, rekonstrukce a modernizace ve prospěch oprávněného.
Právo odpovídající věcnému břemenu – služebnosti se zřizuje za jednorázovou neopakující se úplatu ve výši 10.000 Kč + platná sazba DPH.

Hlasování: Pro 9, proti 0, zdrž. 0

 

e) Rada města po projednání schvaluje uzavření smlouvy o zřízení věcného břemene – služebnosti mezi p. J. B.  Stržanov  a pí V. Z.,  ZR 2 – jako povinnými a městem Žďár nad Sázavou – jako oprávněným, a to na pozemcích - dle GP č. 331-56/2016 ze dne 19. 8. 2016 na částech p. č. 254/38, 254/85 a 254/63 v k. ú. Stržanov ve vlastnictví povinných, zapsaných v katastru nemovitostí u Katastrálního úřadu pro Vysočinu se sídlem v Jihlavě, Katastrální pracoviště  Žďár nad Sázavou na LV č. 725 a 718, obec Žďár nad Sázavou,  k. ú. Stržanov - za účelem umístění vsakovacích boxů v rámci stavby: „Obytný soubor 8 RD v obci Stržanov - rozvody inž. sítí a komunikace“ v lokalitě „Markův kopec“ v místní části Stržanov, včetně přístupu a příjezdu za účelem provozu, údržby, oprav a rekonstrukce uvedené stavby ve prospěch oprávněného.
Právo odpovídající věcnému břemenu – služebnosti se zřizuje bezúplatně a je oceněno částkou ve výši 10.000 Kč.

Hlasování: Pro 9, proti 0, zdrž. 0

 

15. Usn. 920/2017/STA

MA 21 – ustanovení zodpovědného politika, koordinátora, neformální skupiny

Rada města po projednání ustanovuje zodpovědného politika pro MA 21, koordinátora, neformální skupinu dle návrhu.

Rada města doporučuje zastupitelstvu města ustanovit zodpovědného politika pro MA 21 dle návrhu.

Hlasování: Pro 9, proti 0, zdrž. 0

 

16. Usn. 937/2017/OF

Vyhlášení výběrového řízení na poskytovatele úvěru ve výši 40 mil. Kč

Rada města po projednání:

  • Schvaluje vyhlášení výběrového řízení na poskytovatele investičního úvěru ve výši 40.000.000 Kč
  • Jmenuje komisi pro vyhodnocení nabídek

Hlasování: Pro 9, proti 0, zdrž. 0

 

17. Usn. 921/2017/STA

Participativní rozpočet

Rada města se seznámila s materiálem Participativního rozpočtu a souhlasí s předloženým návrhem postupu.

Rada města doporučuje zastupitelstvu města souhlasit se začleněním participativní položky do rozpočtu města Žďár nad Sázavou pro rok 2018 do výše max. 600 tis. Kč.

Hlasování: Pro 9, proti 0, zdrž. 0

 

18. Usn. 922/2017/MST

Do práce na kole 2017

Rada města po projednání schvaluje zapojení města do celorepublikové kampaně Do práce na kole, schvaluje uzavření Smlouvy o spolupráci při realizaci této kampaně se sdružením Auto*Mat, z. s. v předloženém znění.

Rada města zmocňuje Ing. Josefa Klementa, místostarostu města, uzavřením této smlouvy.

 Hlasování: Pro 9, proti 0, zdrž. 0

 

 

Ověřovatel:

PhDr. Zdeněk Kulhánek v. r.

 

 

Mgr. Zdeněk Navrátil, v. r.  Ing. Josef Klement, v. r.
starosta města místostarosta města