Zápis z 63. schůze rady města konané dne 27. 3. 2017

zveřejněno: 30. 3. 2017

Počet přítomných členů:

8

 

Omluven:

Ing. Martin Mrkos

 

Ověřovatel zápisu:

MUDr. Radek Černý

 

Schválený pořad 63. schůze rady města:

 1. Územně analytické podklady – převod práv a povinností
 2. Architektonická soutěž a návrh „Nádražní  - městská třída“, výsledky
 3. Komise rozvoje města a ŽP – řešení centrálního parkoviště
 4. Kompostéry pro občany
 5. Směrnice k vyřizování škodních událostí způsobených zaměstnanci města a jednací řád škodní komise
 6. Vyhodnocení dotačního programu Prezentace Žďáru n. S. v zahraničí 2017
 7. Byty a  prostory sloužící podnikání
 8. Majetkoprávní jednání
 9. Problematika PO Poliklinika Žďár nad Sázavou
 10. Návrh smlouvy k adopci sedaček ve kině Vysočina
 11. Dodatek smlouvy Lepší místo
 12. Stanovení oddávajícího
 13. Různé

 

PŘEHLED USNESENÍ

1. Usn. 1005/2017/ORÚP

Územně analytické podklady – převod práv a povinností

Rada města po projednání schvaluje v souladu s od. IX, odst. 2, převod práv a povinností vyplývající ze smlouvy o dílo č. 01/2009 na zajištění aktualizace územně analytických podkladů na nástupnickou osobu, pana Pavla Ondráčka.

Hlasování: Pro 7, proti 0, zdrž. 0

 

2. Usn. 1004/2017/ORÚP

Architektonická soutěž o návrh „Nádražní – městská třída“ – výsledky

Rada města po projednání bere na vědomí a schvaluje udělení cen a odměny pro architektonickou soutěž o návrh „Nádražní – městská třída“, podle výsledků hodnocení soutěžních návrhů odbornou porotou a ukládá pokračovat v přípravě veřejné zakázky navazující na soutěž.

Hlasování: Pro 7, proti 0, zdrž. 0

 

3. Usn. 1001/2017/KRMŽP,PK

Komise rozvoje města a ŽP – řešení centrálního parkoviště

Rada města po projednání ukládá odboru komunálních služeb prověřit situaci s kontejnery, navrhnout optimální řešení, tj. přemístění nebo zrušení kontejnerů. Návrh řešení realizovat po projednání s konzultujícím architektem a s vedením města. Dále navrhnout řešení stánků tržnice tj. přemístění, vyčištění nebo minimalizování a návrh projednat v radě města nejpozději do 12.6.2017.

Hlasování: Pro 7, proti 0, zdrž. 0

 

4. Usn. 1002/2017/OKS

Kompostéry pro občany

Rada města po projednání schvaluje smlouvu o výpůjčce a darování kompostérů občanům v předloženém znění, která bude uzavírána mezi městem a občany, a pověřuje referenta/ku odboru komunálních služeb – správa odpadového hospodářství – uzavíráním těchto smluv s tím, že uvedenou smlouvu vyjímá z povinnosti zveřejňovat ji v registru smluv dle zák. 340/2015 Sb., o registru smluv, v platném znění.

Hlasování: Pro 7, proti 0, zdrž. 0

 

5. Usn. 1006/2017/ Taj., OFKIA

Směrnice k vyřizování škodních událostí způsobených zaměstnanci města a jednací řád škodní komise

Rada města po projednání schvaluje Směrnici k vyřizování škodních události způsobených zaměstnanci města a jednací řád škodní komise v předloženém znění.

Hlasování: Pro 8, proti 0, zdrž. 0

 

6. Usn. 1007/2017/ŠKS

Vyhodnocení dotačního programu Prezentace Žďáru nad Sázavou v zahraničí 2017

Rada města schvaluje poskytnutí dotace z dotačního programu „Prezentace Žďáru nad Sázavou v zahraničí 2017“ subjektu ve výši dle „Přílohy č. 1 – vyhodnocení dotačního programu Prezentace Žďáru nad Sázavou v zahraničí 2017“ v předloženém znění.

Rada města schvaluje veřejnoprávní smlouvu o poskytnutí dotace mezi městem Žďár nad Sázavou a subjektem s výší dotace dle „Přílohy č. 1- vyhodnocení dotačního programu Prezentace Žďáru nad Sázavou v zahraničí 2017“ v předloženém znění.

Hlasování: Pro 7, proti 0, zdrž. 0

 

7. Usn. 1009/2017/OP

Byty a prostory sloužící podnikání

a) Rada města schvaluje uzavření Dohody o splátkách uznaného dluhu, která bude uzavřena mezi městem Žďár nad Sázavou a Š. P.,  Žďár nad Sázavou, část Žďár nad Sázavou 3 v předloženém znění.

Hlasování: Pro 8, proti 0, zdrž. 0

 

b) Rada města schvaluje podnájem bytu č. bytu č. 34, umístěného v bytovém domě č.p. 2240 na ulici Kovářova č.or. 2, Žďár nad Sázavou, část Žďár nad Sázavou 1, který je součástí pozemku p.č. 2119 k.ú. Město Žďár, dle předloženého návrhu.

Hlasování: Pro 8, proti 0, zdrž. 0

 

c) Rada města schvaluje uzavření dohody o ukončení nájmu č. bytu č. 62, umístěného v bytovém domě č.p. 203 na ulici Libušínská  č.or. 11, Žďár nad Sázavou, část Žďár nad Sázavou 1, který je součástí pozemku p.č. 2117 k.ú. Město Žďár, a to ke dni 17.4.2017.

Hlasování: Pro 8, proti 0, zdrž. 0

 

d) Rada města schvaluje uzavření Smlouvy o nájmu  bytu č. 36, umístěného v bytovém domě č.p. 203 na ulici Libušínská  č.or. 11, Žďár nad Sázavou, část Žďár nad Sázavou 1, který je součástí pozemku p.č. 2117 k.ú. Město Žďár. Smlouva o nájmu bytu bude uzavřena s p. I. J. s účinností od 18.4.2017, dle předloženého návrhu.

Hlasování: Pro 8, proti 0, zdrž. 0

 

e) Rada města schvaluje uzavření Smlouvy o nájmu  bytu č. 44, umístěného v bytovém domě č.p. 2171 na ulici Haškova  č.or. 12, Žďár nad Sázavou, část Žďár nad Sázavou 6, který je součástí pozemku p.č. 6118 k.ú. Město Žďár. Smlouva o nájmu bytu bude uzavřena s p. M. H. s účinností od 1.4.2017, dle předloženého návrhu.

Hlasování: Pro 8, proti 0, zdrž. 0

 

8. Usn.1008/2017/OP

Majetkoprávní jednání

a) Rada města po projednání schvaluje vyhlášení záměru na výpůjčku pozemků ve vlastnictví města Žďáru nad Sázavou, a to p. č. 9523/3 – orná půda ve výměře 2 395 m2, p. č. 9522 – ostatní plocha, ost. komunikace ve výměře 356 m2, p. č. 9521/12 – ostatní pl., jiná plocha ve výměře 287 m2, p. č. 9525/5 – orná půda ve výměře 1 006 m2a p. č. 9512/23 – orná půda ve výměře 480 m2 – vše v k. ú. Město Žďár v lokalitě průmyslové zóny Jamská, ZR 1 – za účelem úpravy pozemků zatížených vedením VN – srovnání do roviny, osetí zeleně a pravidelné údržby pozemků na vlastní náklady, dále na pozemku p. č. 9512/23 umístění poutače s označením společnosti a naváděcího systému k sídlu společnosti AQUASYS (po odsouhlasení s městským architektem)  - za předpokladu splnění stanovených podmínek:

- Žadatel zajistí splnění případných požadavků vlastníků a správců sítí na dotčených pozemcích.
- Povolení a realizace poutače – podmínky budou stanoveny po předložení konkrétního návrhu poutače.

Hlasování: Pro 8, proti 0, zdrž. 0

 

b) Rada města po projednání schvaluje vyhlášení záměru na pronájem pozemku ve vlastnictví města Žďáru nad Sázavou, zapsaného v katastru nemovitostí u Katastrálního úřadu pro Vysočinu se sídlem v Jihlavě, Katastrální pracoviště Žďár nad Sázavou na LV č. 1, obec Žďár nad Sázavou,  k. ú. Město Žďár, a to p. č. 4669/1 – ostatní pl., jiná plocha – části ve výměře cca 127 m2 s využitím na zahrádku u RD č.p. 1654 v ul. Pelikánova 36, ZR 7, a dále části ve výměře cca 75 m2 s využitím na zahrádku u RD č.p. 1657 v ul. Makovského 54, ZR 7 - rozšíření pozemků u bývalých výměníkových stanic v lokalitě Žďáru nad Sázavou 7 (dle mapového podkladu) s možností oplocení dotčeného pozemku snadno odstranitelným plotem bez betonování.

Hlasování: Pro 8, proti 0, zdrž. 0

 

c) Rada města po projednání schvaluje vyhlášení záměru na pronájem pozemku ve vlastnictví města Žďáru nad Sázavou, a to p. č. 6585 – zastavěná plocha ve výměře 19 m2 v k. ú. Město Žďár, zapsaného v katastru nemovitostí u Katastrálního úřadu pro Vysočinu se sídlem v Jihlavě, Katastrální pracoviště Žďár nad Sázavou na LV č. 1, obec Žďár nad Sázavou, v lokalitě „U ZDARU“ ul. Jihlavská, ZR 1 – pod řadovou PREFA garáží – za účelem majetkoprávního vypořádání vztahů k pozemku jiného vlastníka (stavba na cizím pozemku) v souvislosti se změnou vlastníka předmětné garáže.

Hlasování: Pro 8, proti 0, zdrž. 0

 

d) Rada města po projednání schvaluje vyhlášení záměru na pronájem pozemku ve vlastnictví města Žďáru nad Sázavou, a to p. č. 6579 – zastavěná plocha ve výměře 18 m2 v k. ú. Město Žďár, zapsaného v katastru nemovitostí u Katastrálního úřadu pro Vysočinu se sídlem v Jihlavě, Katastrální pracoviště Žďár nad Sázavou na LV č. 1, obec Žďár nad Sázavou, v lokalitě „U ZDARU“ ul. Jihlavská, ZR 1 – pod řadovou PREFA garáží – za účelem majetkoprávního vypořádání vztahů k pozemku jiného vlastníka (stavba na cizím pozemku) v souvislosti se změnou vlastníka předmětné garáže.

Hlasování: Pro 8, proti 0, zdrž. 0

 

e) Rada města po projednání schvaluje vyhlášení záměru na pronájem pozemku ve vlastnictví města Žďáru nad Sázavou, a to p. č. 6272 – zastavěná plocha ve výměře 18 m2 v k. ú. Město Žďár, zapsaného v katastru nemovitostí u Katastrálního úřadu pro Vysočinu se sídlem v Jihlavě, Katastrální pracoviště Žďár nad Sázavou na LV č. 1, obec Žďár nad Sázavou, v lokalitě „DRUHÁK“ ul. Smíchov, ZR 1 – pod řadovou PREFA garáží – za účelem majetkoprávního vypořádání vztahů k pozemku jiného vlastníka (stavba na cizím pozemku) v souvislosti se změnou vlastníka předmětné garáže.

Hlasování: Pro 8, proti 0, zdrž. 0

 

f) Rada města po projednání schvaluje pronájem pozemku ve vlastnictví města Žďáru nad Sázavou p. M. F. , ZR , a to p. č. 6335 – zastavěná plocha ve výměře 20 m2 v k. ú. Město Žďár, zapsaného v katastru nemovitostí u Katastrálního úřadu pro Vysočinu se sídlem v Jihlavě, Katastrální pracoviště Žďár nad Sázavou na LV č. 1, obec Žďár nad Sázavou, v lokalitě „DRUHÁK“ ul. Smíchov, ZR 1 – pod řadovou PREFA garáží – za účelem majetkoprávního vypořádání vztahů k pozemku jiného vlastníka (stavba na cizím pozemku) v souvislosti se změnou vlastníka předmětné garáže.
Nájemní smlouva bude uzavřena na dobu neurčitou s tříměsíční výpovědní lhůtou. Nájemné ve výši 30,-- Kč/m2 ročně.

Hlasování: Pro 8, proti 0, zdrž. 0

 

g) Rada města po projednání schvaluje uzavření dohod o ukončení nájmu pozemků ve vlastnictví města Žďáru nad Sázavou s uživateli jednotlivých pozemků určených k zemědělskému obhospodařování v k. ú. Město Žďár a k. ú. Budeč u ZR, mezi městem Žďár nad Sázavou – jako pronajímatelem a jednotlivými nájemci - ZD Nové Město na Moravě, p. P. H., Budeč  a p. P. Š. Budeč, v předloženém znění.

Hlasování: Pro 8, proti 0, zdrž. 0

 

h) Rada města po projednání schvaluje vyhlášení záměru na nabytí majetku - splaškové kanalizace a vodovodu do vlastnictví města Žďáru nad Sázavou z vlastnictví společnosti VÝSTAVBA KLAFAR, s.r.o. se sídlem Jamská 2486/8, ZR 1, po vybudování technické infrastruktury stavby: „Obytný soubor KLAFAR II – ul. Rytecká Žďár nad Sázavou – technická a dopravní infrastruktura pro 8 RD“, na základě vydaného kolaudačního souhlasu č.j.: ŽP/1218/16/MB ze dne 13. 7. 2016, umístěné na pozemcích p. č. 2047, 7977/1, 7990/2 a 7992/27 v k. ú. Město Žďár ve vlastnictví města Žďáru nad Sázavou a dále na p. č. 7992/3 a 7990/1v k. ú. Město Žďár ve vlastnictví společnosti Výstavba Klafar s.r.o. Žďár nad Sázavou - SO 03 Splašková kanalizace 2. etapa pro 8 RD v hodnotě 596.579 Kč a SO 05 Vodovod 2. etapa pro 8 RD v hodnotě 166.882 Kč (v celkové hodnotě 763.461 Kč) - za kupní cenu ve výši 1,00 Kč s tím, že po uskutečnění převodu majetku do vlastnictví města bude následně proveden vklad majetku - splaškové kanalizace a vodovodu do Svazu vodovodů a kanalizací se sídlem Vodárenská 2, ZR 4.

Hlasování: Pro 8, proti 0, zdrž. 0

 

i) Rada města po projednání schvaluje uzavření smlouvy o zřízení věcného břemene – služebnosti mezi manžely Ing. F. a M. L., ZR  – jako oprávněným a městem Žďár nad Sázavou – jako povinným, a to na pozemcích ve vlastnictví města Žďáru nad Sázavou, zapsaných v katastru nemovitostí u Katastrálního úřadu pro Vysočinu se sídlem v Jihlavě, Katastrální pracoviště Žďár nad Sázavou na LV č. 1, obec Žďár nad Sázavou, na částech p. č. 3983 a 3976 v k. ú. Město Žďár – za účelem umístění obslužného vjezdu z ul. Nezvalova, ZR 4 (šířka cca 5,5 m, délka cca 5 m) k novostavbě garáže a skladu na p. č. 3985 u RD č.p. 119 na p. č. 3984 v k. ú. Město Žďár v lokalitě ul. Novoměstská 20, ZR 1, včetně přístupu a příjezdu za účelem provozu, údržby, oprav a případné další rekonstrukce uvedené služebnosti ve prospěch oprávněného.
Právo odpovídající věcnému břemenu – služebnosti se zřizuje za jednorázovou neopakující se úplatu ve výši 1.000,-- Kč + platná sazba DPH.

Hlasování: Pro 8, proti 0, zdrž. 0

 

j) Rada města po projednání schvaluje uzavření smlouvy o zřízení věcného břemene – služebnosti mezi p. V. K., ZR  – jako oprávněným a městem Žďár nad Sázavou – jako povinným, a to na pozemcích ve vlastnictví města Žďáru nad Sázavou, zapsaných v katastru nemovitostí u Katastrálního úřadu pro Vysočinu se sídlem v Jihlavě, Katastrální pracoviště Žďár nad Sázavou na LV č. 1, obec Žďár nad Sázavou, na částech p. č. 4669/1 a 4669/53 v k. ú. Město Žďár – za účelem umístění nové vodovodní přípojky k RD č.p. 1340 na p. č. 4901 v k. ú. Město Žďár v lokalitě ul. Mánesova 19, ZR 7, včetně přístupu a příjezdu za účelem provozu, údržby, oprav a případné další rekonstrukce uvedené služebnosti ve prospěch oprávněného.
Právo odpovídající věcnému břemenu – služebnosti se zřizuje za jednorázovou neopakující se úplatu ve výši 1.000,-- Kč + platná sazba DPH.

Hlasování: Pro 8, proti 0, zdrž. 0

 

k) Rada města po projednání schvaluje uzavření smlouvy o zřízení věcného břemene – služebnosti mezi městem Žďár nad Sázavou – jako povinným a manžely M. a R. Š., ZR  – jako oprávněným – na pozemku ve vlastnictví města Žďáru nad Sázavou, a to na části p. č. 2480/2 v k. ú. Město Žďár - za účelem umístění přístavby venkovního schodiště do zahrady v rámci stavebních úprav bytu č. 1 (vybourání parapetu pro osazení balkónových dvoukřídlových dveří a zřízení venkovního schodiště ke vchodu do bytu - ocelová konstrukce s dřevěnými nášlapy, uloženo na betonových patkách) v byt. domě č.p. 1040 ul. Vnitřní 3, ZR 5 - včetně přístupu a příjezdu k uvedenému schodišti za účelem provozu, údržby, oprav a rekonstrukce schodiště ve prospěch oprávněného, tj. vlastníka nemovitosti bytové jednotky č. 1 v byt. domě č.p. 1040 ul. Vnitřní 3, ZR 5.
Právo odpovídající věcnému břemenu – služebnosti se zřizuje za jednorázovou neopakující se úplatu ve výši 1.000,-- Kč + platná sazba DPH.

Hlasování: Pro 8, proti 0, zdrž. 0

 

l) Rada města po projednání schvaluje uzavření smlouvy o zřízení věcného břemene – služebnosti č. 014330042012/001 mezi městem Žďár nad Sázavou – jako povinným a společností E.ON Distribuce, a. s. se sídlem F. A. Gerstnera 2151/6, České Budějovice zastoupenou na základě plné moci spol. E.ON ČR, s. r. o. se sídlem F. A. Gerstnera 2151/6, 370 49 České Budějovice – jako oprávněným, a to na pozemku ve vlastnictví města Žďáru nad Sázavou – dle GP č. 4225-274/2016 ze dne 2. 3. 2017 pro vymezení rozsahu VB na části p. č. 343, zapsaném v katastru nemovitostí u Katastrálního úřadu pro Vysočinu se sídlem v Jihlavě, Katastrální pracoviště  Žďár nad Sázavou na LV č. 1, obec Žďár nad Sázavou,  k. ú. Město Žďár - za účelem umístění distribuční soustavy – zemní kabelové vedení VN v rámci stavby: „Žďár n. Sáz., Horní, kabel. smyčka VN, AGRO Měřín“ v lokalitě ul. Horní, ZR 1, včetně přístupu a příjezdu za účelem provozu, údržby, oprav a rekonstrukce uvedené distribuční soustavy ve prospěch oprávněného.
Právo odpovídající věcnému břemenu – služebnosti se zřizuje za jednorázovou neopakující se úplatu ve výši 10.000,-- Kč + platná sazba DPH.

Hlasování: Pro 8, proti 0, zdrž. 0

 

m) Rada města po projednání schvaluje uzavření smlouvy o zřízení věcného břemene – služebnosti mezi Ředitelstvím silnic a dálnic ČR, státní příspěvková organizace se sídlem Na Pankráci 546/56, 140 00 Praha 4 – Nusle – Správa Jihlava, Kosovská 10a, 586 01 Jihlava – jako povinným a městem Žďár nad Sázavou - jako oprávněným, a to na pozemku ve vlastnictví České republiky s právem hospodařit Ředitelství silnic a dálnic ČR, státní příspěvková organizace se sídlem Na Pankráci 546/56, 140 00 Praha 4 – Nusle – Správa Jihlava, Kosovská 10a, 586 01 Jihlava na části p. č. 2201/1, zapsaném v katastru nemovitostí u Katastrálního úřadu pro Vysočinu se sídlem v Jihlavě, Katastrální pracoviště  Žďár nad Sázavou na LV č. 7863, obec Žďár nad Sázavou,  k. ú. Město Žďár - za účelem umístění plynovodní přípojky do stavby komunikace ŘSD I/37 (křížení silničního pozemku – částečným překopem) v předpokládaném rozsahu cca 1,10 bm v rámci stavby: „Revitalizace sportovní zóny – 1. etapa, Žďár nad Sázavou“ v lokalitě ul. Jungmannova, ZR 1, včetně přístupu a příjezdu za účelem provozu, údržby, oprav a rekonstrukce uvedené služebnosti ve prospěch oprávněného.
Právo odpovídající věcnému břemenu – služebnosti se zřizuje za jednorázovou neopakující se úplatu ve výši 5.500 Kč (bez DPH)/křížení částečným překopem (do 25% šířky jízdního pruhu) v předpokládaném rozsahu 1,10 bm, přičemž k této částce bude připočten koeficient inflace platný k datu předložení geometrického plánu + platná sazba DPH.
Rada města po projednání schvaluje Smlouvu o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene – služebnosti č. P/ZS/06/2017, 12PO-000699, v předloženém znění.

Hlasování: Pro 8, proti 0, zdrž. 0

 

n) Rada města po projednání schvaluje uzavření smlouvy o zřízení věcného břemene – služebnosti mezi Ředitelstvím silnic a dálnic ČR, státní příspěvková organizace se sídlem Na Pankráci 546/56, 140 00 Praha 4 – Nusle – Správa Jihlava, Kosovská 10a, 586 01 Jihlava – jako povinným a městem Žďár nad Sázavou - jako oprávněným, a to na pozemku ve vlastnictví České republiky s právem hospodařit Ředitelství silnic a dálnic ČR, státní příspěvková organizace se sídlem Na Pankráci 546/56, 140 00 Praha 4 – Nusle – Správa Jihlava, Kosovská 10a, 586 01 Jihlava na části p. č. 4976/1, zapsaném v katastru nemovitostí u Katastrálního úřadu pro Vysočinu se sídlem v Jihlavě, Katastrální pracoviště  Žďár nad Sázavou na LV č. 7863, obec Žďár nad Sázavou,  k. ú. Město Žďár - za účelem umístění vedení VO do stavby komunikace ŘSD v lokalitě ul. Novoměstská, ZR 1, (křížení silničního pozemku protlakem) za předpokládaného rozsahu 1x případ v rámci stavby: „Rozšíření veřejného osvětlení v ul. Novoměstská Žďár nad Sázavou“ včetně přístupu a příjezdu za účelem provozu, údržby, oprav a rekonstrukce uvedené služebnosti ve prospěch oprávněného.
Právo odpovídající věcnému břemenu – služebnosti se zřizuje za jednorázovou neopakující se úplatu ve výši 30,21 Kč/m (bez DPH) za předpokládaného rozsahu v počtu 1x případ, přičemž k této částce bude připočten koeficient inflace platný k datu předložení geometrického plánu + platná sazba DPH.
Rada města po projednání schvaluje Smlouvu o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene – služebnosti č. P/ZS/10/2017, 12PO-000711, v předloženém znění.

Hlasování: Pro 8, proti 0, zdrž. 0

 

o) Rada města po projednání schvaluje Smlouvy o bezúplatném převodu uzavřené mezi:

1. Městem Žďár nad Sázavou, Žižkova 227/1, Žďár nad Sázavou, zastoupeným starostou Mgr. Zdeňkem Navrátilem, IČ 00295841, DIČ CZ 00295841, jako převodcem na straně jedné a
TJ Žďár nad Sázavou, se sídlem Jungmannova 1495/8, Žďár nad Sázavou, IČ 005 47 492, DIČ CZ00547492, zastoupena místopředsedou Mgr. Miloslavem Strakou, jako nabyvatelem na straně druhé, v předloženém znění

2. Městem Žďár nad Sázavou, Žižkova 227/1, Žďár nad Sázavou, zastoupeným starostou Mgr. Zdeňkem Navrátilem, IČ 002 95 841, DIČ CZ 00295841, jako převodcem na straně jedné a
Českým  svazem  chovatelů Okresní organizace Žďár nad Sázavou, se sídlem Havlíčkovo nám. 259/17, Žďár nad Sázavou 1, 591 01 Žďár nad Sázavou,  IČ 004 48 826, zastoupený jednatelem Bc. Jindřichem Doležalem, jako nabyvatelem na straně druhé, v předloženém znění

3. Městem Žďár nad Sázavou, Žižkova 227/1, Žďár nad Sázavou, zastoupeným starostou Mgr. Zdeňkem Navrátilem, IČ 00295841, DIČ CZ 00295841, jako převodcem na straně jedné a
Česká republika – Probační a mediační služba, Hybernská 18, 110 00 Praha 1, zastoupená ředitelkou PhDr. Andreou Matouškovou, IČ  70888060, jako nabyvatelem na straně druhé, v předloženém znění

Hlasování: Pro 8, proti 0, zdrž. 0

 

9. Usn. 1010/2017/Star.

Problematika PO Poliklinika Žďár nad Sázavou

Rada města vyslovuje své poděkování panu Michalovi Hubertovi Zrůstovi, MSc., MBA za odvedenou práci ředitele příspěvkové organizace Poliklinika Žďár nad Sázavou.

Rada města jmenuje ředitelkou příspěvkové organizace Poliklinika Žďár nad Sázavou, Studentská 1699/4, Žďár nad Sázavu, IČ 48899119 paní Ing. Ilonu Komínkovou s účinností od 01.04.2017 na dobu určitou do dne nástupu ředitele/ky  jmenované/ho radou města na základě provedeného výběrového řízení.

Rada města po projednání schvaluje plat ředitelky příspěvkové organizace Poliklinika Žďár nad Sázavou paní Ing. Ilony Komínkové ke dni 01.04.2017 dle návrhu.

Hlasování: Pro 8, proti 0, zdrž. 0

 

10. Usn. 1011/0217/STAR

Návrh smlouvy k adopci sedaček v kině Vysočina

Rada města po projednání schvaluje znění darovacích smluv, které budou uzavírané mezi městem Žďár nad Sázavou a občany, kteří se rozhodnou poskytnout finanční dar na projekt rekonstrukce kina v předloženém znění.

Zmíněná smlouva je předložena ve dvou verzích pro oba dva typy dárců.

Rada města po projednání pověřuje Mgr. Hanu Vykoukalovou uzavíráním darovací smlouvy ve schváleném znění.

Hlasování: Pro 8, proti 0, zdrž. 0

 

11. Usn. 1003/2017/STAR

Dodatek smlouvy – Lepší místo

Rada města po projednání schvaluje dodatek č. 1, který bude uzavřen mezi městem a společností Prostor plus o. p. s. v předloženém znění.

Hlasování: Pro 8, proti 0, zdrž. 0

 

12. Usn. 1012/2017/STAR

Stanovení oddávajícího

Rada města po projednání schvaluje pověření člena zastupitelstva města Žďár nad Sázavou Ing. Radka Zlesáka oddávat při sňatečných obřadech dne 09.09.2017.

Hlasování: Pro 8, proti 0, zdrž. 0

 

 

Ověřovatel:

MUDr. Radek Černý v. r. 

 

 

Mgr. Zdeněk Navrátil, v. r.  Ing. Josef Klement, v. r.
starosta města místostarosta města