Zápis z 67. schůze rady města konané dne 22. 5. 2017

zveřejněno: 26. 5. 2017

Počet přítomných členů:

8

 

Omluvena:

Mgr. Ludmila Řezníčková

 

Ověřovatel zápisu:

PhDr. Zdeněk Kulhánek

 

Schválený pořad 67. schůze rady města:

 1. Návrh na sjednocení systému odpovědí komunikačních kanálů
 2. Schválení přijetí daru
 3. Souhlas přijetí darů
 4. Závěrečný účet města Žďár nad Sázavou za rok 2016, přezkoumání hospodaření města za rok 2016
 5. Schválení kupní smlouvy
 6. Žádost o výjimku z nařízení RM – parkování na náměstí
 7. Dodatek – DARUMA
 8. MHD – dodatek č. 12.
 9. Informace o rekonstrukci vzduchotechniky jídelny 3.ZŠ
 10. Vyhlášení výběrového řízení – rekonstrukce ulic Kavánova, Mánesova, VO Novoměstská
 11. Byty a prostory sloužící podnikání
 12. Majetkoprávní jednání
 13. Zapojení města do projektu „Domovník – preventista, účinný nástroj sociálního začleňování a podpory sociálně situační prevence v obci“
 14. Žádost o dotaci Family Point a Senior Point
 15. Doplnění pořadníku DPS
 16. Dar Satt a.s.
 17. Čarodějnická show – spotřeba dřeva
 18. Výběrové řízení na obsazení funkce ředitele/ředitelky PO Poliklinika Žďár n. S.
 19. Vyžádání informací od příspěvkové organizace Základní škola Žďár nad Sázavou se sídlem Švermova 4, 591 01 Žďár nad Sázavou
 20. Různé
  Pověření k podepisování dokumentů za město Žďár nad Sázavou

 

 

PŘEHLED USNESENÍ

1. Usn. 1074/2017/OPM

Návrh na sjednocení systému odpovědí komunikačních kanálů

Rada města po projednání ukládá panu tajemníkovi Ing. Janu Havlíkovi, MPA a komunitní koordinátorce, aby  prověřili a případně navrhli společný systém odpovědí u komunikačních kanálů Dotazy a náměty a Lepší místo  a předložili jej radě města k projednání do 26.06.2017.

Hlasování: Pro 6, proti 1, zdrž. 0

 

2. Usn. 1082/2017/POMŠ

Souhlas s přijetím darů a následné rozpočtové opatření

Rada města po projednání schvaluje přijetí finančních darů podle darovacích smluv uvedených v příloze a úpravu rozpočtu v souvislosti s přijetím darů.

Hlasování: Pro 7, proti 0, zdrž. 0

 

3. Usn. 1086/2017/Pol.

Souhlas s přijetí darů

Rada města po projednání schvaluje:

  • Přijetí věcného daru od společnosti Aries, a.s. dle přílohy
  • Přijetí věcného daru od společnosti Ortgroup  Medical s. r. o. dle přílohy
  • Přijetí věcného daru od paní M. dle přílohy

Hlasování: Pro 8, proti 0, zdrž. 0

 

4. Usn. 1075/2017/OF

Závěrečný účet města Žďár nad Sázavou za rok 2016
Přezkoumání hospodaření města za rok 2016

Rada města po projednání doporučuje zastupitelstvu města ke schválení

  • Závěrečný účet města za rok 2016 bez výhrad
  • Zprávu o výsledku přezkoumání hospodaření za rok 2016 bez výhrad

Hlasování: Pro 7, proti 0, zdrž. 0

 

5. Usn. 1076/2017/MP

Schválení kupní smlouvy

Rada města schvaluje Kupní smlouvu, která bude uzavřena mezi Satt a.s. jako prodávajícím a městem Žďár nad Sázavou jako kupujícím v předloženém znění.

Hlasování: Pro 7, proti 0, zdrž. 0

 

6. Usn. 1079/2017/OKS

Žádost o výjimku z nařízení RM – parkování na náměstí

Rada města po projednání neschvaluje výjimku z nařízení města č. 1/2009, kterým se vymezují oblasti obce, ve kterých lze místní komunikace nebo jejich určené úseky užít ke stání vozidla jen za sjednanou cenu, a to na základě žádosti Krajského ředitelství Policie Kraje Vysočina, Územní odbor Žďár nad Sázavou ze dne 27.4.2017, č.j.: KPPJ-45757-1/ČJ-2017-1614UO.

Hlasování: Pro 8, proti 0, zdrž. 0

 

7. Usn. 1077/2017/OKS

DARUMA spol. s r.o. – Smlouva o obchodní spolupráci dodatek č. 2

Rada města po projednání schvaluje uzavření dodatku č. 2 ke Smlouvě o obchodní spolupráci uzavřené dne 14.04.2000 ve znění dodatku č. 1 ze dne 8.10.2008 mezi městem Žďár nad Sázavou a společností DARUMA spol. s r. o., IČ 16736842, a to ve znění dle přílohy a na období 8 let.

Hlasování: Pro 8, proti 0, zdrž. 0

 

8. Usn. 1078/2017/OKS

MHD – dodatek č. 12

Rada města po projednání schvaluje uzavření dodatku č. 12 ke Smlouvě o zajištění provozu městské autobusové dopravy ve Žďáře nad Sázavou a příspěvku na tyto služby, uzavřené dne 01.12.2009 na období od 01.01.2010 do 31.12.2019 ve znění jejich dodatků mezi městem Žďár nad Sázavou jako odběratelem a ZDAR a.s., Žďár nad Sázavou, IČ:46965815 jako dodavatelem ve znění dle upravené přílohy.

Hlasování: Pro 6, proti 0, zdrž. 0

 

9. Usn. 1085/2017/TSBM

Informace o rekonstrukci vzduchotechniky jídelny 3.ZŠ

Rada města se seznámila s problematikou rekonstrukce vzduchotechniky na 3.ZŠ a ukládá řediteli příspěvkové organizace odvod z investičního fondu ve výši 237 tis. Kč do rozpočtu města.

Hlasování: Pro 7, proti 0, zdrž. 0

 

10. Usn. 1083/2017/ORUP

Vyhlášení výběrového řízení na dodavatele stavby „Rekonstrukce ulic Kavánova, Mánesova, VO Novoměstská“, Žďár nad Sázavou

Rada města po projednání schvaluje vyhlášení výběrového řízení na dodavatele stavby – Rekonstrukce ulic Kavánova, Mánesova, VO Novoměstská“, Žďár nad Sázavou včetně členů, náhradníků komise pro otevírání, posouzení, hodnocení nabídek, textové části ZD, OP.

Hlasování: Pro 7, proti 0, zdrž. 0

 

 

11. Usn. 1081/2017/OP

Byty a prostory sloužící podnikání

a) Rada města schvaluje Dohodu o splátkách, uzavřenou mezi městem Žďár nad Sázavou a panem M. M., v předloženém znění.

Hlasování: Pro 8, proti 0, zdrž. 0

 

b) Rada města schvaluje vyhlášení záměru na pronájem bytu č. 18, umístěného v bytovém domě č.p. 1871 na ulici Revoluční č.or. 30, Žďár nad Sázavou, část Žďár nad Sázavou 3, který je součástí pozemku p.č. 1256 v k.ú. Město Žďár, dle předloženého návrhu.

Hlasování: Pro 8, proti 0, zdrž. 0

 

c) Rada města schvaluje vyhlášení záměru na pronájem bytu č. 28, umístěného v bytovém domě č.p. 1936 na ulici Brodská č.or. 35, Žďár nad Sázavou, část Žďár nad Sázavou 3, který je součástí pozemku p.č. 1276 v k.ú. Město Žďár, dle předloženého návrhu.

Hlasování: Pro 8, proti 0, zdrž. 0

 

d) Rada města schvaluje vyhlášení záměru na pronájem bytu č. 17, umístěného v bytovém domě č.p. 1825 na ulici Brodská č.or. 11, Žďár nad Sázavou, část Žďár nad Sázavou 3, který je součástí pozemku p.č. 1244 v k.ú. Město Žďár, dle předloženého návrhu.

Hlasování: Pro 8, proti 0, zdrž. 0

 

e) Rada města schvaluje podnájem  bytu č. 42, umístěného v bytovém domě č.p. 2240 na ulici Kovářova č.or. 2, Žďár nad Sázavou, část Žďár nad Sázavou 1, který je součástí pozemku p.č. 2119 k.ú. Město Žďár dle předloženého návrhu.

Hlasování: Pro 8, proti 0, zdrž. 0

 

f) Rada města rozhodla podat žalobu na vyklizení bytu č.  35, umístěného v bytovém domě č.p. 1905 na ulici Brodská č.or. 33, Žďár nad Sázavou, část Žďár nad Sázavou 3, který je součástí pozemku p.č. 1277, v k.ú. Město Žďár, a ukládá starostovi města zajistit zpracování příslušné žaloby.

Hlasování: Pro 8, proti 0, zdrž. 0

 

g) Rada města schvaluje změnu smlouvy o nájmu bytu č.  18, umístěného v bytovém domě č.p. 1932 na ulici Brodská č.or. 43, Žďár nad Sázavou, část Žďár nad Sázavou 3, který je součástí pozemku p.č. 1275, v k.ú. Město Žďár, s tím, že od 1.7.2017 bude smlouva o nájmu bytu uzavřena na dobu neurčitou.

Hlasování: Pro 8, proti 0, zdrž. 0

 

h) Rada města vyhlašuje záměr na pronájem části prostor sloužících podnikání, které se nachází v objektu č.p. 165, na ulici Dolní č.or. 1, ve Žďáře nad Sázavou, část Žďár nad Sázavou 1, který je součástí pozemku parc. č. 3348, zastavěná plocha a nádvoří, v katastrální území Město Žďár. Jedná se o kanceláře ve II. nadzemním podlaží včetně sociálního zařízení o celkové výměře 480 m2 s tím, že celková výměra podlahových ploch nabízeného pronájmu činí 480 m2 (z toho 448 m2 kancelářských prostor a 32 m2 sociálních zařízení). Minimální výše nájemného je 1.000 Kč/m2/rok u kanceláří a 600 Kč/m2/rok u skladovacích ploch. Záměr bude vyhlášen po dobu 15 dnů.

Hlasování: Pro 8, proti 0, zdrž. 0

 

12. Usn. 1080/2017/OP

Majetkoprávní jednání

a) Rada města po projednání doporučuje zastupitelstvu města schválit odprodej pozemků ve vlastnictví města Žďáru nad Sázavou, a to částí p. č. 9512/2 – orná půda, p. č. 9523/1 – orná půda a p. č. 9525/1 – orná půda v celkové výměře cca 3 000 m2 (dle mapového podkladu) v k. ú. Město Žďár v lokalitě PZ Jamská, ZR 1, zapsaných v katastru nemovitostí u Katastrálního úřadu pro Vysočinu se sídlem v Jihlavě, Katastrální pracoviště Žďár nad Sázavou na LV č. 1, obec Žďár nad Sázavou, do vlastnictví společnosti KOVO KOUKOLA Invest, s.r.o. se sídlem Mezírka 775/1, 602 00 Brno – za účelem realizace podnikatelského záměru - výstavba částečně vícepatrové budovy pro vývojové administrativní pracovníky a částečně jednopatrová hala pro vývoj, výrobu a testování vyvíjených CNC strojů, automatizačních zařízení, speciálních obráběcích nástrojů a softwarů – za předpokladu splnění stanovených podmínek realizace podnikatelského záměru s tím, že přesná výměra prodávaných pozemků bude určena po zaměření oddělovacím GP.

- Kupní smlouva bude uzavřena po vydání pravomocného povolení na předmětnou stavbu.
- Kupující provede výstavbu tak, že pravomocné povolení na předmětnou stavbu bude vydáno nejpozději do 12 měsíců od schválení odprodeje pozemku v zastupitelstvu města a termín dokončení stavby do 24 měsíců od vydání pravomocného povolení na předmětnou stavbu.

- za kupní cenu ve výši 850 Kč/m2 + platná sazba DPH

Hlasování: Pro 8, proti 0, zdrž. 0

 

b) Rada města po projednání schvaluje vyhlášení záměru na odprodej pozemků ve vlastnictví města Žďáru nad Sázavou, a to p. č. 8602/5 – ostatní pl., jiná plocha   ve výměře 158 m2, p. č. 8602/7 – ostatní pl., jiná plocha ve výměře 11 315 m2, p. č. 8602/8   – lesní pozemek ve výměře 2 001 m2, p. č. 8602/9 – ostatní pl., jiná plocha ve výměře 1 998 m2, p. č. 8642/2 – orná půda ve výměře 156 m2, p. č. 9063/6 – orná půda ve výměře 34 m2, p. č. 9063/7 – orná půda ve výměře 10 m2, p. č. 9063/8 – orná půda ve výměře 88 m2, p. č. 9063/9 – orná půda ve výměře 12 m2, p. č. 9063/10 – orná půda ve výměře 15 m2 (v celkové výměře 15 787 m2) – vše v k. ú. Město Žďár, zapsaných v katastru nemovitostí u Katastrálního úřadu pro Vysočinu se sídlem v Jihlavě, Katastrální pracoviště Žďár nad Sázavou na LV č. 1, obec Žďár nad Sázavou – za účelem majetkoprávního vypořádání po dokončení stavby investora ŘSD ČR na Pankráci 546/56, 140 00 Praha 4 – Nusle, a to silnice I/19 Žďár nad Sázavou – Mělkovice s tím, že záměr bude zveřejněn na úřední desce města po dobu 15 dní.

Hlasování: Pro 8, proti 0, zdrž. 0

 

c) Rada města po projednání schvaluje pronájem pozemku ve vlastnictví města Žďáru nad Sázavou firmě Antonín Fiala, 584 45 Ostrov nad Oslavou 52, IČ 18535038, DIČ CZ6808111376, a to části p. č. 49 – ostatní pl., jiná plocha ve výměře  500 m2 v k. ú. Město Žďár (dle mapového podkladu) v lokalitě ul. Nábřežní, ZR 1, zapsaného v katastru nemovitostí u Katastrálního úřadu pro Vysočinu se sídlem v Jihlavě, Katastrální pracoviště Žďár nad Sázavou na LV č. 1, obec Žďár nad Sázavou – za účelem vybudování restauračního zařízení s venkovní zahrádkou a s občerstvením, parkovištěm, dále zahrádkou s dětským hřištěm, pódiem pro kulturní akce a stavokolem pro cyklisty, venkovní čítárnou (spolupráce s městem a městskou knihovnou, pořádání společenských akcí) společně s využitím pozemku p. č. 44 ve vlastnictví žadatelů  – za předpokladu dodržení následujících podmínek:

- Konkrétní stavby na pozemcích města tj. zpevněné povrchy, zeď, parkovací stání … budou řešeny vypořádáním po ukončení nájmu
- Stavební práce a dodávky budou provedeny podle dokumentace, kterou je povinen nájemce projednat s městem a po jejím odsouhlasení městem podle ní stavby realizovat
- Úpravy musí kromě jiného zabezpečit odvod vody z ploch tak, aby neporušovala okolní objekty
- Vyřešit umístění nádob na separovaný a směsný komunální odpad nejméně v rozsahu, v jakém jsou v současnosti v lokalitě umístěny
- Řešit samostatně parkovací místa
- Stavební objekty řešit tak, aby se venkovní zastřešení nedotýkalo budovy knihovny
- Prostor v pásu kolem knihovny (stolky se sezením) bude v době provozu knihovny vyhrazen pro její návštěvníky, v době, kdy bude knihovna uzavřena, budou stoly sloužit návštěvníkům restaurace
- Parkování v prostorách rampy bude upraveno dopravním značením tak, aby byl umožněn odpovídající přístup při dovozu a odvozu knih
- Nájem bude uzavřen na dobu neurčitou s roční výpovědní lhůtou s tím, že po dobu 15 let bude možné pronajímatelem nájem vypovědět pouze z důvodu porušení na straně nájemce
Nájemné ve výši 80 Kč/m2 ročně.

Hlasování: Pro 8, proti 0, zdrž. 0

 

d) 1. Rada města po projednání schvaluje pronájem pozemku ve vlastnictví města Žďáru nad Sázavou, zapsaného v katastru nemovitostí u Katastrálního úřadu pro Vysočinu se sídlem v Jihlavě, Katastrální pracoviště Žďár nad Sázavou na LV č. 1, obec Žďár nad Sázavou, k. ú. Město Žďár, a to p. č. 4669/1 – ostatní pl., jiná plocha – části ve výměře 127 m2 (dle mapového podkladu) manželům O. a L. Z. ZR 7 – za účelem využití na zahrádku u RD č.p. 1654 v ul. Pelikánova, ZR 7 - rozšíření pozemků u bývalých výměníkových stanic v lokalitě Žďáru nad Sázavou 7 s možností oplocení dotčeného pozemku snadno odstranitelným plotem bez betonování.
Nájemní smlouva bude uzavřena na dobu neurčitou s tříměsíční výpovědní lhůtou. Nájemné ve výši 20,-- Kč/m2 ročně.

Hlasování: Pro 8, proti 0, zdrž. 0

2. Rada města po projednání neschvaluje pronájem pozemku ve vlastnictví města Žďáru nad Sázavou, zapsaného v katastru nemovitostí u Katastrálního úřadu pro Vysočinu se sídlem v Jihlavě, Katastrální pracoviště Žďár nad Sázavou na LV č. 1, obec Žďár nad Sázavou, k. ú. Město Žďár, a to p. č. 4669/1 – ostatní pl., jiná plocha – části ve výměře  75 m2 (dle mapového podkladu) p. M. B., Moravské Křižánky – za účelem využití na zahrádku u RD č.p. 1657 v ul. Makovského, ZR 7 - rozšíření pozemků u bývalých výměníkových stanic v lokalitě Žďáru nad Sázavou 7  s možností oplocení dotčeného pozemku snadno odstranitelným plotem bez betonování.

Hlasování: Pro 7, proti 0, zdrž. 1

3. Rada města po projednání schvaluje pronájem pozemku ve vlastnictví města Žďáru nad Sázavou, zapsaného v katastru nemovitostí u Katastrálního úřadu pro Vysočinu se sídlem v Jihlavě, Katastrální pracoviště Žďár nad Sázavou na LV č. 1, obec Žďár nad Sázavou, k. ú. Město Žďár, a to p. č. 4669/1 – ostatní pl., jiná plocha - části ve výměře 121 m2 (dle mapového podkladu) p. O. P. Řečice, - za účelem využití na zahrádku - rozšíření užívání pozemku u bývalé výměníkové stanice pro umožnění vstupu k nemovitosti RD č.p. 1660 na p. č. 4577 v ul. Špálova, ZR 7 s možností oplocení dotčeného pozemku snadno odstranitelným plotem bez betonování.
Nájemní smlouva bude uzavřena na dobu neurčitou s tříměsíční výpovědní lhůtou. Nájemné ve výši 20,-- Kč/m2 ročně.

Hlasování: Pro 7, proti 0, zdrž. 1

 

e) Rada města po projednání schvaluje pronájem pozemku ve vlastnictví města Žďáru nad Sázavou p. M. S. ZR 2, a to p. č. 6473 – zastavěná plocha ve výměře 18 m2 v k. ú. Město Žďár, zapsaného v katastru nemovitostí u Katastrálního úřadu pro Vysočinu se sídlem v Jihlavě, Katastrální pracoviště Žďár nad Sázavou na LV č. 1, obec Žďár nad Sázavou, v lokalitě „U ZDARU“ ul. Jihlavská, ZR 1 – pod řadovou PREFA garáží – za účelem majetkoprávního vypořádání vztahů k pozemku jiného vlastníka (stavba na cizím pozemku) v souvislosti se změnou vlastníka předmětné garáže.
Nájemní smlouva bude uzavřena na dobu neurčitou s tříměsíční výpovědní lhůtou. Nájemné ve výši 30,-- Kč/m2 ročně.

Hlasování: Pro 8, proti 0, zdrž. 0

 

f) Rada města po projednání schvaluje pronájem pozemku ve vlastnictví města Žďáru nad Sázavou p. P. V. ZR 6, a to p.č. 6542 – zastavěná plocha ve výměře 19 m2 v k. ú. Město Žďár, zapsaného v katastru nemovitostí u Katastrálního úřadu pro Vysočinu se sídlem v Jihlavě, Katastrální pracoviště Žďár nad Sázavou na LV č. 1, obec Žďár nad Sázavou, v lokalitě „U ZDARU“ ul. Jihlavská, ZR 1 – pod řadovou PREFA garáží – za účelem majetkoprávního vypořádání vztahů k pozemku jiného vlastníka (stavba na cizím pozemku) v souvislosti se změnou vlastníka předmětné garáže.
Nájemní smlouva bude uzavřena na dobu neurčitou s tříměsíční výpovědní lhůtou. Nájemné ve výši 30,-- Kč/m2 ročně.

Hlasování: Pro 8, proti 0, zdrž. 0

 

g) Rada města po projednání schvaluje pronájem pozemku ve vlastnictví města Žďáru nad Sázavou Ing. A. D. Havlíčkův Brod, a to části p. č. 2478/1 – zahrada ve výměře 38 m2(dle mapového podkladu), zapsaného v katastru nemovitostí u Katastrálního úřadu pro Vysočinu se sídlem v Jihlavě, Katastrální pracoviště Žďár nad Sázavou na LV č. 1, obec Žďár nad Sázavou, k. ú. Město Žďár - za účelem užívání zahrádky u bytového domu čp. 1035 na p.č. 2475 v k. ú. Město Žďár v ul. Vnitřní 9, ZR 5.
Nájemní smlouva bude uzavřena na dobu neurčitou s tříměsíční výpovědní lhůtou. Nájemné ve výši 20,-- Kč/m2 ročně.

Hlasování: Pro 8, proti 0, zdrž. 0

 

h) Rada města po projednání schvaluje vyhlášení záměru na pronájem pozemku ve vlastnictví města Žďáru nad Sázavou, a to p. č. 1147/1 – ost.pl., jiná plocha v k. ú. Zámek Žďár, zapsaného v katastru nemovitostí u Katastrálního úřadu pro Vysočinu se sídlem v Jihlavě, Katastrální pracoviště Žďár nad Sázavou na LV č. 1, obec Žďár nad Sázavou, a to části ve výměře cca 30 m2(dle mapového podkladu) – za účelem užívání zahrádky u bytového domu čp. 236 na p. č. 1153 v ul. Lesní 33 ZR 2.

Hlasování: Pro 8, proti 0, zdrž. 0

 

i) Rada města po projednání schvaluje uzavření smlouvy o zřízení věcného břemene – služebnosti umístění horkovodu, mezi městem Žďár nad Sázavou – jako povinným a společností SATT a. s. se sídlem Okružní 1889/11, ZR 3 – jako oprávněným - na pozemcích ve vlastnictví města Žďáru nad Sázavou, a to na částech p.č. 3286, 3278, 3279, 3280, 3382/1, 3310, 3304, 3319/1, 3327, 3357, 3356, 3358, 3364, 3366, 3371 a 3372, zapsaných v katastru nemovitostí u Katastrálního úřadu pro Vysočinu se sídlem v Jihlavě, Katastrální pracoviště Žďár nad Sázavou na LV č. 1, obec Žďár nad Sázavou v k. ú. Město Žďár - za účelem umístění horkovodní rozvodu v ul. Studentská, ZR 4 v celkové délce 335,5 m v rámci akce: „Žďár nad Sázavou ul. Studentská – rekonstrukce horkovodu“ včetně přístupu a příjezdu za účelem jeho provozování, údržby, oprav a případné další rekonstrukce ve prospěch oprávněného.
Právo odpovídající věcnému břemenu – služebnosti umístění horkovodní přípojky se zřizuje za jednorázovou neopakující se úplatu ve výši 10.000 Kč + platná sazba DPH.

Hlasování: Pro 8, proti 0, zdrž. 0

 

j) Rada města po projednání schvaluje doplnění usnesení RM ze dne 16.1.2017 ve věci uzavření smlouvy o zřízení věcného břemene – služebnosti umístění nového horkovodu, mezi městem Žďár nad Sázavou – jako povinným a společností SATT a. s. se sídlem Okružní 1889/11, ZR 3 – jako oprávněným - na pozemcích ve vlastnictví města Žďáru nad Sázavou, a to na částech p. č. 1968/1, 1986, 7974, 7975, 7973/3, 7971/2, 7971/3, 7967, 10162/1, 10149/1, 8003, 8007/1, 8008/10, 8009/1 a 8910/10 v k. ú. Město Žďár a na částech p. č. 774/3, 774/47 a 755/10 v k. ú. Zámek Žďár, zapsaných v katastru nemovitostí u Katastrálního úřadu pro Vysočinu se sídlem v Jihlavě, Katastrální pracoviště Žďár nad Sázavou na LV č. 1, obec Žďár nad Sázavou v lokalitě sídliště Klafar, ZR 3 - za účelem umístění nového horkovodu v rámci akce „Žďár nad Sázavou - Klafar - ul. Okružní, Uhlířská, Vápenická, U Křížku, Sázavská - novostavba horkovodu“ - včetně přístupu a příjezdu za účelem jejího provozování, údržby, oprav a případné další rekonstrukce ve prospěch oprávněného.
Právo odpovídající věcnému břemenu – služebnosti umístění a provozování novostavby horkovodu se zřizuje za jednorázovou neopakující se úplatu ve výši 50.000 Kč + platná sazba DPH.
Doplnění se schvaluje tak, že shora uvedené věcné břemeno služebnosti umístění horkovodu se rozšiřuje i na část pozemku ve vlastnictví města Žďáru nad Sázavou p. č. 773/7 v k. ú. Zámek Žďár.

Hlasování: Pro 8, proti 0, zdrž. 0

 

13. Usn. 1084/2017/OS

Zapojení města do projektu „Domovník – preventista, účinný nástroj sociálního začleňování a podpory sociálně situační prevence v obci“

Rada města po projednání schvaluje zapojení města do projektu Ministerstva vnitra „Domovník – preventista, účinný nástroj sociálního začleňování a podpory sociálně situační prevence v obci:.

Hlasování: Pro 7, proti 0, zdrž. 0

 

14. Usn. 1087/2017/OS

Žádost o dotaci na Family Point a Senior Point

Rada města po projednání schvaluje podání žádosti o poskytnutí dotace na provoz Family Pointu a Senior Pointu na Kraj Vysočina a zmocňuje místostarostu Ing. Josefa Klementa jejím podpisem.

Hlasování: Pro 8, proti 0, zdrž. 0

 

15. Usn. 1089//2017/OS

Doplnění pořadníku DPS

 1. Rada města po projednání schvaluje doplnění pořadníku DPS dle předloženého návrhu.
 2. Rada města schvaluje uzavření smlouvy o nájmu bytu č. 5 umístěného v bytovém domě č.p.204 na ul. Libušínská, č. or. 13 Žďár nad Sázavou, část Žďár nad Sázavou 1, který je součástí pozemku č. p. 2115 v k.ú. Město Žďár. Smlouva o nájmu bytu bude uzavřena s panem J. P. Žďár nad Sázavou 7.

Smlouva bude uzavřena na dobu neurčitou s účinností od 24.5.2017. Výše nájemného je 49,46 Kč/m2.

Hlasování: Pro 8, proti 0, zdrž. 0

 

16. Usn. 1091/2017/ŠKS

Čarodějnická show – spotřeba dřeva

Rada města po projednání schvaluje spotřebu dřeva z městských lesů v objemu do 21 m3 na kulturní akci pro veřejnost – Čarodějnická show, která se konala ve Žďáře nad Sázavou ve víceúčelovém areálu na Libušíně dne 30.4.2017.

Hlasování: Pro 7, proti 0, zdrž. 0

 

17. Usn. 1090/2017/ŠKS

Darovací smlouva SATT a.s.

Rada města po projednání schvaluje uzavření darovací smlouvy mezi městem Žďár nad Sázavou a SATT a.s. v předloženém znění. Rada města pověřuje starostu města podpisem této smlouvy.

Hlasování: Pro 7, proti 0, zdrž. 0 

 

18. Usn. 1088/2017/Star.

Výběrové řízení na obsazení funkce ředitele/ředitelky PO Poliklinika Žďár nad Sázavou

Rada města po projednání bere na vědomí doporučené pořadí uchazečů o funkci ředitele/ředitelky příspěvkové organizace Poliklinika Žďár nad Sázavou.

Rada města na základě provedeného výběrového řízení jmenuje ředitelkou příspěvkové organizace Poliklinika Žďár nad Sázavou paní Ing. Ilonu Komínkovou na dobu 6 let.

Hlasování: Pro 8, proti 0, zdrž. 0

 

19. Usn. 1092/2017/MST

Vyžádání  informací od příspěvkové organizace Základní škola Žďár nad Sázavou se sídlem Švermova 4, 591 01 Žďár nad Sázavou

Rada města ukládá řediteli příspěvkové organizace Základní škola Žďár nad Sázavou se sídlem Švermova 4, 591 01 Žďár nad Sázavou, aby na nejbližší zasedání rady města, které se bude konat dne 12.06.2017 sdělil radě města veškeré skutečnosti, týkající se pracovně právního sporu, vedeného mezi příspěvkovou organizací a Ing. H. H.

Hlasování: Pro 8, proti 0, zdrž. 0

 

20. Různé

Ústní zpráva/RM

Pověření k podepisování dokumentů za město Žďár nad Sázavou

Rada města pověřuje radního Ing. Radka Zlesáka podepisováním dokumentů za město ve správním řízení po dobu nepřítomnosti starosty města a místostarosty města ve dnech 25.05.2017 a 26.05. 2017.

Hlasování: Pro 7, proti 0, zdrž. 0

 

 

Ověřovatel:

PhDr.  Zdeněk Kulhánek v. r. 

 

 

Mgr. Zdeněk Navrátil, v. r.  Ing. Josef Klement, v. r.
starosta města místostarosta města