Zápis z 66. schůze rady města konané dne 9. 5. 2017

zveřejněno: 16. 5. 2017

Počet přítomných členů:

9

 

Ověřovatel zápisu:

Ing. Radek Zlesák

 

Schválený pořad 66. schůze rady města:

 1. Rozpočtové opatření č. 2/2017 PO Kultura Žďár
 2. Revitalizace zeleně – dokumentace
 3. MHD - úprava linek a jízdních řádů
 4. Digitalizace kroniky města a její zveřejnění
 5. Projekt strategického řízení PO Knihovna M. J. Sychry, Žďár nad Sázavou
 6. Problematika ČOV Žďár nad Sázavou
 7. Rozpočtové opatření č. 3/2017
 8. Veřejnoprávní smlouva – Rada dětí a mládeže kraje Vysočina
 9. Obecně závazná vyhláška č. 2/2017 k zabezpečení místních záležitostí veřejného pořádku na veřejných prostranstvích
 10. Dodatek č. 2 k Zásadám transparentnosti
 11. Byty a prostory sloužící podnikání
 12. Majetkoprávní jednání – ZM
 13. Majetkoprávní jednání – RM
 14. Regulační plán „Dostavba Veselské ulice a Farských humen – návrh na zrušení
 15. Žádost o změnu PRVKUK Žďár nad Sázavou, Radonín
 16. Monitoring finančního řízení příspěvkových organizací (čtvrtletní zpráva)
 17. Výběrové řízení na obsazení funkce ředitele/ředitelky příspěvkové organizace SPORTIS
 18. Stanovení oddávajícího
 19. Hospodaření a účetní závěrka PO Základní škola Žďár nad Sázavou, Palachova 2189/35, příspěvková organizace za rok 2016
 20. Různé:
  Schválení účasti delegace města na Dnech partnerství

 

PŘEHLED USNESENÍ

1. Usn. 1071/2017/PO Kultura

Rozpočtové opatření č. 2/2017 PO Kultura Žďár

Rada města po projednání schvaluje:

  • Rozpočtové opatření č. 2
  • Použití investičního fondu na pořízení serveru ICMP Barco ALCHEMY

Hlasování: Pro 8, proti 0, zdrž. 0

 

2. Usn. 1061/2017/OKS

Revitalizace zeleně – dokumentace

Rada města po projednání schvaluje návrh na zpracování dokumentace pro Revitalizaci zeleně Žďár nad Sázavou dle návrhu, a to s náklady do 240 tis. Kč.

Výše uvedený návrh bude zahrnut do rozpočtového opatření předloženého v samostatném materiálu OF.

Hlasování: Pro 8, proti 0, zdrž. 0

 

3. Usn. 1060/2017/OKS

MHD – úprava linek a jízdních řádů

A) Rada města po projednání schvaluje a doporučuje zastupitelstvu města navýšení prostředků provozu MHD ve výši 1 300 tis. Kč, z toho:

a) ztráty z provozu MHD za rok 2016 ve výši 145 tis. Kč
b) zvýšení příspěvku vyvolané navýšením mezd řidičů/provozních nákladů 850 tis. Kč.
c) obnova odbavovacího zařízení  100 tis. Kč
d) dopad změny linkového vedení pro rok 2017 125 tis. Kč
a to bez úpravy tarifů.
A dále na krytí marketingových a propagačních nákladů spojených se změnou linkového vedení a jízdních řádů MHD 80 tis. Kč.

B) Navýšení prostředků na stavbu zastávek MHD na ulicích Libická a Sázavská o 3.000 tis. Kč.

Hlasování: Pro 8, proti 0, zdrž. 0

 

4. Usn. 1058/2017/KMJS

Digitalizace kroniky města a její zveřejnění na webových stránkách KMJS

Rada města po projednání schvaluje záměr PO Knihovna Matěje Josefa Sychry, Žďár nad Sázavou postupně digitalizovat kroniku města a zveřejnit ji na webových stránkách knihovny.

Hlasování: Pro 9, proti 0, zdrž. 0

 

5. Usn. 1059/2017KMJS

Projekt strategického řízení PO Knihovna M. J. Sychry, Žďár nad Sázavou 2017 – 2020

Rada města odložila projednání materiálu Projekt strategického řízení PO Knihovna M. J. Sychry, Žďár nad Sázavou.

 

6. Ústní zpráva/Star., VAS a.s.

Problematika ČOV Žďár nad Sázavou

Rada města vzala na vědomí informaci ředitele VAS, a.s. Žďár nad Sázavou.

 

7. Usn. 1057/2017/OF

Rozpočtové opatření č. 3/2017

Rada města po projednání doporučuje zastupitelstvu města ke schválení rozpočtové opatření č. 3/2017 v upraveném znění.

Hlasování: Pro 7, proti 0, zdrž. 0

 

8. Usn. 1062/2017/ŠKS

Veřejnoprávní smlouva – Rada dětí a mládeže kraje Vysočina

Rada města po projednání doporučuje zastupitelstvu města schválit znění veřejnoprávní smlouvy, která bude uzavřena mezi Radou dětí a mládeže kraje Vysočina a městem Žďár nad Sázavou na podporu mládežnických iniciativ v Kraji Vysočina, v předloženém znění.

Hlasování: Pro 6, proti 0, zdrž. 0

 

9. Usn. 1064/2017/MP

Obecně závazná vyhláška č. 2/2017 k zabezpečení místních záležitostí veřejného pořádku na veřejných prostranstvích

Rada města po projednání doporučuje zastupitelstvu města vydat Obecně závaznou vyhlášku č. 2/2017, k zabezpečení místních záležitostí veřejného pořádku na veřejných prostranstvích dle upraveného návrhu varianty I.

Hlasování: Pro 6, proti 0, zdrž. 1

 

10. Usn. 1068/2017/OP

Dodatek č. 2 k Zásadám transparentnosti

Rada města doporučuje zastupitelstvu města schválit Dodatek č. 2 k Zásadám transparentnosti města Žďáru nad Sázavou v předloženém znění.

Hlasování: Pro 7, proti 0, zdrž. 0

 

11. Usn. 1067/2017/OP

Byty a prostory sloužící podnikání

a) Rada města schvaluje podnájem  bytu č. 40, umístěného v bytovém domě č.p. 2240 na ulici Kovářova č.or. 2, Žďár nad Sázavou, část Žďár nad Sázavou 1, který je součástí pozemku p.č. 2119 k.ú. Město Žďár dle předloženého návrhu.

Hlasování: Pro 7, proti 0, zdrž. 0

 

b) Rada města schvaluje uzavření smlouvy o nájmu bytu č. 69, umístěného v bytovém domě č.p. 203 na ulici Libušínská č.or. 11, Žďár nad Sázavou, část Žďár nad Sázavou 1, který je součástí pozemku p.č. 2117 k.ú. Město Žďár. Smlouva o nájmu bytu bude uzavřena s p. R. H.  dle předloženého návrhu.

Hlasování: Pro 7, proti 0, zdrž. 0

 

c) Vyřazeno z projednávání.

 

d) Rada města schvaluje uzavření smlouvy o nájmu bytu č. 2, umístěného v bytovém domě č.p. 204 na ulici Libušínská č.or. 13, Žďár nad Sázavou, část Žďár nad Sázavou 1, který je součástí pozemku p.č. 2115 k.ú. Město Žďár. Smlouva o nájmu bytu bude uzavřena s p. B. K. Smlouva o nájmu bytu bude uzavřena na dobu určitou do 31.8.2017 s tím, že v případě, že ze strany nájemkyně budou plněny povinnosti ze smlouvy o nájmu bytu vyplývající, bude nájemní poměr prodlužován za stejných podmínek. V případě, že povinnosti ze smlouvy o nájmu bytu ze strany nájemkyně plněny nebudou, ukládá rada města majetkoprávnímu odboru učinit kroky směřující k vyklizení bytu.

Hlasování: Pro 7, proti 0, zdrž. 0

 

e) Rada města schvaluje prodloužení vyhlášeného záměru na pronájem části prostor sloužících podnikání, které se nachází v objektu č.p. 165, na ulici Dolní č.or. 1, ve Žďáře nad Sázavou, část Žďár nad Sázavou 1, který je součástí pozemku parc. č. 3348, zastavěná plocha a nádvoří, v katastrální území Město Žďár, dle předloženého návrhu. Minimální výše nájemného je 1.000 Kč/m2/rok u kanceláří a 600 Kč/m2/rok u skladovacích ploch.

Hlasování: Pro 7, proti 0, zdrž. 0

 

f) Rada města schvaluje uzavření dodatku č. 1 a č. 2 ke Smlouvě o nájmu nemovitostí, uzavřené mezi městem Žďár nad Sázavou a Junákem – českým skautem, přístavem Racek Žďár nad Sázavou, z.s., IČ : 48895717, se sídlem 1. máje 1, 591 01 Žďár nad Sázavou, část Žďár nad Sázavou 1, v souladu se kterou přístav Racek využívá budovu ve Žďáru nad Sázavou, ulice 1. máje, č.or. 1, č. p. 325, Žďár nad Sázavou, část Žďár nad Sázavou 1, která je součástí pozemku p.č. 146/1, zastavěná plocha a nádvoří, zapsanou v katastru nemovitostí u Katastrálního úřadu pro Vysočinu se sídlem v Jihlavě, Katastrální pracoviště  Žďár nad Sázavou  na LV č. 1, obec Žďár nad Sázavou, k.ú. Město Žďár, v předloženém znění.

Hlasování: Pro 7, proti 0, zdrž. 0

 

g) Rada města souhlasí s umístěním sídla SPOLKU ŽĎÁRSKÝ PATRIOT v budově občanského vybavení Denního centra pro děti č.p. 925, na ulici Okružní ve Žďáře nad Sázavou, část Žďár nad Sázavou 3, která je součástí pozemku p.č. 1429/1, zastavěná plocha a nádvoří, v k.ú. Město Žďár a obcí Žďár nad Sázavou.

Hlasování: Pro 7, proti 0, zdrž. 0

 

h) Rada města vyhlašuje záměr na pronájem části prostor sloužících podnikání v objektu č.p.1141, který je součástí pozemku parc.č. 6130/1, zastavěná plocha a nádvoří, na ulici Nádražní č.or. 44 ve Žďáře nad Sázavou, část Žďár nad Sázavou 6, vše zapsáno u Katastrálního úřadu pro Vysočinu, Katastrální pracoviště Žďár nad Sázavou, na listu vlastnictví č.1, pro obec Žďár nad Sázavou a katastrální území Město Žďár (AZ Centrum pravá část), v celkové výměře 109,8 m2, vhodný k provozování obchodní činnosti. Zájemce v přihlášce uvede nabídku výše nájemného za užívání prostor sloužících podnikání, včetně uvedeného záměru.

Hlasování: Pro 7, proti 0, zdrž. 0

 

12. Usn. 1066/2017/OP

Majetkoprávní jednání – ZM

a) 1. Rada města po projednání ruší usnesení RM ze dne 13. 3. 2017 ve věci doporučení zastupitelstvu města schválit odprodej pozemku ve vlastnictví města Žďáru nad Sázavou do vlastnictví manželů F. a L. P. (SJM), oba trvale bytem ZR 1, zapsaného v katastru nemovitostí u Katastrálního úřadu pro Vysočinu se sídlem v Jihlavě, Katastrální pracoviště Žďár nad Sázavou na LV č. 1, obec Žďár nad Sázavou, a to části pův. p. č. 193 v k. ú. Město Žďár - dle návrhu GP č. 4223-11/2017 ze dne 6. 3. 2017 z pův. pozemku p. č. 193 nově oddělen pozemek p. č. 193/2 – ostatní plocha, jiná plocha ve výměře 5 m2v k. ú. Město Žďár – za účelem přístavby rodinného domu, zabránění vzniku stavební proluky a nevyužitelného území v rámci předprojektové přípravy k přístavbě RD na p. č. 190, 194/3 a 194/4 v k. ú. Město Žďár v lokalitě ul. Veselská, ZR 1
- za kupní cenu obvyklou dle ZP ve výši 13.500 Kč, tj. 2.700 Kč/m2 + platná sazba DPH

Hlasování: Pro 6, proti 0, zdrž. 0

 

2. Rada města po projednání doporučuje zastupitelstvu města schválit odprodej pozemku ve vlastnictví města Žďáru nad Sázavou do vlastnictví manželů F. a L. P. (SJM), oba trvale bytem  ZR 1, zapsaného v katastru nemovitostí u Katastrálního úřadu pro Vysočinu se sídlem v Jihlavě, Katastrální pracoviště Žďár nad Sázavou na LV č. 1, obec Žďár nad Sázavou, a to části pův. p. č. 193 v k. ú. Město Žďár - dle GP č. 4223-11/2017 ze dne 9. 3. 2017 z pův. pozemku p. č. 193 nově oddělen pozemek p. č. 193/2 – ostatní plocha, jiná plocha ve výměře 5 m2v k.ú. Město Žďár – za účelem přístavby rodinného domu, zabránění vzniku stavební proluky a nevyužitelného území v rámci předprojektové přípravy k přístavbě RD na p. č. 190, 194/3 a 194/4 v k. ú. Město Žďár v lokalitě ul. Veselská, ZR 1
- za kupní cenu ve výši 1.500 Kč/m2, tj. celkem 7.500 Kč + platná sazba DPH

Hlasování: Pro 6, proti 0, zdrž. 0

 

b) Rada města po projednání doporučuje zastupitelstvu města schválit nabytí spoluvlastnických podílů k pozemkům, a to p. č. 8975 – orná půda ve výměře 285 m2, p. č. 8980 – orná půda ve výměře 566 m2a p. č. 8996 - orná půda ve výměře 813 m2 vše v k. ú. Město Žďár v lokalitě „Ve Smrčkách“ v blízkosti trati ČD Krejdy - Mělkovice, zapsaných v katastru nemovitostí u Katastrálního úřadu pro Vysočinu se sídlem v Jihlavě, Katastrální pracoviště Žďár nad Sázavou na LV č. 3177 pro obec Žďár nad Sázavou, z vlastnictví p MUDr. H. D. Ivančice (podíl id. 1/4) a pí Věry Houškové, trvale bytem Konstantinova 1497/46, 149 00 Praha – Chodov (podíl id. 1/4) do vlastnictví města Žďáru nad Sázavou – za účelem realizace výstavby stezky pro pěší a cyklisty Žďár nad Sázavou – Mělkovice
- za dohodnutou kupní cenu ve výši 150 Kč/m2 (každý podíl ve výši id. 1/4), tj. za cenu ve výši 62.400 Kč

Hlasování: Pro 6, proti 0, zdrž. 0

 

c) Rada města po projednání doporučuje zastupitelstvu města schválit nabytí  pozemku do vlastnictví města Žďáru nad Sázavou, a top. č. 9062 – orná půda ve výměře 7 035 m2 v k. ú. Město Žďár, zapsaného v katastru nemovitostí u Katastrálního úřadu pro Vysočinu se sídlem v Jihlavě, Katastrální pracoviště Žďár nad Sázavou na LV č. 3338 pro obec Žďár nad Sázavou, z vlastnictví p. J. O., ZR 1 – za účelem přípravy vytvoření nové průmyslové zóny v lokalitě Jamská, ZR 1
- za dohodnutou kupní cenu ve výši 350 Kč/m2, tj. celkem za cenu ve výši 2.462.250 Kč

Hlasování: Pro 6, proti 0, zdrž. 0

 

d) Rada města po projednání doporučuje zastupitelstvu města schválit nabytí pozemků do vlastnictví města Žďáru nad Sázavou, a to p. č. 623/10 – trvalý travní porost ve výměře 3 666 m2 a p. č. 637/4 – trvalý travní porost ve výměře 3 423 m2 v k. ú. Zámek Žďár, zapsaných v katastru nemovitostí u Katastrálního úřadu pro Vysočinu se sídlem v Jihlavě, Katastrální pracoviště Žďár nad Sázavou na LV č. 159 pro obec Žďár nad Sázavou, z vlastnictví p. H. L. Plzeň – za účelem využití částečně pro dopravní stavby a částečně pro občanskou vybavenost
- za dohodnutou kupní cenu ve výši 350 Kč/m2, tj. celkem za cenu ve výši 2.481.150 Kč

Hlasování: Pro 6, proti 0, zdrž. 0

 

e) Rada města po projednání doporučuje zastupitelstvu města schválit nabytí pozemků do vlastnictví města Žďáru nad Sázavou, a to p. č. 623/4 – trvalý travní porost ve výměře 2 928 m2 v k. ú. Zámek Žďár, zapsaného v katastru nemovitostí u Katastrálního úřadu pro Vysočinu se sídlem v Jihlavě, Katastrální pracoviště Žďár nad Sázavou na LV č. 29 pro obec Žďár nad Sázavou, z vlastnictví p. T. L. Čistá u Litomyšle – za účelem využití částečně pro dopravní stavby a částečně pro občanskou vybavenost
- za dohodnutou kupní cenu ve výši 350 Kč/m2, tj. celkem za cenu ve výši 1.024.800 Kč

Hlasování: Pro 6, proti 0, zdrž. 0

 

f) Rada města po projednání neschvaluje a nedoporučuje zastupitelstvu města schválit vyhlášení záměru na směnu pozemků, a to p. č. 637/2 – trvalý travní porost ve výměře 750 m2 v k. ú. Zámek Žďár ve vlastnictví manželů P. K., ZR 2 a L. K. ZR 2 (každý v podílu id. 1/2), zapsaného v katastru nemovitostí u Katastrálního úřadu pro Vysočinu se sídlem v Jihlavě, Katastrální pracoviště Žďár nad Sázavou na LV č. 65 pro obec Žďár nad Sázavou, za pozemek ve vlastnictví města Žďáru nad Sázavou p. č. 633 – orná půda ve výměře 764 m2 v k. ú. Zámek Žďár – v souvislosti s přípravou záměru města k využití dotčeného území částečně pro dopravní stavby a částečně pro občanskou vybavenost ve Žďáře nad Sázavou 2, a to zejména z důvodu potřeby sjednocování vlastnictví pozemků města.

Hlasování: Pro 6, proti 0, zdrž. 0

 

g) Rada města po projednání doporučuje zastupitelstvu města schválit nabytí spoluvlastnického podílu k pozemkům, a to p. č. 632/7 – orná půda ve výměře 412 m2, p. č. 630/1 – ostatní plocha, ost. komunikace ve výměře 996 m2 a p. č. 623/5 – trvalý travní porost ve výměře 867 m2 - vše v k. ú. Zámek Žďár, zapsaných v katastru nemovitostí u Katastrálního úřadu pro Vysočinu se sídlem v Jihlavě, Katastrální pracoviště Žďár nad Sázavou na LV č. 59 pro obec Žďár nad Sázavou v lokalitě ZR 2, z vlastnictví p. J. L.,  ZR 4 (podíl id. 2/64) do vlastnictví města Žďáru nad Sázavou – za účelem obnovy původních cest pro vycházkové trasy do přírody
- za dohodnutou kupní cenu ve výši 150 Kč/m2 (podíl ve výši id. 2/64), tj. za cenu ve výši 10.664 Kč

Hlasování: Pro 6, proti 0, zdrž. 0

 

h) Rada města po projednání neschvaluje a nedoporučuje zastupitelstvu města schválit vyhlášení záměru na směnu pozemků, a to spoluvlastnického podílu k pozemkům p. č. 632/7 – orná půda ve výměře 412 m2, p. č. 630/1 – ostatní plocha, ost. komunikace ve výměře 996 m2 a p. č. 623/5 – trvalý travní porost ve výměře 867 m2 - vše v k. ú. Zámek Žďár, zapsaných v katastru nemovitostí u Katastrálního úřadu pro Vysočinu se sídlem v Jihlavě, Katastrální pracoviště Žďár nad Sázavou na LV č. 59 pro obec Žďár nad Sázavou v lokalitě ZR 2, z vlastnictví p. RNDr. P. Š. Pacov (podíl id. 2/16) do vlastnictví města Žďáru nad Sázavou za pozemek p. č. 256/3 – orná půda ve výměře 1 896 m2v k. ú. Stržanov v lokalitě „Markův kopec“ ve vlastnictví města Žďáru nad Sázavou – v souvislosti s navýšením spoluvlastnického podílu k pozemkům pro obnovu původních cest pro vycházkové trasy do přírody s tím, že v současné době není nutné nabytí dotčených pozemků do majetku města formou směny pozemků.

Hlasování: Pro 6, proti 0, zdrž. 0

 

i) Rada města po projednání doporučuje zastupitelstvu města schválit nabytí pozemků do vlastnictví města Žďáru nad Sázavou, a to p. č. 4212 – rybník ve výměře 5 542 m2a p. č. 4211 – trvalý travní porost ve výměře 47 m2  v k. ú. Město Žďár ve vlastnictví p. J. G., ZR 6 – v souvislosti s přípravou zpracování komunikačního propojení z ulice Neumannova, ZR 4 do části Žďár nad Sázavou 7 (sídliště Vodojem) ve Žďáře nad Sázavou.
- za kupní cenu obvyklou stanovenou ZP

Hlasování: Pro 6, proti 0, zdrž.0

 

j) 1. Rada města po projednání doporučuje zastupitelstvu města schválit nabytí majetku - splaškové kanalizace a vodovodu do vlastnictví města Žďáru nad Sázavou z vlastnictví společnosti VÝSTAVBA KLAFAR, s.r.o. se sídlem Jamská 2486/8, ZR 1, po vybudování technické infrastruktury stavby: „Obytný soubor KLAFAR II – ul. Rytecká Žďár nad Sázavou – technická a dopravní infrastruktura pro 8 RD“, na základě vydaného kolaudačního souhlasu č.j.: ŽP/1218/16/MB ze dne 13. 7. 2016, umístěné na pozemcích p. č. 2047, 7977/1, 7990/2 a 7992/27 v k. ú. Město Žďár ve vlastnictví města Žďáru nad Sázavou a dále na p. č. 7992/3 a 7990/1v k. ú. Město Žďár ve vlastnictví společnosti Výstavba Klafar s.r.o. Žďár nad Sázavou - SO 03 Splašková kanalizace 2. etapa pro 8 RD v hodnotě 596.579 Kč - za kupní cenu ve výši 1,00 Kč a SO 05 Vodovod 2. etapa pro 8 RD v hodnotě 166.882 Kč - za kupní cenu ve výši 1,00 Kč (vše v celkové hodnotě 763.461 Kč).

Hlasování: Pro 6, proti 0, zdrž. 0

 

2. Rada města po projednání doporučuje zastupitelstvu města schválit vklad majetku ve vlastnictví města Žďáru nad Sázavou do hospodaření Svazu vodovodů a kanalizací ŽĎÁRSKO se sídlem Vodárenská 2, ZR 4, a to v rámci převodu stavby po vybudování technické infrastruktury stavby: „Obytný soubor KLAFAR II – ul. Rytecká Žďár nad Sázavou – technická a dopravní infrastruktura pro 8 RD“, na základě vydaného kolaudačního souhlasu č.j.: ŽP/1218/16/MB ze dne 13. 7. 2016, umístěné na pozemcích p. č. 2047, 7977/1, 7990/2 a 7992/27 v k. ú. Město Žďár ve vlastnictví města Žďáru nad Sázavou a dále na p. č. 7992/3 a 7990/1 v k. ú. Město Žďár ve vlastnictví společnosti Výstavba Klafar s.r.o. Žďár nad Sázavou - SO 03 Splašková kanalizace 2. etapa pro 8 RD v hodnotě 596.579 Kč a SO 05 Vodovod 2. etapa pro 8 RD v hodnotě 166.882 Kč (v celkové hodnotě 763.461 Kč).

Hlasování: Pro 6, proti 0, zdrž. 0

 

3. Rada města po projednání doporučuje zastupitelstvu města schválit vyřazení majetku ve vlastnictví města Žďáru nad Sázavou po dokončení a převodu stavby „Obytný soubor KLAFAR II – ul. Rytecká Žďár nad Sázavou – technická a dopravní infrastruktura pro 8 RD“, na základě vydaného kolaudačního souhlasu č.j.: ŽP/1218/16/MB ze dne 13. 7. 2016, umístěné na pozemcích p. č. 2047, 7977/1, 7990/2 a 7992/27 v k. ú. Město Žďár ve vlastnictví města Žďáru nad Sázavou a dále na p. č. 7992/3 a 7990/1 v k. ú. Město Žďár ve vlastnictví společnosti Výstavba Klafar s.r.o. Žďár nad Sázavou - SO 03 Splašková kanalizace 2. etapa pro 8 RD v hodnotě 596.579 Kč a SO 05 Vodovod 2. etapa pro 8 RD v hodnotě 166.882 Kč (v celkové hodnotě 763.461 Kč)
v k. ú. Město Žďár a obci Žďár nad Sázavou
z majetkové evidence města s tím, že bude výše uvedený majetek nadále veden na účtu 909.

Hlasování: Pro 6, proti 0, zdrž. 0

 

k) 1. Rada města po projednánídoporučuje zastupitelstvu města schválit zrušení předkupního práva města k nemovitostem – pozemku p. č. 2041/11 – zastavěná plocha a nádvoří ve výměře 469 m2, jehož součástí je stavba obč. vybavenosti č.p. 2037, pozemku p. č. 2043/2 – ostatní pl., jiná plocha ve výměře 336 m2, pozemku p. č. 2043/3 – ostatní pl., jiná plocha ve výměře 1 150 m2a pozemku p. č. 2043/6 – ostatní plocha, ost. komunikace ve výměře 8 m2, nemovitostí zapsaných v katastru nemovitostí u Katastrálního úřadu pro Vysočinu se sídlem v Jihlavě, Katastrální pracoviště Žďár nad Sázavou na LV č. 4577, obec Žďár nad Sázavou, k. ú. Město Žďár ve vlastnictví Střední školy gastronomické Adolpha Kolpinga, IČ: 48897094, se sídlem U Klafárku 1685, 591 01 Žďár nad Sázavou

2. Rada města po projednánídoporučuje zastupitelstvu města schválit uzavření Smlouvy o budoucí smlouvě o předkupním právu k nemovitostem – pozemku p. č. 2041/11 – zastavěná plocha a nádvoří ve výměře 469 m2, jehož součástí je stavba obč. vybavenosti č.p. 2037, pozemku p. č. 2043/2 – ostatní pl., jiná plocha ve výměře 336 m2, pozemku p. č. 2043/3 – ostatní pl., jiná plocha ve výměře 1 150 m2a pozemku p. č. 2043/6 – ostatní plocha, ost. komunikace ve výměře 8 m2, nemovitostí zapsaných v katastru nemovitostí u Katastrálního úřadu pro Vysočinu se sídlem v Jihlavě, Katastrální pracoviště Žďár nad Sázavou na LV č. 4577, obec Žďár nad Sázavou, k. ú. Město Žďár. Smlouva bude uzavřena mezi městem Žďár nad Sázavou na straně předkupníka a  Střední školou gastronomickou Adolpha Kolpinga, IČ: 48897094, se sídlem U Klafárku 1685, 591 01 Žďár nad Sázavouna straně dlužníka, v předloženém znění.

Hlasování: Pro 2, proti 3, zdrž. 2 - NESCHVÁLENO

 

13. Usn. 1065/2017/OP

Majetkoprávní jednání  - RM

a) Rada města po projednání schvaluje pronájem pozemku ve vlastnictví města Žďáru nad Sázavou Bc. M. N. ZR 1, a to p. č. 6585 – zastavěná plocha ve výměře 19 m2 v k. ú. Město Žďár, zapsaného v katastru nemovitostí u Katastrálního úřadu pro Vysočinu se sídlem v Jihlavě, Katastrální pracoviště Žďár nad Sázavou na LV č. 1, obec Žďár nad Sázavou, v lokalitě „U ZDARU“ ul. Jihlavská, ZR 1 – pod řadovou PREFA garáží – za účelem majetkoprávního vypořádání vztahů k pozemku jiného vlastníka (stavba na cizím pozemku) v souvislosti se změnou vlastníka předmětné garáže.
Nájemní smlouva bude uzavřena na dobu neurčitou s tříměsíční výpovědní lhůtou. Nájemné ve výši 30,-- Kč/m2 ročně.

Hlasování: Pro 7, proti 0, zdrž. 0

 

b) Rada města po projednání schvaluje pronájem pozemku ve vlastnictví města Žďáru nad Sázavou p. A. J. Lhotka, a to p. č. 6579 – zastavěná plocha ve výměře 18 m2 v k. ú. Město Žďár, zapsaného v katastru nemovitostí u Katastrálního úřadu pro Vysočinu se sídlem v Jihlavě, Katastrální pracoviště Žďár nad Sázavou na LV č. 1, obec Žďár nad Sázavou, v lokalitě „U ZDARU“ ul. Jihlavská, ZR 1 – pod řadovou PREFA garáží – za účelem majetkoprávního vypořádání vztahů k pozemku jiného vlastníka (stavba na cizím pozemku) v souvislosti se změnou vlastníka předmětné garáže.
Nájemní smlouva bude uzavřena na dobu neurčitou s tříměsíční výpovědní lhůtou. Nájemné ve výši 30,-- Kč/m2 ročně.

Hlasování: Pro 7, proti 0, zdrž. 0

 

c) Rada města po projednání schvaluje pronájem pozemku ve vlastnictví města Žďáru nad Sázavou Mgr. Š. S. Bílovice nad Svitavou, a to p. č. 6272 – zastavěná plocha ve výměře 18 m2 v k. ú. Město Žďár, zapsaného v katastru nemovitostí u Katastrálního úřadu pro Vysočinu se sídlem v Jihlavě, Katastrální pracoviště Žďár nad Sázavou na LV č. 1, obec Žďár nad Sázavou, v lokalitě „DRUHÁK“ ul. Smíchov, ZR 1 – pod řadovou PREFA garáží – za účelem majetkoprávního vypořádání vztahů k pozemku jiného vlastníka (stavba na cizím pozemku) v souvislosti se změnou vlastníka předmětné garáže.
Nájemní smlouva bude uzavřena na dobu neurčitou s tříměsíční výpovědní lhůtou. Nájemné ve výši 30,-- Kč/m2 ročně.

Hlasování: Pro 7, proti 0, zdrž. 0

 

d) Rada města po projednání schvaluje vyhlášení záměru na pronájem pozemku ve vlastnictví města Žďáru nad Sázavou, zapsaného v katastru nemovitostí u Katastrálního úřadu pro Vysočinu se sídlem v Jihlavě, Katastrální pracoviště Žďár nad Sázavou na LV č. 1, obec Žďár nad Sázavou, k. ú. Město Žďár, a to části p. č. 4669/1 – ostatní plocha, jiná plocha ve výměře cca 50 m2(dle mapového podkladu) - za účelem užívání zahrádky u bytového domu čp. 1532/1 na p. č. 4661 v k. ú. Město Žďár v ul. Štursova 1, ZR 7.

Hlasování: Pro 7, proti 0, zdrž. 0

 

e) Rada města po projednání schvaluje výpůjčku pozemků ve vlastnictví města Žďáru nad Sázavou společnosti AQUASYS spol. s r. o. se sídlem Jamská 2488/65, ZR 1, a to p. č. 9523/3 – orná půda ve výměře 2 395 m2, p. č. 9522 – ostatní plocha, ost. komunikace ve výměře 356 m2, p. č. 9521/12 – ostatní pl., jiná plocha ve výměře 287 m2, p. č. 9525/5 – orná půda ve výměře 1 006 m2a p. č. 9512/23 – orná půda ve výměře 480 m2 – vše v k. ú. Město Žďár v lokalitě průmyslové zóny Jamská, ZR 1 – za účelem úpravy pozemků zatížených vedením VN – srovnání do roviny, osetí zeleně a pravidelné údržby pozemků na vlastní náklady, dále na pozemku p. č. 9512/23 umístění poutače s označením společnosti a naváděcího systému k sídlu společnosti AQUASYS (po odsouhlasení s městským architektem) - za předpokladu splnění stanovených podmínek:

- Žadatel zajistí splnění případných požadavků vlastníků a správců sítí na dotčených pozemcích.
- Povolení a realizace poutače – podmínky budou stanoveny po předložení konkrétního návrhu poutače.

Smlouva o výpůjčce bude uzavřena na dobu neurčitou s jednoměsíční výpovědní lhůtou.

Hlasování: Pro 5, proti 0, zdrž. 2

 

f) Rada města po projednání schvaluje zřízení věcného břemene – služebnosti inženýrské sítě na pozemku ve vlastnictví města Žďáru nad Sázavou mezi městem Žďár nad Sázavou – jako povinným a společností Česká telekomunikační infrastruktura a.s., se sídlem Olšanská 2681/6, Žižkov, 130 00  Praha 3, zastoupená na základě plné moci ze dne 1. 6. 2015 společností TEMO-TELEKOMUNIKACE, a.s. se sídlem Praha 10, U Záběhlického zámku 233/15, PSČ 106 00 Praha – jako oprávněným -  na části p. č. 3287 v k. ú. Město Žďár v , zapsaného v katastru nemovitostí u Katastrálního úřadu pro Vysočinu se sídlem v Jihlavě, Katastrální pracoviště Žďár nad Sázavou na LV č. 1, obec Žďár nad Sázavou - za účelem umístění podzemního komunikačního vedení veřejné komunikační sítě - stavba „11010-066001, RVDSL1723_M_J_ZDAR123-ZDAR1HR_OK“, v jejímž rámci bude na pozemku p. č. 3287 umístěno podzemní komunikační vedení veřejné komunikační sítě – metalické kabely a 2 ks ochranných HDPE trubek včetně optických kabelů v celkové délce 2 m včetně přístupu a příjezdu za účelem provozu, údržby, oprav a případné další rekonstrukce uvedené stavby ve prospěch oprávněného.
Právo odpovídající věcnému břemenu - služebnosti inženýrské sítě se zřizuje za jednorázovou neopakující se úplatu ve výši 10.000 Kč + platná sazba DPH.

Hlasování: Pro 7, proti 0, zdrž. 0

 

g) Rada města po projednání schvaluje uzavření smlouvy o zřízení věcného břemene – služebnosti na pozemku ve vlastnictví města Žďáru nad Sázavou mezi Společenstvím vlastníků jednotek Okružní 1897, 1898 se sídlem Okružní 1897/12, ZR 3 – jako oprávněným a městem Žďár nad Sázavou – jako povinným, a to na části p. č. 1351, zapsaného v katastru nemovitostí u Katastrálního úřadu pro Vysočinu se sídlem v Jihlavě, Katastrální pracoviště Žďár nad Sázavou na LV č. 1, obec Žďár nad Sázavou v k. ú. Město Žďár v šíři 2 m kolem uvedeného byt. domu – za účelem umístění nových železobetonových lodžií a zateplení bytového domu Okružní č.p. 1897 a 1898, č.or. 12 a 14, ZR 3 v rámci stavby „Stavební úpravy bytového domu Okružní 1897/12 – 1898/14, ZR 3“ včetně přístupu a příjezdu k uvedenému byt. domu na p. č. 1346 v k. ú. Město Žďár a případných dalších oprav, údržby, rekonstrukce a modernizace byt. domu ve prospěch oprávněného.
Právo odpovídající věcnému břemenu - služebnosti se zřizuje za jednorázovou neopakující se úplatu ve výši 10.000,-- Kč + platná sazba DPH.

Hlasování: Pro 7, proti 0, zdrž. 0

 

14. Usn. 1070/2017/ORUP

Regulační plán „Dostavba Veselské ulice a Farských humen“ – návrh na zrušení

Rada města po projednání doporučuje zastupitelstvu schválit:

  • Podnět ke zrušení regulačního plánu „Dostavba Veselské ulice a Farských humen“ a jeho změny č. 1 a uložit odboru rozvoje a ÚP projednat zrušení regulačního plánu podle § 71 odst. 3 zákona č. 183/2006 Sb., o územím plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů a v souladu s ustanovením § 171 až 174 zákona 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů.
  • Za určeného zastupitele Mgr. Zdeňka Navrátila. Pověřený zastupitel bude spolupracovat s pořizovatelem při projednání návrhu na zrušení regulačního plánu „Dostavba Veselské ulice a Farských humen“.

Hlasování: Pro 6, proti 0, zdrž. 0

 

15. Usn. 1069/2017/ORUP

Žádost o změnu PRVKUK Žďár nad Sázavou, Radonín

Rada města po projednání doporučuje zastupitelstvu města schválit návrh dílčí změny v Plánu rozvoje vodovodů a kanalizací Kraje Vysočina jak jej předložila VAS a.s., divize Žďár n. S., týkající se změny trasy splaškové kanalizace od místní části Radonín do kanalizace v areálu a.s. ŽĎAS a na ČOV ŽĎAS Žďár n. S.

Hlasování: Pro 6 proti 0, zdrž. 0

 

16. Usn. 1072/2017/Taj./OFKIA

Monitoring finančního řízení příspěvkových organizací (čtvrtletní zpráva)

Rada města po projednání bere na vědomí čtvrtletní monitorovací zprávu.

Rada města ukládá ředitelům příspěvkových organizací:

  1. Provést kontrolu již uveřejněných smluv v Registru smluv a odstranit chyby ve zveřejněných smlouvách.
  2. Nastavit průběžný proces monitoringu a kontroly kvality uveřejňovaných dokumentů v informačním systému Registru smluv zejména s ohledem na případné sankce neplatnosti, neúčinnosti či zrušení smluv s termínem od 1. 7.2017.

Hlasování: Pro 6, proti 0, zdrž. 0

 

17. Usn. 1056/2017/STAR

Výběrové řízení na obsazení funkce ředitele/ředitelky příspěvkové organizace SPORTIS

 1. Rada města po projednání schvaluje vyhlášení výběrového řízení na obsazení funkce ředitele/ředitelky příspěvkové organizace SPORTIS dle předloženého návrhu.
 2. Rada města jmenuje hodnotící komisi pro výběrové řízení v tomto složení:

Mgr. Zdeněk Navrátil, předseda komise
Ing. Josef Klement, zástupce předsedy komise
Mgr. Ludmila Řezníčková, člen komise
Petr Staněk, člen komise
Mgr. Blanka Lučková, člen komise
Ing. Jiří Matoušek, člen komise
Ing. Zdeněk Mašík, člen komise

Hlasování: Pro 5, proti 0, zdrž. 0

 

18. Usn. 1063/2017/STAR

Stanovení oddávajícího

Rada města po projednání schvaluje pověření člena zastupitelstva města Žďár nad Sázavou Bc. Ladislava Bárty oddávat při sňatečném obřadu dne 24.06.2017 ve 13.00 hodin.

Hlasování: Pro 6, proti 0, zdrž. 0

 

19. Usn. 1038/2017/ZŠ Pal.

Hospodaření a účetní závěrka PO Základní škola Žďár nad Sázavou, Palachova 2189/35, příspěvková organizace za rok 2016

      Rada města po projednání:

  • Schvaluje účetní závěrku PO Základní škola Žďár nad Sázavou, Palachova 2189/35, příspěvková organizace za rok 2016
  • Schvaluje rozdělení výsledku hospodaření PO Základní škola Žďár nad Sázavou, Palachova 2189/35, příspěvková organizace ve výši 210 099,86 Kč do rezervního fondu organizace 131 511,60 Kč, fondu odměn organizace 78 588,26 Kč.

Hlasování:

Pro 6:  MUDr. Romana Bělohlávková, MUDr. Radek Černý, Rostislav Dvořák, Ing. Josef Klement, Mgr. Zdeněk Navrátil, Ing. Radek Zlesák
Proti 0, zdrž. 0

 

20. Různé

Ústní zpráva

Schválení účasti delegace města na Dnech partnerství

Rada města schvaluje účast zastupitelů města Mgr. Zdeňka Navrátila, Ing. Josefa Klementa, Ing. Martina Mrkose, Mgr. Ondřeje Vykoukala, Anny Janů a  Ing. Dagmar Zvěřinové  za město Žďár nad Sázavou na Dnech partnerství v belgickém partnerském městě Flobecq ve dnech 24. 5. 2017 – 29. 5. 2017.

Hlasování: Pro 6, proti 0, zdrž. 0

 

 

Ověřovatel:

Ing. Radek Zlesák v. r.

 

 

Mgr. Zdeněk Navrátil, v. r.  Ing. Josef Klement, v. r.
starosta města místostarosta města