Zápis ze 60. schůze rady města konané dne 13. 2. 2017

zveřejněno: 17. 2. 2017

Počet přítomných členů:

9

 

Ověřovatel zápisu:

Rostislav Dvořák

 

Schválený pořad 60. schůze rady města:

 1. Návrh opatření v Relaxačním centru
 2. Udělení výjimky DPS
 3. Doplnění pořadníku DPS
 4. Koncepce města Žďár n. S. pro oblast závislostí
 5. Vyhodnocení dotačního programu Sportoviště 2017
 6. Kritéria pro přijímání dětí do 1.tříd ZŠ a PO MŠ
 7. Obecně závazná vyhláška o stanovení spádových obvodů ZŠ
 8. Návrh na udělení ocenění města Žďár n. S.
 9. Výběrová řízení za rok 2016 programu Sportoviště 2017
 10. Majetkoprávní jednání
 11. Byty a prostory sloužící podnikání
 12. Hodnocení ředitelů PO města
 13. Schválení prodeje a těžby dřeva 2017

  

PŘEHLED USNESENÍ 

1. Usn. 949/2017/SPORTIS

Návrh opatření v Relaxačním centru

Rada města po projednání schvaluje:

a) Úpravu ceníku služeb Relaxačního centra na období od 1. 9. do 30. 6. kalendářního roku dle upraveného návrhu s platností od 1. 3. 2017.
b) Úpravu ceníku služeb Relaxačního centra na období od 1. 7. do 31. 8. kalendářního roku dle upraveného  návrhu s platností od 1. 7. 2017.
c) Úpravu provozní doby Relaxačního centra dle předloženého návrhu s platností od 1. 9. 2017.

Hlasování: Pro 7, proti 1, zdrž. 1

 

2. Usn. 947/2017/OS

Udělení výjimky z podmínky trvalého pobytu pro přidělení bytu v DPS

Rada města po projednání schvaluje udělení výjimky z kritérií pro přidělení bytu v domech s pečovatelskou službou v bodě podmínka trvalého pobytu na území výkonu státní správy Městského úřadu Žďár nad Sázavou pro p. M. S., Černá.

Hlasování: Pro 5, proti 3, zdrž. 1

 

3. Usn. 946/2017/OS

Doplnění pořadníku DPS

Rada města po projednání schvaluje doplnění pořadníku DPS dle předloženého návrhu.

Rada města schvaluje uzavření smlouvy o nájmu bytu č. 76, umístěného v bytovém domě č. p.203 na ul. Libušínská, č. or. 1 Žďár nad Sázavou, část Žďár nad Sázavou 1, který je součástí pozemku č.p. 2117 v k.ú. Město Źďár. Smlouva o nájmu bytu bude uzavřena s p. A. H.  Žďár nad Sázavou 1.
Smlouva bude uzavřena na dobu neurčitou s účinností od 20. 2. 2017.
Výše nájemného je 49,46 Kč/m2.

Hlasování: Pro 9, proti 0, zdrž. 0

 

4. Usn. 948/2017/OS

Koncepce města Žďár nad Sázavou pro oblast závislostí

Rada města po projednání doporučuje Zastupitelstvu města schválit Koncepci města Žďáru nad Sázavou pro oblast závislostí pro období 2016-2018 v předloženém znění.

Hlasování: Pro 9, proti 0, zdrž. 0

 

5. Usn. 942/2017/ŠKS

Vyhodnocení dotačního programu Sportoviště 2017

Rada města schvaluje uzavření veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace z dotačního programu „Sportoviště 2017“ ve výši dle tabulky „Hodnocení dotačního programu SPORTOVIŠTĚ 2017“ mezi městem Žďár nad Sázavou a UNITOP Sportovním klubem policie Žďár nad Sázavou, z. s., v předloženém znění.

Rada města doporučuje zastupitelstvu města schválit uzavření veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace z dotačního programu „Sportoviště 2017“ mezi městem Žďár nad Sázavou a subjekty ve výši dle „Přílohy č. 1 – vyhodnocení dotačního programu „Sportoviště 2017“, v předloženém znění.

Hlasování: Pro 9, proti 0, zdrž. 0

 

6. Usn. 940/2017/ŠKS

Kritéria pro přijímání dětí do 1.tříd základních škol a PO MŠ

Rada města po projednání byla seznámena s Kritérii pro přijímání dětí do 1. tříd jednotlivých základních škol a dále s Kritérii přijímání dětí do příspěvkové organizace Mateřská škola ve Žďáře nad Sázavou pro školní rok 2017/2018 v předloženém znění.

Hlasování: Pro 9, proti 0, zdrž. 0

 

7. Usn. 939/2017/ŠKS

Obecně závazná vyhláška města a stanovení spádových obvodů základních škol

Rada města po projednání doporučuje zastupitelstvu města schválit Obecně závaznou vyhlášku města č.1/2017 o stanovení spádových obvodů základních škol zřizovaných městem Žďár nad Sázavou a části školských obvodů základní škol zřízené městem Žďár nad Sázavou, v předloženém znění.

Hlasování: Pro 9, proti 0, zdrž. 0

 

8. Usn. 938/2017/ŠKS

Návrh na udělení ocenění města Žďáru nad Sázavou za rok 2016

Rada města po projednání bere na vědomí návrh Výboru pro udělování ocenění města Žďáru nad Sázavou.

Výbor pro udělování ocenění města Žďáru nad Sázavou doporučuje zastupitelstvu města schválit udělení ocenění města Žďáru nad Sázavou v předloženém znění.

Hlasování: Pro 9, proti 0, zdrž. 0

 

9. Usn. 943/2017/ORÚP

Výběrová řízení za rok 2016

V souladu se Směrnicí o zadávání veřejných zakázek hrazených z finančních prostředků města Žďáru nad Sázavou byla rada města seznámena s přehledem zakázek provedených v roce 2016.

Hlasování: Pro 8, proti 0, zdrž. 0

 

10. Usn. 944/2017/OP

Majetkoprávní jednání

a) Rada města vyhlašuje záměr na prodej pozemku p. č. 8026/1, orná půda ve výměře 890 m2 v k. ú. Město Žďár a obci Žďár nad Sázavou za účelem výstavby rodinného domu v lokalitě Klafar III, část C 1, ulice Hrnčířská, dle předloženého návrhu.

Hlasování: Pro 9, proti 0, zdrž. 0

 

b) Rada města nesouhlasí s vyhlášením záměru na prodej pozemků v lokalitě Žďáru nad Sázavou 7 – rozšíření pozemků u bývalých výměníkových stanic, a to dle návrhu a v rozsahu mapového podkladu architekta města.

Hlasování: Pro 9, proti 0, zdrž. 0

 

c) Rada města po projednání schvaluje vyhlášení záměru na odprodej pozemku ve vlastnictví města Žďáru nad Sázavou, a to p. č. 84 – ostatní pl., jiná plocha ve výměře 250 m2 v k. ú. Stržanov, zapsaného v katastru nemovitostí u Katastrálního úřadu pro Vysočinu se sídlem v Jihlavě, Katastrální pracoviště Žďár nad Sázavou na LV č. 1, obec Žďár nad Sázavou – za účelem získání pozemku – zahrady okolo domu v souvislosti se zamýšlenou likvidací stávajícího objektu RD č.p. 33 na p. č. 82 v k. ú. Stržanov a výstavbou nového objektu k bydlení na sousedních pozemcích ve vlastnictví žadatele – za předpokladu dodržení stanovených podmínek:

- nebude nijak omezen provoz sousední klubovny „Hasičárna“, která slouží ke společenskému vyžití místních obyvatel
- budou zde vytvořena parkovací místa tak, aby auta neparkovala při okraji místní komunikace

Hlasování: Pro 8, proti 1, zdrž. 0

 

d) Rada města po projednání schvaluje vyhlášení záměru na směnu pozemků mezi jednotlivými členskými obcemi LDO Přibyslav - město Žďár nad Sázavou jako podílový spoluvlastník nemovitostí (majetkový podíl ve výši 6/710) a Lesním družstvem obcí se sídlem Ronovská 338, 582 22 Přibyslav, týkající se směny lesních pozemků v podílovém spoluvlastnictví podílnických obcí, a to p. č. 243 – lesní pozemek ve výměře 29 281 m2, zapsaný v katastru nemovitostí u Katastrálního úřadu pro Vysočinu se sídlem v Jihlavě, Katastrální pracoviště Žďár nad Sázavou na LV č. 314 pro obec a k. ú. Březí nad Oslavou a p. č. 700 – lesní pozemek ve výměře 5 028 m2, zapsaný v katastru nemovitostí u Katastrálního úřadu pro Vysočinu se sídlem v Jihlavě, Katastrální pracoviště Žďár nad Sázavou na LV č. 216 pro obec a k. ú. Obyčtov - za pozemky v majetku LDO Přibyslav, nacházející se v k. ú. jednotlivých členských obcí, a to p. č. 1452 – lesní pozemek ve výměře 2 687 m2, zapsaný v katastru nemovitostí u Katastrálního úřadu pro Vysočinu se sídlem v Jihlavě, Katastrální pracoviště Žďár nad Sázavou na LV č. 739 pro obec a  k. ú. Ostrov nad Oslavou, p. č. 540/2 – lesní pozemek ve výměře 757 m2, zapsaný v katastru nemovitostí u Katastrálního úřadu pro Vysočinu se sídlem v Jihlavě, Katastrální pracoviště Žďár nad Sázavou na LV č. 143 pro obec Lhotka a k. ú. Lhotka u Žďáru nad Sázavou a dále za pozemky p. č. 814 – lesní pozemek ve výměře 1 211 m2, p. č. 815 – lesní pozemek ve výměře 16 122 m2, p. č. 816/1 – lesní pozemek ve výměře 6 030 m2, p. č. 816/2 – lesní pozemek ve výměře 2 572 m2 a p. č. 872 – lesní pozemek ve výměře 6 404 m2, vše zapsané v katastru nemovitostí u Katastrálního úřadu pro Vysočinu se sídlem v Jihlavě, Katastrální pracoviště Žďár nad Sázavou na LV č. 117 pro obec a k. ú. Obyčtov.
- Záměr bude zveřejněn na úřední desce města po dobu 15 dní.

Hlasování: Pro 9, proti 0, zdrž. 0

 

e) Rada města po projednání schvaluje pronájem pozemku ve vlastnictví města Žďáru nad Sázavou, a to p. č. 6335 – zastavěná plocha ve výměře 20 m2 v k. ú. Město Žďár, zapsaného v katastru nemovitostí u Katastrálního úřadu pro Vysočinu se sídlem v Jihlavě, Katastrální pracoviště Žďár nad Sázavou na LV č. 1, obec Žďár nad Sázavou, v lokalitě „DRUHÁK“ ul. Smíchov, ZR 1 – pod řadovou PREFA garáží – za účelem majetkoprávního vypořádání vztahů k pozemku jiného vlastníka (stavba na cizím pozemku) v souvislosti se změnou vlastníka předmětné garáže.

Hlasování: Pro 9, proti 0, zdrž. 0

 

f) Rada města po projednání schvaluje pronájem pozemku ve vlastnictví města Žďáru nad Sázavou manželům J. W. Praha 8 - Libeň a J. W. Zdiměřice, p. č. 2482 – ost. plocha, zeleň v k. ú. Město Žďár, zapsaného v katastru nemovitostí u Katastrálního úřadu pro Vysočinu se sídlem v Jihlavě, Katastrální pracoviště Žďár nad Sázavou na LV č. 1, obec Žďár nad Sázavou, a to části ve výměře 50 m2– za účelem užívání zahrádky a dále výpůjčku části ve výměře 145 m2 – za účelem užívání a údržby zatravněného pozemku u bytového domu čp. 1016 na p. č. 2479 v ul. Vnitřní 5, ZR 5 – vše v k. ú. Město Žďár (dle mapového podkladu).
Nájemní smlouva bude uzavřena na dobu neurčitou s tříměsíční výpovědní lhůtou. Nájemné ve výši 20,-- Kč/m2 ročně.

Hlasování: Pro 9, proti 0, zdrž. 0

 

g) Rada města po projednání schvaluje uzavření smlouvy o zřízení věcného břemene – služebnosti, mezi městem Žďár nad Sázavou – jako povinným a Společenstvím vlastníků Wolkerova 1, 3, 5, 7, 9, 11 se sídlem Wolkerova 2082/7, ZR 4 – jako oprávněným - na pozemku ve vlastnictví města Žďáru nad Sázavou, zapsaném v katastru nemovitostí u Katastrálního úřadu pro Vysočinu se sídlem v Jihlavě, Katastrální pracoviště Žďár nad Sázavou na LV č. 1, obec Žďár nad Sázavou v k. ú. Město Žďár v lokalitě ul. Neumannova, ZR 4, a to na části p. č. 3887 v šíři 2 m kolem uvedeného byt. domu – za účelem umístění přistavěných železobetonových lodžií v rámci stavby: „Opravy bytového domu Wolkerova 1 – 11, Žďár nad Sázavou“ – (spočívající ve výměně stávajících balkonů za přistavěné železobetonové lodžie, lodžie založeny do nosné konstrukce byt. domu, ocelové zábradlí s bezpečnostním sklem, u vybraných bytů nově zřízené lodžie s vybouráním parapetního zdiva a novou balkónovou sestavou, úprava bleskosvodu a související úpravy konstrukcí) u BD Wolkerova č.p. 2079, 2080, 2081, 2082, 2083 a 2084 na p. č. 3881 v k. ú. Město Žďár, č.or. 1, 3, 5, 7, 9, 11, ZR 4 včetně přístupu a příjezdu za účelem provozování, údržby, oprav a případné další rekonstrukce ve prospěch oprávněného.
Právo odpovídající věcnému břemenu – služebnosti se zřizuje za jednorázovou neopakující se úplatu ve výši 10.000,-- Kč + platná sazba DPH.

Hlasování: Pro 9, proti 0, zdrž. 0

 

h) Rada města po projednání schvaluje uzavření smlouvy o zřízení věcného břemene – služebnosti na pozemku ve vlastnictví města Žďáru nad Sázavou mezi Společenstvím pro dům č.p. 1911-1915 ve Žďáru nad Sázavou 3 se sídlem Brodská 1911/46, ZR 3 – jako oprávněným a městem Žďár nad Sázavou – jako povinným, a to na části p. č. 963/1, zapsané v katastru nemovitostí u Katastrálního úřadu pro Vysočinu se sídlem v Jihlavě, Katastrální pracoviště Žďár nad Sázavou na LV č. 1, obec Žďár nad Sázavou v k. ú. Město Žďár v šíři 2 m z jihozápadní strany uvedeného byt. domu – za účelem umístění nových zavěšených železobetonových lodžií pro BD č.p. 1911/46, 1912/44, 1913/42, 1914/40, 1915/38, ZR 3, na p. č. 954 v k. ú. Město Žďár v rámci stavby „Stavební úpravy byt. domu Brodská č.p. 1911-1915, Žďár nad Sázavou 3“ včetně přístupu a příjezdu k uvedenému byt. domu a případných dalších oprav, údržby, rekonstrukce a modernizace byt. domu ve prospěch oprávněného.
Právo odpovídající věcnému břemenu - služebnosti se zřizuje za jednorázovou neopakující se úplatu ve výši 10.000,-- Kč + platná sazba DPH.

Hlasování: Pro 9, proti 0, zdrž. 0

 

i) Rada města po projednání schvaluje uzavření smlouvy o zřízení věcného břemene – služebnosti vedení horkovodní přípojky mezi městem Žďár nad Sázavou – jako povinným a a. s. SATT se sídlem Okružní 1889/11, ZR 3 – jako oprávněným - na pozemcích ve vlastnictví města Žďáru nad Sázavou, a to dle GP č. 4214-37/2016 ze dne 13. 1. 2017 na částech p. č.  6125, 6128, 6131/1, 6132, 6133, 6134, 6135, 6149, 6165, 6167/2 a 6408 v k. ú. Město Žďár, zapsaných v katastru nemovitostí u Katastrálního úřadu pro Vysočinu se sídlem v Jihlavě, Katastrální pracoviště Žďár nad Sázavou na LV č. 1, obec Žďár nad Sázavou v lokalitě ul. Nádražní, Palachova, Haškova, ZR 6 – v rámci akce „ŠACHTY N31, N35-37, Žďár nad Sáz., ul. Nádražní, Palachova, rekonstrukce horkovodu“, dále akce: „Žďár nad Sázavou, ul. Nádražní, Haškova, rekonstrukce horkovodu“ a akce „Žďár nad Sázavou - ul. Nádražní, ŠACHTY N29-31, rekonstrukce horkovodu“, spočívající v umístění horkovodního rozvodu - včetně přístupu a příjezdu za účelem jeho provozování, údržby, oprav a případné další rekonstrukce ve prospěch oprávněného.
Právo odpovídající věcnému břemenu – služebnosti umístění a provozování horkovodní přípojky se zřizuje za jednorázovou neopakující se úplatu ve výši 30.000,-- Kč + platná sazba DPH.

Hlasování: Pro 9, proti 0, zdrž. 0

 

j) Rada města po projednání schvaluje uzavření smlouvy o zřízení věcného břemene – služebnosti umístění horkovodní přípojky, mezi městem Žďár nad Sázavou – jako povinným a společností SATT a. s. se sídlem Okružní 1889/11, ZR 3 – jako oprávněným - na pozemcích ve vlastnictví města Žďáru nad Sázavou, a to dle GP č. 4216-85/2016 ze dne 19. 1. 2017 na částech p. č. 5992, 6062/1, 6062/2, 6063/1, 6063/4, 6063/5 a 6063/6, zapsaných v katastru nemovitostí u Katastrálního úřadu pro Vysočinu se sídlem v Jihlavě, Katastrální pracoviště Žďár nad Sázavou na LV č. 1, obec Žďár nad Sázavou v k. ú. Město Žďár v lokalitě ul. Palachova, ZR 6 - za účelem umístění horkovodní přípojky v rámci stavby: „Žďár nad Sázavou, ul. Palachova, horkovodní přípojka k 5. ZŠ“ - včetně přístupu a příjezdu za účelem jejího provozování, údržby, oprav a případné další rekonstrukce ve prospěch oprávněného.
Právo odpovídající věcnému břemenu – služebnosti umístění horkovodní přípojky se zřizuje za jednorázovou neopakující se úplatu ve výši 10.000,-- Kč + platná sazba DPH.

Hlasování: Pro 9, proti 0, zdrž. 0

 

k) Rada města po projednání schvaluje uzavření smlouvy o zřízení věcného břemene – služebnosti mezi městem Žďár nad Sázavou – jako povinným a společností E.ON Distribuce, a. s. se sídlem F. A. Gerstnera 2151/6, České Budějovice zastoupenou na základě plné moci spol. E.ON ČR, s. r. o. se sídlem F. A. Gerstnera 2151/6, 370 49 České Budějovice – jako oprávněným, a to na pozemcích ve vlastnictví města Žďáru nad Sázavou - na částech p. č. 35/1, 178/1 a 178/15 v k. ú. Stržanov, zapsaných v katastru nemovitostí u Katastrálního úřadu pro Vysočinu se sídlem v Jihlavě, Katastrální pracoviště  Žďár nad Sázavou na LV č. 1, obec Žďár nad Sázavou - za účelem umístění distribuční soustavy v rámci stavby: „Stržanov: přípojka NN, hřiště“, spočívající v umístění nového zemního kabelového vedení NN a přípojkové skříně, včetně přístupu a příjezdu za účelem provozu, údržby, oprav a rekonstrukce uvedené distribuční soustavy ve prospěch oprávněného.
Právo odpovídající věcnému břemenu – služebnosti umístění distribuční soustavy se zřizuje za jednorázovou neopakující se úplatu ve výši 10.000,-- Kč + platná sazba DPH.

Hlasování: Pro 9, proti 0, zdrž. 0

 

l) Rada města po projednání schvaluje uzavření Smlouvy mezi vlastníkem nemovitostí p. č. 3259, 3275, 3319/1, 3382/1 a 3701/1, zapsaných v katastru nemovitostí u Katastrálního úřadu pro Vysočinu se sídlem v Jihlavě, Katastrální pracoviště Žďár nad Sázavou na LV č. 1, obec Žďár nad Sázavou, vše v k. ú. Město Žďár - městem Žďár nad Sázavou a investorem stavby Svazem vodovodů a kanalizací Žďársko se sídlem Vodárenská 2, ZR 4 - stavba „Žďár nad Sázavou – rekonstrukce vodovodu ul. Vodárenská“, předmětem které je přenechání nemovitostí - pozemků vlastníka investorovi do bezúplatného užívání pro účely předmětné stavby, souhlas s umístěním a provedením stavby a se zahájením správních řízení „Žďár nad Sázavou – rekonstrukce vodovodu ul. Vodárenská“ a souhlas se zásahem do pozemků vlastníka v souvislosti s realizací stavby „Žďár nad Sázavou – rekonstrukce vodovodu ul. Vodárenská“, v předloženém znění.

Hlasování: Pro 9, proti 0, zdrž. 0

 

11. Usn. 945/2017/OP

Byty a prostory sloužící podnikání

a) Rada města schvaluje uzavření Dodatku č. 8 k Mandátní smlouvě o obstarání správy nemovitostí a výkonu dalších práv a povinností spojených s předmětem Smlouvy, uzavřené dle ustanovení  §§ 566 až 577 obchodního zákoníku dne 03.01.2005 včetně dodatku č.1 ze dne 21.07.2005, dodatku č. 2 ze dne 18.10.2011, dodatku č. 3 ze dne 14.02.2012, dodatku č. 4 ze dne 23.01.2013, dodatku č. 5 ze dne 18.02.2014, dodatku č. 6 ze dne 27.01.2015 a dodatku č. 7 ze dne 24.2.2016, mezi městem Žďár nad Sázavou a Ing. Josefem Mičkou, podnikající pod obchodním jménem Josef Mička – PAMEX, se sídlem Strojírenská 46/2426, 591 01 Žďár nad Sázavou a Ing. Ivanem Augustinem, podnikajícím pod obchodním jménem Ivan Augustin – INVESTSERVIS, se sídlem Revoluční 1881/46, 591 01 Žďár nad Sázavou, v předloženém znění. 

Hlasování: Pro 9, proti 0, zdrž. 0

 

b) Rada města vyhlašuje záměr na pronájem bytu č. 36, umístěného v bytovém domě č.p. 1871 na ulici Revoluční č.or. 30, Žďár nad Sázavou, část Žďár nad Sázavou 3, který je součástí pozemku p.č. 1256, v k.ú. Město Žďár v předloženém znění.

Hlasování: Pro 9, proti 0, zdrž. 0

 

c) Rada města vyhlašuje záměr na pronájem bytu č. 2, umístěného v bytovém domě č.p. 1932 na ulici Brodská č.or. 43, Žďár nad Sázavou, část Žďár nad Sázavou 3, který je součástí pozemku p.č. 1275, v k.ú. Město Žďár v předloženém znění.

Hlasování: Pro 9, proti 0, zdrž. 0

 

d) Rada města schvaluje změnu smlouvy o nájmu bytu  č. 27, umístěného v bytovém domě č.p. 1825 na ulici Brodská č.or. 11, Žďár nad Sázavou, část Žďár nad Sázavou 3, který je součástí pozemku p.č. 1244, v k.ú. Město Žďár, z doby určité na dobu neurčitou.

Hlasování: Pro 9, proti 0, zdrž. 0

 

e) Rada města schvaluje změnu smlouvy o nájmu bytu  č. 3, umístěného v bytovém domě č.p. 1876 na ulici Brodská č.or. 27, Žďár nad Sázavou, část Žďár nad Sázavou 3, který je součástí pozemku p.č. 1261, v k.ú. Město Žďár, z doby určité na dobu neurčitou.

Hlasování: Pro 9, proti 0, zdrž. 0

 

f) Rada města schvaluje změnu smlouvy o nájmu bytu  č. 19, umístěného v bytovém domě č.p. 1825 na ulici Brodská č.or. 11, Žďár nad Sázavou, část Žďár nad Sázavou 3, který je součástí pozemku p.č. 1244, v k.ú. Město Žďár, z doby určité na dobu neurčitou.

Hlasování: Pro 9, proti 0, zdrž. 0

 

g) Rada města schvaluje uzavření smlouvy o nájmu bytu č. 17, umístěného v bytovém domě č.p. 2284 na ulici Libušínská č.or. 15, Žďár nad Sázavou, část Žďár nad Sázavou 1, který je součástí pozemku p.č. 2127/2 k.ú. Město Žďár. Smlouva o nájmu bytu bude uzavřena s p. E. K. s účinností od 20.2.2017 a měsíčním nájemným za užívání bytu ve výši 49,46 Kč/m2.

Hlasování: Pro 9, proti 0, zdrž. 0

 

h) Rada města schvaluje uzavření dohody o ukončení nájmu bytu č. 2, umístěného v bytovém domě č.p. 204 na ulici Libušínská č.or. 13, Žďár nad Sázavou, část Žďár nad Sázavou 1, který je součástí pozemku p.č. 2115 k.ú. Město Žďár.

Rada města schvaluje uzavření smlouvy o nájmu bytu č. 58, umístěného v bytovém domě č.p. 203 na ulici Libušínská č.or. 11, Žďár nad Sázavou, část Žďár nad Sázavou 1, který je součástí pozemku p.č. 2117 k.ú. Město Žďár. Smlouva o nájmu bytu bude uzavřena s p. A. M. s účinností od 20.2.2017 a měsíčním nájemným za užívání bytu ve výši 27,65 Kč/m2.

Hlasování: Pro 9, proti 0, zdrž. 0

 

i) Rada města souhlasí s umístěním sídla polku PATRIOT v budově občanského vybavení č.p. 925, na ulici Okružní ve Žďáře nad Sázavou, část Žďár nad Sázavou 3, která je součástí pozemku p.č. 1429/1, zastavěná plocha a nádvoří, zapsaného na listu vlastnictví č. 1 pro katastrální území Město Žďár a obec Žďár nad Sázavou u Katastrálního úřadu pro Vysočinu, katastrální pracoviště Žďár nad Sázavou.

Hlasování: Pro 9, proti 0, zdrž. 0

 

j) Rada města schvaluje prodloužení vyhlášeného záměru na pronájem části prostor sloužících podnikání, které se nachází v objektu č.p. 165, který je součástí pozemku parc. č. 3348, zastavěná plocha a nádvoří, na ulici Dolní č.or. 1 ve Žďáře nad Sázavou, část Žďár nad Sázavou 1, vše zapsáno u Katastrálního úřadu pro Vysočinu, Katastrální pracoviště Žďár nad Sázavou, na listu vlastnictví č. 1 pro obec Žďár nad Sázavou a katastrální území Město Žďár, dle seznamu volných prostor. Minimální výše nájemného je 1.000 Kč/m2/rok u kanceláří a 600 Kč/m2/rok u skladovacích ploch včetně doplnění.

Hlasování: Pro 9, proti 0, zdrž. 0

 

k) Rada města schvaluje prodloužení vyhlášeného záměru na pronájem prostor sloužících podnikání, které se nachází v objektu č.p. 294, který je součástí pozemku parc.č. 1, zastavěná plocha a nádvoří, na náměstí Republiky ve Žďáře nad Sázavou, část Žďár nad Sázavou 1, vše zapsáno u Katastrálního úřadu pro Vysočinu, Katastrální pracoviště Žďár nad Sázavou, na listu vlastnictví č.1 pro obec Žďár nad Sázavou a katastrální území Město Žďár (Radniční restaurace), v celkové výměře 271,28 m2. Společně s tímto pronájmem je možné využít i část pozemku p.č. 214/1 v k.ú. Město Žďár k provozování letní zahrádky (v blízkosti kašny na náměstí Republiky). Záměr bude vyhlášen na 2 měsíce.
Město je připraveno investovat do vybavení kuchyně částku ve výši 600 000 Kč.
Po dobu 3 měsíců ode dne uzavření smlouvy o nájmu bude úhrada nájemného snížena na polovinu dohodnuté ceny nájmu. 

Hlasování: Pro 9, proti 0, zdrž. 0

 

12. Usn. 950/2017/Star.

Hodnocení ředitelů neškolských PO města

Rada města po projednání schvaluje oblasti hodnocení a kritéria hodnocení ředitelů neškolských PO města pro rok 2017 dle předloženého návrhu.

Hlasování: Pro 9, proti 0, zdrž. 0

 

13. Usn. 951/2017/taj.

Schválení prodeje a těžby dřeva 2017

Rada města po projednání schvaluje výsledek aukcí na prodej dřeva a těžební práce v městských lesích a pověřuje starostu podpisem smlouvy s vítěznou firmou Stora Enso Wood Products Žďírec s. r. o.

Rada města schvaluje prodejní cenu palivového dřeva na odvozním místě ve výši 700 Kč/m3.

Hlasování: Pro 9, proti 0, zdrž. 0

 

 

Ověřovatel:

Rostislav Dvořák  v. r.

 

 

Mgr. Zdeněk Navrátil, v. r.  Ing. Josef Klement, v. r.
starosta města místostarosta města