Zápis z 69. schůze rady města konané dne 26. 6. 2017

zveřejněno: 30. 6. 2017

Počet přítomných členů:

9

 

Ověřovatel zápisu:

MUDr. Radek Černý

 

Schválený pořad schůze rady města:

 1. Předání osvědčení novému členu zastupitelstva města
 2. Problematika vytápění budovy Dolní č. 1
 3. Projekt strategického řízení PO Knihovna M. J. Sychry Žďár n. S.
 4. OZV o místním poplatku za komunální odpad
 5. Koncertní klavír pro ZUŠ Františka Drdly
 6. Zeleň – sečení trávy
 7. Pravidla zřizovatele příspěvkových organizací
 8. Vyhlášení VŘ – oblast krajinářské architektury
 9. Směrnice o koordinaci činnosti městského architekta
 10. Vyhlášení programu Obnova kulturních památek
 11. Klafar III, C2 – archeologický průzkum
 12. Byty a prostory sloužící podnikání
 13. Majetkoprávní jednání
 14. Přijetí daru pro město Žďár n. S.
 15. Problematika TIC
 16. Návrh na udělení čestného občanství města
 17. Projekt naše nemocnice – finanční dar
 18. Pověření opatrovníkem
 19. Změna organizačního řádu MěÚ
 20. Posouzení komunikačních kanálů Lepší místo a dotazovna
 21. Vyhodnocení dotačního programu RM
 22. Výběrové řízení – PO Sportis
 23. Souhlas s umístěním sídla Mikroregionu Žďársko, dobrovolný svazek obcí
 24. Různé

 

PŘEHLED USNESENÍ

1. Usn.1137/2017/Star.

Předání osvědčení novému členu Zastupitelstva města Žďár nad Sázavou

Rada města předala osvědčení o nastoupení do funkce člena Zastupitelstva města Źďár nad Sázavou p. Mgr. Tomáši Augustýnovi.

Hlasování: Pro 6, proti 0, zdrž. 0

 

2. Usn.1140/2017/TSBM

Problematika vytápění budovy Dolní 1

Rada města ukládá TSBM ve spolupráci s SATT a.s. zajištění připojení budovy Dolní 1 na CZT s tím, že financování akce zajistí SATT a.s.

Hlasování: Pro 7, proti 0, zdrž. 0

 

3.Usn.1127/2017/KMJS

Projekt strategického řízení PO Knihovna M. J. Sychry, Žďár nad Sázavou 2017-2022

Rada města po projednání bere na vědomí Projekt strategického řízení PO Knihovna M. J. Sychry, Žďár nad Sázavou 2017-2022.

Hlasování: Pro 6, proti 0, zdrž. 0

 

4. Usn.1126/2017/KS

Obecně závazná vyhláška o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů

Rada města po projednání doporučuje zastupitelstvu města ke schválení Obecně závaznou vyhlášku č.3/2017 o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů dle návrhu v příloze, doplněné sloučenými variantami 1 a 2.

Hlasování: Pro 2, proti 1, zdrž. 5 - NESCHVÁLENO

 

Rada města po projednání doporučuje zastupitelstvu města ke schválení Obecně závaznou vyhlášku č.3/2017 o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů dle návrhu v příloze, doplněný variantou 2.

Hlasování: Pro 5, proti 0, zdrž. 3

 

5. Usn.1128/2017/ZUŠ

Koncertní klavír pro ZUŠ F. Drdly

Rada města po projednání doporučuje zastupitelstvu města schválit v návrhu rozpočtu 2018 finanční příspěvek PO ZUŠ ve výši 1 400 000 Kč na pořízení koncertního křídla.

Hlasování: Pro 9, proti 0, zdrž. 0

 

6. Usn.1121/2017/KS

Zeleň – sečení trávy

Rada města po projednání:

 1. Rozhodla odstoupit od smlouvy uzavřené dne 31.08.2016 mezi městem a spol. GFP Service s.r.o., Rybná 716/24, 110 00  Praha 1, IČ: 03786978 z důvodu opakovaného písemného upozornění zhotoviteli na hrubé neplnění povinností vyplývajících ze smlouvy
 2. Pověřuje starostu města, aby na základě provedeného průzkumu trhu zadal přímo veřejnou zakázku (zakázky) malého rozsahu na překlenutí nejbližšího období sekání trávy ve městě, a to včetně uzavření příslušné smlouvy (smluv) o dílo, které je podmíněno nabytím účinnosti odstoupení od stávající smlouvy dle odstavce výše.
 3. Schvaluje zaslání odpovědi na dopis pana J. S. Žďár nad Sázavou čj. 33715/2017 obdržený dne 12.6.2017 ve znění dle přílohy.

Hlasování: Pro 3, proti 2,. zdrž. 4 - NESCHVÁLENO

 

Rada města po projednání:

 1. Vzala na vědomí informace o aktuálním stavu v sečení trávy ve městě Žďár nad Sázavou. Rada města ukládá odboru komunálních služeb uplatňovat sankční ustanovení vyplývající ze smlouvy s firmou GFP service s.r.o. IČ 03786978 ve městě.
 2. Schvaluje zaslání odpovědi na dopis pana J. S.  Žďár nad Sázavou č.j. 33715/207 obdržený dne 12.6.2017 ve znění dle přílohy.

Hlasování: Pro 8, proti 0, zdrž. 1

 

7. Usn.1124/2017/OF

Pravidla zřizovatele PO

Rada města po projednání schvaluje Pravidla zřizovatele ve vztahu k PO města s účinností od 01.07.2017.

Hlasování: Pro 9, proti 0, zdrž. 0

 

8. Usn.1142/2017/ORUP

Vyhlášení výběrového řízení na konzultační a poradenskou činnost v oblasti krajinářské architektury

Rada města po projednání schvaluje vyhlášení výběrového řízení na konzultační a poradenskou činnost v oblasti krajinářské  architektury.

Hlasování: Pro 5, proti 1, zdrž. 3

 

9. Usn.1130/2017/ORUP

Směrnice o koordinaci činnosti městského architekta

Rada města po projednání schvaluje Směrnici o koordinaci činnosti městského architekta.

Hlasování: Pro 7, proti 0, zdrž. 0

 

10. Usn.1123/2017/ORUP

Vyhlášení programu „Obnova kulturních památek a obnova architektonicky cenných staveb“

Rada města po projednání schvaluje a doporučuje zastupitelstvu města ke schválení vyhlášení programu „Obnova kulturních památek a obnova architektonicky cenných staveb“ v předloženém znění.

Hlasování: Pro 8, proti 0, zdrž. 1

 

11. Usn.1122/2017/ORUP

Klafar III, C2 – dohoda o provedení archeologického průzkumu

Rada města po projednání schvaluje uzavření dohody mezi městem a archeologickou společností Pueblo, Praha – Chodov o podmínkách provedení záchranného archeologického výzkumu u stavby „Obytný soubor Klafar III – část C2“ (ulice K Milířům a Drátenická).

Hlasování: Pro 9, proti 0, zdrž. 0

 

12. Usn.1132/2017/OP

Byty a prostory sloužící podnikání

a) Rada města schvaluje vyhlášení záměru na pronájem bytu č. 7, umístěného v bytovém domě č.p. 2228 na ulici Brněnská, č.or. 10, Žďár nad Sázavou, část Žďár nad Sázavou 1, který je součástí pozemku p.č. 5755/2 v k.ú. Město Žďár nad Sázavou, dle předloženého návrhu.

Hlasování: Pro 9, proti 0, zdrž. 0

 

b) Rada města schvaluje vyhlášení záměru na pronájem bytu č. 15 umístěného v bytovém domě č.p. 1905 na ulici Brodské, č.or. 33, Žďár nad Sázavou, část Žďár nad Sázavou 3, který je součástí pozemku p.č. 1277 v k.ú. Město Žďár nad Sázavou, dle předloženého návrhu.

Hlasování: Pro 9, proti 0, zdrž. 0

 

c) Rada města schvaluje změnu Pravidel pro pronájem bytů ve vlastnictví města Žďáru nad Sázavou, článek 9 - Dlužné nájemné, dle předloženého návrhu.

Hlasování: Pro 9, proti 0, zdrž. 0

 

d) Rada města schvaluje změnu smlouvy o nájmu bytu č.  19, umístěného v bytovém domě č.p. 1936 na ulici Brodská č.or. 35, Žďár nad Sázavou, část Žďár nad Sázavou 3, který je součástí pozemku p.č. 1276, v k.ú. Město Žďár, s tím, že smlouva o nájmu bytu bude uzavřena na dobu určitou do 30.6.2018.

Hlasování: Pro 9, proti 0, zdrž. 0

 

e) Rada města schvaluje uzavření smlouvy o nájmu bytu č. 17, umístěném v bytovém domě č.p. 1825 na ul. Brodské, č.or. 11, Žďár nad Sázavou, část Žďár nad Sázavou 3, který je součástí pozemku č.p. 1244 v k.ú Město Žďár. Smlouva o nájmu bytu bude uzavřena s p. M. M. dle předloženého návrhu. Smlouva bude uzavřena na dobu určitou 2 měsíce s tím, že v případě, že ze strany nájemkyně budou plněny povinnosti ze smlouvy o nájmu bytu vyplývající, bude nájemní poměr prodlužován za stejných podmínek. V případě, že povinnosti ze smlouvy o nájmu bytu ze strany nájemkyně plněny nebudou, nebude nájemní poměr prodloužen a je třeba učinit kroky směřující k vyklizení bytu.

Hlasování: Pro 9, proti 0, zdrž. 0

 

f) Rada města schvaluje uzavření smlouvy o nájmu bytu č. 18, umístěném v bytovém domě č.p. 1871 na ul. Revoluční, č.or. 30, Žďár nad Sázavou, část Žďár nad Sázavou 3, který je součástí pozemku č.p. 1256 v k.ú Město Žďár. Smlouva o nájmu bytu bude uzavřena s p. R. N. dle předloženého návrhu. Smlouva bude uzavřena na dobu určitou 2 měsíce s tím, že v případě, že ze strany nájemkyně budou plněny povinnosti ze smlouvy o nájmu bytu vyplývající, bude nájemní poměr prodlužován za stejných podmínek. V případě, že povinnosti ze smlouvy o nájmu bytu ze strany nájemkyně plněny nebudou, nebude nájemní poměr prodloužen a je třeba učinit kroky směřující k vyklizení bytu.

Hlasování: Pro 9, proti 0, zdrž. 0

           

g) Rada města schvaluje uzavření smlouvy o nájmu bytu č. 28, umístěném v bytovém domě č.p. 1936 na ul. Brodská, č.or. 35, Žďár nad Sázavou, část Žďár nad Sázavou 3, který je součástí pozemku č.p. 1276 v k.ú Město Žďár. Smlouva o nájmu bytu bude uzavřena s p. A.. A. dle předloženého návrhu. Smlouva bude uzavřena na dobu určitou 2 měsíce s tím, že v případě, že ze strany nájemkyně budou plněny povinnosti ze smlouvy o nájmu bytu vyplývající, bude nájemní poměr prodlužován za stejných podmínek. V případě, že povinnosti ze smlouvy o nájmu bytu ze strany nájemkyně plněny nebudou, nebude nájemní poměr prodloužen a je třeba učinit kroky směřující k vyklizení bytu.

Hlasování: Pro 9, proti 0, zdrž. 0

 

h) Rada města schvaluje uzavření smlouvy o nájmu bytu č. 22, umístěném v bytovém domě č.p. 2169 na ul. Haškova, č.or. 8, Žďár nad Sázavou, část Žďár nad Sázavou 6, který je součástí pozemku č.p. 6120 v k.ú Město Žďár. Smlouva o nájmu bytu bude uzavřena s p. Z. D. dle předloženého návrhu.

Hlasování: Pro 9, proti 0, zdrž. 0

 

i) Rada města schvaluje uzavření smlouvy o nájmu bytu č. 62, umístěném v bytovém domě č.p. 203 na ul. Libušínská, č.or. 11, Žďár nad Sázavou, část Žďár nad Sázavou 1, který je součástí pozemku č.p. 2117 v k.ú Město Žďár. Smlouva o nájmu bytu bude uzavřena s p. B. K. dle předloženého návrhu.

Hlasování: Pro 9, proti 0, zdrž. 0

 

j) Rada města schvaluje uzavření dohody o ukončení nájmu bytu č. 58, umístěném v bytovém domě č.p. 204 na ul. Libušínská, č.or. 13, Žďár nad Sázavou, část Žďár nad Sázavou 1, který je součástí pozemku č.p. 2115 v k.ú Město Žďár.

Hlasování: Pro 9, proti 0, zdrž. 0

 

k) Rada města schvaluje uzavření smlouvy o nájmu bytu č. 6, umístěném v bytovém domě č.p. 2284 na ul. Libušínská, č.or. 15, Žďár nad Sázavou, část Žďár nad Sázavou 1, který je součástí pozemku č.p. 2127/2 v k.ú Město Žďár. Smlouva o nájmu bytu bude uzavřena s manž. M. a M. F. dle předloženého návrhu.

Hlasování: Pro 9, proti 0, zdrž. 0

 

l) Rada města rozhodla podat žalobu na vyklizení bytu č.  21, umístěného v bytovém domě č.p. 1825 na ulici Brodská č.or. 11, Žďár nad Sázavou, část Žďár nad Sázavou 3, který je součástí pozemku p.č. 1244, v k.ú. Město Žďár, a ukládá starostovi města zajistit zpracování příslušné žaloby.

Hlasování: Pro 9, proti 0, zdrž. 0

 

m) Rada města schvaluje prodloužení vyhlášeného záměru na pronájem části prostor sloužících podnikání, které se nachází v objektu č.p. 165, který je součástí pozemku parc.č. 3348, zastavěná plocha a nádvoří, na ulici Dolní č.or. 1 ve Žďáře nad Sázavou, část Žďár nad Sázavou 1, vše zapsáno u Katastrálního úřadu pro Vysočinu, Katastrální pracoviště Žďár nad Sázavou, na listu vlastnictví č. 1 pro obec Žďár nad Sázavou a katastrální území Město Žďár, dle předloženého návrhu. Minimální výše nájemného je 1.000 Kč/m2/rok u kanceláří a 600 Kč/m2/rok u skladovacích ploch.

Hlasování: Pro 9, proti 0, zdrž. 0

 

n) Rada města schvaluje prodloužení vyhlášeného záměru na pronájem části prostor sloužících podnikání v objektu č.p.1141, který je součástí pozemku parc.č. 6130/1, zastavěná plocha a nádvoří, na ulici Nádražní č.or. 44 ve Žďáře nad Sázavou, část Žďár nad Sázavou 6, vše zapsáno u Katastrálního úřadu pro Vysočinu, Katastrální pracoviště Žďár nad Sázavou, na listu vlastnictví č.1, pro obec Žďár nad Sázavou a katastrální území Město Žďár (AZ Centrum pravá část), v celkové výměře 109,8 m2, vhodný k provozování obchodní činnosti. Zájemce v přihlášce uvede nabídku výše nájemného za užívání prostor sloužících podnikání, včetně uvedeného záměru.

Hlasování: Pro 9, proti 0, zdrž. 0

 

13. Usn.1131/2017/OP

Majetkoprávní jednání

a)

1. Rada města po projednání neschvaluje vyhlášení záměru na odprodej pozemku ve vlastnictví města Žďáru nad Sázavou, zapsaného v katastru nemovitostí u Katastrálního úřadu pro Vysočinu se sídlem v Jihlavě, Katastrální pracoviště Žďár nad Sázavou na LV č. 1, obec Žďár nad Sázavou, k. ú. Veselíčko u ZR, a to p. č. 929/10 – zahrada ve výměře 83 m2- za účelem majetkoprávního vypořádání užívání oplocené předzahrádky u rodinného domu Veselíčko, a to do doby realizace akce revitalizace centra Veselíčko (vázáno na dotace).

Hlasování: Pro 9, proti 0, zdrž. 0 

 

2. Rada města po projednání schvaluje vyhlášení záměru na pronájem pozemku ve vlastnictví města Žďáru nad Sázavou, zapsaného v katastru nemovitostí u Katastrálního úřadu pro Vysočinu se sídlem v Jihlavě, Katastrální pracoviště Žďár nad Sázavou na LV č. 1, obec Žďár nad Sázavou, k. ú. Veselíčko u ZR, a to p. č. 929/10 – zahrada ve výměře 83 m2popř. části (dle mapového podkladu) - za účelem užívání jako oplocené předzahrádky u rodinného domu Veselíčko.                

Hlasování: Pro 9, proti 0, zdrž. 0

 

b) Rada města po projednání neschvaluje a nedoporučuje zastupitelstvu města      vyhlášení záměru na odprodej pozemku ve vlastnictví města Žďáru nad     Sázavou, zapsaného v katastru nemovitostí u Katastrálního úřadu pro       Vysočinu se sídlem v Jihlavě, Katastrální pracoviště Žďár nad Sázavou na LV č. 1, obec Žďár nad Sázavou, a to částí p. č. 1155 – ostatní plocha, ost.    komunikace a p. č. 1156 – ostatní plocha, jiná plocha celkem ve výměře cca 1 300 m2 (dle mapového podkladu) v k. ú. Zámek Žďár – za účelem vybudování RD.

Hlasování: Pro 9, proti 0, zdrž. 0

 

c) Rada města po projednání schvaluje pronájem pozemku ve vlastnictví města Žďáru nad Sázavou p. B. B. ZR 2, a to p.č. 1147/1 – ost.pl., jiná plocha v k. ú. Zámek Žďár, zapsaného v katastru nemovitostí u Katastrálního úřadu pro Vysočinu se sídlem v Jihlavě, Katastrální pracoviště Žďár nad Sázavou na LV č. 1, obec Žďár nad Sázavou, a to části ve výměře 30 m2(dle mapového podkladu) – za účelem užívání zahrádky u bytového domu čp. 236 na p. č. 1153 v ul. Lesní 33 ZR 2.
Nájemní smlouva bude uzavřena na dobu neurčitou s tříměsíční výpovědní lhůtou. Nájemné ve výši 20,-- Kč/m2 ročně.

Hlasování: Pro 9, proti 0, zdrž. 0

 

d) Rada města schvaluje Dohodu, která bude uzavřena mezi městem Žďár nad Sázavou a p. L. N. Znětínek,  předmětem které je ukončení nájmu  pozemku  p. č. 4212, vodní plocha, rybník, ve výměře 5 542 m2, obec Žďár nad Sázavou, k. ú Město Žďár, v předloženém znění.

Hlasování: Pro 9, proti 0, zdrž. 0

 

e) Rada města po projednání schvaluje uzavření dodatku ke Smlouvě o zřízení věcného břemene – služebnosti ze dne 13. 6. 2017 (schváleno v RM dne 12. 6. 2017), na pozemku ve vlastnictví města Žďáru nad Sázavou mezi Společenstvím vlastníků domu Špálova 40 se sídlem Špálova 1659/40, ZR 7, zastoupené pověřeným vlastníkem ZELENÁ HORA, stavební bytové družstvo se sídlem Brněnská 1146/30, ZR 1 – jako oprávněným a městem Žďár nad Sázavou – jako povinným, a to na části p. č. 4669/1 v k.ú. Město Žďár, zapsaného v katastru nemovitostí u Katastrálního úřadu pro Vysočinu se sídlem v Jihlavě, Katastrální pracoviště Žďár nad Sázavou na LV č. 1, obec Žďár nad Sázavou – za účelem změny umístění odkouření plynových kotlů – nové souosé potrubí pro odvod spalin bytového domu Špálova č.p. 1659, č.or. 40, ZR 7 v rámci stavby „Změna umístění odkouření bytového domu Špálova 1659/40, ZR 7“ v k.ú. Město Žďár včetně přístupu a příjezdu k uvedenému VB u byt. domu na p. č. 4576 v k.ú. Město Žďár a případných dalších oprav, údržby, rekonstrukce a modernizace byt. domu ve prospěch oprávněného.
Předmětem dodatku je změna přílohy – aktuálního situačního snímku se zákresem umístění odkouření plynových kotlů uvedené stavby.

 Hlasování: Pro 9, proti 0, zdrž. 0

 

f) Rada města po projednání schvaluje uzavření dodatku ke Smlouvě o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene ze dne 29. 8. 2012 na pozemcích ve vlastnictví města Žďáru nad Sázavou, který bude uzavřen mezi Společenstvím vlastníků domu Haškova 18 se sídlem Haškova 1137/18, ZR 6 – jako oprávněným a městem Žďár nad Sázavou – jako povinným, a to na části p. č. 6063/3 v k. ú. Město Žďár v šíři cca 0,30m kolem byt. domu Haškova 1137/18, ZR 6 – za účelem přesahu střechy výše uvedeného domu nad pozemek města v rámci prováděné stavby: „Zastřešení bytového domu č.p. 1137/18 ul. Haškova Žďár nad Sázavou 6 spádovou střechou“ včetně přístupu a příjezdu k uvedenému byt. domu na p. č. 6088 v k. ú. Město Žďár a případných dalších oprav, údržby, rekonstrukce a modernizace byt. domu ve prospěch oprávněného.

Hlasování: Pro 9, proti 0, zdrž. 0

 

g) Rada města po projednání schvaluje uzavření smlouvy o zřízení věcného břemene – služebnosti na pozemku ve vlastnictví města Žďáru nad Sázavou mezi Společenstvím vlastníků domu Brodská 1868-1870 se sídlem Brodská 1870/22, ZR 3 – jako oprávněným a městem Žďár nad Sázavou – jako povinným, a to na části p. č. 963/1, zapsaného v katastru nemovitostí u Katastrálního úřadu pro Vysočinu se sídlem v Jihlavě, Katastrální pracoviště Žďár nad Sázavou na LV č. 1, obec Žďár nad Sázavou v k. ú. Město Žďár v šíři 2 m kolem byt. domu Brodská č.p. 1868, 1869 a 1870 č.or. 26, 24 a 22, ZR 3 – za účelem umístění nových prefabrikovaných lodžií v rámci stavby „Stavební úpravy bytového domu Brodská č.p. 1868-1870, ZR 3“ včetně přístupu a příjezdu k uvedenému byt. domu na p. č. 947 v k. ú. Město Žďár a případných dalších oprav, údržby, rekonstrukce a modernizace byt. domu ve prospěch oprávněného.
Právo odpovídající věcnému břemenu - služebnosti se zřizuje za jednorázovou neopakující se úplatu ve výši 10.000,-- Kč + platná sazba DPH.

Hlasování: Pro 9, proti 0, zdrž. 0

 

h) Rada města po projednání schvaluje uzavření smlouvy o zřízení věcného břemene – služebnosti vedení distribučního zařízení na pozemcích ve vlastnictví města Žďáru nad Sázavou mezi městem Žďár nad Sázavou – jako povinným a společností E.ON Distribuce, a. s. se sídlem F. A. Gerstnera 2151/6, České Budějovice, zastoupená na základě plné moci spol. E.ON ČR, s. r. o. se sídlem F. A. Gerstnera 2151/6, 370 49 České Budějovice – jako oprávněným, a to na částech p. č. 316 a 483 v k. ú. Zámek Žďár, zapsaných v katastru nemovitostí u Katastrálního úřadu pro Vysočinu se sídlem v Jihlavě, Katastrální pracoviště Žďár nad Sázavou na LV č. 1, obec Žďár nad Sázavou – v rámci vybudování a provozování stavby „Žďár n. Sáz., Ferencova: rekonstrukce NN“, spočívající v umístění distribuční soustavy - zemní kabelové vedení NN v lokalitě ul. Ferencova, ZR 2 - včetně přístupu a příjezdu k energetickému zařízení distribuční soustavy za účelem provozu, údržby, oprav a příp. rekonstrukce uvedené stavby ve prospěch oprávněného.
Právo odpovídající věcnému břemenu – služebnosti vedení distribučního zařízení se zřizuje za jednorázovou neopakující se úplatu ve výši 10.000,-- Kč + platná sazba DPH.

Hlasování: Pro 9, proti 0, zdrž. 0

 

i) Rada města po projednání schvaluje uzavření smlouvy o zřízení věcného břemene – služebnosti umístění kabelového rozvodu TV, mezi městem Žďár nad Sázavou – jako povinným a společností SATT a. s. se sídlem Okružní 1889/11, ZR 3 – jako oprávněným - na pozemku ve vlastnictví města Žďáru nad Sázavou, a to na části p. č. 2091/1, zapsaného v katastru nemovitostí u Katastrálního úřadu pro Vysočinu se sídlem v Jihlavě, Katastrální pracoviště Žďár nad Sázavou na LV č. 1, obec Žďár nad Sázavou v k. ú. Město Žďár - za účelem umístění kabelového rozvodu TV v lokalitě sídliště „Libušín“ ZR 1 v celkové délce 52 m v rámci akce: „Žďár nad Sázavou – Libušín - ul. Dolní, Libušínská – kabelový rozvod“ včetně přístupu a příjezdu za účelem jeho provozování, údržby, oprav a případné další rekonstrukce ve prospěch oprávněného.
Právo odpovídající věcnému břemenu – služebnosti umístění kabelového rozvodu TV se zřizuje za jednorázovou neopakující se úplatu ve výši 10.000 Kč + platná sazba DPH.

Hlasování: Pro 9, proti 0, zdrž. 0

 

j) Rada města po projednání schvaluje uzavření smlouvy o zřízení věcného břemene – služebnosti mezi městem Žďár nad Sázavou – jako povinným a K. V..Nové Město na Moravě,  – jako oprávněným – na pozemcích ve vlastnictví města Žďáru nad Sázavou, zapsaných v katastru nemovitostí u Katastrálního úřadu pro Vysočinu se sídlem v Jihlavě, Katastrální pracoviště Žďár nad Sázavou na LV č. 1, obec Žďár nad Sázavou v k. ú. Město Žďár, a to na částech p. č. 9513/2 – umístění sjezdu, p. č. 9518/5 umístění sjezdu, zpevněných ploch, přípojek inž. sítí, provedení terénních úprav, p. č. 9516/1 – umístění přípojek inž. sítí v souvislosti s provedením stavby „Skladovací hala s administrativou na p. č. 9518/5, PZ Jamská, Žďár nad Sázavou“ včetně přístupu a příjezdu za účelem jeho provozování, údržby, oprav a případné další rekonstrukce ve prospěch oprávněného.
Právo odpovídající věcnému břemenu – služebnosti umístění kabelového rozvodu TV se zřizuje za jednorázovou neopakující se úplatu ve výši 10.000 Kč + platná sazba DPH.

Hlasování: Pro 9, proti 0, zdrž. 0

 

14. Usn.1135/2017/ŠKS

Přijetí daru pro město Žďár nad Sázavou

Rada města po projednání schvaluje uzavření Darovací smlouvy mezi p. A. H., Žďár nad Sázavou a městem Žďár nad Sázavou v předloženém znění.

Hlasování: Pro 8, proti 0, zdrž. 0

 

15. Usn.1134/2017/ŠKS

Problematika TIC

Rada města po projednání ukládá OŠKS ve spolupráci s OPM úkol zahájit kroky směřující ke změně provozovatele Turistického informačního centra ve Žďáře nad Sázavou se zahájením provozu od data 1. 1. 2019.

Hlasování: Pro 9, proti 0, zdrž. 0

 

16. Usn. 1133/2017/ŠKS

Návrh na udělení čestného občanství města Źďáru nad Sázavou

Rada města po projednání bere na vědomí návrh na udělení čestného občanství města Žďáru nad Sázavou a ukládá odboru školství, kultury a sportu připravit podklady pro projednání navrhovaného udělení čestného občanství města do 31.9.2017.

Hlasování: Pro 9, proti 0, zdrž. 0

 

17. Usn.1138/2017/OS

Projekt Naše nemocnice – finanční dar Nemocnici Nové Město na Moravě

Rada města po projednání doporučuje zastupitelstvu města schválit poskytnutí daru ve výši 150 000 Kč Nemocnici Nové Město na Moravě, příspěvková organizace z rezervy rozpočtu v rámci projektu Naše nemocnice. 

Rada města po projednání doporučuje zastupitelstvu města schválit darovací smlouvu, která bude uzavřena mezi městem Žďár nad Sázavu a Nemocnicí Nové Město na Moravě, příspěvková organizace v předloženém znění.

Hlasování: Pro 9, proti 0, zdrž. 0

 

18. Usn.1139/2017/OS

Pověření výkonem opatrovníka

Rada města po projednání pověřuje výkonem funkce opatrovníka p. A. B. pracovníka sociálního odboru MěÚ Žďár nad Sázavou, pana PhDr. Mgr. Jaromíra Pospíchala.

Rada města po projednání pověřuje výkonem funkce opatrovníka p. P. E. pracovnici sociálního odboru MěÚ Žďár nad Sázavou, paní Mgr. Petru Pilnou.

Hlasování: Pro 8, proti 0, zdrž. 0

 

19. Usn.1128/2017/taj

Změna organizačního řádu

Rada města po projednání schvaluje Organizační řád dle předloženého návrhu.

Hlasování: Pro 7, proti 0, zdrž. 0

 

20. Usn.1129/2017/taj

Posouzení sjednocení odpovědí dle usnesení RM

Rada města po projednání bere na vědomí posouzení systémů odpovědí u komunikačních kanálů Dotazy a náměty a Lepší místo.

Hlasování: Pro 9, proti 0, zdrž. 0

 

21. Usn.1125/2017/STA

Vyhodnocení dotačního programu „Dotace od rady města“

a) Rada města schvaluje poskytnutí dotace z dotačního programu „Dotace od rady města“ žadatelům a ve výši uvedené v tabulce č. 1 – Návrh na rozdělení z dotačního programu:  Dotace od rady města.

Hlasování: Pro 9, proti 0, zdrž. 0

 

b) Rada města schvaluje neposkytnutí dotace z dotačního programu „Dotace od rady města“ žadatelům uvedeným v tabulce č. 2 – Návrh na neschválení dotace, vzhledem k vysokému počtu žádostí,  z dotačního programu: Dotace od rady města.

Hlasování: Pro 9, proti 0, zdrž. 0

 

c) Rada města schvaluje neposkytnutí dotace z dotačního programu „Dotace od rady města“ žadatelům uvedeným v tabulce č. 3 – Návrh na neschválení dotace, z důvodu nesplnění podmínek, administrativního nesouladu, z dotačního programu: Dotace od rady města.

Hlasování: Pro 9, proti 0, zdrž. 0 

 

d) Rada  města  schvaluje vzor veřejnoprávní  smlouvy  o  poskytnutí  dotace, která bude uzavřena  mezi  městem Žďár nad Sázavou  a  jednotlivými žadateli uvedenými v tabulce č.1 o  poskytnutí dotace z  dotačního programu „Dotace od  rady města“, v předloženém znění  a pověřuje starostu města uzavřením těchto smluv.

Hlasování: Pro 9, proti 0, zdrž. 0

 

22. Usn.1136/2017/MST

Výběrové řízení – ředitel/ka PO SPORTIS

Rada města po projednání bere na vědomí doporučené pořadí uchazečů o funkci ředitelky/ředitele příspěvkové organizace SPORTIS.

Rada města na základě provedeného výběrového řízení jmenuje ředitelem příspěvkové organizace SPORTIS pana MVDr. Vladimíra Kovaříka na dobu 3 let.

Hlasování: Pro 2, proti 4, zdrž. 3 - NESCHVÁLENO

 

Rada města po projednání bere na vědomí doporučené pořadí uchazečů o funkci ředitelky/ředitele příspěvkové organizace SPORTIS.

Rada města na základě provedeného výběrového řízení jmenuje ředitelem příspěvkové organizace SPORTIS pana MVDr. Vladimíra Kovaříka na dobu 6 let.

Hlasování: Pro 7, proti 0, zdrž. 2

 

23. Usn.1141/2017/STAR

Souhlas s umístěním sídla svazku Mikroregion Žďársko, dobrovolný svazek obcí

Rada města po projednání souhlasí s umístěním sídla svazku „Mikroregion Žďársko, dobrovolný svazek obcí“ na adrese: Žižkova 227/1, 591 01 Žďár nad Sázavou.

Hlasování: Pro 8, proti 0, zdrž. 0

 

24. Různé

Rada města ukládá radnímu, panu Mrkosovi, aby ve spolupráci s tajemníkem připravili do RM 14. 8. 2017 návrhy změn pro Směrnici o zadávání zakázek malého rozsahu.

Hlasování: Pro 9, proti 0, zdrž. 0

 

Rada města v návaznosti na úkol tajemníka MěÚ uložený starostou města, zpracovat a do 31.8. předložit RM soubor návrhů opatření, která jsou pro roky 2018 – 2020 úřadem navrhována, aby zajistila snížení provozních nákladů a zvýšení efektivity města a jím zřizovaných organizací. Cílem je zajistit snížení nákladů na běžný provoz města o 5 % do konce roku 2018 a o 10 % do konce roku 2020, ukládá ředitelům příspěvkových organizací města spolupracovat s tajemníkem MěÚ a poskytovat potřebné údaje pro splnění úkolu.

Hlasování: Pro 9, proti 0, zdrž. 0

 

 

Ověřovatel:

MUDr. Radek Černý v. r.

 

 

Mgr. Zdeněk Navrátil, v. r.  Ing. Josef Klement, v. r.
starosta města místostarosta města