Zápis z 80. schůze rady města konané dne 29. 12. 2017

zveřejněno: 4. 1. 2018

Počet přítomných členů:

6

 

Omluveni:

Mgr. Zdeněk Navrátil, Mgr. Ludmila Řezníčková, Rostislav Dvořák

 

Ověřovatel zápisu:

Ing. Martin Mrkos

 

Schválený pořad 80. schůze rady města:

  1. Přijetí daru pro PO MŠ
  2. Souhlas s přijetím daru
  3. Majetkoprávní jednání
  4. Rozpočtové opatření č. 9/2017
  5. MěÚ ZR nejenom v číslech
  6. Různé

 

PŘEHLED USNESENÍ

1. Usn. 1355/2017/POMŠ

Přijetí darů pro PO MŠ Žďár nad Sázavou

Rada města po projednání schvaluje předložené Darovací smlouvy.

Hlasování: Pro 6, proti 0, zdrž. 0

 

2. Usn. 1358/2017/POSSm

Souhlas s přijetím daru

Rada města po projednání schvaluje přijetí daru dle přílohy.

Hlasování: Pro 6, proti 0, zdrž. 0

 

3. Usn. 1357/2017/OP

Majetkoprávní jednání

a) Rada města schvaluje Kupní smlouvu, která bude uzavřena mezi městem Žďár nad Sázavou a Holoubek trade s. r. o., se sídlem Sklené nad Oslavou, PSČ 591 01, IČ 28284551, v předloženém znění.

Hlasování: Pro 6, proti 0, zdrž. 0

 

b) Rada města schvaluje prodloužení vyhlášeného záměru na pronájem části prostor sloužících podnikání, které se nachází v objektu č.p.165, který je součástí pozemku parc. č. 3348, zastavěná plocha a nádvoří na ulici Dolní č. or. 1 ve Žďáře nad Sázavou, část Žďár nad Sázavou 1, vše zapsáno u Katastrálního úřadu pro Vysočinu, Katastrální pracoviště Žďár nad Sázavou, na listu vlastnictví č. 1 pro obec Žďár nad Sázavou a katastrální území Město Žďár, dle seznamu volných prostor. Minimální výše nájemného je 1.000 Kč/m2/rok u kanceláří a 600 Kč/m2/rok u skladovacích prostor.

Hlasování: Pro 6, proti 0, zdrž. 0

 

4. Usn. 1356/2017/OF

Rozpočtové opatření č. 9/2017

Rada města po projednání schvaluje rozpočtové opatření č. 9/2017.

Hlasování: Pro 6, proti 0, zdrž. 0

 

5. Usn. 1359/2017/taj.

MěÚ Žďár nad Sázavou nejen v číslech

Rada města se seznámila s informacemi o činnosti, hospodaření a výkonnosti MěÚ Žďár nad Sázavou.

Hlasování: Pro 6, proti 0, zdrž. 0

 

 

Ověřovatel:

Ing. Martin Mrkos v. r.

 

 

  Ing. Josef Klement, v. r.
  místostarosta města