Zápis z 81. schůze rady města konané dne 15. 1. 2018

zveřejněno: 19. 1. 2018

Počet přítomných členů:

8

 

Omluven:

PhDr. Zdeněk Kulhánek

 

Ověřovatel zápisu:

MUDr. Romana Bělohlávková

 

Schválený pořad 81. schůze rady města:

 1. Pověření výkonem opatrovníka
 2. Krizové bydlení
 3. Doplnění pořadníku DPS
 4. Souhlas s nájemní smlouvou PO MŠ Žďár nad Sázavou
 5. PO MŠ – převod majetku
 6. Investiční záměr společnosti T – mobile Czech Republic, a. s.
 7. Byty a prostory sloužící podnikání
 8. Majetkoprávní jednání
 9. Stanovení počtu zaměstnanců Městské policie Žďár nad Sázavou – změna Organizačního řádu MěÚ
 10. Dotační programy rady města a uvolněných zastupitelů města
 11. Žádost o změnu územního plánu města
 12. Program Obnova kulturních památek a obnova arch. cenných staveb – vyhodnocení
 13. Návrh na změnu zaměstnanců – agenda územního plánování
 14. Různé:
  Podpora vybudování obchvatu Nového Veselí

 

PŘEHLED USNESENÍ

1. Usn. 1373/2018/OS

Pověření výkonem opatrovníka

Rada města po projednání pověřuje výkonem funkce opatrovníka p. P. Š. pracovnici sociálního odboru MěÚ Žďár nad Sázavou, paní Mgr. Petru Pilnou.

Rada města po projednání pověřuje výkonem funkce opatrovníka p. J. S.  pracovnici sociálního odboru MěÚ Žďár nad Sázavou, paní Blanku Říčanovou.

Hlasování: Pro 6, proti 0, zdrž. 0

 

2. Usn. 1367/2018/OS

Krizové bydlení

Rada města po projednání schvaluje pravidla pro přidělení krizového pokoje v přiloženém znění.

Rada města po projednání pověřuje místostarostu města pana Ing. Josefa Klementa rozhodováním o přidělení krizového pokoje na Hotelovém domě Morava na základě prošetření a vyhodnocení sociálním a majetkoprávním odborem.

Hlasování: Pro 6, proti 0, zdrž. 0

 

3. Usn. 1366/2018/OS

Doplnění pořadníku DPS

Rada města po projednání schvaluje doplnění pořadníku DPS dle předloženého návrhu.

Hlasování: Pro 6, proti 0, zdrž. 0

 

4. Usn. 1369/2018/POMŠ

Souhlas s nájemní smlouvou PO MŠ Žďár nad Sázavou

Rada města po projednání schvaluje souhlas s nájemní smlouvou na pozemek p. č. 749 u MŠ č. p. 26 ul. Veselská 39 ve Žďáře nad Sázavou v trvání 10 ti let  a realizací projektu.

Hlasování: Pro 6, proti 0, zdrž. 0

 

5. Usn. 1368/2018/PO MŠ

PO MŠ – převod majetku

Rada města po projednání schvaluje předloženou Smlouvu o bezúplatném převodu.

Hlasování: Pro 6, proti 0, zdrž. 0

 

6. Usn. 1364/2018/OP

Investiční záměr společnosti T – mobile Czech Republic, a. s.

Rada města po projednání odkládá projednání  záměru společnosti T-Mobile Czech Republic a.s. na vybudování vysokorychlostního připojení dle předloženého materiálu a ukládá vedení města projednání rozsahu investice.

Hlasování: Pro 7, proti 0, zdrž. 0

 

7. Usn. 1363/2018/OP

Byty a prostory sloužící podnikání

a) Rada města schvaluje uzavření smlouvy o nájmu bytu č. 30, umístěném v bytovém domě č.p. 1936 ul. Brodské, č. or. 35, Žďár nad Sázavou, část Žďár nad Sázavou 3, který je součástí pozemku č.p. 1276 v k. ú Město Žďár. Smlouva o nájmu bytu bude uzavřena s p. K. M. Smlouva bude uzavřena na dobu určitou 2 měsíce s tím, že v případě, že ze strany nájemce budou plněny povinnosti ze smlouvy o nájmu bytu vyplývající, bude nájemní poměr prodlužován za stejných podmínek. V případě, že povinnosti ze smlouvy o nájmu bytu ze strany nájemce plněny nebudou, nebude nájemní poměr prodloužen a je třeba učinit kroky směřující k vyklizení bytu.

Hlasování: Pro 7, proti 0, zdrž. 0

 

b) Rada města schvaluje uzavření smlouvy o nájmu bytu č. 26, umístěném v bytovém domě č.p. 1876 ul. Brodské, č. or. 27, Žďár nad Sázavou, část Žďár nad Sázavou 3, který je součástí pozemku č.p. 1261 v k. ú Město Žďár. Smlouva o nájmu bytu bude uzavřena s p. V. S. Smlouva bude uzavřena na dobu určitou 2 měsíce s tím, že v případě, že ze strany nájemce budou plněny povinnosti ze smlouvy o nájmu bytu vyplývající, bude nájemní poměr prodlužován za stejných podmínek. V případě, že povinnosti ze smlouvy o nájmu bytu ze strany nájemce plněny nebudou, nebude nájemní poměr prodloužen a je třeba učinit kroky směřující k vyklizení bytu.

Hlasování: Pro 7, proti 0, zdrž. 0

 

c) Rada města schvaluje uzavření Smlouvy o nájmu bytu  č. 23, umístěného v bytovém domě č.p. 2170  na ulici Haškova, Žďár nad Sázavou, část Žďár nad Sázavou 6, který je součástí pozemku p. č. 6119 v k. ú. Město Žďár. Smlouva o nájmu bytu bude uzavřena s manž. A. a M. D., na dobu neurčitou s výší nájmu 49,46 Kč/m2/měs. a účinností od 1.2.2018.

Hlasování: Pro 7, proti 0, zdrž. 0

 

d) Rada města schvaluje uzavření Smlouvy o nájmu bytu  č. 25, umístěného v bytovém domě č.p. 2170  na ulici Haškova, Žďár nad Sázavou, část Žďár nad Sázavou 6, který je součástí pozemku p.č. 6119 v k.ú. Město Žďár. Smlouva o nájmu bytu bude uzavřena s manž. L. a A. Ch. na dobu neurčitou s výší nájmu 49,46 Kč/m2/měs. a účinností od 1.2.2018.

Hlasování: Pro 7, proti 0, zdrž. 0

 

e) Rada města schvaluje uzavření Smlouvy o nájmu bytu  č. 10, umístěného v bytovém domě č.p. 203  na ulici Libušínská, Žďár nad Sázavou, část Žďár nad Sázavou 1, který je součástí pozemku p.č. 2117 v k.ú. Město Žďár. Smlouva o nájmu bytu bude uzavřena s p. V. H., na dobu neurčitou s výší nájmu 49,46 Kč/m2/měs. a účinností od 17.1.2018.

Hlasování: Pro 7, proti 0, zdrž. 0

 

f) Rada města schvaluje uzavření Smlouvy o nájmu bytu  č. 78, umístěného v bytovém domě č.p. 203  na ulici Libušínská, Žďár nad Sázavou, část Žďár nad Sázavou 1, který je součástí pozemku p.č. 2117 v k.ú. Město Žďár. Smlouva o nájmu bytu bude uzavřena s p. J. J., na dobu neurčitou s výší nájmu 49,46 Kč/m2/měs. a účinností od 17.1.2018.

Hlasování: Pro 7, proti 0, zdrž. 0

 

g) Rada města vyhlašuje záměr na pronájem části prostor sloužících podnikání v objektu č.p. 1141, který je součástí pozemku parc.č. 6130/1, zastavěná plocha a nádvoří, na ulici Nádražní č.or. 44 ve Žďáře nad Sázavou, část Žďár nad Sázavou 6, vše zapsáno u Katastrálního úřadu pro Vysočinu, Katastrální pracoviště Žďár nad Sázavou, na listu vlastnictví č.1, pro obec Žďár nad Sázavou a katastrální území Město Žďár (AZ Centrum pravá část), v celkové výměře 109,8 m2. Prostor je vhodný k provozování obchodní činnosti. Zájemce v přihlášce uvede nabídku výše nájemného za užívání prostor sloužících podnikání, včetně uvedeného záměru.

Hlasování: Pro 7, proti 0, zdrž. 0

 

h) Rada města vyhlašuje záměr na změnu nájemní smlouvy spočívající ve snížení užívaných částí prostor sloužících podnikání, nacházejících se v objektu, který je součástí pozemku parc.č. 583/13, zastavěná plocha a nádvoří na ulici Sychrova č.p. 491 ve Žďáře nad Sázavou, část Žďár nad Sázavou  2, k.ú.  Zámek Žďár s tím, že dojde ke změně výměry užívané garáže z 39,40 m2 na 19,70 m2 a bude ukončeno užívání půdního prostoru ve výměře 37,60 m2.

Hlasování: Pro 7, proti 0, zdrž. 0

 

i) Rada města vyhlašuje záměr na pronájem prostor sloužících podnikání, které se nachází v objektu č.p. 294, který je součástí pozemku parc.č. 1, zastavěná plocha a nádvoří, na náměstí Republiky ve Žďáře nad Sázavou, část Žďár nad Sázavou 1, vše zapsáno u Katastrálního úřadu pro Vysočinu, Katastrální pracoviště Žďár nad Sázavou, na listu vlastnictví č. 1 pro obec Žďár nad Sázavou a katastrální území město Žďár (Radniční restaurace), v celkové výměře 271,28 m2. Společně s tímto pronájmem je možné využít i část pozemku p.č. 214/1 v k.ú. Město Žďár k provozování letní zahrádky (v blízkosti kašny na náměstí Republiky). Město je připraveno investovat do vybavení kuchyně částku ve výši 600 000 Kč. Po dobu 3 měsíců ode dne uzavření smlouvy o nájmu bude úhrada nájemného snížena na polovinu dohodnuté ceny nájmu.

Prostory lze využít ve zmenšené míře pro provoz vinárny-kavárny, bez nutnosti provozu kuchyně. Společně s  tímto pronájmem je možné využít i část pozemku p.č. 214/1 v k.ú. Město Žďár k provozování letní zahrádky v blízkosti kašny na náměstí Republiky.

Hlasování: Pro 7, proti 0, zdrž. 0

 

8. Usn. 1362/2018/OP

Majetkoprávní jednání

a) Rada města po projednání schvaluje vyhlášení záměru - snížení výměry pachtu pozemků ve vlastnictví města Žďáru nad Sázavouv k. ú. Město Žďár, zapsaných v katastru nemovitostí u Katastrálního úřadu pro Vysočinu se sídlem v Jihlavě, Katastrální pracoviště Žďár nad Sázavou na LV č. 1, obec Žďár nad Sázavou – za účelem užívání k zemědělské činnosti pachtýřem ZP Ostrov a.s. se sídlem Ostrov nad Oslavou 36, a to v souvislosti s přípravou realizace „Naučné stezky okolo Vetelských rybníků“, dle přílohy č. 1 k záměru.

Hlasování: Pro 7, proti 0, zdrž. 0

 

b) Rada města po projednání schvaluje vyhlášení záměru na pronájem pozemku ve vlastnictví města Žďáru nad Sázavou, a to p.č. 6636 – zastavěná plocha ve výměře 19 m2 v k. ú. Město Žďár, zapsaného v katastru nemovitostí u Katastrálního úřadu pro Vysočinu se sídlem v Jihlavě, Katastrální pracoviště Žďár nad Sázavou na LV č. 1, obec Žďár nad Sázavou, v lokalitě „U ZDARU“ ul. Jihlavská, ZR 1 – pod řadovou PREFA garáží – za účelem majetkoprávního vypořádání vztahů k pozemku jiného vlastníka (stavba na cizím pozemku) v souvislosti se změnou vlastníka předmětné garáže.

Hlasování: Pro 7, proti 0, zdrž. 0

 

c) Rada města po projednání schvaluje pronájem pozemku ve vlastnictví města Žďáru nad Sázavou p. A. S., a to p.č. 6487 – zastavěná plocha ve výměře 19 m2 v k. ú. Město Žďár, zapsaného v katastru nemovitostí u Katastrálního úřadu pro Vysočinu se sídlem v Jihlavě, Katastrální pracoviště Žďár nad Sázavou na LV č. 1, obec Žďár nad Sázavou, v lokalitě „U ZDARU“ ul. Jihlavská, ZR 1 – pod řadovou PREFA garáží – za účelem majetkoprávního vypořádání vztahů k pozemku jiného vlastníka (stavba na cizím pozemku) v souvislosti se změnou vlastníka předmětné garáže.
Nájemní smlouva bude uzavřena na dobu neurčitou s tříměsíční výpovědní lhůtou. Nájemné ve výši 30,-- Kč/m2 ročně.

Hlasování: Pro 7, proti 0, zdrž. 0

 

d) Rada města po projednání schvaluje pronájem pozemku ve vlastnictví města Žďáru nad Sázavou Ing. M.V., a to části p. č. 2925/1 – zahrada ve výměře 142 m2(dle mapového podkladu) v k. ú. Město Žďár, zapsaného v katastru nemovitostí u Katastrálního úřadu pro Vysočinu se sídlem v Jihlavě, Katastrální pracoviště Žďár nad Sázavou na LV č. 1, obec Žďár nad Sázavou – za účelem využití na zahrádku u bytového domu č.p. 1001 na p. č. 2926 v k.ú. Město Žďár v ul. Na Prutech 1001/46, ZR 5.
Nájemní smlouva bude uzavřena na dobu neurčitou s tříměsíční výpovědní lhůtou. Nájemné ve výši 20,-- Kč/m2 ročně.

Hlasování: Pro 7, proti 0, zdrž. 0

 

e) Rada města po projednání schvaluje pronájem pozemku ve vlastnictví města Žďáru nad Sázavou manželům V.a M. B., a to části p. č. 697 – ostatní plocha, zeleň ve výměře 96 m2(dle mapového podkladu) v k. ú. Město Žďár, zapsaného v katastru nemovitostí u Katastrálního úřadu pro Vysočinu se sídlem v Jihlavě, Katastrální pracoviště Žďár nad Sázavou na LV č. 1, obec Žďár nad Sázavou – za účelem využití na zahrádku (záhonky a umístění jednoduchých přenosných herních prvků pro děti – pískoviště a malý domeček) u bytového domu č.p. 702 na p. č. 695 v lokalitě ul. Jiřího z Poděbrad 4, ZR 1.
Nájemní smlouva bude uzavřena na dobu neurčitou s tříměsíční výpovědní lhůtou. Nájemné ve výši 20,-- Kč/m2 ročně.

Hlasování: Pro 7, proti 0, zdrž. 0

 

f) Rada města po projednání z důvodu změny trasy požadovaného VB ruší schválené usnesení RM ze dne 27. 2. 2017 ve věci uzavření smlouvy o zřízení věcného břemene – služebnosti mezi městem Žďár nad Sázavou – jako povinným a společností E.ON Distribuce, a. s. se sídlem F. A. Gerstnera 2151/6, České Budějovice zastoupenou na základě plné moci spol. E.ON ČR, s. r. o. se sídlem F. A. Gerstnera 2151/6, 370 49 České Budějovice – jako oprávněným, a to na pozemcích ve vlastnictví města Žďáru nad Sázavou - na částech p. č. 570/432, 575/1, 580/1 a 580/3 v k. ú. Zámek Žďár, zapsaných v katastru nemovitostí u Katastrálního úřadu pro Vysočinu se sídlem v Jihlavě, Katastrální pracoviště Žďár nad Sázavou na LV č. 1, obec Žďár nad Sázavou - za účelem umístění distribuční soustavy v rámci stavby: „Žďár n. Sáz.: VN209, o. T60 U Judy, rekonstruk“ – 1 x sloup a 100 m kabelu VN v lokalitě ul. Zelenohorská, ZR 2, včetně přístupu a příjezdu za účelem provozu, údržby, oprav a rekonstrukce uvedené distribuční soustavy ve prospěch oprávněného.

Hlasování: Pro 7, proti 0, zdrž. 0

 

g) Rada města po projednání schvaluje uzavření smlouvy o zřízení věcného břemene – služebnosti mezi městem Žďár nad Sázavou – jako povinným a společností E.ON Distribuce, a. s. se sídlem F. A. Gerstnera 2151/6, České Budějovice zastoupenou na základě plné moci spol. E.ON ČR, s. r. o. se sídlem F. A. Gerstnera 2151/6, 370 49 České Budějovice – jako oprávněným, a to na pozemcích ve vlastnictví města Žďáru nad Sázavou - na částech p. č. 8097/4, 8102 a 8103 v k. ú. Město Žďár, zapsaných v katastru nemovitostí u Katastrálního úřadu pro Vysočinu se sídlem v Jihlavě, Katastrální pracoviště Žďár nad Sázavou na LV č. 1, obec Žďár nad Sázavou - za účelem umístění distribuční soustavy v rámci stavby: „Žďár n. Sáz.: VN209, o. T60 U Judy, rekonstruk“ – 1 x sloup VN a 46 m kabelu VN v lokalitě ul. Zelenohorská, ZR 2, včetně přístupu a příjezdu za účelem provozu, údržby, oprav a rekonstrukce uvedené distribuční soustavy ve prospěch oprávněného.
Právo odpovídající věcnému břemenu – služebnosti umístění distribuční soustavy se zřizuje za jednorázovou neopakující se úplatu ve výši 10.000,-- Kč + platná sazba DPH.

Hlasování: Pro 7, proti 0, zdrž. 0

 

h) Rada města po projednání schvaluje uzavření smlouvy o zřízení věcného břemene – služebnosti mezi městem Žďár nad Sázavou – jako povinným a společností E.ON Distribuce, a. s. se sídlem F. A. Gerstnera 2151/6, České Budějovice zastoupená na základě plné moci spol. E.ON ČR, s. r. o. se sídlem F. A. Gerstnera 2151/6, 370 49 České Budějovice – jako oprávněným, a to na pozemcích ve vlastnictví města Žďáru nad Sázavou - na částech p. č. 570/13, 570/357, 570/398, 570/405, 570/432, 570/434 a 570/435 v k. ú. Zámek Žďár, zapsaných v katastru nemovitostí u Katastrálního úřadu pro Vysočinu se sídlem v Jihlavě, Katastrální pracoviště Žďár nad Sázavou na LV č. 1, obec Žďár nad Sázavou - za účelem umístění distribuční soustavy v rámci stavby: „Žďár n. Sáz.: VN209, o. T60 U Judy, rekonstruk“ – 414 m kabelu VN v lokalitě ul. Zelenohorská, ZR 2, včetně přístupu a příjezdu za účelem provozu, údržby, oprav a rekonstrukce uvedené distribuční soustavy ve prospěch oprávněného.
Právo odpovídající věcnému břemenu – služebnosti umístění distribuční soustavy se zřizuje za jednorázovou neopakující se úplatu ve výši 40.000,-- Kč + platná sazba DPH.

Hlasování: Pro 7, proti 0, zdrž. 0

 

i) 1. Rada města po projednání schvaluje uzavření Dohody o zrušení smlouvy č. 1040013166/001 o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene – služebnosti vedení distribučního zařízení na pozemcích ve vlastnictví města Žďáru nad Sázavou, uzavřené dne 26. 9. 2017 mezi městem Žďár nad Sázavou – jako povinným a společností E.ON Distribuce, a. s. se sídlem F. A. Gerstnera 2151/6, České Budějovice, zastoupená na základě plné moci spol. E.ON ČR, s. r. o. se sídlem F. A. Gerstnera 2151/6, 370 49 České Budějovice – jako oprávněným, a to na částech p. č. 3007, 2971, 2988, 3036, 3093 a 3128 v k. ú. Město Žďár, zapsaných v katastru nemovitostí u Katastrálního úřadu pro Vysočinu se sídlem v Jihlavě, Katastrální pracoviště Žďár nad Sázavou na LV č. 1, obec Žďár nad Sázavou - za účelem vybudování a provozování stavby „Žďár n. Sáz., K Přehradě, rekonstrukce VN201 T51-T22“, spočívající v umístění distribuční soustavy - zemní kabelové vedení VN v lokalitě sídliště „Vysočany“ ul. K Přehradě, ZR 5 - včetně přístupu a příjezdu k energetickému zařízení distribuční soustavy za účelem provozu, údržby, oprav a příp. rekonstrukce uvedené stavby ve prospěch oprávněného.
Uvedená smlouva se ruší ke dni 31. 12. 2017.

2. Rada města po projednání schvaluje uzavření smlouvy o zřízení věcného břemene – služebnosti vedení distribučního zařízení na pozemcích ve vlastnictví města Žďáru nad Sázavou mezi městem Žďár nad Sázavou – jako povinným a společností E.ON Distribuce, a. s. se sídlem F. A. Gerstnera 2151/6, České Budějovice, zastoupená na základě plné moci spol. E.ON ČR, s. r. o. se sídlem F. A. Gerstnera 2151/6, 370 49 České Budějovice – jako oprávněným, a to na částech p. č. 3007, 2971, 2988, 3036, 3093 a 3128 v k. ú. Město Žďár, zapsaných v katastru nemovitostí u Katastrálního úřadu pro Vysočinu se sídlem v Jihlavě, Katastrální pracoviště Žďár nad Sázavou na LV č. 1, obec Žďár nad Sázavou - za účelem vybudování a provozování stavby „Žďár n. Sáz., K Přehradě, rekonstrukce VN201 T51-T22“, spočívající v umístění distribuční soustavy - zemní kabelové vedení VN, optické sdělovací vedení v lokalitě sídliště „Vysočany“ ul. K Přehradě, ZR 5 - včetně přístupu a příjezdu k energetickému zařízení distribuční soustavy za účelem provozu, údržby, oprav a příp. rekonstrukce uvedené stavby ve prospěch oprávněného.

Právo odpovídající věcnému břemenu – služebnosti vedení distribučního zařízení se zřizuje za jednorázovou neopakující se úplatu ve výši 10.000,-- Kč + platná sazba DPH.

Hlasování: Pro 7, proti 0, zdrž. 0

 

j) Rada města po projednání schvaluje uzavření smlouvy o zřízení věcného břemene – služebnosti na pozemku ve vlastnictví města Žďáru nad Sázavou mezi městem Žďár nad Sázavou – jako oprávněným a společností AQUASYS spol. s r.o. se sídlem Jamská 2488/65, Žďár n. Sáz. 1 - jako povinným, a to dle GP č. 4301-64/2017 ze dne 27. 11. 2017 pro vymezení rozsahu VB na části pozemku p. č. 9537/1, zapsaného v katastru nemovitostí u Katastrálního úřadu pro Vysočinu se sídlem v Jihlavě, Katastrální pracoviště Žďár nad Sázavou na LV č. 11066, obec Žďár nad Sázavou v k. ú. Město Žďár – za účelem umístění prodlouženého vedení dešťové kanalizace v rámci akce „Žďár n. Sáz. - prodloužení dešťové kanalizace“ v souvislosti s realizací stavby nového areálu firmy „Prodejní a výrobní hala Holoubek trade, s.r.o.“ v lokalitě průmyslové zóny Brněnská - Jamská, Žďár nad Sázavou 1 - včetně přístupu a příjezdu k uvedené kanalizaci za účelem provozu, údržby, oprav a příp. rekonstrukce ve prospěch oprávněného.
Právo odpovídající věcnému břemenu – služebnosti vedení dešťové kanalizace se zřizuje za jednorázovou neopakující se úplatu ve výši 10.000,-- Kč + platná sazba DPH.

Hlasování: Pro 7, proti 0, zdrž. 0

 

k) Rada města po projednání schvaluje uzavření Smlouvy o bezúplatném převodu mezi Knihovnou Matěje Josefa Sychry Žďár nad Sázavou, příspěvkovou organizací,se sídlemHavlíčkovo náměstí 5, 591 01 Žďár nad Sázavou, IČ 00093050 – jako převodcem a městem Žďár nad  Sázavou – jako nabyvatelem, předmětem které je převod nepotřebného obrazu, v předloženém znění.

Hlasování: Pro 7, proti 0, zdrž. 0

 

l) Rada města po projednání schvaluje výši nájemného u nově uzavíraných smluv o nájmu pozemku pro rok 2018, a to následovně: nájemné za užívání pozemků pro zahrádky ve výši 20,-- Kč/m2/rok a nájemné za užívání pozemků za účelem umístění garáže ve výši 30,-- Kč/m2/rok.

Hlasování: Pro 7, proti 0, zdrž. 0

 

9. Usn. 1374/2018/MP

Stanovení počtu zaměstnanců Městské policie Žďár nad Sázavou – změna Organizačního řádu MěÚ

Rada města po projednání schvaluje změnu Organizačního řádu Městského úřadu ve Žďáře nad Sázavou a to od 15.01.2018 následovně:

- Městská policie – 27 zaměstnanců, 24 zaměstnanců (prac. poměr na dobu neurčitou), 2 zaměstnanci (prac. poměr na dobu určitou do 31.12.2020 – v rámci projektu Asistent prevence kriminality, 1 zaměstnanec (pracovní poměr na dobu určitou do 31.12.2019 – v rámci projektu Domovník preventista), z toho 21 strážníků, 1 preventista, 4 asistenti prevence kriminality, 1 domovník preventista.

Hlasování: Pro 8, proti 0, zdrž. 0

 

10. Usn. 1360/2018MST

Dotační programy rady města a uvolněných zastupitelů města

Rada města po projednání vyhlašuje dotační program Rada města v předloženém znění.

Rada města po projednání vyhlašuje dotační program Uvolnění zastupitelé v předloženém znění, pověřuje starostu Mgr. Zdeňka Navrátila a místostarostu Ing. Josefa Klementa vyhodnocením žádostí, uzavřením smluv s vybranými žadateli.

Hlasování: Pro 8, proti 0, zdrž. 0

 

11. Usn. 1372/2018/ORUP

Žádost o změnu územního plánu města

Rada města po projednání doporučuje zastupitelstvu města ke schválení návrh p. J. M. a L. M na pořízení změny územního plánu Žďáru nad Sázavou v souladu se zákonem č. 183/2006 Sb., v platném znění.

Hlasování: Pro 7, proti 0, zdrž. 0

 

12. Usn. 1371/2018/ORUP

Program Obnova kulturních památek a obnova arch. cenných staveb -  vyhodnocení

Rada města po projednání schvaluje a zároveň doporučuje zastupitelstvu města ke schválení vyhodnocení žádostí podaných v rámci dotačního programu „Obnova kulturních památek a obnova architektonicky cenných staveb“, jak je doporučuje hodnotící komise, včetně subjektů a výše dotace dle předložených návrhů veřejnoprávních smluv o poskytnutí dotace.

Hlasování: Pro 7, proti 0, zdrž. 0

 

13. Usn. 1370/2018/ORUP

Návrh na změnu zaměstnanců – agenda územního plánování

Rada města po projednání schvaluje zvýšení počtu zaměstnanců zařazených do úřadu o 1  referenta odboru rozvoje a územního plánování.

Hlasování: Pro 4, proti 0, zdrž. 3 - NESCHVÁLENO

 

14. Různé
Ústní zpráva/RM

Podpora vybudování obchvatu Nového Veselí

Rada města podporuje vybudování obchvatu Nového Veselí na silnici II/353, a to včetně mimoúrovňového křížení trasy obchvatu s nově vybudovanou cyklotrasou, která je důležitou a bezpečnou spojnicí pro nemotorovou dopravu mezi Novým Veselím a Žďárem nad Sázavou.

Hlasování: Pro 8, proti 0, zdrž. 0

 

 

Ověřovatel:

MUDr. Romana Bělohlávková v. r.

 

 

Mgr. Zdeněk Navrátil, v. r.  Ing. Josef Klement, v. r.
starosta města místostarosta města