Zápis z 61. schůze rady města konané dne 27. 02. 2017

zveřejněno: 3. 3. 2017

Počet přítomných členů:

6

 

Ověřovatel zápisu:

Ing. Radek Zlesák

 

Omluveni:

Rostislav Dvořák, Ing. Martin Mrkos, Mgr. Ludmila Řezníčková

 

Schválený pořad 61. schůze rady města:

 1. Program obnovy venkova Vysočiny na r. 2017 – příkazní smlouva
 2. Plná moc udělená Mgr. Jiřímu Nezhybovi pro soudní řízení
 3. Žádosti o pořízení změny č. 1 územního plánu města za období 9/2016-2/2017
 4. Smlouva o přeložce NN – rekonstrukce ulic Kavanova, Mánesova
 5. Veřejná zakázka na dodavatele elektrické energie
 6. Vyhodnocení dotačního programu Sport 2017
 7. Vyhodnocení dotačního programu Kultura 2017
 8. Byty a prostory sloužící k podnikání
 9. Majetkoprávní jednání
 10. Inventarizace 2016 – vyřazení majetku, odpis pohledávek
 11. Pověření výkonem opatrovníka
 12. Zařazení do sítě zařízení
 13. Doplnění pořadníku DPS
 14. Výroční zpráva města Žďáru nad Sázavou za rok 2016 o činnosti v oblasti poskytování informací podle zák. č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím
 15. Výběrové řízení na obsazení funkce ředitele/lky  PO Poliklinika Žďár n.S.
 16. Různé

 

  

PŘEHLED USNESENÍ

1. Usn. 964/2017/ORUP

Program obnovy venkova Vysočiny na r. 2017 – příkazní smlouva

Rada města po projednání schvaluje Smlouvu na zajištění realizace Programu obnovy venkova Vysočiny v roce 2017 v předloženém znění a pověřuje starostu města jejím podpisem.

Hlasování: Pro 6, proti 0, zdrž. 0

 

2. Usn. 953/2017/ORUP

Plná moc udělená Mgr. Jiřímu Nezbyhovi pro soudní řízení

Rada města po projednání schvaluje Plnou moc, udělenou Mgr. Jiřímu Nezhybovi pro soudní řízení ve věcí řízení o návrhu na zrušení části opatření obecné povahy, vedeného u Krajského soudu v Brně, pod sp. zn. 64A6/2016, v předloženém znění.

Hlasování: Pro 6, proti 0, zdrž. 0

 

3. Usn. 952/2017/ORUP

Žádosti o pořízení změny č. 1 ÚP města za období 9/2016 – 2/2017

Rada města po projednání doporučuje zastupitelstvu města ke schválení:

- Neschválit návrh p. J. K. na pořízení změny územního plánu Žďáru n.S. v souladu se zákonem č. 183/2006 Sb., v platném znění
- Neschválit návrh p. T. M. na pořízení změny územního plánu v souladu se zákonem č. 183/2006 Sb., v platném znění.

Hlasování: Pro 6, proti 0, zdrž. 0

 

4. Usn. 970/2017/ORUP

Smlouva o přeložce NN – rekonstrukce ul. Kavanova, Mánesova

Rada města po projednání schvaluje uzavření smlouvy s provozovatelem distribuční soustavy, firmou E.ON Distribuce a.s., o přeložce zařízení distribuční soustavy v rámci akce rekonstrukce povrchů Kavanova, Mánesova.

Hlasování: Pro 6, proti 0, zdrž. 0

 

5. Usn. 954/2017/TSBM

Veřejná zakázka na dodavatele el. energie

Rada města po projednání schvaluje výsledek veřejné zakázky na dodavatele el. energie a pověřuje starostu města podpisem smluv pro jednotlivá odběrná místa.

Hlasování: Pro 6, proti 0, zdrž. 0

 

6. Usn. 959/2017/ŠKS

Vyhodnocení dotačního programu SPORT 2017

Rada města schvaluje poskytnutí dotace z dotačního programu „SPORT 2017“ subjektům ve výši dle „Přílohy č. 3 – DP SPORT 2017 činnost oddílů mládeže“ a ve výši dle Přílohy č. 4 – DP SPORT 2017 sportovní akce předloženého materiálu.

Rada města schvaluje návrh veřejnoprávních smluv o poskytnutí dotace mezi městem Žďár nad Sázavou a subjekty s výší dotace dle Přílohy č. 3 – DP SPORT 2017 činnost oddílů mládeže“ a dle Přílohy č. 4 – DP SPORT 2017 sportovní akce předkládaného materiálu a pověřuje starostu města podpisem veřejnoprávních smluv. 

Rada města schvaluje neposkytnutí dotace z dotačního programu „SPORT 2017“ TJ Žďár nad Sázavou TJ Žďár nad Sázavou z. s., oddílu stolního tenisu dle „Přílohy č. 3 – DP SPORT 2017 činnost oddílů mládeže“ a Žďárské lize mistrů Přílohy č. 4 – DP SPORT 2017 sportovní akce předkládaného materiálu.

Rada města doporučuje zastupitelstvu města schválit veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace mezi městem Žďár nad Sázavou a subjekty dle Přílohy č. 1 – DP SPORT 2017 činnost oddílů mládeže a dle Přílohy č. 2 – DP SPORT 2017 - sportovní akce, v předloženém znění.

Rada města doporučuje zastupitelstvu města schválit neposkytnutí dotace z dotačního programu „SPORT 2017“ TJ Žďár nad Sázavou z. s. oddílu short track dle Přílohy č. 1 – DP SPORT 2017 činnost oddílů mládeže a M. K. B., Žďár nad Sázavou dle Přílohy č. 2 – DP SPORT 2017 - sportovní akce.

Hlasování: Pro 5, proti 0, zdrž. 0

 

7. Usn. 956/2017/ŠKS

Vyhodnocení dotačního programu KULTURA 2017

Rada města schvaluje poskytnutí dotace z dotačního programu „KULTURA 2017“ subjektům ve výši dle „Přílohy č. 2 – vyhodnocení dotačního programu KULTURA 2017“ předloženého materiálu.

Rada města schvaluje návrh veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace mezi městem Žďár nad Sázavou a subjekty s výší dotace dle Přílohy č. 2 – vyhodnocení dotačního programu KULTURA 2017“ předloženého materiálu a pověřuje starostu města podpisem těchto veřejnoprávních smluv.

Rada města schvaluje neposkytnutí dotace z dotačního programu „KULTURA 2017“ subjektům Orel jednota Žďár nad Sázavou, Farniente, z. s. Brno, SZŠ a VOŠ Žďár nad Sázavou a F. Š., Žďár nad Sázavou dle Přílohy č. 2 – vyhodnocení dotačního programu „KULTURA 2017“ předloženého materiálu.

Rada města doporučuje zastupitelstvu města schválit veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace mezi městem Žďár nad Sázavou a subjekty ve výši dle „Přílohy č. 1 – vyhodnocení dotačního programu „KULTURA 2017“ v předloženém znění.

Rada města doporučuje zastupitelstvu města schválit neposkytnutí dotace z dotačního programu „KULTURA 2017“ subjektu Celé České čte dětem o. p. s. Ostrava dle „Přílohy č. 1 – vyhodnocení dotačního programu KULTURA 2017“.

Hlasování: Pro 5, proti 0, zdrž. 0

 

8. Usn. 958/2017/OP

Byty a prostory sloužící k podnikání

a) Rada města schvaluje uzavření smlouvy o nájmu bytu č. 3, umístěného v bytovém domě č.p. 1905 na ulici Brodská č.or. 33, Žďár nad Sázavou, část Žďár nad Sázavou 3, který je součástí pozemku p.č. 1277 k.ú. Město Žďár. Smlouva o nájmu bytu bude uzavřena s p. J. S.  na dobu neurčitou.

Hlasování: Pro 6, proti 0, zdrž. 0

 

b) Rada města schvaluje uzavření dohody o ukončení nájmu bytu č. 28, umístěného v bytovém domě č.p. 1905 na ulici Brodská č.or. 33, Žďár nad Sázavou, část Žďár nad Sázavou 3, který je součástí pozemku p.č. 1277 k.ú. Město Žďár. Dohoda bude uzavřena s p. J. S., a to ke dni, předcházejícímu uzavření smlouvy o nájmu bytu č. 3, umístěného v bytovém domě č.p. 1905 na ulici Brodská č.or. 33, Žďár nad Sázavou, část Žďár nad Sázavou 3, který je součástí pozemku p.č. 1277 k.ú. Město Žďár.

Hlasování: Pro 6, proti 0, zdrž. 0

 

c) Rada města vyhlašuje záměr na pronájem bytu č. č. 28, umístěného v bytovém domě č.p. 1905 na ulici Brodská č.or. 33, Žďár nad Sázavou, část Žďár nad Sázavou 3, který je součástí pozemku p.č. 1277 k.ú. Město Žďár, v předloženém znění.

Hlasování: Pro 6, proti 0, zdrž. 0

 

d) Rada města schvaluje podnájem bytu č. 18, umístěného v bytovém domě č.p. 1829 na ulici Revoluční č.or. 27, Žďár nad Sázavou, část Žďár nad Sázavou 3, který je součástí pozemku p.č. 1248, dle předloženého návrhu.

Hlasování: Pro 6, proti 0, zdrž. 0

 

e) Rada města schvaluje podnájem bytu č. 32, umístěného v bytovém domě č.p. 2234 na ulici Palachova č.or. 70, Žďár nad Sázavou, část Žďár nad Sázavou 6, který je součástí pozemku p.č. 6009, v k.ú. Město Žďár, dle předloženého návrhu.

Hlasování: Pro 6, proti 0, zdrž. 0

 

f) Rada města neschvaluje žádost pana D. H. o prodloužení smlouvy o nájmu bytu  č. 28, umístěného v bytovém domě č.p. 1936 na ulici Brodská č.or. 35, Žďár nad Sázavou, část Žďár nad Sázavou 3, který je součástí pozemku p.č. 1276, v k.ú. Město Žďár, a to z důvodu neplnění povinností z nájmu bytu vyplývajících.

Hlasování: Pro 6, proti 0, zdrž. 0

 

9. Usn. 957/2017/OP

Majetkoprávní jednání

a) 1. Rada města po projednání schvaluje uzavření dodatku č. 1 ke Smlouvě o zemědělském pachtu na dobu určitou uzavřenou dne 14.9.2016 mezi městem Žďár nad Sázavou a p. O. B. Světnov, předmětem kterého je změna výměry u některých propachtovaných pozemků, v předloženém znění.

2. Rada města po projednání schvaluje uzavření dodatku č. 1 ke Smlouvě o zemědělském pachtu na dobu neurčitou uzavřenou dne 14.9.2016 mezi městem Žďár nad Sázavou a p. O. B. Světnov, předmětem kterého je změna výměry u některých propachtovaných pozemků, v předloženém znění.

3. Rada města po projednání schvaluje uzavření dodatku č. 1 ke Smlouvě o zemědělském pachtu na dobu určitou uzavřenou dne 4.8.2016 mezi městem Žďár nad Sázavou a družstvem „Staviště“ zemědělské obchodní družstvo, se sídlem Veselíčko 70, 591 01 Žďár nad Sázavou, IČ 48530867, předmětem kterého je změna výměry u některých propachtovaných pozemků, v předloženém znění.

4. Rada města po projednání schvaluje uzavření dodatku č. 1 ke Smlouvě o zemědělském pachtu na dobu neurčitou uzavřenou dne 4.8.2016 mezi městem Žďár nad Sázavou a družstvem „Staviště“ zemědělské obchodní družstvo, se sídlem Veselíčko 70, 591 01 Žďár nad Sázavou, IČ 48530867, předmětem kterého je změna výměry u některých propachtovaných pozemků, v předloženém znění.

5. Rada města po projednání schvaluje uzavření dodatku č. 1 ke Smlouvě o zemědělském pachtu na dobu určitou uzavřenou dne 8.11.2016 mezi městem Žďár nad Sázavou a společností Agro-Měřín, a.s., se sídlem Zarybník 516, 594 42 Měřín, IČ 49434179, předmětem kterého je změna výměry u některých propachtovaných pozemků, v předloženém znění.

6. Rada města po projednání schvaluje uzavření dodatku č. 1 ke Smlouvě o zemědělském pachtu na dobu neurčitou uzavřenou dne 8.11.2016 mezi městem Žďár nad Sázavou a společností Agro-Měřín, a.s., se sídlem Zarybník 516, 594 42 Měřín, IČ 49434179, předmětem kterého je změna výměry u některých propachtovaných pozemků, v předloženém znění.

Hlasování: Pro 6, proti 0, zdrž. 0

 

b) Rada města po projednání schvaluje uzavření smlouvy o zřízení věcného břemene – služebnosti č. NM-014330041729/001 mezi městem Žďár nad Sázavou – jako povinným a společností E.ON Distribuce, a. s. se sídlem F. A. Gerstnera 2151/6, České Budějovice zastoupenou na základě plné moci spol. E.ON ČR, s. r. o. se sídlem F. A. Gerstnera 2151/6, 370 49 České Budějovice – jako oprávněným, a to na pozemcích ve vlastnictví města Žďáru nad Sázavou - na částech p. č. 6929/1 a 6929/2, zapsaných v katastru nemovitostí u Katastrálního úřadu pro Vysočinu se sídlem v Jihlavě, Katastrální pracoviště  Žďár nad Sázavou na LV č. 1, obec Žďár nad Sázavou,  k. ú. Město Žďár - za účelem umístění distribuční soustavy – kabelové vedení NN v rámci stavby: „Žďár n. Sáz., Jihlavská: přípojka NN, Zlesák“ – nová zemní kabelová přípojka NN k novostavbě polyfunkčního objektu v lokalitě ul. Jihlavská, ZR 1, včetně přístupu a příjezdu za účelem provozu, údržby, oprav a rekonstrukce uvedené distribuční soustavy ve prospěch oprávněného.
Právo odpovídající věcnému břemenu – služebnosti se zřizuje za jednorázovou neopakující se úplatu ve výši 10.000,-- Kč + platná sazba DPH.

Hlasování: Pro 6, proti 0, zdrž. 0

 

c) Rada města po projednání schvaluje uzavření smlouvy o zřízení věcného břemene – služebnosti vedení distribučního zařízení na pozemku ve vlastnictví města Žďáru nad Sázavou mezi městem Žďár nad Sázavou – jako povinným a společností E.ON Distribuce, a. s. se sídlem F. A. Gerstnera 2151/6, České Budějovice, zastoupená na základě plné moci spol. E.ON ČR, s. r. o. se sídlem F. A. Gerstnera 2151/6, 370 49 České Budějovice – jako oprávněným, a to na části p. č. 9178 v k. ú. Město Žďár, zapsaného v katastru nemovitostí u Katastrálního úřadu pro Vysočinu se sídlem v Jihlavě, Katastrální pracoviště Žďár nad Sázavou na LV č. 1, obec Žďár nad Sázavou - za účelem vybudování a provozování stavby „Žďár n. Sáz., Grejdy: kab. smyč. NN, Linsbauerová“, spočívající v umístění distribuční soustavy - kabelové vedení NN v lokalitě chatové oblasti Krejdy ve Žďáře nad Sázavou - včetně přístupu a příjezdu k energetickému zařízení distribuční soustavy za účelem provozu, údržby, oprav a příp. rekonstrukce uvedené stavby ve prospěch oprávněného.
Právo odpovídající věcnému břemenu – služebnosti vedení distribučního zařízení se zřizuje za jednorázovou neopakující se úplatu ve výši 10.000,-- Kč + platná sazba DPH.

Hlasování: Pro 6, proti 0, zdrž. 0

 

d) Rada města po projednání schvaluje uzavření smlouvy o zřízení věcného břemene – služebnosti mezi městem Žďár nad Sázavou – jako povinným a společností E.ON Distribuce, a. s. se sídlem F. A. Gerstnera 2151/6, České Budějovice zastoupenou na základě plné moci spol. E.ON ČR, s. r. o. se sídlem F. A. Gerstnera 2151/6, 370 49 České Budějovice – jako oprávněným, a to na pozemcích ve vlastnictví města Žďáru nad Sázavou - na částech p. č. 570/432, 575/1, 580/1 a 580/3 v k. ú. Zámek Žďár, zapsaných v katastru nemovitostí u Katastrálního úřadu pro Vysočinu se sídlem v Jihlavě, Katastrální pracoviště  Žďár nad Sázavou na LV č. 1, obec Žďár nad Sázavou - za účelem umístění distribuční soustavy v rámci stavby: „Žďár n. Sáz.: VN209, o. T60 U Judy, rekonstruk“ – 1 x sloup a 100 m kabelu VN v lokalitě ul. Zelenohorská, ZR 2, včetně přístupu a příjezdu za účelem provozu, údržby, oprav a rekonstrukce uvedené distribuční soustavy ve prospěch oprávněného.
Právo odpovídající věcnému břemenu – služebnosti umístění distribuční soustavy se zřizuje za jednorázovou neopakující se úplatu ve výši 10.000,-- Kč + platná sazba DPH.

Hlasování: Pro 6, proti 0, zdrž. 0

 

e) Rada města po projednání schvaluje uzavření smlouvy o zřízení věcného břemene – služebnosti mezi městem Žďár nad Sázavou – jako povinným a společností E.ON Distribuce, a. s. se sídlem F. A. Gerstnera 2151/6, České Budějovice zastoupenou na základě plné moci spol. E.ON ČR, s. r. o. se sídlem F. A. Gerstnera 2151/6, 370 49 České Budějovice – jako oprávněným, a to na pozemku ve vlastnictví města Žďáru nad Sázavou - na části p. č. 1133 v k. ú. Zámek Žďár, zapsaného v katastru nemovitostí u Katastrálního úřadu pro Vysočinu se sídlem v Jihlavě, Katastrální pracoviště  Žďár nad Sázavou na LV č. 1, obec Žďár nad Sázavou - za účelem umístění distribuční soustavy v rámci stavby: „Žďár n. Sáz., Nová 221/4: výměna skříně“ – zemní kabel NN a rozpojovací skříň v lokalitě ul. Nová, ZR 2, včetně přístupu a příjezdu za účelem provozu, údržby, oprav a rekonstrukce uvedené distribuční soustavy ve prospěch oprávněného.
Právo odpovídající věcnému břemenu – služebnosti umístění distribuční soustavy se zřizuje za jednorázovou neopakující se úplatu ve výši 10.000,-- Kč + platná sazba DPH.

Hlasování: Pro 6, proti 0, zdrž. 0

 

10. Usn. 963/2017/OP

Inventarizace 2016 – vyřazení majetku, odpis pohledávek

Rada města po projednání

  1. Schvaluje vyřazení majetku uvedeného v příloze č. 5b IZ, a to:
  • vyřazení a následnou likvidaci nefunkčního drobného dlouhodobého hmotného majetku v celkové částce  521.996,05 Kč
  • vyřazení nefunkčního drobného dlouhodobého nehmotného majetku v celkové částce 185.505,75 Kč
  • vyřazení nepotřebného drobného dlouhodobého hmotného majetku v celkové částce 9.649  Kč
  • vyřazení – odpis pohledávky  (trvalé vyřazení) v celkové částce 2.143 Kč

2. doporučuje zastupitelstvu města projednat a schválit vyřazení majetku uvedeného v příloze č. 6 IZ, a to:

  • vyřazení a následnou likvidaci nefunkčního dlouhodobého hmotného majetku v celkové částce 774.965,30 Kč
  • vyřazení nefunkčního dlouhodobého nehmotného majetku v celkové částce 3.789.362,55  Kč
  • vyřazení stavby v celkové částce 49.270 Kč
  • vyřazení majetku vedeného v podrozvahové evidenci v celkové částce 177.900 Kč
  • odpis pohledávek – převod na podrozvahovou evidenci v celkové částce 82.874 Kč

Hlasování: Pro 6, proti 0, zdrž. 0

 

11. Usn. 962/2017/OS

Zařazení do sítě zařízení

Rada města po projednání podporuje žádost Centra pro zdravotně postižené kraje Vysočina, o.p.s. o zařazení do krajské sítě sociálních služeb Kraje Vysočina služeb Sociálně aktivizační služba pro osoby se zdravotním postižením a seniory.
Finanční podpora Centra pro zdravotně postižené kraje Vysočina, o.p.s. bude řešena v rámci dotačního programu Dotace pro poskytovatele sociálních a zdravotních služeb.

Rada města po projednání nepodporuje žádost Alzheimer – Sanatoria s.r.o na území obce Sázava. Město Žďár nad Sázavou převzalo odpovědnost za navýšení počtu lůžek domova se zvláštním režimem z počtu 40 na 120 od roku 2019 na svém území a není schopno podpořit další zařízení tohoto typu.

Hlasování: Pro 6, proti 0, zdrž. 0

 

12. Usn. 961/2017/OS

Doplnění pořadníku DPS

Rada města po projednání schvaluje doplnění pořadníku DPS dle předloženého návrhu.

Hlasování: Pro 6, proti 0, zdrž. 0

 

13. Usn. 860/2017/OS

Pověření výkonem opatrovníka

Rada města po projednání pověřuje výkonem funkce opatrovníka p. A. F.  pracovnici sociálního odboru MěÚ Žďár nad Sázavou, paní Mgr. Petru Pilnou.

Hlasování: Pro 6, proti 0, zdrž. 0

 

14. Usn. 965/2017/Taj

Výroční zpráva města Žďáru nad Sázavou za rok 2016 o činnosti v oblasti poskytování informací podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím

Rada města po projednání bere na vědomí „Výroční zprávu města Žďáru nad Sázavou za rok 2016 o činnosti v oblasti poskytování informací podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím.

Hlasování: Pro 6, proti 0, zdrž. 0

 

15. Usn. 955/2017/Star.

Výběrové řízení na obsazení funkce ředitele/ředitelky příspěvkové organizace Poliklinika Žďár nad Sázavou

 1. Rada města po projednání schvaluje vyhlášení výběrového řízení na obsazení funkce ředitele/ředitelky příspěvkové organizace Poliklinika Žďár nad Sázavou dle upraveného návrhu.
 2. Rada města jmenuje hodnotící komisi pro výběrové řízení v tomto složení:

Mgr. Zdeněk Navrátil, předseda komise
Ing. Josef Klement, zástupce předsedy komise
Ing. Jan Havlík, MPA, člen komise
Ing. Jiří Matoušek, člen komise
MUDr. Romana Bělohlávková, členka komise
MUDr. Radek Černý, člen komise
Ing. Ivana Kosourová – Hanáková , členka komise, KÚ Kraje Vysočina

Náhradníci členů komise:

Ing. Soňa Halámková
Mgr. Ludmila Řezníčková
Václav Dobrovolný

Hlasování: Pro 5, proti 0, zdrž. 0

 

 

Ověřovatel:

Ing. Radek Zlesák v. r.

 

 

Mgr. Zdeněk Navrátil, v. r.  Ing. Josef Klement, v. r.
starosta města místostarosta města