Zápis z 65. schůze rady města konané dne 24. 4. 2017

zveřejněno: 28. 4. 2017

Počet přítomných členů:

9

 

Ověřovatel zápisu:

Rostislav Dvořák

 

Schválený pořad 65. schůze rady města:

 1. Žádost o užití znaku města
 2. Darovací smlouva AVE Vysočina s.r.o.
 3. Hospodaření a účetní závěrka za rok 2016 PO ZŠ Komenského 2
 4. Smlouva s Krajem Vysočina o poskytnutí dotace pro města s památkou UNESCO
 5. Hospodaření a účetní závěrka za rok 2016 PO ZŠ Švermova 4
 6. Hospodaření a účetní závěrka za rok 2017 PO ZŠ Palachova 35
 7. Smlouva MA 21
 8. Dotace uvolněných zastupitelů
 9. Pověření výkonem opatrovníkem
 10. Prorodinná politika – smlouvy
 11. Vyhodnocení dotačního programu – poskytovatelé sociálních služeb
 12. Žádost o zařazení do krajské sítě sociálních služeb Kraje Vysočina
 13. Hospodaření a účetní závěrka za rok 2016 PO ZŠ Komenského 6
 14. Hospodaření a účetní závěrka za rok 2016 PO ZUŠ
 15. Hospodaření a účetní závěrka za rok 2016 PO MŠ
 16. Schválení uzavření smlouvy s KSÚS Vysočiny – zastávka linkových autobusů Radonín
 17. Byty a prostory sloužící podnikání
 18. Majetkoprávní jednání
 19. Směrnice č. 4/2017 o evidenci majetku
 20. Organizační řád  č. 1/2017 – Městská policie Žďár nad Sázavou
 21. Smlouva o poskytnutí dotace
 22. Různé

 

PŘEHLED USNESENÍ

1. Usn. 1046/2017/ŠKS

Darovací smlouva AVE Vysočina s. r. o.

Rada města po projednání schvaluje uzavření darovací smlouvy mezi městem Žďár nad Sázavou a AVE Vysočina s. r. o. v předloženém znění. Rada města pověřuje starostu města podpisem této smlouvy.

Hlasování: Pro 7, proti 0, zdrž. 0

 

2. Usn. 1045/2017/ŠKS

Žádost o užití znaku města

Rada města po projednání neschvaluje užití znaku města v předložené podobě na etiketu nového žďárského piva s názvem Šakaloff.

Rada města ukládá marketingové referentce jednat s předkladatelem žádosti o vhodnějším využití znaku města.

Hlasování: Pro 6, proti 0, zdrž. 2

 

3. Usn. 1035/2017/2.ZŠ

Hospodaření a účetní závěrka za rok 2016 PO ZŠ Komenského 2

Rada města po projednání:

  • Schvaluje účetní závěrku PO Základní škola Žďár nad Sázavou, Komenského 2 za rok 2016
  • Schvaluje rozdělení výsledku hospodaření PO Základní škola Žďár nad Sázavou, Komenského 2 ve výši 197 313,88 Kč do rezervního fondu organizace 57 313,88 Kč, fondu odměn organizace 140 000 Kč.

Hlasování:

Pro 8: MUDr. Romana Bělohlávková, MUDr. Radek Černý, Rostislav Dvořák, Ing. Josef Klement, PhDr. Zdeněk Kulhánek, Ing. Martin Mrkos, Mgr. Zdeněk Navrátil, Ing. Radek Zlesák
Proti 0, zdrž. 0

 

4. Usn. 1050/2017/ORÚP

Smlouva o poskytnutí dotace

Rada města po projednání schvaluje uzavření Smlouvy o poskytnutí dotace mezi městem Žďár nad Sázavou a Krajem Vysočina na akci „Oprava kamenné cestičky a světel u Zelené hory včetně propagace“ v předloženém znění a pověřuje starostou města podpisem smlouvy.

Hlasování: Pro 8, proti 0, zdrž. 0

 

5. Usn. 1037/2017/4.ZŠ

Hospodaření a účetní závěrka PO Základní škola Žďár nad Sázavou, Švermova 4

Rada města po projednání:

  • Schvaluje účetní závěrku PO Základní škola Žďár nad Sázavou, Švermova 4 za rok 2016
  • Schvaluje rozdělení výsledku hospodaření PO Základní škola Žďár nad Sázavou Švermova 4 ve výši 566 690,45 Kč do rezervního fondu organizace 346 690,45 Kč, fondu odměn organizace 220 000 Kč.

Hlasování:

Pro 8: MUDr. Romana Bělohlávková, Rostislav Dvořák, Ing. Josef Klement, PhDr. Zdeněk Kulhánek, Ing. Martin Mrkos, Mgr. Zdeněk Navrátil, Mgr. Ludmila Řezníčková, Ing. Radek Zlesák
Proti 0, zdrž. 0

 

6. Usn. 1038/2017/5.ZŠ

Hospodaření a účetní závěrka za rok 2016 PO ZŠ Palachova 35

Rada města projednala předložený materiál. Hlasování odloženo na schůzi rady města 9. 5. 2017.

 

7. Usn. 1043/2017/STAR

Smlouva MA 21

Rada města pro projednání schvaluje uzavření smlouvy o poskytnutí dotace mezi městem Žďár nad Sázavou a Krajem Vysočina.

Hlasování: Pro 7, proti 0, zdrž. 0

 

8. Usn. 1042/2017/MST

Dotace od uvolněných zastupitelů

Rada města po projednání schvaluje vzor veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace, která bude uzavřena mezi městem Žďár nad Sázavou a jednotlivými žadateli z dotačního programu Dotace od uvolněných zastupitelů v předloženém znění. Rada města pověřuje starostu města uzavřením této smlouvy s jednotlivými žadateli, uvedenými v tabulce č. 2.

Hlasování: Pro 7, proti 0, zdrž. 0

 

9. Usn. 1054/2017/OS

Pověření výkonem opatrovníka

Rada města po projednání pověřuje výkonem funkce opatrovníka p. S. V. pracovnici sociálního odboru MěÚ Žďár nad Sázavou paní Mgr. Petru Pilnou.

Rada města po projednání pověřuje výkonem funkce opatrovníka p. P. Š.  pracovnici sociálního odboru MěÚ Žďár nad Sázavou paní Mgr. Petru Pilnou.

Hlasování: Pro 9, proti 0, zdrž. 0

 

10. Usn. 1053/2017/OS

Prorodinná politika – smlouvy

Rada města po projednání schvaluje Smlouvu o dílo na realizaci projektu „Podpora prorodinné politiky města Žďár nad Sázavou 2017“, která bude uzavřena mezi městem Žďár nad Sázavou a Diecézní charitou Brno, organizační jednotkou Oblastní charita Žďár nad Sázavou v předloženém znění.

Rada města po projednání schvaluje Smlouvu o dílo na realizaci projektu „Podpora prorodinné politiky města Žďár nad Sázavou 2017“, která bude uzavřena mezi městem Žďár nad Sázavou a Kolpingovým dílem České republiky z. s. v předloženém znění.

Hlasování: Pro 7, proti 0, zdrž. 1

 

11. Usn. 1052/2017/OS

Vyhodnocení žádosti dotačního programu „Dotace pro poskytovatele sociálních, zdravotních a prorodinných služeb“

Rada města se seznámila s výsledky hodnocení žádosti dotačního programu „Dotace od poskytovatele sociálních a zdravotních služeb“, které provedla Komise prorodinných aktivit, sociální a zdravotní uvedené v Příloze č. 1 předloženého materiálu

Rada města schvaluje poskytnutí dotace z dotačního programu „Dotace pro poskytovatele sociálních a zdravotních služeb“ osobám a ve výši dle Přílohy č. 2 předloženého materiálu.

Rada města schvaluje neposkytnutí dotace z dotačního programu „Dotace pro poskytovatele sociálních a zdravotních služeb“ osobám a ve výši dle Přílohy č. 2 předloženého materiálu z důvodu nesplnění formálních požadavků výzvy.

Rada města schvaluje veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace, které budou uzavřeny mezi městem a subjekty dle Přílohy č. 2 předloženého materiálu, v předloženém znění.

Rada města doporučuje zastupitelstvu města schválit poskytnutí dotace z dotačního programu „Dotace pro poskytovatele sociálních a zdravotních sužeb“ osobám a ve výši dle Přílohy č. 4 předloženého materiálu.

Rada města doporučuje zastupitelstvu města schválit veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace, které budou uzavřeny mezi městem a subjekty dle Přílohy č. 4 předloženého materiálu, v předloženém znění.

Hlasování: Pro 9, proti 0, zdrž. 0

 

12. Usn. 1051/2017/OS

Žádost o zařazení do krajské sítě sociálních služeb Kraje Vysočina

Rada města po projednání schvaluje navýšení kapacit sociálních služeb, a to následujícím způsobem:

  • Kontaktní a poradenské centrum v oblasti drogové problematiky Spektrum: 1,0 úvazku
  • Ječmínek, o.p.s: 0,5 úvazku,
  • Sociálně aktivizační služby pro rodiče s dětmi: 1,07 úvazku

Hlasování: Pro 9, proti 0, zdrž. 0

 

13. Usn. 1036/2017/3.ZŠ

Hospodaření a účetní závěrka PO Základní škola Žďár nad Sázavou, Komenského 6 za rok 2016

Rada města po projednání:

  • Schvaluje účetní závěrku PO Základní škola Žďár nad Sázavou, Komenského 6 za rok 2016
  • Schvaluje rozdělení výsledku hospodaření PO Základní škola Žďár nad Sázavou, Komenského 6 ve výši 143 671,89 Kč, do rezervního fondu organizace 43 671,89 Kč, fondu odměn organizace 100 000 Kč.

Hlasování:

Pro 9: MUDr. Romana Bělohlávková, MUDr. Radek Černý, Rostislav Dvořák, Ing. Josef Klement, PhDr. Zdeněk Kulhánek, Ing. Martin Mrkos, Mgr. Zdeněk Navrátil, Mgr. Ludmila Řezníčková, Ing. Radek Zlesák
Proti 0, zdrž. 0

 

14. Usn. 1034/2017/ZUŠ

Hospodaření a účetní závěrka PO Základní umělecká škola Františka Drdly za rok 2016

Rada města po projednání schvaluje:

  • Účetní závěrku PO Základní umělecká škola Františka Drdly, Žďár nad Sázavou, Doležalovo náměstí 4, příspěvková organizace za rok 2016
  • Rozdělení výsledku hospodaření PO Základní umělecká škola Františka Drdly, Žďár nad Sázavou, Doležalovo náměstí 4, příspěvková organizace ve výši 54 434,03 Kč takto: do rezervního fondu 34 434,04 Kč  a do fondu odměn 20 000,00 Kč.

Hlasování:

Pro 8: MUDr. Romana Bělohlávková, MUDr. Radek Černý, Rostislav Dvořák, Ing. Josef Klement, Ing. Martin Mrkos, Mgr. Zdeněk Navrátil, Mgr. Ludmila Řezníčková, Ing. Radek Zlesák
Proti 0, zdrž. 0

 

15. Usn. 1039/2017/POMŠ

Hospodaření a účetní závěrka PO MŠ za rok 2016

Rada města po projednání:

  • Schvaluje účetní závěrku PO Mateřská škola Žďár nad Sázavou, příspěvková organizace za rok 2016
  • Schvaluje rozdělení výsledku hospodaření PO Mateřská škola Žďár nad Sázavou, příspěvková organizace ve výši 34 162,58 Kč a to 30 000 Kč do rezervního fondu a 4 162,58  Kč do fondu odměn organizace.

Hlasování:

Pro 9: MUDr. Romana Bělohlávková, MUDr. Radek Černý, Rostislav Dvořák, Ing. Josef Klement, PhDr. Zdeněk Kulhánek, Ing. Martin Mrkos, Mgr. Zdeněk Navrátil, Mgr. Ludmila Řezníčková, Ing. Radek Zlesák
Proti 0, zdrž. 0

 

16. Usn. 1055/2017/OKS

Schválení uzavření smlouvy s KSÚS Vysočiny – zastávka linkových autobusů Radonín

Rada města po projednání schvaluje uzavření Smlouvy zakládající právo provést stavbu a smlouvy o výpůjčce mezi městem Žďár nad Sázavou jako investorem a vypůjčitelem a Krajskou správou a údržbou silnic Vysočiny, příspěvková organizace, se sídlem Kosovská 16, 586 01 Jihlava, IČ: 000 90 450, jako vlastníkem a půjčitelem  ve znění dle přílohy.

Hlasování: Pro 9, proti 0, zdrž. 0

 

17. Usn. 1049/2017/OP

Byty a prostory sloužící podnikání

a) Rada města schvaluje uzavření dohod o splátkách uznaného dluhu s p. B. Š. a p. E. B. v předloženém znění.

Hlasování: Pro 9, proti 0, zdrž. 0       

 

b) Rada města schvaluje zpětvzetí výpovědi nájmu bytu č. 2, umístěného v bytovém domě č.p. 1825 na ulici Brodská č.or. 11, Žďár nad Sázavou, část Žďár nad Sázavou 3, který je součástí pozemku p.č. 1244 v k.ú. Město Žďár z důvodu, že ze strany nájemce byl zaplacen celý dluh nájmu včetně příslušenství.

Hlasování: Pro 9, proti 0, zdrž. 0       

 

c) Rada města schvaluje prodloužení vyhlášeného záměru na pronájem prostor sloužících podnikání, které se nachází v objektu č.p. 294, který je součástí pozemku p.č. 1, zastavěná plocha a nádvoří, na náměstí Republiky ve Žďáře nad Sázavou, část Žďár nad Sázavou 1, vše zapsáno u Katastrálního úřadu pro Vysočinu, Katastrální pracoviště Žďár nad Sázavou, na listu vlastnictví č. 1 pro obec Žďár nad Sázavou a katastrální území město Žďár (Radniční restaurace), v celkové výměře 271,28 m2. Společně s tímto pronájmem je možné využít i část pozemku p.č. 214/1 v k.ú. Město Žďár k provozování letní zahrádky (v blízkosti kašny na náměstí Republiky). Záměr bude vyhlášen po dobu dvou měsíců.
Město je připraveno investovat do vybavení kuchyně částku ve výši 600 000 Kč. Po dobu 3 měsíců ode dne uzavření smlouvy o nájmu bude úhrada nájemného snížena na polovinu dohodnuté ceny nájmu.

Hlasování: Pro 9, proti 0, zdrž. 0

 

d) Rada města po projednání schvaluje uzavření Dodatku č. 1 ke smlouvě o nájmu nebytového prostoru ze dne 17.2.2012, uzavřené mezi městem Žďár nad Sázavou a p. H. R.  Hamry nad Sázavou  v předloženém znění.

Hlasování: Pro 9, proti 0, zdrž. 0

 

18. Usn. 1048/2017/OP

Majetkoprávní jednání

a) Rada města po projednání schvaluje vyhlášení záměru na odprodej pozemků ve vlastnictví města Žďáru nad Sázavou, a to p. č. 5296 – ostatní plocha, ost. komunikace ve výměře 173 m2, části p. č. 5295 – zahrada, části p. č. 5294 – zahrada a části p. č. 5293 – ost. plocha, zeleň - pruh pozemků podél krajního RD u křižovatky s ul. Novoměstskou, ZR 1 (ve výměře cca 12 metrů x 33 metrů) t.j. v celkové výměře cca 400 m2 (dle mapového podkladu) v k. ú. Město Žďár v lokalitě u křižovatky ul. Jamská x Novoměstská, ZR 1 – za účelem výstavby RD s tím, že přesná výměra částí prodávaných pozemků bude určena po zaměření oddělovacím GP – za předpokladu za předpokladu splnění stanovených podmínek pro výstavbu RD dle přiloženého záměru.

Hlasování: Pro 9, proti 0, zdrž. 0

 

b) Rada města po projednání schvaluje vyhlášení záměru na pronájem pozemku ve vlastnictví města Žďáru nad Sázavou, a to p. č. 6279 – zastavěná plocha ve výměře 19 m2 v k. ú. Město Žďár, zapsaného v katastru nemovitostí u Katastrálního úřadu pro Vysočinu se sídlem v Jihlavě, Katastrální pracoviště Žďár nad Sázavou na LV č. 1, obec Žďár nad Sázavou, v lokalitě „DRUHÁK“ ul. Smíchov, ZR 1 – pod řadovou PREFA garáží – za účelem majetkoprávního vypořádání vztahů k pozemku jiného vlastníka (stavba na cizím pozemku) v souvislosti se změnou vlastníka předmětné garáže.

Hlasování: Pro 9, proti 0, zdrž. 0

 

c) Rada města po projednání schvaluje pronájem pozemku ve vlastnictví města Žďáru nad Sázavou Ing. J. D.  Brandýs nad Labem – Stará Boleslav, a to p. č. 6381 – zastavěná plocha ve výměře 19 m2 v k. ú. Město Žďár, zapsaného v katastru nemovitostí u Katastrálního úřadu pro Vysočinu se sídlem v Jihlavě, Katastrální pracoviště Žďár nad Sázavou na LV č. 1, obec Žďár nad Sázavou, v lokalitě „DRUHÁK“ ul. Smíchov, ZR 1 – pod řadovou PREFA garáží – za účelem majetkoprávního vypořádání vztahů k pozemku jiného vlastníka (stavba na cizím pozemku) v souvislosti se změnou vlastníka předmětné garáže.
Nájemní smlouva bude uzavřena na dobu neurčitou s tříměsíční výpovědní lhůtou. Nájemné ve výši 30,-- Kč/m2 ročně.

Hlasování: Pro 9, proti 0, zdrž. 0

 

d) Rada města po projednání schvaluje prodloužení pronájmu pozemku ve vlastnictví města Žďáru nad Sázavou, zapsaného v katastru nemovitostí u Katastrálního úřadu pro Vysočinu se sídlem v Jihlavě, Katastrální pracoviště Žďár nad Sázavou na LV č. 1, obec Žďár nad Sázavou, a to p. č. 6400 ve výměře 149 m2 v k. ú. Město Žďár pod prodejnou OBUV Halouzka v lokalitě nádraží ČD ul. Chelčického, ZR 6, na základě uzavřené nájemní smlouvy ze dne 30. 4. 1991 včetně pozdějších dodatků mezi městem Žďár nad Sázavou a firmou OBUV Halouzka, s. r. o. se sídlem Žďár nad Sázavou 7, Rabasova 1344/4, IČ 28297342, DIČ CZ28297342 s tím, že NS bude prodloužena na dobu určitou o 1 rok, tj. do 30. 4. 2018.

Rada města po projednání schvaluje prodloužení pronájmu pozemku ve vlastnictví města Žďáru nad Sázavou, zapsaného v katastru nemovitostí u Katastrálního úřadu pro Vysočinu se sídlem v Jihlavě, Katastrální pracoviště Žďár nad Sázavou na LV č. 1, obec Žďár nad Sázavou, a to p. č. 6401 ve výměře 127 m2 v k. ú. Město Žďár pod prodejnou použitého zboží z dovozu v lokalitě nádraží ČD ul. Chelčického, ZR 6, na základě uzavřené nájemní smlouvy ze dne 25. 5. 2005 včetně pozdějších dodatků mezi městem Žďár nad Sázavou a p. L. K., ZR 1, podnikající pod obch. jménem Libuše Koutníková se sídlem podnikání Smetanova 526/7, ZR 1 s tím, že NS bude prodloužena na dobu určitou o 1 rok, tj. do 30. 4. 2018.

Rada města po projednání schvaluje prodloužení pronájmu pozemku ve vlastnictví města Žďáru nad Sázavou, zapsaného v katastru nemovitostí u Katastrálního úřadu pro Vysočinu se sídlem v Jihlavě, Katastrální pracoviště Žďár nad Sázavou na LV č. 1, obec Žďár nad Sázavou, a to části p. č. 6402 ve výměře 160 m2 v k. ú. Město Žďár (dle mapového podkladu) pod objektem provozovny rychlého občerstvení v lokalitě nádraží ČD ul. Chelčického, ZR 6, na základě uzavřené nájemní smlouvy ze dne 25. 4. 2006 včetně pozdějších dodatků mezi městem Žďár nad Sázavou a p. L. K. ZR 1, podnikající pod obch. jménem Libuše Koutníková se sídlem podnikání Smetanova 526/7, ZR 1 s tím, že NS bude prodloužena na dobu určitou o 1 rok, tj. do 30. 4. 2018.

Hlasování: Pro 9, proti 0, zdrž. 0

 

e) Rada města po projednání schvaluje pronájem pozemku ve vlastnictví města Žďáru nad Sázavou pí M. L., podnikající fyzické osobě se sídlem 592 12 Nížkov  IČ 74514857, a to části p. č. 6402 – ostatní plocha, zeleň ve výměře 8 m2 v k. ú. Město Žďár (dle mapového podkladu), zapsaného v katastru nemovitostí u Katastrálního úřadu pro Vysočinu se sídlem v Jihlavě, Katastrální pracoviště Žďár nad Sázavou na LV č. 1, obec Žďár nad Sázavou, v lokalitě ul. Chelčického, ZR 6 – pod stávajícím umístěným prodejním stánkem – za účelem využití stánku pro drobný prodej květin, dárkové předměty, malované břidlice, věnce apod.
Nájemní smlouva bude uzavřena na dobu neurčitou s jednoměsíční výpovědní lhůtou. Nájemné ve výši 15.000 Kč ročně.

Hlasování: Pro 9, proti 0, zdrž. 0

 

f) Rada města schvaluje uzavření Smlouvy zakládající právo provést stavbu mezi městem Žďár nad Sázavou – jako vlastníkem dotčených pozemků a krajem Vysočina Jihlava – jako investorem stavby „Transformace Domova Kamélie Křižanov II“, spočívající v souhlasu města s trvalým záborem pozemku pro rozšíření vjezdu, a to části p. č. 774/92 v k. ú. Zámek Žďár o výměře 15,5 m2 – vjezd č. 1 a části p. č. 774/92 v k. ú. Zámek Žďár o výměře 19,2 m2 – vjezd č. 2 v rámci realizace uvedené stavby, v předloženém znění.

Hlasování: Pro 7, proti 0, zdrž. 2

 

g) Rada města po projednání schvaluje uzavření smlouvy o zřízení věcného břemene – služebnosti umístění kabelového rozvodu TV, mezi městem Žďár nad Sázavou – jako povinným a společností SATT a. s. se sídlem Okružní 1889/11, ZR 3 – jako oprávněným - na pozemku ve vlastnictví města Žďáru nad Sázavou, a to na části p. č. 4669/1, zapsaného v katastru nemovitostí u Katastrálního úřadu pro Vysočinu se sídlem v Jihlavě, Katastrální pracoviště Žďár nad Sázavou na LV č. 1, obec Žďár nad Sázavou v k. ú. Město Žďár - za účelem umístění kabelového rozvodu TV v lokalitě sídliště „Vodojem“ ZR 7 v celkové délce 628 m v rámci akce: „Žďár nad Sázavou – Vodojem - ul. Kavánova, Mánesova – kabelový rozvod“ včetně přístupu a příjezdu za účelem jeho provozování, údržby, oprav a případné další rekonstrukce ve prospěch oprávněného.
Právo odpovídající věcnému břemenu – služebnosti umístění kabelového rozvodu TV se zřizuje za jednorázovou neopakující se úplatu ve výši 40.000 Kč + platná sazba DPH.

Hlasování: Pro 9, proti 0, zdrž. 0

 

19. Usn. 1044/2017/OP

Směrnice č. 4/2017 o evidenci majetku

Rada města po projednání schvaluje Směrnici č. 4/2017 o evidenci majetku dle předloženého návrhu.

Hlasování: Pro 9, proti 0, zdrž. 0

 

20. Usn. 1041/2017/MP

Organizační řád č. 1/2017

Rada města po projednání schvaluje Organizační řád č. 1/2017 Městské policie města Žďáru nad Sázavou včetně organizační struktury MP uvedené v příloze č.1.                               

Hlasování: Pro 7, proti 1, zdrž. 0

 

21. Usn. 1040/2017/MP

Smlouva o poskytnutí dotace

Rada města po projednání schvaluje Smlouvu o poskytnutí dotace, která bude uzavřena mezi Krajem Vysočina jako poskytovatelem dotace a městem Žďár nad Sázavou jako příjemcem dotace, v předloženém znění.

Hlasování: Pro 8, proti 0, zdrž. 0

 

 

Ověřovatel:

Rostislav Dvořák v. r.

 

 

Mgr. Zdeněk Navrátil, v. r.  Ing. Josef Klement, v. r.
starosta města místostarosta města