Zápis z 64. schůze rady města konané dne 10. 4. 2017

zveřejněno: 13. 4. 2017

Počet přítomných členů:

8

 

Omluven:

PhDr. Zdeněk Kulhánek

 

Ověřovatel zápisu:

MUDr. Romana Bělohlávková

 

Schválený pořad 64. schůze rady města:

 1. Účetní závěrka města za r. 2016
 2. Hospodaření a účetní závěrka PO Knihovna M. J. Sychry za rok 2016
 3. Nákup pletysmografu – aktualizace rozpočtu č. 1
 4. Hospodaření a účetní závěrka PO Poliklinika Žďár n. S. za rok 2016
 5. Rekonstrukce vnitřních prostor kina Vysočina, 1.etapa, změnové listy
 6. Přijetí daru
 7. Hospodaření a účetní závěrka PO Kultura Žďár za rok 2016
 8. Hospodaření a účetní závěrka PO Sportis za rok 2016
 9. Změna investičního plánu
 10. Hospodaření a účetní závěrka PO Active-SVČ za rok 2016
 11. Přehled úhrad
 12. Hospodaření a účetní závěrka PO Sociální služby města Žďár nad Sázavou za rok 2016
 13. Doplnění pořadníku DPS
 14. MHD – úprava linek a jízdních řádů
 15. Smlouvy pro přípravu stavby nových zastávek na Klafaru
 16. Majetkoprávní jednání
 17. Byty a prostory sloužící podnikání
 18. Změna č. 2 územního plánu města Žďár nad Sázavou – schválení pořízení
 19. Příprava staveb – skatepark a obytný soubor Klafar III – část C 2
 20. Obytný soubor Klafar III – pokračování přípravy
 21. Podmínky pronájmu mobilního pódia
 22. Různé

 

 

PŘEHLED USNESENÍ 

1. Usn. 1015/2017/OF

Účetní závěrka města Žďáru nad Sázavou za rok 2016

Rada města po projednání doporučuje zastupitelstvu města ke schválení účetní závěrku města Žďár nad Sázavou v rozsahu předložených podkladů:

  1. Zpráva o ověření řádné účetní závěrky k 31.12.2016 včetně účetních výkazů sestavených k 31.12.2016 – rozvaha, výkaz zisku a ztráty, příloha účetní závěrky, přehled o peněžních tocích, přehled o změnách vlastního kapitálu
  2. Zpráva o výsledcích finančních kontrol za rok 2016
  3. Zprávy interního auditora za rok 2016
  4. Roční zpráva o činnosti oddělení finanční kontroly a interního auditu za rok 2016
  5. Inventarizační zpráva dle vyhlášky 270/2010 Sb., o inventarizaci majetku za rok 2016.

Hlasování: Pro 7:

MUDr. Romana Bělohlávková, MUDr. Radek Černý, Ing. Josef Klement, Ing. Martin Mrkos, Mgr. Zdeněk Navrátil, Mgr. Ludmila Řezníčková, Ing. Radek Zlesák

Proti 0, zdrž. 0

 

2. Usn. 103/2017/KMJS

Hospodaření a účetní závěrka PO Knihovna Matěje Josefa Sychry, Žďár nad Sázavou za rok 2016

Rada města po projednání:

  • Schvaluje účetní závěrku PO Knihovna Matěje Josefa Sychry, Žďár nad Sázavou za rok 2016
  • Schvaluje rozdělení výsledku hospodaření PO Knihovna Matěje Sychry, Žďár nad Sázavou ve výši 156 325,79 Kč, do rezervního fondu organizace 93 795,48 Kč, fondu odměn organizace 62 530,31 Kč.

Hlasování: Pro 7:

MUDr. Romana Bělohlávková, MUDr. Radek Černý, Ing. Josef Klement, Ing. Martin Mrkos, Mgr. Zdeněk Navrátil, Mgr. Ludmila Řezníčková, Ing. Radek Zlesák

Proti 0, zdrž. 0

 

3. Usn. 1032/2017/Pol.

Nákup pletysmografu – aktualizace rozpočtu č. 1

Rada města po projednání:

  1. Schvaluje nákup pletysmografu na splátky dle zákona č. 250/2000 Sb., § 35
  2. Schvaluje postup výběrového řízení
  3. Schvaluje rozpočtové opatření č. 1

Hlasování: Pro 6, proti 0, zdrž. 0

 

4. Usn. 1014/2017/Pol.

Hospodaření a účetní závěrka PO Poliklinika Žďár nad Sázavou za rok 2016

Rada  města po projednání schvaluje roční účetní závěrku PO Poliklinika Žďár nad Sázavou za rok 2016.

Rada města po projednání schvaluje rozdělení výsledku hospodaření PO Poliklinika Žďár nad Sázavou ve výši 160.786,71 Kč do rezervního fondu organizace.

Hlasování: Pro 6:    

MUDr. Romana Bělohlávková, MUDr. Radek Černý, Ing. Josef Klement, Mgr. Zdeněk Navrátil, Mgr. Ludmila Řezníčková, Ing. Radek Zlesák

Proti 0, zdrž. 0  

                                                       

5. Usn. 1029/2017/ORÚP/PO Kultura

Rekonstrukce vnitřních prostor Kina Vysočina – změnové listy

Rada města po projednání schvaluje Změnové listy č. 1-26 včetně nové opony stavby „Rekonstrukce vnitřních prostor kina Vysočina“ Žďár nad Sázavou a schvaluje navýšení stavby u položky rozpočtu 33,92 kino Vysočina – rekonstrukce Objednatele č. 1 města Ž. o 859 182,71,-Kč bez DPH to je 1 039 611,08,-Kč  včetně DPH, u položky 33.92 PO Kultura inv. příspěvek Objednatele č. 2 PO Kultura o 679 041,44,-Kč bez DPH to je 821 640,14 Kč včetně DPH.

Hlasování: Pro 7, proti 0, zdrž. 0

 

6. Usn. 1019/2017/PO Kultura

Přijetí daru

Rada města po projednání:

  • Schvaluje přijetí daru organizaci Kultura Žďár, PO od firmy Petrast a.s., se sídlem náměstí Republiky 383/44, Žďár nad Sázavou ve výši 12 tis. Kč
  • Schvaluje přijetí daru organizaci Kultura Žďár, PO od firmy TOKOZ a.s., se sídlem Santiniho 20/26, Žďár nad Sázavou ve výši 8 tis. Kč.

Hlasování: Pro 7, proti 0, zdrž. 0

 

7. Usn. 1018/2017/PO Kultura

Hospodaření a účetní závěrka PO Kultura za rok 2016

Rada města po projednání:

  • Schvaluje účetní závěrku PO Kultura Žďár nad Sázavou za rok 2016
  • Schvaluje rozdělení výsledku hospodaření PO Kultura Žďár ve výši 222 534,39 Kč, do rezervního fondu organizace 122 534,39 Kč, fondu odměn organizace 100 000 Kč.

Hlasování: Pro 7:

MUDr. Romana Bělohlávková, MUDr. Radek Černý, Rostislav Dvořák, Ing. Josef Klement, Mgr. Zdeněk Navrátil, Mgr. Ludmila Řezníčková, Ing. Radek Zlesák

 Proti 0, zdrž. 0

 

8. Usn. 1020/2017/SPORTIS

Hospodaření a účetní závěrka PO SPORTIS za rok 2016

Rada města po projednání schvaluje hospodaření a účetní závěrku PO SPORTIS za rok 2016.

Hlasování: Pro 7:

MUDr. Romana Bělohlávková, MUDr. Radek Černý, Rostislav Dvořák, Ing. Josef Klement, Mgr. Zdeněk Navrátil, Mgr. Ludmila Řezníčková, Ing. Radek Zlesák

 Proti 0, zdrž. 0

 

9. Usn. 1022/2017/Active

Změna investičního plánu PO Active-SVČ za rok 2017

Rada města po projednání schvaluje opravu osobního vozidla organizace PO Active – středisko volného času ve výši 108 402 Kč a její financování z rezervního fondu organizace.

Hlasování: Pro 7, proti 0, zdrž. 0

 

10. Usn. 1021/2017/Active

Hospodaření a účetní závěrka PO Active-SVČ za rok 2016

Rada města po pojrednání:

  • Schvaluje účetní závěrku PO Active-středisko volného času, příspěvková organizace, Dolní 3, 591 01 Žďár nad Sázavou za rok 2016
  • Schvaluje rozdělení výsledku hospodaření PO Active-středisko volného času, příspěvková organizace, Dolní 3, 591 01 Žďár nad Sázavou ve výši 182 902,28 Kč do rezervního fondu organizace 132 902,28 Kč, fondu odměn organizace 50 000 Kč.

Hlasování: Pro 6:

MUDr. Romana Bělohlávková, MUDr. Radek Černý, Rostislav Dvořák, Ing. Josef Klement, Mgr. Zdeněk Navrátil, Ing. Radek Zlesák

Proti 0, zdrž. 0

 

11. Usn. 1028/2017POSSm

Přehled úhrad

Rada města po projednání schvaluje nový přehled úhrad dle přílohy.

Hlasování: Pro 7, proti 0, zdrž. 0

 

12. Usn. 1027/2017/PO SSm

Hospodaření a účetní závěrka PO Sociální služby města Žďár nad Sázavou za rok 2016

Rada města po projednání:

  • Schvaluje účetní závěrku PO Sociální služby města Žďár nad Sázavou za rok 2016
  • Schvaluje rozdělení výsledku hospodaření PO Sociální služby města Žďár nad Sázavou ve výši 613 536,76 Kč do rezervního fondu organizace 313 536,76 Kč, fondu odměn organizace 300 000,-Kč.

Hlasování: Pro 7:

MUDr. Romana Bělohlávková, MUDr. Radek Černý, Rostislav Dvořák, Ing. Josef Klement, Ing. Martin Mrkos, Mgr. Zdeněk Navrátil, Mgr. Ludmila Řezníčková

Proti 0, zdrž. 0

 

13. Usn. 1031/2017/OS

Doplnění pořadníku DPS

Rada města po projednání schvaluje doplnění pořadníku DPS dle předloženého návrhu.

Rada města schvaluje uzavření smlouvy o nájmu bytu č. 69, umístěného v bytovém domě č.p.203 na ul. Libušínská, č. or. 11 Žďár nad Sázavou, část Žďár nad Sázavou 1, který je součástí pozemku č.p. 2117 v k.ú. Město Žďár. Smlouva o nájmu bytu bude uzavřena s p. M. S. Žďár nad Sázavou.

Smlouva bude uzavřena na dobu neurčitou s účinností o 12.4.2017.
Výše nájemného je 49,46 Kč/m2.

Hlasování: Pro 6, proti 0, zdrž. 0

 

14. Usn. 1016/2017/OKS

MHD – úprava linek, jízdních řádů

Rada města po projednání bere na vědomí rozsah MHD dle přiloženého návrhu a schvaluje pokračovat v krocích pro zahájení upraveného provozu podle předložených podkladů.

Hlasování: Pro 8, proti 0, zdrž. 0

 

15. Usn. 1017/2017/OKS

Smlouvy pro přípravu stavby nových zastávek na Klafaru

Rada města po projednání schvaluje:

  1. Uzavření Smlouvy o přeložce zařízení distribuční soustavy mezi městem a provozovatelem distribuční soustavy E.ON Distribuce, a.s., IČ 28085400, jejímž předmětem je závazek provozovatele DS provést přeložení zařízení dotčeného stavbou zastávky na ul. Libická a závazek města uhradit veškeré náklady spojené s tímto přeložením a vybudováním nové části zařízení distribuční soustavy jako náhrady za stávající a pověřuje starostu podpisem této smlouvy s tím, že trasa je dána situací – viz příloha a cena plnění bude stanovena ve výši ceny v místě a čase obvyklé.
  2. Uzavření Smlouvy o budoucí smlouvy o zřízení služebnosti – věcného břemene mezi městem jako povinným a provozovatelem distribuční soustavy: E.ON Distribuce, a.s., IČ 28085400, jako oprávněným z věcného břemene odpovídajícího právu oprávněného zřizovat a provozovat zařízení distribuční soustavy na nemovitosti města, na které bude umístěna část distribuční soustavy po provedení přeložky, viz příloha – situace. Právo věcného břemene bude zřízeno na dobu neurčitou, s jednorázovou finanční úplatou 500,-Kč + DPH.

Hlasování: Pro 7, proti 0, zdrž. 0

 

16. Usn. 1023/2017/OP

Majetkoprávní jednání

a) Rada města po projednání neschvaluje vyhlášení záměru na odprodej pozemků ve vlastnictví města Žďáru nad Sázavou, a to p. č. 5334/1 – trvalý travní porost ve výměře 531 m2 a přilehlou část p. č. 5333/2 – trvalý travní porost v k.ú. Město Žďár v lokalitě za posledními RD v ul. Jamská, ZR 1 – za účelem výstavby RD.

Hlasování: Pro 8, proti 0, zdrž. 0

 

b) Rada města po projednání schvaluje vyhlášení záměru na odprodej pozemku ve vlastnictví města Žďáru nad Sázavou, a to části p. č. 9117/1 a p. č. 9117/2 – ostatní plocha, ost. komunikace ve výměře cca 37 m2 v k. ú. Město Žďár, zapsaného v katastru nemovitostí u Katastrálního úřadu pro Vysočinu se sídlem v Jihlavě, Katastrální pracoviště Žďár nad Sázavou na LV č. 1, obec Žďár nad Sázavou, v lokalitě chatové oblasti „Krejdy“ – za účelem majetkoprávního vypořádání pozemku a úpravy oplocení na pozemku p. č. 9112/4 u rekreačního objektu č. ev. 72 s tím, že přesná výměra prodávaného pozemku bude určena po zaměření oddělovacím GP.

Hlasování: Pro 8, proti 0, zdrž. 0

 

c) Rada města po projednání schvaluje vyhlášení záměru na odprodej pozemků ve vlastnictví města Žďáru nad Sázavou, a to částí p. č. 9512/2 – orná půda, p.č. 9523/1 – orná půda a p. č. 9525/1 – orná půda ve výměře cca 3 000 m2 (dle mapového podkladu) v k. ú. Město Žďár v lokalitě PZ Jamská, ZR 1 – za účelem realizace podnikatelského záměru – za předpokladu splnění stanovených podmínek realizace podnikatelského záměru s tím, že přesná výměra prodávaných pozemků bude určena po zaměření oddělovacím GP.

Hlasování: Pro 8, proti 0, zdrž. 0

 

d) Rada města po projednání schvaluje vyhlášení záměru na pronájem pozemku ve vlastnictví města Žďáru nad Sázavou, a to části p. č. 49 – ostatní pl., jiná plocha ve výměře cca 500 m2 v k. ú. Město Žďár v lokalitě ul. Nábřežní, ZR 1 – za účelem vybudování restauračního zařízení s venkovní zahrádkou a s občerstvením, parkovištěm, dále zahrádkou s dětským hřištěm, pódiem pro kulturní akce a stavokolem pro cyklisty, venkovní čítárnou (spolupráce s městem a městskou knihovnou, pořádání společenských akcí) společně s využitím pozemku p. č. 44 ve vlastnictví žadatelů (dle mapového podkladu) – za předpokladu dodržení následujících podmínek:

- Konkrétní stavby na pozemcích města tj. zpevněné povrchy, zeď, parkovací stání … budou řešeny vypořádáním po ukončení nájmu
- Stavební práce a dodávky budou provedeny podle dokumentace, kterou je povinen nájemce projednat s městem a po jejím odsouhlasení městem podle ní stavby realizovat
- Úpravy musí kromě jiného zabezpečit odvod vody z ploch tak, aby neporušovala okolní objekty
- Vyřešit umístění nádob na separovaný a směsný komunální odpad nejméně v rozsahu, v jakém jsou v současnosti v lokalitě umístěny
- Řešit samostatně parkovací místa
- Stavební objekty řešit tak, aby se venkovní zastřešení nedotýkalo budovy knihovny
- Prostor v pásu kolem knihovny (stolky se sezením) bude v době provozu knihovny vyhrazen pro její návštěvníky, v době, kdy bude knihovna uzavřena, budou stoly sloužit návštěvníkům restaurace
- Parkování v prostorách rampy bude upraveno dopravním značením tak, aby byl umožněn odpovídající přístup při dovozu a odvozu knih
- Nájem bude uzavřen na dobu neurčitou s roční výpovědní lhůtou s tím, že po dobu 15 let bude možné pronajímatelem nájem vypovědět pouze z důvodu porušení na straně nájemce.

Hlasování: Pro 8, proti 0, zdrž. 0

 

e) Rada města po projednání schvaluje vyhlášení záměru na pronájem pozemku ve vlastnictví města Žďáru nad Sázavou, zapsaného v katastru nemovitostí u Katastrálního úřadu pro Vysočinu se sídlem v Jihlavě, Katastrální pracoviště Žďár nad Sázavou na LV č. 1, obec Žďár nad Sázavou,  k. ú. Město Žďár, a to p. č. 4669/1 – ostatní pl., jiná plocha - části ve výměře cca 121 m2 (dle mapového podkladu) - za účelem rozšíření užívání pozemku u bývalé výměníkové stanice pro umožnění vstupu k nemovitosti RD č.p. 1660 na p. č. 4577 v ul. Špálova 42, ZR 7 - s možností oplocení dotčeného pozemku snadno odstranitelným plotem bez betonování.                         

Hlasování: Pro 8, proti 0, zdrž. 0

 

f) Rada města po projednání schvaluje vyhlášení záměru na pronájem pozemku ve vlastnictví města Žďáru nad Sázavou, a to p. č. 6473 – zastavěná plocha ve výměře 18 m2 v k. ú. Město Žďár, zapsaného v katastru nemovitostí u Katastrálního úřadu pro Vysočinu se sídlem v Jihlavě, Katastrální pracoviště Žďár nad Sázavou na LV č. 1, obec Žďár nad Sázavou, v lokalitě „U ZDARU“ ul. Jihlavská, ZR 1 – pod řadovou PREFA garáží – za účelem majetkoprávního vypořádání vztahů k pozemku jiného vlastníka (stavba na cizím pozemku) v souvislosti se změnou vlastníka předmětné garáže.

Hlasování: Pro 8, proti 0, zdrž. 0

 

g) Rada města po projednání schvaluje vyhlášení záměru na pronájem pozemku ve vlastnictví města Žďáru nad Sázavou, a to p. č. 6542 – zastavěná plocha ve výměře 19 m2 v k. ú. Město Žďár, zapsaného v katastru nemovitostí u Katastrálního úřadu pro Vysočinu se sídlem v Jihlavě, Katastrální pracoviště Žďár nad Sázavou na LV č. 1, obec Žďár nad Sázavou, v lokalitě „U ZDARU“ ul. Jihlavská, ZR 1 – pod řadovou PREFA garáží – za účelem majetkoprávního vypořádání vztahů k pozemku jiného vlastníka (stavba na cizím pozemku) v souvislosti se změnou vlastníka předmětné garáže.

Hlasování: Pro 8, proti 0, zdrž. 0

 

h) Rada města po projednání schvaluje vyhlášení záměru na pronájem pozemku ve vlastnictví města Žďáru nad Sázavou, zapsaného v katastru nemovitostí u Katastrálního úřadu pro Vysočinu se sídlem v Jihlavě, Katastrální pracoviště Žďár nad Sázavou na LV č. 1, obec Žďár nad Sázavou, k. ú. Město Žďár, a to části p. č. 2478/1 – zahrada ve výměře cca 38 m2(dle mapového podkladu) - za účelem užívání zahrádky u bytového domu čp. 1035 na p. č. 2475 v k. ú. Město Žďár v ul. Vnitřní 9, ZR 5.

Hlasování: Pro 8, proti 0, zdrž. 0 

 

i) Rada města po projednání schvaluje úhradu za r. 2017 za užívání pozemků, a to p. č. 5822/6 - ost. plocha, ost. komunikace ve výměře 29 m2 (chodník) a p.č. 5550/5 – ost. plocha, zeleň ve výměře 7 m2 (ve vlastnictví spol. IWA, s.r.o. Žďár n. Sáz. se sídlem Brněnská 758, ZR 1) v celkové ploše 36 m2 v k. ú. Město Žďár u areálu firmy IWA, s.r.o. se sídlem Brněnská 758, ZR 1 – pozemků, vzniklých po dokončení stavby v r. 2010 „I/37 Žďár nad Sázavou – okružní křižovatka“ v celkové výši 2.143,60 Kč.

Hlasování: Pro 8, proti 0, zdrž. 0

 

j) Rada města po projednání schvaluje uzavření smlouvy o zřízení věcného břemene – služebnosti mezi p. J. M., ZR a p. A.S., ZR – jako oprávněným a městem Žďár nad Sázavou – jako povinným, na pozemku ve vlastnictví města Žďáru nad Sázavou, zapsaném v katastru nemovitostí u Katastrálního úřadu pro Vysočinu se sídlem v Jihlavě, Katastrální pracoviště Žďár nad Sázavou na LV č. 1, obec Žďár nad Sázavou, k. ú. Město Žďár, a to na části p. č. 119/1 – za účelem umístění nového vjezdu a vstupu k rodinnému domu v rámci stavebních úprav RD  na p. č. 116 v k. ú. Město Žďár ZR 1, včetně přístupu a příjezdu za účelem provozu, údržby, oprav a případné další rekonstrukce uvedené služebnosti ve prospěch oprávněného.
Právo odpovídající věcnému břemenu – služebnosti se zřizuje za jednorázovou neopakující se úplatu ve výši 1.000,-- Kč + platná sazba DPH.

Hlasování: Pro 8, proti 0, zdrž. 0HH

 

k) Rada města po projednání schvaluje uzavření smlouvy o zřízení věcného břemene – služebnosti mezi manžely Mgr. J. a P. M., ZR 4 – jako oprávněným a městem Žďár nad Sázavou – jako povinným, na pozemcích ve vlastnictví města Žďáru nad Sázavou, zapsaných v katastru nemovitostí u Katastrálního úřadu pro Vysočinu se sídlem v Jihlavě, Katastrální pracoviště Žďár nad Sázavou na LV č. 1, obec Žďár nad Sázavou, k.ú. Stržanov, a to na částech p. č. 354/1 a 352/2 – za účelem umístění vodovodní přípojky a elektro přípojky na části p. č. 352/2 k novostavbě RD ve Stržanově na p. č. 352/16 v k. ú. Stržanov, včetně přístupu a příjezdu za účelem provozu, údržby, oprav a případné další rekonstrukce uvedené služebnosti ve prospěch oprávněného.
Právo odpovídající věcnému břemenu – služebnosti se zřizuje za jednorázovou neopakující se úplatu ve výši 1.000,-- Kč + platná sazba DPH.

Hlasování: Pro 8, proti 0, zdrž. 0

 

l) Rada města po projednání schvaluje uzavření smlouvy o zřízení věcného břemene – služebnosti, mezi městem Žďár nad Sázavou – jako povinným a Společenstvím vlastníků Bratří Čapků 6-8, Žďár nad Sázavou se sídlem Bratří Čapků 2061, ZR 4,– jako oprávněným - na pozemku ve vlastnictví města Žďáru nad Sázavou, zapsaném v katastru nemovitostí u Katastrálního úřadu pro Vysočinu se sídlem v Jihlavě, Katastrální pracoviště Žďár nad Sázavou na LV č. 1, obec Žďár nad Sázavou v k. ú. Město Žďár v lokalitě ul. Neumannova, ZR 4, a to na části p. č. 3712/1 v šíři 2 m kolem uvedeného byt. domu – za účelem umístění přistavěných železobetonových lodžií v rámci stavby: „Opravy bytového domu Bratří Čapků 6-8, Žďár nad Sázavou“ – (spočívající ve výměně stávajících balkonů za přistavěné železobetonové lodžie, lodžie založeny do nosné konstrukce byt. domu, ocelové zábradlí s bezpečnostním sklem, u vybraných bytů nově zřízené lodžie s vybouráním parapetního zdiva a novou balkónovou sestavou a související úpravy konstrukcí, rekonstrukce okapového chodníku) u BD v ul. Bratří Čapků č.p. 2061 a 2062 na p. č. 3711 v k. ú. Město Žďár, č.or. 6 a 8, ZR 4 včetně přístupu a příjezdu za účelem provozování, údržby, oprav a případné další rekonstrukce ve prospěch oprávněného.
Právo odpovídající věcnému břemenu – služebnosti se zřizuje za jednorázovou neopakující se úplatu ve výši 10.000,-- Kč + platná sazba DPH.

Hlasování: Pro 8, proti 0, zdrž. 0

 

m) Rada města po projednání schvaluje uzavření smlouvy o zřízení věcného břemene – služebnosti umístění inž. sítí, mezi městem Žďár nad Sázavou – jako povinným a společností AQUASYS spol. s r.o. se sídlem Jamská 2488/65, ZR 1 – jako oprávněným - na pozemcích ve vlastnictví města Žďáru nad Sázavou, zapsaných v katastru nemovitostí u Katastrálního úřadu pro Vysočinu se sídlem v Jihlavě, Katastrální pracoviště Žďár nad Sázavou na LV č. 1, obec Žďár nad Sázavou, a to na částech p. č. 9537/9 a p. č. 9541/7, v k. ú. Město Žďár - za účelem umístění přípojek inž. sítí v rámci stavby: “přípojka splaškové a dešťové kanalizace ke stavbě skladovací haly, postavené na pozemcích p. č. 9537/1 a 9537/8 v k. ú. Město Žďár“, včetně přístupu a příjezdu za účelem jejich provozování, údržby, oprav a případné další rekonstrukce ve prospěch oprávněného.
Právo odpovídající věcnému břemenu – služebnosti umístění přípojky splaškové a dešťové kanalizace se zřizuje za jednorázovou neopakující se úplatu ve výši 10.000 Kč + platná sazba DPH.

Hlasování: Pro 8, proti 0, zdrž. 0

 

n) Rada města po projednání schvaluje uzavření smlouvy o zřízení věcného břemene – služebnosti vedení distribučního zařízení na pozemcích ve vlastnictví města Žďáru nad Sázavou mezi městem Žďár nad Sázavou – jako povinným a společností E.ON Distribuce, a. s. se sídlem F. A. Gerstnera 2151/6, České Budějovice, zastoupená na základě plné moci spol. E.ON ČR, s. r. o. se sídlem F. A. Gerstnera 2151/6, 370 49 České Budějovice – jako oprávněným, a to na částech p. č. 922, 923, 986, 905, 898, 894, 891, 892, 963/1, 963/2, 963/3, 937, 890, 1311, 1293, 1292, 1328, 950, 1003, 1053, 1011/5, 1011/4, 1005, 1066/3, 1081, 1059, 1083, 1080, 817 a 809/1 v k. ú. Město Žďár, zapsaných v katastru nemovitostí u Katastrálního úřadu pro Vysočinu se sídlem v Jihlavě, Katastrální pracoviště Žďár nad Sázavou na LV č. 1, obec Žďár nad Sázavou - za účelem vybudování a provozování stavby „Žďár n. Sáz. 3, rekonstrukce NN, I. etapa“, spočívající v umístění distribuční soustavy - zemní kabelové vedení NN (trasa 3,405 km), 11x pilíř, přípojková skříň v lokalitě ul. Brodská, Okružní – dolní, Revoluční, Kopečná, ZR 3 a ul. Žižkova, ZR 1 - včetně přístupu a příjezdu k energetickému zařízení distribuční soustavy za účelem provozu, údržby, oprav a příp. rekonstrukce uvedené stavby ve prospěch oprávněného.
Právo odpovídající věcnému břemenu – služebnosti vedení distribučního zařízení se zřizuje za jednorázovou neopakující se úplatu ve výši 80.000,-- Kč + platná sazba DPH.

Hlasování: Pro 8, proti 0, zdrž. 0

 

o) Rada města po projednání schvaluje uzavření smlouvy o zřízení věcného břemene – služebnosti mezi Českou republikou - Státním pozemkovým úřadem se sídlem Husinecká 1024/11a, 130 00 Praha 3 – Žižkov – jako povinným a městem Žďár nad Sázavou - jako oprávněným, a to na pozemku ve vlastnictví České republiky s právem hospodařit Státní pozemkový úřad se sídlem Husinecká 1024/11a, 130 00 Praha 3 – Žižkov, na části p. č. 5035, zapsaném v katastru nemovitostí u Katastrálního úřadu pro Vysočinu se sídlem v Jihlavě, Katastrální pracoviště  Žďár nad Sázavou na LV č. 10002, obec Žďár nad Sázavou,  k. ú. Město Žďár - za účelem umístění kabelového vedení veřejného osvětlení do uvedeného pozemku v předpokládaném rozsahu v délce 10 m v rámci stavby: „Rozšíření veřejného osvětlení v ul. Novoměstská Žďár nad Sázavou“ včetně přístupu a příjezdu za účelem provozu, údržby, oprav a rekonstrukce uvedené služebnosti ve prospěch oprávněného.
- Budoucí oprávněný se zavazuje uhradit budoucímu povinnému za užívání budoucího služebného pozemku po dobu realizace stavby jednorázovou paušální úplatu 500 Kč.
- VB bude zřízeno za jednorázovou úplatu ve výši, která bude stanovena na základě znaleckého posudku. Pokud by ocenění VB činilo částku nižší než 1.000 Kč, budoucí oprávněný se zavazuje uhradit budoucímu povinnému jednorázovou úplatu za zřízení věcného břemene ve výši 1.000 Kč. Budoucí povinný není plátcem DPH. 

Rada města po projednání schvaluje Smlouvu o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene – služebnosti č. 1007C17/51, v předloženém znění.

Hlasování: Pro 8, proti 0, zdrž. 0

 

p) Rada města po projednání schvaluje doplnění usnesení ve věci uzavření smlouvy o zřízení věcného břemene – služebnosti umístění inž. sítí (schválené v RM dne 13. 3. 2017), mezi městem Žďár nad Sázavou – jako povinným a společností Organizační kancelář s.r.o. se sídlem Strojírenská 1089/14, ZR 1 – jako oprávněným - na pozemku ve vlastnictví města Žďáru nad Sázavou, a to na částech p. č. 1969/2, zapsaného v katastru nemovitostí u Katastrálního úřadu pro Vysočinu se sídlem v Jihlavě, Katastrální pracoviště Žďár nad Sázavou na LV č. 1, obec Žďár nad Sázavou v k. ú. Město Žďár - za účelem umístění přípojek inž. sítí – dešťová a splašková kanalizační přípojka a přípojka elektro v rámci novostavby správní budovy firmy v lokalitě ul. Okružní – horní, ZR 3, včetně přístupu a příjezdu za účelem jejich provozování, údržby, oprav a případné další rekonstrukce ve prospěch oprávněného.
Právo odpovídající věcnému břemenu – služebnosti rekonstrukce kabelového rozvodu se zřizuje za jednorázovou neopakující se úplatu ve výši 10.000 Kč + platná sazba DPH.
- Doplnění se schvaluje tak, že zřízení VB se ještě rozšiřuje o přípojku horkovodu umístěnou na části pozemku p. č. 1969/2 v k. ú. Město Žďár a dále umístění přípojky elektro zasahuje ještě i do části pozemku města p. č. 1968/1 v k. ú. Město Žďár.

Hlasování: Pro 8, proti 0, zdrž. 0

 

17. Usn. 1024/2017/OP

Byty a prostory sloužící podnikání

a) Rada města vyhlašuje záměr na pronájem bytu č. 18, umístěného v bytovém domě č.p. 1825 na ulici Brodská č.or. 11, Žďár nad Sázavou, část Žďár nad Sázavou 3, který je součástí pozemku p.č. 1244 k.ú. Město Žďár.

Hlasování: Pro 8, proti 0, zdrž. 0

 

b) Rada města schvaluje uzavření smlouvy o nájmu bytu č. 28, umístěného v bytovém domě č.p. 1905 na ulici Brodská č.or. 33, Žďár nad Sázavou, část Žďár nad Sázavou 3, který je součástí pozemku p.č.1277 k.ú. Město Žďár. Smlouva o nájmu bytu bude uzavřena s p. V. T., dle předloženého návrhu. Smlouva o nájmu bytu bude uzavřena na dobu určitou 2 měsíců s tím, že v případě, že ze strany nájemce budou plněny povinnosti ze smlouvy o nájmu bytu vyplývající, bude nájemní poměr prodlužován za stejných podmínek. V případě, že povinnosti ze smlouvy o nájmu bytu ze strany nájemce plněny nebudou, ukládá rada města majetkoprávnímu odboru učinit kroky směřující k vyklizení bytu.

Hlasování: Pro 8, proti 0, zdrž. 0

 

c) Rada města schvaluje uzavření smlouvy o nájmu bytu č. 36, umístěného v bytovém domě č.p. 1871 na ulici Revoluční č.or. 30, Žďár nad Sázavou, část Žďár nad Sázavou 3, který je součástí pozemku p.č.1256 k.ú. Město Žďár. Smlouva o nájmu bytu bude uzavřena s p. T. T., dle předloženého návrhu. Smlouva o nájmu bytu bude uzavřena na dobu určitou 2 měsíců s tím, že v případě, že ze strany nájemkyně budou plněny povinnosti ze smlouvy o nájmu bytu vyplývající, bude nájemní poměr prodlužován za stejných podmínek. V případě, že povinnosti ze smlouvy o nájmu bytu ze strany nájemkyně plněny nebudou, ukládá rada města majetkoprávnímu odboru učinit kroky směřující k vyklizení bytu.

Hlasování: Pro 8, proti 0, zdrž. 0

 

d) Rada města schvaluje uzavření smlouvy o nájmu bytu č. 20, umístěného v bytovém domě č.p. 1876 na ulici Brodská č.or. 27, Žďár nad Sázavou, část Žďár nad Sázavou 3, který je součástí pozemku p.č.1248 k.ú. Město Žďár. Smlouva o nájmu bytu bude uzavřena s p. P. S., dle předloženého návrhu. Smlouva o nájmu bytu bude uzavřena na dobu určitou 2 měsíců s tím, že v případě, že ze strany nájemce budou plněny povinnosti ze smlouvy o nájmu bytu vyplývající, bude nájemní poměr prodlužován za stejných podmínek. V případě, že povinnosti ze smlouvy o nájmu bytu ze strany nájemce plněny nebudou, ukládá rada města majetkoprávnímu odboru učinit kroky směřující k vyklizení bytu.

Hlasování: Pro 8, proti 0, zdrž. 0

 

e) Rada města schvaluje uzavření smlouvy o nájmu bytu č. 42, umístěného v bytovém domě č.p. 203 na ulici Libušínská č.or. 11, Žďár nad Sázavou, část Žďár nad Sázavou 1, který je součástí pozemku p.č. 2117 k.ú. Město Žďár. Smlouva o nájmu bytu bude uzavřena s p. M. K., dle předloženého návrhu.

Hlasování: Pro 8, proti 0, zdrž. 0

 

f) Rada města po projednání žádosti p. D. H. rozhodla podat žalobu na vyklizení bytu č. 28, umístěného v bytovém domě č.p. 1936 na ulici Brodská č.or. 35, Žďár nad Sázavou, část Žďár nad Sázavou 3, který je součástí pozemku p.č. 1276 k.ú. Město Žďár a ukládá starostovi města zajistit zpracování žaloby.

Hlasování: Pro 7, proti 1, zdrž. 0

 

g) Rada města souhlasí s umístěním sídla společnosti TZBplan s.r.o. v budově na ul. Dolní 165/1 ve Žďáře nad Sázavou, část Žďár nad Sázavou 1, která je součástí pozemku  parc. č. 3348,  ve Žďáře nad Sázavou, část Žďár nad Sázavou 1, zastavěná plocha a nádvoří, zapsaného na listu vlastnictví č.1, pro obec Žďár nad Sázavou u Katastrálního úřadu pro Vysočinu, katastrální pracoviště Žďár nad Sázavou.

Hlasování: Pro 8, proti 0, zdrž. 0

 

h) Rada města schvaluje prodloužení vyhlášeného záměru na pronájem části prostor sloužících podnikání, které se nachází v objektu č.p. 165, na ulici Dolní č.or. 1, ve Žďáře nad Sázavou, část Žďár nad Sázavou 1, který je součástí pozemku parc. č. 3348, zastavěná plocha a nádvoří, v katastrální území Město Žďár, dle předloženého návrhu. Minimální výše nájemného je 1.000 Kč/m2/rok u kanceláří a 600 Kč/m2/rok u skladovacích ploch.

Hlasování: Pro 8, proti 0, zdrž. 0

 

i) Rada města vyhlašuje záměr na uzavření dodatku č. 1 a č. 2 ke Smlouvě o nájmu nemovitostí, uzavřené mezi městem Žďár nad Sázavou a Junákem – českým skautem, přístavem Racek Žďár nad Sázavou, z.s., IČ : 48895717, se sídlem 1. máje 1, 591 01 Žďár nad Sázavou, část Žďár nad Sázavou 1, v souladu se kterou přístav Racek využívá budovu ve Žďáru nad Sázavou, ulice 1. máje, č.or. 1, č. p. 325, Žďár nad Sázavou, část Žďár nad Sázavou 1, která je součástí pozemku p.č. 146/1, zastavěná plocha a nádvoří, zapsanou v katastru nemovitostí u Katastrálního úřadu pro Vysočinu se sídlem v Jihlavě, Katastrální pracoviště  Žďár nad Sázavou  na LV č. 1, obec Žďár nad Sázavou, k.ú. Město Žďár, v předloženém znění. Záměr bude zveřejněn po dobu 15 dní.

Hlasování: Pro 8, proti 0, zdrž. 0

 

j) Rada města ukládá majetkoprávnímu odboru MěÚ připravit podmínky pro vyhlášení záměru na pronájem části prostor, sloužící podnikání ve výměře cca 200 m2 v objektu č.p. 165, na ulici Dolní č.or. 1, ve Žďáře nad Sázavou, část Žďár nad Sázavou 1, který je součástí pozemku parc. č. 3348, zastavěná plocha a nádvoří, v katastrální území Město Žďár, dle předloženého návrhu.

Hlasování: Pro 8, proti 0, zdrž. 0

 

18. Usn. 1033/2017/ORÚP

Změna č. 2 ÚP Žďár nad Sázavou – schválení pořízení

Rada města po projednání hlasovala o  doporučení zastupitelstvu města schválit pořízení změny č. 2 územního plánu Žďár nad Sázavou za použití ustanovení § 55 odst. 3 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), v platném znění.

Hlasování: Pro 3, proti 3, zdrž. 2 - NESCHVÁLENO

 

Rada města schvaluje podání kasační stížnosti k Nejvyššímu správnímu soudu.

Hlasování: Pro 6, proti 1, zdrž. 1

 

19. Usn. 1025/2017/ORÚP

Příprava  staveb – skatepark a obytný soubor Klafar III – část C 2

Rada města po projednání schvaluje uzavření smlouvy s provozovatelem distribuční soustavy firmou E.ON Distribuce a.s., o přeložce zařízení distribuční soustavy v rámci stavby skateparku a uzavření smlouvy s GasNet s. r. o., o podmínkách napojení stavby obytného souboru Klafar III – část C2.

Hlasování: Pro 8, proti 0, zdrž. 0

 

20. Usn. 1026/2017/ORÚP

Obytný soubor Klafar III – pokračování přípravy

Rada města bere na vědomí informace o přípravě stavby technické infrastruktury obytného souboru Klafar III, část C2 a ukládá pokračovat v přípravě stavby a prodeje pozemku podle závěru finančního výboru.

Hlasování: Pro 7, proti 0, zdrž. 1

 

21. Usn. 1030/2017/ŠKS

Podmínky pronájmu mobilního pódia

Rada města po  projednání schvaluje úpravu ceníku pronájmu mobilního pódia zn. NIVTEC v majetku města Žďáru nad Sázavou pro komerční využití dle předložené varianty B.

Rada města po projednání schvaluje změnu smlouvy o pronájmu pódia zn. NIVTEC, která bude uzavřena mezi městem Žďár nad Sázavou, jako pronajímatelem a zájemcem o pronájem pódia, v předloženém znění.

Rada města po projednání pověřuje starostu města uzavíráním smluv o pronájmu pódia ve schváleném znění.

Hlasování: Pro 8, proti 0, zdrž. 0

 

22. Různé

Ústní zpráva/Star.

Schválení složení delegace města na pracovní cestě do Zakarpatské oblasti Ukrajiny

Rada města schvaluje účast starosty města Mgr. Zdeňka Navrátila a člena rady města MUDr. Radka Černého za Město Žďár nad Sázavou na pracovní cestě Kraje Vysočina do Zakarpatské oblasti Ukrajiny ve dnech 3. – 6. 5. 2017.

Hlasování: Pro 7, proti 0, zdrž. 1

 

 

Ověřovatel:

MUDr. Romana Bělohlávková v. r. 

 

 

Mgr. Zdeněk Navrátil, v. r.  Ing. Josef Klement, v. r.
starosta města místostarosta města