Zápis z 62. schůze rady města konané dne 13. 3. 2017

zveřejněno: 17. 3. 2017

Počet přítomných členů:

9

 

Ověřovatel zápisu:

Mgr. Ludmila Řezníčková

 

Schválený pořad 62. schůze rady města:

 1. Předání osvědčení novému členu zastupitelstva města Žďár n.S.
 2. Rozpočtové opatření PO MŠ
 3. Ceník krátkodobých podnájmů PO Kultura
 4. Rozpočtové opatření č. 1/2017 PO Kultura
 5. Změna registrace
 6. Souhlas s přijetím daru
 7. Přehledy úhrad
 8. Projektová žádost na naplňování Místního plánu inkluze
 9. Projektová žádost na podporu tvorby koncepce sociálního bydlení
 10. Projektová žádost na podporu asistentů prevence kriminality
 11. Problematika VPP a veřejné služby
 12. Dopravní prostředky JSDH Zámek Žďár nad Sázavou
 13. Hospodaření M.O.S. s.r.o. za r. 2016
 14. Úvěr 2017
 15. Zhodnocení finančních prostředků z FSFP
 16. Rozpočtové opatření č. 2
 17. Finanční vypořádání roku 2016, rozpočtové opatření č. 1
 18. MHD
 19. Plán odpadového hospodářství
 20. Zpráva o činnosti Městské policie a Policie ČR za r. 2016
 21. Návrh Obecně závazné vyhlášky města Žďár n. S., kterou se stanovují pravidla pro volný pohyb psů na veřejném prostranství ve městě Žďár n. S. a k užívání zřízení města sloužících potřebám veřejnosti
 22. Návrh Obecně závazné vyhlášky města Žďár n. S. k zabezpečení místních záležitostí veřejného pořádku na veřejných prostranstvích
 23. Byty a prostory sloužící podnikání
 24. Majetkoprávní jednání ZM
 25. Majetkoprávní jednání RM
 26. Vyhodnocení dotačního programu Organizovaný sport dospělých 2017
 27. Vyhodnocení dotačního programu Volný čas 2017
 28. ČOV Žďár nad Sázavou – příprava, modernizace a intenzifikace
 29. Změna č. 1 územního plánu Žďár n. S. – schválení pořízení
 30. Veřejnoprávní smlouva - dotace
 31. Doplnění pořadníku DPS
 32. Vyhodnocení programu Dotace pro podporu spolkové činnosti v sociální a zdravotní oblasti
 33. Schválení zpracování žádosti do IROP – výzva č. 28
 34. Různé

 

PŘEHLED USNESENÍ

1. Usn. 995/2017/Star.

Předání osvědčení novému členu Zastupitelstva města Žďár nad Sázavou

Rada města předala osvědčení o nastoupení do funkce člena Zastupitelstva města Žďár nad Sázavou p. Mgr. Romanu Vorálkovi.

 

2. Usn. 970/2017/PO MŠ

Rozpočtové opatření PO MŠ Žďár nad Sázavou

Rada města po projednání schvaluje rozpočtové opatření PO MŠ Žďár nad Sázavou dle přílohy.

Hlasování: Pro 7, proti 0, zdrž. 0

 

3. Usn. 983/2017/PO Kultura

Ceník krátkodobých podnájmů PO Kultura Žďár

Rada města po projednání schvaluje ceník krátkodobých podnájmů PO Kultura Žďár dle přílohy č. 1.

Hlasování: Pro 7, proti 0, zdrž. 0

 

4. Usn. 982/2017/PO Kultura

Rozpočtové opatření č. 1/2017 PO Kultura Žďár

Rada města po projednání schvaluje:

  • Limit mzdových prostředků ve výši 5 193 tis. Kč dle předloženého návrhu
  • Limit počtu pracovníků (přepočtený stav) 15 zaměstnanců
  • Rozpočtové opatření Kultuře Žďár, PO č. 1/2017 podle přílohy

Hlasování: Pro 7, proti 0, zdrž. 0

 

5. Usn. 1000/2017/PO SSm

Změna registrace

Rada města po projednání schvaluje změny dle přílohy.

Hlasování: Pro 6, proti 0, zdrž. 0

 

6. Usn. 998/2017/PO SSm

Souhlas s přijetím daru

Rada města po projednání schvaluje přijetí daru dle přílohy.

Hlasování: Pro 6, proti 0, zdrž. 0

 

7. Usn. 999/2017/PO SSm

Přehledy úhrad

Rada města po projednání schvaluje nové přehledy úhrad dle příloh.

Hlasování: Pro 7, proti 0, zdrž. 0

 

8. Usn. 990/2017/OS

Projektová žádost na naplňování Místního plánu inkluze

Rada města po projednání schvaluje podání žádosti o neinvestiční dotaci vedoucí k naplňování cílů Strategického plánu sociálního začleňování v rámci výzvy č. 02_16_21 Inkluzivní vzdělávání v KPSVL Operačního programu Výzkum, vývoj, vzdělávání.

Rada města doporučuje zastupitelstvu města schválit financování spoluúčasti města Žďáru nad Sázavou způsobem uvedeným v projednávaném materiálu.

Hlasování: Pro 6, proti 0, zdrž. 2

 

9. Usn. 989/2017/OS

Projektová žádost na podporu vytvoření a pilotního ověření Koncepce sociálního bydlení

Rada města po projednání schvaluje podání žádosti o neinvestiční dotaci vedoucí k naplňování cílů Strategického plánu sociálního začleňování v rámci výzvy č. 052 Podpora sociálního začleňování v SVL 3 Operačního programu Zaměstnanost.

Rada města doporučuje zastupitelstvu města schválit financování spoluúčasti města Žďáru nad Sázavou způsobem uvedeným v projednávaném materiálu.

Hlasování: Pro 8, proti 0, zdrž. 0

 

10. Usn. 988/2017/OS

Projektová žádost na podporu asistentů prevence kriminality

Rada města po projednání schvaluje podání žádosti o neinvestiční dotaci vedoucí k naplňování cílů Strategického plánu sociálního začleňování v rámci výzvy č. 052 Podpora sociálního začleňování v SVL 3 Operačního programu Zaměstnanost.

Rada města doporučuje zastupitelstvu města schválit financování spoluúčasti města Žďáru nad Sázavou způsobem uvedeným v projednávaném materiálu.

Hlasování: Pro 8, proti 0, zdrž. 0                         

 

11. Usn. 984/2017/TSBM

Problematika VPP a veřejné služby

Rada města po projednání schvaluje:

  1. Navýšení počtu pracovníků v pracovní skupině VPP na 1+8
  2. Podání žádosti na organizování veřejné služby v počtu dvou pracovních míst
  3. Podání žádosti ve výzvě č. 13/2016 – Podporovaná aktivita: 52A – Podpora alternativních způsobů dopravy.

Hlasování: Pro 9, proti 0, zdrž. 0

 

12. Usn. 980/2017/KŘ

Dopravní prostředky Jednotky sboru dobrovolných hasičů Zámek Žďár

Rada města po projednání:

a) Vydává souhlas s odprodejem dvou stávajících dopravních automobilů
b) Schvaluje pořízení dopravního automobilu pro Jednotku sboru dobrovolných hasičů v Zámku Žďáře dle varianty A.

Hlasování: Pro 8, proti 0, zdrž. 1

 

13. Usn. 971/2017/MOS

Hospodaření M. O. S. s. r. o. za rok 2016

Rada města po projednání schvaluje:

  • Účetní závěrku M. O. S. s. r. o. za rok 2016
  • Převod zisku ve výši 9.743,60 Kč na účet nerozděleného zisku z minulých let.

Hlasování: Pro 9, proti 0, zdrž. 0

 

14. Usn. 969/2017/OF

Úvěr 2017

Rada města po projednání doporučuje zastupitelstvu města přijetí investičního úvěru ve výši 40 mil. Kč od ČSOB, a.s., s fixní úrokovou sazbou 0,71 % p. a.

Hlasování: Pro 9, proti 0, zdrž. 0

 

15. Usn. 968/2017/OF

Zhodnocení finančních prostředků z FSFP

Rada města po projednání doporučuje zastupitelstvu města uzavření smlouvy na zhodnocení finančních prostředků s

  1. J&T Banka, a.s. Pobřežní 297/14, 186 00 Praha 8, IČ: 471 15 378 ve výši 20 mil. Kč.
  2. Conseq Investment Management, a.s., Rybná 682/14, Praha 1, IČ 266 42 671 ve výši 20 mil. Kč.
  3. DRFG a.s., se sídlem Holandská 878/2, Štýřice, 639 00 Brno, IČ: 282 64 720 ve výši 10 mil. Kč.

v investičním horizontu 1 roku.

Hlasování: Pro 9, proti 0, zdrž. 0

 

16. Usn. 967/2017/OF

Rozpočtové opatření č. 2/2017

Rada města po projednání doporučuje zastupitelstvu města ke schválení rozpočtové opatření č. 2/2017 včetně 90 tis. Kč na nákup vozidla pro JPO II z rezervy rozpočtu.

Hlasování: Pro 9, proti 0, zdrž. 0

 

17. Usn. 966/2017/OF

Finanční vypořádání roku 2016
Rozpočtové opatření č. 1/2017

Rada města po projednání doporučuje zastupitelstvu města ke schválení finanční vypořádání roku 2016 a rozpočtové opatření č. 1/2017.

Hlasování: Pro 9, proti 0, zdrž. 0

 

 

18. Usn. 993/2017/OKS

MHD

Rada města po projednání bere na vědomí Žádost o navýšení provozní dotace městské hromadné dopravy (MHD) a schválení úpravy ceníku a v této souvislosti ukládá odboru komunálních služeb:

  1. Zkoordinovat přípravu změny linek MHD s případnou úpravou ceníku
  2. Prověřit postup jiných měst ve věci navyšování nákladů spojených s nárůstem platů řidičů v rámci plateb za MHD.

Hlasování: Pro 8, proti 0, zdrž. 0

 

19. Usn. 973/2017/OKS

Plán odpadového hospodářství města

Rada města po projednání:

  1. Doporučuje zastupitelstvu města schválit plán odpadového hospodářství (POH) původce – města Žďár nad Sázavou v předloženém znění.
  2. Schvaluje Smlouvu o výpůjčce nádoby na bioodpad v předloženém znění, která bude uzavírána mezi městem a občany, a pověřuje referenta/tku odboru komunálních služeb – správa odpadového hospodářství uzavíráním těchto smluv.
  3. Schvaluje Dohodu o vývozu komunálního odpadu v předloženém znění, která bude uzavírána mezi městem a občany, a pověřuje referenta/tku odboru komunálních služeb – správa odpadového hospodářství uzavíráním těchto dohod s tím, že uvedenou Dohodu vyjímá z povinnosti zveřejňovat ji v registru smluv dle zák. 340/2015 Sb., o registru smluv, v platném znění.

Hlasování: Pro 9, proti 0, zdrž. 0

 

20. Usn. 979/2017/MP

Zpráva o činnosti městské policie a Policie ČR za rok 2016

Rada města po projednání ukládá vedoucímu městské policie předložit Zprávu o činnosti městské policie a Policie ČR za rok 2016 do zastupitelstva města.

Hlasování: Pro 9, proti 0, zdrž. 0

 

21. Usn. 979/2017/OP

Obecně závazná vyhláška č. 3/2017

Rada města po projednání doporučuje zastupitelstvu města vydat Obecně závaznou vyhlášku č. 3/2017, kterou se stanovují pravidla pro volný pohyb psů na veřejném prostranství ve městě Žďár nad Sázavou a k užívání zařízení města sloužících potřebám veřejnosti dle předloženého návrhu.

Hlasování: Pro 9, proti 0, zdrž. 0

 

22. Usn. 977/2017/OP

Obecně závazná vyhláška č. 2/2017 k zabezpečení místních záležitostí veřejného pořádku na veřejných prostranstvích

Rada města po projednání doporučuje zastupitelstvu města vydat Obecně závaznou vyhlášku č. 2/2017, k zabezpečení místních záležitostí veřejného pořádku na veřejných prostranstvích dle upraveného návrhu.

Hlasování: Pro 9, proti 0, zdrž. 0

 

23. Usn. 976/2017/OP

Byty a prostory sloužící podnikání

a) Rada města vyhlašuje záměr na pronájem bytu č. 20, umístěného v bytovém domě č.p. 1876 na ulici Brodská č.or. 27, Žďár nad Sázavou, část Žďár nad Sázavou 3, který je součástí pozemku p.č. 1261 k.ú. Město Žďár.

Hlasování: Pro 9, proti 0, zdrž. 0

 

b) Rada města schvaluje uzavření Dohody o splátkách uznaného dluhu, která bude uzavřena mezi městem Žďár nad Sázavou a J. V., Žďár nad Sázavou, část Žďár nad Sázavou 3 v předloženém znění.

Hlasování: Pro 9, proti 0, zdrž. 0

 

c) Rada města schvaluje změnu smlouvy o nájmu bytu č. 16, umístěného v bytovém domě č.p. 1871 na ulici Revoluční č.or. 30, Žďár nad Sázavou, část Žďár nad Sázavou 3, který je součástí pozemku p.č. 1256 k.ú. Město Žďár z doby určité na dobu neurčitou.

Hlasování: Pro 9, proti 0, zdrž. 0

 

d) Rada města schvaluje uzavření smlouvy o nájmu bytu č. 23, umístěného v bytovém domě č.p. 204 na ulici Libušínská č.or. 13, Žďár nad Sázavou, část Žďár nad Sázavou 1, který je součástí pozemku p.č. 2115 k.ú. Město Žďár. Smlouva o nájmu bytu bude uzavřena s paní B. N., dle předloženého návrhu.

Hlasování: Pro 9, proti 0, zdrž. 0

 

e) Rada města schvaluje uzavření smlouvy o nájmu bytu č. 67, umístěného v bytovém domě č.p. 203 na ulici Libušínská č.or. 11, Žďár nad Sázavou, část Žďár nad Sázavou 1, který je součástí pozemku p.č. 2117 k.ú. Město Žďár. Smlouva o nájmu bytu bude uzavřena s paní B. K. , dle předloženého návrhu.

Hlasování: Pro 9, proti 0, zdrž. 0

 

f) Rada města schvaluje uzavření smlouvy o nájmu bytu č. 32, umístěného v bytovém domě č.p. 1905 na ulici Brodská č.or. 33, Žďár nad Sázavou, část Žďár nad Sázavou 3, který je součástí pozemku p.č.1277 k.ú. Město Žďár. Smlouva o nájmu bytu bude uzavřena s paní I. N., dle předloženého návrhu. Smlouva o nájmu bytu bude uzavřena na dobu určitou 2 měsíců s tím, že v případě, že ze strany nájemkyně budou plněny povinnosti ze smlouvy o nájmu bytu vyplývající, bude nájemní poměr prodlužován za stejných podmínek. V případě, že povinnosti ze smlouvy o nájmu bytu ze strany nájemkyně plněny nebudou, ukládá rada města majetkoprávnímu odboru učinit kroky směřující k vyklizení bytu.

Hlasování: Pro 9, proti 0, zdrž. 0

 

g) Rada města schvaluje uzavření smlouvy o nájmu bytu č. 2, umístěného v bytovém domě č.p. 1932 na ulici Brodská č.or. 43, Žďár nad Sázavou, část Žďár nad Sázavou 3, který je součástí pozemku p.č.1275 k.ú. Město Žďár. Smlouva o nájmu bytu bude uzavřena s paní B. F., dle předloženého návrhu. Smlouva o nájmu bytu bude uzavřena na dobu určitou 2 měsíců s tím, že v případě, že ze strany nájemkyně budou plněny povinnosti ze smlouvy o nájmu bytu vyplývající, bude nájemní poměr prodlužován za stejných podmínek. V případě, že povinnosti ze smlouvy o nájmu bytu ze strany nájemkyně plněny nebudou, ukládá rada města majetkoprávnímu odboru učinit kroky směřující k vyklizení bytu.

Hlasování: Pro 9, proti 0, zdrž. 0

 

h) Rada města schvaluje pronájem části prostor sloužících podnikání, které se nachází v objektu č.p. 165 na ul. Dolní č.or.1 ve Žďáře nad Sázavou, část Žďár nad Sázavou 1, který je součástí pozemku parc.č. 3348, zastavěná plocha a nádvoří v katastrálním území město Žďár a to kanceláře č. 414 ve výměře 28,30 m2. Smlouva bude uzavřena mezi městem Žďár nad Sázavou a  P. P. Šašovice, IČ 87680084, s výši nájemného 1.000 Kč/m2/rok.

Hlasování: Pro 9, proti 0, zdrž. 0

 

i) Rada města schvaluje prodloužení vyhlášeného záměru na pronájem části prostor sloužících podnikání, které se nachází v objektu č.p. 165, na ulici Dolní č.or. 1, ve Žďáře nad Sázavou, část Žďár nad Sázavou 1, který je součástí pozemku parc. č. 3348, zastavěná plocha a nádvoří, v katastrální území Město Žďár, dle předloženého návrhu. Minimální výše nájemného je 1.000 Kč/m2/rok u kanceláří a 600 Kč/m2/rok u skladovacích ploch.

Hlasování: Pro 9, proti 0, zdrž. 0

 

j) Rada města, na základě žádosti společnosti M&M reality holding a. s., schvaluje podnájem prostoru sloužícího podnikání, nacházejícího se v objektu č.p. 1141, který je součástí pozemku parc.č. 6130/1, zastavěná plocha a nádvoří, na ulici Nádražní č.or. 44 ve Žďáře nad Sázavou, část Žďár nad Sázavou 6, vše zapsáno u Katastrálního úřadu pro Vysočinu, Katastrální pracoviště Žďár nad Sázavou, na listu vlastnictví č.1, pro obec Žďár nad Sázavou a katastrální území Město Žďár (AZ Centrum ), v celkové výměře 105,35 m2, sloužící k provozování realitní činnosti. Smlouva o podnájmu bude uzavřena mezi společností M&M reality holding a.s. a společností Dobyss s.r.o., IČ 04748344, DIČ: CZ04748344 se sídlem Tyršovo náměstí 566, 537 01 Chrudim II, za stejných podmínek, upravených Smlouvou o nájmu prostor sloužících podnikání, uzavřenou mezi městem Žďár nad Sázavou a společností M&M reality holding a. s. dne 1. 12. 2015. 

Hlasování: Pro 9, proti 0, zdrž. 0

 

24. Usn. 975/2017/OP

Majetkoprávní jednání ZM

a) Rada města po projednání doporučuje zastupitelstvu města schválit následující usnesení:

Usnesení ve znění: 
Zastupitelstvo města schvaluje prodej pozemku parc. č. 1363 (zastavěná plocha a nádvoří o výměře 162 m2), jehož součástí je stavba č. p. 1877 (objekt k bydlení), pozemku parc. č. 1364 (zastavěná plocha a nádvoří o výměře 169 m2), jehož součástí je stavba č. p. 1878 (objekt k bydlení) apozemku parc. č. 1365 (zastavěná plocha a nádvoří o výměře 163 m2), jehož součástí je stavba č. p. 1879 (objekt k bydlení), na ulici Revoluční ve Žďáře nad Sázavou, část Žďár nad Sázavou 3, vše v k. ú. Město Žďár a obci Žďár nad Sázavou, z vlastnictví města Žďáru nad Sázavou do vlastnictví bytového družstva Bytové družstvo U kaštanů, IČO 283 05 639, sídlem Revoluční 1879, 591 01 Žďár nad Sázavou, část Žďár nad Sázavou, za kupní cenu v celkové výši 6.526.477 Kč.
Zastupitelstvo města dále schvaluje uzavření Kupní smlouvy, která bude uzavřena mezi městem Žďár nad Sázavou jako prodávajícím a bytovým družstvem Bytové družstvo Bytové družstvo U kaštanů, IČO 283 05 639, sídlem Revoluční 1879, 591 01 Žďár nad Sázavou, část Žďár nad Sázavou 3,  jako kupujícím, a která bude uzavřena v souladu se Smlouvou o uzavření budoucí kupní smlouvy o prodeji nemovitostí ze dne 29.10. 2008, která byla uzavřena mezi městem Žďár nad Sázavou jako budoucím prodávajícím a bytovým družstvem Bytové družstvo U kaštanů, IČO 283 05 639, sídlem Revoluční 1879, 591 01 Žďár nad Sázavou, část Žďár nad Sázavou 3, jako budoucím kupujícím, se doplňuje o dovětek: „v předloženém znění“.           

Hlasování: Pro 9, proti 0, zdrž. 0

 

b) Rada města po projednání doporučuje zastupitelstvu města schválit odprodej pozemku ve vlastnictví města Žďáru nad Sázavou, zapsaného v katastru nemovitostí u Katastrálního úřadu pro Vysočinu se sídlem v Jihlavě, Katastrální pracoviště Žďár nad Sázavou na LV č. 1, obec Žďár nad Sázavou, k. ú. Zámek Žďár, a to části pův. p. č. 774/3 – orná půda – dle GP č. 837-119/2016 ze dne 16. 11. 2016 odděleného dílu nově označeného jako pozemek p. č. 774/90 - orná půda ve výměře 1741 m2 v k.ú. Zámek Žďár v lokalitě sídliště Klafar, ZR 3, do vlastnictví Kraje Vysočina se sídlem Žižkova 57, 587 33 Jihlava – za účelem výstavby dvou objektů transformovaného bydlení pro klienty Domova Kamélie Křižanov, příspěvková organizace v rámci realizace projektu „Transformace Domova Kamélie Křižanov II.“ (nákup a výstavba nových objektů k bydlení bude realizována v rámci projektu transformace a deinstitucionalizace pobytových zařízení a bude financována prostřednictvím evropského fondu IROP).
- za kupní cenu dle ZP ve výši 2.250 Kč/m2 a k této ceně bude připočtena DPH v zákonem stanovené výši, pokud bude prodej pozemku DPH podléhat.

Rada města schvaluje a doporučuje zastupitelstvu města ke schválení smlouvu o budoucí kupní smlouvě v předloženém znění.

Hlasování: Pro 9, proti 0, zdrž. 0

 

c) Rada města po projednání doporučuje zastupitelstvu města schválit odprodej pozemků ve vlastnictví města Žďáru nad Sázavou do vlastnictví ZDV Novoveselsko, družstvo se sídlem Dolní 180, 592 14 Nové Veselí,, zapsaných v katastru nemovitostí u Katastrálního úřadu pro Vysočinu se sídlem v Jihlavě, Katastrální pracoviště Žďár nad Sázavou na LV č. 209, pro obec Budeč, a to p. č. 473 – trvalý travní porost ve výměře 738 m2 a p. č. 457 – orná půda ve výměře 638 m2 v k. ú. Budeč u Žďáru nad Sázavou – za účelem užívání k zemědělské činnosti (p. č. 473 součást uživatelského bloku č. 2801/10 a p. č. 457 sousedí s tímto uživatelským blokem).
- za kupní cenu ve výši 57.764 Kč za pozemek p. č. 473 – trvalý travní porost ve výměře 738 m2, tj. 78,27 Kč/m2 a za cenu ve výši 49.964 Kč za pozemek p. č. 457 - orná půda ve výměře 638 m2, tj. 78,31 Kč/m2 oba v k. ú. Budeč u Žďáru nad Sázavou

Hlasování: Pro 9, proti 0, zdrž. 0

 

d) Rada města po projednání doporučuje zastupitelstvu města schválit odprodej pozemku ve vlastnictví města Žďáru nad Sázavou do vlastnictví manželů  F. a L. P. (SJM),  ZR 1, zapsaného v katastru nemovitostí u Katastrálního úřadu pro Vysočinu se sídlem v Jihlavě, Katastrální pracoviště Žďár nad Sázavou na LV č. 1, obec Žďár nad Sázavou, a to části pův. p. č. 193 v k. ú. Město Žďár - dle návrhu GP č. 4223-11/2017 ze dne 6. 3. 2017 z pův. pozemku p. č. 193 nově oddělen pozemek p. č. 193/2 – ostatní plocha, jiná plocha ve výměře 5 m2v k. ú. Město Žďár – za účelem přístavby rodinného domu, zabránění vzniku stavební proluky a nevyužitelného území v rámci předprojektové přípravy k přístavbě RD na p. č. 190, 194/3 a 194/4 v k. ú. Město Žďár v lokalitě ul. Veselská, ZR 1
- za kupní cenu obvyklou dle ZP ve výši 13.500 Kč, tj. 2.700 Kč/m2 + platná sazba DPH

Hlasování: Pro 9, proti 0, zdrž. 0

 

e) Rada města po projednání doporučuje zastupitelstvu města přijmout níže uvedené usnesení:

Zastupitelstvo města po projednání schvaluje nabytí pozemku do vlastnictví města Žďáru nad Sázavou z vlastnictví p. Z. T., Žďár nad Sázavou, část Žďár nad Sázavou 3, a to pozemku p. č. 5336 – trvalý travní porost ve výměře 2 200 m2 v k. ú. Město Žďár, zapsaného v katastru nemovitostí u Katastrálního úřadu pro Vysočinu se sídlem v Jihlavě, Katastrální pracoviště Žďár nad Sázavou na LV č. 2051, obec Žďár nad Sázavou, za dohodnutou kupní cenu ve výši 350 Kč/m2, tj. celkem ve výši 770.000 Kč.

Hlasování: Pro 9, proti 0, zdrž. 0

 

f) Rada města po projednání doporučuje zastupitelstvu města přijmout níže uvedené usnesení:

Zastupitelstvo města po projednání schvaluje nabytí pozemku do vlastnictví města Žďáru nad Sázavou z vlastnictví p. M. J. Žďár nad Sázavou, část Žďár nad Sázavou 1, a to pozemku p. č. 773/7 – trvalý travní porost ve výměře 2 552 m2 v k. ú. Zámek Žďár, zapsaného v katastru nemovitostí u Katastrálního úřadu pro Vysočinu se sídlem v Jihlavě, Katastrální pracoviště Žďár nad Sázavou na LV č. 436, obec Žďár nad Sázavou, za dohodnutou kupní cenu ve výši 350 Kč/m2, tj. celkem ve výši 893.200 Kč.

Hlasování: Pro 9, proti 0, zdrž. 0

 

g) Rada města po projednání doporučuje zastupitelstvu města schválit bezúplatný převod – dar místní komunikace z vlastnictví města Žďáru nad Sázavou do vlastnictví Ředitelství silnic a dálnic ČR, státní příspěvková organizace se sídlem Praha 4, Na Pankráci 56, 145 05 Praha, zastoupená ŘSD ČR Správa Jihlava se sídlem Kosovská 10a, 586 01 Jihlava, a to stavby pozemní komunikace v průmyslové zóně Jamská ve Žďáře nad Sázavou v k. ú. Město Žďár (komunikace vedená v souběhu se železniční tratí) v celkové délce 793 m – začátek úseku je v km 0,000 (dílčí uzlový bod okružní křižovatky se silnicí I/37 – ul. Brněnská) - konec úseku v km 0,793 (křižovatka se silnicí III/35421 ul. Jamská), rozhodnutím Městského úřadu ve Žďáře nad Sázavou, odboru dopravy, č.j. OD/1543/16/LK ze dne 3. 10. 2016, právní moc 21. 10. 2016, vyřazená ze sítě místních komunikací města Žďáru nad Sázavou s tím, že po převodu bude předmětná komunikace zařazena do silniční sítě silnic I. tříd – za účelem majetkoprávního vypořádání v souvislosti s dokončením silniční stavby „I/19 Žďár nad Sázavou – Mělkovice, přeložka“ – v účetní hodnotě 29.561.955,80 Kč a zároveň RM doporučuje ZM schválit Darovací smlouvu v předloženém znění.

Hlasování: Pro 9, proti 0, zdrž. 0

 

h) Rada města po projednání doporučuje zastupitelstvu města schválit směnu pozemků mezi jednotlivými členskými obcemi LDO Přibyslav - město Žďár nad Sázavou jako podílový spoluvlastník nemovitostí (majetkový podíl ve výši 6/710) a Lesním družstvem obcí se sídlem Ronovská 338, 582 22 Přibyslav, týkající se směny lesních pozemků v podílovém spoluvlastnictví podílnických obcí, a to p. č. 243 – lesní pozemek ve výměře 29 281 m2, zapsaný v katastru nemovitostí u Katastrálního úřadu pro Vysočinu se sídlem v Jihlavě, Katastrální pracoviště Žďár nad Sázavou na LV č. 314 pro obec a k. ú. Březí nad Oslavou a p. č. 700 – lesní pozemek ve výměře 5 028 m2, zapsaný v katastru nemovitostí u Katastrálního úřadu pro Vysočinu se sídlem v Jihlavě, Katastrální pracoviště Žďár nad Sázavou na LV č. 216 pro obec a k. ú. Obyčtov - za pozemky v majetku LDO Přibyslav, nacházející se v k. ú. jednotlivých členských obcí, a to p. č. 1452 – lesní pozemek ve výměře 2 687 m2, zapsaný v katastru nemovitostí u Katastrálního úřadu pro Vysočinu se sídlem v Jihlavě, Katastrální pracoviště Žďár nad Sázavou na LV č. 739 pro obec a  k. ú. Ostrov nad Oslavou, p. č. 540/2 – lesní pozemek ve výměře 757 m2, zapsaný v katastru nemovitostí u Katastrálního úřadu pro Vysočinu se sídlem v Jihlavě, Katastrální pracoviště Žďár nad Sázavou na LV č. 143 pro obec Lhotka a k. ú. Lhotka u Žďáru nad Sázavou a dále za pozemky p. č. 814 – lesní pozemek ve výměře 1 211 m2, p. č. 815 – lesní pozemek ve výměře 16 122 m2, p. č. 816/1 – lesní pozemek ve výměře 6 030 m2, p. č. 816/2 – lesní pozemek ve výměře 2 572 m2 a p. č. 872 – lesní pozemek ve výměře 6 404 m2, vše zapsané v katastru nemovitostí u Katastrálního úřadu pro Vysočinu se sídlem v Jihlavě, Katastrální pracoviště Žďár nad Sázavou na LV č. 117 pro obec a k. ú. Obyčtov s tím, že rozdíl hodnoty směňovaných pozemků ve výši 3.000,-- Kč bude podílnickými obcemi doplacen LDO Přibyslav.
Rada města doporučuje zastupitelstvu města schválit předmětnou směnnou smlouvu v předloženém znění.

Hlasování: Pro 9, proti 0, zdrž. 0

 

i) Rada města doporučuje zastupitelstvu města přijmout následující usnesení:

Zastupitelstvo města pověřuje místostarostu města  Ing. Josefa Klementa k zadání vypracování znaleckého posudku, který stanoví hodnotu společnosti SATT a.s., IČ 60749105, se sídlem Okružní 1889/11, 591 01 Žďár nad Sázavou, část Žďár nad Sázavou 3, v případě jejího prodeje.

Hlasování: Pro 9, proti 0, zdrž. 0

 

j) Rada města doporučuje zastupitelstvu města schválit uzavření Dohody o ukončení platnosti Smlouvy o uzavření budoucí kupní smlouvy, uzavřené mezi městem Žďár nad Sázavou, jako budoucím prodávajícím a společností CELO invest s.r.o., se sídlem Kupecká 2461/13, 591 01 Žďár nad Sázavou, IČ 02495333, jako budoucím kupujícím, v předloženém znění.

Hlasování: Pro 9, proti 0, zdrž. 0

 

k) Rada města po projednánídoporučuje zastupitelstvu města schválit prodloužení termínu pro vydání pravomocného povolení předmětné stavby v souvislosti s odprodejem pozemku ve vlastnictví města Žďáru nad Sázavou do vlastnictví p. K. V.  Nové Město na Moravě, a to části p. č. 9518/5 – orná půda ve výměře cca 2 100 m2 v k. ú. Město Žďár (přesná výměra prodávaného pozemku bude určena po zaměření oddělovacím GP), zapsaného v katastru nemovitostí u Katastrálního úřadu pro Vysočinu se sídlem v Jihlavě, Katastrální pracoviště Žďár nad Sázavou na LV č. 1, obec Žďár nad Sázavou, v lokalitě průmyslové zóny Jamská, ZR 1 – za účelem realizace podnikatelského záměru výstavby sídla firmy.
Prodloužení termínu stanoveného ve Smlouvě o budoucí kupní smlouvě a zřízení předkupního práva ze dne 13. 5. 2016 se na základě žádosti p. Vybírala schvaluje tak, že původně stanovený termín pro vydání pravomocného povolení stavby nejpozději do 30.4.2017 se nově prodlužuje do 30.7.2017.

Hlasování: Pro 9, proti 0, zdrž. 0

 

l) 1) Rada města po projednánídoporučuje zastupitelstvu města schválit neuplatnění předkupního práva města k nemovitostem - pozemku p. č. 2041/11 – zastavěná plocha a nádvoří ve výměře 469 m2, jehož součástí je stavba obč. vybavenosti č.p. 2037, pozemku p. č. 2043/2 – ostatní pl., jiná plocha ve výměře 336 m2, pozemku p. č. 2043/3 – ostatní pl., jiná plocha ve výměře 1 150 m2a pozemku p. č. 2043/6 – ostatní plocha, ost. komunikace ve výměře 8 m2, nemovitostí zapsaných v katastru nemovitostí u Katastrálního úřadu pro Vysočinu se sídlem v Jihlavě, Katastrální pracoviště Žďár nad Sázavou na LV č. 4577, obec Žďár nad Sázavou, k. ú. Město Žďár ve vlastnictví společnosti VHS Bohemia a.s. se sídlem Haškova 153/17, 638 00 Brno – Lesná - za kupní cenu ve výši 12.000.000 Kč.

2) Rada města po projednání nedoporučuje zastupitelstvu města schválit zrušení předkupního práva města k nemovitostem - pozemku p. č. 2041/11 – zastavěná plocha a nádvoří ve výměře 469 m2, jehož součástí je stavba obč. vybavenosti č.p. 2037, pozemku p. č. 2043/2 – ostatní pl., jiná plocha ve výměře 336 m2, pozemku p. č. 2043/3 – ostatní pl., jiná plocha ve výměře 1 150 m2a pozemku p. č. 2043/6 – ostatní plocha, ost. komunikace ve výměře 8 m2, nemovitostí zapsaných v katastru nemovitostí u Katastrálního úřadu pro Vysočinu se sídlem v Jihlavě, Katastrální pracoviště Žďár nad Sázavou na LV č. 4577, obec Žďár nad Sázavou, k. ú. Město Žďár ve vlastnictví společnosti VHS Bohemia a.s. se sídlem Haškova 153/17, 638 00 Brno – Lesná.

Hlasování: Pro 9, proti 0, zdrž. 0

 

m) 1) Rada města doporučuje zastupitelstvu města schválit uzavření dodatku č. 3 ke Kupní smlouvě a  smlouvě o zřízení předkupního práva ze dne 13.12.2013 ve znění dodatku č. 1 ze dne 30.11.2015 a dodatku č. 2 ze dne 16.12.2016, uzavřené mezi  Městem Žďár nad Sázavou, jako prodávajícím a společností Polabská stavební CZ, s.r.o.,  IČ 261 15 875, se sídlem Oseček, Oseček č.p. 87, PSČ 289 41, jako  kupujícím v předloženém znění.

2) Rada města po projednání doporučuje zastupitelstvu města schválit neuplatnění předkupního práva města k  pozemku p.č. 9513/10, orná půda ve výměře 6 240 m2,  zapsaného v katastru nemovitostí u Katastrálního úřadu pro Vysočinu se sídlem v Jihlavě, Katastrální pracoviště Žďár nad Sázavou na LV č. 11414 obec Žďár nad Sázavou, k. ú. Město Žďár ve vlastnictví společnosti Polabská stavební CZ, s.r.o.,  IČ 261 15 875, se sídlem Oseček, Oseček č.p. 87, PSČ 289 41, za podmínky, že mezi městem Žďár nad Sázavou a společností ALITECH Plus s.r.o., IČ 28282230, se sídlem Brno, Cejl 32/70, PSČ 60200, jako budoucím nabyvatelem shora uvedeného pozemku, bude uzavřena dohoda, ve které společnost ALITECH Plus s.r.o. přijme následující závazek:

V případě, že doba výstavby stavby, tj. povolení užívání stavby (např. kolaudační rozhodnutí, kolaudační souhlas apod.), vydané stavebním odborem MěÚ ve Žďáře nad Sázavou (kromě povolení předčasného užívání stavby, zkušebního provozu apod.) přesáhne termín 31.12.2018, sjednává se a společnost  ALITECH Plus s.r.o. se zavazuje zaplatit smluvní pokutu ve výši 50.000,-- Kč měsíčně za každý celý kalendářní měsíc takovéhoto prodlení s výstavbou stavby. Za zavinění se považuje i nedostatek finančních prostředků určených pro výstavbu, jakož i převod případné rozestavěné stavby na tomto pozemku postavené. Výše smluvní pokuty je stanovena vzhledem k tomu, že jde o zájmové a rozvojové území města.

Hlasování: Pro 9, proti 0, zdrž. 0

 

25. Usn. 974/23017/OP

Majetkoprávní jednání RM

a) Rada města po projednání schvaluje neuplatnění ujednání o výši úhrady nájemného na r. 2017 zvýšeného o míru inflace za předchozí kalendářní rok 2016 u uzavřených nájemních smluv mezi městem Žďár nad Sázavou a jednotlivými nájemci na pronájem pozemků ve vlastnictví města Žďáru nad Sázavou, příp. pozemků města pod objekty nemovitostí ve vlastnictví jiných vlastníků (stavba na cizím pozemku), určených pro podnikatelské využití jednotlivých fyzických a právnických osob.

Hlasování: Pro 9, proti 0, zdrž. 0

 

b) Rada města po projednání schvaluje vyhlášení záměru na prodloužení pronájmu pozemku ve vlastnictví města Žďáru nad Sázavou, a to p. č. 6400 ve výměře 149 m2 k. ú. Město Žďár pod prodejnou OBUV Halouzka v lokalitě nádraží ČD ul. Chelčického, ZR 6, na základě uzavřené nájemní smlouvy ze dne 30. 4. 1991 včetně pozdějších dodatků mezi městem Žďár nad Sázavou a firmou OBUV Halouzka, s. r. o. se sídlem Žďár nad Sázavou 7, Rabasova 1344/4, IČ 28297342, DIČ CZ28297342 s tím, že NS bude prodloužena na dobu určitou o 1 rok, tj. do 30. 4. 2018.

- Rada města po projednání schvaluje vyhlášení záměru na prodloužení pronájmu pozemku ve vlastnictví města Žďáru nad Sázavou, a to p. č. 6401 ve výměře 127 m2 k. ú. Město Žďár pod prodejnou použitého zboží z dovozu v lokalitě nádraží ČD ul. Chelčického, ZR 6, na základě uzavřené nájemní smlouvy ze dne 25. 5. 2005 včetně pozdějších dodatků mezi městem Žďár nad Sázavou a p. L. K., ZR 1, podnikající pod obch. jménem Libuše Koutníková se sídlem podnikání Smetanova 526/7, ZR 1 s tím, že NS bude prodloužena na dobu určitou o 1 rok, tj. do 30. 4. 2018.

- Rada města po projednání schvaluje vyhlášení záměru na prodloužení pronájmu pozemku ve vlastnictví města Žďáru nad Sázavou, a to části p. č. 6402 ve výměře 160 m2 v k. ú. Město Žďár (dle mapového podkladu) pod objektem provozovny rychlého občerstvení v lokalitě nádraží ČD ul. Chelčického, ZR 6, na základě uzavřené nájemní smlouvy ze dne 25. 4. 2006 včetně pozdějších dodatků mezi městem Žďár nad Sázavou a p L. K.  ZR 1, podnikající pod obch. jménem Libuše Koutníková se sídlem podnikání Smetanova 526/7, ZR 1 s tím, že NS bude prodloužena na dobu určitou 1 rok, tj. do 30. 4. 2018.

Hlasování: Pro 9, proti 0, zdrž. 0

 

c) Rada města po projednání schvaluje vyhlášení záměru na pronájem pozemku ve vlastnictví města Žďáru nad Sázavou, a to části p. č. 6402 – ostatní plocha, zeleň ve výměře 8 m2 v k. ú. Město Žďár (dle mapového podkladu) v lokalitě ul. Chelčického, ZR 6 – pod stávajícím umístěným prodejním stánkem – za účelem využití stánku pro drobný prodej květin, dárkové předměty, malované břidlice, věnce apod.

Hlasování: Pro 9, proti 0, zdrž. 0

 

d) Rada města po projednání ukládá majetkoprávnímu odboru připravit vyhlášení záměru na pronájem pozemku ve vlastnictví města Žďáru nad Sázavou, a to p.č. 49 – ostatní pl., jiná plocha ve výměře 713 m2 v k. ú. Město Žďár v lokalitě ul. Nábřežní, ZR 1 – za účelem vybudování restauračního zařízení s venkovní zahrádkou a s občerstvením, parkovištěm, dále zahrádkou s dětským hřištěm, pódiem pro kulturní akce a stavokolem pro cyklisty, venkovní čítárnou (spolupráce s městem a městskou knihovnou, pořádání společenských akcí, apod.) společně s využitím pozemku p. č. 44 ve vlastnictví žadatelů s tím, že nájem části pozemku ve výměře 496 m2 bude sloužit na plochu zahrádky a část pozemku ve výměře 217 m2na plochu s využitím pro parkoviště (dle mapového podkladu).

Hlasování: Pro 9, proti 0, zdrž. 0

 

e) Rada města po projednání schvaluje vyhlášení záměru na pronájem pozemku ve vlastnictví města Žďáru nad Sázavou, a to p. č. 6381 – zast. plocha ve výměře 19 m2 v k. ú. Město Žďár, zapsaného v katastru nemovitostí u Katastrálního úřadu pro Vysočinu se sídlem v Jihlavě, Katastrální pracoviště Žďár nad Sázavou na LV č. 1, obec Žďár nad Sázavou, v lokalitě „DRUHÁK“ ul. Smíchov, ZR 1 – pod řadovou PREFA garáží – za účelem majetkoprávního vypořádání vztahů k pozemku jiného vlastníka (stavba na cizím pozemku) v souvislosti se změnou vlastníka předmětné garáže.

Hlasování: Pro 9, proti 0, zdrž. 0

 

f) Rada města po projednání schvaluje uzavření smlouvy o zřízení věcného břemene – služebnosti na pozemku ve vlastnictví města Žďáru nad Sázavou mezi Společenstvím vlastníků domu Revoluční 7-15 se sídlem Revoluční 1846/7, ZR 3, prostřednictvím statutárního orgánu - předsedy společenství vlastníků: ZELENÁ HORA, stavební bytové družstvo Žďár nad Sázavou, Brněnská 1146/30, ZR 1 – jako oprávněným a městem Žďár nad Sázavou – jako povinným, a to na části p. č. 1066/3, zapsaného v katastru nemovitostí u Katastrálního úřadu pro Vysočinu se sídlem v Jihlavě, Katastrální pracoviště Žďár nad Sázavou na LV č. 1, obec Žďár nad Sázavou v k. ú. Město Žďár v šíři 2 m kolem uvedeného byt. domu – za účelem umístění  předsazených betonových lodžií obytného domu Revoluční č.p. 1846, 1847, 1848, 1849, 1850 č.or. 7 – 15, ZR 3 v rámci stavby „realizace předsazených betonových lodžií obytného domu Revoluční č.p. 1846, 1847, 1848, 1849, 1850 č.or. 7 – 15, ZR 3, na p. č. 1047 v k. ú. Město Žďár včetně přístupu a příjezdu k uvedenému byt. domu na p. č. 1047 v k. ú. Město Žďár a případných dalších oprav, údržby, rekonstrukce a modernizace byt. domu ve prospěch oprávněného.
Právo odpovídající věcnému břemenu - služebnosti se zřizuje za jednorázovou neopakující se úplatu ve výši 10.000,-- Kč + platná sazba DPH.

Hlasování: Pro 9, proti 0, zdrž. 0

 

g) Rada města po projednání schvaluje uzavření smlouvy o zřízení věcného břemene – služebnosti na pozemku ve vlastnictví města Žďáru nad Sázavou mezi Sonako-Sdružení Občanů Na Komenského Ul. se sídlem Komenského 1805/11, ZR 3 – jako oprávněným a městem Žďár nad Sázavou – jako povinným, a to na části p. č. 1200, zapsané v katastru nemovitostí u Katastrálního úřadu pro Vysočinu se sídlem v Jihlavě, Katastrální pracoviště Žďár nad Sázavou na LV č. 1, obec Žďár nad Sázavou v k. ú. Město Žďár – za účelem přesahu střechy - zastřešení byt. domu v rámci stavebních úprav BD Komenského 1805/11 a 1805/13, ZR 3 na p. č. 1202 a 1203 v k. ú. Město Žďár včetně přístupu a příjezdu k uvedenému byt. domu a případných dalších oprav, údržby, rekonstrukce a modernizace byt. domu ve prospěch oprávněného.
Právo odpovídající věcnému břemenu - služebnosti se zřizuje za jednorázovou neopakující se úplatu ve výši 10.000,-- Kč + platná sazba DPH.

Hlasování: Pro 9, proti 0, zdrž. 0

 

h) Rada města po projednání schvaluje uzavření smlouvy o zřízení věcného břemene – služebnosti umístění inž. sítí, mezi městem Žďár nad Sázavou – jako povinným a společností Organizační kancelář s.r.o. se sídlem Strojírenská 1089/14, ZR 1 – jako oprávněným - na pozemku ve vlastnictví města Žďáru nad Sázavou, a to na částech p. č. 1969/2, zapsaného v katastru nemovitostí u Katastrálního úřadu pro Vysočinu se sídlem v Jihlavě, Katastrální pracoviště Žďár nad Sázavou na LV č. 1, obec Žďár nad Sázavou v k. ú. Město Žďár - za účelem umístění přípojek inž. sítí – dešťová a splašková kanalizační přípojka a přípojka elektro v rámci novostavby správní budovy firmy v lokalitě ul. Okružní – horní, ZR 3, včetně přístupu a příjezdu za účelem jejich provozování, údržby, oprav a případné další rekonstrukce ve prospěch oprávněného.
Právo odpovídající věcnému břemenu – služebnosti rekonstrukce kabelového rozvodu se zřizuje za jednorázovou neopakující se úplatu ve výši 10.000 Kč + platná sazba DPH.

Hlasování: Pro 9, proti 0, zdrž. 0

 

i) Rada města po projednání schvaluje uzavření smlouvy o zřízení věcného břemene – služebnosti umístění horkovodní přípojky, mezi městem Žďár nad Sázavou – jako povinným a společností SATT a. s. se sídlem Okružní 1889/11, ZR 3 – jako oprávněným - na pozemcích ve vlastnictví města Žďáru nad Sázavou, a to na částech p. č. 748, 749 a 752, zapsaných v katastru nemovitostí u Katastrálního úřadu pro Vysočinu se sídlem v Jihlavě, Katastrální pracoviště Žďár nad Sázavou na LV č. 1, obec Žďár nad Sázavou v k. ú. Město Žďár - za účelem umístění horkovodní přípojky k MŠ Veselská, ZR 1 v celkové délce 36 m v rámci akce: „Žďár nad Sázavou ul. Barákova – rekonstrukce horkovodní přípojky pro MŠ“ včetně přístupu a příjezdu za účelem jejího provozování, údržby, oprav a případné další rekonstrukce ve prospěch oprávněného.
Právo odpovídající věcnému břemenu – služebnosti umístění horkovodní přípojky se zřizuje za jednorázovou neopakující se úplatu ve výši 10.000 Kč + platná sazba DPH.

Hlasování: Pro 9, proti 0, zdrž. 0

 

j) Rada města po projednání schvaluje uzavření smlouvy o zřízení věcného břemene – služebnosti vedení distribučního zařízení na pozemcích ve vlastnictví města Žďáru nad Sázavou mezi městem Žďár nad Sázavou – jako povinným a společností E.ON Distribuce, a. s. se sídlem F. A. Gerstnera 2151/6, České Budějovice, zastoupená na základě plné moci spol. E.ON ČR, s. r. o. se sídlem F. A. Gerstnera 2151/6, 370 49 České Budějovice – jako oprávněným, a to na částech p. č. 2163, 2166/5, 2193/1 a 2194 v k. ú. Město Žďár, zapsaných v katastru nemovitostí u Katastrálního úřadu pro Vysočinu se sídlem v Jihlavě, Katastrální pracoviště Žďár nad Sázavou na LV č. 1, obec Žďár nad Sázavou - za účelem vybudování a provozování stavby „Žďár n. Sáz., Jungmannova, hřiště“, spočívající v umístění distribuční soustavy - zemní kabelové vedení NN, pilíř, rozpojovací skříň v lokalitě sportoviště „Bouchalky“ ZR 1 - včetně přístupu a příjezdu k energetickému zařízení distribuční soustavy za účelem provozu, údržby, oprav a příp. rekonstrukce uvedené stavby ve prospěch oprávněného.
Právo odpovídající věcnému břemenu – služebnosti vedení distribučního zařízení se zřizuje za jednorázovou neopakující se úplatu ve výši 10.000,-- Kč + platná sazba DPH.

Hlasování: Pro 9, proti 0, zdrž. 0

 

k) Rada města po projednání schvaluje uzavření Smlouvy mezi městem Žďár nad Sázavou jako vlastníkem nemovitostí p. č. 2988, 3036, 3069, 3092, 3093, 3095, 3124 a 3173, zapsaných v katastru nemovitostí u Katastrálního úřadu pro Vysočinu se sídlem v Jihlavě, Katastrální pracoviště Žďár nad Sázavou na LV č. 1, obec Žďár nad Sázavou, vše v k. ú. Město Žďár a investorem stavby Svazem vodovodů a kanalizací Žďársko se sídlem Vodárenská 2, ZR 4 - stavba „Žďár nad Sázavou – rekonstrukce vodovodu a kanalizace ul. V Lískách a Na Úvoze“, předmětem které je přenechání nemovitostí - pozemků vlastníka investorovi do bezúplatného užívání pro účely předmětné stavby, souhlas s umístěním a provedením stavby a se zahájením správních řízení „Žďár nad Sázavou – rekonstrukce vodovodu a kanalizace ul. V Lískách a Na Úvoze“ a souhlas se zásahem do pozemků vlastníka v souvislosti s realizací stavby „Žďár nad Sázavou – rekonstrukce vodovodu a kanalizace ul. V Lískách a Na Úvoze“, v předloženém znění.

Hlasování: Pro 9, proti 0, zdrž. 0

 

26. Usn. 981/2017ŠKS

Vyhodnocení dotačního programu ORGANIZOVANÝ SPORT DOSPĚLÝCH 2017

Rada města schvaluje poskytnutí dotace z dotačního programu „ORGANIZOVANÝ SPORT DOSPĚLÝCH 2017“ subjektům ve výši dle „Přílohy č. 2 – vyhodnocení dotačního programu ORGANIZOVANÝ SPORT DOSPĚLÝCH 2017“.

Rada města schvaluje návrh veřejnoprávních smluv o poskytnutí dotace mezi městem Žďár nad Sázavou a subjekty s výší dotace dle „Přílohy č. 2 – vyhodnocení dotačního programu ORGANIZOVANÝ SPORT DOSPĚLÝCH 2017“ a pověřuje starostu města podpisem veřejnoprávních smluv. 

Rada města doporučuje zastupitelstvu města schválit veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace mezi městem Žďár nad Sázavou a subjekty dle „Přílohy č. 1 – vyhodnocení dotačního programu ORGANIZOVANÝ SPORT DOSPĚLÝCH 2017“, v předloženém znění.

Hlasování: Pro 9, proti 0, zdrž. 0

 

27. Usn. 996/2017/ŠKS

Vyhodnocení dotačního programu VOLNÝ ČAS 2017 navržené Komisi pro sport a volný čas

Rada města schvaluje poskytnutí dotace z dotačního programu „VOLNÝ ČAS 2017“ subjektům ve výši dle „Přílohy č. 1 – návrh na rozdělení dotačního programu – VOLNÝ ČAS 2017“ předloženého materiálu.

Rada města schvaluje návrh veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace  mezi městem Žďár nad Sázavou a subjekty dle Přílohy č. 1 – návrh na rozdělení dotačního programu – VOLNÝ ČAS 2017 předloženého materiálu, v předloženém znění a pověřuje starostu města podpisem smluv subjektům s výši dotace dle „Přílohy č. 1- návrh na rozdělení dotačního programu  - VOLNÝ ČAS 2017“ předkládaného materiálu.

Hlasování: Pro 9, proti 0, zdrž. 0

 

28. Usn. 987/2017/ORÚP/STAR

ČOV Žďár n. S. – příprava modernizace a intenzifikace

Rada města po projednání doporučuje zastupitelstvu města přijmout následující usnesení:

Zastupitelstvo města Žďáru nad Sázavou schvaluje připojení obce Hamry n. S. na ČOV Žďár nad Sázavou za předpokladu, že se obec Hamry n. S. bude podílet na financování modernizace a intenzifikace ČOV Žďár nad Sázavou.

Hlasování: Pro 9, proti 0, zdrž. 0

 

29. Usn. 985/2017/ORÚP

Změna č. 1 ÚP Žďár nad Sázavou – schválení pořízení

Rada města po projednání doporučuje zastupitelstvu města schválit pořízení změny č. 1 územního plánu Žďár nad Sázavou za použití ustanovení § 44 písm. a) podle zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), v platném znění.

Hlasování: Pro 9, proti 0, zdrž. 0

 

30. Usn. 994/2017/OS

Veřejnoprávní smlouva – dotace

Rada města po projednání doporučuje zastupitelstvu města schválit veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace z rozpočtu města, které budou uzavřeny mezi městem a Diecézní charitou Brno a mezi městem a Svazem důchodců České republiky, Městskou organizací Žďár nad Sázavou, p. s.,v předloženém znění.

Hlasování: Pro 9, proti 0, zdrž. 0

 

31. Usn. 992/2017/OS

Doplnění pořadníku DPS

Rada města po projednání schvaluje doplnění pořadníku DPS dle předloženého návrhu.

Hlasování: Pro 9, proti 0, zdrž. 0

 

32. Usn. 991/2017/OS

Vyhodnocení žádosti dotačního programu „Dotace pro podporu spolkové činnosti v sociální a zdravotní oblasti

Rada města schvaluje poskytnutí dotace z dotačního programu „Dotace pro podporu spolkové činnosti v sociální a zdravotní oblasti“ osobám a ve výši dle Přílohy č. 1 předloženého materiálu.

Rada města schvaluje veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace mezi městem a subjekty dle Přílohy č. 1 předloženého materiálu, v předloženém znění.

Hlasování: Pro 9, proti 0, zdrž. 0

 

33. Usn. 972/2017/taj.

Schválení výběru zpracovatele žádosti o dotaci z IROP  - výzvy č. 28

Rada města po projednání schvaluje výsledek poptávkového řízení na zpracovatele žádosti o dotaci z IROP – výzvy č. 28: Specifické informační a komunikační systémy a infrastruktura II včetně administrace projektu v případě získání podpory.

Rada města pověřuje pana starostu podpisem smluv a dokumentů k realizaci projektu další elektronizace řízení příspěvkových organizací města v rozsahu provedeného poptávkového řízení s firmou Expirit s. r. o., Na Pankráci 1062/58, Praha – Nusle, PSČ 140 00.

Hlasování: Pro 9, proti 0, zdrž. 0

 

 

Ověřovatel:

Mgr. Ludmila Řezníčková v. r.

 

 

 

Mgr. Zdeněk Navrátil, v. r.  Ing. Josef Klement, v. r.
starosta města místostarosta města